Podstawa do dalszych prac zgodnie z przedstawionymi zaleceniamiPobieranie 2,22 Mb.
Strona35/37
Data15.02.2018
Rozmiar2,22 Mb.
1   ...   29   30   31   32   33   34   35   36   37

Ocena realizacji ZPORR

W celu ustalenia efektywności realizacji programów operacyjnych dokonywane są następujące oceny: ocena ex-ante, mid-term oraz ocena ex-post.


Wyniki oceny powinny zostać na życzenie udostępnione opinii publicznej.

Ocena ex ante


Celem oceny ex-ante jest dostarczenie podstaw dla przygotowania planu wdrażania ZPORR oraz Uzupełnienia ZPORR, których częścią powinna być ocena.
Ocena ex-ante jest obowiązkiem władz odpowiedzialnych za przygotowanie planów wdrażania, pomocy i uzupełnienia programu, tj. Instytucji Zarządzającej ZPORR.
W celu przygotowania planów wdrażania i pomocy, ocena ex-ante zawiera analizę silnych
i słabych stron danego państwa członkowskiego, regionu lub sektora, jak również ich potencjału. W świetle kryteriów wymienionych w art. 40 ust. 2 lit. a) Rozporządzenia Rady Nr 1260/1999, ocena powinna oszacować spójność strategii i wybranych celów ze specyficznymi cechami danych regionów lub obszarów, w tym z trendami demograficznymi oraz oczekiwany wpływ planowanych priorytetów działań, określając ilościowo, o ile jest to możliwe, ich szczegółowe cele w relacji do sytuacji wyjściowej.

Ocena ex-ante uwzględnia między innymi sytuację w dziedzinach konkurencyjności


i innowacyjności, małych i średnich przedsiębiorstw, zatrudnienia i rynku pracy z uwzględnieniem europejskiej strategii zatrudnienia, ochrony środowiska oraz równego traktowania kobiet i mężczyzn. Ocena ex-ante programu obejmuje w szczególności:
a) ocenę sytuacji społecznej i gospodarczej, w tym przede wszystkim: trendów na krajowym rynku pracy, włączając regiony ze szczególnymi problemami w zakresie zatrudnienia oraz ocenę kompleksowej strategii w obszarze rozwoju zasobów ludzkich i sposobu jej połączenia z narodową strategią zatrudnienia, określoną w narodowych planach działań;

b) ocenę sytuacji środowiskowej danego regionu, w szczególności sektorów środowiskowych, które w znaczący sposób zostaną dotknięte pomocą; rozwiązania dotyczące włączenia wymiaru środowiskowego do pomocy oraz ich zgodność z istniejącymi krótko- i długoterminowymi celami rozwojowymi krajowymi, regionalnymi i lokalnymi (np. planami zarządzania środowiskiem); rozwiązania służące zagwarantowaniu zgodności ze wspólnotowymi zasadami w zakresie ochrony środowiska. Efektem tej oceny jest w miarę możliwości skwantyfikowany opis aktualnej sytuacji środowiska i ocena przewidywanego oddziaływania programu na sytuację środowiska;

c) ocenę sytuacji w zakresie równych szans kobiet i mężczyzn w dostępie do rynku pracy i równego traktowania w pracy; ocenę przewidywanego oddziaływania programu, w szczególności oddziaływania na zrównanie szans kobiet i mężczyzn na rynku pracy oraz edukację i szkolenia zawodowe.
Ocena ex-ante powinna zweryfikować skuteczność proponowanych rozwiązań w zakresie wdrażania, kontroli i monitorowania, spójność z politykami wspólnotowymi oraz sposób uwzględnienia indykatywnych wytycznych, o których mowa w art. 10 ust. 3 Rozporządzenia Rady Nr 1260/1999.

Przeprowadzając ocenę ex-ante programu, państwo członkowskie powinno brać pod uwagę wyniki ocen z poprzednich okresów programowania.


Ocena działań zawartych w uzupełnieniu programu powinna wykazać ich spójność z celami odpowiednich priorytetów, skwantyfikować szczegółowe cele priorytetów oraz zweryfikować stosowność kryteriów selekcji, stosownie do art. 35 ust. 3 lit. b) Rozporządzenia Rady Nr 1260/1999.

Ocena w połowie okresu programowania


W Rozporządzeniu Rady Nr 1260/1999 nałożono na Instytucję Zarządzającą obowiązek przeprowadzenia, we współpracy z Komisją Europejską, oceny programu w połowie okresu programowania. Jednak ze względu na krótki okres obowiązywania Podstaw Wsparcia Wspólnoty na lata 2004-2006, nie przewiduje się przeprowadzenia oceny w połowie okresu programowania dla ZPORR.

Ocena ex-post


Na podstawie już dostępnych rezultatów oceny, ocena ex-post obejmuje stopień i sposób wykorzystania środków, skuteczność i wydajność pomocy oraz jej oddziaływanie. Formułuje wnioski odnośnie polityki w zakresie spójności społecznej i gospodarczej. Ocena obejmuje czynniki przyczyniające się do sukcesu lub niepowodzenia wdrażania, jak również osiągnięcia i rezultaty, w tym ich trwałość.

Komisja, we współpracy z Instytucją Zarządzającą ZPORR, odpowiedzialna jest za ocenę ex-post. Ocena ta obejmuje środki wspólnotowe i jest przeprowadzana przez jednostkę niezależną. Ocena powinna zostać zakończona nie później niż trzy lata po zakończeniu okresu programowania.

PLAN PROMOCJI ZINTEGROWANEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO ROZWOJU REGIONALNEGO – WSPARCIE ROZWOJU REGIONALNEGO W Polsce ze środków Funduszy Strukturalnych
Zgodnie z wymogami Artykułu 46 Rozporządzenia Rady 1260/1999 stworzono Plan Promocji ZPORR „Wsparcie Rozwoju Regionalnego w Polsce ze Środków Funduszy Strukturalnych” zawierający szczegółowe określenie:

- celów działań informacyjnych i promocyjnych

- potencjalnych grup docelowych działań informacyjnych i promocyjnych

- strategii informowania i promocji ZPORR

Plan Promocji ZPORR „Wsparcie Rozwoju Regionalnego w Polsce ze Środków Funduszy Strukturalnych” został przygotowany zgodnie z zaleceniami Rozporządzenia Komisji nr 1159/2000 w sprawie środków informacyjnych i promocyjnych stosowanych przez Państwa Członkowskie odnośnie pomocy z funduszy strukturalnych.
Instytucjami odpowiedzialnymi za prowadzenie działań informacyjnych i promocyjnych na szczeblu regionalnym są:
Urzędy Marszałkowskie- bezpośrednio odpowiedzialne za informację i promocję dotyczącą realizacji ZPORR w regionie.
Regionalne jednostki wdrażające działania dla przedsiębiorców oraz Wojewódzkie Urzędy Pracy - odpowiedzialne za informowanie wszystkich potencjalnych beneficjentów o realizowanych za swoim pośrednictwem działaniach w ramach ZPORR.
Urzędy Wojewódzkie – odpowiedzialne za przekazywanie informacji dotyczących procedur monitoringu i raportowania związanych z realizacją projektów w ramach ZPORR.
Na szczeblu regionalnym Urząd Marszałkowski koordynuje działania informacyjne i promocyjne, między innymi poprzez inicjowanie wspólnych przedsięwzięć ze wszystkimi instytucjami zaangażowanymi we wdrażanie ZPORR.
Wszystkie działania na szczeblu krajowym będą koordynowane przez Instytucję Zarządzającą ZPORR (Departament Wdrażania Programów Rozwoju Regionalnego Ministerstwa Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej).
Działania te będą ponadto prowadzone we współpracy z Przedstawicielstwem Komisji Europejskiej w Polsce.

I. CELE I GRUPY DOCELOWE PLANU PROMOCJI ZPORR

Cele Planu Promocji ZPORR:

1 określenie sposobów zapewnienia powszechnego dostępu do informacji o możliwościach ubiegania się o wsparcie ze środków funduszy strukturalnych na realizację projektów służących rozwojowi regionalnemu, a w szczególności dla: potencjalnych odbiorców pomocy, regionalnych i lokalnych władz oraz innych właściwych władz publicznych, organizacji zawodowych i środowisk przedsiębiorców, partnerów gospodarczych i społecznych, organizacji pozarządowych;
2 określenie sposobów informowania opinii publicznej o roli Unii Europejskiej w zakresie wspierania rozwoju regionów oraz o osiągniętych rezultatach tego wsparcia;
3 przejrzyste określenie i delegowanie odpowiedzialności za inicjowanie i realizację na szczeblu regionalnym działań informacyjnych i promocyjnych dotyczących możliwości uzyskania wsparcia finansowego z funduszy strukturalnych w ramach ZPORR.
Wszelkie działania informacyjne i promocyjne realizowane w ramach Planu Promocji ZPORR mają na celu:
- skuteczne poinformowanie potencjalnych beneficjentów o możliwościach zgłoszenia projektów do realizacji w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego oraz o obowiązujących w tym zakresie procedurach;

- podniesienie świadomości opinii publicznej o rezultatach zaangażowania Unii Europejskiej w działania służące rozwojowi polskich regionów.


GRUPY DOCELOWE PLANU PROMOCJI ZPORR

- Społeczeństwo;

- Potencjalni beneficjenci;

- Beneficjenci;

- Partnerzy społeczno-gospodarczy;

- Organizacje pozarządowe;

- Regionalne i lokalne władze oraz inne właściwe władze publiczne;

- Organizacje zawodowe;

- Media.


II. GŁÓWNE INSTRUMENTY DZIAŁAŃ INFORMACYJNYCH I PROMOCYJNYCH
Aby osiągnąć cele związane z informacją i promocją ZPORR będą stosowane między innymi następujące środki i instrumenty:

- Publikacja zporr, Uzupełnienia zporr, podręcznika procedur zporr. Za publikację zarówno całych dokumentów jak też ich streszczeń, zawierających kluczowe informacje, odpowiedzialna będzie Instytucja Zarządzająca ZPORR.

- Broszury informacyjne, publikacje związane ze ZPORR i realizacja konkretnych projektów, wydawane będą przez wszystkie instytucje zaangażowane we wdrażaniu ZPORR.

- Szkolenia i seminaria dla instytucji zaangażowanych we wdrażanie programu oraz beneficjentów i potencjalnych beneficjentów organizowane w celu usystematyzowania wiedzy związanej ze ZPORR, realizowane będą przez wszystkie instytucje zaangażowane we wdrażanie ZPORR.

- Internet – strony internetowe z informacją o funduszach strukturalnych i zaangażowaniu finansowym UE oraz linki do stron Komisji Europejskiej dotyczącej funduszy strukturalnych, tworzone będą przy Instytucji Zarządzającej oraz innych jednostkach zaangażowanych we wdrażanie programu. Strony te powinny zawierać następujące informacje:


TREŚĆ INFORMACJI

ODBIORCY INFORMACJI

Aktualne możliwości skorzystania z pakietu pomocowego ZPORR.

Potencjalni beneficjenci.

Obowiązujące procedury i wymogi związane z realizacją projektów w ramach ZPORR.

Beneficjenci i instytucje zaangażowane we wdrażanie ZPORR.

Osiągnięcia programu, wsparcie uzyskiwane ze strony Unii Europejskiej na rzecz rozwoju regionalnego.

Społeczeństwo.

- Konferencje, seminaria i wykłady propagujące informacje o ZPORR i rezultatach wsparcia Unii Europejskiej. W ich przygotowywanie będzie w miarę możliwości angażowane Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej. Konferencje będą w szczególności organizowane przez Instytucję Zarządzającą oraz Urzędy Marszałkowskie i Wojewódzkie.

- Współpraca z mediami - prasą telewizją, rozgłośniami radiowymi o zasięgu lokalnym, regionalnym i krajowym w celu upowszechnienia informacji związanych z wdrażaniem ZPORR. Instytucjami odpowiedzialnymi za inicjowanie współpracy z mediami są wszystkie instytucje zaangażowane we wdrażanie ZPORR.

- Billboardy (na miejscu realizacji danego projektu), stałe tablice pamiątkowe (w miejscach powszechnie dostępnych po zakończeniu realizacji projektu) umieszczane w celu informowania opinii publicznej o dofinansowaniu projektu ze środków Unii Europejskiej. Forma i treść bilbordów oraz tablic pamiątkowych będzie zgodna z zapisami Rozporządzenia Komisji Europejskiej 1159/2000. Instytucjami odpowiedzialnymi za prawidłowe oznaczenie miejsca realizacji projektów przez beneficjentów są Urzędy Wojewódzkie,beneficjenci końcowi.

- Plakaty publikowane i rozpowszechniane w celu informowania beneficjentów i opinii publicznej o roli jaką odgrywa Unia Europejska we wspieraniu rozwoju regionalnego, w szczególności rozwoju zasobów ludzkich oraz inwestycji na rzecz MŚP. Instytucjami odpowiedzialnymi są w szczególnościbeneficjenci końcowi.

- Logo UE, logo ZPORR - wszelkie dokumenty i publikacje związane z realizacją projektów w ramach ZPORR powinny być odpowiednio oznakowane.

Logo UE oraz ZPORR musi się znaleźć między innymi na:

- informacji wysyłanej do beneficjenta o zatwierdzeniu projektu do realizacji,

- korespondencji z beneficjentem w trakcie realizacji projektów w ramach z ZPORR ,

- certyfikatach i dyplomach dla odbiorców pomocy,

- publikacjach dotyczących ZPORR – Biuletynie Informacyjnym ZPORR, ulotkach, itp.

Instytucje odpowiedzialne za prowadzenie działań informacyjnych i promocyjnych wybiorą najwłaściwsze instrumenty, w celu dotarcia z informacją dotyczącą konkretnego rodzaju wsparcia lub specyficznych procedur do osób i instytucji najbardziej tymi informacjami zainteresowanych. Główną ideą projektowania akcji promocyjnej i informacyjnej powinno być dążenie do przedstawiania informacji o zasadach i procedurach związanych
z wykorzystaniem funduszy strukturalnych w najbardziej przystępny sposób.

III. OBOWIĄZKI W ZAKRESIE INFORMACJI I PROMOCJI

Za realizację działań informacyjnych i promocyjnych odpowiedzialne są wszystkie jednostki zaangażowane we wdrażanie ZPORR. Zakres odpowiedzialności poszczególnych instytucji obejmuje w szczególności:A) Instytucja Zarządzająca (Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej):

Zakres odpowiedzialności:

- Prowadzenie działań informacyjnych i promocyjnych na poziomie krajowym.

- Ogólny nadzór i koordynacja na szczeblu krajowym realizacji zobowiązań wynikających z Rozporządzenia KE 1159/2000 przez wszystkie jednostki zaangażowane we wdrażanie ZPORR

Instytucja Zarządzająca, na podstawie umów podpisywanych z instytucjami odpowiedzialnymi za wdrażanie ZPORR na szczeblu regionalnym, będzie egzekwowała właściwą realizację zadań związanych z informacja i promocja na szczeblu regionalnym. Umowy te będą zawierały zobowiązanie Urzędów Marszałkowskich, Urzędów Wojewódzkich, oraz regionalnych instytucji wdrażających do przygotowywania raportów okresowych oraz rocznego raportu z realizacji programu oraz przedkładania tych dokumentów Instytucji Zarządzającej programem Operacyjnym. Raporty te będą musiały zawierać informacje dotyczące realizacji przez instytucje Planu Promocji opracowanego na szczeblu regionalnym, w oparciu o Plan Promocji ZPORR.


Instrument
(kanał promocji)


Uwagi

1. Magazyn informacyjny.

2. Strona internetowa.

3. Pakiet informacyjny dla wnioskodawców.

4. Sieć informacji prasowych.

5. Baza danych realizowanych projektów.

6. Konferencje.

7. Seminaria, szkolenia dotyczące wdrażania ZPORR.

8. Punkt kontaktowy – informacje o programach rozwoju regionalnego współfinansowanych ze źródeł UE.Komunikacja globalna na poziomie krajowym.

B) Urząd Marszałkowski – jednostka uczestnicząca w zarządzaniu komponentem regionalnym ZPORR:

Zakres odpowiedzialności:

1 Koordynowanie działań informacyjnych i promocyjnych na szczeblu regionalnym.

2 Zapewnienie powszechnego dostępu do informacji o możliwościach uzyskania wsparcia w ramach ZPORR ze środków funduszy strukturalnych dla wszystkich grup docelowych na terenie województwa.

3 Pełnienie funkcji głównego punktu kontaktowego (obok Instytucji Wdrażających) dla potencjalnych beneficjentów.

4 Pomoc w wypełnianiu wniosków.

5 Informowanie o kryteriach oceny i wyboru projektów oraz obowiązujących w tym zakresie procedurach.

6 Zapewnienie dostępu do materiałów informacyjnych i wniosków aplikacyjnych w Urzędzie Marszałkowskim oraz w Instytucjach Wdrażających na terenie województwa.

7 Informowanie opinii publicznej o pracach Komitetu Sterującego ZPORR.

8 Dostarczanie i upowszechnianie informacji o realizowanych w ramach ZPORR projektach.

9 Dostarczanie i upowszechnianie informacji o funduszach, z których środków finansowane są projekty w regionie w ramach ZPORR.

10 Upowszechnianie informacji na temat interwencji i osiągnięć ZPORR na poziomie regionalnym.

11 Inicjowanie i realizacja dodatkowych działań promocyjnych na szczeblu regionalnym.

12 Współpraca z Instytucją Zarządzającą i innymi instytucjami zaangażowanymi we wdrażanie ZPORR w zakresie działań informacyjnych i promocyjnych (wymiana informacji, wspólne przedsięwzięcia).

Uszczegółowienie obowiązków Urzędu Marszałkowskiego w zakresie działań informacyjnych i promocyjnych związanych z realizacją ZPORR:


Instrument
(kanał promocji)


Treść informacji

Miejsca dystrybucji

Utworzenie punktów kontaktowych w Urzędzie Marszałkowskim


- Zapewnienie dostępu do materiałów informacyjnych i wniosków aplikacyjnych.

- Informowanie o możliwościach realizacji projektów w ramach ZPORR w regionie.

- Informowanie o kryteriach oceny i wyboru projektów oraz obowiązujących w tym zakresie procedurach.Media


- Publikacje prasowe, wiadomości w lokalnej/regionalnej TV, rozgłośni radiowej, szczególnie przy okazji inauguracji programu, spotkań Komitetu Sterującego, zakończenia realizacji programu.
Broszury informacyjne


- Informowanie partnerów społecznych i opinii publicznej o możliwościach jakie stwarzają fundusze strukturalne.

- Zbudowanie pozytywnego wizerunku funduszy strukturalnych.

- Podniesienie świadomości korzyści związanych z realizacją projektów w ramach ZPORR.

- Informowanie o obowiązujących procedurach w zakresie realizacji programu i poszczególnych projektów.- Jednostki samorządu terytorialnego.

- Instytucje publiczne np. szkoły, domy pomocy społecznej, lokalne ośrodki zdrowia etc.

- Organizacje pozarządowe (kościoły, fundacje, stowarzyszenia).

- Partnerzy gospodarczy i organizacje przedsiębiorców.
Konferencje, seminaria, wykłady, prezentacje,szkolenia

- Upowszechnianie informacji na temat interwencji i osiągnięć ZPORR na poziomie regionalnym.

- Przekazanie wiedzy wszystkim zainteresowanym na temat możliwości wykorzystywania środków funduszy strukturalnych w ramach ZPORR.


Internet

- Teksty informacyjne, przykłady projektów i ich realizacji, dokumentacja projektowa, wnioski etc., forum dyskusyjne, itp.
C) Urząd Wojewódzki – Instytucja Pośrednicząca w zarządzaniu programem:

Zakres obowiązków:

- Upowszechnianie informacji o procedurach finansowych, monitoringu i raportowania związanych z wdrażaniem ZPORR.

- Nadzór nad przestrzeganiem przez beneficjentów zasad dotyczących stosowania środków informacyjnych i promocyjnych przez beneficjentów (na podstawie zapisów umów o finansowanie projektów).

- Współpraca z Instytucją Zarządzającą i innymi instytucjami zaangażowanymi we wdrażanie ZPORR w zakresie działań informacyjnych i promocyjnych (wymiana informacji, wspólne przedsięwzięcia).


Instrument
(kanał promocji)


Treść informacji

Miejsca dystrybucji

Broszury informacyjne

- Informowanie o procedurach finansowych, monitoringu i raportowaniu związanych z realizacją projektów w ramach ZPORR.

- Jednostki samorządu terytorialnego,

- Instytucje publiczne np. szkoły,

- Organizacje pozarządowe (kościoły, fundacje, stowarzyszenia),

- Organizacje przedsiębiorców,

- Beneficjenci.


Seminaria, konferencje, prezentacje, wykłady

- Informowanie o procedurach monitoringu i raportowania oraz procedurach finansowych

- Informowanie na temat zasad dotyczących stosowania środków informacyjnych i promocyjnych przez beneficjentów pomocy.Strona internetowa

- Informacje dotyczące monitoringu, raportowania, procedur finansowych.

- Wzory umów o dofinansowanie projektu realizowanego w ramach ZPORR.

- Wykaz realizowanych w regionie projektów.

D) Beneficjenci Końcowi– Wojewódzkie Urzędy Pracy, regionalne instytucje wybrane w drodze przetargu, wdrażające działania dla przedsiębiorców:

Zakres obowiązków:

- Upowszechnianie informacji o możliwościach uzyskania współfinansowania ze środków funduszy strukturalnych oraz o procedurach dotyczących realizacji projektów w ramach powierzonego zakresu działań (udostępnienie formularzy, współpraca z instytucjami prowadzącymi szkolenia zawodowe, przedsiębiorcami, zrzeszeniami przedsiębiorstw, centrami szkoleniowymi i organizacjami pozarządowymi).

- Upowszechnianie informacji na temat realizowanych projektów wsparcia przedsiębiorczości lub projektów rozwoju zasobów ludzkich (zgodnie z kompetencją).

- Nadzór nad przestrzeganiem przez beneficjentów zasad dotyczących stosowania środków informacyjnych i promocyjnych przez beneficjentów (na podstawie zapisów umów o finansowanie projektów).

- Współpraca z Instytucją Zarządzającą i innymi instytucjami zaangażowanymi we wdrażanie ZPORR w zakresie działań informacyjnych i promocyjnych (wymiana informacji, wspólne przedsięwzięcia).

Uszczegółowienie obowiązków regionalnych instytucji wdrażających w zakresie działań informacyjnych i promocyjnych w związku z realizacją ZPORR:Instrument
(kanał promocji)


Treść informacji

Miejsca dystrybucji

Punkt kontaktowy dla beneficjentów


- Upowszechnianie informacji o możliwościach uzyskania współfinansowania ze środków funduszy strukturalnych oraz o procedurach dotyczących realizacji projektów w ramach powierzonego zakresu działań (udostępnienie formularzy aplikacyjnych, współpraca z instytucjami prowadzącymi szkolenia zawodowe, przedsiębiorcami, zrzeszeniami przedsiębiorstw, centrami szkoleniowymi i organizacjami pozarządowymi).

- Jednostki samorządu terytorialnego.

- Instytucje szkoleniowe.

- Biura pośrednictwa pracy.

- Organizacje społeczne, pozarządowe.

- Szkoły wyższe i uczelnie zawodowe.

- Placówki naukowo-badawcze.

- Firmy doradcze (konsultingowe).

- Związki zawodowe.

- Samorządy gospodarcze.

- Związki pracodawców.

- Beneficjenci.


Media (rasa, radio, TV)


- Publikacje prasowe, wiadomości w lokalnej/regionalnej TV, rozgłośni radiowej przy okazji akceptacji dofinansowania projektu, bądź innych wydarzeń związanych z realizacją projektów i programu.

- Umieszczanie artykułów i informacji w czasopismach specjalistycznych itp.Broszury informacyjne, ulotki, biuletyny


- Informowanie partnerów społecznych i opinii publicznej o możliwościach jakie stwarzają fundusze strukturalne w ramach ZPORR.

- Zbudowanie pozytywnego wizerunku dla funduszy strukturalnych.

- Podniesienie świadomości korzyści związanych z funduszami UE.

- Informowanie o procedurach dotyczących zgłaszania i realizacji projektów.Konferencje, seminaria wykłady, prezentacje, szkolenia

- Upowszechnianie informacji na temat możliwości realizacji projektów dotyczących rozwoju zasobów ludzkich i wspierania przedsiębiorczości przy wsparciu funduszy strukturalnych w ramach ZPORR.

- Upowszechnianie informacji na temat interwencji ZPORR w zakresie rozwoju zasobów ludzkich i wspierania przedsiębiorczości.Internet

- Teksty informacyjne, przykłady projektów i ich realizacji, dokumentacja projektowa, wnioski, itp.

Plakaty

-Informowanie odbiorców pomocy i opinii publicznej o roli jaką UE odgrywa w rozwoju zasobów ludzkich, szkoleniach zawodowych, wsparciu przedsiębiorczości.

Informowanie o realizowanych projektach z zakresu rozwoju zasobów ludzkich oraz wsparcia przedsiębiorczości.

E) W każdej z instytucji zaangażowanej we wdrażanie ZPORR wyznaczona zostanie osoba odpowiedzialna za działania informacyjne i promocję, a także wskazane zostaną imiennie osoby udzielające wszelkich informacji o wdrażaniu ZPORR, w ramach kompetencji poszczególnych instytucji. Informacja o możliwościach kontaktu z tymi osobami będzie zamieszczana w materiałach informacyjnych i promocyjnych.

Instytucje zaangażowane we wdrażanie ZPORR będą regularnie przekazywały informacje o realizowanych działaniach informacyjnych i promocyjnych.

Urzędy Wojewódzkie oraz regionalne instytucje wdrażające będą przekazywały te informacje do Urzędów Marszałkowskich, które opracowywać będą zbiorczą coroczną informację, na temat działań informacyjnych i promocyjnych, związanych z wdrażaniem ZPORR na terenie województwa, przekazywaną Instytucji Zarządzającej ZPORR.

Informacje te będą podstawą do opracowania sprawozdania z realizacji Rozporządzenia Komisji 1159/2000 przedstawionego corocznie poprzez Instytucję Zarządzającą ZPORR Komisji Europejskiej.Obowiązki beneficjentów dotyczących informowania i promocji

Wszyscy beneficjenci uzyskujący wsparcie ze środków funduszy strukturalnych są zobowiązani do stosowania odpowiednich środków informowania i promocji w zależności od charakteru realizowanego projektu. Instrumentami tymi są:

- dyplomy, certyfikaty;

- tablice reklamowe (billboardy);

- stałe tablice pamiątkowe;

- umieszczanie logo UE i logo ZPORR na wszystkich dokumentach związanych


z realizacją projektów.

Zapisy dotyczące stosowanych środków informacyjnych i promocyjnych przez beneficjenta będą elementem umowy dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację projektu, na mocy której projektodawca uzyska dofinansowanie ze środków funduszy strukturalnych.

Kontrola przestrzegania tych zapisów kontraktowych należeć będzie do obowiązków:

- Urzędu Wojewódzkiego – w przypadku gdy Urząd Wojewódzki podpisze umowę dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację projektu

- Beneficjenci Końcowi – w przypadku gdy podpiszą one umowę dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego lub Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację projektu.

V. Ramowy harmonogram działań
Działanie


Instytucja realizująca


2004

2005

2006

I-VI

VII-XII

I-VI

VII-XII

I-VIVII-XII

Publikacja ZPORR, Uzupełnienia ZPORR, Podręcznika Procedur Wdrażania ZPORR

IZPublikacja i dystrybucja broszur, materiałów informacyjnych

IZ, UM, IW
Konferencje otwierające ZPORR

IZ, UMKonferencje, seminaria i spotkania informacyjne

IZ, UM, IWSzkolenia i warsztaty dla beneficjentów

UM,UW, RIW,WUPStrony internetowe dot. ZPORR

IZ, UM, UW, IWWspółpraca z mediami

IZ, UM, UW, IWBiuletyn informacyjny ZPORR

IZPunkty informacyjne

IZ, UM, IWOkresowa ewaluacja i raporty

IZ, UM, UW, IWMetody ewaluacji podjętych działań

1 Okresowe raporty z realizacji Planu Promocji ZPORR na szczeblu regionalnym przygotowywane przez Urzędy Marszałkowskie, na podstawie informacji własnych, informacji z Urzędów Wojewódzkich oraz regionalnych instytucji wdrażających.

2 Coroczne raporty dla Komisji Europejskiej zawierające opis działań podejmowanych jako realizacja Planu Promocji ZPORR, przygotowywane przez Instytucję Zarządzającą ZPORR.

Budżet Planu Promocji ZPORR

Działania informacyjne i promocyjne będą finansowane z pomocy technicznej ZPORR.

Pomoc techniczna w ramach działania 4.3 ZPORR w kwocie 8,2 mln euro, w tym:

1 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego – 6,1 mln euro

2 Współfinansowanie krajowe (środki budżetu państwa i budżetów samorządów wojewódzkich) – 2,1 mln euro

PROCEDURY WPROWADZANIA ZMIAN DO UZUPEŁNIENIA PROGRAMU

Zgodnie z brzmieniem art. 34 ust. 3 Rozporządzenia Rady UE 1260/99/WE Instytucja zarządzająca na żądanie komitetu monitorującego lub z własnej inicjatywy, winna dostosować uzupełnienie programu, bez zmiany całkowitej wielkości środków przyznanych danemu priorytetowi z Funduszy ani ich celów. Po zatwierdzeniu przez komitet monitorujący, winna ona w ciągu miesiąca poinformować Komisję o dokonanym dostosowaniu.

Wszelkie zmiany w Priorytetach zawartych w decyzji w sprawie wkładu funduszy winny być dokonane przez Komisję, w uzgodnieniu z danym państwem członkowskim, w ciągu czterech miesięcy od dostarczenia zatwierdzającej decyzji komitetu monitorującego.

system wymiany danych i informacji

Częstotliwość i zakres wymiany informacji między Instytucją Pośredniczącą a beneficjentami końcowymi (Priorytety I i III, z wyłączeniem Działania 3.4.) oraz między beneficjentami końcowymi a projektodawcami (Priorytet II i Działanie 3.4.) będzie uzależniony od typu projektu oraz od czasu jego trwania. Wszyscy projektodawcy, niezależnie od rodzaju realizowanego projektu powinni informować o aktualnej sytuacji finansowej projektu – ile środków finansowych zostało już wydatkowanych, z jakich pochodziły źródeł, na co zostały przeznaczone.

Instytucja Pośrednicząca/ końcowy beneficjent zbiera okresowe sprawozdania od projektodawców. Na podstawie tych sprawozdań będą sporządzane wymagane okresowe, roczne i końcowe raporty na temat procesu wdrażania ZPORR. Raporty, obrazujące postęp wdrażania ZPORR, będą przedkładane Komisji Europejskiej przez Instytucję Zarządzającą w ciągu 6 miesięcy od zakończenia każdego roku kalendarzowego. Informacje potrzebne do sporządzania raportów będą napływały okresowo do Instytucji Zarządzającej za pośrednictwem Systemu Informatycznego Monitoringu i Kontroli Funduszy Strukturalnych i Funduszu Spójności (SIMIK).

Na system monitorowania ZPORR składać się będą dwa tworzące ze sobą komplementarną i spójną całość systemy informatyczne: SIMIK oraz podsystem monitoringu EFS (PEFS) – w odniesieniu do działań ZPORR, współfinansowanych przez EFS.

System Informatyczny Monitoringu i Kontroli Finansowej Funduszy Strukturalnych i Funduszu Spójności w Polsce będzie spełniał następujące cele:


  • zapewnienie właściwego, skutecznego i przejrzystego zarządzania środkami europejskimi w ramach programów współfinansowanych przez Unię Europejską,

  • zapewnienie monitorowania wskaźników finansowych zadań realizowanych w ramach Podstaw Wsparcia Wspólnoty i Programów Operacyjnych w podziale na fundusze, dysponentów, priorytety, działania i projekty,

  • zapewnienie monitorowania efektów rzeczowych zadań realizowanych w ramach Podstaw Wsparcia Wspólnoty i Programów Operacyjnych w podziale na fundusze, dysponentów, priorytety, działania i projekty,

  • zapewnienie efektywnego i zgodnego z zalecanymi procedurami dostarczania Komisji Europejskiej wymaganej sprawozdawczości i informacji o postępach i efektach wdrażania funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w Polsce,

  • monitorowanie i zarządzanie każdym projektem od złożenia wniosku, poprzez kolejne etapy administrowania projektem, do dokonania oceny i kontroli finansowej.

Każde państwo członkowskie zgodnie z artykułem 18.3.e Rozporządzenia 1260/99 zobowiązane jest do dostarczenia Komisji Europejskiej określonego zestawu danych pochodzących z monitoringu wdrażania funduszy strukturalnych. Gromadzenie danych przez instytucję zarządzającą jest podstawowym elementem procesu monitoringu i oceny wdrażania funduszy strukturalnych. Komisja Europejska opracowała specjalny „interfejs” dla celów elektronicznej wymiany danych opisany w dokumencie „Fundusze Strukturalne 2000 – 2006 Elektroniczna wymiana danych pomiędzy państwami członkowskimi i Komisją Europejską”, w którym szczegółowo określona jest forma i zakres informacji, jakie państwa członkowskie muszą gromadzić i przesyłać do Komisji Europejskiej. Informacje potrzebne do sporządzania raportów dla Komisji Europejskiej będą napływały okresowo do Instytucji Zarządzającej za pośrednictwem Systemu Informatycznego Monitoringu i Kontroli Finansowej Funduszy Strukturalnych i Funduszu Spójności (SIMIK), począwszy od najniższego poziomu użytkowników systemu. Dane te będą zapisywane i agregowane. Następnie, za pomocą systemu SIMIK generowane będą specjalne pliki, o określonej strukturze, zgodne z „interfejsem” elektronicznej wymiany danych, które będą przesłane do Komisji Europejskiej.

Uzupełnieniem systemu SIMIK jest podsystem informatyczny dla EFS nazwany Podsystemem monitoringu EFS, którego podstawowym celem jest spełnienie wszelkich wymogów Komisji Europejskiej, ze względu na specyfikę EFS, nie uwzględnionych w systemie SIMIK. Użytkownikami podsystemu, którego strukturę stanowią lokalne bazy danych, będą instytucje pełniące rolę beneficjenta końcowego w systemie wdrażania EFS.

Podsystem monitoringu EFS będzie spełniał następujące cele:


  • wprowadzanie i przechowywanie szczegółowych informacji na temat końcowych odbiorców pomocy,

  • wprowadzanie danych pochodzących z ankietowania końcowych odbiorców pomocy po zakończeniu projektu,

  • agregacja i przesyłanie danych do systemu SIMIK,

  • wykorzystanie systemów informatycznych użytkowanych przez projektodawców w celu zautomatyzowania procesu przekazu danych na temat końcowych odbiorców pomocy.


Wpływ realizacji Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego na kwestie horyzontalne

Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego jak i realizowane w jego ramach działania, są zgodne z podstawowymi kierunkami rozwoju wynikającymi z polityk Wspólnotowych, w szczególności z polityką ochrony i poprawy stanu środowiska, polityką równych szans, polityką wspierania zatrudnienia oraz społeczeństwa informacyjnego.
1   ...   29   30   31   32   33   34   35   36   37


©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna