Podstawa do dalszych prac zgodnie z przedstawionymi zaleceniami



Pobieranie 2,22 Mb.
Strona37/37
Data15.02.2018
Rozmiar2,22 Mb.
1   ...   29   30   31   32   33   34   35   36   37


ZAŁĄCZNIKI

KLASYFIKACJA DZIEDZIN INTERWENCJI FUNDUSZY STRUKTURALNYCH16



1. Sektor produkcyjny

11 Rolnictwo

111 Inwestycje w gospodarstwach rolnych

112 Rozpoczynanie działalności przez młodych rolników

113 Specjalistyczne szkolenia zawodowe w dziedzinie rolnictwa

114 Polepszanie przetwarzania i marketingu produktów rolnych

12 Leśnictwo

121 Inwestycje w gospodarstwa leśne

122 Polepszanie jakości plonów, przetwarzania i marketingu produktów leśnych

123 Promowanie nowych rynków zbytu dla produktów leśnych

124 Zakładanie stowarzyszeń właścicieli gospodarstw leśnych

125 Odbudowanie potencjału produkcji leśnej zachwianego na skutek katastrof naturalnych, w tym pożarów, jak również zapewnienie odpowiednich środków prewencyjnych

126 Zalesianie gruntów niewykorzystanych przez rolnictwo

127 Tworzenie warunków do utrzymania stabilności ekologicznej w lasach

128 Specjalistyczne szkolenia zawodowe w dziedzinie leśnictwa

13 Promowanie adaptacji i rozwoju obszarów wiejskich

1301 Poprawa jakości gruntów

1302 Scalanie gruntów

1303 Wprowadzanie usług związanych z zarządzaniem w gospodarstwach wiejskich

1304 Promowanie jakości produktów rolniczych

1305 Podstawowe usługi dla gospodarki na terenach wiejskich i dla ludności

1306 Odnowa i rozwój wsi oraz ochrona i kultywowanie dziedzictwa kulturowego na wsi

1307 Różnicowanie działalności rolniczej i działalności okołorolniczej w celu zapewnienia alternatywnych źródeł dochodów w rolnictwie

1308 Zarządzanie zasobami wodnymi dla potrzeb rolnictwa

1309 Rozwój i polepszanie jakości infrastruktury związanej z rolnictwem

1310 Zachęty do podejmowania działalności turystycznej

1311 Zachęty do rozwoju rzemiosła

1312 Ochrona środowiska przyrodniczego poprzez ochronę, kultywację ziemi, lasów i krajobrazów oraz poprawą warunków życia zwierząt

1313 Odbudowanie potencjału produkcji rolniczej zachwianej na skutek katastrof naturalnych, w tym pożarów, jak również zapewnienie odpowiednich środków prewencyjnych

1314 Montaż finansowy

14 Rybołówstwo

141 Przystosowanie rybołówstwa

142 Odnowa i modernizacja floty rybackiej

143 Przetwarzanie, marketing i promocja produktów rybnych

144 Aquacultura

145 Wyposażenie portów rybackich oraz ochrona strefy przybrzeżnej

146 Działania społeczno-ekonomiczne, w tym pomoc w przypadku tymczasowego zaprzestania działalności i inne formy rekompensat finansowych

147 Działania prowadzone przez członków rybnych przedsiębiorstw handlowych, małych rybnych przedsiębiorstw zajmujących się połowami przybrzeżnymi oraz przedsiębiorstw rybnych zajmujących się połowami na akwenach śródlądowych

148 Środki finansowane w ramach innych funduszy strukturalnych (ERDF, ESF)

15 Pomoc dla dużych przedsiębiorstw

151 Inwestycje w majątek trwały (budynki i wyposażenie, współfinansowane w ramach pomocy państwa)

152 Technologie przyjazne środowisku, technologie zapewniające czystość i energooszczędne

153 Usługi doradztwa biznesowego (umiędzynarodowienie działalności, zarządzanie eksportowe i środowiskowe, zakup technologii)

154 Usługi dla pracowników przedsiębiorstw (zdrowie i bezpieczeństwo)

155 Montaż finansowy



16 Pomoc dla małych i średnich przedsiębiorstw

161 Inwestycje w majątek trwały (budynki i wyposażenie, współfinansowane w ramach pomocy państwa)

162 Technologie przyjazne środowisku, technologie zapewniające czystość i energooszczędne

163 Usługi doradztwa biznesowego (informacja, planowanie biznesowe, usługi konsultingowe, marketing, projekty, umiędzynarodowienie działalności, zarządzanie eksportowe i środowiskowe, zakup technologii)

164 Usługi dla przedsiębiorców (parki, inkubatory przedsiębiorczości, stymulacja rozwoju usług, promocja, powiązania, konferencje, targi handlowe)

165 Montaż finansowy

166 Usługi dla pracowników (zdrowie, bezpieczeństwo, usługi kulturalne)

167 Szkolenia zawodowe dla małych i średnich przedsiębiorstw oraz dla sektora rzemieślniczego



17 Turystyka

171 Inwestycje materialne (centra informacji, baza noclegowa, zaplecze gastronomiczne, punkty usługowe)

172 Inwestycje niematerialne (rozwój i świadczenie usług turystycznych, działalność sportowa, kulturalna, wypoczynek oraz dziedzictwo kulturowe)

173 Usługi dla przemysłu turystycznego (obejmujące działalność promującą, powiązania, konferencje i targi handlowe)

174 Specjalistyczne szkolenia zawodowe w dziedzinie turystyki

18 Badania, rozwój technologiczny i działania innowacyjne (B+R)

181 Projekty badawcze prowadzone przez szkoły wyższe i instytucje badawcze

182 Innwoacyjność i transfer technologii, ustanawianie wzajemnych powiązań i nawiazywanie współpracy pomiędzy przedsiębiorstwami i/lub instytutami badawczymi

183 Infrastruktura badawczo-rozwojowa

Szkolenia personelu badawczego

2. Zasoby ludzkie

21 Polityka rynku pracy /aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu/

22 Czynnik społeczny /przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu/

23 Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego (ustawiczne kształcenie zawodowe)

24 Promocja potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw i ich pracowników (doskonalenie kadr, rozwój przedsiębiorczości, innowacyjność, nowe technologie, pozyskiwania i przekazywania informacji)

Działania na rzecz kobiet na rynku pracy



3. Infrastruktura podstawowa

31 Infrastruktura transportowa

311 Koleje

312 Drogi

313 Autostrady

314 Lotniska

315 Porty

316 Drogi morskie i drogi wodne śródladowe

317 Transport miejski

318 Transport multimodalny

Nowoczesny system transportu



32 Infrastruktura telekomunikacyjna i społeczeństwo informacyjne

321 Infrastruktura podstawowa

322 Technologie pozyskiwania i przekazywania informacji (w tym bezpieczeństwo przesyłania wiadomości)

323 Usługi i projekty wdrożeniowe dla obywateli (w zakresie ochrony zdrowia, administracji, edukacji)

324 Usługi i projekty wdrożeniowe dla małych i średnich przedsiębiorstw (handel i transakcje elektroniczne, edukacja i szkolenia, osieciowanie)

33 Infrastruktury energetyczne (produkcja, dystrybucja)

331 Elektryczność, gaz, produkty ropopochodne, paliwo stałe

332 Odnawialne źródła energii (energia słoneczna, energia wiatrowa, wodna, energia organiczna-biomasa)

333 Efektywność wykorzystania energii, jej uzyskiwania i kontrola zużycia



34 Infrastruktura środowiskowa (w tym woda)

341 Ochrona powietrza

342 Ochrona przed hałasem

343 Utylizacja i zagospodarowanie odpadów komunalnych i przemysłowych

344 Woda pitna (gromadzenie, przechowywanie, uzdatnianie i dystrybucja)

345 Oczyszczanie ścieków



35 Planowanie przestrzenne i odbudowa

351 Odnowa i adaptacja zdegradowanych obszarów przemysłowych i wojskowych

352 Odnowa terenów miejskich

353 Ochrona, poprawa i regeneracja środowiska naturalnego

354 Utrzymywanie i odbudowa dziedzictwa kulturowego

36 Infrastruktura społeczna i ochrony zdrowia

4 Różne

41 Pomoc techniczna i działania innowacyjne (ERDF, ESF, EAGGF, instrument finansowy ds. orientacji rybołówstwa)

411 Przygotowanie, wdrożenie, monitoring, upowszechnianie - reklama

412 Oszacowania (Ocena)

413 Analizy (Studia)

414 Działania innowacyjne

415 Informowanie opinii publicznej



SŁOWNIK TERMINÓW


Termin polskojęzyczny

Termin angielskojęzyczny

Objaśnienie

1

2

Analiza kosztów i korzyści

Cost-Benefit Analysis (CBA)

Procedura oceny celowości realizacji projektu poprzez porównywanie korzyści i kosztów.

Analiza SWOT

SWOT analysis

Metoda pozwalająca przeanalizować atuty i słabości regionu wobec szans i zagrożeń stwarzanych przez otoczenie. Skrót SWOT pochodzi od pierwszych liter angielskich słów: strenghts (mocne strony), weaknesses (słabe strony), opportunities (szanse), threats (zagrożenia).

Anulowanie zobowiązań Decommitments

Cofnięcie przez Komisję Europejską, do końca drugiego roku po dokonaniu zobowiązania, części zobowiązania, które nie zostało uregulowane przez płatność zaliczkową, lub dla którego Komisja w oznaczonym terminie nie otrzymała wniosku o płatność. Dotyczy to również części zobowiązania odpowiadającego operacjom, które w określonym terminie są przedmiotem postępowania sądowego lub administracyjnego. Efektem anulowania zobowiązań jest zmniejszenie finansowego wkładu Wspólnoty o stosowne kwoty.

Audyt

Audit

Ogół działań, poprzez które uzyskuje się niezależną ocenę funkcjonowania instytucji, legalności, gospodarności, celowości, rzetelności; audyt jest zazwyczaj wykonywany przez odrębną komórkę, podporządkowaną bezpośrednio kierownikowi instytucji lub przez firmę zewnętrzną.

Beneficjent końcowy

Final beneficiary

Instytucje oraz firmy publiczne i prywatne odpowiedzialne za zlecanie operacji. W przypadku programów pomocy (stosownie do art. 87 Traktatu i w przypadku pomocy przyznanej przez instytucje wyznaczone przez państwa członkowskie) beneficjentami końcowymi są instytucje, które przyznają pomoc. Występują dwa rodzaje beneficjentów końcowych: instytucje wdrażające i ostateczni odbiorcy pomocy.

Beneficjent ostateczny /Grupa docelowa

Ultimate beneficiary

Osoba, instytucja lub środowisko (grupa społeczna) bezpośrednio korzystająca z wdrażanej pomocy (ostateczny beneficjent)

Budowa drogi

Wykonywanie nowego połączenia drogowego miedzy określonymi miejscami lub miejscowościami

Budowa obiektu budowlanego

Conctruction

Wykonywanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a także odbudowa, rozbudowa, nadbudowa oraz przebudowa obiektu budowlanego

Cel generalny

General objective

Cel określający perspektywę, w której pomoc ma zostać udzielona, w tym ogólną strategię pomocy, a także niektóre cele szczegółowe.

Cel horyzontalny

Horizontal objective

Cel horyzontalny jest wyznaczony dla wszystkich projektów realizowanych w ramach jednego programu.

Cel operacyjny

Operational objective

Precyzyjnie oszacowany cel w konkretnym obszarze działań, który służy osiągnięciu celu szczegółowego. Cele te są przedstawiane w przeliczeniu na produkt (np. dostarczenie szkoleń dla długotrwale bezrobotnych).


Cel strategiczny

Strategic goal

Cel określony w szerszej perspektywie sektorowej, regionalnej lub krajowej, do której ma się przyczynić realizacja projektu. Cele strategiczne są przedstawione w przeliczeniu na oddziaływanie (np. spadek stopy bezrobocia w grupie długotrwale bezrobotnych).

Cele

Objectives

Określenie w fazie wstępnej przygotowania projektu, planowanych efektów, jakie ma przynieść dane działanie o charakterze publicznym.

Cele polityki strukturalnej UE

EU structural policy objectives

Cele służące osiągnięciu spójności społeczno-gospodarczej Unii Europejskiej.. W latach 2000-2006 są to:

Cel 1 - promowanie rozwoju i strukturalnego dostosowania regionów opóźnionych w rozwoju.

Cel 2 - wspieranie gospodarczej i społecznej restrukturyzacji obszarów, w których występują problemy strukturalne.

Cel 3 - rozwój polityki i systemów kształcenia, szkolenia i zatrudnienia.

Certyfikacja wydatków

Certification of expenditure

Czynność dokonywana w ramach systemu kontroli finansowej przez instytucję płatniczą w stosunku do operacji finansowych poczynionych przez instytucję zarządzającą i instytucje pośredniczące. Ma na celu potwierdzenie, czy wydatki na rzecz beneficjentów były ograniczone do okresu dopuszczalności kosztów, realizowane były zgodnie z obowiązującymi procedurami i czy dotyczyły uzgodnionych działań.

Dokumenty programowe (operacyjne)

Programming (operational) documents

Dokumenty w postaci programów lub planów rozwoju, opracowywane dla potrzeb wydatkowania środków wstępnie przyznanych (alokowanych) danemu obszarowi lub sektorowi przez Komisję Europejską w ramach Funduszy Strukturalnych. Określają m.in. cele i główne kierunki wydatkowania środków na podstawie analizy aktualnej sytuacji i trendów rozwojowych danego obszaru lub sektora, kryteria i sposoby realizacji konkretnych projektów, osoby i instytucje odpowiedzialne za wykonanie określonych zadań oraz szacowaną wielkość i rozbicie środków z uwzględnieniem współfinansowania ze wszystkich osiągalnych źródeł budżetowych. Do dokumentów takich zaliczamy sektorowe programy operacyjne oraz Narodowy Plan Rozwoju.

Działanie

Measure

Grupa projektów realizujących ten sam cel. Działanie stanowi etap pośredni między priorytetem a projektem.

Dziedzina interwencji

Sub-category of intervention

Konkretne zagadnienie tematyczne w ramach kategoryzacji interwencji Funduszy Strukturalnych, wchodzące w skład dziedziny działalności społeczno-gospodarczej, np. inwestycje w gospodarstwach rolnych, usługi dla przemysłu turystycznego, budowa dróg.

Efekt dźwigni

Leverage effect

Efekt, który zachodzi wówczas, gdy wraz z uruchomieniem środków publicznych na realizację pewnych działań wzrasta również zaangażowanie sektora prywatnego w ich finansowanie. Efekt pożądany z punktu widzenia interwencji Funduszy Strukturalnych.

Efekt makroekonomiczny

Macroeconomic effect

Efekt, jaki wywiera realizacja programów współfinansowanych z funduszy strukturalnych na podstawowe wskaźniki makroekonomiczne.

Efektywność (wykorzystania środków)

Efficiency

Kryterium ewaluacyjne porównujące wielkość nakładów na rzecz realizacji programu (np. finansowych, administracyjnych, ludzkich) z rzeczywistymi osiągnięciami programu na poziomie produktu, rezultatu lub oddziaływania.

EQUAL

Jedna z Inicjatyw Wspólnotowych, w ramach której wsparcie kierowane jest dla projektów mających na celu współpracę transnarodową służącą promowaniu nowych sposobów zwalczania wszelkich form dyskryminacji i nierówności na rynku pracy. Inicjatywa ta finansowana jest z EFS.

Europejska Perspektywa Rozwoju Przestrzennego (EPRP)

European Spatial Development Perspective

(ESDP)

Studium perspektyw rozwoju i zagospodarowania terytorium Unii Europejskiej, sporządzone przy szerokim udziale państw członkowskich, obejmujący także obszar krajów stowarzyszonych. Dokument ten nie ma charakteru obligatoryjnego, jednak pełni ważna rolę opiniotwórczą w sferach administracji i biznesu.

Europejski Bank Inwestycyjny (EBI)

European Investment Bank (EIB)

Bank powołany na mocy Traktatu Rzymskiego mający służyć finansowaniu rozwoju gospodarczego Wspólnoty. Podstawowym zadaniem EBI jest równoważenie i stabilizacja wspólnego rynku poprzez udzielanie pożyczek i gwarancji kredytów, przyznawanych przez inne banki, które następnie są wykorzystywane we wszystkich sektorach gospodarczych (przede wszystkim w telekomunikacji, transporcie, przemyśle, energetyce oraz ochronie środowiska).

Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju (EBOR)

European Bank for Reconstruction and Development (EBRD)

Międzynarodowa organizacja finansowa utworzona w 1991, z siedzibą w Londynie skupiająca ok. 50 państw. Celem EBOR jest finansowe wspieranie przemian gospodarczych w państwach Europy Środkowej i Wschodniej (także w państwach byłego ZSRR). Warunkiem udzielenia pomocy jest rozwój demokracji i poszanowanie człowieka w danym państwie. Kredyty EBOR mogą być przekazane zarówno rządom, jak i podmiotom prywatnym.

Europejski Fundusz Orientacji i Gwarancji Rolnej (EFOiGR)

European Agriculture Guidance and Guarantee Fund (EAGGF)

Jeden z Funduszy Strukturalnych zajmujący się transformacją struktury rolnictwa oraz rozwojem obszarów wiejskich. Fundusz realizuje między innymi następujące zadania:

- wzmocnienie i reorganizacje struktur rolnictwa i leśnictwa,

- zapewnienie konwersji kierunków produkcji rolnej i promowanie pozarolniczej działalności gospodarczej na obszarach wiejskich,

- pomoc w osiągnięciu akceptowanego społecznie poziomu życia rolników, w tym bezpośrednie wsparcie finansowe,

- pobudzenie świadomości społeczności zamieszkujących obszary wiejskie w celu chronienia środowiska przyrodniczego, zachowania walorów krajobrazu etc.

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (EFRR)

European Regional Development Fund (ERDF)

Fundusz wchodzący w skład Funduszy Strukturalnych, którego zadaniem jest zmniejszanie dysproporcji w poziomie rozwoju regionów należących do Unii. EFRR współfinansuje realizację Celów 1 i 2 Polityki Strukturalnej UE. W szczególności fundusz ten udziela wsparcia inwestycjom produkcyjnym, rozwojowi infrastruktury, lokalnym inicjatywom rozwojowym oraz małym i średnim przedsiębiorstwom.

Europejski Fundusz Społeczny (EFS)

European Social Fund (ESF)

Jeden z Funduszy Strukturalnych, który współfinansuje realizację Celu 3 na całym obszarze Unii Europejskiej, wspiera również Cele 1 i 2. Ze środków funduszu finansowane są głównie szkolenia zawodowe i rozwój zatrudnienia.

EUROSTAT

Urząd Statystyczny Unii Europejskiej odpowiadający za zbieranie danych statystycznych, przygotowywanie prognoz i analiz. Przekazuje instytucjom Wspólnot Europejskich niezbędne informacje statystyczne, współpracuje z urzędami statystycznymi państw członkowskich, które mogą uzyskać od Eurostatu informacje dotyczące rozwoju integracji europejskiej w ramach UE.

Ewaluacja (programu)

Evaluation (of a programme)

Oszacowanie oddziaływania pomocy strukturalnej Wspólnoty w odniesieniu do celów oraz analiza jej wpływu na specyficzne problemy strukturalne.

Ewaluacja całościowa (globalna)

Overall (global) evaluation

Podstawowe narzędzie stosowane w polityce strukturalnej Unii Europejskiej. Przedmiotem ewaluacji globalnej jest cały program wspierany ze środków pomocowych.

Ewaluacja końcowa

Ex-post evaluation

Ewaluacja dokonywana po zakończeniu realizowanego programu, której głównym celem jest określenie jego długotrwałych efektów, w tym wielkości zaangażowanych środków, skuteczności i efektywności pomocy. Głównym celem ewaluacji końcowej jest przede wszystkim dostarczenie informacji na temat długotrwałych efektów, powstałych w wyniku wdrażania danego programu, wraz ze sformułowaniem wniosków dotyczących kierunku polityki strukturalnej.

Ewaluacja okresowa

Mid-term evaluation

Ewaluacja dokonywana w trakcie realizowania programu. W przypadku programów strukturalnych przeprowadzana jest w połowie okresu programowania, a jej celem jest oszacowanie stopnia osiągnięcia zakładanych celów w świetle wcześniej przeprowadzonej ewaluacji wstępnej, zwłaszcza pod względem dostarczonych produktów i osiągniętych rezultatów oraz określenie trafności zamierzeń w stosunku do aktualnych trendów społeczno-gospodarczych.

Wyniki ewaluacji okresowej służą ewentualnym modyfikacjom dokumentów programowych. Dostarczone za jej sprawą informacje powinny być wykorzystane przy przygotowaniu programu w następnym okresie programowania.



Ewaluacja wstępna

Ex-ante evaluation

Ewaluacja przeprowadzana przed rozpoczęciem realizacji programu. Jej podstawowym zadaniem jest zweryfikowanie długoterminowych efektów wsparcia, zawartych w przygotowanych dokumentach programowych. Zasadniczym celem ewaluacji wstępnej jest zwiększenie jakości dokumentów programowych poprzez udział w procesie programowania podmiotu niezależnego od instytucji programującej.

Ewaluacja wstępna ma zapewnić, iż środki przeznaczane na realizację polityki zmniejszania różnic w poziomie rozwoju pomiędzy poszczególnymi regionami Unii Europejskiej zostaną wykorzystane w sposób gwarantujący osiągnięcie najlepszych efektów.



Finansowy Instrument Wspierania Rybołówstwa (FIWR)

Financial Instrument for Fisheries Guidance (FIFG)

Fundusz Strukturalny powołany na potrzeby rybołówstwa, zajmuje się promowaniem zmian strukturalnych w tym sektorze gospodarki.

Finansowy wkład Wspólnoty

Community financial contribution

Wielkość środków asygnowana przez Komisję Europejską w ramach pomocy finansowej, stanowiąca określoną proporcję kwalifikujących się kosztów programu lub projektu.

Fundusz dotacji

Grant scheme

Typ projektu o charakterze funduszu dotacji skierowanego na realizację konkretnego zagadnienia. W przypadku projektu tego typu operator funduszu rozdzielający dotacje pomiędzy odbiorców ostatecznych uznawany jest za beneficjenta końcowego pomocy.

Fundusz Spójności (Kohezji)

Cohesion Fund

Instrument ekonomiczno-polityczny Komisji Europejskiej, nie należący do Funduszy Strukturalnych i wdrażany na poziomie wybranych państw, a nie regionów. Jego celem jest ułatwienie integracji słabiej rozwiniętych krajów poprzez budowę wielkich sieci transportowych oraz obiektów infrastruktury ochrony środowiska o dużym obszarze oddziaływania.

Fundusze Przedakcesyjne

Pre-accession Funds

Środki bezzwrotnej pomocy finansowej udzielanej przez Unię Europejską krajom kandydującym. Ich najważniejszym zadaniem jest przygotowanie tych krajów do członkostwa w UE oraz pomoc w wyrównaniu różnic gospodarczych. Do instrumentów funkcjonujących w ramach tych funduszy zaliczone zostały: PHARE, ISPA, SAPARD.

Fundusze Strukturalne

Structural Funds

Zasób finansowy UE umożliwiający pomoc w restrukturyzacji i modernizacji gospodarki krajów członkowskich drogą interwencji w kluczowych sektorach i regionach (poprawa struktury). Na fundusze strukturalne składają się: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (EFRR), Europejski Fundusz Społeczny (EFS), Europejski Fundusz Orientacji i Gwarancji Rolnej (EFOiGR) oraz Finansowy Instrument Wspierania Rybołówstwa (FIWR).

Grant

Grant

Bezpośrednia płatność o charakterze niekomercyjnym, dokonywana przez Jednostkę Kontraktującą na rzecz określonego beneficjenta w celu podjęcia przez niego odpowiednich działań (a w niektórych przypadkach sfinansowania części budżetu projektu) promujących np. cele polityki strukturalnej UE.

Grant globalny

Global grant

Ta część pomocy, której wdrażanie i zarządzanie może zostać powierzone jednemu lub kilku pośrednikom, w tym władzom lokalnym, instytucjom rozwoju regionalnego lub organizacjom pozarządowym, i która jest wykorzystywana zasadniczo dla wspierania lokalnych inicjatyw rozwojowych.

Grupa docelowa

Beneficjent ostateczny

Inicjatywy Wspólnoty

Community Initiatives

Programy finansowane z funduszy strukturalnych, mające na celu rozwiązanie problemów występujących na terenie całej Unii Europejskiej. Liczba i charakter Inicjatyw Wspólnotowych ulegają zmianom w zależności od zidentyfikowanych problemów mających wpływ na funkcjonowanie Unii Europejskiej. W latach 2000-2006 są to: EQUAL, INTERREG LEADER , URBAN. W tym okresie programowania w Polsce wdrażane będą tylko Inicjatywy EQUAL i INTERREG.

Innowacyjność


Innovation

Zdolność przedsiębiorstw do tworzenia i wdrażania innowacji oraz faktyczna umiejętność wprowadzania nowych i zmodernizowanych wyrobów, nowych lub zmienionych procesów technologicznych lub organizacyjno – technicznych.

Instrument Przedakcesyjnej Polityki Strukturalnej (ISPA)

Instrument for Structural Policies for Preaccession (ISPA)

Instrument finansowy w ramach funduszy przedakcesyjnych, wspierający 10 krajów Europy Środkowo-Wschodniej przygotowujących się do akcesji do UE. Wzorowany na Funduszu Spójności, przeznaczony jest dla dużych projektów inwestycyjnych (powyżej 5 mln Euro). Wsparcie obejmuje działania w zakresie środowiska naturalnego oraz dostosowania sieci komunikacyjnych i transportowych do standardów europejskich.

Instytucja płatnicza

Paying authority

Jedna lub kilka instytucji lub organów krajowych, regionalnych lub lokalnych, wyznaczonych przez państwo członkowskie w celu przygotowania i przedkładania wniosków o płatności oraz otrzymywania płatności z Komisji. W Polsce instytucją płatniczą będzie Departament Obsługi Funduszy Pomocowych w Ministerstwie Finansów.

Instytucja pośrednicząca

Intermediate body

Jednostka publiczna lub prywatna, na którą instytucja zarządzająca deleguje część uprawnień. W ramach ZPORR instytucjami pośredniczącymi będą Urzędy Wojewódzkie.

Instytucja wdrażająca

Implementing institution

Jednostka publiczna lub prywatna odpowiedzialna za zlecanie końcowemu odbiorcy (w drodze przetargu lub konkursu) realizacji projektu inwestycyjnego lub wykonania usługi.

Instytucja zarządzająca

Managing authority

Instytucja lub organ publiczny lub prywatny, wyznaczony przez państwo członkowskie na poziomie krajowym, regionalnym lub lokalnym, lub też państwo członkowskie, o ile sam sprawuje funkcje zarządzania pomocą, odpowiedzialna za sterowanie i nadzorowanie procesu realizacji określonego dokumentu. W przypadku ZPORR funkcję tę pełnić będzie Departament Wdrażania Programów Rozwoju Regionalnego w Ministerstwie Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej.

INTERREG

Inicjatywa Unii Europejskiej, wspierająca współpracę obszarów przygranicznych dwóch państw członkowskich, mająca także na celu wyrównanie dysproporcji w rozwoju regionów leżących po dwóch stronach granicy. Interreg obejmuje również podobne działania w regionach państw członkowskich graniczących z krajami beneficjentami programu Phare, ściśle skoordynowane z Phare CBC. Inicjatywa ta finansowana jest z EFRR.

Jednolity Dokument Programowy

Single Programming Document

Jednolity dokument przyjęty przez Komisję i zawierający tą samą informację, która jest zawarta w Podstawach Wsparcia Wspólnoty i Programie Operacyjnym.

Jednostka monitorująco-kontrolna

Monitoring and control unit

Jednostka współdziałająca z instytucją płatniczą odpowiedzialna za kontrolę i monitorowanie wydatków w przekroju Funduszy Strukturalnych oraz systemu dostarczania pomocy.

Kategoria interwencji

Category of intervention

Dziedzina interwencji Funduszy Strukturalnych pomocna przy identyfikacji, badaniu i monitorowaniu działań. Kategorie interwencji są wykorzystywane do wykonywania rocznych sprawozdań dotyczących Funduszy Strukturalnych i ich obciążenia w celu ułatwienia przekazu informacji dotyczących różnych polityk.

Komisja Oceny Projektów (KOP)

Project Selection Committee

Ciało powoływane przez beneficjenta końcowego każdorazowo po ogłoszeniu informacji o konkursie na wybór projektów. Komisja odpowiedzialna jest za ocenę merytoryczną wniosków (w tym zweryfikowanie budżetów projektów)oraz za sporządzenie listy rankingowej wniosków wybranych do finansowania z Funduszy Strukturalnych. (W ramach ZPORR KOP powoływany jest dla działań finansowanych z EFS oraz działania 3.4. „Mikroprzedsiębiorstwa”

Komitet monitorujący

Monitoring Committee

Podmiot powoływany wspólnie przez KE oraz kraj beneficjenta dla celów oceny i nadzorowania danego programu. Jego zadaniem jest zapobieżenie jednostronnym ocenom, wypracowanie kryteriów i sposobu oceny programu, częstotliwości i zakresu analiz cząstkowych i końcowych.

Komitet sterujący wyborem projektów

Steering Committee

Podmiot powoływany przez instytucję zarządzającą w celu opiniowania i konsultowania wybór projektów kwalifikujących się do wsparcia z Funduszy Strukturalnych.

Koncepcja Polityki Przestrzennego Zagospodarowania Kraju (KPPZK)

Dokument planistyczny określający przyrodnicze, kulturowe, społeczne i ekonomiczne uwarunkowania oraz cele polityki przestrzennej Polski. Dokument po jego zaakceptowaniu przez Radę Ministrów w dniu 5 października 1999 r. stanowi podstawę dla programowania ponadlokalnych przedsięwzięć publicznych, wpływających na przestrzenne zagospodarowanie kraju.

Koniec okresu dopuszczalności

Final date for the eligibility of expenditure

Data zakończenia projektu odnosząca się do płatności dokonywanych przez końcowych beneficjentów przedłużona, na wniosek kraju członkowskiego o dwa lata.

Kontrakt wojewódzki

Voivodship contract

Instrument wspierania rozwoju regionalnego, w ramach którego samorządy otrzymały z budżetu państwa dotacje na wsparcie realizacji zadań własnych, wynikających z wojewódzkich strategii i programów rozwoju wpisujących się w cel i priorytety strategicznych dokumentów rządowych.

Kontrola finansowa

financial control

Mechanizmy i środki zapewniające prawidłowe funkcjonowanie procesu gromadzenia i dysponowania środkami publicznymi. Kontrola finansowa obejmuje kontrolę zarządczą oraz audyt.

Kontrola na miejscu

Check on site

Kontrola prowadzona w zakresie operacji finansowanych przez Fundusze oraz systemów zarządzania i kontroli, prowadzona w miejscu realizacji projektu.

Kontrola wyrywkowa

Sample check

Kontrola dokonywana na reprezentatywnej próbce operacji o wartości co najmniej 5% dopuszczalnych wydatków.

Korekta finansowa

Financial correction

Korekta finansowa jest przeprowadzana po wykryciu indywidualnych bądź systemowych nieprawidłowości i polega na anulowaniu całości lub części wkładu Wspólnoty, który może być ponownie wykorzystany, po konsultacjach z Komisją, w ramach innego projektu.

Koszty kwalifikowalne ogółem

Total eligible cost

Koszty poniesione przez państwa członkowskie w zakresie zarządzania, wdrażania, monitorowania oraz nadzoru nad Funduszami Strukturalnymi

Koszty kwalifikowalne

Eligible costs

Koszty, których poniesienie jest merytorycznie uzasadnione lub zwłaszcza koszty, które spełniają kryteria zasadności wyznaczone przez instytucję zarządzającą.

Koszty ogółem

Total cost

Łączny koszt planowanych działań lub operacji, z uwzględnieniem kosztów dopuszczalnych oraz pozostałych (nie spełniających kryterium dopuszczalności).

Kryteria konwergencji


Convergence criteria

Wynikające z Traktatu z Maastricht kryteria określające warunki przystąpienia poszczególnych państw członkowskich do unii walutowej. Podstawowe kryteria są następujące:

- niska inflacja,

- dług publiczny poniżej 60% PKB,

- wahania kursu waluty w ściśle określonych granicach,

- stabilność długoterminowej stopy procentowej,

- deficyt budżetowy poniżej 3% PKB.

Kryteria wyboru projektów

Project selection criteria

Określony zestaw wymogów formalnych i merytorycznych, zawartych w programie uzupełniającym, które muszą spełnić projekty, aby uzyskać dofinansowanie ze środków pomocowych. W przypadku Funduszy Strukturalnych kryteria wyboru projektów formułowane są przez instytucję zarządzającą, a następnie aprobowane przez Komitet Monitorujący.

Kwalifikowalność kosztów

Eligibility (of cost)

Spełnienie przez koszty działań lub operacji określonych warunków, do których należą: (1) zgodność z wymogami Funduszu, z którego miałaby pochodzić pomoc; (2) spójność planowanych działań lub operacji z zatwierdzonym programem operacyjnym.

Kwalifikowalność wydatków Eligibility (of expenditure)

Spełnienie przez wydatki poniesione w ramach programu lub projektu określonych warunków co do ich współfinansowania z funduszy pomocowych.

Kwantyfikacja

Quantification

Przedstawianie efektów realizacji programów finansowanych z Funduszy Strukturalnych na poziomie produktu, rezultatu oraz oddziaływania.

LEADER

Inicjatywa Wspólnoty polegająca na wsparciu dla projektów rozwoju obszarów wiejskich, zwłaszcza lokalnych przedsięwzięć pilotażowych. Inicjatywa ta jest w całości finansowana przez EAGGF.

Memorandum Finansowe

Financing Memorandum

Umowa pomiędzy Komisją Europejską i krajem, będącym adresatem pomocy, w ramach funduszy przedakcesyjnych i Funduszu Spójności wyznaczająca cele oraz zasięg danego programu pomocowego. Podpisanie memorandum kończy fazę programowania i rozpoczyna fazę wdrażania.

Model HERMIN

Makroekonomiczny instrument modelowania wpływu Funduszy Strukturalnych, który kładzie nacisk na długofalowe bodźce wzrostu, jakie wynikają z wpływających środków WE, głównie poprzez inwestycje w kapitał ludzki (edukacja i systemy szkoleń) oraz poprawę warunków produkcji (infrastruktura), co przyczynia się do zwiększenia wydajności i konkurencyjności. Główny akcent tego modelu położony jest na pozytywnych efektach podażowych – jako rzeczywistych źródłach wzrostu poprawy wydajności i konkurencyjności gospodarki, których efekty ujawniają się w dłuższym horyzoncie czasowym.

Modernizacja drogi

Wykonywanie robót, w których wyniku następuje podwyższenie parametrów technicznych i eksploatacyjnych istniejącej drogi

Monitorowanie

Monitoring

Proces systematycznego zbierania i analizowania wiarygodnych informacji finansowych i statystycznych dotyczących wdrażania projektów, którego celem jest zapewnienie zgodności realizacji projektów i programu z wcześniej zatwierdzonymi założeniami realizacji.

Monitorowanie finansowe

Financial monitoring

Monitorowanie zarządzania środkami z Funduszy Strukturalnych przyznanymi na realizację programów i projektów, jest podstawą oceny sprawności ich wydatkowania.

Monitorowanie rzeczowe

Physical monitoring

Monitorowanie postępu realizacji programów i projektów poprzez system wskaźników określonych w dokumentach programowych.

Najlepsza dostępna technologia (BAT)

Best Available Technology (BAT)

Najbardziej efektywny oraz zaawansowany poziom rozwoju technologii i metod prowadzenia danej działalności, wykorzystywany jako podstawa ustalania granicznych wielkości emisyjnych, mających na celu eliminowanie emisji, lub jeżeli nie jest to praktycznie możliwe, ograniczenie emisji i wpływu na środowisko jako całość.

Narodowa strategia ochrony Środowiska na lata 2000-2006

Strategia przyjęta przez Komitet Rady Ministrów ds. Polityki Regionalnej i Zrównoważonego Rozwoju w dniu 27 lipca 2000, która zawiera główne cele związane z wdrażaniem trwałego i zrównoważonego rozwoju w jego wymiarze ekologicznym.

Narodowa Strategia Rozwoju Regionalnego (NSRR)

National Strategy for Regional Development (NSRD)

Według ustawy z 12 maja 2000 r. o zasadach wspierania rozwoju regionalnego: dokument w formie uchwały Rady Ministrów, określający uwarunkowania, cele i kierunki wspierania rozwoju regionalnego przez państwo.

Narodowa strategia rozwoju transportu na lata 2000-2006

Strategia, która określa dążenie do osiągnięcia równomiernego rozwoju transportu pod względem technicznym, przestrzennym, gospodarczym, społecznym i środowiskowym.

Narodowa Strategia Wzrostu Zatrudnienia i Rozwój Zasobów Ludzkich na lata 2000-2006

Strategia przyjęta przez Radę Ministrów w dniu 4 stycznia 2000 r. Jest to strategia, która stanowi rozwinięcie istniejących już dokumentów rządowych zakładających konieczność rozwoju gospodarczo-społecznego Polski w najbliższych latach. Jej treścią jest opis kierunków działań, jakie należy podjąć aby sprostać wyzwaniom rynku pracy. Idee zawarte w Strategii są zgodne z aktualnymi rezolucjami, zaleceniami i wytycznymi OECD i Unii Europejskiej w dziedzinie polityki zatrudnienia.

Narodowy Plan Rozwoju (NPR)

National Development Plan (NDP)

Dokument programowy stanowiący podstawę planowania poszczególnych dziedzin interwencji strukturalnych, jak i zintegrowanych wieloletnich programów operacyjnych o charakterze horyzontalnym i regionalnym. Zawiera propozycje celów, działań oraz wielkości interwencji Funduszy Strukturalnych i Funduszu Spójności ukierunkowanych na zmniejszanie dysproporcji w rozwoju społeczno-gospodarczym pomiędzy krajem akcesyjnym a Unią Europejską. Na podstawie tego dokumentu kraj akcesyjny prowadzi uzgodnienia z Komisją Europejską w zakresie Podstaw Wsparcia Wspólnoty.

Narodowy Program Przygotowań do Członkostwa w UE (NPPC)

National Programme for the Adoption of the Acquis (NPAA)

Aktualizowany co roku (począwszy od 1998) program Rady Ministrów, zawierający szczegółowy opis zadań niezbędnych do wykonania w celu wypełnienia wymogów członkostwa. Zawiera katalog tzw. priorytetów (konkretnych działań izadań), wskazuje na instytucje odpowiedzialne za ich realizację, rozkład czasu realizacji, koszty przedsięwzięć oraz źródła ich finansowania (wewnętrzne i zewnętrzne).

Nieprawidłowości

Irregularities

Wszelkie rozbieżności w stosunku do uzgodnionego przez instytucję zarządzającą, instytucję wdrażającą oraz beneficjenta końcowego sposobu wydatkowania środków w ramach programów lub projektów.

Nomenklatura Jednostek Terytorialnych do Celów Statystycznych (NTS)

The Nomenclature of Territorial Units for Statistics (NUTS)

Jednolity schemat podziału terytorialnego krajów Unii Europejskiej. NUTS jest pięciostopniową klasyfikacją hierarchiczną, w której wyróżnia się trzy poziomy regionalne (NUTS 1 - 3) oraz dwa poziomy lokalne (NUTS 4 - 5). Ze względów praktycznych nomenklatura NUTS oparta jest przede wszystkim na podziałach administracyjnych istniejących w krajach członkowskich. Klasyfikacja NUTS jest podstawą prowadzenia regionalnych rachunków ekonomicznych i statystyki regionalnej w wymiarze społeczno-gospodarczym. W Polsce do przystąpienia do UE funkcjonuje klasyfikacja NTS, w której do poziomu pierwszego zalicza się cały kraj, do poziomu NTS 2 16 nowych województw, do NTS 3 – 44 podregiony, do NTS 4 – 380 powiatów i miast na prawach powiat oraz do ostatniego poziomu zakwalifikowano 2 489 gmin.

Obszar interwencji

Field of intervention

Grupa kategorii interwencji, odpowiadająca odpowiedniej sferze działalności człowieka, tj. otoczeniu produkcyjnemu, zasobom ludzkim, infrastrukturze podstawowej oraz działaniom przygotowawczym i promocyjnym.

Ocena oddziaływania na środowisko (OOŚ)

Environmental Impact Assessment (EIA)

Badanie polegające na określeniu, opisie i ocenie bezpośrednich i pośrednich skutków danego przedsięwzięcia dla: człowieka oraz komponentów środowiska przyrodniczego (fauny, flory, wód, gleb, powietrza, klimatu, krajobrazu), oddziaływania między tymi elementami; dóbr materialnych i dziedzictwa kultury; ocena wpływu środowisko powinna być wykonana zgodnie z prawem polskim i odpowiednimi dyrektywami UE, dotyczącymi ochrony środowiska naturalnego.

Odbiorca ostateczny (projektodawca)

Ultimate recipient

Jednostka publiczna lub prywatna przedkładająca wnioski na realizację projektów współfinansowanych z Funduszy Strukturalnych.







Oddziaływanie

Impact

Konsekwencje dla bezpośrednich adresatów po zakończeniu ich udziału w projekcie lub po ukończeniu danej inwestycji, a także pośrednie konsekwencje dla innych adresatów, którzy skorzystali lub stracili w wyniku realizacji projektu.

Okres programowania

Programming period

Okres obowiązywania dokumentów programowych, stanowiących podstawę ubiegania się o pomoc ze strony Komisji Europejskiej. Obecny okres programowania to lata 2000-2006. Dla Polski okres programowania obejmuje lata 2004-2006.

Operacje

Operations

Projekt lub czynność podejmowana lub zlecana przez beneficjentów końcowych pomocy lub podejmowana przez projektodawcę (synonim projektu).













Oś rozwojowa

Development axis

Grupa programów krajowych i programów realizowanych z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności realizująca główny cel Narodowego Planu Rozwoju.

Panel ekspertów

Expert panel

Ciało instytucjonalne złożone z niezależnych ekspertów specjalizujących się w dziedzinie będącej przedmiotem ewaluacji, którzy w oparciu o przedłożone dokumenty i dane oceniają efekty programu lub projektu w kontekście określonych kryteriów ewaluacyjnych.

Partnerstwo

Partnership

Włączenie w proces podejmowania decyzji i ich realizację odpowiednich szczebli władz wspólnotowych i krajowych, jak również instytucji i środowisk regionalnych oraz lokalnych najlepiej znających potrzeby i możliwości swego regionu. Jest to jedna z zasad wdrażania →Funduszy Strukturalnych.

Phare – Program Spójność Gospodarcza i Społeczna (Phare SSG)

Phare Economic and Social Cohesion (Phare ESC)

Program rozwoju regionalnego finansowany przez UE, będący jedną z części Phare, który ma na celu zmniejszanie opóźnień i zróżnicowań pomiędzy regionami poprzez promowanie aktywności sektora produkcyjnego, rozwój zasobów ludzkich oraz infrastruktury.

PHARE-CBC


Cross Border Cooperation

Program współpracy przygranicznej, służący finansowaniu projektów, głównie inwestycyjnych, sytuowanych na granicach krajów Phare z państwami członkowskimi Unii Europejskiej.

Płatność

Payment

Określona wielkość środków w ramach pomocy finansowej, wypłacana przez Komisję Europejską do instytucji płatniczej na podstawie wniosku o płatność.

Płatność okresowa

Interim payment

Płatność dokonywana w trakcie realizacji programu lub projektu, stanowiąca określoną transzę (część) środków w ramach pomocy finansowej. Płatność ta jest dokonywana przez KE w celu zwrotu kosztów faktycznie opłacanych przez Fundusze i poświadczonych przez instytucję płatniczą.

Płatność salda końcowego

Final payment of the balance

Płatność dokonywana po zakończeniu programu lub projektu, stanowiąca ostatnią transzę (część) środków w ramach pomocy finansowej i umożliwiająca uregulowanie zobowiązań finansowych ze strony Komisji Europejskiej.

Płatność zaliczkowa

Payment on account

Płatność dokonywana przez Komisję Europejską na rzecz instytucji płatniczej po podjęciu zobowiązania finansowego na pokrycie wydatków związanych z pomocą. Płatność ta powinna wynosić 7% wartości środków w ramach pomocy.

Początek okresu kwalifikowalności

Starting point for the eligibility of expenditure

Moment rozpoczęcia dopuszczalności wydatkowanych środków w danym programie lub projekcie do współfinansowania z funduszy pomocowych. Data ta odnosi się do płatności dokonywanych przez beneficjentów danego programu lub projektu i nie może poprzedzać dnia wpłynięcia wniosku o  płatność do Komisji Europejskiej

Podstawy Wsparcia Wspólnoty (PWW)

Community Support Framework (CSF)

Dokument przyjęty przez Komisję Europejską, w uzgodnieniu z danym państwem członkowskim, po dokonaniu oceny przedłożonego Narodowego Planu Rozwoju przez państwo członkowskie. Zawiera strategię i priorytety działań państwa członkowskiego, ich cele szczegółowe, wielkość wkładu Funduszy i innych środków finansowych. Dokument ten winien być podzielony na priorytety i wdrażany za pomocą jednego lub kilku programów operacyjnych.

Polityka ochrony środowiska Wspólnoty Europejskiej

Polityka, której celem było zachowanie, ochrona i poprawa jakości środowiska, przyczynianie się do ochrony zdrowia ludzkiego, a także zapewnienie rozważnego i racjonalnego użytkowania zasobów naturalnych. Ponadto wprowadzono podstawowe zasady w dziedzinie ochrony środowiska są to:

- zasada zapobiegania (prewencji) powstawaniu szkód ekologicznych,

- zasada „zanieczyszczający płaci”

- zasada pomocniczości, która mówi, że Wspólnota podejmuje działania w dziedzinie ochrony środowiska w takim zakresie aby można było osiągnąć określone cele w stopniu wyższym na szczeblu WE niż na poziomie poszczególnych państw członkowskich.



Polityka strukturalna

Unii Europejskiej

Cele polityki strukturalnej UE

Pomoc publiczna

State aid

Pomoc udzielana przedsiębiorcom ze środków, spełniająca następujące warunki:

- przekazanie środków publicznych

-korzyści ekonomiczne

- nie spełnianie wymogu powszechnej dostępności



- wpływ na konkurencję i handel



Pomoc strukturalna

Structural Assistance

Forma współfinansowania projektów ze środków Funduszy Strukturalnych.


Pomoc zwrotna

Repayable assistance

Forma udzielonego w ramach pomocy wkładu finansowego Wspólnoty we wdrażanie programów lub projektów. Dotyczy głównie działań nastawionych na wsparcie przedsiębiorczości, w tym sektora małych i średnich przedsiębiorstw, i ma na celu pobudzenie inwestycji sektora prywatnego (efekt dźwigni).

Pomoc/wsparcie

Assistance

Formy pomocy dostarczanej przez Fundusze Strukturalne, programy operacyjne, jednolite dokumenty programowe; Inicjatywy Wspólnoty lub wsparcie dla pomocy technicznej (doradczej) i działań innowacyjnych.

Poświadczenie zamknięcia (zakończenia) pomocy

Declaration at winding-up of the assistance

Dokument sporządzany przez niezależną jednostkę w ramach instytucji zarządzającej zawierający podsumowanie wniosków pokontrolnych z poprzednich lat, jak również ocenę rzetelności wniosku o końcową płatność oraz legalności i prawidłowości transakcji dokonanych w okresie objętym pomocą.

Priorytet

Priority

Jeden z priorytetów strategii, przyjętych w PWW (CSF) lub w pomocy; priorytetowi jest podporządkowany wkład finansowy z Funduszy, innych instrumentów finansowych oraz odpowiednich środków finansowych państwa członkowskiego, jak również zestaw sprecyzowanych celów.

Proces TINA

Transport Infrastructure Needs Assessment

Proces ten został zainicjowany w celu nawiązania ściślejszej współpracy w zakresie modernizacji i rozwoju infrastruktury transportowej w wymiarze TENs z państwami Europy Środkowej i Wschodniej kandydującymi do członkostwa w UE. Zadaniem TINA jest określenie i modernizacja głównych europejskich tras transportowych oraz osiągnięcie interoperatywności infrastruktury i zarządzania działalnością eksploatacyjno-przewozową na jej obszarze.

Produkt krajowy brutto (PKB)

Gross domestic product (GDP)

Miernik produkcji wytworzonej na obszarze danego kraju, który jest sumą wydatków gospodarstw domowych na zakup dóbr i usług konsumpcyjnych, wydatków sektora prywatnego na zakup dóbr i usług inwestycyjnych, wydatków państwa na zakup dóbr i usług oraz salda bilansu handlu zagranicznego.

Program operacyjny

Operational programme

Dokument przyjęty przez Komisję Europejską, służący wdrażaniu PWW (CSF) i składający się ze spójnego zestawienia priorytetów, zawierającego działania wieloletnie, które mogą być wdrażane przez jeden lub kilka Funduszy, jeden lub kilka innych dostępnych instrumentów finansowych oraz EIB.

Program operacyjny pomocy technicznej

Technical assistance operational programme

Specyficzny program operacyjny finansujący działania przygotowawcze, oceniające i kontrolne, niezbędne do wdrażania PWW (CSF)

Program pomocy w przebudowie gospodarczej państw Europy Środkowej i Wschodniej (PHARE)

Polish Hungary Assistance for Restucturing their Economies (PHARE)

Początkowo program PHARE wspierał przemiany gospodarcze i społeczne w Polsce i na Węgrzech. Szczególny nacisk kładziono na rozwój sektora prywatnego. W miarę upływu lat PHARE rozrastał się, zwiększając obszar swojego działania zarówno kompetencyjnie jak i terytorialnie. Obecnie z pomocy tego Funduszu korzysta 10 państw kandydujących (Polska, Węgry, Republika Czeska, Słowacja, Litwa, Łotwa, Estonia, Rumunia, Bułgaria, Słowenia) oraz trzy państwa nie kandydujące (Albania, Macedonia, Bośnia i Hercegowina).

Programowanie

Programming

Proces organizowania, podejmowania decyzji i finansowania, prowadzony w kilku etapach w celu wdrażania, na bazie wieloletniej współpracy, wspólnych działań Wspólnoty i państw członkowskich dla osiągnięcia określonych celów znajdujący wyraz w przygotowaniu dokumentów programowych.


Programy przedakcesyjne

Pre-accession programmes

Fundusze przedakcesyjne

Projekt (zadanie)

Project (task)

Najmniejsza dająca się wydzielić jednostka stanowiąca przedmiot pomocy.

Projekt bliźniaczy


Twinning project

Współpraca dwustronna w danej dziedzinie, będącej przedmiotem projektu, pomiędzy administracją kraju kandydującego a wybraną w drodze konkursu instytucją kraju członkowskiego UE.

Projektodawca

Project promoter

Odbiorca ostateczny

Ramy Odniesienia Polityki Zatrudnienia

Employment Policy Frame of Reference

Dokument wyznaczający kontekst dla pomocy dotyczącej zatrudnienia i rozwoju zasobów ludzkich, określający związek z priorytetami wyznaczonymi przez Wspólną Ocenę Założeń Polityki Zatrudnienia (JAP) oraz przez inne strategiczne dokumenty z obszaru polityki społecznej i rynku pracy. Dokument ten wykazuje spójność planowanych działań , które będą podejmowane w sektorze rozwoju zasobów ludzkich z polityką Rządu, Europejską Strategia Zatrudnienia Rozporządzeniem dotyczącym Europejskiego Funduszu Społecznego.

Raport końcowy

Final report

Raport dotyczący wdrażanej pomocy, który powinien być przedłożony w ciągu sześciu miesięcy od ostatniej płatności dokonanej przez instytucję płatniczą, zawierający informacje nt. postępu osiągniętego w odniesieniu do spójności gospodarczej i społecznej oraz wkładu Funduszy Strukturalnych, Funduszu Spójności, EIB i innych instrumentów finansowych w tym zakresie. Raport końcowy w szczególności dotyczy programów operacyjnych i projektów.

Raport roczny

Annual report

Raport na temat wdrażania programu lub projektów przedkładany instytucji płatniczej przez instytucję zarządzającą środkami w ramach pomocy wieloletniej. Raport roczny składany jest w ciągu sześciu miesięcy od zakończenia każdego roku kalendarzowego. Zawartość raportu końcowego jest taka sama jak zawartość raportu końcowego.

Raportowanie

Reporting

Sprawozdawanie przez instytucję zarządzającą postępu z wdrażania programu lub projektów współfinansowanych z funduszy pomocowych.

Remont obiektów budowlanych

Wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowiących bieżącej konserwacji, przy czym dopuszcza się stosowanie wyrobów budowlanych innych niż użyto w stanie pierwotnym

Refundacja wydatków

Reimbursement of expenditure

Zrekompensowanie przez Komisję Europejską wydatków realizowanych w ramach pomocy – po ich poświadczeniu przez instytucję płatniczą.

Refundacja wydatków dokonywana jest w postaci płatności okresowych.



Region

Region

Podporządkowana bezpośrednio szczeblowi centralnemu jednostka terytorialna, posiadająca reprezentację polityczną. W Polsce obecnie rolę regionów pełnią województwa.

Rezerwa wykonania

Performance reserve

Środki w wysokości 4% ogólnej sumy przyznanej danemu krajowi członkowskiemu (regionowi) z Funduszy Strukturalnych na początku okresu programowania w ramach celów polityki strukturalnej UE.

Służą do finansowego wspierania tych dokumentów programowych, które w oparciu o standardowy zestaw wskaźników, uzgodnionych wcześniej pomiędzy Komisją Europejską a danym krajem członkowskim (regionem), wykazują najlepsze wyniki jeśli chodzi o stopień osiągnięcia zakładanych celów, jakość zarządzania oraz postępy w finansowym wdrażaniu.



Rezultaty

Results

Bezpośrednie i natychmiastowe efekty zrealizowanego programu lub projektu. Rezultaty dostarczają informacji o zmianach, jakie nastąpiły w wyniku wdrożenia programu lub projektu u beneficjentów pomocy, bezpośrednio po uzyskaniu przez nich wsparcia.

Roboty budowlane dotyczące obiektu budowlanego

Budowa, a także prace polegające na montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego

Rozwój regionalny

Regional Development

Wzrost potencjału gospodarczego regionów oraz trwałą poprawę ich konkurencyjności i poziomu życia mieszkańców, co przyczynia się do rozwoju społeczno-gospodarczego kraju.

Rozwój zrównoważony

Sustainable Development

Rozwój społeczno ekonomiczny, zachowujący cechy trwałości w długim okresie oraz nie działający destrukcyjnie na środowisko, w którym zachodzi.

Sektorowe programy operacyjne

Sectoral operational programmes

Programy operacyjne przygotowywane i zarządzane przez właściwe resorty centralne, realizujące zadania horyzontalne w odniesieniu do całych sektorów ekonomiczno-społecznych.

Sieci TEN

Trans European Networks

Sieć infrastruktury transportowej obejmujące połączenia transportowe, telekomunikacyjne i energetyczne w ramach Unii.

SIMIK

System Informatyczny Monitoringu i Kontroli Finansowej Funduszy Strukturalnych i Funduszu Spójności. SIMIK jest instrumentem wspierającym monitorowanie i zarządzanie zarówno PWW i programami operacyjnymi, jak i poszczególnymi projektami.

Skuteczność

Effectiveness

Skuteczność realizacji celów przez program; ocenia się ją porównując to, co zostało zrobione, z tym co było pierwotnie zaplanowane.

Specjalny Program Akcesyjny na Rzecz Rozwoju Rolnictwa i Obszarów Wiejskich

(SAPARD)

Special Accession Programme for Agriculture and Rural Development (SAPARD)

Jeden z programów przedakcesyjnych, który został uruchomiony ze względu na duże braki w rozwoju gospodarczym na obszarach wiejskich na terenie wszystkich państw kandydujących. Ze środków SAPARD finansowane są ponadto inwestycje w rolnictwie i przemyśle spożywczym. Z programu SAPARD mogą korzystać gminy (drogi, oczyszczalnie ścieków), rolnicy (modernizacja gospodarstw rolnych), przedsiębiorstwa (dostosowanie produkcji żywności do norm UE, tworzenie nowych miejsc pracy).

Specjalny Program Przygotowawczy do Funduszy Strukturalnych

Special Preparatory Programme (SPP)

Program pomocowy w ramach programu Phare'98 →Phare, przygotowujący instytucje w regionach do absorpcji pomocy o charakterze strukturalnym, która będzie udzielana przez Unię Europejską w okresie preakcesyjnym oraz w pierwszych latach po uzyskaniu członkostwa. Działania podejmowane w ramach programu SPP zgrupowano w trzech komponentach:

wsparcie dla przygotowania strategii rozwojowych

ustanowienie podstaw prawnych i administracyjnych dla Funduszy Strukturalnych i Funduszu Spójności, jak również dla uruchomienia instrumentów pomocy preakcesyjnej w ramach programów ISPA i SAPARD;

przygotowanie zintegrowanych programów rozwoju regionalnego w wybranych regionach (katowickie, olsztyńskie, rzeszowskie).

Spójna Polityka Strukturalna Obszarów Wiejskich i Rolnictwa na lata 2000-2006

Coherent Structural Policy for Rural Areas and Agriculture Development

Dokument przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 13 lipca 1999, który zawiera podstawowe uwarunkowania, założenia i cele polityki zmierzające do trwałego przekształcenia rolnictwa i obszarów wiejskich.


Strategia gospodarcza rządu SLD-UP-PSL Przedsiębiorczość-Rozwój-Praca

"Entrepreneurship - Development – Work"

A strategy for the Economic Development of Poland

Strategia przyjęta przez Radę Ministrów 29 stycznia 2002 roku, która ma na celu stymulację rozwoju polskiej przedsiębiorczości i zmniejszenie stopy bezrobocia. Dokument dokładnie definiuje zadania do końca roku 2005 i określone zadania na każdy rok, ponadto określa instrumenty, które będą wykorzystane w następnych latach do poprawy warunków życia w Polsce i poprawy szans Polski w świetle przystąpienia do UE.

Strategia rozwoju regionu

Regional Development Strategy

Koncepcja systemowego działania na rzecz długotrwałego rozwoju regionu poprzez racjonalną alokację zasobów oraz dokument określający sposoby postępowania dla realizacji wspólnie ustalonych celów.

Studium wykonalności


Feasibility study

Studium przeprowadzone w fazie formułowania projektu, weryfikujące, czy dany projekt ma dobre podstawy do realizacji i czy odpowiada potrzebom przewidywanych beneficjentów; studium powinno stanowić plan projektu; muszą w nim zostać określone i krytycznie przeanalizowane wszystkie szczegóły operacyjne jego wdrażania, a więc uwarunkowania handlowe, techniczne, finansowe, ekonomiczne, instytucjonalne, społeczno-kulturowe oraz związane ze środowiskiem naturalnym; studium wykonalności pozwala na określenie rentowności finansowej i ekonomicznej, a w rezultacie jasne uzasadnienie celu realizacji projektu.

Szacunkowy rozkład asygnowanych zobowiązań

Indicative breakdown of the commitment appropriations

Rodzaj planu finansowego, wyszczególniającego dla każdego priorytetu i roku finansowy wkład każdego Funduszu w dane działania lub operacje. Plan ten tworzy się na etapie przygotowywania dokumentów programowych.

Transza środków

Tranche

Rata płatności przekazywana beneficjentowi przez instytucję płatniczą.

Umowa bliźniacza

Twinning covenant

Umowa pomiędzy partnerami dotycząca współpracy w ramach projektu bliźniaczego.

Unia gospodarcza i walutowa

Economic and monetary union

Unia walutowa to ugrupowanie integracyjne, polegające na tym, że państwa w niej uczestniczące przyjmują wspólną jednostkę walutową, będącą oficjalnym środkiem płatniczym tych krajów. W UE taką ponadnarodową walutą jest Euro. Będzie ona wprowadzona w trzecim etapie Unii Gospodarczej i Walutowej w krajach, które spełnią kryteria konwergencji.


URBAN

Inicjatywa Wspólnoty polegająca na udzieleniu wsparcia dla projektów mających na celu gospodarczą i społeczną regenerację miast i obszarów miejskich znajdujących się w kryzysie w celu promowania zrównoważonego rozwoju obszarów miejskich. Inicjatywa Wspólnoty w całości finansowana jest przez EFRR.

Uzupełnienie programu

Programme complement

Dokument wdrażający strategię i priorytety pomocy, zawierający także szczegółowe elementy na poziomie działania przygotowany przez państwo członkowskie lub instytucję zarządzającą, i w razie potrzeby korygowany. W dokumencie tym przedstawione zostaną szczegółowe kryteria wyboru projektów, system wdrażania, budżet działań.

Wdrażanie

Implementation

Urzeczywistnienie projektu programu. Etap wdrażania następuje po etapie programowania.

Weryfikacja


Verification

Działanie podejmowane przez każdy kraj członkowski Unii Europejskiej w stosunku do Komisji Europejskiej, mające na celu sprawdzenie skuteczności ustanowionych rozwiązań w zakresie zarządzania i kontroli w sposób gwarantujący prawidłowe wykorzystanie funduszy Wspólnoty

Wniosek/aplikacja

Application form

Standardowy formularz składany przez projektodawcę w celu uzyskania wsparcia ze środków pomocowych. Zakres informacji zawartych we wniosku obejmuje: informacje o instytucji zgłaszającej wniosek, informacje na temat projektu, charakterystyka działań podejmowanych podczas realizacji projektu, planowane rezultaaty i wydatki, wymagagane dokumenty w formie załączników.

Wniosek o płatność

Payment application

Wniosek kierowany przez instytucję zarządzającą do instytucji płatniczej w celu dokonania okresowych płatności na rzecz beneficjentów. Płatności te umożliwiają zwrot kosztów faktycznie opłacanych przez fundusze pomocowe.

Wykonywanie robót remontowych drogi

Przywracanie pierwotnego stanu drodze zmierzające do zwiększenia bezpieczeństwa i wygody ruchu

Wskaźniki

Indicators

Miara: celów, jakie mają zostać osiągnięte, zaangażowanych zasobów, uzyskanych produktów, efektów oraz innych zmiennych (np. ekonomicznych, społecznych, dotyczących ochrony środowiska).

Wskaźniki bazowe

Baseline indicators

Wskaźniki opisujące sytuację społeczno-gospodarczą na obszarze realizacji projektu, mierzone przed rozpoczęciem oraz w trakcie jego wdrażania, w celu oszacowania zachodzących zmian, nie wynikających jednakże z realizacji inwestycji.

Wskaźniki oddziaływania

Impact indicators

Wskaźniki odnoszące się do konsekwencji danego programu wykraczających poza natychmiastowe efekty dla bezpośrednich beneficjentów. Oddziaływanie szczegółowe to te efekty, które pojawią się po pewnym okresie czasu, niemniej jednak są bezpośrednio powiązane z podjętym działaniem. Oddziaływanie globalne obejmuje efekty długookresowe dotyczące szerszej populacji.

Wskaźniki podstawowe

Core indicators

Zestaw wskaźników bazujących na standardach unijnych, zalecanych do stosowania beneficjentom środków uruchamianych w ramach Funduszy Strukturalnych.

Wskaźniki produktu

Output indicators

Wskaźniki odnoszące się do działalności. Liczone są w jednostkach materialnych lub monetarnych (np. długość zbudowanej drogi, ilość firm, które uzyskały pomoc itp.).

Wskaźniki programu

Programme indicators

Wskaźniki ustalone przed, lub we wczesnej fazie wdrażania projektu, w celu monitorowania wdrażania programu oraz jego oceny wykonania w odniesieniu do wcześniejszych celów. Do wskaźników tych zaliczamy →wskaźniki wkładu, wskaźniki produktu, wskaźniki rezultatu oraz wskaźniki oddziaływania.

Wskaźniki rezultatu

Result indicators

Wskaźniki odpowiadające bezpośrednim z natychmiastowym efektom wynikającym z programu. Dostarczają one informacji o zmianach np.. zachowania, pojemności lub wykonania, dotyczących bezpośrednich beneficjentów. Takie wskaźniki mogą przybierać formę wskaźników materialnych (skrócenie czasu podróży, liczba skutecznie przeszkolonych, liczba wypadków drogowych, itp.) lub finansowych (zwiększenie się środków finansowych sektora prywatnego, zmniejszenie kosztów transportu)

Wskaźniki wkładu

Input indicators

Wskaźniki odnoszące się do budżetu przydzielonego dla kolejnych poziomów wsparcia. Wskaźniki te są wykorzystywane przy monitorowaniu postępu w odniesieniu do (rocznych) zobowiązań i płatności z funduszy dostępnych dla każdej operacji, działania lub programu w odniesieniu do jego kosztów.

Wskaźniki wpływu, oddziaływania

Impact indicators

Wskaźniki odnoszące się do konsekwencji danego projektu wykraczających poza natychmiastowe efekty dla bezpośrednich beneficjentów (np. wpływ projektu na sytuację społeczno-gospodarczą w pewnym okresie od zakończenia jego realizacji).

Wspólna Ocena Założeń Polskiej Polityki Zatrudnienia (WOZPPZ)

Joint Assessment of Employment Priorities in Poland (JAP)

Dokument skupiający się na podstawowych wyzwaniach w dziedzinie zatrudnienia. Te wyzwania polegają, po pierwsze, na uznaniu, że rynek pracy powinien odzwierciedlać potrzeby dynamicznej gospodarki rynkowej, stanowiącej część Jednolitego Rynku, w szczególności potrzebę posiadania mobilnych, łatwo przystosowujących się i wykwalifikowanych pracowników. Drugim wyzwaniem jest kreowanie polityki i posiadanie odpowiednich instytucji, wspierających rozwój elastycznego rynku. Do priorytetów oceny należą:

dostosowanie systemu kształcenia i szkolenia do potrzeb rynku pracy,

restrukturyzacja rynku pracy,

aktywna polityka rynku pracy i jej wdrożenie,

przygotowanie do wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego


Wspólna polityka handlowa


Polityka, której celem jest przyczynianie się do harmonijnego rozwoju handlu światowego, stopniowego usunięcia przeszkód w wymianie międzynarodowej oraz obniżenie barier celnych. Jednocześnie WE traktuje zniesienie ceł w handlu między jej państwami członkowskimi jako sposób na zwiększenie konkurencyjności przedsiębiorstw. Zasady tej polityki to:

- zmiany taryf celnych,

- zawieranie układów celnych i handlowych,

- instrumenty liberalizacji,

- polityka eksportowa,

- środki ochronne w handlu, takie jakie muszą być podejmowane w przypadku dumpingu lub subsydiów.



Wspólna polityka rolna


Środki polityki rynkowej (tzw. polityka rynkowo-cenowa) ipolityki strukturalnej mające umożliwić realizację następujących celów:

- zwiększenie produktywności rolnictwa w drodze wspierania postępu technicznego, racjonalizacji produkcji i optymalizacji zastosowania czynników produkcji, zwłaszcza siły roboczej,

- zapewnienie ludności rolniczej godziwych warunków życia, zwłaszcza przez zwiększanie dochodów osób zatrudnionych w rolnictwie,

- stabilizacja rynków,

- zapewnienie zaopatrzenia w produkty rolne,

- zaopatrzenie konsumentów w produkty rolne po rozsądnych cenach.



Wspólna polityka transportowa

Polityka, której celem jest sukcesywne usuwanie wszelkich barier w każdej z gałęzi transportu poprzez ujednolicanie przepisów technicznych, podatkowych i socjalnych, promowanie swobodnej konkurencji między operatorami wszystkich państw członkowskich oraz znoszenie dyskryminacji przewoźnika z powodu jego siedziby.

Wspólnota Europejska (WE)


European Community (EC)

Wspólnota, której celem jest stworzenie wspólnego rynku oraz unii gospodarczej i walutowej, a także dzięki wdrożeniu wspólnej polityki i działań, wspieranie w całym ugrupowaniu harmonijnego i zrównoważonego rozwoju działalności gospodarczej, wysokiego poziomu zatrudnienia i ochrony socjalnej, równości praw kobiet i mężczyzn, zrównoważonego i nieinflacyjnego wzrostu, wysokiego stopnia konkurencyjności i spójności gospodarczej, wysokiego poziomu ochrony i poprawy jakości środowiska naturalnego, podnoszenie standardu i jakości życia, gospodarczej i społecznej spójności oraz solidarności między państwami członkowskimi. Działania Wspólnoty są regulowane wspólnymi politykami, do których należą: Wspólna polityka rolna, Wspólna polityka handlowa, Wspólna polityka transportowa i polityka ochrony środowiska, Polityka regionalna i strukturalna WE, Unia Gospodarcza i Walutowa, →wspólna polityka zagraniczna i bezpieczeństwa.

Współczynnik urbanizacji

Urban rate

Udział ludności miejskiej w ogólnej liczbie ludności kraju.

Współfinansowanie ze źródeł krajowych

National co-financing

Wkład środków krajowych do programów lub projektów realizowanych przy udziale środków pomocowych.

Wstępne studium wykonalności

Pre-feasibility study

Studium, przeprowadzone podczas fazy identyfikowania projektu, w którym definiuje się wszystkie potencjalne problemy, ocenia się alternatywne rozwiązania, po czym wybiera się preferowane rozwiązanie w oparciu o kryterium trwałości projektu.



Wstępny Narodowy Plan Rozwoju (WNPR)

Preliminary National Development Plan (PNDP)

Rządowy dokument programowy określający priorytety rozwoju w dziedzinie spójności społeczno-gospodarczej w okresie przedakcesyjnym. Wstępny Narodowy Plan Rozwoju na lata 2000-2003 wspierać będzie realizację priorytetów sektorowych, zidentyfikowanych w →Partnerstwie dla Członkostwa oraz →Narodowym Programie Przygotowania do Członkostwa w Unii Europejskiej. Dotyczy to przede wszystkim rolnictwa (rozwoju obszarów wiejskich), rybołówstwa, małych i średnich przedsiębiorstw, zatrudnienia i spraw społecznych, ochrony środowiska oraz transportu.

Zamówienia publiczne

Public procurement

Opłacane przez zamawiającego usługi, dostawy lub roboty budowlane wykonywane przez dostawców lub wykonawców.

Zasada de minimis

Zgodnie z zasadą de minimis progrmy pomocy, ograniczone pod względem wysokości do 100 tys. EURO, o ile nie są stosowane w sektorach uznanych przez Wspólnotę za wrażliwe i nie są przeznaczone na subsydia eksportowe, nie muszą być notyfikowane i podlegać kontroli Komisji Europejskiej. Zasada de minimis nie ma zastosowania do rolnictwa, rybołówstwa, przemysłu stoczniowego, trasportu, wydobycia węgla, hutnictwa żelaza i eksportu, nie może też się kumulować z inna pomocą w ciągu 3 lat. W przypadku nadużycia pomocy przewidziane są procedury zwrotu. Zasada ta jest niezależna od wielkości przedsiębiorstwa, choć w założeniu zasadniczo odnosi się do małych i średnich przedsiębiorstw.


1 Zgodnie z art. 9 Rozporządzenia Rady nr 1260 z dnia 21 czerwca 1999 r. Uzupełnienie Programu jest to dokument wdrażający strategię i priorytety programu, zawierający szczegółowe informacje na poziomie działań, opracowany przez kraj członkowski.




* Przez dostęp szerokopasmowy należy rozumieć dostęp stały (nie komutowany) o przepustowości dostosowanej do zakładanej liczby użytkowników korzystających z połączenia (zaleca się stosowanie przepustowości nie niższej niż 256 kbitów/sekundę) i spodziewanej zajętości pasma przez działające na tym łączu aplikacje. Dostęp ten powinien być wykonany w technologii i w sposób umożliwiający proste zwiększenie przepustowości w razie pojawienia się takiej potrzeby w przyszłości. Natomiast dla szerokopasmowej sieci szkieletowej zalecany parametr brzegowy może wynosić 100Mb/s lub 155 Mb/s.

2 bezpieczny – posiadający dedykowane urządzenia/oprogramowanie bezpieczeństwa sieci

3 Definicja rolnika i domownika zgodna z definicją przyjętą w Ustawie z dnia 20 grudnia 1990r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz.U. 1991 nr 7 poz. 24 z późniejszymi zmianami)

4 Zawód zdefiniowany w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 grudnia 2002r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności dla potrzeb rynku pracy oraz zakresu jej stosowania (Dz.U.2002 nr 222 poz. 1868)

* część zadań może być zlecona innym instytucjom regionalnym

5Pochodzący z rodzin o dochodzie na osobę w rodzinie nie wyższym niż kwota uprawniająca do uzyskania świadczeń rodzinnych zapisana w Ustawie z dnia 28 listopada 2003r.o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. 2003 nr 228 poz. 2255). Próg dla danego województwa z zachowaniem powyższego warunku zostanie ustalony w Ramowym Planie Realizacji Działania corocznie przygotowywanym przez Beneficjenta Końcowego./ Instytucję Wdrażającą

6 Za obszary wiejskie uznaje się tereny położone poza granicami administracyjnymi miast i miasta do 5 tys. mieszkańców

7 Pochodzący z rodzin o dochodzie na osobę w rodzinie nie wyższym niż kwota uprawniająca do uzyskania świadczeń rodzinnych zapisana w Ustawie z dnia 28 listopada 2003r.o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. 2003 nr 228 poz. 2255). Próg dla danego województwa z zachowaniem powyższego warunku zostanie ustalony w Ramowym Planie Realizacji Działania corocznie przygotowywanym przez Beneficjenta Końcowego./ Instytucję Wdrażającą


* część zadań może być zlecona innym instytucjom regionalnym

8 w krajach UE o stabilnej strukturze gospodarczej liczba MSP jest od wielu lat stała; istotnym z punktu widzenia gospodarki kraju jest problem starzejącej się kadry, zwłaszcza właścicieli małych, rodzinnych firm. Podejmowane są zatem działania (w tym finansowane z ESF) ukierunkowane na przekazywanie zarządzania i własności firm z zachowaniem ciągłości działalności gospodarczej. Zjawisko to, aczkolwiek występujące w Polsce, ma marginalne znaczenie dla struktury sektora MSP.

9 kluster (cluster) jest grupa firm współpracujących ze sobą w oparciu o porozumienia (nieformalne lub sformalizowane), jednakże bez powiązań kapitałowych / własnościowych

* część zadań może być zlecona innym instytucjom regionalnym

* część zadań może być zlecona innym instytucjom regionalnym

* część zadań może być zlecona innym instytucjom regionalnym

* część zadań może być zlecona innym instytucjom regionalnym

 w przypadku osób prowadzących działalność krócej niż rok.

10 n.p. instalacji nabytego sprzętu i oprogramowania

* część zadań może być zlecona innym instytucjom regionalnym

* część zadań może być zlecona innym instytucjom regionalnym

* część zadań może być zlecona innym instytucjom regionalnym

* część zadań może być zlecona innym instytucjom regionalnym

11 Szczegółowe informacje na temat Planów Rozwoju Lokalnego w Podręczniku Procedur Wdrażania ZPORR

* dane wg rocznika statystycznego GUS

* dane wg rocznika statystycznego GUS

*


12 Mapa z zaznaczonymi obszarami wsparcia w załączniku

 zadanie podlega regułom udzielania pomocy publicznej

* część zadań może być zlecona innym instytucjom regionalnym

13 n.p. instalacji nabytego sprzętu i oprogramowania

14 n.p. instalacji nabytego sprzętu i oprogramowania

15 Wszystkie dostawy i sprzęt nabywany w ramach umowy dotacji musza pochodzić z krajów Unii Europejskiej lub krajów objętych realizacją programu pomocowego Unii Europejskiej Phare (Bułgarii, Czech, Estonii, Węgier, Łotwy, Litwy, Polski, Rumunii, Słowacji, Słowenii) oraz Cypru, Malty i Turcji.

* część zadań może być zlecona innym instytucjom regionalnym

16 oparta na tłumaczeniu UKIE Rozporządzenia Komisji (WE) nr 438/2001, z jednoczesną roboczą weryfikacją MG


WERSJA ROBOCZA – STYCZEŃ 2004


1   ...   29   30   31   32   33   34   35   36   37


©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna