Podstawa do dalszych prac zgodnie z przedstawionymi zaleceniamiPobieranie 2,22 Mb.
Strona9/37
Data15.02.2018
Rozmiar2,22 Mb.
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   37

DZIAŁANIE 2.1: ROZWÓJ UMIEJĘTNOŚCI POWIĄZANY Z POTRZEBAMI REGIONALNEGO RYNKU PRACY I MOŻLIWOŚCI KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO W REGIONIE

OPIS I UZASADNIENIE DZIAŁANIA


Podejmowane w ramach programu działanie wynika z Narodowego Planu Rozwoju, w którym za jeden z podstawowych elementów osiągania wzrostu konkurencyjności polskiej gospodarki uznano wzrost poziomu wykształcenia i kwalifikacji zawodowych oraz wspomaganie procesu zmniejszania się różnic w tym zakresie pomiędzy mieszkańcami dużych aglomeracji a mieszkańcami pozostałych obszarów, w tym w szczególności obszarów wiejskich i restrukturyzacji przemysłów. Działanie wynika również z kierunków i wstępnej oceny efektywności interwencji o charakterze regionalnym, podejmowanej w latach 2000 – 2003 w ramach realizacji Wstępnego Narodowego Planu Rozwoju (WNPR), a w szczególności programu rozwoju regionalnego PHARE Spójność Społeczna i Gospodarcza (SSG).

Niski udział osób dorosłych w dokształcaniu się, problem bezrobocia dotykający głównie osób młodych i osób o niskich kwalifikacjach zawodowych, wskazują na istnienie w Polsce ogromnej potrzeby podwyższania umiejętności i kwalifikacji zawodowych. W Polsce udział w dokształcaniu się przez całe życie nie jest tak powszechny jak w krajach o rozwiniętej gospodarce rynkowej i pozostaje poniżej międzynarodowych poziomów. Przedsięwzięcia mające na celu podniesienie poziomu wiedzy skupiać się będą zatem na edukacji ustawicznej osób dorosłych, pochodzących zwłaszcza z obszarów zagrożonych marginalizacją, w tym w szczególności obszarów wiejskich i obszarów restrukturyzacji przemysłów.

Podniesienie poziomu wiedzy i kwalifikacji zawodowych osób dorosłych jest niezwykle ważne, zwłaszcza w kontekście zwiększenia możliwości ich zatrudnienia na regionalnym rynku pracy, a tym samym usprawnienia procesów rozwoju. Jednocześnie przygotowanie młodzieży szkolnej i studentów do potrzeb rynku pracy będzie wymagać nabycia przez nich praktyki zawodowej, której najczęściej oczekują potencjalni pracodawcy.

Edukacja jest elementem uelastyczniania rynku pracy, a wysoko wyedukowany potencjał ludzki należy do podstawowych atutów regionu oraz jest motorem jego długofalowego rozwoju. Tylko w ten sposób możliwe jest zapewnienie regionowi odpowiednich elit gospodarczych, samorządowych, kulturalnych.W celu usprawnienia i zwiększenia efektywności podejmowanych form wsparcia w zakresie podwyższania potencjału lokalnych i regionalnych zasobów ludzkich realizowane będą także projekty z zakresu monitorowania sytuacji, w tym zmian zachodzących na regionalnym i lokalnym rynku pracy. Projekty realizowane w tym zakresie powinny przyczynić się do wzmocnienia współpracy instytucji zaangażowanych w monitorowanie regionalnego rynku pracy poprzez wymianę informacji z dziedziny zatrudnienia i kształcenia. Zebrane w ten sposób dane powinny posłużyć m.in. do prognozy zatrudnienia w regionie w sekcjach i działach gospodarki, poznania oczekiwań pracodawców odnośnie pożądanych kwalifikacji i umiejętności pracowniczych, a tym samym stworzenia listy zawodów poszukiwanych przez firmy i instytucje działające w regionie. Powinny także stanowić punkt odniesienia dla realizowanych w regionie programów szkoleniowych oraz przesłankę dla racjonalizacji sieci szkół w danym regionie. Jednocześnie powinny być opracowywane dodatkowe analizy problemowe i badania wzbogacające wiedzę o regionalnym rynku pracy i prowadzonych przedsięwzięciach edukacyjnych.

Działanie 2.1 wspiera działanie 1.2 „Perspektywy dla młodzieży” i działanie 1.3 „Przeciwdziałanie i zwalczanie długotrwałego bezrobocia” realizowane w ramach SOP „Rozwój zasobów ludzkich” w obszarze aktywizacji zawodowej. W ramach działania 2.1 wsparcie przeznaczone jest na podnoszenie kwalifikacji i praktycznych umiejętności uczniów, studentów oraz pracujących osób dorosłych samodzielnie zgłaszających chęć podwyższania i dostosowywania kwalifikacji zawodowych do potrzeb rynku pracy. Celem działań 1.2 i 1.3 SOP „Rozwój zasobów ludzkich” jest udzielenie możliwie pełnego wsparcia osobom bezrobotnym, w tym bezrobotnej młodzieży włączając absolwentów wszystkich typów szkół polegającego na poprawie ich zdolności do bycia zatrudnionym. Działanie 2.1 będzie realizowane na bazie systemu instytucjonalnego rynku pracy oraz systemu edukacji, natomiast modernizacja i poprawa efektywności funkcjonowania służb zatrudnienia, jak również podniesienie jakości systemu edukacji, w tym kształcenia ustawicznego będzie wspierane w ramach działań 1.1 „Rozwój i modernizacja instrumentów i instytucji rynku pracy”, 2.1 „Zwiększenie dostępu do edukacji, promocja kształcenia przez całe życie” i 2.2 „Podniesienie jakości edukacji w odniesieniu do potrzeb rynku pracy” SOP Rozwój zasobów ludzkich. Wsparcie rozwoju kwalifikacji zawodowych jest także uzupełniające w obszarze dokształcania się przez całe życie z przedsięwzięciami realizowanymi w ramach działania 2.3 “Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki” SOP RZL, które mają na celu podniesienie umiejętności i kwalifikacji kadry zarządzającej i pracowników przedsiębiorstw. Działanie 2.1 jest komplementarne wobec działania 2.4 „Różnicowanie działalności rolniczej i zbliżonej do rolnictwa w celu zapewnienia różnorodności działań lub alternatywnych źródeł dochodów” SOP „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich”. W ramach działania 2.1 ZPORR przewidziane jest wsparcie organizacji szkoleń przygotowujących rolników i domowników do podejmowania dodatkowej działalności zbliżonej do rolnictwa, natomiast w ramach działania 2.4 SOP „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich” wspierane będą projekty związane z realizacją inwestycji służących podjęciu przez rolników i domowników dodatkowej działalności zbliżonej do rolnictwa. Działanie 2.1 jest również komplementarne wobec działania 1.4 „Wsparcie doradztwa rolniczego” SOP „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich”. W ramach działania 2.1 ZPORR przewidziane jest wsparcie organizacji szkoleń podwyższających kwalifikacje doradców rolniczych, natomiast w ramach działania 1.4 SOP „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich” wspierana będzie działalność publicznych i prywatnych służb doradztwa rolniczego, polegająca na świadczeniu usług doradczych w zakresie korzystania z pomocy w ramach Wspólnej Polityki Rolnej, instrumentów towarzyszących WPR oraz polityki strukturalnej.

Cele działania


Celem działania jest zwiększenie mobilności zawodowej mieszkańców i ich zdolności w zakresie dostosowania umiejętności i kwalifikacji zawodowych do wymogów regionalnego rynku pracy w warunkach członkostwa w Unii Europejskiej, a także lepsze dostosowanie potrzeb szkoleniowych i kwalifikacji mieszkańców do wymogów regionalnego rynku pracy poprzez monitoring regionalnego rynku pracy i upowszechnianie zebranych informacji.


Wpływ na środowisko

Realizacja działania będzie miała neutralny wpływ na środowisko przyrodnicze.Uwzględnienie polityki równych szans


Przy realizacji działania będą uwzględniane zasady równości szans mężczyzn i kobiet pod kątem równego dostępu mężczyzn i kobiet do przedsięwzięć edukacyjnych wszystkich typów realizowanych w ramach działania w celu zwiększenia aktywności mężczyzn i kobiet na regionalnym rynku pracy.

Wpływ na politykę zatrudnienia


Realizacja działania będzie miała pozytywny wpływ na zwiększenie zatrudnienia poprzez dostosowanie kwalifikacji mieszkańców do wymogów regionalnego rynku pracy. Zwiększona mobilność zawodowa mieszkańców, w tym lepsze kwalifikacje dostosowane do przyszłych potrzeb regionalnego rynku pracy są niezwykle ważnymi czynnikami, zwłaszcza w kontekście zwiększenia możliwości ich zatrudnienia na regionalnym rynku pracy.

Wpływ na rozwój społeczeństwa informacyjnego

Realizacja działania będzie miała pozytywny wpływ na rozwój społeczeństwa informacyjnego poprzez zastosowanie nowoczesnych narzędzi informatyczno-komunikacyjnych przy realizowaniu przedsięwzięć edukacyjnych.Rodzaje kwalifikujących się projektów


W zakres kwalifikujących się projektów wchodzić mogą przedsięwzięcia z zakresu:
wspierania rozwoju kwalifikacji zawodowych:


  • szkolenia dla pracujących osób dorosłych samodzielnie zgłaszających chęć podwyższania i dostosowywania kwalifikacji zawodowych do potrzeb rynku pracy,

  • szkolenia dla pracujących osób dorosłych samodzielnie zgłaszających chęć podwyższania i dostosowywania kwalifikacji zawodowych do potrzeb rynku pracy w zakresie języków obcych oraz wykorzystania technik informacyjnych i komunikacyjnych (ICT),

  • szkolenia podwyższające kwalifikacje doradców rolniczych,

  • szkolenia dla rolników i domowników w zakresie podejmowania dodatkowej działalności zbliżonej do rolnictwa (usługi na rzecz rolnictwa i gospodarki leśnej, drobne usługi na rzecz mieszkańców wsi, agroturystyka, usługi związane z turystyką i wypoczynkiem, rzemiosło i rękodzielnictwo, wstępne przetwórstwo i przygotowanie produktów rolnych do sprzedaży oraz sprzedaż bezpośrednia produktów pochodzących z własnego gospodarstwa),

  • usługi doradcze wspomagających kształtowanie kariery zawodowe pracujących osób dorosłych samodzielnie zgłaszających chęć podwyższania i dostosowywania kwalifikacji zawodowych do potrzeb rynku pracy,

  • praktyki zawodowe dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych (w tym zasadniczych zawodowych), odbywające się w przedsiębiorstwach i mające na celu nabycie praktycznych umiejętności i poznanie specyfiki przyszłego zawodu, wyłączając praktyki zawodowe realizowane na podstawie umowy o pracę pomiędzy pracodawcą a młodocianym w celu przygotowania zawodowego,

  • praktyki zawodowe dla studentów uczelni wyższych, odbywające się w przedsiębiorstwach i mające na celu nabycie praktycznych umiejętności i poznanie specyfiki przyszłego zawodu.


badania i analizy dla potrzeb regionalnego rynku pracy.


 • wzmacnianie współpracy pomiędzy instytucjami zaangażowanymi w monitorowanie regionalnego rynku pracy,

 • organizacja metod wymiany informacji pomiędzy instytucjami zaangażowanymi w monitorowanie regionalnego rynku pracy,

 • badanie zbieżności prowadzonych w regionie przedsięwzięć w zakresie podwyższania umiejętności i kwalifikacji zawodowych z potrzebami regionalnego rynku pracy,

 • analiza sytuacji na regionalnym rynku pracy, w tym m.in. w zakresie przewidywanej sytuacji na rynku pracy wybranych zawodów, przewidywanych oczekiwań pracodawców odnośnie pożądanych kwalifikacji i umiejętności pracowniczych, pożądanych usług szkoleniowych, zachodzących zmianach w sektorze MŚP, wpływu promocji przedsiębiorczości na lokalny i regionalny rynek pracy, rozwoju społeczno-gospodarczego regionów,

 • publikowanie wyników badań.

W ramach ww. typów projektów do kwalifikujących się wydatków mogą być zaliczone m.in.:
 • koszty osobowe ekspertów wynajętych do realizacji zadań w ramach projektu (w tym składka na ubezpieczenie społeczne),

 • koszty podróży ekspertów (diety, wyżywienie, transport, zakwaterowanie),

 • koszty osobowe pracowników odpowiedzialnych wyłącznie za projekt, w tym opłata składki na ubezpieczenie społeczne,

 • wynajem pomieszczeń, sal dydaktycznych,

 • zakup materiałów i pomocy dydaktycznych niezbędnych do realizacji projektu,

 • koszty uczestników szkolenia ( dojazdy, zakwaterowanie),

 • koszty wynagrodzeń opiekunów praktyk,

 • usługi księgowe,

 • koszty publikacji i działań promocyjnych,

 • koszty zakupu i ubezpieczenia drobnego sprzętu niezbędnego do realizacji działań szkoleniowych i doradczych,

 • koszty amortyzacji sprzętu.


Wszystkie inne koszty zgodne z przepisami Rozporządzeń Wspólnotowych i krajowych zaliczają się do wsparcia, o ile został wykazany ich związek z realizowanym projektem.
Pewne koszty w żadnym wypadku nie mogą być uznane jako kwalifikowane. Są to:


 • pożyczki i spłaty rat oraz odsetek,

 • koszty poniesione na przygotowanie wniosku, jeśli wniosek nie został zakwalifikowany do wsparcia,

 • koszty nie odnoszące się jednoznacznie do projektu,

 • koszty nie udokumentowane,

 • koszty prac zleconych obliczone jako procent od kosztów całkowitych, chyba ze nie da się inaczej wyliczyć tej kategorii kosztów (należy to udokumentować),

 • koszty zakupu ziemi i nieruchomości,

 • koszty prac budowlanych (z wyjątkiem adaptacji pomieszczeń dla osób niepełnosprawnych, przy czym koszt taki nie może być wyższy niż 10% ogólnych kosztów projektu),

 • wydatki na zakup drobnego sprzętu, którego wartość przewyższa 3.500PLN,

 • odpisy amortyzacyjne dotyczące majątku zakupionego ze środków Wspólnoty lub krajowych środków publicznych,

 • mandaty, opłaty karne i koszty procesów sądowych,

 • nagrody uznaniowe.Kryteria wyboru projektów

Kryteria dostępu (formalne)

Wszystkie projekty muszą spełniać następujące kryteria: • spełnienie wymogów rejestracyjnych, kompletność złożonego wniosku,

 • zgodność projektu z dokumentami programowymi (ZPORR i Uzupełnieniem Programu),

 • zgodność z prawodawstwem unijnym i krajowym (szczególnie w zakresie pomocy publicznej i zamówień publicznych),

 • spełnienie wymogu informowania o współfinansowaniu projektu z EFS,

 • zgodność z celami horyzontalnymi.Kryteria szczegółowe

Za priorytetowe będą uznawane projekty spełniające następujące kryteria:


wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych:


 • zakres projektu powiązany z działalnością projektodawcy określoną w odpowiednich dokumentach,

 • jakość i potencjał instytucjonalny projektodawcy oraz efektywność jego dotychczasowych działań (odpowiednia kadra i zaplecze techniczne),

 • ponadlokalny charakter projektu, wpisujący się w międzygminne lub regionalne programy rozwoju zawodowego,

 • zaangażowanie uczestników życia lokalnego i partnerów społecznych w regionie w realizację projektu,

 • znajomość potrzeb lokalnego/regionalnego rynku pracy,

 • dostosowanie do czasu pracy beneficjenta,

 • stopień marginalizacji obszaru,

 • powiązanie z projektami infrastrukturalnymi i z zakresu rozwoju przedsiębiorczości realizowanymi w ramach ZPORR.

II. badania i analizy dla potrzeb regionalnego rynku pracy:
 • znajomość potrzeb lokalnego/regionalnego rynku pracy,

 • jakość instytucji zaangażowanych we współpracę,

 • metodologia przeprowadzania badań i ekspertyz,

 • metodologia upowszechniania wyników badań, ekspertyz,

 • zakres oddziaływania.
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   37


©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna