Podstawa do dalszych prac zgodnie z przedstawionymi zaleceniamiPobieranie 2,22 Mb.
Strona30/37
Data15.02.2018
Rozmiar2,22 Mb.
1   ...   26   27   28   29   30   31   32   33   ...   37

KomisjA Zatwierdzająca Wnioski o Przyznanie Środków z Pomocy Technicznej ZPORR


Podpisanie umowy z beneficjentem


WOJEWODA

(w przypadku gdy beneficjentem jest instytucja wyznaczona przez samorząd województwa)

INSTYTUCJA ZARZĄDZAJĄCA


(W przypadku gdy beneficjentem jest Urząd Wojewódzki lub Instytucja Zarządzająca)TABELARYCZNE ZESTAWIENIE INFORMACJI DOTYCZĄCYCH DZIAŁANIA 4.1

Nazwa Programu Operacyjnego

ZPORR


Nazwa Priorytetu

Pomoc techniczna

Nazwa działania

Wsparcie procesu wdrażania ZPORR – wydatki limitowane

Nazwa poddziałania
Dziedzina interwencji Funduszy Strukturalnych

411

Numer działania

4.1

Numer poddziałania
Czas trwania działania

2004-2006

Instytucja Zarządzająca

MGPiPS

Instytucja Pośrednicząca

Urząd Wojewódzki

Beneficjenci Końcowi/Instytucja Wdrażająca

1. Instytucja Zarządzająca ZPORR

2. Jednostki uczestniczące w imieniu samorządu województwa w zarządzaniu komponentem regionalnym ZPORR oraz jednostki pełniące funkcję beneficjenta końcowego dla działań priorytetu II i działania 3.4.

3. Urzędy Wojewódzkie


Ostateczni Odbiorcy (projektodawcy)

 

 


Ostateczni Beneficjenci (osoby, instytucje lub grupy społeczne bezpośrednio korzystające z wdrażanej pomocy)

 

 


Instytucja Płatnicza

MF

Rodzaj pomocy (np. czy będą to granty inwestycyjne, doradztwo, szkolenia)
Max. udział środków ERDF (%) w kwalifikujących się kosztach

75%


Wsparcie finansowe ogółem dla działania (w MEUR)

33,7

Wsparcie finansowe Unii Europejskiej (w MEUR)

25,3

Wsparcie finansowe z krajowych środków publicznych (w MEUR)

8,4

Wielkość środków prywatnych (w MEUR)

0,0

Udział środków Unii Europejskiej (%) w całości środków

75,00

Udział środków Unii Europejskiej (%) w środkach publicznych

75,00

Udział krajowych środków publicznych (%) w całości środków

25,00

Udział krajowych środków publicznych (%) w środkach publicznych

25,00

Udział środków prywatnych (%) w całości środków

0,00

Wkład krajowy publiczny i prywatny (%) w całości środków

25,00

System wyboru projektów

Konkurs projektów. Wnioski projektowe są składane do Komisji Zatwierdzającej Wnioski powołanej przy Instytucji Zarządzającej. Oceny merytorycznej oraz wyboru wniosków dokonuje Komisja Zatwierdzająca. Umowy z beneficjentami podpisuje Wojewoda lub Instytucja Zarządzająca.


Skład Komisji Zatwierdzającej Wnioski

W skład Komisji Zatwierdzającej Wnioski wchodzą przedstawiciele Instytucji Zarządzającej ZPORR, Instytucji Płatniczej oraz samorządu regionalnego i administracji rządowej w województwie.
Działanie 4.2. Wsparcie procesu wdrażania ZPORR – wydatki nielimitowane


OPIS I UZASADNIENIE DZIAŁANIA

Skuteczne wykorzystywanie funduszy strukturalnych jest uzależnione od odpowiedniego potencjału administracyjnego dla zarządzania środkami finansowymi. Niezbędne w tym zakresie jest ciągłe podnoszenie kwalifikacji personelu, zatrudnionego do pełnienia funkcji związanych z wdrażaniem funduszy strukturalnych w ramach ZPORR, tym bardziej iż nie ma w polskiej administracji niezbędnego doświadczenia związanego z obsługą tak dużych środków finansowych Unii Europejskiej. Doświadczenia zdobyte podczas wdrażania programów pomocy przedakcesyjnej, aczkolwiek bardzo cenne, nie będą wystarczające. Równie istotne będzie wyposażenie wyszczególnionych jednostek zaangażowanych we wdrażanie ZPORR w niezbędny sprzęt komputerowy i inne wyposażenie na potrzeby wdrażania programu. W ramach wsparcia z Programu Operacyjnego „Pomoc Techniczna 2004-2006” urzędy te zostaną wyposażone w sprzęt komputerowy na potrzeby Systemu Informatycznego Monitoringu i Kontroli funduszy strukturalnych (SIMIK). Sprzęt ten jednak nie będzie mógł być wykorzystywany do innych celów, dlatego niezbędne jest dodatkowe wsparcie instytucji w tym zakresie.

Pomoc techniczna powinna także wesprzeć proces ewaluacji skuteczności podejmowanych w ramach programu działań oraz analizy i badania dotyczące skuteczność procesu zarządzania.

CELE DZIAŁANIA

Celem niniejszego działania jest:

- zapewnienie wysokich kwalifikacji personelu zaangażowanego we wdrażanie funduszy strukturalnych w ramach ZPORR;

- zapewnienie wystarczającej ilości biurowego sprzętu komputerowego i innego wyposażenia niezbędnego dla prawidłowego wdrażania programu;

- dostarczenie wsparcia eksperckiego niezbędnego dla prawidłowego funkcjonowania procesu wdrażania ZPORR;

- wsparcie procesu ewaluacji.


UWZGLĘDNIENIE POLITYKI RÓWNYCH SZANS

Przy realizacji działania będą uwzględnione zasady równości szans kobiet i mężczyzn.RODZAJE KWALIFIKUJĄCYCH SIĘ PROJEKTÓW

  1. Organizacja i przeprowadzenie szkoleń dla pracowników zaangażowanych we wdrażanie ZPORR oraz pokrycie kosztów udziału w szkoleniach pracowników odpowiedzialnych za wdrażanie ZPORR..

  2. Zakup biurowego sprzętu komputerowego, wraz z oprogramowaniem, oraz innego sprzętu biurowego ( np. komputery, serwery, monitory, projektory multimedialne, skanery, faksy, kopiarki, drukarki, telefony), wyposażenie i materiałów biurowych, na potrzeby wdrażania ZPORR.

  3. Przygotowanie analiz, badań, raportów oraz finansowanie pomocy ekspertów zewnętrznych w celu opracowania optymalnego systemu wdrażania programu.

  4. Ewaluacja.

KRYTERIA WYBORU PROJEKTÓW

KRYTERA KWALIFIKOWALNOŚCI

Wszystkie projekty muszą spełniać następujące kryteria:

zgodność z celami działania;

zgodność z ww. rodzajami kwalifikujących się projektów dla działania;

wpływ na efektywność wdrażania i monitorowania ZPORR.

KRYTERIA FORMALNE
- zidentyfikowanie i potwierdzenie źródła i wielkości współfinansowania krajowego.
RODZAJE BENEFICJENTÓW

Beneficjentami końcowymi w ramach działania mogą być:

- Instytucja Zarządzająca ZPORR

- Jednostki uczestniczące w imieniu samorządu województwa w zarządzaniu komponentem regionalnym ZPORR oraz jednostki pełniące funkcję beneficjenta końcowego dla działań priorytetu II i działania 3.4

- Urzędy Wojewódzkie


POZIOM DOFINANSOWANIA PROJEKTÓW

Dofinansowanie z ERDF:

- 75% kwalifikującego się kosztu

PLAN FINANSOWANIA (MEUR)Działanie

Koszty ogółem

Ogółem wkład publiczny w ramach działania

Ogółem fundusze strukturalne (wyłącznie ERDF)

Ogółem krajowy wkład publiczny

Środki prywatne

ogółem

Budżet państwa

Budżety jednostek samorządu terytorialnego

1=2+7

2=3+4

3

4=5+6

5

6

7

Wsparcie procesu wdrażania ZPORR – wydatki nielimitowane

11,3

11,3

8,5

2,8

2,2

0,6

-

Współfinansowanie krajowe:


1. W przypadku projektów realizowanych przez Instytucję Zarządzającą ZPORR, Urzędy Wojewódzkie oraz jednostki pełniące z ramienia samorządu województwa funkcję beneficjenta końcowego dla działań 2.5. i 3.4.

- 25% wartości projektu z budżetu państwa.

2. W przypadku projektów realizowanych przez instytucje wyznaczone przez samorząd województwa do pełnienia funkcji zarządzania komponentem regionalnym ZPORR i beneficjenta końcowego dla działań 2.2 i 2.6 oraz Wojewódzkie Urzędy Pracy – beneficjentów końcowych działań 2.1, 2.3 i 2.4:

- 15% wartości projektu z budżetu państwa;

- 10% wartości projektu z budżetu samorządu województwa.


z wyjątkiem projektów dotyczących zakupu sprzętu i wyposażenia na potrzeby wdrażania ZPORR, które w 25% będą pokrywane z budżetu samorządu województwa.

WSKAŹNIKI MONITORINGU

WSKAŹNIKI PRODUKTu

Liczba osób zaangażowanych we wdrażanie ZPORR objętych szkoleniami (w latach 2004 -2006) – 400;

Liczba zleconych ekspertyz, analiz i ocen – 50;

Liczba dokonanych ewaluacji – 1 ex-post, 16 ex-ante, 10 tematycznych;

Liczba zakupionych komputerów na potrzeby wdrażania ZPORR – 56.TRYB ROZPATRYWANIA WNIOSKÓW

Propozycje projektów pomocy technicznej przygotowywane są przez beneficjentów (Instytucję Zarządzającą ZPORR, samorząd województwa oraz Urzędy Wojewódzkie) w formie Wniosku Aplikacyjnego Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego dla Pomocy Technicznej.

Wnioski składane są do Komisji Zatwierdzającej Wnioski o Przyznanie Środków z Pomocy Technicznej ZPORR, powołanej przy Instytucji Zarządzającej. W skład Komisji Zatwierdzającej wchodzą przedstawiciele Instytucji Zarządzającej ZPORR, przedstawiciele Instytucji Płatniczej oraz przedstawiciele samorządów województw i administracji rządowej w województwie.

Sekretariat Komisji Zatwierdzającej przyjmuje i rejestruje zgłoszone wnioski. Każdy wniosek sprawdzany jest pod względem kompletności oraz podlega ocenie zgodności formalnej i merytorycznej ze Zintegrowanym Programem Operacyjnym Rozwoju Regionalnego oraz Uzupełnieniem ZPORR. Następnie wnioski rozpatrywane są na posiedzeniu Komisji Zatwierdzającej.

W przypadku błędów technicznych w przedłożonych wnioskach, Sekretariat Komisji Zatwierdzającej może poprosić beneficjenta o uzupełnienie wniosku. Komisja Zatwierdzająca może także zadecydować na posiedzeniu o skorygowaniu wniosku.

Zatwierdzone projekty, których beneficjentem jest instytucja z ramienia samorządu województwa, z określoną wartością dotacji, przekazywane są do Urzędu Wojewódzkiego celem zawarcia przez Wojewodę umów o przyznanie dofinansowania z wnioskodawcami.

Umowy finansowe o przyznanie dofinansowania w przypadku projektów realizowanych przez Urzędy Wojewódzkie i Instytucję Zarządzającą podpisywane są przez Instytucję Zarządzającą ZPORR.
Schemat trybu rozpatrywania wniosków

Przyjmowanie wniosków

Ocena formalna wniosków

Wybór projektów

KomisjA Zatwierdzająca Wnioski o Przyznanie Środków z Pomocy Technicznej ZPORR


Podpisanie umowy z beneficjentem


WOJEWODA

(w przypadku gdy beneficjentem jest instytucja wyznaczona przez samorząd województwa)1   ...   26   27   28   29   30   31   32   33   ...   37


©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna