Politechnika łÓdzkaPobieranie 30,27 Kb.
Data04.12.2017
Rozmiar30,27 Kb.

Charakterystyka studiów podyplomowych

w Politechnice Łódzkiej na Wydziale

Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska Politechniki ŁódzkiejPODSTAWOWE DANE

 1. Inżynieria chemiczna – klucz do nowoczesnych technologii, edycja I

 2. Kierunek studiów lub kierunki studiów, z jakim/jakimi powiązane są studia podyplomowe:

Inżynieria procesowa

 1. Jednostka prowadząca studia:

Katedra Inżynierii Środowiska

4. Kierownik studiów

Imię i nazwisko: Zdzisław Pakowski

Stanowisko/stopień naukowy: prof. dr hab. inż.

Telefon: 42 631 37 31

Fax: 42 636-56-63

e-mail: zdzislaw.pakowski@p.lodz.pl

Adres do korespondencji: ul. Wólczańska 213, 90-924 Łódź, bud. B10

5.Liczba semestrów: 2

6. Liczba punktów ECTS: 30
UCZESTNICY

 1. Kategorie uczestników
  Studia skierowane są do:
  osób legitymujących się dyplomem ukończenia studiów wyższych będących pracownikami przemysłu chemicznego.
  (a) liczba osób w jednej grupie: min: 15
  (b) liczba grup : 2


 2. Zasięg rekrutacji: cała Polska
 1. Zasady rekrutacji: skierowanie z zakładu pracy lub zgłoszenie osób zainteresowanych.

WYMIAR GODZINOWY

Ogólna liczba godzin dydaktycznych 200, w tym:
(a) Liczba godzin zajęć teoretycznych (wykłady, seminaria)
105
(b) Liczba godzin zajęć praktycznych (ćwiczenia, laboratoria, projekty)
95
Planowany termin rozpoczęcia i zakończenia studiów

od 17.10.2015 do 25.09.2016
Cel realizacji studiów
Studia podyplomowe „Inżynieria chemiczna – klucz do nowoczesnych technologii” mają za zadanie dostarczyć specjalistyczną wiedzę inżynierską osobom, które pracują w przemyśle chemicznym lecz ukończyły studia uniwersyteckie na kierunku chemia, bądź ukończyły studia inżynierskie na kierunkach pokrewnych. Mogą też stanowić uzupełnienie wiedzy osób, które ukończyły studia kierunkowe lecz pragną ją uaktualnić o zagadnienia będące przedmiotem Studiów podyplomowych.
Podstawowym celem Studiów jest dostarczenie słuchaczom wiedzy z zakresu zjawisk przenoszenia (ruch pędu, ciepła i masy), inżynierii reakcji chemicznej i operacji jednostkowych, stanowiących podstawę dyscypliny Inżynieria Chemiczna. Wiedza ta będzie przydatna do zrozumienia, analizy, projektowania i sterowania procesów i aparatów przemysłu chemicznego. Ponieważ współcześnie wymaga to posługiwania się metodami komputerowymi słuchacz zdobędzie również wiedzę z zakresu komputerowej symulacji tych procesów. W tym celu zostanie zapoznany z zasadami bilansowania procesów, doboru i układania modeli matematycznych oraz ich rozwiazywania za pomocą samodzielnie ułożonych programów w wybranym środowisku obliczeniowym lub za pomocą komercyjnego oprogramowania ChemCAD, PRO II i ANSYS.

Wiedza ta zostanie wykorzystana również do nauki projektowania systemów pomiarów i sterowania procesami.


Dodatkowym celem Studiów jest zapoznanie Słuchacza z wybranymi procesami nowoczesnych technologii tj. procesami membranowymi i nanotechnologicznymi. Wiedza ta zostanie uzupełniona wiadomościami z zakresu bezpieczeństwa procesowego w przemyśle chemicznym.
Zdobywanie wiedzy odbywać się będzie w trakcie wykładów, ćwiczeń i zajęć laboratoryjnych (w tym komputerowych) i projektowych oraz pracy własnej słuchacza. Słuchacz otrzyma w tym celu zakres literatury, podręcznik, niezbędne materiały i zadania do samodzielnego rozwiązania. Sprawdzianem ostatecznym zdobytej wiedzy będzie praca końcowa polegająca na zaprojektowaniu instalacji do rozdzielania mieszaniny wieloskładnikowej.

Efekty kształcenia studiów podyplomowych:

Absolwent Studiów: 1. Posiada wiedzę z zakresu procesów transportu pędu, ciepła i masy i jej zastosowania w aparatach przemysłowych.

 2. Posiada wiedzę z zakresu opisu matematycznego procesów zachodzących w aparatach przemysłowych.

 3. Umie formułować bilanse materiałowe i cieplne dla typowych procesów i aparatów przemysłowych.

 4. Potrafi ułożyć i rozwiązać za pomocą narzędzi obliczeniowych podstawowe typy modeli matematycznych procesów.

 5. Potrafi posługiwać się symulatorami procesów stanu ustalonego ChemCAD i PRO/II do celu projektowania wybranych układów rozdzielania.

 6. Posiada wiedzę z zakresu budowy i działania systemów sterowania i monitorowania parametrów instalacji przemysłowych.

 7. Posiada wiedzę z zakresu kinetyki chemicznej i homogenicznych reaktorów chemicznych.

 8. Posiada wiedzę z zakresu metod wytwarzania nanomateriałów i ich zastosowań przemysłowych.

 9. Posiada wiedzę z zakresu funkcjonowania procesów membranowych i ich zastosowań w przemyśle chemicznym.

 10. Umie analizować zagrożenia i oceniać skutki awarii przemysłowych oraz zarządzać bezpieczeństwem w zakładzie chemicznym.Warunki uzyskania świadectwa ukończenia studiów

Osiągnięcie wszystkich założonych w programie kształcenia efektów kształcenia, w tym także

złożenie wszystkich zaliczeń i egzaminów oraz wykonanie i obrona pracy końcowej.

Dodatkowe uprawnienia uzyskane przez słuchacza w trakcie studiów podyplomowych1:

KADRA PROWADZĄCA

Wykaz osób prowadzących zajęcia oraz opis ich kompetencji:

 1. ze strony PŁ:

prof. dr hab. inż. Czesław Kuncewicz (PŁ) – specjalista z zakresu aparatury przemysłowej

prof. dr hab. inż. Stanisław Ledakowicz (PŁ) – specjalista z zakresu inżynierii chemicznej i biochemicznej

prof. dr hab. inż. Lech Nowicki (PŁ) – specjalista z zakresu inżynierii reaktorów

prof. dr hab. inż. Zdzisław Pakowski (PŁ) – specjalista z zakresu metod obliczeniowych w inżynierii chemicznej

prof. dr hab. inż. Jerzy Petera (PŁ) – specjalista z zakresu symulacji numerycznej procesów

prof. dr hab. inż. Jacek Tyczkowski (PŁ) – specjalista z zakresu nanotechnologii

dr hab. inż. Piotr Kazimierski. prof. PŁ (PŁ) – specjalista z zakresu nanotechnologii

dr hab. inż. Jan Stawczyk (PŁ) – specjalista z zakresu automatyki i pomiarów

dr hab. inż. Marek Stelmachowski - prof. PŁ (PŁ) – specjalista z zakresu bezpieczeństwa przemysłowego

dr hab. inż. Elwira Tomczak (PŁ) – specjalista z zakresu technik membranowych

dr inż. Paweł Głuszcz (PŁ) – specjalista z zakresu biotechnologii

dr inż. Paweł Wawrzyniak (PŁ) – specjalista z zakresu projektowania procesowego


Zasoby udostępnione uczestnikom studiów podyplomowych:

(a) pomieszczenia - sale dydaktyczne
(b) sprzęt –
sprzęt multimedialny i komputerowy, laboratoria specjalistyczne
(c) materiały dydaktyczne, opracowania i publikacje : udostępniane w sieci uczelnianej oraz w bibliotece Wydziałowej i Głównej PŁ, podręcznik
(d) miejsce realizacji studiów:
budynki Wydziału Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska PŁ
KOSZT STUDIÓW

 1. Przewidywany całkowity koszt studiów 60000

 2. Przewidywana odpłatność jednego uczestnika 4000


Łódź dn. ………………….. ………….…………………………………………………

(podpis, tytuł lub stopień naukowy Kierownika studiów

podyplomowych oraz pieczątka Katedry lub Instytutu)

1 uzupełnić w przypadku możliwości uzyskania przez słuchacza dodatkowych uprawnień w trakcie studiów podyplomowych. W przypadku uzyskania np.: certyfikatu, należy określić rodzaj certyfikatu, jakie daje uprawnienia oraz przez kogo jest wydany.


©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna