Podstawa do dalszych prac zgodnie z przedstawionymi zaleceniamiPobieranie 2,22 Mb.
Strona31/37
Data15.02.2018
Rozmiar2,22 Mb.
1   ...   27   28   29   30   31   32   33   34   ...   37

INSTYTUCJA ZARZĄDZAJĄCA


(W przypadku gdy beneficjentem jest Urząd Wojewódzki lub Instytucja Zarządzająca)TABELARYCZNE ZESTAWIENIE INFORMACJI DOTYCZĄCYCH DZIAŁANIA 4.2


Nazwa Programu Operacyjnego

ZPORR


Nazwa Priorytetu

Pomoc techniczna

Nazwa działania

Wsparcie procesu wdrażania ZPORR – wydatki nielimitowane

Nazwa poddziałania
Dziedzina interwencji Funduszy Strukturalnych

411

412


413

Numer działania

4.2

Numer poddziałania
Czas trwania działania

2004-2006

Instytucja Zarządzająca

MGPiPS

Instytucja Pośrednicząca

Urząd Wojewódzki

Beneficjenci Końcowi/Instytucja Wdrażająca

1. Instytucja Zarządzająca ZPORR

2. Jednostki uczestniczące w imieniu samorządu województwa w zarządzaniu komponentem regionalnym ZPORR oraz jednostki pełniące funkcję beneficjenta końcowego dla działań priorytetu II i działania 3.4.

3. Urzędy Wojewódzkie


Ostateczni Odbiorcy (projektodawcy)

 

 


Ostateczni Beneficjenci (osoby, instytucje lub grupy społeczne bezpośrednio korzystające z wdrażanej pomocy)

 

 


Instytucja Płatnicza

MF

Rodzaj pomocy (np. czy będą to granty inwestycyjne, doradztwo, szkolenia)
Max. udział środków ERDF (%) w kwalifikujących się kosztach

75%


Wsparcie finansowe ogółem dla działania (w MEUR)

11,3

Wsparcie finansowe Unii Europejskiej (w MEUR)

8,5

Wsparcie finansowe z krajowych środków publicznych (w MEUR)

2,8

Wielkość środków prywatnych (w MEUR)

 

Udział środków Unii Europejskiej (%) w całości środków

75,00

Udział środków Unii Europejskiej (%) w środkach publicznych

75,00

Udział krajowych środków publicznych (%) w całości środków

25,00

Udział krajowych środków publicznych (%) w środkach publicznych

25,00

Udział środków prywatnych (%) w całości środków

0,00

Wkład krajowy publiczny i prywatny (%) w całości środków

25,00

System wyboru projektów

Konkurs projektów. Wnioski projektowe są składane do Komisji Zatwierdzającej Wnioski powołanej przy Instytucji Zarządzającej. Oceny merytorycznej oraz wyboru wniosków dokonuje Komisja Zatwierdzająca. Umowy z beneficjentami podpisuje Wojewoda lub Instytucja Zarządzająca.


Skład Komisji Zatwierdzającej Wnioski

W skład Komisji Zatwierdzającej Wnioski wchodzą przedstawiciele Instytucji Zarządzającej ZPORR, Instytucji Płatniczej oraz samorządu regionalnego i administracji rządowej w województwie.
Działanie 4.3. Działania informacyjne i promocyjne


OPIS I UZASADNIENIE DZIAŁANIA

Skuteczne wykorzystywanie funduszy strukturalnych uzależnione jest w dużej mierze od efektywności działań informacyjnych i promocyjnych. Plan Promocji ZPORR „Wsparcie Rozwoju Regionalnego w Polsce ze Środków Funduszy Strukturalnych”, przygotowany zgodnie z zaleceniami Rozporządzenia Komisji nr 1159/2000 w sprawie środków informacyjnych i promocyjnych stosowanych przez Państwa Członkowskie odnośnie pomocy z Funduszy Strukturalnych, nakłada liczne obowiązki w tym zakresie na wszystkie instytucje uczestniczące we wdrażaniu ZPORR.

Na szczeblu centralnym, Departament Wdrażania Programów Rozwoju Regionalnego odpowiedzialny jest za zapewnienie odpowiedniej informacji i promocji ZPORR.

Za promocję regionalnych komponentów programu odpowiedzialny jest samorząd województwa we współpracy z Urzędami Wojewódzkimi.


CELE DZIAŁANIA

Celem niniejszego działania jest:

- wsparcie działań służących zapewnieniu powszechnego dostępu do informacji o możliwościach ubiegania się o dofinansowanie ze środków funduszy strukturalnych na realizację projektów służących rozwojowi regionalnemu, w szczególności dla: potencjalnych odbiorców pomocy, regionalnych i lokalnych władz oraz innych właściwych władz publicznych, organizacji zawodowych i środowisk przedsiębiorców, partnerów gospodarczych i społecznych, organizacji pozarządowych;

- wsparcie działań służących informowaniu opinii publicznej o roli Unii Europejskiej w zakresie wspierania rozwoju regionów oraz o osiągniętych rezultatach tego wsparcia.


UWZGLĘDNIENIE POLITYKI RÓWNYCH SZANS

Przy realizacji działania będą uwzględnione zasady równości szans kobiet i mężczyzn.RODZAJE KWALIFIKUJĄCYCH SIĘ PROJEKTÓW

- Przygotowanie i upowszechnianie materiałów informacyjnych – aktualnych dokumentów programowych, podręczników procedur wdrażania, broszur, folderów i innych publikacji.

- Przygotowanie i publikacja biuletynu informacyjnego ZPORR.

- Przygotowanie i publikacja materiałów prasowych.

- Stworzenie i administrowanie stronami internetowymi.

- Organizacja konferencji, seminariów.

- Stworzenie, wyposażenie i utrzymanie punktów informacyjnych.

- Pokrycie kosztów zatrudnienia pracowników wypełniających zadania związane z informacją i promocją (tylko pracownicy kontraktowi).

- Organizacja i przeprowadzenie szkoleń dla beneficjentów.

- Koszty zatrudnienia pracowników kontraktowych zajmującychc się informacją i promocją.KRYTERIA WYBORU PROJEKTÓW

KRYTERA KWALIFIKOWALNOŚCI

Wszystkie projekty muszą spełniać następujące kryteria:

1 zgodność z celami działania;

2 zgodność z ww. rodzajami kwalifikujących się projektów dla działania;

3 wpływ na efektywność wdrażania i monitorowania ZPORR.

KRYTERIA FORMALNE

- zidentyfikowanie i potwierdzenie źródła i wielkości współfinansowania krajowego.


RODZAJE BENEFICJENTÓW

Beneficjentami końcowymi w ramach działania mogą być:

- Instytucja Zarządzająca ZPORR

- Jednostki uczestniczące w imieniu samorządu województwa w zarządzaniu komponentem regionalnym ZPORR oraz jednostki pełniące funkcję beneficjenta końcowego dla działań priorytetu II i działania 3.4

- Urzędy Wojewódzkie
POZIOM DOFINANSOWANIA PROJEKTÓW

Dofinansowanie z ERDF:

75% kwalifikującego się kosztu
PLAN FINANSOWANIA (MEUR)


Działanie

Koszty ogółem

Ogółem wkład publiczny w ramach działania

Ogółem fundusze strukturalne (wyłącznie ERDF)

Ogółem krajowy wkład publiczny

Środki prywatne

ogółem

Budżet państwa

Budżety jednostek samorządu terytorialnego

1=2+7

2=3+4

3

4=5+6

5

6

7

Działania informacyjne i promocyjne

8,2

8,2

6,1

2,1

1,1

1,0

-

Współfinansowanie krajowe:


1. W przypadku projektów realizowanych przez Instytucję Zarządzającą ZPORR, Urzędy Wojewódzkie oraz jednostki pełniące z ramienia samorządu województwa funkcję beneficjenta końcowego dla działań 2.5. i 3.4.

- 25% wartości projektu z budżetu państwa.

2. W przypadku projektów realizowanych przez instytucje wyznaczone przez samorząd województwa do pełnienia funkcji zarządzania komponentem regionalnym ZPORR i beneficjenta końcowego dla działań 2.2 i 2.6 oraz Wojewódzkie Urzędy Pracy – beneficjentów końcowych działań 2.1, 2.3 i 2.4:

- 15% wartości projektu z budżetu państwa;

- 10% wartości projektu z budżetu samorządu województwa.

Pozostałe projekty – 25% z budżetu samorządu województwa.

WSKAŹNIKI MONITORINGU

WSKAŹNIKI PRODUKTu

1. Liczba egzemplarzy wszystkich publikacji, broszur i ulotek informacyjnych nt.
ZPORR- 300 000.

2. Liczba zorganizowanych seminariów, konferencji i innych akcji promujących ZPORR – 250.

3. Liczba osób uczestniczących w szkoleniach dla beneficjentów – 1600.

TRYB ROZPATRYWANIA WNIOSKÓW

Propozycje projektów pomocy technicznej przygotowywane są przez beneficjentów (Instytucję Zarządzającą ZPORR, samorząd województwa oraz Urzędy Wojewódzkie) w formie Wniosku Aplikacyjnego Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego dla Pomocy Technicznej.

Wnioski składane są do Komisji Zatwierdzającej Wnioski o Przyznanie Środków z Pomocy Technicznej ZPORR, powołanej przy Instytucji Zarządzającej. W skład Komisji Zatwierdzającej wchodzą przedstawiciele Instytucji Zarządzającej ZPORR, przedstawiciele Instytucji Płatniczej oraz przedstawiciele samorządów województw i administracji rządowej w województwie.

Sekretariat Komisji Zatwierdzającej przyjmuje i rejestruje zgłoszone wnioski. Każdy wniosek sprawdzany jest pod względem kompletności oraz podlega ocenie zgodności formalnej i merytorycznej ze Zintegrowanym Programem Operacyjnym Rozwoju Regionalnego oraz Uzupełnieniem ZPORR. Następnie wnioski rozpatrywane są na posiedzeniu Komisji Zatwierdzającej.

W przypadku błędów technicznych w przedłożonych wnioskach, Sekretariat Komisji Zatwierdzającej może poprosić beneficjenta o uzupełnienie wniosku. Komisja Zatwierdzająca może także zadecydować na posiedzeniu o skorygowaniu wniosku.

Zatwierdzone projekty, których beneficjentem jest instytucja z ramienia samorządu województwa, z określoną wartością dotacji, przekazywane są do Urzędu Wojewódzkiego celem zawarcia przez Wojewodę umów o przyznanie dofinansowania z wnioskodawcami.

Umowy o przyznanie dofinansowania w przypadku projektów realizowanych przez Instytucję Zarządzającą lub Urzędy Wojewódzkie podpisywane są przez Instytucję Zarządzającą ZPORR.
Schemat trybu rozpatrywania wniosków

Przyjmowanie wniosków

Ocena formalna wniosków

Wybór projektów

KomisjA Zatwierdzająca Wnioski o Przyznanie Środków z Pomocy Technicznej ZPORR


Podpisanie umowy z beneficjentem


WOJEWODA

(w przypadku gdy beneficjentem jest instytucja wyznaczona przez samorząd województwa)

INSTYTUCJA ZARZĄDZAJĄCA


(W przypadku gdy beneficjentem jest Urząd Wojewódzki lub Instytucja Zarządzająca)TABELARYCZNE ZESTAWIENIE INFORMACJI DOTYCZĄCYCH DZIAŁANIA 4.3


Nazwa Programu Operacyjnego

ZPORR


Nazwa Priorytetu

Pomoc techniczna

Nazwa działania

Działania informacyjne i promocyjne

Nazwa poddziałania
Dziedzina interwencji Funduszy Strukturalnych

411

415


Numer działania

4.3

Numer poddziałania
Czas trwania działania

2004-2006

Instytucja Zarządzająca

MGPiPS

Instytucja Pośrednicząca

Urząd Wojewódzki

Beneficjenci Końcowi/Instytucja Wdrażająca

1. Instytucja Zarządzająca ZPORR

2. Jednostki uczestniczące w imieniu samorządu województwa w zarządzaniu komponentem regionalnym ZPORR oraz jednostki pełniące funkcję beneficjenta końcowego dla działań priorytetu II i działania 3.4.

3. Urzędy Wojewódzkie


Ostateczni Odbiorcy (projektodawcy)

 

 


Ostateczni Beneficjenci (osoby, instytucje lub grupy społeczne bezpośrednio korzystające z wdrażanej pomocy)

 

 


Instytucja Płatnicza

MF

Rodzaj pomocy (np. czy będą to granty inwestycyjne, doradztwo, szkolenia)
Max. udział środków ERDF (%) w kwalifikujących się kosztach

75%


Wsparcie finansowe ogółem dla działania (w MEUR)

8,2

Wsparcie finansowe Unii Europejskiej (w MEUR)

6,1

Wsparcie finansowe z krajowych środków publicznych (w MEUR)

2,1

Wielkość środków prywatnych (w MEUR)

 

Udział środków Unii Europejskiej (%) w całości środków

75,00

Udział środków Unii Europejskiej (%) w środkach publicznych

75,00

Udział krajowych środków publicznych (%) w całości środków

25,00

Udział krajowych środków publicznych (%) w środkach publicznych

25,00

Udział środków prywatnych (%) w całości środków

0,00

Wkład krajowy publiczny i prywatny (%) w całości środków

25,00

System wyboru projektów

Konkurs projektów. Wnioski projektowe są składane do Komisji Zatwierdzającej Wnioski powołanej przy Instytucji Zarządzającej. Oceny merytorycznej oraz wyboru wniosków dokonuje Komisja Zatwierdzająca. Umowy z beneficjentami podpisuje Wojewoda lub Instytucja Zarządzająca.


Skład Komisji Zatwierdzającej Wnioski

W skład Komisji Zatwierdzającej Wnioski wchodzą przedstawiciele Instytucji Zarządzającej ZPORR, Instytucji Płatniczej oraz samorządu regionalnego i administracji rządowej w województwie.

zarządzanie finansowe oraz Kontrola

System zarządzania finansowego i kontroli środków pochodzących z funduszy strukturalnych jest zgodny z wymogami określonymi w Rozporządzeniu Rady Nr 1260/1999, Rozporządzeniach Komisji Europejskiej Nr 438/2001 z dnia 2 marca 2001 r. oraz Nr 448/2001 z dnia 2 marca 2001 r. Podział funkcji w zakresie zarządzania finansowego i kontroli jednostek zaangażowanych we wdrażanie ZPORR został dokonany przy uwzględnieniu różnych zadań wykonywanych przez te jednostki (Zobacz: Schematy 20 i 20a. Zarządzanie finansowe i kontrola wydatków z funduszy strukturalnych w ramach ZPORR – model uproszczony oraz Schematy 21.1, 21.2. i 21.3. Schemat Instytucjonalny Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego).1   ...   27   28   29   30   31   32   33   34   ...   37


©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna