Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki Karta przedmiotuPobieranie 64,52 Kb.
Data22.04.2018
Rozmiar64,52 Kb.


Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
Karta przedmiotu

obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2015/2016 Wydział Fizyki, Matematyki i Informatyki

Kierunek studiów: Matematyka Profil: Ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarne Kod kierunku: M

Stopień studiów: I

Specjalności: Modelowanie matematyczne1 Informacje o przedmiocie

Nazwa przedmiotu

PODSTAWY FIZYKI

Nazwa przedmiotu w języku angielskim

FUNDAMENTALS OF PHYSICS

Kod przedmiotu
Kategoria przedmiotu
Liczba punktów ECTS

zgodnie z siatką z http://syllabus.pk.edu.pl/plan/show/html.pk?id=2282

Semestry

jw


2 Rodzaj zajęć, liczba godzin w planie studiów

Semestr

Wykład

Ćwiczenia

Laboratorium

Laboratorium komputero­we

Seminarium

Projekt

zgodnie z siatką

30

30 (15)

0 (15)

0

0

0


3 Cele przedmiotu

Cel 1. Ukazanie znaczenia matematyki w fizyce (naukach technicznych) oraz ilustracja wykorzystania metod matematycznych w modelowaniu układów fizycznych (technicznych)

Cel 2. Zastosowanie metod teoretycznych i doświadczalnych fizyki w modelowaniu matematycznym rzeczywistych układów

4 Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i innych

KOMPETENCJI

 1. Analiza matematyczna (I), Algebra, Rachunek prawdopodobieństwa (I), Podstawy statystyki

 2. Podstawy programowania (np. MATLAB, GNU Octave) 1. Efekty kształcenia

EK1 Wiedza: Znajomość podstawowych pojęć i praw fizyki klasycznej

EK2 Wiedza: Znajomość metod konstrukcji modeli fizycznych rzeczywistości

EK3 Umiejętności: Umiejętnośćopisu prostych zjawisk fizycznych w ścisłym języku matematyki

EK4 Umiejętności: Umiejętnośćkonstrukcji i analizy modeli matematycznych prostych zjawisk fizycznych i układów technicznych

EK3 Kompetencje społeczne: Kompetencje w zakresie komunikacji (dyskusja problemów i ich rozwiązań)

 1. Treści programoweWykład

Lp

Tematyka zajęć

Opis szczegółowy bloków tematycznych

Liczba godzin

W1

Istota fizyki. Fizyka a matematyka. Wektory w fizyce klasycznej.Rachunek różniczkowy i całkowy w kinematyce. Zasady dynamiki Newtona. Zasada zachowania pędu

6

W2

Równania ruchu pojedynczych cząstek i układów wielu cząstek

4

W3

Energia kinetyczna i potencjalna. Zasada zachowania energii. Pola skalarne i wektorowe. Zasady zachowania i twierdzenie Noether

6

W4

Drgania i fale

4

W5

Rachunek wariacyjny i równania Eulera-Lagrange'a. Hamiltonian i równania Hamiltona

4

W6

Dynamika bryły sztywnej

4

W7

Oscylatory sprzężone. Wahadło podwójne. Zjawiska nieliniowe. Chaos deterministyczny

2
ĆWICZENIA (lub Laboratorium komputerowe)

Lp

Tematyka zajęć

Opis szczegółowy bloków tematycznych

Liczba godzin

K1

Wykorzystywanie pojęcć fizycznych w analizie problemów technicznych

4

K2

Zastosowanie metod matematycznych w opisie modeli fizycznych

8

K3

Konstrukcja modeli matematycznych ukladów fizycznych

4

K4

Wykorzystanie metod numerycznych (MATLAB, GNU Octave) do implementacji modeli matematycznych, opisujących zjawiska fizyczne lub układy techniczne

10

K5

Testowanie komputerowych modeli matematycznych, proste symulacje i wizualizacje wyników. Określanie zakresu stosowalności modelu.

4
7 Narzędzia dydaktyczne

Do uzupełnienia później po uruchomieniu systemu „sylabus”

8 Obciążenie pracą studenta

Do uzupełnienia później po uruchomieniu systemu „sylabus”
9 Sposoby oceny

W oficjalnej formie do uzupełnienia później, po uruchomieniu systemu „sylabus”. Teraz tylko kilka słów ogólnej informacji
Kryteria oceny

Do uzupełnienia później po uruchomieniu systemu „sylabus”
I10 Macierz realizacji przedmiotu

Do uzupełnienia później po uruchomieniu systemu „sylabus”

 1. Wykaz literatury Literatura podstawowa

[1 ] John R. Taylor, Mechanika klasyczna, PWN, Warszawa, 2006.

[2 ] Frederick W. Byron, Robert W. Fuller, Matematyka w fizyce klasycznej i kwantowej, PWN, Warszawa, 1975.

[3 ] Paul Blanchard, Robert L. Devaney, Glen R. Hall, Differential Equations, Brooks/Cole Publishing Company, Pacific Grove, 1996.
Literatura uzupełniająca

[1 ] Krzysztof Maurin,Matematyka a fizyka, PWN, Warszawa, 2010.[2] Iwo Białynicki-Birula, Iwona Białynicka-Birula, Modelowanie rzeczywistości. Jak w komputerze przegląda się świat, WNT, Warszawa, 2007.

 1. Informacje o nauczycielach akademickich

Osoba odpowiedzialna za kartę

dr Robert Gębarowski (rgebarowski@pk.edu.pl)Osoby prowadzące przedmiot

RG


 1. Zatwierdzenie karty przedmiotu do realizacji

Po uruchomieniu systemu „sylabus” i wypełnieniu brakujących pól zatwierdzą osoby wskazane przez procedurę.
Obecnie roboczo zatwierdza opiekun specjalności.

UWAGI (WSTĘPNE, ROBOCZE)

1. Pożądane wiedza i umiejętności z programowania w MATLAB (GNU Octave) • ogólna charakterystyka środowiska programistycznego MATLAB

 • podstawowe struktury danych (skalar, macierz)

 • definiowanie zmiennych, podstawowe operacje matematyczne na zmiennych

 • elementy struktury programu (pętla, instrukcje warunkowe, podprogram/funkcja)

 • mnożenie macierzy (A*B) i "mnożenie macierzowe" (element po elemencie) (A.*B)

 • pliki .m jako skrypty i zdefiniowane funkcje w postaci plików .m

2. Korelacje z innymi przedmiotami

 • poprzedzające:

Analiza matematyczna, Algebra, Rachunek prawdopodobieństwa, Wstęp do statystyki, Wstęp do informatyki, Matematyka obliczeniowa

 • współbieżne:

Wstęp do równań różniczkowych, Programowanie w MATLAB i R

 • następujące:

Mechanika teoretyczna, Układy dynamiczne, Fizyka matematyczna, Seminarium dyplomowe

3. Perspektywa dalszego kształcenia w zakresie fizyki na II stopniu studiów • Fale i zjawiska transportu (równania różniczkowe cząstkowe)

 • Podstawowe pojęcia fizyki statystycznej (statystyka, procesy stochastyczne)

 • Pola elektromagnetyczne - równania Maxwella (analiza wektorowa)

 • Podstawowe pojęcia fizyki współczesnej (kwantowej) (zagadnienie własne - diagonalizacja, teoria prawdopodobieństwa)

4. Wykaz nabytych umiejętności z przedmiotu Podstawy fizyki (I stopień studia stacjonarne) • właściwe posługiwanie się podstawowymi pojęciami fizycznymi (znajomośc definicji wielkości fizycznych oraz podstawowych praw fizyki klasycznej)

 • umiejętność zapisania równań ruchu opisujących podstawowe procesy i zjawiska fizyczne

 • umiejętność implementacji modeli fizycznych wyrażonych w języku matematyki w formie programu w języku wysokiego poziomu (MATLAB, GNU Octave)

 • umiejętność prototypowania modelu w języku wysokiego poziomu (prosta implementacja w oparciu o przyjęte założenia i model matematyczny, weryfikacja wyników numerycznych, ocena przydatności modelu i umiejętność jego dalszego rozwijania)


©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna