[pole: Rodzaj dokumentu (wpisz w: Menu/Plik/Właściwości/Podsumowanie/Tytuł)]Pobieranie 161,73 Kb.
Strona2/2
Data14.02.2018
Rozmiar161,73 Kb.
1   2

OŚWIADCZENIE O KWALIFIKOWALNOŚCI PODATKU VAT1


Załącznik do wniosku o dofinansowanie

………………………………                   ………………………………(Miejscowość, data)

………………………………


………………………………

(Nazwa i adres Wnioskodawcy)

…………………………………………………………………………………………...

(Nazwa projektu)

Oświadczam, że: 1. Wnioskodawca ………………………………………… (nazwa wnioskodawcy) nie ma prawnej możliwości odzyskania podatku VAT i nie są obecnie mu znane żadne przesłanki, które mogą spowodować, że w przyszłości będzie mieć prawną możliwość odzyskania podatku VAT w projekcie

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………(nazwa projektu) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 w wysokości ……………………. PLN (kwota kwalifikowanego podatku VAT z tabeli nr ….. wniosku o dofinansowanie).


 1. Podatek VAT, o którym mowa w pkt 1 niniejszego oświadczenia, został/zostanie2
  faktycznie poniesiony.

 2. Prawnej możliwości odzyskania podatku VAT, o którym mowa w pkt 1 niniejszego oświadczenia, nie mają także inne podmioty, w szczególności jednostki organizacyjne, za pomocą których projekt jest lub będzie wdrażany/realizowany, partnerzy wnioskodawcy lub jego ostateczni użytkownicy3.

Przesłanki braku prawnej możliwości odzyskania podatku VAT wynikają z następującego opisu stanu faktycznego/przyszłego stanu faktycznego4:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Ponadto zobowiązuję się do zwrotu zrefundowanego w ramach projektu podatku VAT, jeżeli w okresie realizacji projektu lub w okresie trwałości projektu, tj. 5 lat
(w przypadku MŚP – 3 lata) od daty zakończenia realizacji projektu zaistnieją przesłanki umożliwiające odzyskanie tego podatku przez wnioskodawcę lub inny podmiot.

Ja, niżej podpisany jestem pouczony i świadomy odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń, wynikającej z art. 271 Kodeksu Karnego5.

Ankieta dotycząca kwalifikowalności podatku VAT

Zaleca się wypełnienie ankiety po wcześniejszym zapoznaniu się z jej treścią oraz Wytycznych IZ w zakresie kwalifikowania podatku VAT.


 1. Wstęp


Podatek VAT co do zasady jest kosztem niekwalifikowanym. Jego refundacja jest możliwa po łącznym spełnieniu dwóch warunków:

 • został faktycznie poniesiony,

 • jest niemożliwy do odzyskania (beneficjent lub inny podmiot realizujący/wdrażający projekt, w szczególności jednostka organizacyjna beneficjenta lub partner w projekcie nie mają prawnej możliwości jego odzyskania na gruncie ustawy o podatku od towarów i usług).

Obie ww. przesłanki powinny być rozpatrywane wobec podmiotów, które realizują/wdrażają projekt – w szczególności beneficjenta lub jego jednostki organizacyjnej, a także partnerów oraz innych podmiotów (jeśli faktura dokumentująca poniesione wydatki w projekcie została wystawiona na dany podmiot, to ocena możliwości odzyskania podatku naliczonego wskazanego w tej fakturze powinna być dokonywana zawsze w odniesieniu do tego podmiotu). Np. jeżeli faktura została wystawiona na zakład komunalny gminy (jednostkę organizacyjną gminy) to podatek VAT może być kwalifikowany, jeśli to zakład komunalny (a nie gmina jako beneficjent) nie ma możliwości odzyskania podatku VAT.

Faktyczne poniesienie podatku VAT wystąpi, jeżeli zostanie on w całości zapłacony (w cenie za zakupione towary czy usługi).

Zgodnie z Wytycznymi kwalifikowania podatku VAT, brak możliwości jego odzyskania wystąpi w następujących przypadkach:


 1. w projekcie w ogóle nie wystąpiły/wystąpią przychody6 – zakupione towary, usługi lub środki trwałe nie są wykorzystywane do sprzedaży opodatkowanej, bądź w projekcie nie

 2. występuje bezpośredni i bezsprzeczny związek pomiędzy zakupionymi towarami, usługami lub środkami trwałymi a czynnościami opodatkowanymi,

 3. beneficjent (lub inny podmiot realizujący/wdrażający projekt, w szczególności jednostka organizacyjna beneficjenta lub partner w projekcie) jest zwolniony podmiotowo
  z opodatkowania podatkiem VAT,

 4. beneficjent wykonuje jedynie czynności zwolnione z opodatkowania podatkiem VAT. 1. Pytania Ankiety

Przychody w projekcie

Czy w projekcie wystąpiły/wystąpią jakiekolwiek czynności opodatkowane?

TAK

Przejdź do punktu 2 ankiety.NIE

Podatek VAT może być kosztem kwalifikowanym

Opisz stan faktyczny, który uzasadnia odpowiedź negatywną:

Projekt ……………………………………………………..……….(nazwa projektu) polega na (opisz krótko założenia projektu i wskaż, że nie generuje i nie będzie generować żadnych przychodów - nie występuje/wystąpi w ogóle sprzedaż, albo występuje/wystąpi sprzedaż, która nie ma związku ze zrefundowanymi w ramach projektu zakupami towarów i usług).

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

Uzasadnienie przepisz do oświadczenia o kwalifikowalności podatku VAT.


Podpowiedzi:

Brak przychodów


W związku z brakiem opodatkowanych czynności, nie występuje podatek VAT należny - nie ma więc od czego odliczyć podatku naliczonego. Podatek VAT zatem może być kosztem kwalifikowanym.

Typowym przykładem inwestycji, które nie będą generować przychodów są drogi – udostępnione nieodpłatnie ich użytkownikom (uwaga: nie dotyczy dróg płatnych, np. płatnych autostrad).

Z budową drogi nie są związane bezpośrednio inne przychody np. za zajęcie pasa drogi na reklamy (związek ten jest jedynie pośredni). Poza tym opłaty za zajęcie pasa drogi nakładane są w formie decyzji administracyjnych, a w takich wypadkach mamy do czynieniem
z władztwem publicznym – co wyłącza opodatkowanie (zobacz niżej pkt 2.1).

We wszystkich projektach, w których z inwestycji mogą nieodpłatnie korzystać końcowi odbiorcy, podatek VAT może stanowić koszt kwalifikowany – np.: • Budowa dróg, chodników, ścieżek rowerowych

 • Rewitalizacja terenów, np. parków,

 • Budowa, remont budynków/budowli użyteczności publicznej, np. biblioteki, urzędy, sale gimnastyczne

 • Nieodpłatne akcje promocyjne, nieodpłatne usługi dla końcowych odbiorców,

 • Darmowe szkolenia, praktyki.

Uwaga: jeśli w projekcie zakłada się wynajęcie, dzierżawę, leasing lub inne formy odpłatnego wykorzystania nawet niewielkiej części inwestycji (np. wynajęcie części budynku na kawiarnię, punkt ksero, automat do napojów, komercyjne wynajęcie sali gimnastycznej) – pojawiają się opodatkowane czynności i w tej części podatek VAT nie może być kosztem kwalifikowanym (vide pkt 4 ankiety). W takich przypadkach powinna być zaznaczona odpowiedź „TAK”.

Nieodpłatne przeniesienie przedmiotu inwestycji


Jeżeli przedmiot inwestycji został/zostanie nieodpłatnie przeniesiony na inny podmiot, Podatek VAT należny, podobnie jak w punkcie 1.1, nie wystąpi.

W takich przypadkach spełnione muszą być następujące warunki: 1. Musi być zachowana trwałość projektu – w świetle art. 57 rozporządzenia 1083/20067 projekt nie może podlegać zasadniczym modyfikacjom:

 • mającym wpływ na jej charakter lub warunki jej realizacji lub powodującym uzyskanie nieuzasadnionej korzyści przez przedsiębiorstwo lub podmiot publiczny; oraz

 • wynikającym ze zmiany charakteru własności elementu infrastruktury albo z zaprzestania działalności produkcyjnej.

Uwaga: ww. warunki muszą być spełnione łącznie, co oznacza, że np. własność elementu infrastruktury może ulec zmianie, o ile zmianie nie ulegnie jej charakter lub warunki jej realizacji.

 1. Podmioty muszą być odrębnymi podatnikami – muszą mieć odrębne numery NIP.

 2. Podmiotowi przekazującemu przedmiot inwestycji nie przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego – podmiot ten nie dokonał
  w projekcie opodatkowanych czynności.

Nieodpłatne przekazanie może nastąpić np. w formie darowizny lub użyczenia. Np. gmina realizująca inwestycję polegającą na budowie kanalizacji, po jej zakończeniu przekazuje ją spółce gminnej lub zakładowi komunalnemu. Na gminę jako beneficjenta wystawione zostały faktury przez wykonawcę inwestycji (po stronie gminy jest podatek VAT naliczony), natomiast opodatkowana sprzedaż (podatek VAT należny w fakturach za opłaty za odprowadzenie ścieków) występują po stronie spółki. W takich sytuacjach podatku należnego nie można obniżyć o podatek naliczony i VAT może być kwalifikowany. Podobnie sytuacja będzie miała miejsce w przypadku projektów wdrażanych w partnerstwie – jeśli na inny podmiot wystawiane były faktury, poczym podmiot ten nieodpłatnie przekaże inwestycję partnerowi, który czerpać będzie z inwestycji pożytki, podatek VAT może być kosztem kwalifikowanym.

Uwaga: od 1 grudnia 2008 aport nie podlega zwolnieniu i jest opodatkowany podatkiem VAT jak wszystkie inne czynności wymienione w art. 5 uptu (za wyjątkiem aportu w postaci przedsiębiorstwa lub zorganizowanej jego części – art. 6 utst. 1 uptu).

Inną formą przekazania inwestycji (nieruchomości) jest jej oddanie w trwały zarząd (dotyczy gmin).

Oddanie nieruchomości w trwały zarząd dokonywane jest w drodze decyzji (co jest uregulowane w art. 43 – 45 ustawy o gospodarce nieruchomościami). Podmiotami przejmującymi są jednostki organizacyjne gminy. Czynność ta nie ma charakteru cywilno-prawnego więc nie podlega opodatkowaniu podatkiem VAT – vide punkt 2.1 Ankiety.

Zwolnienia podmiotowe


Jeśli podmiot, na który wystawiono/wystawione będą faktury dokumentujące poniesienie kosztów kwalifikowanych korzysta ze zwolnienia podmiotowego, wypełnia punkty 2.1 (dla organów władzy publicznej) albo 2.2 (dla podmiotów zarejestrowanych jako „podatnicy VAT zwolnieni”). Jeśli podmiot nie korzysta ze zwolnień podmiotowych – pomija punkty 2.1 i 2.2 i przechodzi do punktu 3 Ankiety.

Władztwo publiczne


Wypełniają organy władzy publicznej
Czy podmiot, na który wystawiono/wystawione będą faktury jest organem władzy publicznej albo urzędem obsługującym ten organ i realizując/wdrażając projekt działa w zakresie realizowanych zadań nałożonych odrębnymi przepisami prawa, dla których został powołany? Uwaga: jeśli ww. działanie realizowane jest na podstawie czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilno – prawnych, należy zaznaczyć NIE i przejść do punktu 3 Ankiety.

TAK

Podatek VAT może być kosztem kwalifikowanymNIE

Przejdź do punktu 3 Ankiety

Opisz stan faktyczny, który uzasadnia odpowiedź pozytywną:

Projekt ……………………………………………………..……….(nazwa projektu) polega na (opisz krótko założenia projektu i wskaż, że realizowany jest w ramach wykonywanych przez organ władzy publicznej w ramach działań nałożonych odrębnymi przepisami, wskaż te przepisy. Wykaż, że nie zachodzą/nie zajdą czynności wykonywane na podstawie zawartych umów cywilno prawnych)

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

Uzasadnienie przepisz do oświadczenia o kwalifikowalności podatku VAT.Uwaga: jeśli w projekcie zakłada się wynajęcie, dzierżawę, leasing lub inne formy odpłatnego wykorzystania nawet niewielkiej części inwestycji (np. wynajęcie części budynku na kawiarnię, punkt ksero, automat do napojów, komercyjne wynajęcie sali gimnastycznej) – pojawią się opodatkowane czynności (na podstawie umów cywilno – prawnych) i w tej części podatek VAT nie może być kosztem kwalifikowanym (vide pkt 5 ankiety). W takich przypadkach powinna być zaznaczona odpowiedź „NIE”.
Podpowiedzi:

Organy władzy publicznej na podstawie art. 15 ust. 6 uptu nie są uznawane za podatników. Aby ww. sytuacja wystąpiła, spełnione muszą być następujące przesłanki:

 1. Podmiot, na który wystawione zostały/zostaną faktury dokumentujące poniesienie kosztów kwalifikowanych musi być organem władzy publicznej,

 2. Podmiot ten musi działać w zakresie realizowanych zadań nałożonych odrębnymi przepisami prawa, dla których został powołany,

 3. Podmiot nie może działać na podstawie zawartych umów cywilno – prawnych (działanie musi być „władcze” – np. na podstawie decyzji administracyjnej czy uchwały, które mają podstawy w przepisach prawa materialnego).

Np. w projekcie polegającym na modernizacji parkingów podatek VAT może być kwalifikowany, o ile opłaty parkingowe nakładane są na podstawie uchwały odpowiedniego organu.

Zwolnienie ze względu na obrót

Czy podmiot, na który wystawiono/wystawione będą faktury jest zwolniony od podatku?

TAK

Podatek VAT może być kosztem kwalifikowanymNIE

Przejdź do punktu 3 Ankiety

Opisz stan faktyczny, który uzasadnia odpowiedź pozytywną:

Wnioskodawca …………………………………………… (albo podmiot, na który wystawiane są/będą faktury dokumentujące poniesienie kosztów kwalifikowanych – wybrać właściwe) jest zwolniony od podatku na podstawie art. 113 ust. (1 albo 9 – wybrać właściwe) uptu.

Uprawdopodobnij, że w okresie realizacji projektu lub w okresie trwałości projektu, tj. 5 lat (w przypadku MŚP – 3 lata) od daty zakończenia realizacji projektu nie zostanie przekroczony limit obrotu uprawniający do zwolnienia.

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

Uzasadnienie przepisz do oświadczenia o kwalifikowalności podatku VAT.


Podpowiedzi:

Podatnicy, których obrót w danym roku podatkowym nie przekroczył 50 000 zł (100 000 zł
w 2010 r., 150 000 w 2011 r.) są na podstawie art. 113 ust. 1 uptu zwolnieni od podatku.
W takich przypadkach, jeżeli nie przekroczą ww. limitów, podatek VAT nie jest możliwy do odzyskania i może być kosztem kwalifikowanym.

Podobnie w przypadku podatników rozpoczynających w trakcie roku podatkowego działalność gospodarczą – są zwolnieni od podatku, jeżeli przewidywana wartość sprzedaży nie przekroczy w proporcji do okresu prowadzonej działalności gospodarczej w tym roku podatkowym ww. limitów (art. 113 ust. 9 uptu).

Uwaga: jeśli w okresie realizacji projektu lub w okresie trwałości projektu, tj. 5 lat (w przypadku MŚP – 3 lata) od daty zakończenia realizacji projektu zostanie przekroczony limit uprawniający do zwolnienia – mogą zajść przesłanki umożliwiające odzyskanie podatku VAT, w takich przypadkach VAT nie może być kosztem kwalifikowanym i powinien zostać zwrócony.

Zwolnienia przedmiotowe

Czy podmiot, na który wystawiono/wystawione będą faktury dokonuje w projekcie wyłącznie czynności zwolnionych?

TAK

Podatek VAT może być kosztem kwalifikowanymNIE

Przejdź do punktu 4 Ankiety

Opisz stan faktyczny, który uzasadnia odpowiedź pozytywną:

Wnioskodawca …………………………………………… (albo podmiot, na który wystawiane są/będą faktury dokumentujące poniesienie kosztów kwalifikowanych – wybrać właściwe) realizując projekt dokonuje wyłącznie czynności zwolnionych od podatku: ……………………………………………………………(wskazać jakie czynności i na jakiej podstawie prawnej: art. 43-81 uptu, § 12 i następne Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 24 grudnia 2009 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług8 albo wskazać, że podatnik jest zwolniony od podatku ze względu na fakt, że wykonuje wyłącznie czynności opodatkowane – w takich przypadkach należy do oświadczenia dołączyć stosowne zaświadczenie z właściwego organu podatkowego potwierdzające fakt rejestracji podmiotu jako „podatnika VAT zwolnionego” – art. 96 ust. 4 uptu).

Wykaż, że w okresie realizacji projektu lub w okresie trwałości projektu, tj. 5 lat (w przypadku MŚP – 3 lata) od daty zakończenia realizacji projektu nie będą wykonywane czynności opodatkowane związane z przedmiotem projektu.

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

Uzasadnienie przepisz do oświadczenia o kwalifikowalności podatku VAT.


Podpowiedzi:

W przypadku czynności zwolnionych podatek VAT należny nie występuje – w związku z tym nie ma możliwości odliczenia podatku VAT naliczonego i podatek ten może być kosztem kwalifikowanym. Np. projekty, w których występują wyłącznie usługi edukacyjne lub
z zakresu ochrony zdrowia nie generują opodatkowanej sprzedaży (sprzedaż jest zwolniona – porównaj punkt 7 i 9 załącznika Nr 4 do uptu).

Uwaga: Jeżeli zakupione w ramach projektu towary, usługi czy środki trwałe służą zarówno do wykonywania czynności zwolnionych, jak i opodatkowanych (np. sprzęt medyczny wykorzystywany zarówno do świadczenia usług medycznych, jak i kosmetycznych), podatek VAT może być kosztem kwalifikowanym tylko w części.

Jeśli natomiast część zakupionych w ramach projektu towarów, usług czy środków trwałych służy do wykonywania czynności zwolnionych, a inna część do wykonywania czynności opodatkowanych – zaznaczyć należy „NIE” i przejść do punktu 4 Ankiety.


Projekt częściowo wykorzystywany jest do czynności zwolnionych

Projekt częściowo nie generuje przychodów, lub częściowo wykorzystywany jest do czynności zwolnionych

Czy projekt częściowo nie generuje przychodów (w przypadku braku czynności opodatkowanych: np. sprzedaży albo sprzedaży zwolnionej), a w pozostałej części występuje przychód?

TAK

Podatek VAT może być kosztem kwalifikowanym w części, w jakiej projekt nie generuje przychodów (w części, w której przychody w ogóle nie wystąpiły lub wystąpiły czynności zwolnione od podatku)NIE

Przejdź do punktu 5 Ankiety

Opisz stan faktyczny, który uzasadnia odpowiedź pozytywną:

Wnioskodawca …………………………………………… (albo podmiot, na który wystawiane są/będą faktury dokumentujące poniesienie kosztów kwalifikowanych – wybrać właściwe) realizując projekt w jego części: 1. nie uzyskuje w ogóle przychodów

wskazać uzasadnienie jak w pkt 1 Ankiety:

Projekt ……………………………………………………..……….(nazwa projektu) polega na ……………………………………………………………………..(opisz krótko założenia projektu i wskaż, w jakiej części nie generuje i nie będzie generować żadnych przychodów - nie występuje/wystąpi w ogóle sprzedaż, albo występuje/wystąpi sprzedaż, która nie ma związku ze zrefundowanymi w ramach projektu zakupami towarów i usług)

Wskaż które koszty przedstawione we wniosku o dofinansowanie związane są z brakiem uzyskiwania przychodów.


 1. dokonuje w części projektu ……………………………….(wskazać jakiej części) czynności zwolnionych od podatku: ………………………………………..……

(wskazać jakie czynności i na jakiej podstawie prawnej: w art. 43-81 uptu, § 12 i następne Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 24 grudnia 2009 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług9).

Wskaż które koszty przedstawione we wniosku o dofinansowanie związane są ze sprzedażą zwolnioną. 1. w pozostałej części …………………………………………….(wskazać jakiej części)
  w projekcie wystąpiły opodatkowane czynności.

Wykaż, że w okresie realizacji projektu lub w okresie trwałości projektu, tj. 5 lat (w przypadku MŚP – 3 lata) od daty zakończenia realizacji projektu nie będą wykonywane czynności opodatkowane związane z częściami projektu opisanymi wyżej w pkt 1 lub 2.

Uwaga: możliwe są sytuacje, w których wystąpi jednocześnie brak sprzedaży, sprzedaż zwolniona, jak i opodatkowana – wtedy wypełnić trzeba wszystkie ww. punkty. W przypadku, w którym wystąpi albo brak sprzedaż, albo sprzedaż zwolniona i sprzedaż opodatkowana – wybrać należy właściwy punkt – 1 albo 2.

Uzasadnienie przepisz do oświadczenia o kwalifikowalności podatku VAT.
Podpowiedzi:

W przypadku złożonych projektów mogą wystąpić najróżniejsze sytuacje:

 1. projekt częściowo nie generuje w ogóle przychodów, ale takie przychody pojawiają się
  w innej części projektu. Np. odbudowa parku, w którym powstanie muszla koncertowa - sprzedaż opodatkowana pojawi się tylko w przypadku komercyjnego wykorzystania muszli koncertowej – jej wynajęcia zewnętrznej firmie na organizację koncertu.
  W pozostałej części park udostępniony jest za darmo końcowym odbiorcom. W takich przypadkach należy wypełnić pkt 1 i 3 wyżej opisanego uzasadnienia.

 2. w projekcie występuje częściowo sprzedaż zwolniona z podatku, a częściowo opodatkowana sprzedaż. Np. budowa szpitala, w którym świadczone są zwolnione z podatku usługi medyczne, a część budynku wynajmowana jest na aptekę, budowa budynku biblioteki, w której część pomieszczeń wynajmowana jest na cele komercyjne – stołówki, punkty ksera, automaty do napojów, sale konferencyjne. W takich przypadkach należy wypełnić pkt 2 i 3 wyżej opisanego uzasadnienia.

 3. projekt częściowo nie generuje w ogóle przychodów i w projekcie występuje częściowo sprzedaż zwolniona z podatku, a częściowo opodatkowana sprzedaż Np. budowa kampusu uniwersyteckiego, w którym ogród udostępniony jest wszystkim za darmo, zakwaterowanie w bursach jest zwolnione od podatku (porównaj pkt 1 załącznika Nr 4 do uptu), a na cele komercyjne wynajmowane są pomieszczenia w budynkach (stołówki, punkty ksero, sale konferencyjne). W takich przypadkach należy wypełnić wszystkie punkty wyżej opisanego uzasadnienia.

W części projektu, w której nie wystąpi opodatkowana sprzedaż (wystąpi wyłącznie sprzedaż zwolniona lub brak jakichkolwiek przychodów) podatek VAT może być kosztem kwalifikowanym. Należy zachować warunek, że w tej części nie wystąpią opodatkowane czynności i jest możliwe precyzyjne wyodrębnienie tej części od części projektu, w której pojawiają się przychody.

Wyżej opisane sytuacje powinny być przewidziane przez Wnioskodawcę na jak najwcześniejszym etapie. O ile to możliwe, w budżecie projektu powinny być precyzyjnie wyodrębnione koszty (wraz z podatkiem VAT), które związane będą z brakiem sprzedaży opodatkowanej.

Jeśli nie jest możliwe ww. precyzyjne wyodrębnienie skorzystać można z tzw. „klucza powierzchni” i wyliczyć procentowy udział części, w której wystąpi wyłącznie sprzedaż opodatkowana i wg wyliczonego wskaźnika wyłączyć podatek VAT od tej części z kosztów kwalifikowanych. W takich wypadkach wnioskodawca powinien przedstawić interpretację10 właściwego organu podatkowego potwierdzającą prawidłowość zastosowanego rozwiązania.

Beneficjent (podmiot, na który wystawiono faktury) wykorzystuje nabyte w ramach projektu towary/usługi/środki trwałe do wykonywania czynności zarówno zwolnionych, jak i opodatkowanych11

Czy nabyte w ramach projektu towary/usługi/środki trwałe są wykorzystywane do wykonywania czynności zarówno zwolnionych, jak i opodatkowanych?

TAK

Tylko część podatku VAT może być kosztem kwalifikowanym – w proporcji do czynności, w stosunku do których podatnikowi nie przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego.NIE

Przejdź do punktu 6 Ankiety

Opisz stan faktyczny, który uzasadnia odpowiedź pozytywną:

Wnioskodawca …………………………………………… (albo podmiot, na który wystawiane są/będą faktury dokumentujące poniesienie kosztów kwalifikowanych – wybrać właściwe) realizując projekt w jego części: 1. wykorzystuje nabyte towary/usługi/środki trwałe do wykonywania czynności zwolnionych od podatku: ………………………………………..……

(wskazać jakie czynności i na jakiej podstawie prawnej: w art. 43-81 uptu, § 12 i następne Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 24 grudnia 2009 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług).

 1. w pozostałej części …………………………………………….(wskazać jakiej części)
  w projekcie wystąpiły opodatkowane czynności, w proporcji……………….. (wskazać
  w jakiej proporcji i jaka jest podstawa ustalenia tej proporcji.
Podpowiedzi:

Jeżeli nabywane w ramach projektu towary/usługi/środki trwałe służą do wykonywania czynności zarówno zwolnionych, jak i opodatkowanych - część podatku VAT może być kosztem kwalifikowanym – w proporcji do czynności, w stosunku do których podatnikowi nie przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego.

Np. w przypadku nabycia sprzętu medycznego, który wykorzystywany jest zarówno do usług opodatkowanych, jak i zwolnionych. W takich sytuacjach beneficjent może kwalifikować VAT do wysokości wskaźnika, który określa na podstawie art. 90 ust. 3 i następnych uptu.


W przypadku zmiany wskaźnika proporcji (np. w następnym roku podatkowym), beneficjent powinien dokonać korekty wszystkich wniosków o płatność, w których zastosowano zmieniony wskaźnik.

Inne przypadki

Czy istnieją inne, nie wymienione wyżej w punktach 1-5 Ankiety, przypadki
w których podatek VAT nie jest możliwy do odzyskania?

TAK

Podatek VAT może być kosztem kwalifikowanymNIE

Podatek VAT nie może być kosztem kwalifikowanym w projekcie

Opisz stan faktyczny, który uzasadnia odpowiedź pozytywną:

Precyzyjnie opisz stan faktyczny (w momencie rozpoczęcia projektu jak i w okresie jego trwałości) oraz wskaż podstawę prawną braku możliwości odzyskania podatku VAT.1 Przed wypełnieniem oświadczenia należy wypełnić dołączoną do niego ankietę.

2 Niepotrzebne skreślić.

3 Jeśli w projekcie obok wnioskodawcy nie występują inne podmioty, punkt 3 należy skreślić. Jeśli
w projekcie występują tylko niektóre podmioty wymienione w punkcie 3, niepotrzebne należy skreślić.

4 Należy krótko opisać stan faktyczny w oparciu o wyniki ankiety.

5 Art. 271. § 1. Funkcjonariusz publiczny lub inna osoba uprawniona do wystawienia dokumentu, która poświadcza w nim nieprawdę co do okoliczności mającej znaczenie prawne, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

§ 2. W wypadku mniejszej wagi, sprawca podlega grzywnie albo karze ograniczenia wolności.

§ 3. Jeżeli sprawca dopuszcza się czynu określonego w § 1 w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub osobistej, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.


6 Pojęcie „przychodów” używane jest w szerszym, niż tylko podatkowym znaczeniu. „Przez przychody” rozumie się korzyści, które generowane są w projekcie na podstawie dokonania czynności skutkujących opodatkowaniem podatkiem od towarów i usług – art. 5 uptu:

Art. 5. 1. Opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, zwanym dalej "podatkiem", podlegają:

1) odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju;

2) eksport towarów;

3) import towarów;

4) wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów za wynagrodzeniem na terytorium kraju;

5) wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów.

2. Czynności określone w ust. 1 podlegają opodatkowaniu niezależnie od tego, czy zostały wykonane
z  zachowaniem warunków oraz form określonych przepisami prawa.

3. Opodatkowaniu podatkiem podlegają również towary w przypadku, o którym mowa w art. 14. Przepis ust.  2 stosuje się odpowiednio.”W szczególności przychód wystąpi w przypadku projektów generujących dochód, o których mowa w art. 55 rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności i uchylającego rozporządzenie (WE) nr 1260/1999 (Dz. Urz. UE L 210 z 31.07.2006), np. w przypadku jakiejkolwiek operacji obejmującej inwestycję
w infrastrukturę, korzystanie z której podlega opłatom ponoszonym bezpośrednio przez korzystających lub jakiejkolwiek operacji pociągającej za sobą sprzedaż gruntu lub budynków lub dzierżawę gruntu lub najem budynków, lub jakiekolwiek inne odpłatne świadczenie usług.

7 ROZPORZĄDZENIE RADY (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności i uchylające rozporządzenie (WE) nr 1260/1999


8 (Dz. U. z dnia 30 grudnia 2009 r.)

9 (Dz. U. z dnia 30 grudnia 2009 r.)

10 Na podstawie art. 14b Ordynacji podatkowej (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz.60) wydawane są przez Ministra Finansów (wskazanych przez MF dyrektorów Izb Skarbowych) interpretacje indywidualne przepisów prawa podatkowego. Interpretacje wydawane są na podstawie wniosku podatnika, w którym podatnik zobowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego oraz do przedstawienia własnego stanowiska w sprawie oceny prawnej tego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego.

11 Tzw. „proporcja sprzedaży – art. 90 ust. 2 uptu.1   2


©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna