Podstawa do dalszych prac zgodnie z przedstawionymi zaleceniamiPobieranie 2,22 Mb.
Strona29/37
Data15.02.2018
Rozmiar2,22 Mb.
1   ...   25   26   27   28   29   30   31   32   ...   37

URZĄD MARSZAŁKOWSKI

Ocena formalna wniosków


URZĄD MARSZAŁKOWSKI


Ocena techniczna i merytoryczna wniosków


PANEL EKSPERTÓW

Rekomendacja wyboru projektówREGIONALNY KOMITET STERUJĄCY

Wybór projektów


ZARZĄD WOJEWÓDZTWA


Podpisanie umowy z beneficjentem


WOJEWODA


TABELARYCZNE ZESTAWIENIE INFORMACJI DOTYCZĄCYCH DZIAŁANIA 3.5

Nazwa Programu Operacyjnego

ZPORR

Nazwa Priorytetu

Rozwój Lokalny

Nazwa Działania

Lokalna infrastruktura społeczna

Nazwa poddziałania

Nie dotyczy

Dziedziny interwencji Funduszy Strukturalnych

161, 162, 163 --------?----------

Numer działania

3.5

Numer poddziałania.

Nie dotyczy

Czas trwania działania

2004-2006

Instytucja Zarządzająca

MEL&S.A.

Instytucja Pośrednicząca

Voivodeship Office

Benficjenci Końcowi/ Instytucja Wdrażająca

Regional Implementing Institution

Ostateczni Odbiorcy (projektodawcy)
Ostateczni Beneficjenci (osoby, instytucje lub grupy społeczne bezpośrednio korzystające z wdrażanej pomocy)
Instytucja Płatnicza

MF

Rodzaje pomocy (np. czy będą to granty iwestycyjne, doradztwo, szkolenia)
Max. Udział środków ERDF (%) w kwalifikujących się kosztach
Wsparcie finansowe ogółem dla działania w (MEURO)

143,7

Wsparcie finansowe Unii Europejskiej (MEUR)

102,5

Wsparcie finansowe z krajowych środków publicznych (MEUR)

34,2

Wielkość środków prywatnych(MEUR)

7,0

Udział środków Unii Europejskiej (%) w całości środków

71,35

Udział środków Unii Europejsiej (%) w środkach publicznych

75,00

Udział krajowych środków publicznych (%) w całości kosztów

23,78

Udział krajowych środków publicznych (%) w środkach publicznych

25,00

Udział środków prywatnych (%) w całości kosztów

4,87

Wkład krajowych publicznych i prywatnych (%) w całości środków.

28,65

System wyboru projektów

Konkurs projektów. Wnioski projektowe są składane do Urzędu Marszałkowskiego. Oceny merytorycznej wniosków dokonuje panel ekspertów. Rekomendacji wyboru projektów dla Zarządu Województwa dokonuje Regionalny Komitet Sterujący. Umowy z beneficjentami podpisuje Wojewoda.


Skład grupy roboczej wybierających projekty i Komitetow SterującychW skład RKS, kierowanego przez członka Zarządu Województwa, wchodzą m.in. przedstawiciele: samorządów terytorialnych, partnerów społecznych, partnerów gospodarczych, innych instytucji mających podstawowe znacznie dla rozwoju regionalnego (np. przedstawiciele środowisk akademickich), Wojewody oraz Instytucji Zarządzającej ZPORR (MGPiPS).

PRIOTYTET 4: Pomoc techniczna

Jednym z priorytetów Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego jest pomoc techniczna, której głównym celem jest wsparcie instytucji uczestniczących we wdrażaniu Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego.

Wsparcie to będzie miało kluczowe znaczenie w pierwszych latach członkostwa Polski w Unii Europejskiej. Pierwszy okres wykorzystywania funduszy strukturalnych będzie stanowił duże wyzwanie dla administracji centralnej – Instytucji Zarządzającej Zintegrowanym Programem Operacyjnym Rozwoju Regionalnego, administracji regionalnej – jednostek uczestniczących w imieniu samorządu województwa w zarządzaniu komponentem regionalnym ZPORR oraz jednostek pełniących funkcję benefcjenta końcowego dla działań priorytetu II i działania 3.4 oraz Urzędów Wojewódzkich.

Wsparcie tych instytucji jest kluczowe dla zapewnienia efektywnego oraz zgodnego z prawem i politykami wspólnotowymi wdrażania Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego.

Analiza sytuacji jednostek zaangażowanych we wdrażanie Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego wykazuje, iż niezbędne jest ich wsparcie w zakresie zatrudnienia odpowiednio wykwalifikowanego personelu, w zakresie szkoleń pracowników, wyposażenia urzędów w niezbędny sprzęt oraz obsługi Komitetów Monitorujących i Sterujących.

Wsparciem ze strony pomocy technicznej objęte zostaną także działania informacyjne i promocyjne, dotyczących wykorzystania funduszy strukturalnych w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego.

W ramach Priorytetu 4 – Pomoc techniczna, przewiduje się możliwość realizacji projektów dotyczących:

- wsparcia procesu oceny i selekcji projektów;

- organizacji i obsługi Komitetu Monitorującego oraz regionalnych Podkomitetów Monitorujących a także analizy danych na potrzeby monitorowania i wdrażania programu;

- pokrycia kosztów zatrudnienia pracowników wypełniających zadania związane z przygotowaniem, wyborem, oceną i monitorowaniem projektów i programu;

- zakupu i instalacji sprzętu komputerowego oraz innego wyposażenia biurowego przez jednostki -zaangażowane we wdrażanie Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego;

- przygotowanie analiz, badań i raportów na potrzeby procesu wdrażania ZPORR;

- podnoszenia kwalifikacji personelu zaangażowanego we wdrażanie ZPORR;

- ewaluacji;

- realizacja Planu Promocji ZPORR oraz Regionalnych Planów Działań Informacyjnych i Promocyjnych .


Wsparcie działań informacyjnych i promocyjnych jest szczególnie istotne, ponieważ od ich skuteczności zależeć będzie ilość i jakość zgłaszanych projektów, a co za tym idzie efektywne wykorzystanie środków Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego na rozwój regionalny.

Priorytet Pomocy technicznej w ramach ZPORR jest spójny z zapisami Programu Operacyjnego „Pomoc Techniczna 2004-2006”.

Środki na realizację działań pomocy technicznej pochodzić będą z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, z budżetu państwa oraz budżetu samorządu terytorialnego.

W ramach tego priorytetu realizowane będą trzy działania:

4.1. Wsparcie procesu wdrażania ZPORR – wydatki limitowane

4.2. Wsparcie procesu wdrażania ZPORR – wydatki nielimitowane4.3. Działania informacyjne i promocyjne

Tabela 1. Szacunkowy podział środków na działania realizowane w ramach Priorytetu 4: Pomoc techniczna (w milionach euro w cenach z 2004 r.)

Działanie

Koszty ogółem

Ogółem wkład publiczny w ramach działania

Ogółem fundusze strukturalne (wyłącznie ERDF)

Ogółem krajowy wkład publiczny

Środki prywatne

ogółem

Budżet państwa

Budżety jednostek samorządu terytorialnego

1=2+8

2=3+4

3

4=5+6+7

5

6

8

Wsparcie procesu wdrażania ZPORR – wydatki limitowane

33,7

33,7

25,3

8,4

4,5

3,9

-

Wsparcie procesu wdrażania ZPORR – wydatki nielimitowane

11,3

11,3

8,5

2,8

2,2

0,6

-

Działania informacyjne i promocyjne

8,2

8,2

6,1

2,1

1,1

1,0

-

Razem

53,2

53,2

39,9

13,3

7,8

5,5

-


Działanie 4.1. Wsparcie procesu wdrażania ZPORR – wydatki limitowane


OPIS I UZASADNIENIE DZIAŁANIA

Skuteczne wykorzystywanie funduszy strukturalnych, szczególnie w pierwszym okresie programowania, zależy w dużej mierze od zdolności administracyjnych instytucji zaangażowanych w proces wdrażania do prawidłowego wykonywania powierzonych im funkcji. Szczególne istotne w tym kontekście jest zatrudnienie odpowiedniej ilości wysoko wykwalifikowanych specjalistów, którzy będą w stanie zapewnić sprawne funkcjonowanie administracji.CELE DZIAŁANIA

Celem niniejszego działania jest:

- zapewnienie skuteczności działania administracji zaangażowanej we wdrażanie ZPORR poprzez wsparcie zatrudnienia personelu.

- zagwarantowanie sprawnej obsługi Komitetów Sterujących, paneli ekspertów i Komisji Oceniających Projekty, pełniących istotną rolę w procesie oceny i selekcji projektów;

- zagwarantowanie sprawnej obsługi Komitetu Monitorującego ZPORR oraz regionalnych Podkomitetów Monitorujących;

UWZGLĘDNIENIE POLITYKI RÓWNYCH SZANS

Przy realizacji działania będą uwzględnione zasady równości szans kobiet i mężczyzn.RODZAJE KWALIFIKUJĄCYCH SIĘ PROJEKTÓW

- Finansowanie kosztów zatrudnienia personelu zaangażowanego w przygotowywanie, wybór, ocenę i monitorowanie projektów i programu (wynagrodzenie oraz inne wydatki np. na pokrycie kosztów wynajmu powierzchni biurowej).

- Organizacja prac Komitetów Sterujących dokonujących oceny i selekcji projektów / koszty uczestnictwa przedstawicieli Instytucji Zarządzającej ZPORR w posiedzeniach Komitetów Sterujących.

- Organizacja prac paneli ekspertów oraz Komisji Oceniających Projekty.

- Organizacja prac Komitetu Monitorującego ZPORR oraz Podkomitetów Monitorujących/ koszty uczestnictwa przedstawicieli Instytucji Zarządzającej ZPORR w posiedzeniach Podkomitetów Monitorujących, a także zbieranie i analiza danych na potrzeby procesu wdrażania i monitorowania pomocy.

- Kontrola realizacji projektów ( w tym kontrola na miejscu)

- Koszty remontów pomieszczeń biurowych.

- Koszty wynajęcia powierzchni biurowejKRYTERIA WYBORU PROJEKTÓW

KRYTERA KWALIFIKOWALNOŚCI

Wszystkie projekty muszą spełniać następujące kryteria:

- zgodność z celami działania;

- zgodność z ww. rodzajami kwalifikujących się projektów dla działania;

- wpływ na efektywność wdrażania i monitorowania ZPORR.

KRYTERIA FORMALNE
zidentyfikowanie i potwierdzenie źródła i wielkości współfinansowania krajowego.
RODZAJE BENEFICJENTÓW

Beneficjentami końcowymi w ramach działania mogą być:

- Instytucja Zarządzająca ZPORR

- Jednostki uczestniczące w imieniu samorządu województwa w zarządzaniu komponentem regionalnym ZPORR oraz jednostki pełniące funkcję beneficjenta końcowego dla działań priorytetu II i działania 3.4

- Urzędy Wojewódzkie
POZIOM DOFINANSOWANIA PROJEKTÓW

Dofinansowanie z ERDF:

- 75% kwalifikującego się kosztu

PLAN FINANSOWANIA (MEUR)


Działanie

Koszty ogółem

Ogółem wkład publiczny w ramach działania

Ogółem fundusze strukturalne (wyłącznie ERDF)

Ogółem krajowy wkład publiczny

Środki prywatne

ogółem

Budżet państwa

Budżety jednostek samorządu terytorialnego

1=2+7

2=3+4

3

4=5+6

5

6

7

Wsparcie procesu wdrażania ZPORR – wydatki limitowane

33,7

33,7

25,3

8,4

4,5

3,9

-

Współfinansowanie krajowe:

1. W przypadku projektów realizowanych przez Instytucję Zarządzającą ZPORR, Urzędy Wojewódzkie oraz jednostki pełniące z ramienia samorządu województwa funkcję beneficjenta końcowego dla działań 2.5. i 3.4.

- 25% wartości projektu z budżetu państwa.

2. W przypadku projektów realizowanych przez instytucje wyznaczone przez samorząd województwa do pełnienia funkcji zarządzania komponentem regionalnym ZPORR i beneficjenta końcowego dla działań 2.2 i 2.6 oraz Wojewódzkie Urzędy Pracy – beneficjentów końcowych działań 2.1, 2.3 i 2.4:

- 15% wartości projektu z budżetu państwa;

- 10% wartości projektu z budżetu samorządu województwa.


z wyjątkiem projektów dotyczących finansowania kosztów zatrudnienia pracowników, wynajmu i remontu powierzchni biurowych, wynagrodzeń dla ekspertów oceniających projekty, leasingu samochodu, które w 25% będą pokrywane z budżetu samorządu województwa.

WSKAŹNIKI MONITORINGU

WSKAŹNIKI PRODUKTu

1 Liczba posiedzeń Komitetu Monitorującego – 20.

2 Liczba posiedzeń Podkomitetów Monitorujących – 320.

3 Liczba posiedzeń Komitetów Sterujących w latach 2004-2008 – 788.

4 Liczba osób zatrudnionych do przygotowywania, wyboru, oceny i monitorowania projektów i programu na szczeblu centralnym i regionalnym ze środków pomocy technicznej (w latach 2004-2006) – 600.


TRYB ROZPATRYWANIA WNIOSKÓW

Propozycje projektów pomocy technicznej przygotowywane są przez beneficjentów (Instytucję Zarządzającą ZPORR, samorząd województwa oraz Urzędy Wojewódzkie) w formie Wniosku Aplikacyjnego Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego dla Pomocy Technicznej.

Wnioski składane są do Komisji Zatwierdzającej Wnioski o Przyznanie Środków z Pomocy Technicznej ZPORR, powołanej przy Instytucji Zarządzającej. W skład Komisji Zatwierdzającej wchodzą przedstawiciele Instytucji Zarządzającej ZPORR, przedstawiciele Instytucji Płatniczej oraz przedstawiciele samorządów województw i administracji rządowej w województwie.

Sekretariat Komisji Zatwierdzającej przyjmuje i rejestruje zgłoszone wnioski. Każdy wniosek sprawdzany jest pod względem kompletności oraz podlega ocenie zgodności formalnej i merytorycznej ze Zintegrowanym Programem Operacyjnym Rozwoju Regionalnego oraz Uzupełnieniem ZPORR. Następnie wnioski rozpatrywane są na posiedzeniu Komisji Zatwierdzającej.

W przypadku błędów technicznych w przedłożonych wnioskach, Sekretariat Komisji Zatwierdzającej może poprosić beneficjenta o uzupełnienie wniosku. Komisja Zatwierdzająca może także zadecydować na posiedzeniu o skorygowaniu wniosku.

Zatwierdzone projekty, których beneficjentem jest instytucja z ramienia samorządu województwa, z określoną wartością dotacji, przekazywane są do Urzędu Wojewódzkiego celem zawarcia przez Wojewodę umów o przyznanie dofinansowania z wnioskodawcami.

Umowy o przyznanie dofinansowania w przypadku projektów realizowanych przez Instytucję Zarządzającą i Urząd Wojewódzki podpisywane są przez Instytucję Zarządzającą ZPORR
Schemat trybu rozpatrywania wniosków


Przyjmowanie wniosków

Ocena formalna wniosków

Wybór projektów1   ...   25   26   27   28   29   30   31   32   ...   37


©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna