Podstawa do dalszych prac zgodnie z przedstawionymi zaleceniamiPobieranie 2,22 Mb.
Strona25/37
Data15.02.2018
Rozmiar2,22 Mb.
1   ...   21   22   23   24   25   26   27   28   ...   37


WSKAŹNIKI MONITOROWANIA

DZIAŁANIE 3.3 ZDEGRADOWANE OBSZARY MIEJSKIE, POPRZEMYSŁOWE, I POWOJSKOWE


Działanie / Cel


Faza cyklu interwencji


Wskaźniki


Źródło danychSzacowana docelowa wartość wskaźnika

Cele:

1 rewitalizację i odnowę zdegradowanych obszarów miast i dzielnic mieszkaniowych w miastach poprzez:

- tworzenie warunków do rozwoju małej i średniej przedsiębiorczości,

- zabudowywanie wolnych przestrzeni w mieście („plomby”),

- renowacje budynków,

- poprawę funkcjonalności układu transportowego,

- budowę lub modernizację infrastruktury publicznej,

walkę z przestępczością

2 rewitalizację obiektów i terenów po-przemysłowych i po-wojskowych, przez zmianę funkcji zabudowy po-przemysłowej i po-wojskowej na usługowo-handlową, gospodarczą, społeczną edukacyjną, zdrowotną, rekreacyjną i turystyczną z uzupełniającą funkcją mieszkaniową


Produkty

1 Liczba zrealizowanych projektów rehabilitacji zdegradowanych dzielnic i obszarów miast (w szt.)

2 Długość zmodernizowanych dróg (w km)

3 Liczba zmodernizowanych obiektów infrastruktury drogowej (w szt.)

4 Liczba nowo zbudowanych „plomb” w zabudowie (w szt.)

5 Liczba budynków poddanych renowacji (w szt.)

6 Liczba wdrożonych projektów walki z przestępczością i poprawy bezpieczeństwa mieszkańców (w szt.)

7 Liczba zrewitalizowanych obiektów po-przemysłowych (w szt.)

8 Liczba zrewitalizowanych obiektów po-wojskowych (w szt.)


Władze miast

Zarządy Dróg

Zarządy Dróg

Władze miast

Władze miast


Władze miast

Urząd Marszałkowski

Urząd Marszałkowski

3

54

12

40


14

5

1Rezultaty

1 Powierzchnia terenów zrewitalizowanych, na których nastąpił rozwój przedsiębiorczości (w ha),

2 Powierzchnia mieszkalna i usługowa w zrewitalizowanych dzielnicach i miastach (w m2)

3 Powierzchnia mieszkalna i usługowa na zrewitalizowanych terenach po-przemysłowych i po-wojskowych (w m2)

4 Liczba przestępstw w mieście (w szt.)

5 Wskaźnik wykrywalności przestępstw (%)Władze miast
Władze miast

Urząd Marszałkowski


Policja

Policja

300
+ 180 000
+ 42 000

- 10%


+ 8%

Oddziaływanie

1 Liczba mieszkańców na terenach poddanych rewitalizacji (osoby)

2 Wskaźnik bezrobocia wśród mieszkańców terenów zrewitalizowanych (w %)

3 Migracje z terenów poddanych rewitalizacji (saldo)

4 Wskaźnik wykształcenia (zawodowe średnie) wśród mieszkańców terenów zrewitalizowanych (%)Władze miast

Władze miast
Władze miast
Władze miast

+ 15 000

- 5%
+ 5%


+ 7%

TRYB ROZPATRYWANIA WNIOSKÓW

Propozycje projektów przygotowane w formie standardowego wniosku aplikacyjnego Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego należy składać do właściwej jednostki organizacyjnej w Urzędzie Marszałkowskim, która dokonuje oceny kompletności złożonych wniosków oraz ich oceny pod względem formalnym (lista komórek jest załączona do Podręcznika wdrażania ZPORR). W przypadku stwierdzenia braków lub nieprawidłowości wnioski zostaną zwrócone wnioskodawcom w celu dokonania stosownych poprawek.

Oceny merytorycznej i technicznej projektów dokonuje Panel Ekspertów powołany do oceny projektów w ramach danego działania. W trakcie oceny Panel Ekspertów przyznaje projektom punkty zgodnie z kryteriami zawartymi w Uzupełnieniu ZPORR i przyjętymi przez Komitet Monitorujący ZPORR. Szczegółowy skład Panelu Ekspertów oraz sposób przeprowadzania oceny jest zawarty w Podręczniku wdrażania ZPORR.

Efektem pracy Panelu Ekspertów jest lista rankingowa projektów kwalifikujących się do dofinansowania w ramach ZPORR. Lista ta jest przekazywana do Regionalnego Komitetu Sterującego. RKS ocenia projekty pod kątem zgodności ze strategią województwa. RKS może zmienić kolejność projektów na liście rankingowej. Zmiana na liście rankingowej RKS wymaga każdorazowego uzasadnienia. Ostateczna wersja listy rankingowej jest rekomendowana Zarządowi Województwa.

Na podstawie pozytywnej rekomendacji Regionalnego Komitetu Sterującego Zarząd Województwa podejmuje decyzję o wyborze projektów. Wybrane projekty są przekazywane do Instytucji Pośredniczącej (Wojewoda), która podpisuje umowy o przyznaniu dofinansowania na realizacje projektu z beneficjentami końcowymi.

Tryb rozpatrywania wniosków składanych przez beneficjentów końcowych przedstawia poniższy schemat.


Przyjmowanie wniosków

URZĄD MARSZAŁKOWSKI

Ocena formalna wniosków


URZĄD MARSZAŁKOWSKI


Ocena techniczna i merytoryczna wniosków


PANEL EKSPERTÓW

Rekomendacja wyboru projektówREGIONALNY KOMITET STERUJĄCY

Wybór projektów


ZARZĄD WOJEWÓDZTWA


Podpisanie umowy z beneficjentem


WOJEWODA


TABELARYCZNE ZESTAWIENIE INFORMACJI DOTYCZĄCYCH DZIAŁANIA 3.3

Nazwa Programu Operacyjnego

ZPORR

Nazwa Priorytetu

Rozwój lokalny

Nazwa działania

Rewitalizacja obszarów zdegradowanych

Nazwa poddziałania

Rewitalizacja obszarów miejskich

Rewitalizacja obszarów po-przemysłowych i po-wojskowych

Dziedzina interwencji Funduszy Strukturalnych

352,353

351,353

Numer działania

3.2

3.2

Numer poddziałania

3.2.1

3.2.2

Czas trwania działania

2004-2006

Instytucja Zarządzająca

MGPiPS

Instytucja Pośrednicząca

Urząd Wojewódzki

Beneficjenci Końcowi/Instytucja Wdrażająca

-jednostki samorządu terytorialnego: gminy, powiaty, województwa oraz działające w porozumieniu z nimi inne podmioty z przeważającym udziałem środków publicznych,

-związki, porozumienia i stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego,

-inne instytucje publiczne składające projekty przez jednostki samorządu terytorialnego:

- podmioty wykonujące usługi publiczne na zlecenie jednostek samorządu terytorialnego

- podmioty wybrane w drodze przetargu wykonujące usługi publiczne na zlecenie jednostek samorządu terytorialnego

-osoby prawne i jednostki organizacyjne nie objęte Krajowym Rejestrem Sądowym, finansowane częściowo lub w całości ze środków publicznych,

-fundacje i agencje, których założycielami są podmioty określone w punktach 1, 2, 3.

-organizacje pozarządowe nie działające dla zysku (NGO), stowarzyszenia, fundacje oraz kościoły i związki wyznaniowe (publiczne i non-profit) i osoby prawne prowadzące działalność pożytku publicznego

-wspólnoty mieszkaniowe

-spółdzielnie mieszkaniowe

-instytucje państwowe odpowiedzialne za zapewnienie bezpieczeństwa i porządku publicznego


-jednostki samorządu terytorialnego: gminy, powiaty, województwa oraz działające w porozumieniu z nimi inne podmioty z przeważającym udziałem środków publicznych,

-związki, porozumienia i stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego,

-inne instytucje publiczne składające projekty przez jednostki samorządu terytorialnego:

- podmioty wykonujące usługi publiczne na zlecenie jednostek samorządu terytorialnego

- podmioty wybrane w drodze przetargu wykonujące usługi publiczne na zlecenie jednostek samorządu terytorialnego

-osoby prawne i jednostki organizacyjne nie objęte Krajowym Rejestrem Sądowym, finansowane częściowo lub w całości ze środków publicznych,

-fundacje i agencje, których założycielami są podmioty określone w punktach 1, 2, 3.

-organizacje pozarządowe nie działające dla zysku (NGO), stowarzyszenia, fundacje oraz kościoły i związki wyznaniowe (publiczne i non-profit) i osoby prawne prowadzące działalność pożytku publicznego

-wspólnoty mieszkaniowe

-spółdzielnie mieszkaniowe

-instytucje państwowe odpowiedzialne za zapewnienie bezpieczeństwa i porządku publicznego


Ostateczni Odbiorcy (projektodawcy)

 

 


Ostateczni Beneficjenci (osoby, instytucje lub grupy społeczne bezpośrednio korzystające z wdrażanej pomocy)

 

 


Instytucja Płatnicza

MF

Rodzaj pomocy (np. czy będą to granty inwestycyjne, doradztwo, szkolenia)

dotacje inwestycyjne

Max. udział środków ERDF (%) w kwalifikujących się kosztach

75% kwalifikującego się kosztu – jeśli beneficjent nie jest przedsiębiorcą (zwłaszcza jednostki samorządu terytorialnego i organizacje pozarządowe)

50% kwalifikującego się kosztu – w przypadku gdy projekt infrastrukturalny generuje znaczący zysk netto.
Wsparcie finansowe ogółem dla działania (w MEUR)

146,0

Wsparcie finansowe Unii Europejskiej (w MEUR)

99,6

Wsparcie finansowe z krajowych środków publicznych (w MEUR)

33,2

Wielkość środków prywatnych (w MEUR)

13,3

Udział środków Unii Europejskiej (%) w całości środków

68,18

Udział środków Unii Europejskiej (%) w środkach publicznych

75,00

Udział krajowych środków publicznych (%) w całości środków

22,73

Udział krajowych środków publicznych (%) w środkach publicznych

25,00

Udział środków prywatnych (%) w całości środków

9,09

Wkład krajowy publiczny i prywatny (%) w całości środków

31,82

System wyboru projektów

Konkurs projektów. Wnioski projektowe są składane do Urzędu Marszałkowskiego. Oceny merytorycznej wniosków dokonuje panel ekspertów. Rekomendacji wyboru projektów dla Zarządu Województwa dokonuje Regionalny Komitet Sterujący. Umowy z beneficjentami podpisuje Wojewoda.


Skład grup roboczych wybierających projekty i Komitetów Sterujących

W skład RKS, kierowanego przez członka Zarządu Województwa, wchodzą m.in. przedstawiciele: samorządów terytorialnych, partnerów społecznych, partnerów gospodarczych, innych instytucji mających podstawowe znacznie dla rozwoju regionalnego (np. przedstawiciele środowisk akademickich), Wojewody oraz Instytucji Zarządzającej ZPORR (MGPiPS).DZIAŁANIE 3.4. MIKROPRZEDSIĘBIORSTWA


OPIS I UZASADNIENIE

Działanie to jest ukierunkowane na zapewnienie mikroprzedsiebiorstwom, funkcjonującym nie dłużej niż trzy lata, bezpośredniego, specjalistycznego doradztwa wsparcia mającego im pomóc w pokonaniu barier rozwoju oraz wsparcia finansowego ukierunkowanego na zwiększenie zdolności inwestycyjnej przedsiębiorstwa w początkowym okresie funkcjonowania.

Działanie jest komplementarne w stosunku do działań zapewniających przedsiębiorcom usługi doradcze, realizowanych w ramach SPO „Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw” oraz SPO „Rozwój Zasobów Ludzkich”.

Działanie 2.1 Wzrost konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw poprzez doradztwo, realizowane w ramach SPO „Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw”, jest ukierunkowane na zwiększenie konkurencyjności polskich MŚP poprzez ułatwienie działającym przedsiębiorcom dostępu do specjalistycznych usług doradczych w formie przyznawania dotacji.

Działanie 2.3 Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki, realizowane w ramach SPO „Rozwój Zasobów Ludzkich” jest również zorientowane na zwiększenie konkurencyjności i możliwości adaptacyjnych przedsiębiorstw, poprzez inwestycje w rozwój personelu prowadzone w formie szkoleń i usług doradczych dla kadry zarządzającej i pracowników przedsiębiorstw.

Działanie jest również komplementarne ze wsparciem umożliwiającym przedsiębiorcom sfinansowanie niezbędnej infrastruktury (wsparcie kapitałowe finansowane z EFRR) w ramach Działania 1.3 Tworzenie korzystnych warunków dla rozwoju firm, realizowanym w SPO „Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw” i w ramach Działania 2.5 „Promocja Przedsiębiorczości” realizowanego w ZPORR.1   ...   21   22   23   24   25   26   27   28   ...   37


©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna