Podstawy rachunkowości Forma zaliczenia: egzamin Liczba punktów ects: 5 Cele dydaktycznePobieranie 22,67 Kb.
Data12.12.2017
Rozmiar22,67 Kb.

Przedmiot:

Podstawy rachunkowości
Forma zaliczenia: egzamin

Liczba punktów ECTS: 5
Cele dydaktyczne:


 • Zapoznanie studentów na poziomie podstawowym z celami, funkcjami i zasadami rachunkowości.

 • Przedstawienie podstawowych definicji dotyczących składników majątku i kapitału.

 • Omówienie sprawozdania finansowego z dokładnym wyjaśnieniem pozycji bilansowych i rachunku zysku i strat oraz przedstawianie w sposób ogólny pozostałych sprawozdań finansowych.

 • Wyjaśnienie różnic między podstawowymi sprawozdaniami finansowymi.

 • Zwrócenie uwagi na zakres i rolę dokumentacji oraz prowadzenia ksiąg rachunkowych.

 • Wyjaśnienie oraz ukształtowanie umiejętności w zakresie prawidłowej klasyfikacji operacji gospodarczych a także zasad ewidencji składników majątku i kapitału.

 • Zapoznanie studentów na poziomie podstawowym z zasadami ustalania wyniku finansowego w wariancie porównawczym i kalkulacyjnym.Metody dydaktyczne:

 • Wykład.

 • Case study – rozwiązywanie różnych zadań problemowych, studium przypadków w zakresie identyfikacji elementów majątku i kapitału oraz kosztów i przychodów.

 • Ćwiczenia- sporządzanie prostych sprawozdań finansowych na podstawie empirycznych danych.

 • Doskonalenie umiejętności w zakresie kwalifikacji zdarzeń gospodarczych i ich wpływu na powiązania pomiędzy poszczególnymi sprawozdania finansowymi.

 • Ćwiczenia w zakresie ewidencji podstawnych operacji gospodarczych.Treści programowe:


LP

Tematy zajęć

Liczba godzin

Wykłady

Ćwiczenia

1

Omówienie istoty i struktury współczesnego systemu rachunkowości

2

0

2

Przedstawianie i zwrócenie uwagi na rolę równania równowagi bilansowej oraz wyznaczanie formuły wynikowej

1

2

3

Realizacja zasad w zakresie identyfikacji składników majątku i kapitału oraz elementów kosztów i przychodów

2

2

4

Wyznaczenie różnic między podstawowymi sprawozdaniami finansowymi i ustalenie powiązań pomiędzy nimi

2

2

5

Operacje gospodarcze i ich udokumentowanie. Ogólna charakterystyka ksiąg rachunkowych

1

1

6

Charakterystyka podstawowego urządzenia księgowego, czyli konta

2

2

7

Księgowanie podstawowych operacji gospodarczych i sporządzanie zestawienia obrotów i sald

2

3

8

Ewidencja operacji gospodarczych w zakresie ustalania rzeczywistego kosztu wytworzenia wyrobów gotowych i ustalenie ich wpływu na wynik finansowy

2

2

9

Podstawowe zasady ustalania wyniku finansowego w wariancie porównawczym i kalkulacyjnym

1

1
Ogółem

15

15


Zawartość tematyczna:


 1. Omówienie istoty i struktury współczesnego systemu rachunkowości. Przedstawienie najważniejszych regulacji prawnych w zakresie rachunkowości. Wyznaczenie podstawowych zasad i funkcji rachunkowości .Omówienie definicji: roku obrotowego, aktywów i zobowiązań i rezerw oraz innych podstawowych reguł niezbędnych dla realizacji programu przedmiotu.

 2. Przedstawianie i zwrócenie uwagi na rolę równania równowagi bilansowej oraz wyznaczanie formuły wynikowej. Wyjaśnienie zasad sporządzania bilansu i ustalania wyniku finansowego. Klasyfikacja składników majątku i kapitału. Sporządzanie bilansu w wersji sprawozdawczej – znormalizowanej oraz majątkowej.

 3. Realizacja zasad w zakresie identyfikacji składników majątku i kapitału oraz elementów kosztów i przychodów. Ewidencjonowanie operacji gospodarczych na równaniu równowagi bilansowej.

 4. Wyznaczenie różnic między podstawowymi sprawozdaniami finansowymi i ustalenie powiązań pomiędzy nimi. Sporządzanie uproszczonych elementów sprawozdania finansowego.

 5. Operacje gospodarcze i ich udokumentowanie. Ogólna charakterystyka ksiąg rachunkowych. Wyjaśnienie różnic pomiędzy zdarzeniem a operacją gospodarczą. Klasyfikacja i charakterystyka podstawowych dokumentów księgowych. Formy ewidencjonowania zdarzeń gospodarczych.

 6. Charakterystyka podstawowego urządzenia księgowego, czyli konta. Omówienie zasad podzielności i łączenia kont. Ewidencja na kontach w oparciu o regułę Wn- Ma. Wyjaśnienie zasad funkcjonowania kont bilansowych i wynikowych. Rola i zasady sporządzania zestawienia obrotów i sald zwanego bilansem próbnym. Zasady poprawy błędów księgowych (storno czarne i storno czerwone). Wyznaczenie zakresu ksiąg rachunkowych.

 7. Księgowanie podstawowych operacji gospodarczych i sporządzanie zestawienia obrotów i sald. Rozwiązywanie problemów w zakresie ewidencji. Konstrukcja zadań: od bilansu otwarcia poprzez ewidencję na kontach do bilansu zamknięcia.

 8. Ewidencja operacji gospodarczych w zakresie ustalania rzeczywistego kosztu wytworzenia wyrobów gotowych i ustalenie ich wpływu na wynik finansowy. Właściwa ewidencja na kontach kosztów według rodzaju oraz wyjaśnienie zasad ich rozliczania w celu ustalenia rzeczywistego kosztu wytworzenia wyrobów gotowych. Ewidencjowanie sprzedaży wyrobów gotowych i ustalanie wyniku na sprzedaży.

 9. Podstawowe zasady ustalania wyniku finansowego w wariancie porównawczym i kalkulacyjnym. Wyjaśnienie podstawowych różnić w zakresie ustalania wyniku finansowego w zależności od wyboru wariant prezentowania rachunku zysków i strat. Podstawowe poziomy ustalania wyniku finansowego.
©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna