Podstawa do dalszych prac zgodnie z przedstawionymi zaleceniamiPobieranie 2,22 Mb.
Strona33/37
Data15.02.2018
Rozmiar2,22 Mb.
1   ...   29   30   31   32   33   34   35   36   37

Przepływy środków z funduszy strukturalnych
Przepływy środków z funduszy strukturalnych
Środki z funduszy strukturalnych w polskim systemie finansów publicznych.Status środków pomocowych określony jest w ustawie z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155 poz.1014 z późniejszymi zmianami), zwana dalej ustawą o finansach publicznych:

Zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt. 2a ustawy o finansach publicznych środki z funduszy strukturalnych są środkami publicznymi. Ich rozliczanie ich jest analogiczne jak dla dotacji z budżetu państwa

Są one gromadzone na wyodrębnionych rachunkach bankowych i mogą być wydatkowane do wysokości kwot zgromadzonych na tych rachunkach. Obsługę bankową rachunków prowadzi Narodowy Bank Polski na podstawie umów rachunku bankowego.

Nadzór finansowy – zgodnie z art. 30b ust. 2 ustawy o finansach publicznych Minister Finansów sprawuje nadzór finansowy w zakresie środków, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 2 i 2a, w szczególności nad podmiotami:

1). nadzorującymi programy lub projekty realizowane z tych środków,

2). dysponującymi tymi środkami.


Sposób przedstawienia w ustawie budżetowej.

Zgodnie z art. 61 ust. 4 pkt. 5 ustawy o finansach publicznych, w odniesieniu do pomocy strukturalnej, prezentacja realizowanych programów w ustawie budżetowej następuje w formie załączników. Do ustawy budżetowej będzie włączane “zestawienie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt. 2a, w podziale na poszczególne okresy realizacji i źródła pochodzenia środków na ich realizację; w odniesieniu do programów zestawienie sporządza się według kategorii interwencji funduszy strukturalnych.”Podstawowe zasady wydatkowania środków pochodzących z funduszy strukturalnych:

- wydatkowanie wyłącznie na z góry określony cel – art. 30 pkt. 1 ustawy o finansach publicznych,

- zgodnie z obowiązującymi procedurami – art. 30 pkt. 2 ustawy o finansach publicznych,

- zasady rozliczania – jak dla dotacji z budżetu państwa – art. 30a ustawy o finansach publicznych.Sankcje przewidziane za naruszenie obowiązujących zasad:

- zwrot środków wraz z odsetkami – art. 30d ust. 2 ustawy o finansach publicznych,    • niemożność ubiegania się o przyznanie pomocy przez kolejne trzy lata – art. 30d ust. 3 ustawy o finansach publicznych,

    • zarzut naruszenia dyscypliny finansów publicznych z art. 138 ust. 1 pkt. 4 lub 18 ustawy o finansach publicznych i ewentualne ukaranie, zgodnie z przepisami Działu V ustawy.

Dla środków z funduszy strukturalnych prowadzona jest odrębna księgowość i sprawozdawczość.Przepływy środków z funduszy strukturalnych w ramach ZPORR


Zgodnie z art. 32 Rozporządzeniem Rady Nr 1260/1999 wyróżniamy następujące rodzaje płatności:

- Płatność zaliczkowa,

- Płatności okresowe,

- Płatność salda końcowego.Po wydaniu decyzji przez Komisję Europejską o zatwierdzeniu pomocy i przyznaniu środków z funduszy strukturalnych (art. 31 ust. 1 Rozporządzenia Rady Nr 1260/99) następuje wypłata zaliczki w wysokości 10 % i 6% środków z funduszy dla danej pomocy na rzecz Instytucji Płatniczej. Zaliczka może zostać podzielona na nie więcej niż 2 lata budżetowe – w zależności od dostępności środków budżetowych (art. 32 ust. 2 Rozporządzenia Rady Nr 1260/99).

Zaliczka przyznana Polsce przez Komisję Europejską zostanie wykorzystana na jak najszybsze zrefundowanie wydatków poniesionych przez beneficjentów pomocy. Jest to realizacja postanowień art. 32 ust. 1 Rozporządzenia Rady Nr 1260/1999 z dnia 21 czerwca 1999 r. wprowadzającego ogólne przepisy dotyczące funduszy strukturalnych, zgodnie z którym Instytucja Płatnicza powinna zagwarantować, aby końcowi beneficjenci otrzymali płatność z funduszy UE jak najszybciej.

W przypadku, gdy w ciągu 18 miesięcy od decyzji w sprawie przyznania pomocy, do Komisji nie zostanie przesłany żaden wniosek o płatność, w zależności od postępu wdrażania pomocy, całość lub część płatności zaliczkowej jest zwracana Komisji.
Jeżeli płatność zaliczkowa przynosi dochody z odsetek, powinny one zostać alokowane przez Instytucję Płatniczą w ramach programu, z którego udzielono zaliczki.

Płatności okresowe są refundacją kosztów faktycznie poniesionych i poświadczonych przez instytucję płatniczą. Komisja dokonuje płatności okresowych do Instytucji Płatniczej na podstawie wniosku o refundację, zgodnie z wzorem określonym w załączniku nr II do Rozporządzenia Komisji 438/2001. Komisja powinna dokonać płatności nie później niż 2 miesiące po otrzymaniu akceptowalnego wniosku o refundację wydatków. Wniosek jest akceptowalny, gdy spełnia wymagania określone w art. 32 ust. 3 Rozporządzenia Rady 1260/1999. Wnioski o płatności okresowe składane są do Komisji trzy razy do roku, przy czym ostatni wniosek jest składany najpóźniej do dnia 31 października. W razie potrzeby istnieje możliwość, po wcześniejszym uzgodnieniu z Komisją, złożenia w ciągu roku więcej niż trzech wniosków o płatność. Pierwsza deklaracja w każdym roku powinna obejmować wydatki na dzień 31 grudnia.

Suma płatności zaliczkowej i płatności okresowych nie może przekroczyć 95% wkładu funduszy dla tej pomocy.

Płatność salda końcowego zostaje wypłacona, gdy:

- Instytucja Płatnicza przedłoży Komisji w terminie 6 miesięcy od ostatecznego terminu płatności, określonego w decyzji przyznającej środki z Funduszy, potwierdzone oświadczenie o faktycznie poniesionych wydatkach,

- Komisja otrzyma w ciągu 6 miesięcy od zakończenia terminu kwalifikowalności wydatków i zatwierdzi końcowy raport na temat wdrażania,

- państwo członkowskie przekaże Komisji poświadczenie zamknięcia pomocy.

Gdy końcowy raport monitoringowy nie zostanie złożony w ciągu 18 miesięcy od daty zakończenia prac i wykonania płatności, określonej w decyzji o przyznaniu pomocy, część pomocy odpowiadająca płatności końcowej zostanie anulowana.Zaliczka/płatności okresowe są przekazywane na rachunek funduszowy Instytucji Płatniczej (Ministerstwa Finansów), utworzony odpowiednio dla każdego funduszu zaliczanego do grupy funduszy strukturalnych. Instytucja Płatnicza dysponuje także drugą grupą rachunków, na których gromadzone są środki na realizację poszczególnych programów operacyjnych.

Po dokonaniu w Instytucji Płatniczej podziału środków na poszczególne programy, środki z odpowiedniego rachunku "funduszowego" są przekazywane na odpowiedni rachunek "programowy". Poziom rachunków „programowych” jest niezbędny ze względu na obowiązek przedstawiania przez Instytucję Płatniczą rozliczeń Komisji Europejskiej m.in. w podziale na poszczególne programy operacyjne. Czas dokonywania operacji na tych rachunkach będzie ograniczony do niezbędnego minimum. Rachunki zostaną utworzone na podstawie umowy rachunku bankowego zawartej pomiędzy Instytucją Płatniczą a Narodowym Bankiem Polskim, zgodnie z art. 30d ustawy o finansach publicznych.

Kwestie związane z dokonywaniem płatności pomiędzy Komisja Europejską a Instytucją Płatniczą reguluje art. 32 Rozporządzenia Rady Nr 1260/99, natomiast sposób poświadczania wydatków – art. 9 Rozporządzenia Komisji Nr 438/2001.
Przepływy finansowe dla środków z EFRR w ramach priorytetów I i III (poza działaniem 3.4 Mikroprzedsiębiorstwa)

Schemat przepływów dla środków z EFRR w ramach priorytetu 1 i 3 poza działaniem 3.4 zawarty jest w załączniku nr

Minister Finansów, na podstawie trójstronnego porozumienia zawartego z Instytucją Zarządzającą ZPORR oraz Instytucją Pośredniczącą dla danego województwa, przekazuje środki z rachunków "programowych" Instytucji Płatniczej odpowiednio na rachunki utworzone na poziomie Instytucji Pośredniczących (Urzędów Wojewódzkich) w Oddziałach Okręgowych Narodowego Banku Polskiego. Zgodnie z art. 30d ustawy o finansach publicznych, wszystkie rachunki zostaną wyodrębnione od rachunków służących obsłudze środków budżetu państwa.

Instytucje Pośredniczące (Urzędy Wojewódzkie) będą zawierać umowy z Beneficjentami Końcowymi określające szczegółowe warunki wykorzystania i rozliczania przyznanych środków pomocowych UE. Na ich podstawie Instytucje Pośredniczące będą dokonywać przelewów na rzecz Beneficjentów Końcowych.

Beneficjent końcowy zobowiązuje się do szczegółowego rozliczenia tych środków, zgodnie z przepisami prawa polskiego i wspólnotowego oraz zapisami ZPORR i Uzupełnienia ZPORR.


Przepływy finansowe dla środków z EFS dla priorytetu 2 oraz z EFRR-działanie 3.4 Mikroprzedsiębiorstwa

Schemat przepływów dla środków z EFS w ramach priorytetu 2 oraz dla działania 3.4 zawarty jest w załączniku nr

Minister Finansów, na podstawie trójstronnego porozumienia zawartego z Instytucją Zarządzającą ZPORR oraz Instytucją Pośredniczącą dla danego województwa, przekazuje środki z rachunków "programowych" Instytucji Płatniczej odpowiednio na rachunki utworzone na poziomie Instytucji Pośredniczących (Urzędów Wojewódzkich) w Oddziałach Okregowych Narodowego Banku Polskiego. Zgodnie z art. 30d ustawy o finansach publicznych, wszystkie rachunki zostaną wyodrębnione od rachunków służących obsłudze środków budżetu państwa.

Instytucje Pośredniczące (Urzędy Wojewódzkie) będą zawierać umowy z Beneficjentami Końcowymi pełniącymi rolę Instytucji Wdrażających. Będą również zawierane umowy między Beneficjentami Końcowymi/ Instytucjami Wdrażającymi a projektodawcami. Umowy te będą zawierać szczegółowe warunki wykorzystania i rozliczania przyznanych środków pomocowych UE i na ich podstawie Instytucje Pośredniczące będą dokonywać przelewów na rzecz projektodawców. Przelewy będą dokonywane z pominięciem rachunków na poziomie Instytucji Wdrażających.

Projektodawca zobowiązuje się do szczegółowego rozliczenia tych środków, zgodnie z przepisami prawa polskiego i wspólnotowego oraz zapisami ZPORR i Uzupełnienia ZPORR.

Przepływy finansowe dla Pomocy technicznej ZPORR

Schemat przepływów dla pomocy technicznej ZPORR zawarty jest w załączniku nr

Minister Finansów, na podstawie zawartego z Instytucją Zarządzającą ZPORR przekazuje środki z rachunku programowego Instytucji Płatniczej odpowiednio na rachunek utworzony w Instytucji Zarządzającej ZPORR. Następnie na podstawie umów pomiędzy Instytucją Zarządzającą ZPORR a poszczególnymi Instytucjami Pośredniczącymi środki przelewane są na rachunki utworzone na poziomie Instytucji Pośredniczących (Urzędów Wojewódzkich) w Regionalnych Oddziałach Narodowego Banku Polskiego. Instytucja Zarządzająca zatrzymuje kwoty refundacji dla projektów, które sama wdraża.

Zgodnie z art. 30d ustawy o finansach publicznych, wszystkie rachunki zostaną wyodrębnione od rachunków służących obsłudze środków budżetu państwa.
Instytucja Pośrednicząca przekazuje środki na rachunki poszczególnych projektodawców projektów pomocy technicznej (Instytucje Wdrażające dla działania w ramach priorytetu II oraz działania 3.4, Urzędy Marszałkowskie) oraz zatrzymuje środki refundacji dla projektów, które sama wdraża.


Weryfikacja i certyfikacja wydatków

W celu odzyskania z Komisji Europejskiej kosztów poniesionych przez Beneficjentów końcowych/projektodawców musi nastąpić certyfikacja wydatków poprzez zweryfikowanie wniosków o refundację przez poszczególne instytucje zaangażowane w ten proces.Refundacja wydatków z EFRR poza działaniem 3.4 Mikroprzedsiębiorstwa)

Schemat obiegu wniosków o refundację z EFRR poza działaniem 3.4 znajduje się w załączniku nr

Schemat obiegu wniosków dla pomocy technicznej znajduje się w załączniku nr

Zasady weryfikacji wniosków o refundacje wydatków dla projektów pomocy technicznej ZPORR są tożsame z zasadami dotyczącymi wnioskowania o refundację ze środków EFRR w ramach priorytetu 1 i 3.


W przypadku środków z EFRR (poza działaniem 3.4 oraz) beneficjent końcowy po poniesieniu wydatków związanych z realizacją projektu składa do Instytucji Pośredniczącej wniosek o refundację wydatków wraz z potwierdzonymi za zgodność z oryginałem kopiami ww. dokumentów oraz wyciągiem bankowym potwierdzającym dokonanie płatności.

Następnie Instytucja Pośrednicząca dokonuje szczegółowej weryfikacji wniosków zarówno pod względem merytorycznym, jak i formalnym.


Po poświadczeniu wniosków o refundację wydatków otrzymanych od poszczególnych beneficjentów końcowych, Instytucja Pośrednicząca sporządza zbiorczy wniosek o refundację wydatków, obejmujący wszystkie poświadczone wnioski z danego województwa w części finansowanej z EFRR (poza wydatkami w ramach pomocy technicznej ZPORR).


Wniosek zbiorczy jest przesyłany w wersji papierowej oraz elektronicznej w systemie SIMIK do Instytucji Zarządzającej ZPORR raz w miesiącu.

Instytucja Zarządzająca ZPORR przeprowadza weryfikację zbiorczych wniosków o refundację wydatków, otrzymanych od Instytucji Pośredniczących, w szczególności pod względem kwalifikowalności wydatków.

Instytucja Zarządzająca ZPORR sporządza zbiorczy wniosek o refundację ze środków EFRR w ramach ZPORR.

Zbiorczy wniosek o refundację jest przekazywany do Instytucji Płatniczej raz na kwartał w wersji papierowej oraz elektronicznej w systemie SIMIK.

Instytucja Płatnicza, po zweryfikowaniu zbiorczego wniosku o refundację wydatków z EFRR w ramach ZPORR, certyfikuje go, a następnie przygotowuje i przesyła do Komisji Europejskiej wniosek o przekazanie odpowiednich środków z EFRR. Po otrzymaniu refundacji z KE, środki te są przekazywane przez Instytucję Płatniczą na rachunek programowy Instytucji Pośredniczącej (lub dla pomocy technicznej ZPORR- na rachunek pomocy technicznej ZPORR w Instytucji Zarządzającej).


Refundacja wydatków z EFS oraz z EFRR- działanie 3.4 Mikroprzedsiębiorstwa

Schemat obiegu wniosków o refundację z EFS oraz z EFRR dla działania 3.4 Mikroprzedsiębiorstwa znajduje się w załączniku nr


W przypadku środków z EFS oraz EFRR- dla działania 3.4 Mikroprzedsiebiorstwa w procesie weryfikacji wniosków o płatność uczestniczy również Beneficjent Końcowy, pełniący rolę Instytucji Wdrażającej. Dokonuje on formalnej i merytorycznej weryfikacji otrzymanych dokumentów finansowych po kątem zgodności ze stanem faktycznym, kwalifikowalności poniesionych wydatków oraz zgodności ze ZPORR, Uzupełnieniem ZPORR oraz obowiązującymi przepisami prawa polskiego i wspólnotowego.
Na postawie zweryfikowanych wniosków o płatność przekazywanych przez projektodawców, Beneficjent Końcowy, pełniący rolę Instytucji Wdrażającej sporządza wniosek o refundację dla działania i przekazuje go do Instytucji Pośredniczącej. Dalsza ścieżka wnioskowania o refundację jest identyczna ze ścieżką opisana powyżej dla refundacji wydatków z EFRR.


Współfinansowanie z krajowych środków publicznych

Zasada kwalifikowalności odnosi się zarówno do środków pochodzących z funduszy strukturalnych, jak i do współfinansowania krajowego. Wydatki, które nie zostaną uznane za kwalifikowalne, beneficjent końcowy/projektodawca pokrywa ze środków własnych.

Wniosek o przyznanie współfinansowania jest składany w formie określonej przez dysponenta części budżetowej przyznającego współfinansowanie za pośrednictwem Instytucji Pośredniczącej.
Tryb przekazywania środków na współfinansowanie projektów określany jest w umowie zawieranej pomiędzy dysponentem części budżetowej a beneficjentem końcowym/Instytucją Wdrażającą.


Prefinansowanie

W celu zapewnienia płynności finansowej oraz jak najszybszego zwrotu poniesionych wydatków przewiduje się możliwość udzielenia pożyczki na prefinansowanie dla beneficjentów końcowych.

Prefinansowanie, zgodnie z zapisami projektu ustawy o finansach publicznych polegać ma na możliwości tymczasowego finansowania zadań z pożyczki z budżetu państwa. Zwrot pożyczki na prefinansowanie do budżetu następuje po otrzymaniu środków z budżetu Unii Europejskiej.

W ramach ZPORR w szczególności systemem prefinansowania zostaną objęte projekty w ramach priorytetu II finansowane z EFS, z uwagi na dotacyjny system przekazywania dotacji dla projektodawców.

1   ...   29   30   31   32   33   34   35   36   37


©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna