Podstawa do dalszych prac zgodnie z przedstawionymi zaleceniami


URZĄD MARSZAŁKOWSKI Ocena formalna wniosków URZĄD MARSZAŁKOWSKIPobieranie 2,22 Mb.
Strona6/37
Data15.02.2018
Rozmiar2,22 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   37

URZĄD MARSZAŁKOWSKI

Ocena formalna wniosków


URZĄD MARSZAŁKOWSKI


Ocena techniczna i merytoryczna wniosków


PANEL EKSPERTÓW

Rekomendacja wyboru projektówREGIONALNY KOMITET STERUJĄCY

Wybór projektów


ZARZĄD WOJEWÓDZTWA


Podpisanie umowy z beneficjentem


WOJEWODA
TABELARYCZNE ZESTAWIENIE INFORMACJI DOTYCZĄCYCH DZIAŁANIA 1.4

Nazwa Programu Operacyjnego

ZPORR

Nazwa Priorytetu

Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmacnianiu konkurencyjności regionów

Nazwa działania

Rozwój turystyki i kultury

Nazwa poddziałania

Nie dotyczy

Dziedzina interwencji Funduszy Strukturalnych

354,171,172,173

Numer działania

1.4

Numer poddziałania

nie dotyczy

Czas trwania działania

2004-2006

Instytucja Zarządzająca

MGPiPS

Instytucja Pośrednicząca

Urząd Wojewódzki

Beneficjenci Końcowi/Instytucja Wdrażająca

1. jednostki samorządu terytorialnego (samorządy województwa, powiatowe i gminne) lub działające w ich imieniu jednostki organizacyjne

2. związki, porozumienia i stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego (gmin i powiatów, województw)

3.regionalne organizacje turystyczne działające non-profit

4.organizacje pozarządowe, w tym stowarzyszenia, fundacje, kościoły i związki wyznaniowe5.inne publiczne organizacje , w tym turystyczne, sportowe i kulturalne instytucje z sektora finansów publicznych, dla których organem założycielskim są jednostki administracji rządowej lub samorządowej. Samorządy


Końcowi Odbiorcy (projektodawcy)
Ostateczni Beneficjenci (osoby, instytucje lub grupy społeczne bezpośrednio korzystające z wdrażanej pomocy)Instytucja Płatnicza

MF

Rodzaj pomocy (np. czy będą to granty inwestycyjne, doradztwo, szkolenia)

Dotacje inwestycyjne.

Max. udział środków ERDF (%) w kwalifikujących się kosztach

75%

50% kwalifikującego się kosztu - w przypadku, gdy inwestycje generują znaczący dochód nettoWsparcie finansowe ogółem dla działania (w MEUR)

277,0

Wsparcie finansowe Unii Europejskiej (w MEUR)

197,9

Wsparcie finansowe z krajowych środków publicznych (w MEUR)

66,0

Wielkość środków prywatnych (w MEUR)

13,2

Udział środków Unii Europejskiej (%) w całości środków

71,43

Udział środków Unii Europejskiej (%) w środkach publicznych

75,00

Udział krajowych środków publicznych (%) w całości środków

23,81

Udział krajowych środków publicznych (%) w środkach publicznych

25,00

Udział środków prywatnych (%) w całości środków

4,76

Wkład krajowy publiczny i prywatny (%) w całości środków

28,57

System wyboru projektów

Konkurs projektów. Wnioski projektowe są składane do Urzędu Marszałkowskiego. Oceny merytorycznej wniosków dokonuje panel ekspertów. Rekomendacji wyboru projektów dla Zarządu Województwa dokonuje Regionalny Komitet Sterujący. Umowy z beneficjentami podpisuje Wojewoda.


Skład grup roboczych wybierających projekty i Komitetów Sterujących

W skład RKS, kierowanego przez członka Zarządu Województwa, wchodzą m.in. przedstawiciele: samorządów terytorialnych, partnerów społecznych, partnerów gospodarczych, innych instytucji mających podstawowe znacznie dla rozwoju regionalnego (np. przedstawiciele środowisk akademickich), Wojewody oraz Instytucji Zarządzającej ZPORR (MGPiPS).

DZIAŁANIE 1.5. INFRASTRUKTURA SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO


OPIS I UZASADNIENIE DZIAŁANIA

Realizacja celów wymienionych w Podstawach Wsparcia Wspólnoty oraz interwencji określonych w ZPORR wymaga wsparcia budowy infrastruktury społeczeństwa informacyjnego. Przyczyni się to do intensyfikacji rozwoju społecznego i gospodarczego województw poprzez poprawę warunków dostępu do Internetu, rozwoju komunikacji, a przez to poprawę warunków dostępu do informacji publicznej, publicznych i komercyjnych e-usług (w tym m.in. e-government, e-edukacji, e-zdrowia, e-bezpieczeństwa) świadczonych drogą elektroniczną oraz gospodarki elektronicznej (e-business).W ramach działania przewidziane do realizacji są projekty, które mają wpływ na zwiększenie atrakcyjności gospodarczej i inwestycyjnej regionu oraz tworzą warunki dla wzrostu zatrudnienia.

CELE DZIAŁANIA

Celem działania jest wspieranie rozwoju województw poprzez rozbudowę regionalnej i lokalnej infrastruktury społeczeństwa informacyjnego, a także wyrównanie dysproporcji w zakresie dostępu i wykorzystania Internetu oraz innych technik informacyjnych pomiędzy regionami w Polsce i Unii Europejskiej oraz w układzie wewnątrz regionalnym a w szczególności pomiędzy dużymi ośrodkami, a obszarami wiejskimi i małymi miastami.KOMPLEMENTARNOŚĆ Z INNYMI DZIAŁANIAMI LUB PROGRAMAMI:

Działanie jest komplementarne z innymi działaniami ZPORR:

- Działanie 1.3 - Regionalna infrastruktura edukacyjna – zakup sprzętu i wyposażenia niezbędnego do nauczania, oraz działań związanych z badaniami naukowymi i rozwojem na poziomie uniwersyteckim oraz polepszenia regionalnego systemu ochrony zdrowia,

- Działanie 1.4 - Rozwój kultury i turystyki. Wsparcie będzie dotyczyć rozwoju systemu informacji dotyczącego kultury i turystyki.

- Działanie 2.1 - Rozwój umiejętności powiązany z potrzebami regionalnego rynku pracy i możliwości kształcenia ustawicznego w regionie. Wsparcie będzie dotyczyć szkolenia dostarczanego w ramach nowoczesnych …

Działanie jest komplementarne z Sektorowym Programem Operacyjnym „Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw”

- Działanie 1.5 Rozwój systemu dostępu przedsiębiorstw do informacji i usług publicznych
on-line. Działanie dotyczy przedsięwzięć podejmowanych na poziomie krajowym i pozwoli na stworzenie usług na poziomie krajowym przeznaczonych głównie dla przedsiębiorstw. Działanie jest skierowane na rozwój oprogramowania spełniającego standardy krajowe dla usług on-line. Beneficjentami są: instytucje administracji rządowej. Usługi publiczne świadczone on-line będą na poziomie krajowym i będą obejmować obszar całej Polski.

Budowa sieci szerokopasmowych w ramach Działania 1.5 ZPORR umożliwi dostęp do usług oferowanych on-line przez jednostki administracji publicznej. Wdrażanie tych aplikacji będzie wspierane w ramach działania 1.5 SPO „Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw”.

Ponadto tworzenie publicznych punktów dostępu do Internetu w ramach Działania 1.5 ZPORR ułatwi obywatelom dostęp do przeznaczonych dla nich aplikacji dotyczących e-administracji tworzonych w ramach SPO „Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw”.

ZPORR skupia się także na bezpieczeństwie systemów IT w instytucjach regionalnych i lokalnych, aby zapewnić bezpieczeństwo wymiany danych pomiędzy instytucjami centralnymi i lokalnymi. W ramach SPO „Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw” zostanie zagwarantowane bezpieczeństwo informacji przesyłanych przez przedsiębiorstwa do centralnych instytucji rządowych. W ramach ZPORR zostanie zapewnione bezpieczeństwo danych i informacji przetwarzanych i przechowywanych w systemach IT instytucji lokalnych i regionalnych.

Działanie 1.5 ZPORR wspiera także regionalne lub lokalne e-usługi komplementarne z usługami krajowymi realizowanymi w ramach Działania 1.5 SPO „Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw”.

- Działanie 2.3 Wzrost konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw poprzez inwestycje. Wsparcie będzie skierowane na wdrożenie nowoczesnych technologii informatycznych i komunikacyjnych (ICT) przez MSP.

Niniejsze działanie jest komplementarne z SPO „Rozwój Zasobów Ludzkich”

- Działanie 1.1 Rozwój i modernizacja instrumentów i instytucji rynku pracy – tworzenie i wdrożenie nowych skutecznych narzędzi i metod pracy w ramach usług na rzecz zatrudnienia, w tym wzmocnienie powiązań pomiędzy poziomem lokalnym i regionalnym, a także administracją centralną oraz zastosowanie nowoczesnych technologii komunikacyjnych i informacyjnych;

- Działanie 2.1 „Zwiększenie dostępu do edukacji – promowanie kształcenia ustawicznego” – tworzenie centrów kształcenia na odległość w niewielkich szkołach na wsi, tworzenie Internetowych centrów informacji multimedialnych w szkołach i bibliotekach pedagogicznych – zapewnienie sprzętu komputerowego;

- Działanie 2.2 „Podnoszenie jakości nauczania w odniesieniu do potrzeb rynku pracy”. Wsparcie będzie dotyczyło zakupu komputerów dla szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych (w tym także dla kolegiów nauczycielskich), centrów kształcenia ustawicznego i centrów kształcenia praktycznego;

- Działanie 2.4 „Wsparcie zdolności administracyjnych” na szczeblu centralnym i regionalnym – poprzez wsparcie techniczne i finansowe związane ze szkoleniami. Szczegółowe działania, oprócz zapewnienia szkoleń dla zainteresowanych instytucji, będą uwzględniać: przygotowanie programów rozwoju zawodowego, materiałów szkoleniowych, przeprowadzenie szkoleń dla wybranych grup docelowych, np. członków korpusu służby cywilnej. Podczas realizacja szkoleń będzie możliwe wykorzystanie nowoczesnych technologii komunikacyjnych i informacyjnych (ICT).

KOMPLEMENTARNOŚĆ W STOSUNKU DO DOKUMENTÓW STRATEGICZNYCH

Niniejsze działanie jest zgodne z „Planem Działań e-Europa 2005: Społeczeństwo informacyjne dla wszystkich” (e-Eruope 2005 Action Plan: An information society for all) w zakresie priorytetów: usługi szerokopasmowe, zwalczanie wykluczenia cyfrowego, tworzenie warunków do rozpowszechnienia użycia Internetu, tworzenie usług dostępnych on—line, tworzenie cyfrowej treści.

Ponadto wdrożenie działania będzie zgodne z wytycznymi Guidelines on criteria and modalities of implementation of structural funds in support of electronic communication, 28.07.2003 SEC (2003) 895. Dokument e-Europe 2005 Action Plan stwierdza, że nowa infrastruktura i usługi w zakresie ICT mogą być wspierane poprzez fundusze strukturalne w regionach kwalifikujących się do wsparcia. Jest to jednak uwarunkowane konkretnymi kryteriami, które należy wziąć pod uwagę przy wybieraniu inwestycji w ramach Społeczeństwa Informacyjnego. Wobec tego projekty wdrażane w ramach działania 1.5 muszą być zgodne z warunkami wymienionymi poniżej:

Ramy strategiczne

Projekty w ramach niniejszego działania powinny być zgodne ze Strategią informatyzacji Rzeczypospolitej Polskiej e-Polska na lata 2004-2006 i wojewódzkimi strategiami rozwoju regionalnego. Projekty infrastrukturalne powinny być połączone z celami regionalnego rozwoju gospodarczego, tj. wzrostem gospodarczym, konkurencyjnością regionów.Zasięg geograficzny

Działanie będzie wdrażane we wszystkich polskich regionach objętych Celem 1.


W ramach tego działania szczególne znaczenie będą miały obszary wiejskie i małe miasta.

Neutralność technologiczna

Wsparcie EFRR nie powinno a priori faworyzować żadnych konkretnej technologii, jak również ograniczać możliwości technologicznego wyboru przez regiony. Jeżeli projekt zakłada finansowanie bardzo specyficznej technologii – szczególnie w przypadku sieci szerokopasmowych, np. DSL; technologie drogą satelitarną, kablową, technologie bezprzewodowe itp.– lub określonej infrastruktury, wybór musi być jasno uzasadniony na podstawie dokonanej analizy korzyści i kosztów zawartej w Studium Wykonalności, przy uwzględnieniu wariantów możliwych alternatywnych rozwiązań dla dostarczenia usług.Wolny dostęp

Wsparcie finansowe będzie udzielane projektom, które są zgodne z zasadami konkurencji (zasady udzielania pomocy państwa i przepisy antymonopolowe). Zgodność z tymi zasadami jest kluczowym warunkiem kwalifikowania się do wsparcia z EFRR. Towarzyszyć temu powinno jasne zadeklarowanie wolnego dostępu dla różnych operatorów.

Wsparcie z EFRR powinno być przekazane, gdy nie ma możliwości świadczenia usług i powinno być ograniczone, w zasadzie, do infrastruktury otwartej, tj. instalacji (światłowody, maszty,..) oraz sprzętu, który jest dostępny dla wszystkich operatorów i dostawców usług.

Lokalnie można rozważać uwolnienie /rozwiązanie/ dostępu do pętli lokalnej. Jeśli beneficjenci końcowi zamierzają być dostawcą usług internetowych powinni zapewnić dostęp do infrastruktury sieci MAN /metropolital area network/ wszystkim operatorom na tych samych warunkach zgodnie z regulacjami krajowymi i warunkami wolnego rynku/ powinni zapewnić dostęp do sieci jednakowo traktując operatorów, ale powinni określić minimalne warunki techniczne, jakie operatorzy muszą spełniać oraz cennik usług zgodny z regulacjami krajowymi i warunkami wolnego rynku/

Lokalizacja i wymagania techniczne punktów dostępu do nowej infrastruktury nie powinny faworyzować operatorów dominujących ani zakłócać warunków na innych rynkach.

Bezpośrednie finansowanie instalacji i sprzętu, który nie jest otwarty dla wszystkich, ale jest przeznaczony dla jednego lub więcej operatorów, nie kwalifikuje się do finansowania jako projekt „otwartej infrastruktury”. Przykładem takiej sytuacji jest infrastruktura, która została zarezerwowana dla konkretnego operatora, jako efekt porozumienia zawartego pomiędzy nim, a Urzędem Regulacji Telekomunikacji i Poczty.

Dostarczenie usługi powinno być zgodne z zasadami przejrzystości, niedyskryminacji, proporcjonalności i minimalnego zniekształcenia rynku. Jeśli usługa nie jest przyznana w wyniku otwartej, transparentnej i niedyskryminującej procedury, operator jest zobowiązany prowadzić odrębny system księgowy dla danej usługi, który pozwoliłby określić wysokość publicznej kompensacji lub taryf stosownych dla danej usługi i podlegających corocznej weryfikacji.

UZASADNIENIE

Od połowy lat 90-tych nastąpił w Polsce gwałtowny rozwój branży internetowej i telekomunikacyjnej. Gęstość sieci telefonicznej wzrosła z 78 abonentów na 1000 mieszkańców w 1989 r. do 320 w 2002 r. Jednakże Polska nadal jest krajem, w którym występują znaczne opóźnienia w budowie infrastruktury społeczeństwa informacyjnego, zwłaszcza w regionach, które zależne są od tradycyjnych sektorów gospodarki takich jak rolnictwo, czy przemysł wydobywczy. Szczególnie duże różnice występują w zakresie dostępności do sieci infrastrukturalnych, pozyskiwania i wykorzystywania technologii informacyjnych i komunikacyjnych na terenach wiejskich i małych miast. Hamuje to możliwości rozwoju nie tylko regionów, ale i całego kraju.

Innym problemem jest zróżnicowanie w publicznym dostępie do Internetu w układzie przestrzennym. Wpływa to na wyraźne zmniejszenie szans rozwojowych regionów, w których sytuacja pod tym względem jest najgorsza.

Inną ważną kwestią jest także niedostateczne upowszechnienie wykorzystania technologii społeczeństwa informacyjnego w pracy administracji samorządowej i instytucji publicznych oraz słaby rozwój elektronicznych usług dla ludności.

Dlatego też dla włączenia regionów w procesy rozwojowe kraju i umożliwienie im konkurowania w skali krajowej i europejskiej, największe znaczenie będzie miało oddziaływanie na rozwój infrastruktury społeczeństwa informacyjnego. Internet jest najsilniejszym narzędziem służącym redukowaniu zróżnicowań regionalnych w dostępie do informacji i bezpiecznych usług elektronicznych. Dlatego też rozwój tej infrastruktury wpłynie na podwyższenie jakości życia mieszkańców, zmniejszenie kosztów funkcjonowania administracji publicznej oraz zwiększenie jej efektywności, podniesienie stopnia dostępu do edukacji, przełamanie barier dotyczących „cyfrowego wykluczenia”, zwłaszcza na obszarach wiejskich i małych miast, łatwiejszy dostęp do informacji dla ludności i przedsiębiorców, jak i na zwiększenie atrakcyjności lokalizowania różnego typu działalności gospodarczej, w tym bezpośrednich inwestycji zagranicznych.

WPŁYW NA ŚRODOWISKO

Działanie neutralne

W przypadku budowy infrastruktury i obiektów społeczeństwa informacyjnego należy uwzględnić wymogi związane z ochroną środowiska naturalnego.UWZGLĘDNIENIE POLITYKI RÓWNYCH SZANS

Przy realizacji działania będą uwzględnione zasady równości szans kobiet i mężczyzn.

Zapewnienie równych szans dla ludzi młodych z różnych grup społecznych o zróżnicowanym statusie zamożności tworzone będzie za pomocą budowy publicznych punktów dostępu do Internetu. Poza tym preferowane będą projekty zlokalizowane na obszarach wiejskich oraz małych miasteczek w celu likwidowania tzw. „wykluczenia cyfrowego” poprzez m.in. publiczny dostęp do Internetu oraz budowę systemów transmisji danych, zwłaszcza na terenach słabo zurbanizowanych, przy wykorzystaniu nowoczesnych technologii (np. droga satelitarna, radiowa).

Realizacja działania przyczyni się do łatwiejszego dostępu do informacji dla ludności i przedsiębiorców.

W ramach działania uwzględniane będą także kwestie dotyczące pomocy osobom niepełnosprawnym, poprzez m.in. preferencje wyboru projektów adresowanych dla tej grupy społecznej (lepszy dostęp do Internetu).

WPŁYW NA POLITYKĘ ZATRUDNIENIA

Działanie ma zachęcać do zdobywania niezbędnych informacji, polepszenia jakości i szybkości ich przepływu oraz usprawnienia pracy administracji publicznej w celu łatwiejszego rozwoju tworzenia nowych miejsc pracy, jak również utrzymania już istniejących. Realizacja działania przyczyni się pozytywnie na tworzenie nowych miejsc pracy.WPŁYW NA ROZWÓJ SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO

Realizacja działania będzie miała bezpośredni pozytywny wpływ na rozwój społeczeństwa informacyjnego.


KOORDYNACJA DZIAŁANIA Z INNYMI DZIAŁANIAMI DOTYCZĄCYMI SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO

W ramach Krajowego Komitetu Monitorującego Podstawy Wsparcia Wspólnoty będzie utworzona horyzontalna grupa ds. polityki społeczeństwa informacyjnego. Dla lepszej koordynacji działań z zakresu SI w ramach Krajowego Komitetu Monitorującego ZPORR utworzona zostanie także grupa składająca się z przedstawicieli ministerstw zaangażowanych we wdrażanie działań z zakresu społeczeństwa informacyjnego. Poza tym przedstawiciele Ministerstwa Nauki i Informatyzacji oraz Ministerstwa Infrastruktury będą mogli uczestniczyć w ramach Regionalnych Komitetów Sterujących w procesie oceny projektów z zakresu społeczeństwa informacyjnego.RODZAJE KWALIFIKUJĄCYCH SIĘ PROJEKTÓW:

ZPORR przewiduje szeroki wachlarz przedsięwzięć możliwych do realizacji w zakresie infrastruktury społeczeństwa informacyjnego. Jednakże realizacja określonych typów projektów w danym województwie uzależniona będzie od poziomu rozwoju nowych technologii informacyjnych (ICT) w tym województwie. W niektórych województwach potrzebny będzie najpierw rozwój sieci szerokopasmowych. Inne województwa posiadają stosunkowo dobrze rozwiniętą sieć szkieletową, a zatem będą inwestować głównie w projekty dotyczące aplikacji.


Wsparcie w ramach tego działania będą występować w następujących rodzajach projektów pilotowych służących wdrożeniu dwóch działań przewidzianych w the e-Europe 2005 Action Plan:

1 budowa i/lub rozbudowa lokalnych i/lub regionalnych szerokopasmowych i bezpiecznych sieci*, współdziałających ze szkieletowymi sieciami regionalnymi i/lub krajowymi;

2. budowa, modernizacja i/lub wyposażenie inwestycyjne centrów zarządzania sieciami regionalnymi i/lub lokalnymi;

3. budowa i wdrażanie platform elektronicznych dla zintegrowanego systemu wspomagania zarządzania na poziomie wojewódzkim, powiatowym i gminnym – najchętniej z połączeniem szerokopasmowym;

4. projekty związane z przygotowaniem instytucji publicznych (np. lokalnej i regionalnej administracji samorządowej, w placówkach naukowo-badawczych, ochrony zdrowia, edukacji, (z wyłączeniem e-rynku pracy), do elektronicznego obiegu dokumentów, elektronicznej archiwizacji dokumentów oraz rozwoju elektronicznych usług dla ludności z wykorzystaniem podpisu elektronicznego, w tym m.in. tworzenie systemów informacji przestrzennej (GIS) oraz modernizacja infrastruktury informatycznej – jeśli stanowić będą część szerszego projektu;

5. tworzenie Publicznych Punktów Dostępu do Internetu (PIAP) – np. w bibliotekach publicznych, domach kultury (za wyjątkiem szkół i bibliotek pedagogicznych oraz innych instytucji wspieranych w tym zakresie przez SPO „Rozwój Zasobów Ludzkich”) - najchętniej z połączeniem szerokopasmowym – jeśli będzie to część szerszego projektu;

6. budowa i/lub rozbudowa lokalnych i/lub regionalnych bezpiecznych systemów transmisji danych, zwłaszcza na terenach wiejskich i małych miast przy wykorzystaniu nowoczesnych technologii (np. transmisja satelitarna, droga radiowa).

W ramach działania do wydatków kwalifikowanych mogą zostać zaliczone między innymi następujące koszty:

1. Prace przygotowawcze, w tym:

- przygotowanie projektu dotyczącego infrastruktury społeczeństwa informacyjnego (przeprowadzenie prac studialnych, ekspertyz)

- przygotowanie dokumentacji technicznej, w tym: studium wykonalności, oceny wpływu na środowisko, analizy kosztów i korzyści, biznesplanu,

- przygotowanie dokumentacji przetargowej,


2. Prace inwestycyjne:

- prace konstrukcyjne (ziemne, naziemne, napowietrzne w zależności od wykorzystywanej technologii)

- budowa, rozbudowa i/lub modernizacja pomieszczeń i infrastruktury technicznej niezbędnej dla realizacji projektu (np. pomieszczenia na serwery)

- roboty budowlano-montażowe

- prace instalacyjne

- zakup sprzętu, oprogramowania i wyposażenia (oraz jego konfiguracja) stanowiącego integralną część projektu tylko w ramach przedsięwzięć związanych z infrastrukturą techniczną społeczeństwa informacyjnego

- nadzór inżynierski
Do wydatków niekwalifikowalnych w ramach działania należy stworzenie strony www. jeśli nie stanowi jednego z elementów większego przedsięwzięcia. Do wydatków niekwalifikowalnych w ramach działania należy również zakup komputerów dla:

- szkół, kolegiów nauczycielskich, Centrów Kształcenia Ustawicznego, Centra Kształcenia Praktycznego, Centra Doskonalenia Nauczycieli, instytucji oświatowych, bibliotek pedagogicznych i innych instytucji wspieranych w ramach SPO „Rozwój Zasobów Ludzkich” (o ile projekty tych instytucji nie dotyczą tworzenia Publicznych Punktów Dostępu do Internetu i znajdują się w kategorii beneficjentów końcowych ZPORR w ramach takich projektów),

- szkół wyższych (państwowych i niepaństwowych) dla celów dydaktycznych wspieranych w ramach działania 1.3 - „Regionalna infrastruktura społeczna” – ZPORR (o ile projekty tych instytucji nie dotyczą tworzenia Publicznych Punktów Dostępu do Internetu lub stanowić będą część szerszych projektów),

- szpitali i ośrodków zdrowia wspieranych w ramach ZPORR – Działanie 1.3. – Regionalna infrastruktura społeczna i działanie 3.5 – Lokalna infrastruktura społeczna ” (o ile projekty tych instytucji nie dotyczą projektów z zakresu tworzenia Publicznych Punktów Dostępu do Internetu lub stanowić będą część kompleksowych projektów związanych e-health: np. systemy do obiegu informacji medycznej, usługi w zakresie telemedycyny, systemy przechowywania i przetwarzania danych medycznych).


KRYTERIA WYBORU PROJEKTÓW

KRYTERA FORMALNE

Wszystkie projekty muszą spełniać następujące kryteria:

  • kompletność wniosku,

  • kompletność załączników,

  • wnioskodawca uprawniony jest do składania wniosku,

  • projekt zgodny z celami działania, kwalifikuje się do finansowania w ramach działania,

  • właściwy okres realizacji projektu (uzasadnienie w razie jego przekroczenia),

  • zgodność udziału % dofinansowania z maksymalnym limitem przewidzianym w Uzupełnieniu ZPORR,

  • właściwa wartość projektu,

  • planowane wydatki (kwalifikowalność wydatków),

  • źródła finansowania projektu,

  • znaczący dochód netto dla celów ustalenia wysokości dotacji,

  • zgodność z kryteriami: geograficznym lub demograficznym określonym w ZPORR dla danego działania,

  • zgodność z prawodawstwem polskim i wspólnotowym (w tym Strategią informatyzacji Rzeczypospolitej Polskiej e-Polska na lata 2004-2006 , oraz Guidelines on criteria and modalities of implementation of structural funds in support of electronic communication, 28.07.2003 SEC (2003) 895.) - Przewodnik w sprawie kryteriów i warunków wdrażania funduszy strukturalnych w ramach wsparcia komunikacji elektronicznej,

Kryteria Merytoryczne i techniczne

  • przedsięwzięcia w ramach projektu,

  • spójność projektu z celami działania,

  • powiązanie z innymi projektami,

  • trwałość projektu oraz wykonalność instytucjonalna,

  • wpływ projektu na zwiększenie atrakcyjności gospodarczej i inwestycyjnej obszaru objętego projektem oraz stworzenie warunków do wzrostu zatrudnienia,

  • wskaźniki osiągnięcia celów projektu,

  • wykonalność techniczna,

  • wskaźniki ekonomiczne,

  • wskaźniki finansowe,

  • wpływ na politykę ochrony środowiska,

  • wpływ na politykę równych szans,

  • wpływ na politykę społeczeństwa informacyjnego,

  • promocja projektu  • -

wpływ na wzrost atrakcyjności inwestycyjnej województwa lub jego części,


- komplementarność z większymi przedsięwzięciami dotyczącymi społeczeństwa informacyjnego (lub w powiązaniu z nimi), zwłaszcza w ramach SPO „Rozwój zasobów ludzkich” oraz SPO „Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw”, a także stanowiącymi element już zrealizowanych projektów w ramach Kontraktu Wojewódzkiego,

- wpływ na zapobieganie tzw. „wykluczeniu cyfrowemu“ (e-exclusion / digital divide),

- skalowalność (możliwość rozwijania projektu),


  • nie faworyzowanie konkretnego operatora,

  • preferowane będą projekty dotyczące zapewnienia dostępu do sieci w małych miastach i na obszarach wiejskich,

  • preferowane będą projekty wpływające na tworzenie nowych miejsc pracy dla osób bezrobotnych i niepełnosprawnych,

  • preferowane będą projekty ukierunkowane na wsparcie konkurencyjności podmiotów gospodarczych z terenu województwa,

  • preferowane będą projekty podnoszące bezpieczeństwo przechowywania i przesyłu danych w organizacji/instytucji (e-security),preferowane będą duże projekty o ponadlokalnym zasięgu oddziaływania projektu,

  • preferowane będą projekty zgodne u z wojewódzką e-strategią
   (o ile istnieje).RODZAJE BENEFICJENTÓW
1 Samorządy wojewódzkie, powiatowe i gminne lub jednostki organizacyjne działające w ich imieniu.

2 Placówki nie działające dla zysku: m.in. urzędy administracji, placówki edukacyjne, instytucje: kulturalne, naukowo-badawcze, ochrony zdrowia, rynku pracy podległe samorządom wojewódzkim, powiatowym i gminnym.

3 Związki, porozumienia i stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego.

4 Szkoły wyższe (publiczne i nie działające dla zysku instytucje edukacyjne) i jednostki naukowo-badawcze.

5 Jednostki organizacyjne utworzone przez jednostki wymienione w punktach: 1, 2, 3 i 4.

6 Inne instytucje użyteczności publicznej (np.: policja, straż pożarna i inne).

7 Organizacje pozarządowe nie działające dla zysku, stowarzyszenia, fundacje jak również kościoły i związki wyznaniowe.

8 Jednostki wybrane w drodze przetargu, dostarczające usług użyteczności publicznej na zlecenie władz jednostek samorządu terytorialnegoPOMOC PUBLICZNA

Wsparcie udzielane w ramach działania nie będzie stanowiło pomocy publicznej ponieważ jest przeznaczone wyłącznie na publiczną infrastrukturę społeczeństwa informacyjnego.


POZIOM DOFINANSOWANIA PROJEKTÓW

Dofinansowanie z ERDF, uzależnione od rodzaju beneficjenta:

- Do 75% kwalifikującego się kosztu

- Do 50% kwalifikującego się kosztu – jeśli beneficjent nie jest przedsiębiorcą a inwestycje infrastrukturalne generują znaczący zysk nettoPLAN FINANSOWANIA

Działanie

Koszty ogółem

Ogółem wkład publiczny w ramach działania

Ogółem fundusze strukturalne (wyłącznie EFRR)

Ogółem krajowy wkład publiczny

Środki prywatne

ogółem

Budżet państwa

Budżety jednostek samorządu terytorialnego

1=2+7

2=3+4

3

4=5+6

5

6

7

Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego

136,4

124,2

93,2

31,1

12,4

18,6

12,2

WSKAŹNIKI MINITORINGU

DZIAŁANIE 1.5 ROZWÓJ SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO

Działanie / Cel


Faza cyklu interwencji


Wskaźniki


Źródło danychSzacowana docelowa wartość wskaźnika
Produkty

1. Długość traktów światłowodowych w posiadaniu podmiotów publicznych

2. Ilość węzłów dostępowych umożliwiających dostęp do sieci szerokopasmowej

3. Ilość jednostek publicznych posiadających bezpieczny dostęp do szerokopasmowego Internetu2

4. Ilość powstałych/zmodernizowanych sieci LAN w jednostkach publicznych

5. Ilość kompleksowych systemów zarządzania wdrożonych w administracji publicznej, wewnętrznych systemów zarządzania informacją, intranetu, transakcyjnych portali

6. Ilość PIAPSIMIK

+800 km

+100
+500

+600

+500


+300

Rezultaty

1. Wzrost długości sieci szkieletowej w posiadaniu podmiotów publicznych (%)

2. Wzrost ilości węzłów sieci dostępowej

3. Wzrost ilości jednostek publicznych posiadających dostęp do szerokopasmowego Internetu

4. Ilość hostów w jednostkach publicznych, posiadających dostęp do szerokopasmowego Internetu

5. Ilość użytkowników systemów zarządzania w jednostkach publicznych, użytkowników intranetu, użytkowników aplikacji wspierających dziania instytucji

6. Ilość korzystających z PIAPSIMIK

WYMAGA EWIDENCJONOWANIA29,9%

%
%
+ 10 000

+12 000

+200 000


Oddziaływanie

1. Ilość użytkowników posiadających szerokopasmowy dostęp do Internetu

2. Wzrost ilości instytucji publicznych świadczących usługi dla obywateli i biznesu on-line

3. Ilość usług publicznych dostępnych on-line

4. Wzrost ilości populacji wykorzystującej InternetGUS
SIMIK

DANE MNII

GUS


320 000
+10%

45%


50%Wartość ex-ante - PRODUKT

Wartość ex-ante – REZULTAT

Wartość ex-ante - ODDZIAŁYWANIE

2571 km wg danych sieci Pionier na dzień 1 października 2003

2571 km

260 000

Brak danych

Brak danych

BRAK DANYCH

Brak danych

Brak danych

15%

Dane beneficjentów – z SIMIK

Brak danych

40%

Brak danych

Brak danych
Brak danych

Brak danych
TRYB ROZPATRYWANIA WNIOSKÓW
Propozycje projektów przygotowane w formie standardowego wniosku aplikacyjnego Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego należy składać do właściwej jednostki organizacyjnej w Urzędzie Marszałkowskim, która dokonuje oceny kompletności złożonych wniosków oraz ich oceny pod względem formalnym (lista komórek jest załączona do Podręcznika wdrażania ZPORR). W przypadku stwierdzenia braków lub nieprawidłowości wnioski zostaną zwrócone wnioskodawcom w celu dokonania stosownych poprawek.

Oceny merytorycznej i technicznej projektów dokonuje Panel Ekspertów powołany do oceny projektów w ramach danego działania. W trakcie oceny Panel Ekspertów przyznaje projektom punkty zgodnie z kryteriami zawartymi w Uzupełnieniu ZPORR i przyjętymi przez Komitet Monitorujący ZPORR. Szczegółowy skład Panelu Ekspertów oraz sposób przeprowadzania oceny jest zawarty w Podręczniku wdrażania ZPORR.

Efektem pracy Panelu Ekspertów jest lista rankingowa projektów kwalifikujących się do dofinansowania w ramach ZPORR. Lista ta jest przekazywana do Regionalnego Komitetu Sterującego. RKS ocenia projekty pod kątem zgodności ze strategią województwa. RKS może zmienić kolejność projektów na liście rankingowej. Zmiana na liście rankingowej RKS wymaga każdorazowego uzasadnienia. Ostateczna wersja listy rankingowej jest rekomendowana Zarządowi Województwa.

Na podstawie pozytywnej rekomendacji Regionalnego Komitetu Sterującego Zarząd Województwa podejmuje decyzję o wyborze projektów. Wybrane projekty są przekazywane do Instytucji Pośredniczącej (Wojewoda), która podpisuje umowy o przyznaniu dofinansowania na realizacje projektu z beneficjentami końcowymi.

Tryb rozpatrywania wniosków składanych przez beneficjentów końcowych przedstawia poniższy schemat.


Przyjmowanie wniosków

1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   37


©operacji.org 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna