Podstawa do dalszych prac zgodnie z przedstawionymi zaleceniamiPobieranie 2,22 Mb.
Strona3/37
Data15.02.2018
Rozmiar2,22 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   37

URZĄD MARSZAŁKOWSKI

Ocena formalna wniosków


URZĄD MARSZAŁKOWSKI


Ocena techniczna i merytoryczna wniosków


PANEL EKSPERTÓW

Rekomendacja wyboru projektówREGIONALNY KOMITET STERUJĄCY

Wybór projektów


ZARZĄD WOJEWÓDZTWA


Podpisanie umowy z beneficjentem


WOJEWODA
TABELARYCZNE ZESTAWIENIE INFORMACJI DOTYCZĄCYCH DZIAŁANIA 1.1


Nazwa Programu Operacyjnego

ZPORR


Nazwa Priorytetu

Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmacnianiu konkurencyjności regionów

Nazwa działania

Modernizacja i rozbudowa regionalnego układu transportowego

Nazwa poddziałania

Infrastruktura drogowa

Infrastruktura transportu publicznego

Dziedzina interwencji Funduszy Strukturalnych

312,

317

Numer działania

1.1

Numer poddziałania

1.1.1

1.1.2

Czas trwania działania

2004-2006

Instytucja Zarządzająca

MGPiPS

Instytucja Pośrednicząca

Urząd Wojewódzki

Beneficjenci Końcowi/Instytucja Wdrażająca

1. JST: gminy, powiaty, województwa lub działające w ich imieniu jednostki organizacyjne.
2. Związki, porozumienia i stowarzyszenia JST,
.

1. Gminy, miasta na prawach powiatu lub działające w ich imieniu jednostki organizacyjne.
2. Związki, porozumienia i stowarzyszenia JST,
3. Jednostki dostarczające usługi publiczne działające na zlecenie jednostek samorządu administracyjnego

4. Jednostki wybrane w drodze przetargu, dostarczające usługi publiczne działające na zlecenie jednostek samorządu administracyjnegoOstateczni Odbiorcy (projektodawcy)

 

 

Ostateczni Beneficjenci (osoby, instytucje lub grupy społeczne bezpośrednio korzystające z wdrażanej pomocy)

 

 

Instytucja Płatnicza

MF

Rodzaj pomocy (np. czy będą to granty inwestycyjne, doradztwo, szkolenia)

Dotacje inwestycyjne

Max. udział środków ERDF (%) w kwalifikujących się kosztach

- 75%

- 50% - gdy inwestycje infrastrukturalne generują znaczący zysk netto
Wsparcie finansowe ogółem dla działania (w MEUR)

1024,8


Wsparcie finansowe Unii Europejskiej (w MEUR)

768,6

Wsparcie finansowe z krajowych środków publicznych (w MEUR)

256,2

Wielkość środków prywatnych (w MEUR)

0,0

Udział środków Unii Europejskiej (%) w całości środków

75,00

Udział środków Unii Europejskiej (%) w środkach publicznych

75,00

Udział krajowych środków publicznych (%) w całości środków

25,00

Udział krajowych środków publicznych (%) w środkach publicznych

25,00

Udział środków prywatnych (%) w całości środków

0,00

Wkład krajowy publiczny i prywatny (%) w całości środków

25,00

System wyboru projektów

Konkurs projektów. Wnioski projektowe są składane do Urzędu Marszałkowskiego. Oceny merytorycznej wniosków dokonuje panel ekspertów. Rekomendacji wyboru projektów dla Zarządu Województwa dokonuje Regionalny Komitet Sterujący. Umowy z beneficjentami podpisuje Wojewoda.

Konkurs projektów. Wnioski projektowe są składane do Urzędu Marszałkowskiego. Oceny merytorycznej wniosków dokonuje panel ekspertów. Rekomendacji wyboru projektów dla Zarządu Województwa dokonuje Regionalny Komitet Sterujący. Umowy z beneficjentami podpisuje Wojewoda.

Skład grup roboczych wybierających projekty i Komitetów Sterujących

W skład RKS, kierowanego przez członka Zarządu Województwa, wchodzą m.in. przedstawiciele: samorządów terytorialnych, partnerów społecznych, partnerów gospodarczych, innych instytucji mających podstawowe znacznie dla rozwoju regionalnego (np. przedstawiciele środowisk akademickich), Wojewody oraz Instytucji Zarządzającej ZPORR (MGPiPS).

W skład RKS, kierowanego przez członka Zarządu Województwa, wchodzą m.in. przedstawiciele: samorządów terytorialnych, partnerów społecznych, partnerów gospodarczych, innych instytucji mających podstawowe znacznie dla rozwoju regionalnego (np. przedstawiciele środowisk akademickich), Wojewody oraz Instytucji Zarządzającej ZPORR (MGPiPS).DZIAŁANIE 1.2. INFRASTRUKTURA OCHRONY ŚRODOWISKA


OPIS I UZASADNIENIE DZIAŁANIA

Od 1990 r. nastąpiła w Polsce znacząca poprawa stanu środowiska naturalnego i ograniczenie negatywnego oddziaływania człowieka na środowisko. W wyniku zmian, które zaszły w tym czasie w strukturze polskiej gospodarki nastąpiło zmniejszenie emisji zanieczyszczeń przemysłowych, a wypracowanie skutecznych mechanizmów finansowych umożliwiło realizację inwestycji infrastrukturalnych w zakresie ochrony środowiska i zapobiegania zanieczyszczeniom. Pozytywnym tendencjom towarzyszy jednak narastanie zagrożeń i niekorzystnych zjawisk, zwłaszcza w świetle wyzwań zrównoważonego rozwoju: pogłębianie się deficytu wód, nie rozwiązanie problemu gospodarki odpadami, antyekologiczny model transportu, szkodliwy wpływ na środowisko skutków działalności wielu – szczególnie małych i średnich firm. Brak odpowiedniej infrastruktury ochrony środowiska uniemożliwia zapewnienie mieszkańcom wszystkich polskich regionów wysokiej jakości życia, powoduje również brak możliwości wdrożenia prawa wspólnotowego w tym zakresie, a także ograniczenie rozwoju gospodarczego przy poszanowaniu zasad ochrony środowiska. Niezbędne jest zatem szerokie wsparcie działań na rzecz ochrony środowiska ze środków strukturalnych.

Działanie 1.2 „Infrastruktura ochrony środowiska” jest komplementarne do działań realizowanych w ramach 3 Priorytetu ZPORR „Rozwój lokalny”: 3.1 „Obszary wiejskie” oraz działanie 3.2. „Obszary podlegające restrukturyzacji”. W ramach działań 3.1 oraz 3.2. realizowane będą małe inwestycje w zakresie ochrony środowiska, o oddziaływaniu lokalnym. W ramach działania 1.2 „Infrastruktura ochrony środowiska” realizowana będzie natomiast infrastruktura o znaczeniu regionalnym, służąca wzmacnianiu konkurencyjności regionów. Niewielkie inwestycje związane z ochroną środowiska na terenach wiejskich realizowane przez osoby prywatne przewidziane są również w SOP „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich” w ramach działania „Rozwój i ulepszanie infrastruktury związanej z rolnictwem”. W ramach ww. sektorowego programu operacyjnego realizowane będzie również działanie „Gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi”.

Inwestycje realizowane w ramach działania 1.2 będą również komplementarne z inwestycjami w zakresie infrastruktury ochrony środowiska realizowanymi w ramach Fundusz Spójności oraz Sektorowego Programu Operacyjnego „Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw”.


W ramach SPO WKP wsparcie uzyskają inwestycje w zakresie dostosowania przedsiębiorstw do wymogów ochrony środowiska.

W ramach działania przewidziane do realizacji są projekty, które mają wpływ na zwiększenie atrakcyjności gospodarczej i inwestycyjnej regionu oraz tworzą warunki dla wzrostu zatrudnienia.

CELE DZIAŁANIA

Działanie ma na celu ograniczenie ilości zanieczyszczeń przedostających się do powietrza, wód i gleb, poprawę stanu bezpieczeństwa przeciwpowodziowego, zwiększenie wykorzystania energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych, a także poprawę zarządzania środowiskiem. W wyniku realizacji powyższych celów nastąpi poprawa stanu środowiska naturalnego, poprawią się także warunki życia mieszkańców oraz stworzone zostaną korzystne warunki dla rozwoju przedsiębiorstw działających zgodnie z zasadami poszanowania środowiska.WPŁYW NA ŚRODOWISKO

Realizacja działania będzie miała bezpośredni pozytywny wpływ na środowisko przyrodnicze. W wyniku jego realizacji zmniejszy się m.in. ilość zanieczyszczeń odprowadzanych do wód


ze źródeł komunalnych, zmniejszy się negatywne oddziaływanie odpadów na środowisko przyrodnicze, nastąpi poprawa jakości powietrza.

UWZGLĘDNIENIE POLITYKI RÓWNYCH SZANS

Przy realizacji działania będą uwzględnione zasady równości szans.WPŁYW NA POLITYKĘ ZATRUDNIENIA

Realizacja działania będzie miała pozytywny wpływ na zwiększenie zatrudnienia, zarówno bezpośrednio przy obsłudze niektórych nowych obiektów infrastrukturalnych, jak również pośrednio poprzez stworzenie korzystnych warunków dla rozwoju gospodarczego, a zatem powstawania nowych przedsiębiorstw i nowych miejsc pracy.WPŁYW NA ROZWÓJ SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO

Działanie będzie miało pozytywny wpływ na rozwój społeczeństwa informacyjnego, gdyż realizowane projekty z zakresu wsparcia zarządzania ochroną środowiska przyczynią się do poprawy dostępu do informacji o środowisku dla wszystkich użytkowników.RODZAJE KWALIFIKUJĄCYCH SIĘ PROJEKTÓW

W ramach działania realizowane będą projekty polegające na budowie i modernizacji infrastruktury ochrony środowiska. Ponadto realizowane będą inwestycje mające na celu poprawę jakości zarządzania środowiskiem, w tym poprawę dostępu do informacji o środowisku.Zaopatrzenie w wodę, pobór wody i oczyszczanie ścieków

 1. budowa i modernizacja sieci wodociągowych

 2. budowa i modernizacja sieci kanalizacji sanitarnych i deszczowych

 3. likwidacja niekontrolowanych zrzutów ścieków

 4. budowa i modernizacja stacji uzdatniania wody

 5. budowa i modernizacja oczyszczalni ścieków

 6. budowa zbiorników umożliwiających pozyskanie wody pitnej

Zagospodarowanie odpadów

 1. organizacja i wdrażanie systemów selektywnej zbiórki odpadów i recyklingu

 2. wdrażanie systemowej gospodarki odpadami komunalnymi (m.in. budowa sortowni, kompostowni, obiektów termicznej, termiczno-chemicznej i fizycznej (mechanicznej) utylizacji odpadów; budowa nowych, modernizacja istniejących i rekultywacja nieczynnych składowisk; likwidacja "dzikich" składowisk)

 3. budowa i modernizacja spalarni odpadów niebezpiecznych

Poprawa jakości powietrza

 1. modernizacja i rozbudowa miejskich systemów ciepłowniczych i wyposażenie ich w instalacje ograniczające emisje zanieczyszczeń pyłowych i gazowych do powietrza

 2. przekształcenie istniejących systemów ogrzewania obiektów publicznych w systemy bardziej przyjazne dla środowiska, w szczególności ograniczenie "niskiej emisji"

Zapobieganie powodziom

 1. regulacja cieków wodnych (pogłębianie, zapory, stabilizacja brzegów, prace remontowe w korytach rzecznych, itd.)

 2. tworzenie polderów

 3. budowa i modernizacja wałów przeciwpowodziowych wraz z drogami dojazdowymi

 4. budowa i modernizacja małych zbiorników retencyjnych i stopni wodnych w ramach tzw. "małej retencji"

 5. ochrona brzegów morskich

Wsparcie zarządzania ochroną środowiska

 1. opracowanie baz danych dotyczących lasów, jakości gleb, wód, powietrza

 2. tworzenie systemów pomiaru zanieczyszczeń powietrza w miastach oraz systemów informowania mieszkańców o poziomie zanieczyszczeń powietrza

 3. utworzenie sieci stacji kontrolnych i ostrzegawczych w zakresie jakości wód

 4. tworzenie map terenów zalewowych

 5. tworzenie systemów monitoringu środowiska, w tym reagowania na zagrożenia

 6. tworzenie systemów informacji przeciwpowodziowej

Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii

 1. budowa, rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej do produkcji i przesyłu energii odnawialnej (energia wiatrowa, wodna, geotermalna, ogniwa słoneczne, biomasa)


W ramach działania do wydatków kwalifikowanych mogą zostać zaliczone między innymi następujące koszty:

1) Prace przygotowawcze, w tym:

- przygotowanie projektu (przeprowadzenie prac studialnych, ekspertyz, badania geologiczne),

- przygotowanie dokumentacji technicznej, w tym: przygotowanie studium wykonalności, oceny wpływu na środowisko, biznesplanu;

- prace projektantów, architektów,

- wykup gruntów (maksymalnie 10% całkowitych kosztów kwalifikowalnych projektu)

- przygotowanie dokumentacji przetargowej,
2) Prace inwestycyjne, w tym:


  • przygotowanie terenu pod budowę, w tym roboty pomiarowe,

  • prace ziemne,

  • prace budowlano-montażowe

  • prace instalacyjne,

  • prace wykończeniowe,

  • zakup niezbędnego sprzętu,

  • nadzór inżynierski.

KRYTERIA WYBORU PROJEKTÓW

KRYTERIA FORMALNE

W ramach działania realizowane będą projekty infrastrukturalne o wartości od 1 mln euro do 10 mln euro (projekty o wartości przekraczającej kwotę 10 mln euro dofinansowywane będą z Funduszu Spójności, infrastrukturalne projekty środowiskowe o wartości poniżej 1 mln euro realizowane będą w ramach priorytetu 3 ZPORR „Rozwój lokalny”). Do realizacji w ramach działania przewidziane są także projekty z zakresu zarządzania ochroną środowiska o wartości powyżej 500 tys. euro.


Poza tym wszystkie projekty muszą spełniać następujące kryteria:


  • kompletność wniosku,

  • kompletność załączników,

  • wnioskodawca uprawniony jest do składania wniosku,

  • projekt zgodny z celami działania, kwalifikuje się do finansowania w ramach działania,

  • właściwy okres realizacji projektu (uzasadnienie w razie jego przekroczenia),

  • zgodność udziału % dofinansowania z maksymalnym limitem przewidzianym w Uzupełnieniu ZPORR,

  • właściwa wartość projektu,

  • planowane wydatki (kwalifikowalność wydatków),

  • źródła finansowania projektu,

  • znaczący dochód netto dla celów ustalenia wysokości dotacji,

  • zgodność z kryteriami: geograficznym lub demograficznym określonym w ZPORR dla danego działania,

Kryteria Merytoryczne i techniczne

  • przedsięwzięcia w ramach projektu,

  • spójność projektu z celami działania,

  • powiązanie z innymi projektami,

  • trwałość projektu oraz wykonalność instytucjonalna,

  • wpływ projektu na zwiększenie atrakcyjności gospodarczej i inwestycyjnej obszaru objętego projektem oraz stworzenie warunków do wzrostu zatrudnienia,

  • wskaźniki osiągnięcia celów projektu,

  • wykonalność techniczna,

  • wskaźniki ekonomiczne,

  • wskaźniki finansowe,

  • wpływ na politykę ochrony środowiska,

  • wpływ na politykę równych szans,

  • wpływ na politykę społeczeństwa informacyjnego,

  • promocja projektu,

  • kompleksowe projekty, w tym realizowane wspólnie przez więcej niż jedną jednostkę samorządową,

  • projekty sprzyjające zachowaniu cennych walorów przyrodniczych.


RODZAJE BENEFICJENTÓW

 1. jednostki samorządu terytorialnego: gminy, powiaty, województwa

 2. związki, porozumienia i stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego

 3. podmioty świadczące usługi publiczne na zlecenie jednostek samorządu terytorialnego

 4. podmioty świadczące usługi publiczne na zlecenie jednostek samorządu terytorialnego wybrane w drodze przetargu

 5. jednostki administracji rządowej w województwach

 6. inne jednostki publiczne


Pomoc publiczna
Typy projektów dotyczące:

- ochrony powietrza

- obszaru pozyskiwania odnawialnych źródeł energii

podlegają procedurze notyfikacji do Komisji Europejskiej. Wsparcie pozostałych dziedzin przewidzianych w ramach działania nie zawiera pomocy publicznej, ponieważ dziedziny te nie są przedmiotem konkurencyjnej działalności gospodarczej.POZIOM DOFINANSOWANIA PROJEKTÓW

Dofinansowanie z ERDF:

- 75% kwalifikującego się kosztu

- 50% kwalifikującego się kosztu w przypadku projektów generujących znaczący dochód netto

PLAN FINANSOWANIA (MEUR)


Działanie

Koszty ogółem

Ogółem wkład publiczny w ramach działania

Ogółem fundusze strukturalne (wyłącznie ERDF)

Ogółem krajowy wkład publiczny

Środki prywatne

ogółem

Budżet państwa

Budżety jednostek samorządu terytorialnego

1=2+7

2=3+4

3

4=5+6

5

6

7

Infrastruktura ochrony środowiska

401,4

401,4

301,0

100,3

0,0

100,3

0,0


WSKAŹNIKI MONITORINGU

DZIAŁANIE 1.2 INFRASTRUKTURA OCHRONY ŚRODOWISKA

Działanie / Cel


Faza cyklu interwencji


Wskaźniki


Źródło danychSzacowana docelowa wartość wskaźnika

Cele bezpośrednie

1. Ograniczenie ilości zanieczyszczeń przedostających się do powietrza wód i gleb poprzez:

- Poprawę zaopatrzenia w wodę,

- Poprawę zakresu i skuteczności odprowadzania i oczyszczania ścieków

- Zagospodarowanie odpadów,

2. Poprawa stanu bezpieczeństwa przeciwpowodziowego poprzez:

- Regulacje cieków wodnych,

- Tworzenie polderów,

- Budowę i modernizację wałów przeciwpowodziowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą

- Realizację „małej retencji”

3. Zwiększenie wykorzystania energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych

4. Poprawa zarządzania środowiskiemProdukty

1. Długość sieci rozdzielczej wodociągów (w km)

2. Długość sieci kanalizacyjnych (w km)

3. Liczba stacji uzdatniania wody (w szt.)

4. Liczba oczyszczalni ścieków (w szt.)

5. Liczba spalarni odpadów (w szt.)

6. Liczba wdrożonych projektów selektywnej zbiórki odpadów i recyklingu oraz projektów gospodarki odpadami komunalnymi (w szt.)

7. Liczba zmodernizowanych miejskich systemów ciepłowniczych (w szt.)

8. Długość elementów zapobiegających powodziom (w km)

9. Liczba elementów zapobiegających powodziom (w szt.)

10. Liczba elektrowni wykorzystujących odnawialne źródła energii (w szt.)

11. Liczba wdrożonych projektów wsparcia zarządzania ochroną środowiska (w szt.)


GUS

GUS


GUS

GUS


GUS
Urząd Marszałkowski

Władze miastUrząd Wojewódzki

Urząd Wojewódzki

Starostwa Powiatowe, Zakłady EnergetyczneGUS, Urząd Wojewódzki

167

434


24

18

2


23

4

3155
9

8


Rezultaty

1. Stosunek ilości budynków podłączonych do wodociągu i kanalizacji do wszystkich budynków (%)

2. Ilość ścieków odprowadzonych i / lub oczyszczonych oraz ilość przetworzonych odpadów (m3 / miesiąc)

3. Liczba miejscowości zabezpieczonych przed powodzią (szt.)

4. Ilość energii (moc zainstalowana) pochodzącej ze źródeł odnawialnych (MW)

5. Powierzchnia terenu objęta „małą retencją” (ha)

GUS
GUSUrząd Wojewódzki

GUS, Zakłady EnergetyczneUrząd Marszałkowski

+ 2%
+ 4%

+ 10

+ 14 MW


+ 500 ha

Oddziaływanie

1. Liczba osób korzystających z sieci i kanalizacyjnej wodociągowej (osoby)

2. Jakość wód powierzchniowych (kryterium fizykochemiczne, udział wód o I klasie czystości – w %)

3. Dochody budżetów województw z udziału w podatkach od osób fizycznych (w tys. PLN)

4. Dochody budżetów województw z udziału w podatkach od osób prawnych (w tys. PLN)GUS
GUS
GUS
GUS

+ 60 000
+ 6%
+ 300 000
+ 150 000


TRYB ROZPATRYWANIA WNIOSKÓW
Propozycje projektów przygotowane w formie standardowego wniosku aplikacyjnego Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego należy składać do właściwej jednostki organizacyjnej w Urzędzie Marszałkowskim, która dokonuje oceny kompletności złożonych wniosków oraz ich oceny pod względem formalnym (lista komórek jest załączona do Podręcznika wdrażania ZPORR). W przypadku stwierdzenia braków lub nieprawidłowości wnioski zostaną zwrócone wnioskodawcom w celu dokonania stosownych poprawek.

Oceny merytorycznej i technicznej projektów dokonuje Panel Ekspertów powołany do oceny projektów w ramach danego działania. W trakcie oceny Panel Ekspertów przyznaje projektom punkty zgodnie z kryteriami zawartymi w Uzupełnieniu ZPORR i przyjętymi przez Komitet Monitorujący ZPORR. Szczegółowy skład Panelu Ekspertów oraz sposób przeprowadzania oceny jest zawarty w Podręczniku wdrażania ZPORR.

Efektem pracy Panelu Ekspertów jest lista rankingowa projektów kwalifikujących się do dofinansowania w ramach ZPORR. Lista ta jest przekazywana do Regionalnego Komitetu Sterującego. RKS ocenia projekty pod kątem zgodności ze strategią województwa. RKS może zmienić kolejność projektów na liście rankingowej. Zmiana na liście rankingowej RKS wymaga każdorazowego uzasadnienia. Ostateczna wersja listy rankingowej jest rekomendowana Zarządowi Województwa.

Na podstawie pozytywnej rekomendacji Regionalnego Komitetu Sterującego Zarząd Województwa podejmuje decyzję o wyborze projektów. Wybrane projekty są przekazywane do Instytucji Pośredniczącej (Wojewoda), która podpisuje umowy o przyznaniu dofinansowania na realizacje projektu z beneficjentami końcowymi.

Tryb rozpatrywania wniosków składanych przez beneficjentów końcowych przedstawia poniższy schemat.


Przyjmowanie wniosków
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   37


©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna