Podstawowe czynności I obowiązki kierowcy wykonującego międzynarodowy przewóz drogowyPobieranie 37,08 Kb.
Data21.06.2018
Rozmiar37,08 Kb.

Załącznik nr 2

PODSTAWOWE CZYNNOŚCI I OBOWIĄZKI KIEROWCY WYKONUJĄCEGO MIĘDZYNARODOWY PRZEWÓZ DROGOWY

Kierowca obowiązany jest wykonywać pracę sumiennie i starannie oraz stosować się do poleceń przełożonych, które dotyczą pracy, jeżeli nie są one sprzeczne z przepisami prawa pracy umowy o pracę lub innymi przepisami związanymi z charakterem wykonywanej pracy.
Podstawowymi obowiązkami kierowcy jest kierowanie pojazdem ciężarowym w ruchu międzynarodowym/krajowym wraz z czynnościami związanymi z wykonywaniem przewozu towarów/osób w transporcie drogowym a w szczególności: przygotowaniem do przewozu, czynności załadunkowych i rozładunkowych, należytego wykonania przewozu w imieniu przedsiębiorstwa i rozliczenia z dokumentacji i wykonanych czynności po zakończeniu operacji transportowej.
Szczegółowe obowiązki kierowcy określa złącznik 1 do umowy o prace.
Załącznik 1.
A. Przygotowanie do przewozu
Po otrzymaniu zlecenia przewozowego kierowca zobowiązany jest pobrać i skompletować konieczną dokumentację, z którą nie powinien rozstawać się w czasie realizacji przewozu, w szczególności:
a) ważnej dokumentacji osobistej:


 • paszportu oraz wiz

 • prawa jazdy

 • karty do tachografu cyfrowego

b) dokumentacja środka transportu drogowego:
 • dowód rejestracyjny pojazdu i dowód rejestracyjny naczepy ( przyczepy ) z ważnymi badaniami technicznymi,

 • zezwolenie transportowe

 • ważne ubezpieczenie OC, zielona karta ubezpieczenia ( z wykazem adresów komisarzy awaryjnych)

 • ważna karta paliwowa,

 • instrukcja wypadkowa ADR (gdy przewóz jest realizowany w ramach konwencji ADR w językach krajów przez, które będzie dokonywany)

 • komplet znaków ostrzegawczych,

 • ważny certyfikat FCR ( wymagany przy transporcie artykułów szybko psujących się ATP ),

 • certyfikat czystości cysterny ( wymagany przy cysternie – przewóz chemii )

 • upoważnienie do kierowania pojazdem/ naczepą lub inne prawo dysponowania( umowa kredytu, najmu, użyczenia, dzierżawy- wraz z wymaganym tłumaczeniem )

 • certyfikaty ( Euro, L, S, ATP i inne w zależności od wykonywanego przewozu)

c) dokumentacja ładunku
 • międzynarodowy list przewozowy CMR, wraz z dokumentacją załączoną

do listu (np. specyfikacja towarowa, faktura lub faktury proforma, zestawienie

bordero”, dokumentacja portowa itp.) • odpowiedni dokument przewozu celnego (tj karnet TIR wraz z certyfikatem zamknięcia celnego lub T1, T2 )

Inne ewentualne dokumenty dodatkowe:
 • zezwolenie weterynaryjne,

 • świadectwo lub zezwolenie fitosanitarne,

 • świadectwo pochodzenia towaru,

 • zezwolenie na przewóz odpadów,

 • instrukcji dotyczącej trasy wykonania transportu

 • wskazany Urząd Celny Wyjściowy,

 • wskazany Urząd Ceny Docelowy,

 • Karnet ATA


B. Załadunek
Podczas załadunku kierowca jest zobowiązany:

ustalonym dniu i godzinie

 • być obecnym przy załadunku, a jeżeli nie ma takiej możliwości nanieść odpowiednią adnotację w liście CMR

 • zapoznać się z rodzajem, właściwościami i stanem ładunku oraz nadzorować przebieg czynności załadunkowych aby zapewnić bezpieczny przewóz i uniemożliwić przemieszczanie się ładunku w trakcie przewozu oraz w taki sposób aby nie przekroczone zostały dozwolone naciski osi

 • w spornych kwestiach żądać od załadowcy specyfikacji (szczegółowego spisu) jednostek ładunkowych

Po zakończeniu załadunku, kierowca powinien starannie zapoznać się z zapisami dokonanymi przez załadowcę w liście przewozowym, bezpośrednio przed jego podpisaniem.


W sytuacjach spornych, kiedy kierowca stwierdza niezgodności stanu faktycznego ładunku z treścią listu przewozowego oraz specyfikacją towarową, ma on bezwzględny obowiązek dokonania odpowiednich zapisów (uwag, spostrzeżeń) w rubryce nr 18 listu przewozowego CMR.
We wszystkich kwestiach spornych bądź zauważonych nieścisłościach przy załadunku kierowca ma bezwzględny obowiązek powiadomić swojego pracodawcę lub przełożonego oraz czekać na instrukcje dotyczące dalszego przewozu.
Kierowca uznaje załadunek za zakończony po podpisaniu listu przewozowego CMR przez nadawcę.
W przypadku wykonywania przewozu pod zamknięciem celnym kierowca ma obowiązek:

 • zgłosić pojazd wraz z załadunkiem do odpraw celnej

 • osobiście uczestniczyć przy odprawie celnej i czynnościach nałożenia zamknięcia celnego oraz zabezpiecza plomby przed możliwością ich ewentualnego zerwania.

 • przedstawienia karnetu TIR lub T1 w każdym Urzędzie Celnym (wyjazdowym/ docelowym) celem jego regularnego wizowania (stemplowania) przez urzędnika celnego (data, pieczęć, podpis)

 • ostemplowanie karnetu TIR w docelowym urzędzie celnym


C. Wykonanie przewozu
W trakcie wykonywania przewozu kierowca ma obowiązek:


 • jechać bezpiecznie, przestrzegając przepisów ruchu drogowego i ustalonego czasu prowadzenia i odpoczynku oraz dbać o powierzony do przewozu ładunek

 • bezwzględnie przestrzegać wszystkich instrukcji zawartych w zleceniu przewozowym i w liście przewozowym, a w szczególności trans przejazdu przejść granicznych, terminu dostawy oraz odprawy u właściwych spedytorów

 • stosować się do zaleceń służb celnych, policji drogowej


Każda zmiana zlecenie przewozu może nastąpić tylko za zgodą pracodawcy lub wskazanego przez pracodawcę przedstawiciela.
W razie zaistnienia okoliczności mających wpływ na powstanie ewentualnych szkód, kierowca jest zobowiązany podjąć działania zmierzające do zapobieżenia lub ograniczenia szkody i niezwłocznie powiadomić o tym pracodawcę lub przełożonego i odpowiednie organy porządkowe lub celne.
W związku z przewidywanym opóźnieniem dostawy (np. z powodu strajku służby celnej , blokady drogi, objazdu ,korków na drodze itp.) kierowca powinien powiadomić odbiorcę oraz pracodawcę lub swojego przełożonego o zaistniałych opóźnieniach.
D. Rozładunek
Kierowca ma obowiązek stawić się u odbiorcy w wyznaczonym miejscu i terminie określonym w liście przewozowym CMR.
Kierowca winien przed rozładunkiem dokonać odprawy celnej ostatecznej (gdy jest wymagana).
Kierowca ma obowiązek:

 • być obecny przy czynnościach rozładunkowych,

 • w miarę możliwości policzyć ilość zdawanych jednostek ładunkowych,

 • żądać potwierdzenia odbioru ładunku przez odbiorcę podpisem, datą i pieczątką w liście CMR

Jeżeli w trakcie rozładunku odbiorca stwierdzi braki, uszkodzenia, zepsucie częściowe lub całkowite towaru kierowca powiadamia o tej sytuacji pracodawcę i po uzgodnieniu zamieszcza swoje wagi w liście CMR.


W wypadku sporządzenia przez odbiorcę lub na jego zlecenie tzw. protokołu szkodowego kierowca jest obowiązany do jego podpisania po wpisaniu wszelkich swoich uwag po konsultacji z pracodawcą lub przełożonym.
W przypadku nieprzewidzianych trudności jakie mogą wystąpić przy zdawaniu ładunku, kierowca obowiązany jest niezwłocznie powiadomić pracodawcę lub przełożonego.
E. Rozliczenie jazdy eksploatacyjnej
Po powrocie do bazy, kierowca dokonuje rozliczenia jazdy.
Kierowca bezzwłocznie rozlicza się z pobranych dokumentów:

 • listu przewozowego CMR,

 • karnetu TIR,

 • tarczek tachografu,

 • zezwoleń zagranicznych,

 • z pobranych zaliczek pieniężnych

 • złożyć stosowne oświadczenie na temat powstałych rozbieżności w dokumentacji

Po zjeździe do bazy kierowca ma obowiązek: • złożyć sprawozdanie przełożonemu o ewentualnych wypadkach, kolizjach zaistniałych w czasie trwania jazdy,

 • rozliczyć paliwo w zbiorniku wraz ze stanem licznika,

 • dokonać obsługi codziennej pojazdu

 • sprzątnąć wnętrze kabiny i skrzyni ładunkowej

 • w przypadku niestwierdzenia usterek technicznych pojazdu, dokonać czynności zdawczo-odbiorczych – przekazując dokumenty pojazdu wraz z kluczykami przełożonemu,

 • w przypadku stwierdzenia usterek technicznych i uszkodzeń pojazdu, uzgodnić z przełożonym sposób naprawy pojazdu.


F. Pozostałe obowiązki kierowcy:
Kierowca ma obowiązek wykonać obsługę dzienną środka transportu drogowego i sprawdzić:

stan plomb zabezpieczających tachografu i jego działanie, stan i kompletność wyposażenia pojazdu w narzędzia, części zamienne, linkę holowniczą, apteczkę pierwszej pomocy oraz sprzęt gaśniczy i ewentualnie niezbędne wyposażenie dodatkowe (pasy spinające, łańcuchy).


Przygotować środek transportu do wykonania zadania przewozowego, w tym celu m.in. należy sprawdzić jego wygląd zewnętrzny i jego czystość wewnątrz przestrzeni ładunkowej.
W wypadku naczep (przyczep) specjalizowanych, jak np. chłodnie- sprawdzić, skontrolować gotowość techniczną (sprawność) agregatów chłodniczych oraz wyposażenia dodatkowego chłodni w termometry oraz urządzeń rejestrujących temperaturę. Sprawdzić stan uszczelek, haków, kratek, wychłodzić chłodnię do żądanej temperatury. W przypadku przewozu cysternami – sprawdzić stan i jakość urządzeń zamykających – kranów, syfonów, luków itp. mechanizmów.
Pracodawca może rozwiązać umowę o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika w razie popełnienia przez pracownika w czasie trwania umowy o pracę przestępstwa, jeżeli przestępstwo jest oczywiste lub zostało stwierdzone prawomocnym wyrokiem, jak również w razie zawinionego i bezprawnego zachowania pracownika powodującego samo zagrożenie interesów pracodawcy.

Oświadczam, że zapoznałem/zapoznałam się z podstawowymi czynnościami i obowiązkami i bezwzględnie będę się stosować do wskazanych zasad............................................... ........................................................ miejscowość, data czytelny podpis kierowcy©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna