Podstawa do dalszych prac zgodnie z przedstawionymi zaleceniamiPobieranie 2,22 Mb.
Strona27/37
Data15.02.2018
Rozmiar2,22 Mb.
1   ...   23   24   25   26   27   28   29   30   ...   37

WYSOKOŚĆ WSPARCIA

Dla formy wsparcia 2. wartość dotacji wynosi nie więcej niż równowartość 50 000 euro.

i nie więcej niż część kosztów kwalifikowanych:
65% dla BO z województw: Dolnośląskie, Kujawsko – Pomorskie, Lubelskie, Lubuskie, Łódzkie, Małopolskie, Mazowieckie, Opolskie, Podkarpackie, Podlaskie, Pomorskie, Świętokrzyskie, Warmińsko – Mazurskie, Wielkopolskie, Zachodniopomorskie;

55% dla BO z Wrocławia, Krakowa i Trójmiasta Gdańsk – Gdynia – Sopot;

45% dla BO z Poznania i Warszawy.
Dofinansowanie z ERDF:

- 75% dotacji

25%dotacji pokrywa budżet państwa.

TRYB ROZPATRYWANIA WNIOSKÓW

Projekty Typu II będą wdrażane przez Beneficjenta Końcowego.


BK będzie odpowiedzialny za przyjmowanie i weryfikację poprawności formalnej wniosku.. W przypadku stwierdzenia niekompletności lub uchybień formalnych wniosek będzie zwracany do BO wraz z listą wymaganych korekt i uzupełnień.
Formularz aplikacyjny zgodny ze standardem EFRR będzie składany przez BO do BK wraz z załącznikami oraz z projektem umowy dotacji zgodnie ze wzorem podanym w Podręczniku Wdrażania ZPORR, zał....
BK powoła Komisję Oceniającą Projekty której zadaniem będzie ocena merytoryczna wniosków.. W skład Komisji wejdą przedstawiciele Marszałka oraz Wojewody. Zasady powoływania członków Komisji Oceniającej Projekty oraz regulamin pracy tej Komisji będzie określony w odrębnym dokumencie podlegającym zatwierdzeniu przez Instytucję Zarządzającą.
Komisja Oceniająca Projekty po dokonaniu oceny aplikacji sporządza raport zawierający wykaz aplikacji rekomendowanych do udzielenia dotacji i przedstawia go do akceptacji Kierownikowi BK.
Umowy dotacji podpisuje dyrektor Beneficjenta Końcowego, po pisemnej rekomendacji Komisji Oceny Projektów.

Płatności:

Płatności przekazywane są w formie dotacji z wyodrębnionego na potrzeby działania konta Wojewody na konto BO w oparciu o rekomendację /polecenie przelewu podpisane przez Kierownika BK.Konto Wojewody zasilane będzie z prefinansowania.Wpływ na środowisko
Realizacja działania będzie miała neutralny lub pozytywny wpływ na środowisko.

Wpływ na zatrudnienie
Realizacja działania będzie miała jednoznacznie korzystny wpływ na bezpośrednie i pośrednie tworzenie nowych miejsc pracy.
Polityka równych szans
Wszystkie projekty będą realizowane z zastosowaniem zasady równych szans kobiet i mężczyzn, niepełnosprawnych i grup społecznych zagrożonych wykluczeniem społecznym.
Wpływ na rozwój Społeczeństwa Informacyjnego
Działanie będzie miało korzystny wpływ na rozwój Społeczeństwa Informacyjnego.

Plan finansowania (MEURO)

Działanie

Koszty ogółem

Ogółem wkład publiczny w ramach działania

Ogółem fundusze strukturalne (wyłącznie ERDF)

Ogółem krajowy wkład publiczny

Środki prywatne

Ogółem

Budżet państwa

Budżet jednostek samorządu terutorialnego

1=2+7

2=3+4

3

4=5+6

5

6

7

Mikro-przedsiębiorstwa

137,0

75,3

56,5

18,8

18,8
61,6
WSKAŻNIKI MONITORINGU

DZIALANIE 3.4 MIKROPRZEDSIĘBIORSTWA

Działanie / Cel


Faza cyklu interwencji


Wskaźniki


Źródło danychSzacowana docelowa wartość wskaźnika

Cele:

Rozwój mikroprzedsiębiorstw, głównie poza tradycyjnymi sektorami działalności gospodarczej na obszarach wiejskich, restrukturyzacji przemysłu oraz terenach zdegradowanych, w tym na obszarach rewitalizacji przestrzeni miejskiej,Produkty

1. Liczba projektów wsparcia mikroprzedsiębiorstw

2. Liczba nowych mikroprzedsiębiorstw na obszarach wiejskich

3. Liczba nowych mikroprzedsiębiorstw na obszarach restrukturyzacji przemysłu

4. Liczba nowych mikroprzedsiębiorstw na terenach zdegradowanych poddanych rewitalizacjiGUS

GUS


GUS
Urzędy Marszałkowskie

10 000

5 000


2 000
3 000

Rezultaty

1. Liczba gospodarstw rolnych

2. Liczba pracujących w rolnictwie

3. Liczba osób zatrudnionych w nowych mikroprzedsiębiorstwach

4. Liczba pracujących poza rolnictwem na obszarach wiejskichGUS

GUS, Urzędy Skarbowe, ZUS

GUS, Urzędy Skarbowe, ZUS

GUS


- 20%

-5%


+8%

+10%


Oddziaływanie

1. Wskaźnik bezrobocia

2. Dochody mikroprzedsiębiorstw

3. Dochody budżetu województw z udziału w podatkach od osób fizycznych (w tys. PLN)

4. Dochody budżetu województwa z udziału w podatkach od osób prawnych (w tys. PLN)GUS

GUS
GUS


GUS

-1%

+ 5%
+ 100 000


+ 50 000Tabelaryczne zestawienie informacji dotyczących działania 3.4

Nazwa Programu Operacyjnego

ZPORR

Nazwa Priorytetu

Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach

Nazwa Działania

Mikroprzedsiębiorstwa

Nazwa Poddziałania

nie dotyczy

Dziedzina interwencji Funduszy Strukturalnych

21

Numer działania

3.4

Numer Poddziałania
Czas trwania działania

2004-2006

Instytucja Zarządzająca

MGPiPS

Instytucja Pośrednicząca

Urząd Wojewódzki

Beneficjenci Końcowi/Jednostka w Urzędzie Marszałkowskim pełniąca funkcję beneficjenta końcowego*

Urząd Marszałkowski

Końcowi Odbiorcy (projektodawcy)

dla Projektów Typu I kredytowani dostawcy usług / Wykonawcy

Ostateczni Beneficjenci (osoby, instytucje lub grupy społeczne bezpośrednio korzystające z wdrażanej pomocy)

Mikroprzedsiębiorstwa funkcjonujące nie dłużej niż trzy lata.

Priorytetowo traktowane będą mikroprzedsiębiorstwa założone przez Beneficjentów Ostatecznych Działania 2.5. ZPORRInstytucja Płatnicza

MF

Rodzaj pomocy (np. czy będą to granty inwestycyjne, doradztwo, szkolenia)

Specjalistyczne usługi doradcze i szkoleniowe, dotacje na inwestycje.

Max. udział środków ERDF (%) w kwalifikujących się kosztach

Dla projektów Typu I

75 %


w rzeczywistości 75% dotacji stanowiącej max. 50% kosztów kwalifikowanych, czyli ERDF stanowi 37,5% kosztów kwalifikowanych projektu.
Dla projektów Typu II

65% dla BO z województw: Dolnośląskie, Kujawsko – Pomorskie, Lubelskie, Lubuskie, Łódzkie, Małopolskie, Mazowieckie, Opolskie, Podkarpackie, Podlaskie, Pomorskie, Świętokrzyskie, Warmińsko – Mazurskie, Wielkopolskie, Zachodniopomorskie;

55% dla BO z Wrocławia, Krakowa i Trójmiasta Gdańsk – Gdynia – Sopot;

45% dla BO z Poznania i Warszawy.

Wsparcie finansowe ogółem dla działania (w MEUR)

137,0

Wsparcie finansowe Unii Europejskiej (w MEUR)

56,5

Wsparcie finansowe z krajowych środków publicznych (w MEUR)

18,8

Wielkość środków prywatnych (w MEUR)

61,6

Udział środków Unii Europejskiej (%) w całości środków

41,25

Udział środków Unii Europejskiej (%) w środkach publicznych

75,00

Udział krajowych środków publicznych (%) w całości środków

13,75

Udział krajowych środków publicznych (%) w środkach publicznych

25,00

Udział środków prywatnych (%) w całości środków

45,00

Wkład krajowy publiczny i prywatny (%) w całości środków

58,75

System wyboru projektów

Wnioski projektowe składane są przez projektodawców do Instytucji Wdrażającej. Ocena formalnej wniosków dokonuje Beneficjent Końcowy . Oceny merytorycznej wniosków dokonuje Komisja Oceny Projektów powołana przez Beneficjenta Końcowego.Po przeprowadzeniu oceny merytorycznej wniosków, Komisja Oceny Projektów opracowuje listę projektów, które uzyskają dofinansowanie. Kierownik Beneficjenta Końcowego decyduje o przyznaniu dofinansowania poszczególnym projektom umieszczonym na liście rankingowej i podpisuje umowy dotacji z Beneficjentami Ostatecznymi.

Skład grup roboczych wybierających projekty i Komitetów Sterujących

W skład Komisji Oceny Projektów, kierowanej przez przedstawiciela Beneficjenta Końcowego wchodzą m.in. przedstawiciele Beneficjenta Końcowego , Urzędu Marszałkowskiego, Urzędu Wojewódzkiego, eksperci..
1   ...   23   24   25   26   27   28   29   30   ...   37


©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna