Podstawa do dalszych prac zgodnie z przedstawionymi zaleceniamiPobieranie 2,22 Mb.
Strona36/37
Data15.02.2018
Rozmiar2,22 Mb.
1   ...   29   30   31   32   33   34   35   36   37

Ochrona Środowiska


Z przeprowadzonej na etapie programowania rozwoju regionalnego analizy możliwości rozwojowych polskich regionów wynika, iż na obszarze Polski występują zasoby naturalne mogące stanowić istotny czynnik wzrostu konkurencyjności regionów. Istotna jest także możliwość wykorzystania zróżnicowanych, szczególnie cennych w skali europejskiej walorów środowiska przyrodniczego i kulturowego dla rozwoju turystyki.

Słaby stan infrastruktury ochrony środowiska, w szczególności w zakresie gospodarki wodno-ściekowej, a także infrastruktury ochrony powietrza i ochrony przed hałasem może stanowić istotną barierę dalszego rozwoju polskich regionów. Niezbędne jest więc przeprowadzenie intensywnych działań na rzecz poprawy stanu środowiska naturalnego. Potrzeba ta została uwzględniona w Narodowym Planie Rozwoju, który zidentyfikował jako słabe strony polskiej gospodarki wysoki stopień zagrożenia jakości środowiska przyrodniczego na niektórych obszarach i ograniczone możliwości sfinansowania kosztów dostosowań do standardów UE w zakresie ochrony środowiska.

W tym kontekście szczególna uwaga została zwrócona na takie programowanie działań, aby służyły one zachowaniu równowagi środowiskowej, ekonomicznej i społecznej. Głównym założeniem ZPORR w odniesieniu do kwestii ochrony środowiska jest przekonanie, że walory środowiska naturalnego są istotnym czynnikiem warunkującym szanse rozwoju regionalnego, a także poprawę poziomu życia mieszkańców. W związku z tym, wszystkie podejmowane działania, powinny przyczyniać się do polepszenia stanu środowiska naturalnego.

Bezpośrednie odniesienie do tych kwestii związane jest z realizacją działania 1.2. – Infrastruktura ochrony środowiska, w ramach priorytetu pierwszego ZPORR – Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmacnianiu konkurencyjności regionów. Uwzględnienie w ramach tego priorytetu działania związanego bezpośrednio z ochroną środowiska wynika z faktu, iż istniejąca infrastruktura ochrony środowiska nie jest przystosowana do potrzeb nowoczesnej gospodarki, a jej poprawa jest niezbędnym elementem wzmocnienia konkurencyjności polskich regionów. W ramach tego działania wsparcie przewidziano m.in. dla inwestycji w zakresie ochrony wód powierzchniowych, ochrony powietrza, gospodarki odpadami, a także wsparcia dla zarządzania ochroną środowiska naturalnego.

Wyraźne odniesienie do kwestii ochrony środowiska mają również dwa kolejne działania w ramach priorytetu 1 – Działanie 1.1. – Modernizacja i rozbudowa regionalnego układu transportowego oraz 1.6. – Rozwój transportu miejskiego w aglomeracjach. Realizacja projektów w ramach tych działań ma się bowiem przyczynić, między innymi, do zmniejszania negatywnych skutków oddziaływania transportu na środowisko i poprawy warunków życia mieszkańców.

Bezpośredni wpływ na aktywne działania zmierzające do poprawy środowiska mieć będzie także realizacja działań w ramach priorytetu 3 – Rozwój lokalny. Cele cząstkowe tego priorytetu


– wykorzystanie potencjału turystycznego, kulturowego, historycznego i przyrodniczego, a także zwiększenie atrakcyjności obszarów wiejskich dla inwestorów lokalnych i zewnętrznych odwołują się do konieczności realizacji projektów zmierzających do poprawy stanu środowiska naturalnego. Z tego względu przewidziano finansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego projektów dotyczących gospodarki wodno-ściekowej, gospodarki odpadami, pozyskiwania energii ze źródeł odnawialnych.

Wszystkie pozostałe działania ZPORR będą także realizowane z uwzględnieniem zasad dotyczących ochrony środowiska. Beneficjenci projektów infrastrukturalnych, wskazanych w Prawie Ochrony Środowiska, wraz z zgłaszanym projektem zobowiązani będą do przedstawienia prognozy oddziaływania na środowisko, przygotowanej zgodnie ze stosownymi regulacjami prawnymi. Ponadto, uwzględnienie zasady ochrony środowiska jest kryterium zakwalifikowania zgłaszanych projektów do realizacji w ramach ZPORR, co zostało uwzględnione w rozdziale Kryteria kwalifikowalności projektów.


Polityka Równych szans


Projekty realizowane w ramach ZPORR uwzględniały będą zasady polityki równych szans.

Każdy wnioskodawca, w składanym przez siebie wniosku o dofinansowanie projektu z funduszy strukturalnych w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, będzie musiał wykazać zgodność zgłaszanego projektu z polityką równych szans.


Wzmacnianie polityki równych szans w ramach ZPORR należy rozumieć jako uwzględnianie w procesie realizacji poszczególnych projektów interesów grup społecznych znajdujących się w trudniejszej sytuacji: osób niepełnosprawnych, kobiet, osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, korzystających ze świadczeń pomocy społecznej, np. długotrwale bezrobotnych i innych.

Polityka wspierania zatrudnienia


Narodowy Plan Rozwoju postrzega wysoką stopę bezrobocia i niski poziom aktywności zawodowej społeczeństwa za jeden z głównych problemów, od których rozwiązania zależeć będzie rozwój gospodarki i społeczeństwa polskiego. Poziom bezrobocia jest też jednym z kryteriów spójności społeczno – gospodarczej, do której osiągnięcia przyczyniać się ma realizacja projektów współfinansowanych przez fundusze strukturalne.

Realizacja wszystkich projektów w ramach ZPORR służyć ma tworzeniu warunków do powstawania nowych miejsc pracy. Zwiększenie poziomu zatrudnienia jest bowiem niezbędnym elementem zwiększania spójności społeczno- gospodarczej polskich regionów. W związku z tym, wszystkie przedsięwzięcia przewidziane do realizacji w ramach ZPORR odpowiadają zasadom i wymogom polityki Wspólnoty przyjętej przez Traktat Amsterdamski i wytycznym Europejskiej Strategii Zatrudnienia oraz celom przyjętym przez kraje członkowskie podczas szczytu Rady Europejskiej w Lizbonie w 2000 roku.

Bezpośrednio realizacji polityki wspierania zatrudnienia, w ramach ZPORR, służyć mają głównie działania realizowane w ramach priorytetu 2 – „Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionów”, poprzez m.in. dostosowanie kwalifikacji mieszkańców do wymogów regionalnego rynku pracy i promocję samozatrudnienia.

Projekty służące aktywizacji rynku pracy realizowane w ramach ZPORR stanowią ważne dopełnienie działań krajowych (horyzontalnych) realizowanych w tym obszarze. Działania w ramach ZPORR odpowiadają na sformułowane w regionalnych strategiach rozwoju potrzeby w obszarze rozwoju zasobów ludzkich i problemy poszczególnych regionów w tym zakresie. Jednocześnie interwencje w zakresie podnoszenia kwalifikacji mieszkańców uzupełniają działania dotyczące rozwoju infrastruktury i przedsiębiorczości realizowane w ramach ZPORR. Natomiast jednym z głównych zadań Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich jest wspieranie ogólnopolskiego systemu instytucjonalnego rynku pracy oraz dostosowanie systemu edukacji i kształcenia ustawicznego do potrzeb ogólnopolskiego rynku pracy. Taki podział działań ma doprowadzić do osiągnięcia większej spójności polityki zatrudnienia na poziomie krajowym i regionalnym w Polsce.

Społeczeństwo informacyjne


Działania służące rozwojowi społeczeństwa informacyjnego oraz powiązane z tym wspomaganie rozwoju regionalnych systemów badawczo-rozwojowych i innowacyjnych, uznano za jeden z głównych kierunków tworzenia warunków dla wzrostu konkurencyjności regionów. Rezultatem takich działań ma być upowszechnienie dostępu do Internetu i zapewnienie wszystkim mieszkańcom równego dostępu do informacji. Realizacji tego zamierzenia służyć ma w szczególności finansowanie projektów w ramach działania 1.5 - Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego w ramach priorytetu 1 – Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmacnianiu konkurencyjności regionów. Realizowane projekty służyć mają wspieraniu rozwoju województw poprzez rozbudowę regionalnej i lokalnej infrastruktury społeczeństwa informacyjnego, a także wyrównanie dysproporcji w zakresie dostępu i wykorzystania Internetu oraz innych technik informatycznych pomiędzy regionami w Polsce i Unii Europejskiej. Realizacja takich projektów służyć ma przygotowaniu społeczeństwa do szybkich przemian technologicznych i cywilizacyjnych. W szczególności projekty mogą dotyczyć tworzenia i rozbudowy sieci infrastruktury informacyjnej, upowszechniania stosowania technik społeczeństwa informacyjnego do działań administracji publicznej, tworzenia publicznych punktów dostępu do Internetu.

Z upowszechnianiem instrumentów społeczeństwa informacyjnego związane jest również działanie 1.3. – Regionalna infrastrukturaspołeczna, w ramach priorytetu 1– Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmacnianiu konkurencyjności regionów. Upowszechnianiu instrumentów społeczeństwa informacyjnego służą również działania w ramach priorytetu 2 – Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach, które doprowadzić mają do wzrostu współpracy w zakresie tworzenia i transferu innowacji pomiędzy regionalnymi instytucjami naukowo-badawczymi oraz lokalnymi przedsiębiorcami. Dozagadnień związanych z wykorzystaniem nowych technologii i upowszechnianiem informacji odwołuje się m.in. działanie 2.6. – Regionalne StrategieInnowacyjne i transfer wiedzyTabela finansowa
Kategorie interwencji

Publiczne

Prywatne *

Priorytet/działania

Publiczne ogółem

Wkład wspólnotowy

Krajowy wkład publiczny


Ogółem

ERDF

ESF

EAGGF

FIFG

Ogółem

Budżet państwa

Budżety jednostek samorządu teryt.

Inne
Priorytet 1 Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmocnieniu konkurencyjności regionów
2 462 020 369

1 762 567 948

1 762 567 948


699 452 421

92 197 662

607 254 759
50 297 474
1. Modernizacja i rozbudowa regionalnego układu transportowego

312,317

1 024 792 877

768 594 658

768 594 658


256 198 219
256 198 219


2. Infrastruktura ochrony środowiska

331,332,341, 343,344,345

401 392 878

301 044 658

301 044 658


100 348 220
100 348 220


3. Regionalne infrastruktura społeczna

36

311 939 544

233 954 658

233 954 658


77 984 886

46 790 932

31 193 954
24 955 163
4. Rozwój turystyki i kultury

354,,171, 172,173

263 846 210

197 884 658

197 884 658


65 961 552

32 980 776

32 980 776
13 192 311
5. Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego

321,322,323, 324

124 259 544

93 194 658

93 194 658


31 064 886

12 425 954

18 638 932
12 150 000
6. Rozwój transportu miejskiego w aglomeracjach

317

335 789 316

167 894 658

167 894 658


167 894 658
167 894 658Priorytet 2 Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach
598 655 517

438 469 535
438 469 535160 185 982

160 185 98214 003 097
1. rozwój umiejętności powiązany z potrzebami regionalnego rynku pracy i możliwości kształcenia ustawicznego w regionie

23

130 602 119

97 951 589
97 951 58932 650 530

32 650 5306 530 106
2. Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne

22

176 311 589

121 711 589
121 711 58954 600 000

54 600 0001 000 000
3. Reorientacja zawodowa osób odchodzących z rolnictwa

21

72 562 119

54 421 589
54 421 58918 140 530

18 140 5301 451 242
4. Reorientacja zawodowa osób zagrożonych procesami restrukturyzacji

21

98 948 785

74 211 589
74 211 58924 737 196

24 737 1961 978 976
5. Promocja przedsiębiorczości

21

60 855 452

45 641 589
45 641 58915 213 863

15 213 8633 042 773
6. Regionalne strategie innowacyjne i transfery wiedzy

21

59 375 453

44 531 590
44 531 59014 843 863

14 843 863


Priorytet 3 Rozwój lokalny
970 031 043

727 523 283

727 523 283


242 507 760

85 934 415

156 573 345
81 904 490
1. Obszary wiejskie

312,331,332, 341,343,344, 345,171,172, 173,354

469 459 544

352 094 658

352 094 658


117 364 886

35 209 466

82 155 420


2. Obszary podlegające restrukturyzacji

164,171,172, 173,312,332, 343,344,345, 354

155 846 210

116 884 658

116 884 658


38 961 552

11 688 465

27 273 087


3.Zdegradowane obszary miejskie, poprzemysłowe i powojskowe.

352,353,351

132 739 543

99 554 658

99 554 658


33 184 885

9 955 465

23 229 420
13 273 954
4. Mkroprzedsiębiorstwa

21

75 326 211

56 494 658

56 494 658


18 831 553

18 831 55361 630 536
5. Lokalna infrastruktura społeczna

161,162,163

136 659 535

102 494 651

102 494 651


34 164 884

10 249 466

23 915 418
7 000 000

Priorytet 4 Pomoc techniczna

53 220 003

39 910 003

39 910 003


13 310 000

7 810 000

5 500 000


1. Wsparcie procesu wdrażania ZPORR – wydatki limitowane

411

33 740 004

25 300 003

25 300 003


8 440 000

4 540 000

3 900 000


Wsparcie procesu wdrażania ZPORR – wydatki nielimitowane

411,412,413

11 290 000

8 470 000

8 470 000


2 820 000

2 180 000

640 000


Działania informacyjne i promocyjne

411,415

8 190 000

6 140 000

6 140 000


2 050 000

1 090 000

960 000ZPORR ogółem

4 083 926 932

2 968 470 769

2 530 001 234

438 469 5351 115 456 163

346 128 059

769 328 104
146 205 061
Całkowite związane z ERDF

3 485 271 415

2 530 001 234

2 530 001 234


955 270 181

185 942 077

769 328 104
132 201 964
Ćałkowite związane z ESF

598 655 517

438 469 535
438 469 535160 185 982

160 185 98214 003 097
* zawierajęce Organizacje Pozarządowe1   ...   29   30   31   32   33   34   35   36   37


©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna