Podstawa do dalszych prac zgodnie z przedstawionymi zaleceniamiPobieranie 2,22 Mb.
Strona4/37
Data15.02.2018
Rozmiar2,22 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   37

URZĄD MARSZAŁKOWSKI

Ocena formalna wniosków


URZĄD MARSZAŁKOWSKI


Ocena techniczna i merytoryczna wniosków


PANEL EKSPERTÓW

Rekomendacja wyboru projektówREGIONALNY KOMITET STERUJĄCY

Wybór projektów


ZARZĄD WOJEWÓDZTWA


Podpisanie umowy z beneficjentem


WOJEWODA
Tabelaryczne zestawienie informacji dotyczących działania 1.2

Nazwa Programu Operacyjnego

ZPORR

Nazwa Priorytetu

Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmacnianiu konkurencyjności regionów

Nazwa działania

Infrastruktura ochrony środowiska

Nazwa poddziałania

nie dotyczy

Dziedzina interwencji Funduszy Strukturalnych

331 ,332,341,343,344,345

Numer działania

1.2

Numer poddziałania

nie dotyczy

Czas trwania działania

2004-2006

Instytucja Zarządzająca

MGPiPS

Instytucja Pośrednicząca

Urząd Wojewódzki

Beneficjenci Końcowi/Instytucja Wdrażająca

1. jednostki samorządu terytorialnego: gminy, powiaty, województwa

2. związki, porozumienia i stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego

3. podmioty świadczące usługi publiczne na zlecenie jednostek samorządu terytorialnego

4. podmioty świadczące usługi publiczne na zlecenie jednostek samorządu terytorialnego wybrane w drodze przetargu

5. jednostki administracji rządowej w województwach


 1. inne instytucje publiczne

Końcowi Odbiorcy (projektodawcy)
Ostateczni Beneficjenci (osoby, instytucje lub grupy społeczne bezpośrednio korzystające z wdrażanej pomocy)Instytucja Płatnicza

MF

Rodzaj pomocy (np. czy będą to granty inwestycyjne, doradztwo, szkolenia)

Dotacje na realizację projektów infrastrukturalnych oraz projektów dotyczących poprawy jakości zarządzania środowiskiem i poprawy dostępu do informacji o środowisku

Max. udział środków ERDF (%) w kwalifikujących się kosztach

75%

50% kwalifikującego się kosztu w przypadku projektów generujących znaczący dochód nettoWsparcie finansowe ogółem dla działania (w MEUR)

401,4

Wsparcie finansowe Unii Europejskiej (w MEUR)

301,0

Wsparcie finansowe z krajowych środków publicznych (w MEUR)

100,3

Wielkość środków prywatnych (w MEUR)

0,0

Udział środków Unii Europejskiej (%) w całości środków

75,00

Udział środków Unii Europejskiej (%) w środkach publicznych

75,00

Udział krajowych środków publicznych (%) w całości środków

25,00

Udział krajowych środków publicznych (%) w środkach publicznych

25,00

Udział środków prywatnych (%) w całości środków

0,00

Wkład krajowy publiczny i prywatny (%) w całości środków

25,00

System wyboru projektów

Konkurs projektów. Wnioski projektowe są składane do Urzędu Marszałkowskiego. Oceny merytorycznej wniosków dokonuje panel ekspertów. Rekomendacji wyboru projektów dla Zarządu Województwa dokonuje Regionalny Komitet Sterujący. Umowy z beneficjentami podpisuje Wojewoda.

Skład grup roboczych wybierających projekty i Komitetów Sterujących

W skład RKS, kierowanego przez członka Zarządu Województwa, wchodzą m.in. przedstawiciele: samorządów terytorialnych, partnerów społecznych, partnerów gospodarczych, innych instytucji mających podstawowe znacznie dla rozwoju regionalnego (np. przedstawiciele środowisk akademickich), Wojewody oraz Instytucji Zarządzającej ZPORR (MGPiPS).DZIAŁANIE 1.3 REGIONALNA INFRASTRUKTURA SPOŁECZNA


OPIS I UZASADNIENIE DZIAŁANIA

Realizacja celów wymienionych w NPR oraz interwencji określonych w ZPORR wymaga stworzenia odpowiednich warunków dla rozwoju infrastruktury społecznej, które przyczynią się do intensyfikacji rozwoju społecznego i gospodarczego w regionach poprzez podniesienie jakości kształcenia, poprawę wyposażenia bazy dydaktycznej i naukowo-badawczej oraz opieki zdrowotnej.

W Polsce występują znaczne dysproporcje w poziomie rozwoju infrastruktury ochrony zdrowia pomiędzy regionami. Nadmierne rozproszenie środków finansowych przeznaczonych na świadczenia zdrowotne, nierównomierne rozmieszczenie szpitali oraz sprzętu powoduje różnice w dostępności i jakości do świadczeń medycznych. W regionach, gdzie infrastruktura jest mniej rozwinięta, aparatura medyczna jest na ogół starsza oraz intensywniej wykorzystywana i bardziej wyeksploatowana. Niezadawalający jest także stan budynków szpitali i placówek zdrowotnych, które przez dłuższy czas były pozbawione odpowiednich nakładów na ich remonty i modernizację.
W ramach działania przewidziane do realizacji są projekty, które mają wpływ na zwiększenie atrakcyjności gospodarczej i inwestycyjnej regionu oraz tworzą warunki dla wzrostu zatrudnienia.
CELE DZIAŁANIA

Podstawowym celem niniejszego działania jest poprawa infrastruktury społecznej.

1. Wzmocnienie roli szkół wyższych mieszczących się na terytorium różnych województw i przygotowanie ich do odegrania roli kluczowej w procesie tworzenia konkurencyjnej gospodarki regionalnej.

2. Stworzenie sieci szpitali o wysokim standardzie usług medycznych.

a) modernizacja infrastruktury obiektów zdrowia

b) poprawa jakości wyposażenia w sprzęt i aparaturę medyczną

c) ograniczenie regionalnych dysproporcji w infrastrukturze zdrowotnej

3. Rozbudowę systemu ratownictwa medycznego

4. Rozwój leczenia specjalistycznego i wysokospecjalistycznego

Działanie stanowi uzupełnienie działań mających na celu rozpoczęcie i wzmocnienie współpracy pomiędzy sektorem badań i rozwoju i środowiskiem biznesu w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego „Rozwój Zasobów Ludzkich” oraz Sektorowego Programu Operacyjnego „Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw”. Działanie uzupełnia również działania 3.5 ,,Lokalna infrastruktura społeczna” i 2.2 ,,Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne” w ZPORR.

Niniejsze działanie jest skierowane na: budowę, rozbudowę i modernizację oraz wyposażenie obiektów infrastruktury społeczno – edukacyjnej służącej do prowadzenia działalności dydaktycznej na poziomie wyższym oraz działalności rozwojowej, naukowo-badawczej powiązanej z dydaktyką na poziomie wyższym. W ramach działania przewidziano modernizację i doposażenie regionalnej infrastruktury zdrowotnej.

Realizacja działania wpłynie na: 1. Wykorzystanie aktywności środowisk naukowych i ich potencjału intelektualnego dla rozwoju gospodarczego i społecznego województw,

 2. Wspieranie działań społecznych i gospodarczych na rzecz integracji społecznej w celu ograniczenia dyskryminacji wynikającej z braku odpowiedniej infrastruktury badawczo-edukacyjnej,

 3. Stworzenie warunków szkołom wyższym i ośrodkom naukowo-badawczym o charakterze dydaktycznym szerokiego współdziałania w tworzeniu i pracach Europejskiej Przestrzeni Badawczej,

 4. Poprawę jakości kształcenia i dostępu do wiedzy,

 5. Zwiększenie potencjału badawczego szkół wyższych.

 6. Poprawa jakości i dostępności do usług zdrowotnych poprzez stworzenie regionalnej sieci szpitali, które dostarczają wysoce wyspecjalizowanych usług i zapewniają dostępność usług opieki zdrowotnej gwarantujących bezpieczeństwo zdrowotne mieszkańców.

 7. Poprawa zaopatrzenia szpitali w wysoce wyspecjalizowany sprzęt medycznyUZASADNIENIE

Jednym z warunków budowy nowoczesnej, konkurencyjnej gospodarki jest poprawa jakości zasobów ludzkich. Niestety zaledwie około 7% polskiego społeczeństwa posiada wyższe wykształcenie (w UE 20%). W latach 1990-1998 gwałtownie wzrasta liczba absolwentów uczelni wyższych (o około 310%). Jednakże nie towarzyszy temu poprawa warunków kształcenia i jakości wyposażenia bazy dydaktycznej i naukowo-badawczej szkolnictwa wyższego.

Poza tym poziom wykształcenia wykazuje znaczne zróżnicowanie regionalne, przy czym osoby z wyższym wykształceniem koncentrują się zwłaszcza w dużych aglomeracjach miejskich. Niski poziom wykształcenia stanowi poważny problem społeczny oraz barierę przemian zwłaszcza na wsi. Ponad 40% osób w wieku 15-24 lat i aż 45% osób w wieku 40-49 lat na wsi posiada tylko wykształcenie podstawowe.

Dlatego konieczne jest zapewnienie odpowiedniej infrastruktury w regionach, dzięki której zwiększy się jakość wykształcenia studentów i ich dostęp do wiedzy.

W Polsce występują znaczne dysproporcje w poziomie rozwoju infrastruktury ochrony zdrowia pomiędzy regionami. Do regionów o słabej infrastrukturze ochrony zdrowia można zaliczyć szczególnie województwa: Kujawsko-Pomorskie, Łódzkie, Opolskie, Podkarpackie, Podlaskie, Świętokrzyskie i Warmińsko-Mazurskie. Dostępność do wysokospecjalistycznych badań jest tam poważnie ograniczona. Uniemożliwia to wczesną wykrywalność schorzeń układu krążenia (449,8 przypadków zgonów na 100 000 ludności - wg GUS) oraz chorób nowotworowych (223,2 przypadków zgonów na 100 000 ludności - wg GUS). Schorzenia te są najczęstszymi przyczynami zgonów w naszym kraju. W roku 2001 współczynnik zgonów mężczyzn był w Polsce o 38% wyższy od podobnego współczynnika w Unii Europejskiej w roku 1999. W przypadku kobiet w tym samym okresie wskaźnik był wyższy o 29 %.

Lepiej wyposażone są wysokospecjalistyczne szpitale kliniczne, które zlokalizowane są w dużych (akademickich) ośrodkach miejskich (tj.: Białystok, Bydgoszcz, Gdańsk, Katowice, Kraków, Lublin, Łódź, Poznań, Szczecin, Warszawa, Wrocław). Jednakże nawet w tej grupie szpitali występują znaczne różnice w poziomie wyposażenia. Słabiej wyposażone są ośrodki położone we wschodniej części kraju.

Należy podkreślić, iż największym problemem polskiej ochrony zdrowia jest duża liczba źle wyposażonych, znajdujących się w starych zdekapitalizowanych budynkach, szpitali. Dane statystyczne pokazują, iż liczba łóżek szpitalnych w naszym kraju jest porównywalna do wskaźników w innych krajach europejskich. Liczba łóżek ostrych w 2001 roku na 10 000 mieszkańców wg OECD wynosiła: w Polsce 50, w Niemczech 63, w Wielkiej Brytanii 39 a w Holandii 33.

Program Regionalnej Polityki Zdrowotnej zakłada tworzenie bądź wzmacnianie funkcjonowania regionalnych ośrodków diagnostycznych i terapeutycznych zapewniających specjalistyczną, a w odniesieniu do pewnych chorób stanowiących istotny problem epidemiologiczny, w szczególności takich jak choroby układu krążenia czy choroby onkologiczne, wysokospecjalistyczną opiekę medyczną udzielaną zarówno w formie stacjonarnej jak i ambulatoryjnej. Regionalne ośrodki powinny być tworzone w regionach zależnie od ich wielkości i osiąganej w regionie dostępności świadczeń zdrowotnych. Rozwiązanie takie ma prowadzić do ułatwienia kierowania wymagających tego pacjentów do ośrodków udzielających specjalistycznych świadczeń zdrowotnych, jak również poprawę jakości udzielanych w nich świadczeń zdrowotnych oraz rozszerzenie możliwości diagnostycznych takich ośrodków. Ośrodki takie tworzone są zarówno przez Samorządy Województw jak i przez uczelnie prowadzące dydaktykę w zakresie opieki medycznej – w tym wypadku realizacji przez te ośrodki celów leczniczych towarzyszy działalność dydaktyczna i naukowa.
WPŁYW NA ŚRODOWISKO

Działanie będzie miało pozytywny wpływ na ochronę środowiska naturalnego. Projekty dotyczące budowy, rozbudowy lub modernizacji infrastruktury naukowo-badawczej zostaną przeanalizowane pod kątem oddziaływania na środowisko naturalne.

W ramach działania zostaną stworzone również tereny zielone w celu polepszenia stanu zdrowia mieszkającej i uczącej się tam ludności.

UWZGLĘDNIENIE POLITYKI RÓWNYCH SZANS

Przy realizacji działania będą uwzględnione zasady równości szans kobiet i mężczyzn.

W celu przeciwdziałaniu zjawisku wykluczenia społecznego oraz tworzeniu równych szans dla młodych ludzi z różnych grup społecznych o zróżnicowanym statusie zamożności prowadzone będą działania dotyczące m.in. budowy domów studenckich, umożliwienia dostępu do usług medycznych, co może być niezwykle istotne szczególnie dla młodzieży wiejskiej oraz z małych miasteczek.

W ramach działania uwzględniane będą także kwestie dotyczące pomocy osobom niepełnosprawnym (lepszy dostęp do obiektów i infrastruktury).WPŁYW NA POLITYKĘ ZATRUDNIENIA

Jednym z celów działania jest walka z wykluczeniem społecznym i przeciwdziałanie zjawisku bezrobocia. Dlatego też działanie ma zachęcać do zdobywania wiedzy przez studentów dla stworzenia potencjału dla zakładania nowych przedsiębiorstw, jak również już rozwoju już istniejących. Dzięki realizacji projektów badawczych pośrednio działanie wpłynie na rozwój nowych technologii, a co za tym idzie na tworzenie nowych sektorów gospodarki.WPŁYW NA ROZWÓJ SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO

Działanie będzie miało pozytywny wpływ na rozwój społeczeństwa informacyjnego. W ramach działania możliwy będzie podłączenie do sieci oraz zakup sprzętu. Wpływ ten wystąpi również w przypadku realizacji projektu w powiązaniu z działaniami ZPORR i Sektorowych Programów Operacyjnych dotyczącymi szkoleń oraz rozwoju społeczeństwa informacyjnego.RODZAJE KWALIFIKUJĄCYCH SIĘ PROJEKTÓW:

RODZAJE KWALIFIKUJĄCYCH SIĘ PROJEKTÓW

W ramach działania wyróżniono dwa poddziałania:


Poddziałanie 1.3.1 – Regionalna infrastruktura edukacyjna

Poddziałanie 1.3.2 – Regionalna infrastruktura ochrony zdrowia


Poddziałnie 1.3.1– regionalna infrastruktura edukacyjna:
W ramach tego poddziałania będą realizowane obiekty infrastruktury społeczno – edukacyjnej służącej prowadzeniu działalności dydaktycznej na poziomie wyższym oraz działalności rozwojowej, naukowo-badawczej powiązanej z dydaktyką na poziomie wyższym, a w szczególności dotyczące:

- pomieszczeń dydaktycznych,

- bibliotek,

- laboratoriów dydaktycznych oraz innych obiektów służących prowadzeniu działalności naukowo- badawczej w powiązaniu z dydaktyką,

- obiektów infrastruktury społeczno-edukacyjnej w szkołach wyższych i campusach,

- obiektów sportowych na potrzeby szkolnictwa


Poddziałanie 1.3.2 – regionalna infrastruktura ochrony zdrowia

W tym poddziałaniu przewiduje się:

- modernizacja i doposażenie szpitali i ośrodków opieki zdrowotnej

- tworzenie regionalnej sieci szpitali

- rozbudowa systemu ratownictwa medycznego


TYPY PROJEKTÓW:

Poddziałnie 1.3.1– regionalna infrastruktura edukacyjna

Realizowane projekty muszą być zgodne z Narodową Strategią Edukacji

Realizowane w ramach poddziałania

- Budowa, rozbudowa nowych lub modernizacja istniejących obiektów dydaktycznych (w tym m.in.: bibliotek, laboratoriów dydaktycznych, infrastruktury społeczno-edukacyjnej w campusach) i naukowo-badawczych na poziomie wyższym wraz z wyposażeniem ww. obiektów prowadzących działalność dydaktyczną lub naukowo-badawczą powiązaną z dydaktyką na poziomie wyższym.

- wyposażenie dla obiektów dydaktycznych

- Budowa, rozbudowa lub modernizacja obiektów dydaktycznych i naukowo-badawczych na poziomie wyższym pełniących również funkcje edukacyjne, kulturalne i sportowe.

- Budowa, rozbudowa lub modernizacja infrastruktury technicznej i sanitarnej, - Zagospodarowanie otoczenia obiektów – teren, na którym znajdują się ww. obiekty, wyłącznie w przypadku budowy, rozbudowy lub modernizacji ww. rodzajów projektów realizowanych w ramach tego działania.

W ramach działania do wydatków kwalifikowanych mogą zostać zaliczone m. in. koszty:

1) Prace przygotowawcze, w tym:

- przygotowanie projektu (przeprowadzenie prac studialnych, ekspertyz, badania geologiczne),

- przygotowanie dokumentacji technicznej, w tym: przygotowanie studium wykonalności, oceny wpływu na środowisko, biznesplanu;

- prace projektantów, architektów,

- wykup gruntów (maksymalnie 10% całkowitych kosztów kwalifikowalnych projektu)

- przygotowanie dokumentacji przetargowej,

2) Prace inwestycyjne, w tym:

- przygotowanie terenu pod budowę, w tym roboty pomiarowe,

- prace ziemne,

- prace budowlano-montażowe

- prace instalacyjne,

- prace wykończeniowe,

- zakup niezbędnego sprzętu,

- nadzór inżynierski.

.

KRYTERIA WYBORU PROJEKTÓW

KRYTERIA FORMALNE

Wszystkie projekty muszą spełniać następujące kryteria:  • kompletność wniosku,

  • kompletność załączników,

  • wnioskodawca uprawniony jest do składania wniosku,

  • projekt zgodny z celami działania, kwalifikuje się do finansowania w ramach działania,

  • właściwy okres realizacji projektu (uzasadnienie w razie jego przekroczenia),

  • zgodność udziału % dofinansowania z maksymalnym limitem przewidzianym w Uzupełnieniu ZPORR,

  • właściwa wartość projektu,

  • planowane wydatki (kwalifikowalność wydatków),

  • źródła finansowania projektu,

  • znaczący dochód netto dla celów ustalenia wysokości dotacji,

  • zgodność z kryteriami: geograficznym lub demograficznym określonym w ZPORR dla danego działania,


Kryteria Merytoryczne i techniczne

- przedsięwzięcia w ramach projektu,

- spójność projektu z celami działania,

- powiązanie z innymi projektami,

- trwałość projektu oraz wykonalność instytucjonalna,

- wpływ projektu na zwiększenie atrakcyjności gospodarczej i inwestycyjnej obszaru objętego projektem oraz stworzenie warunków do wzrostu zatrudnienia,

- wskaźniki osiągnięcia celów projektu,

- wykonalność techniczna,

- wskaźniki ekonomiczne,

- wskaźniki finansowe,

- wpływ na politykę ochrony środowiska,

- wpływ na politykę równych szans,

- wpływ na politykę społeczeństwa informacyjnego,  • promocja projektu,

  • poprawa poziomu jakości prowadzenia zajęć dydaktycznych ,

  • zwiększenie dostępu do wiedzy,

  • preferowane będą projekty zgodne z kierunkami rozwoju gospodarczego regionu oraz potrzebami rynku pracy,

  • preferowane będą projekty ułatwiające dostęp do szkolnictwa wyższego mieszkańcom obszarów wiejskich i osobom niepełnosprawnym,

  • preferowane będą projekty umożliwiające lub zwiększające udział/zaangażowanie uczelni w realizację międzynarodowych projektów badawczych i dydaktycznych,

  • preferowane będą projekty ułatwiające wykorzystanie dorobku naukowego we wdrożeniu w gospodarce (tworzenie nowych technologii),

  • preferowane będą projekty komplementarne z innymi projektami, zwłaszcza realizowanymi w ramach SPO: „Rozwój zasobów ludzkich” oraz „Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw”


RODZAJE BENEFICJENTÓW

1 Jednostki samorządu terytorialnego: gminy, powiaty, województwa lub działające w ich imieniu jednostki organizacyjne.

2 Związki, porozumienia i stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego.

3 Szkoły wyższe (państwowe i niepaństwowe)

4 Jednostki organizacyjne, w przedsiębiorstwa, utworzone przez jednostki wymienione w punktach: 1, 2, 3, pozyskane do zaangażowania się w działalność o charakterze edukacyjnym lub naukowym.

5 Organizacje pozarządowe prowadzące statutową działalność o charakterze edukacyjnym lub naukowo-badawczym na poziomie wyższym.


Poddziałanie 1.3.2 – regionalna infrastruktura ochrony zdrowia

Wsparcie będzie skierowane na podniesienie jakości służby zdrowia nie zaś na zwiększanie tego sektora. Wszystkie projekty muszą być rozpatrywane w kontekście krajowej lub regionalnej strategii rozwoju służby zdrowia, ponadto muszą zapewniać środki na koszty operacyjne funkcjonowania nowych inwestycji.


W ramach poddziałania będą realizowane projekty z zakresu infrastruktury ochrony zdrowia, które przyczyniają się do podniesienia jakości świadczonych usług medycznych, z wyłączeniem tych, które wiążą się z bieżącą eksploatacją budynków i aparatury medycznej, ze szczególnym uwzględnieniem:

- modernizacji, rozbudowy obiektów związanych z infrastrukturą ochrony zdrowia, w taki sposób aby dostosować je do obecnych standardów oraz warunków które muszą być spełnione w związku z zakupem i instalacją nowego sprzętu medycznego


- modernizacji oraz zakupu nowych urządzeń medycznych

- utworzenia sprawnego systemu ratownictwa medycznego

- rozwój leczenia specjalistycznego i wysokospecjalistycznego
TYPY PROJEKTÓW:
Budynki

Konieczne modernizacje służące poprawie jakości i dostępności świadczeń zdrowotnych;

Dostosowanie pomieszczeń, budynków do aktualnych przepisów prawnych;

Wymiana wyeksploatowanych nośników energii na bardziej ekonomiczne i ekologiczne;

Termoizolacja budynków;

Przebudowa i wyposażenie sal operacyjnych;

Dostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych;
Otoczenie

Inwestycje poprawiające dostęp pacjentów do obiektów - podjazdy, parkingi, itp.;

Lądowiska dla helikopterów;

Dostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych;


Informatyzacja

Zakupy systemów informatycznych poprawiających zarządzanie;

Zakupy sprzętu komputerowego;
Ratownictwo Medyczne

Tworzenie Centrów Powiadamiania Ratunkowego (budowa, wyposażenie);

Adaptacja i wyposażenie zakładów opieki zdrowotnej dla potrzeb Ratownictwa Medycznego;

Zakup i wyposażenie środków transportu sanitarnego (karetki: reanimacyjne, wypadkowe, noworodkowe);


Zakupy sprzętu do diagnostyki i terapii, w szczególności: chorób układu krążenia oraz rehabilitacji,

m.in.:

- Mammografy;

- Tomografy;

- Sprzęt do angiografii inwazyjnej;

- Sprzęt do koronarografii;

- Sprzęt dla ratownictwa medycznego;

- Sprzęt radiologiczny z możliwością tworzenia obrazów cyfrowych i możliwością analizy telemetrycznej;

- Aparaty USG;

- Aparaty EEG;

- Aparaty EKG;

- Aparaty do hemodializy;

- Endoskopy z torem wizyjnym wraz z osprzętem do sterylizacji

W ramach działania do wydatków kwalifikowanych mogą zostać zaliczone koszty m in.:

1. W ramach działania do wydatków kwalifikowanych mogą zostać zaliczone m. in. koszty:

1) Prace przygotowawcze, w tym:

- przygotowanie projektu (przeprowadzenie prac studialnych, ekspertyz, badania geologiczne),

- przygotowanie dokumentacji technicznej, w tym: przygotowanie studium wykonalności, oceny wpływu na środowisko, biznesplanu;

- prace projektantów, architektów,

- wykup gruntów (maksymalnie 10% całkowitych kosztów kwalifikowalnych projektu)

- przygotowanie dokumentacji przetargowej,


2) Prace inwestycyjne, w tym:

- przygotowanie terenu pod budowę, w tym roboty pomiarowe,

- prace ziemne,

- prace budowlano-montażowe

- prace instalacyjne,

- prace wykończeniowe,

- zakup niezbędnego sprzętu,

- nadzór inżynierski.


.KRYTERIA WYBORU PROJEKTÓWKRYTERIA FORMALNE

Wszystkie projekty muszą spełniać następujące kryteria:

- kompletność wniosku,

- kompletność załączników,

- wnioskodawca uprawniony jest do składania wniosku,

- projekt zgodny z celami działania, kwalifikuje się do finansowania w ramach działania,

- właściwy okres realizacji projektu (uzasadnienie w razie jego przekroczenia),

- zgodność udziału % dofinansowania z maksymalnym limitem przewidzianym w Uzupełnieniu ZPORR,

- właściwa wartość projektu,

- planowane wydatki (kwalifikowalność wydatków),

- źródła finansowania projektu,

- znaczący dochód netto dla celów ustalenia wysokości dotacji,

- zgodność z kryteriami: geograficznym lub demograficznym określonym w ZPORR dla danego działania,

Kryteria Merytoryczne i techniczne

- przedsięwzięcia w ramach projektu,

- spójność projektu z celami działania,

- powiązanie z innymi projektami,

- trwałość projektu oraz wykonalność instytucjonalna,

- wpływ projektu na zwiększenie atrakcyjności gospodarczej i inwestycyjnej obszaru objętego projektem oraz stworzenie warunków do wzrostu zatrudnienia,

- wskaźniki osiągnięcia celów projektu,

- wykonalność techniczna,

- wskaźniki ekonomiczne,

- wskaźniki finansowe,

- wpływ na politykę ochrony środowiska,

- wpływ na politykę równych szans,

- wpływ na politykę społeczeństwa informacyjnego,

-promocja projektu.

- poprawa poziomu jakości świadczeń zdrowotnych

- zwiększenie dostępu do specjalistycznych świadczeń zdrowotnych

- preferowane będą projekty zgodne kryteriami demograficznymi i epidemiologicznymi w regionie oraz zbieżne z koncepcją ,,regionalnej sieci szpitali”

- gotowość do udzielania świadczeń w sytuacjach zdarzeń nagłych, klęsk żywiołowych

- rozwój ratownictwa medycznego

- preferowane będą projekty zgodne z kierunkami rozwoju społeczno-gospodarczego regionu

- preferowane będą projekty komplementarne z innymi projektami, zwłaszcza realizowanymi w ramach działania 1.5 ,,Społeczeństwo informacyjne”, działania 2.4 ,,Reorientacja zawodowa osób zagrożonych procesami restrukturyzacyjnymi” i działania 3.5 ,,Lokalna infrastruktura społeczna”

RODZAJE BENEFICJENTÓW

- Jednostki samorządu terytorialnego szczebla wojewódzkiego lub działające w jego imieniu jednostki organizacyjne.

- Związki, porozumienia i stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego

- Jednostki organizacyjne, w tym spółki prawa handlowego, utworzone przez jednostki wymienione w punktach: 1, 2, 3, prowadzące działalność w zakresie ochrony zdrowia

- Szpitale i Kliniki Specjalistyczne ,których organem założycielskim jest Minister Zdrowia

- Niepubliczne Zakłady Opieki Zdrowotnej tylko w przypadku podpisania kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia i świadczenia usług medycznych na rzecz społeczności lokalnej

- Organizacje pozarządowe, stowarzyszenia, fundacje, kościoły i związki wyznaniowe prowadzące statutową działalność w obszarze ochrony zdrowia
pomoc publiczna

Wsparcie udzielane w ramach działania nie będzie stanowiło pomocy publicznej ponieważ jest przeznaczone wyłącznie na powszechnie dostępną infrastrukturę publiczną z obszarów edukacji, badań, sportu, zdrowia.


POZIOM DOFINANSOWANIA PROJEKTÓW

Dofinansowanie z ERDF

- 75% kwalifikującego się kosztu – w przypadku inwestycji jednostek nie będących przedsiębiorstwami


  • 50% kwalifikującego się kosztu - w przypadku, gdy inwestycje infrastrukturalne generują znaczący zysk netto

PLAN FINANSOWANIA (MUER)Działanie

Koszty ogółem

Ogółem wkład publiczny w ramach działania

Ogółem fundusze strukturalne (wyłącznie ERDF)

Ogółem krajowy wkład publiczny

Środki prywatne

Ogółem

Budżet państwa

Budżety jednostek samorządu terytorialnego

1=2+7

2=3+4

3

4=5+6

5

6

7

Regionalna infrastruktura społeczna

336,9

311,9

234,0

78,0

46,8

31,2

25,0

Regionalna infrastruktura edukacyjna

138,0

127,8

95,9

32,0

19,2

12,8

10,2

Regionalna infrastruktura zdrowia

198,9

184,1

138,1

46,0

27,6

18,4

14,8

WSKAŹNIKI MONITORINGU

DZIAŁANIE 1.3 REGIONALNA INFRASTRUKTURA EDUKACYJNA

Działanie / Cel


Faza cyklu interwencji


Wskaźniki


Źródło danychSzacowana docelowa wartość wskaźnika

Cele bezpośrednie:

1. Budowa, rozbudowa, modernizacja i wyposażenie obiektów o znaczeniu społeczno – edukacyjnym:

- Dydaktycznych i naukowo-badawczych na poziomie wyższym

- Spełniających funkcje edukacyjno – kulturalne i sportowe

2. Budowa i rozbudowa infrastruktury technicznej i sanitarnej modernizowanych obiektów.

3 Zagospodarowanie otoczenia modernizowanych obiektówProdukty

1. Liczba obiektów dydaktycznych i badawczych (w szt.)

2. Liczba urządzeń dla osób niepełnosprawnych (w szt.)

3. Liczba projektów monitoringu zewnętrznego (w szt.),

4. Liczba wybudowanych parkingów (w m2),

5. Liczba projektów budowy terenów rekreacyjnych (w szt.)


Ministerstwo Edukacji

Związki niepełnosprawnych, Starostwa Powiatowe

Starostwa Powiatowe

Starostwa Powiatowe

Władze miast – Zarządy Terenów Publicznych (lub odpowiednie)


106
944

83

390 000


70

Rezultaty

1. Kubatura obiektów przeznaczonych na cele dydaktyczne i laboratoria badawcze (m3)

2. Liczba obiektów dostępnych dla osób niepełnosprawnych (w szt.)

3. Powierzchnia terenów rekreacyjnych (ha),

4. Powierzchnia pod stałą kontrolą systemu ochrony mienia i ludzi (m2).
Ministerstwo Edukacji

Starostwa PowiatoweUrząd Wojewódzki

Urząd Wojewódzki

+ 180 000

+ 500

+ 45 ha


+ 250 000 m2

Oddziaływanie

1. Liczba studentów (osoby)

2. Odsetek pracowników i studentów z upośledzeniami ruchowymi (%)

3. Liczba osób (w tym dzieci) regularnie korzystających z obiektów edukacyjno – kulturalnych i sportowych (osoby)

4. Liczba przestępstw związanych z mieniem (w szt.)

5. Wskaźnik skolaryzacji (studia wyższe) (%)


GUS

GUS, Ministerstwo Edukacji


Ministerstwo Edukacji

Policja


GUS, Ministerstwo Edukacji

+ 15 000

+ 12%
+6% (12%)

- 18% *

+ 5%


* - przestępstwa związane z mieniem w obiektach społeczno - edukacyjnych

TRYB ROZPATRYWANIA WNIOSKÓW

Propozycje projektów przygotowane w formie standardowego wniosku aplikacyjnego Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego należy składać do właściwej jednostki organizacyjnej w Urzędzie Marszałkowskim, która dokonuje oceny kompletności złożonych wniosków oraz ich oceny pod względem formalnym (lista komórek jest załączona do Podręcznika wdrażania ZPORR). W przypadku stwierdzenia braków lub nieprawidłowości wnioski zostaną zwrócone wnioskodawcom w celu dokonania stosownych poprawek.

Oceny merytorycznej i technicznej projektów dokonuje Panel Ekspertów powołany do oceny projektów w ramach danego działania. W trakcie oceny Panel Ekspertów przyznaje projektom punkty zgodnie z kryteriami zawartymi w Uzupełnieniu ZPORR i przyjętymi przez Komitet Monitorujący ZPORR. Szczegółowy skład Panelu Ekspertów oraz sposób przeprowadzania oceny jest zawarty w Podręczniku wdrażania ZPORR.

Efektem pracy Panelu Ekspertów jest lista rankingowa projektów kwalifikujących się do dofinansowania w ramach ZPORR. Lista ta jest przekazywana do Regionalnego Komitetu Sterującego. RKS ocenia projekty pod kątem zgodności ze strategią województwa. RKS może zmienić kolejność projektów na liście rankingowej. Zmiana na liście rankingowej RKS wymaga każdorazowego uzasadnienia. Ostateczna wersja listy rankingowej jest rekomendowana Zarządowi Województwa.

Na podstawie pozytywnej rekomendacji Regionalnego Komitetu Sterującego Zarząd Województwa podejmuje decyzję o wyborze projektów. Wybrane projekty są przekazywane do Instytucji Pośredniczącej (Wojewoda), która podpisuje umowy o przyznaniu dofinansowania na realizacje projektu z beneficjentami końcowymi.

Tryb rozpatrywania wniosków składanych przez beneficjentów końcowych przedstawia poniższy schemat.

schemat.


Przyjmowanie wniosków
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   37


©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna