Podstawa do dalszych prac zgodnie z przedstawionymi zaleceniamiPobieranie 2,22 Mb.
Strona7/37
Data15.02.2018
Rozmiar2,22 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   37

URZĄD MARSZAŁKOWSKI

Ocena formalna wniosków


URZĄD MARSZAŁKOWSKI


Ocena techniczna i merytoryczna wniosków


PANEL EKSPERTÓW

Rekomendacja wyboru projektówREGIONALNY KOMITET STERUJĄCY

Wybór projektów


ZARZĄD WOJEWÓDZTWA


Podpisanie umowy z beneficjentem


WOJEWODA
TABELARYCZNE ZESTAWIENIE INFORMACJI DOTYCZĄCYCH DZIAŁANIA 1.5

Nazwa Programu Operacyjnego

ZPORR

Nazwa Priorytetu

Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmacnianiu konkurencyjności regionów

Nazwa działania

Infrastruktura społeczeństwa informatycznego

Nazwa poddziałania

nie dotyczy

Dziedzina interwencji Funduszy Strukturalnych

321, 322, 323,324

Numer działania

1.5

Numer poddziałania

nie dotyczy

Czas trwania działania

2004-2006

Instytucja Zarządzająca

MGPiPS

Instytucja Pośrednicząca

Urząd Wojewódzki

Beneficjenci Końcowi/Instytucja Wdrażająca

1 Samorządy wojewódzkie, powiatowe i gminne lub jednostki organizacyjne działające w ich imieniu.

2 Placówki nie działające dla zysku: m.in. urzędy administracji, placówki edukacyjne, instytucje: kulturalne, naukowo-badawcze, ochrony zdrowia, rynku pracy podległe samorządom wojewódzkim, powiatowym i gminnym.

3 Związki, porozumienia i stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego.

4 Szkoły wyższe (publiczne i nie działające dla zysku instytucje edukacyjne) i placówki naukowo-badawcze.

5 Jednostki organizacyjne utworzone przez jednostki wymienione w punktach: 1, 2, 3 i 4.

6 Inne instytucje użyteczności publicznej (np.: policja, straż pożarna i inne).

7 Organizacje pozarządowe nie działające dla zysku, stowarzyszenia, fundacje jak również kościoły i związki wyznaniowe.

8 Jednostki wybrane w drodze przetargu, dostarczające usług użyteczności publicznej na zlecenie władz jednostek samorządu terytorialnegoOstateczni Odbiorcy (projektodawcy)

 

Ostateczni Beneficjenci (osoby, instytucje lub grupy społeczne bezpośrednio korzystające z wdrażanej pomocy)

 

Instytucja Płatnicza

MF

Rodzaj pomocy (np. czy będą to granty inwestycyjne, doradztwo, szkolenia)

dotacje inwestycyjne

Max. udział środków ERDF (%) w kwalifikujących się kosztach

Do 75%

Do 50% - gdy inwestycje infrastrukturalne generują znaczący zysk netto
Wsparcie finansowe ogółem dla działania (w MEUR)

136,4

Wsparcie finansowe Unii Europejskiej (w MEUR)

93,2

Wsparcie finansowe z krajowych środków publicznych (w MEUR)

31,1

Wielkość środków prywatnych (w MEUR)

12,2

Udział środków Unii Europejskiej (%) w całości środków

68,32

Udział środków Unii Europejskiej (%) w środkach publicznych

75,00

Udział krajowych środków publicznych (%) w całości środków

22,77

Udział krajowych środków publicznych (%) w środkach publicznych

25,00

Udział środków prywatnych (%) w całości środków

8,91

Wkład krajowy publiczny i prywatny (%) w całości środków

31,68

System wyboru projektów

Konkurs projektów. Wnioski projektowe są składane do Urzędu Marszałkowskiego. Oceny merytorycznej wniosków dokonuje panel ekspertów. Rekomendacji wyboru projektów dla Zarządu Województwa dokonuje Regionalny Komitet Sterujący. Umowy z beneficjentami podpisuje Wojewoda.

Skład grup roboczych wybierających projekty i Komitetów Sterujących

W skład RKS, kierowanego przez członka Zarządu Województwa, wchodzą m.in. przedstawiciele: samorządów terytorialnych, partnerów społecznych, partnerów gospodarczych, innych instytucji mających podstawowe znacznie dla rozwoju regionalnego (np. przedstawiciele środowisk akademickich), Wojewody oraz Instytucji Zarządzającej ZPORR (MGPiPS).DZIAŁANIE 1.6. ROZWÓJ TRANSPORTU PUBLICZNEGO W AGLOMERACJACH


OPIS DZIAŁANIA

Działanie jest zaprojektowane dla rozwoju i odnowy systemów transportu publicznego w aglomeracjach w celu szybszego, sprawniejszego i bezpiecznego przemieszczania się osób między centrami miast, a pozostałymi obszarami aglomeracji, przy spełnieniu wymogów ograniczenia negatywnego wpływu transportu publicznego na środowisko, stymulowaniu rozwoju gospodarczego oraz zmniejszeniu zróżnicowań w rozwoju i jakości życia w poszczególnych obszarach aglomeracji.

Działanie jest otwarte dla aglomeracji powyżej 500 tys. mieszkańców, które posiadają dobrze przygotowane zintegrowane plany rozwoju transportu. Aglomeracja warszawska i górnośląska są największymi aglomeracjami w Polsce. Przewiduje się, że projekty w tych aglomeracjach zostaną sfinansowane w ramach tego działania.

W ramach działania przewidziane do realizacji są projekty, które mają wpływ na zwiększenie atrakcyjności gospodarczej i inwestycyjnej regionu oraz tworzą warunki dla wzrostu zatrudnienia.

CELE DZIAŁANIA

Głównym celem niniejszego działania jest poprawa atrakcyjności Polski jako miejsca dla inwestycji zagranicznych systemów także rozwój możliwości regionów poprzez rozwój systemów transportu publicznego w największych aglomeracjach Polski.

W celu poprawy warunków komunikacyjnych będzie realizowane działanie polegające na stworzeniu, zintegrowanego systemu transportu publicznego, który będzie wykorzystywać środki transportu funkcjonujące w aglomeracjach (np. tramwaj, metro, autobus, kolej podmiejska), ze szczególnym wsparciem integracji transportu szynowego z innymi formami komunikacji, co jest niezbędne dla poprawy warunków w następujących dziedzinach:

1 Rozwój gospodarczy i społeczny poprzez m.in.:

- udostępnienie nowych i zwiększenie atrakcyjności istniejących terenów inwestycyjnych,

- wzmocnienie procesów rewitalizacji obszarów miejskich i podmiejskich,

- wzmocnienia rozwoju zasobów ludzkich i polityki społecznej poprzez poprawę mobilności i warunków podróżowania oraz stworzenie nowych możliwości w zakresie zatrudnienia,

- polepszenie jakości funkcjonowania systemu transportu publicznego,

- zwiększenie roli i zasięgu publicznego transportu zbiorowego,

- poprawę bezpieczeństwa ruchu

- zmniejszenie natężenia ruchu w aglomeracjach.

2 Poprawę stanu środowiska naturalnego poprzez m.in.:

- zmniejszenie zanieczyszczeń spowodowanych kołowym ruchem ulicznym,

- poprawę estetyki krajobrazu.UZASADNIENIE

Stale rosnące zatłoczenie na drogach pogarsza warunki życia w aglomeracjach i ogranicza ich rozwój. Prowadzenie nowych inwestycji infrastrukturalnych w miastach i na ich obrzeżach wymaga przeprowadzenia zmian tras oraz przystosowania transportu publicznego do szybkiego pokonywania dużych odległości.

Strategiczne cele polityki przestrzennego zagospodarowania Polski zawarte w dokumencie „Koncepcja polityki przestrzennego zagospodarowania kraju” – przyjętym w dniu 5 października 1999 r. przez Radę Ministrów, odzwierciedlone w Narodowej Strategii Rozwoju Regionalnego na lata 2001-2006 zakładają, że podstawę kształtowania otwartego na Europę systemu przestrzennego, dynamizującego rozwój społeczno-gospodarczy kraju, utworzą m.in. metropolia stołeczna - z uwagi na jej międzynarodowy charakter - oraz sieć równomiernie rozmieszczonych w kraju biegunów (ośrodków) o znaczeniu europejskim.

W otwartym na przyszłość systemie, dynamizującym przekształcenia strukturalne polskiej przestrzeni w Europie szczególne znaczenie będzie miało wzmocnienie pozycji polskich aglomeracji, które wymaga zapewnienia stałego, zrównoważonego i harmonijnego ich rozwoju.

Jedną z największych polskich aglomeracji jest Warszawa - miasto o bardzo nierównomiernym rozmieszczeniu skupisk ludności. Niejednolite rozmieszczenie obszarów aktywności gospodarczej powoduje konieczność przejazdów nawet w obrębie ścisłego centrum miasta. Rozwijające się centra biurowo-usługowe w dzielnicach peryferyjnych powodują dodatkowy wzrost zapotrzebowania na usługi transportowe. Dodatkowo system głównych dróg w mieście oparty jest na modelu promienisto-koncentrycznym zbiegającym się w centrum, co przy braku obwodnic rozprowadzających ruch powoduje całkowitą niewydolność układu transportowego śródmieścia.

Jedynie konsekwentna realizacja spójnego planu naprawy i rozwoju sieci transportu publicznego na terenie aglomeracji warszawskiej pozwoli osiągnąć pożądany efekt komunikacyjny, którego nie zapewniają prowadzone dotychczas prace punktowe. Jednym z podstawowych warunków rozwoju aglomeracji warszawskiej jest stworzenie spójnych i skutecznych systemów komunikacji publicznej. Podwyższenie sprawności funkcjonowania infrastruktury transportu publicznego poprzez jego rozbudowę i modernizację, będzie stanowić przesłankę dla zdynamizowania rozwoju ośrodka stołecznego, aby stał się atrakcyjnym miejscem lokalizacji kapitału, innowacji i przedsiębiorczości.

Jednakże jednym z najważniejszych wyzwań dla polityki państwa w zakresie sterowania przekształceniami strukturalnymi aglomeracji miejskich w Polsce jest przyszłość konurbacji górnośląskiej. Konurbacja ta zajmuje centralną, najbardziej zurbanizowaną część województwa śląskiego, zamieszkiwaną przez około 2,7 mln osób i skupia kilka miast powyżej 200 tysięcy osób. Położona na międzynarodowych szlakach komunikacyjnych, niezależnie od dużej gęstości sieci dróg i linii kolejowych posiada infrastrukturę transportową o dużym stopniu dekapitalizacji i niedostosowania do nowoczesnych standardów przemieszczeń osób i towarów”. Konurbacja ta wyczerpała możliwości rozwoju związane z funkcjami wykształconymi jeszcze w XIX w. i musi poszukiwać nowych podstaw gospodarczych swojego przyszłego bytu. Dlatego, w celu eliminacji problemów aglomeracji górnośląskiej związanych z najwyższym w kraju odsetkiem osób zatrudnionych w przemyśle, problemami społecznymi związanymi z przeprowadzaną restrukturyzacją przemysłu wydobycia węgla kamiennego, hutnictwa, istnieje pilna potrzeba stworzenia sprawnego, szybkiego i bezpiecznego systemu komunikacji publicznej. Dzięki rozbudowie i modernizacji infrastruktury transportu publicznego nastąpi wzrost mobilności przestrzennej mieszkańców, co ma kluczowe znaczenie w procesie lokowania nowych inwestycji i tworzenia alternatywnych miejsc pracy poza sektorami restrukturyzowanych branż przemysłu.

WPŁYW NA ŚRODOWISKO

Projekty z zakresu transportu publicznego zostaną przeanalizowane pod kątem oddziaływania na środowisko naturalne. W ramach działania tworzone będą także zielone strefy izolacyjne, wkomponowane w infrastrukturę drogową. Budowane będą też ekrany akustyczne w połączeniu z tworzeniem stref zielonych chroniących okoliczną ludność przed hałasem. Budowana także będzie kanalizacja deszczowa chroniąca glebę przed skażeniem szkodliwymi substancjami.UWZGLĘDNIENIE POLITYKI RÓWNYCH SZANS

Przy realizacji działania będą uwzględnione zasady równości szans kobiet i mężczyzn. Natomiast szczególna uwaga zostanie zwrócona na dostęp osób niepełnosprawnych do środków transportu publicznego. Ważnym będzie także odpowiednie zaadaptowanie ulic i dróg do łatwego poruszania się osób niepełnosprawnych.WPŁYW NA POLITYKĘ ZATRUDNIENIA

Działanie ma zachęcać do tworzenia nowych przedsiębiorstw, jak również wspierać rozwój już istniejących na obszarach nim objętych poprzez podnoszenie atrakcyjności inwestycyjnej terenu. Działanie będzie zatem miało bardzo pozytywny wpływ na tworzenie stałych miejsc pracy.WPŁYW NA ROZWÓJ SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO

Wpływ działania na rozwój społeczeństwa informacyjnego zostanie odzwierciedlony w ramach transportu publicznego w przypadku tworzenia systemów z zakresu logistyki mających na celu m.in. poprawę jakości obsługi podróżnych, monitoring bezpieczeństwa, skoordynowanie rozkładów jazdy transportu publicznego, dzięki któremu pasażerowie będą mogli korzystać z najdogodniejszych połączeń, a także w zakresie zarządzania ruchem.RODZAJE KWALIFIKUJĄCYCH SIĘ PROJEKTÓW:

W ramach działania wspierane będą projekty w ramach zintegrowanych planów rozwoju transportu publicznego mające na celu budowę, modernizację lub rozbudowę: sieci transportu publicznego, sprzętu i wyposażenia po to, aby poprawić dostępność i szybkość przemieszczania ludności w zakresie działań o charakterze gospodarczo-społecznym.

Inwestycje wdrażane w ramach działania powinny wynikać z aktualnych zintegrowanych planów transportu publicznego lub planów zagospodarowania przestrzennego i mogą dotyczyć wymienionych poniżej projektów.


RODZAJE PROJEKTÓW

1. budowa, przebudowa, rozbudowa, i/lub modernizacja infrastruktury transportu publicznego połączona z zakupem sprzętu (zwłaszcza taboru) w celu:   1. stworzenia nowych sieci systemów transportu publicznego wraz z niezbędną infrastrukturą,

   2. przedłużenia linii transportu publicznego wraz z niezbędną infrastrukturą,

   3. odnowienia istniejących linii transportu publicznego wraz z niezbędną infrastrukturą,

w tym:

  • budowa, adaptacja i/lub modernizacja układu torowego na trasach, jak i pętlach oraz zajezdniach,

  • budowa, adaptacja i/lub modernizacja linii tramwajowych, trolejbusowych, autobusowej, (np.: wymiana torowisk, uzupełnianie dotychczas istniejącego układu wydzielonych pasów dla autobusów),

  • modernizacja i niezbędne uzupełnianie układu torowego sieci tramwajowej,

  • budowa sieci tramwaju szybkiego,

  • adaptacja sieci do potrzeb tramwaju szybkiego,

  • adaptacja linii kolejowych do potrzeb tramwaju szybkiego z wprowadzeniem tramwaju dwusystemowego,

  • budowa, adaptacja i/lub modernizacja układu tramwajowego, trolejbusowego,

  • zakup taboru w ramach miejskiego systemu transportu publicznego wyłącznie w połączeniu z działaniami infrastrukturalnymi w ramach: budowy nowych, przedłużenia lub odnowieniem istniejących linii komunikacyjnych transportu publicznego,

  • uzupełnienie brakujących relacji skrętnych dla tramwajów na skrzyżowaniach,

  • modernizacja sieci i podstacji trakcyjnych tramwajowych i/lub trolejbusowych,

  • modernizacja urządzeń i zwiększenie mocy podstacji trakcyjnych zasilających sieć komunikacji tramwajowej, w tym wymiana transformatorów.

2. budowa, adaptacja i/lub modernizacja infrastruktury pomocniczej służącej zwiększeniu bezpieczeństwa i dostępności do sieci transportu publicznego, w tym:  • budowa, adaptacja, remont i/lub modernizacja zajezdni,

  • budowa, adaptacja, remont i/lub modernizacja pętli, zatoczek lub bocznic, w tym uzupełnianie dotychczas istniejącego układu wydzielonych pasów dla autobusów,

  • budowa, adaptacja, remont i/lub modernizacja infrastruktury służącej obsłudze pasażerów (np. stacje, poczekalnie, przystanki), w tym także budowa pochylni i wind dla osób niepełnosprawnych przy przejściach wielopoziomowych,

  • budowa, modernizacja i/lub remont chodników i/lub przejść dla pieszych,

  • budowa, modernizacja i/lub remont wyposażenia pozwalającego zwiększyć bezpieczeństwo pieszych, rowerzystów lub zwierząt, w tym m.in. ścieżek rowerowych,

  • wyposażenie dróg i/lub obiektów inżynieryjnych w zjazdy, zatoki autobusowe i inne niezbędne urządzenia drogowe,

  • budowa ekranów akustycznych chroniących przed hałasem.

3. budowa, adaptacja i/lub modernizacja zintegrowanych węzłów przesiadkowych pomiędzy różnymi rodzajami systemów transportu publicznego.


4. budowa i/lub rozbudowa metra, w tym:

- budowa/rozbudowa linii metra wraz z tworzeniem sprawnych węzłów przesiadkowych przy stacjach oraz zakupem taboru,


5. rozwiązania sterowania ruchem, w tym:

  • budowa i/lub modernizacja urządzeń sterowania ruchem drogowym: np. centralne sterowanie sygnalizacją zainstalowaną na skrzyżowaniach, sygnalizacja akustyczna, sygnalizacja świetlna wzbudzana przez autobusy, trolejbusy i tramwaje (sygnalizacja akomodacyjna), monitorowanie ruchu na kluczowych trasach, w tunelach i newralgicznych punktach miasta oraz informowanie o aktualnej sytuacji ruchowej, stanowiących integralny element wynikającego z planu rozwoju transportu publicznego,

  • zakup i montaż systemów sterowania i nadzoru ruchu połączonych ze środkami zwiększającymi bezpieczeństwo,

  • budowa systemów sygnalizacji drogowej i ulicznej.

6. budowa remont i/lub modernizacja miejsc i stref parkingowych oraz budowa przy przystankach: kolei, metra i innych środków transportu publicznego, zwłaszcza przy peryferyjnych przystankach komunikacji miejskiej, systemu parkingów „Park & Ride”.


7. tworzenie systemów oraz działań technicznych z zakresu logistyki służących komunikacji publicznej i mających na celu m.in. poprawę jakości obsługi podróżnych, monitoring bezpieczeństwa, koordynacja układu linii tramwajów, autobusów, metra i kolei oraz synchronizacja ich rozkładów jazdy, dzięki któremu pasażerowie będą mogli korzystać z najdogodniejszych połączeń – komputeryzacja systemów transportu publicznego, w tym:

- zakup oraz montaż urządzeń z zakresu logistyki służących komunikacji publicznej np. systemy dystrybucji i identyfikacji biletów, systemy informacji dla podróżnych, monitoring bezpieczeństwa, skoordynowanie rozkładów jazdy transportu publicznego.

W ramach działania do wydatków kwalifikowanych mogą zostać zaliczone między innymi następujące koszty:

1. Prace przygotowawcze, w tym:

- przygotowanie projektu dotyczącego infrastruktury transportu publicznego (przeprowadzenie prac studialnych, ekspertyz),

- przygotowanie dokumentacji technicznej, w tym: studium wykonalności, oceny wpływu na środowisko, analizy kosztów i korzyści, biznesplanu,

- prace projektantów, architektów,

- przygotowanie dokumentacji przetargowej,

- wykup gruntów (maksymalnie 10% wartości całkowitych kosztów kwalifikowalnych projektu),

- badania związane z urbanistyką, krajobrazem, architekturą i budownictwem.

2. Prace inwestycyjne:

- przygotowanie terenu pod budowę, w tym roboty pomiarowe,

- prace ziemne, montażowe i instalacyjne,

- prace rozbiórkowe,

- roboty budowlano-montażowe

- nadzór inżynierski


KRYTERIA WYBORU PROJEKTÓW

KRYTERIA FORMALNE

Wszystkie projekty muszą spełniać następujące kryteria:


  • kompletność wniosku,

  • kompletność załączników,

  • wnioskodawca uprawniony jest do składania wniosku,

  • projekt zgodny z celami działania, kwalifikuje się do finansowania w ramach działania,

  • właściwy okres realizacji projektu (uzasadnienie w razie jego przekroczenia),

  • zgodność udziału % dofinansowania z maksymalnym limitem przewidzianym w Uzupełnieniu ZPORR,

  • właściwa wartość projektu,

  • planowane wydatki (kwalifikowalność wydatków),

  • źródła finansowania projektu,

  • znaczący dochód netto dla celów ustalenia wysokości dotacji,

  • zgodność z kryteriami: geograficznym lub demograficznym określonym w ZPORR dla danego działania,

  • miejsce wdrażania projektu: aglomeracje powyżej 500 tys. mieszkańców,

  • istnienie i zgodność z aktualnym zintegrowanym planem rozwoju transportu publicznego


Kryteria Merytoryczne i techniczne

  • przedsięwzięcia w ramach projektu,

  • spójność projektu z celami działania,

  • powiązanie z innymi projektami,

  • trwałość projektu oraz wykonalność instytucjonalna,

  • wpływ projektu na zwiększenie atrakcyjności gospodarczej i inwestycyjnej obszaru objętego projektem oraz stworzenie warunków do wzrostu zatrudnienia,

  • wskaźniki osiągnięcia celów projektu,

  • wykonalność techniczna,

  • wskaźniki ekonomiczne,

  • wskaźniki finansowe,

  • wpływ na politykę ochrony środowiska,

  • wpływ na politykę równych szans,

  • wpływ na politykę społeczeństwa informacyjnego,

  • promocja projektu,  • -

wspieranie rozwoju gospodarczego obszarów aglomeracji,

- zmniejszenie natężenia ruchu na terenie aglomeracji,  • skrócenie czasu podróży,

  • poprawa bezpieczeństwa ruchu,

  • zwiększenie liczby pasażerów transportu publicznego,

  • integracja co najmniej dwóch form (systemów) transportu publicznego


RODZAJE BENEFICJENTÓW KOŃCOWYCH

1 Gminy, miasta na prawach powiatu lub działające w ich imieniu jednostki organizacyjne,

2 Związki, porozumienia i stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego,

3 Podmioty wykonujące usługi publiczne na zlecenie jednostek samorządu terytorialnego

4 Podmioty wybrane w drodze przetargu wykonujące usługi publiczne na zlecenie jednostek samorządu terytorialnego
POMOC PUBLICZNA

Do obszaru transportu stosuje się zapisy Traktatu Akcesyjnego o okresie przejściowym dla działań z sektora transportu. Wdrażanie poddziałania będzie konsultowane z Dyrekcją Generalną „Transport i Energia”.


POZIOM DOFINANSOWANIA PROJEKTÓW

Dofinansowanie z ERDF:

- Do 75% kwalifikującego się kosztu

- Do 50% kwalifikującego się kosztu – w przypadku gdy inwestycje infrastrukturalne generują znaczący zysk netto


PLAN FINANSOWANIA (MEUR)

Działanie

Koszty ogółem

Ogółem wkład publiczny w ramach działania

Ogółem fundusze strukturalne (wyłącznie EFRR)

Ogółem krajowy wkład publiczny

Środki prywatne

ogółem

Budżet państwa

Budżety jednostek samorządu terytorialnego

1=2+7

2=3+4

3

4=5+6

5

6

7

Rozwój transportu miejskiego w aglomeracjach

335,8

335,8

167,9

167,9

0,0

167,9

0,0


WSKAŹNIKI MONITORINGU:

DZIAŁANIE 1.6 ROZWÓJ TRANSPORTU MIEJSKIEGO W AGLOMERACJACH

Działanie / Cel


Faza cyklu interwencji


Wskaźniki


Źródło danychSzacowana docelowa wartość wskaźnika

Cele bezpośrednie

1. Rozbudowa systemów komunikacji zbiorowej aglomeracji poprzez:

- Integrację poszczególnych podsystemów transportu publicznego (tramwaj, metro, autobus, kolej podmiejska itp.)

- zwiększenie roli i zasięgu publicznego transportu zbiorowego

- polepszenie jakości funkcjonowania systemu transportu publicznego

2. Poprawa mobilności i warunków podróżowania oraz stworzenie nowych możliwości w zakresie zatrudnienia

3. Podniesienie atrakcyjności aglomeracji miejskich poprzez zmniejszenie natężenia ruchu

4. Poprawa bezpieczeństwa ruchu

5. Poprawa stanu środowiska naturalnego (hałas, zanieczyszczenie)


Produkty

1. Długość linii tramwajowych w aglomeracjach (w km)

2. Długość linii metra w aglomeracjach (w km)

3. Liczba węzłów integracyjnych komunikacji zbiorowej w aglomeracjach (w szt.)

4. Pojemność taboru komunikacji zbiorowej w aglomeracjach (miejsca)IGKM, GUS

ZTM


Władze miast

IGKM, Władze miast15

1

710 000

Rezultaty

1. Średni czas podróży transportem zbiorowym w aglomeracjach (min.)

2. Liczba mieszkańców obsługiwanych przez transport zbiorowy

3. Powierzchnia aglomeracji obsługiwana przez transport zbiorowy (ha)

4. Liczba wypadków drogowych w aglomeracjach (w szt.)

5. Liczba rannych i zabitych w wypadkach drogowych w aglomeracjach (osoby)

6. Natężenie ruchu drogowego na wybranych ulicach w aglomeracji (SDR)Badania ankietowe

IGKM


IGKM

Policja


Policja

Pomiar ruchu+ 5%

+ 0,5%


+ 1%

- 4,5%


- 5,5%

- 3,5%


Oddziaływanie

1. Udział transportu publicznego w przewozach aglomeracyjnych (%)

2. Liczba osób korzystających z biletów okresowych (osoby)

3. Wskaźnik zatrudnienia w aglomeracjach (%)

4. Wielkość migracji w ramach aglomeracji (saldo)

IGKM

IGKM


GUS

GUS


+ 3%

+ 4%


+ 0,5%

+ 0,5%


TRYB ROZPATRYWANIA WNIOSKU*

Propozycje projektów przygotowane w formie standardowego wniosku aplikacyjnego Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego należy składać do znajdującego się w Instytucji Zarządzającej ZPORR (Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej, Departament Wdrażania Programów Rozwoju Regionalnego) sekretariatu Krajowego Komitetu Sterującego dla działania 1.6. Rozwój transportu publicznego w aglomeracjach. Sekretariat KKS dokonuje oceny kompletności złożonych wniosków. W przypadku stwierdzenia braków lub nieprawidłowości wnioski zostaną zwrócone wnioskodawcom w celu dokonania stosownych poprawek.

Oceny merytorycznej projektów dokonuje Panel Ekspertów powołany do oceny projektów w ramach działania 1.6. W trackie oceny Panel Ekspertów przyznaje projektom punkty zgodnie z kryteriami zawartymi w Uzupełnieniu ZPORR i przyjętymi przez Komitet Monitorujący ZPORR. Szczegółowy skład Panelu Ekspertów oraz sposób przeprowadzania oceny zostanie zawarty w Podręczniku wdrażania ZPORR.

W efekcie oceny sporządzana jest lista projektów ocenionych wraz z listą rankingową projektów kwalifikujących się do dofinansowania, którą następnie przekazuje się do Krajowego Komitetu Sterującego. KKS rekomenduje Ministrowi Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej zatwierdzenie listy rankingowej. Następnie Instytucja Zarządzająca ZPORR informuje właściwy Zarząd Województwa o wybranych projektach i przekazuje je właściwej Instytucji Pośredniczącej, która podpisuje umowy o przyznaniu dofinansowania na realizację projektu z beneficjentami końcowymi.

T
Przyjmowanie wniosków*1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   37


©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna