Podstawa do dalszych prac zgodnie z przedstawionymi zaleceniamiPobieranie 2,22 Mb.
Strona24/37
Data15.02.2018
Rozmiar2,22 Mb.
1   ...   20   21   22   23   24   25   26   27   ...   37

URZĄD MARSZAŁKOWSKI

Ocena formalna wniosków


URZĄD MARSZAŁKOWSKI


Ocena techniczna i merytoryczna wniosków


PANEL EKSPERTÓW

Rekomendacja wyboru projektówREGIONALNY KOMITET STERUJĄCY

Wybór projektów


ZARZĄD WOJEWÓDZTWA


Podpisanie umowy z beneficjentem


WOJEWODATabelaryczne zestawienie informacji dotyczących działania 3.2

Nazwa Programu Operacyjnego

ZPORR

Nazwa Priorytetu

Rozwój lokalny

Nazwa działania

Obszary podlegające restruktyracji

Nazwa poddziałania

nie dotyczy

Dziedzina interwencji Funduszy Strukturalnych

164,171,172,173,312,332,343,344,l345,354

Numer działania

3.2

Numer poddziałania

nie dotyczy

Czas trwania działania

2004-2006

Instytucja Zarządzająca

MGPiPS

Instytucja Pośrednicząca

Urząd Wojewódzki

Beneficjenci Końcowi/Instytucja Wdrażająca

- jednostki samorządu terytorialnego: gminy, powiaty lub działające w ich imieniu jednostki organizacyjne

- związki, porozumienia i stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego

- jednostki świadczące usługi publiczne na zlecenie jednostek samorządu terytorialnego

- jednostki świadczące usługi publiczne na zlecenie jednostek samorządu terytorialnego, wybrane w drodze przetargu

- organizacje pozarządowe działające non-profit, w tym stowarzyszenia, fundacje, kościoły i inne związki wyznaniowe

- inne publiczne instytucje i osoby prawne świadczące usługi pożytku publicznego
Końcowi Odbiorcy (projektodawcy)
Ostateczni Beneficjenci (osoby, instytucje lub grupy społeczne bezpośrednio korzystające z wdrażanej pomocy)Instytucja Płatnicza

MF

Rodzaj pomocy (np. czy będą to granty inwestycyjne, doradztwo, szkolenia)

Dotacje inwestycyjne

Max. udział środków ERDF (%) w kwalifikujących się kosztach

75 %

50% kwalifikującego się kosztu w przypadku gdy inwestycje generują znaczący dochód nettoWsparcie finansowe ogółem dla działania (w MEUR)

155,8

Wsparcie finansowe Unii Europejskiej (w MEUR)

116,9

Wsparcie finansowe z krajowych środków publicznych (w MEUR)

39,0

Wielkość środków prywatnych (w MEUR)

0,0

Udział środków Unii Europejskiej (%) w całości środków

75,00

Udział środków Unii Europejskiej (%) w środkach publicznych

75,00

Udział krajowych środków publicznych (%) w całości środków

25,00

Udział krajowych środków publicznych (%) w środkach publicznych

25,00

Udział środków prywatnych (%) w całości środków

0,0

Wkład krajowy publiczny i prywatny (%) w całości środków

25,00

System wyboru projektów

Konkurs projektów. Wnioski projektowe są składane do Urzędu Marszałkowskiego. Oceny merytorycznej wniosków dokonuje panel ekspertów. Rekomendacji wyboru projektów dla Zarządu Województwa dokonuje Regionalny Komitet Sterujący. Umowy z beneficjentami podpisuje Wojewoda.


Skład grup roboczych wybierających projekty i Komitetów Sterujących

W skład RKS, kierowanego przez członka Zarządu Województwa, wchodzą m.in. przedstawiciele: samorządów terytorialnych, partnerów społecznych, partnerów gospodarczych, innych instytucji mających podstawowe znacznie dla rozwoju regionalnego (np. przedstawiciele środowisk akademickich), Wojewody oraz Instytucji Zarządzającej ZPORR (MGPiPS).


DZIAŁANIE 3.3. ZDEGRADOWANE OBSZARY MIEJSKIE, POPRZEMYSŁOWE I POWOJSKOWE


OPIS I UZASADNIENIE DZIAŁANIA

Cele wymieniane w Podstawach Wsparcia Wspólnoty oraz interwencje określone w ZPORR wykazują potrzebę stworzenia kompleksowego podejścia do kwestii trwałej peryferyzacji obszarów i marginalizacji dużych grup mieszkańców zdegradowanych społecznie i ekonomicznie miast i dzielnic miast oraz zdegradowanych obszarów po-przemysłowych i po-wojskowych poprzez działania inspirujące rozwój nowych funkcji obszarów problemowych oraz przywrócenie terenom zdegradowanym utraconych funkcji społeczno-gospodarczych.W ramach działania przewidziane do realizacji są projekty, które mają wpływ na zwiększenie atrakcyjności gospodarczej i inwestycyjnej obszaru objętego projektem oraz tworzą warunki dla wzrostu zatrudnienia.

CELE DZIAŁANIA

Celem działania jest zachęcanie do rozwijania nowych form aktywności gospodarczej generujących miejsca pracy poprzez oferowanie infrastruktury do prowadzenia działalności dostosowanej do potrzeb nowych przedsiębiorstw, przy równoczesnej trosce o ochronę stanu środowiska naturalnego warunkującego zrównoważony rozwój gospodarczo-społeczny.

Zasadniczym celem działania jest ożywienie gospodarcze i społeczne, a także zwiększenie potencjału turystycznego i kulturalnego, w tym nadanie obiektom i terenom zdegradowanym nowych funkcji społeczno-gospodarczych poprzez:

- rewitalizację i odnowę zdegradowanych obszarów miast i dzielnic mieszkaniowych w miastach;

- rewitalizację obiektów i terenów po-przemysłowych i po-wojskowych, przez zmianę z przeważającej, dotychczas funkcji zabudowy po-przemysłowej, po-wojskowej na usługowo-handlową, gospodarczą, społeczną, edukacyjną, zdrowotną, rekreacyjną
i turystyczną z uzupełniającą funkcją mieszkaniową.

Projekty dotyczące rewitalizacji obszarów miejskich oraz terenów po-przemysłowych i po-wojskowych będą wdrażane w powiązaniu z projektami z zakresu ożywienia gospodarczego oraz rozwiązywania problemów społecznych i ułatwienia przedsiębiorstwom warunków prowadzenia działalności gospodarczej – poprzez dostarczenie im dogodniejszych warunków, uzupełniając tym samym działania podejmowane w ramach ZPORR Priorytetu 2 – Wzmocnienie Regionalnych Zasobów Ludzkich” oraz Sektorowego Programu Operacyjnego (SPO) „Rozwój Zasobów Ludzkich” i Sektorowego Programu Operacyjnego „Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw”, a także Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL.

Wdrażanie pilotażowych projektów rewitalizacji miast i dzielnic miast, w ramach tego działania, wpłynie na stworzenie potencjału dla przyszłej realizacji w Polsce Inicjatywy Wspólnotowej URBAN.

Rewaloryzacja urbanistyczna będzie polegać na wsparciu kompleksowych działań technicznych, takich jak: remonty, modernizacja infrastruktury podstawowej oraz rewaloryzacja zabudowy, poprawa funkcjonalności ruchu kołowego i ruchu pieszego, zwiększenie funkcjonalności i estetyki przestrzeni publicznych, w tym renowacja obiektów o wartości architektonicznej i znaczeniu historycznym znajdujących się na terenach rewitalizowanych.

Projekty obejmować będą także działania na rzecz walki z patologiami społecznymi. Ich koncentracja na obszarach problemowych pozwoli na przeciwdziałanie zjawisku wykluczenia społecznego pewnych grup, które w wyniku trudnej sytuacji na rynku pracy znalazły się na marginesie życia społecznego.

UZASADNIENIE:

Na skutek procesów rynkowych wiele miast w Polsce utraciło dotychczasową bazę ekonomiczną w postaci ośrodków przemysłowych, bądź bazy wojskowej. W szczególnie trudnej sytuacji znalazły się miasta, których byt ekonomiczny opierał się niekiedy na funkcjonowaniu jednego zakładu przemysłowego zatrudniającego kilka tysięcy osób.

Nowym zjawiskiem w Polsce, lecz już dobrze rozpoznanym w Europie, jest degradacja obszarów wielkomiejskich. Wiąże się ona z problemami degradacji społecznej, jak również degradacji majątku trwałego o wartości kulturowej, które uzewnętrzniają się w skali „sypialnianych” oraz po-przemysłowych dzielnic. Problemy te często wpływają na obniżenie, niekiedy skutecznie, zainteresowania inwestorów całym miastem, a w skrajnych przypadkach nawet całym regionem.

Zjawisko to posiada poważne konsekwencje dla rynku pracy i możliwości rozwoju całych regionów. Wspólnymi cechami tych obszarów jest m.in.: utrzymujące się długotrwałe bezrobocie, niskie dochody, w których znaczna część stanowi pomoc socjalna, niski poziom wykształcenia ludności, patologie społeczne.

W wyniku wzrostu umiędzynarodowienia gospodarki oraz wdrożenia reguł gospodarki rynkowej w Polsce od początku lat 90-tych występuje również problem z branżami przemysłu, które wymagają restrukturyzacji. W stosunku do niektórych sektorów podjęto już głęboki proces restrukturyzacji, jednakże nadal brakuje regionalnie zorientowanych instrumentów polityki społeczno-gospodarczej oddziaływujących nie tylko bezpośrednio na sektor, którego dotyczy proces restrukturyzacji, ale także na obszary, w których przedsiębiorstwa są zlokalizowane. Obszary te cechuje koncentracja bezrobocia, zwłaszcza strukturalnego i patologii społecznych. Poza tym występuje niski poziom przedsiębiorczości, brak czynników wzrostu, a ludność zamieszkująca te tereny pomimo dość dobrego poziomu wykształcenia charakteryzuje się niedostosowaniem kwalifikacji do zmieniającego się rynku pracy. Infrastruktura techniczna znajdująca się na tych terenach, aczkolwiek rozwinięta, wymaga znacznych nakładów na modernizację.

Szczególnym problemem w Polsce jest także zagospodarowanie obiektów oraz terenów zajmowanych w przeszłości przez armię byłego ZSRR. Należą do nich zarówno kompleksy obiektów w skład, których wchodzą: koszary, szpitale, magazyny, jak i pojedyncze obiekty o charakterze militarnym - lotniska, porty. Pomimo upływu czasu (armia ZSRR opuściła teren Polski w 1992r.) problem integracji tych obszarów i ich wykorzystania nadal nie jest rozwiązany. Podobnie istnieje problem z zagospodarowaniem byłych baz Wojska Polskiego, które zostały opuszczone w wyniku przeprowadzanej reformy armii.WPŁYW NA ŚRODOWISKO

Działanie będzie miało pozytywny wpływ na ochronę środowiska naturalnego. Projekty rewitalizacji obszarów miejskich, po-przemysłowych i po-wojskowych zostaną przeanalizowane pod kątem oddziaływania na środowisko naturalne. W ramach działania tworzone będą także zielone strefy izolacyjne, wkomponowane w infrastrukturę techniczną. Budowana i modernizowana będzie też infrastruktura ochrony środowiska, a także ekrany akustyczne w połączeniu z tworzeniem stref zielonych chroniących okoliczną ludność przed hałasem. Modernizowane i budowane będą także kanalizacje deszczowe chroniące glebę przed skażeniem szkodliwymi substancjami.

W ramach rewitalizacji obszarów po-wojskowych i po-przemysłowych będą przeprowadzane prace porządkowe związane z oczyszczeniem terenu. Następnie na tych terenach powstaną zielone strefy (sadzenie drzew i krzewów). W ramach rewitalizacji obszarów miejskich także zostaną stworzone tereny zielone w celu polepszenia stanu zdrowia mieszkającej tam ludności.

UWZGLĘDNIENIE POLITYKI RÓWNYCH SZANS

Przy realizacji działania będą uwzględnione zasady równości szans kobiet i mężczyzn. Priorytetowo traktowane będzie również zwalczanie wszelkich patologii społecznych oraz walka z wykluczeniem społecznym np. poprzez zawarcie - w przyjętych przez lokalne organy uchwałodawcze lokalnych programach rewitalizacji – działań zmierzających do rozwiązania problemów społecznych. Dodatkowo preferowane będą takie projekty, które będą powiązane z innymi działaniami dotyczącymi szkoleń i wsparcia dla rozwoju MŚP realizowanymi w ramach ZPORR oraz Sektorowych Programów Operacyjnych: „Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw”, „Rozwój Zasobów Ludzkich”. Szczególna uwaga zostanie poświęcona zapobieganiu bezrobociu i łagodzeniu jego skutków. W ramach działania uwzględniane będą także kwestie dotyczące pomocy osobom niepełnosprawnym (lepszy dostęp do obiektów i infrastruktury).WPŁYW NA POLITYKĘ ZATRUDNIENIA
Jednym z celów działania jest walka z wykluczeniem społecznym i przeciwdziałanie zjawisku bezrobocia. Dlatego też działanie ma zachęcać do tworzenia nowych przedsiębiorstw, jak również wspierać rozwój już istniejących, zwłaszcza mikro i małych przedsiębiorstw rodzinnych dotyczących handlu i usług, na rewitalizowanych obszarach poprzez podnoszenie atrakcyjności inwestycyjnej terenu. Zatem działanie będzie miało pozytywny wpływ na tworzenie stałych miejsc pracy i walkę z bezrobociem.

WPŁYW NA ROZWÓJ SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO

Działanie neutralne

W przypadku realizacji projektu w powiązaniu z działaniami ZPORR i Sektorowych Programów Operacyjnych dotyczącymi szkoleń oraz rozwoju społeczeństwa informacyjnego. Poza tym wpływ ten może być również widoczny w przypadku tworzenia systemów dotyczących monitoringu bezpieczeństwa.RODZAJE KWALIFIKUJĄCYCH SIĘ PROJEKTÓW

W ramach działania realizowane będą dwa poddziałania:


PODDZIAŁANIE 3.3.1 REWITALIZACJA OBSZARÓW MIEJSKICH:


W ramach tego poddziałania wspierane będą zintegrowane projekty związane
z tworzeniem oddolnych programów rewitalizacji społeczno-gospodarczej, przestrzennej i funkcjonalnej zdegradowanych: dzielnic mieszkaniowych, zespołów mieszkaniowych w miastach, (szczególnie na obszarach zagrożonych lub dotkniętych zjawiskami patologii społecznej) oraz realizacją w ramach tych programów działań inwestycyjnych w celu:

- tworzenia w zdegradowanych dzielnicach warunków lokalowych


i infrastrukturalnych do rozwoju małej i średniej przedsiębiorczości, działalności kulturalnej i edukacyjnej, w tym mających za zadanie podniesienie kwalifikacji mieszkańców ww. terenów zagrożonych wykluczeniem społecznym,

- porządkowania „starej tkanki” urbanistycznej poprzez odpowiednie zabudowywanie pustych przestrzeni w harmonii z otoczeniem,

- renowacji zabudowy budynków w tym obiektów infrastruktury społecznej, zwłaszcza dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,

- renowacji budynków o wartości architektonicznej i znaczeniu historycznym znajdujących się na rewitalizowanym terenie oraz ich adaptacja na cele: gospodarcze, społeczne i kulturalne,

- poprawy funkcjonalności struktury ruchu kołowego, ruchu pieszego i estetyki przestrzeni publicznych ,

- budowy i/lub remontów publicznej infrastruktury związanej z rozwojem funkcji turystycznych, rekreacyjnych, kulturalnych i sportowych,

- tworzenia stref bezpieczeństwa i zapobiegania przestępczości w zagrożonych patologiami społecznymi obszarach miast.
Ważny element tego poddziałania stanowi pobudzenie aktywności środowisk lokalnych i stymulowanie współpracy na rzecz rozwoju społeczno-gospodarczego oraz przeciwdziałanie zjawisku wykluczenia społecznego w zagrożonych patologiami społecznymi obszarach miast.

Obszary miejskie poddawane rewitalizacji powinny być wybrane na podstawie poniżej podanych kryteriów oraz powinny spełniać przynajmniej jeden z następujących warunków:

- wysoki poziom bezrobocia mieszkańców

- niski poziom wykształcenia mieszkańców

- wysoki wskaźnik przestępczości na obszarze

- niski poziom przedsiębiorczości mieszkańców

Dlatego też gminy, które będą chciały uzyskać wsparcie w ramach tego poddziałania na terenie, których znajdują się obszary miast wymagające rewitalizacji, powinny przygotować kilkuletnie, uproszczone, lokalne programy rewitalizacji. Programy te powinny zawierać opis niezbędnych działań potrzebnych dla rozwoju gospodarczego rewitalizowanych terenów, wyznaczenie granic tych terenów, proponowane sposoby rozwiązywania problemów społecznych, a także kilkuletnie plany finansowe gminy dotyczące rewitalizacji obszarów miejskich (wzór uproszczonego programu zostanie zamieszczony w „Podręczniku procedur Uzupełnienia ZPORR”). Programy te muszą być zgodne ze strategiami rozwoju województw i powinny być przekazane razem z wnioskiem do ERDF - po uprzednim zatwierdzeniu uchwałą Rady Gminy - Urzędom Marszałkowskim i Urzędom Wojewódzkim.

Inwestycje wdrażane w ramach poddziałania muszą wynikać z lokalnych programów rewitalizacji i mogą to być na przykład poniższe projekty:

- tworzenie w zdegradowanych dzielnicach warunków lokalowych
i infrastrukturalnych do rozwoju małej i średniej przedsiębiorczości, działalności kulturalnej i edukacyjnej, w tym mających za zadanie podniesienie kwalifikacji mieszkańców ww. terenów zagrożonych wykluczeniem społecznym,

- porządkowanie „starej tkanki” urbanistycznej poprzez odpowiednie zabudowywanie pustych przestrzeni w harmonii z otoczeniem,

- renowacji budynków o wartości architektonicznej i znaczeniu historycznym znajdujących się na rewitalizowanym terenie oraz ich adaptacja na cele: gospodarcze, społeczne i kulturalne. Renowacja będzie się składała z działań wspierających , takich jak:

- prace renowacyjne

- odnowienie zabudowań

- budowy lub modernizacji publicznej infrastruktury związanej z rozwojem funkcji turystycznych, rekreacyjnych, kulturalnych i sportowych,

- tworzenia stref bezpieczeństwa i zapobiegania przestępczości w zagrożonych patologiami społecznymi obszarach miast.

- adaptacja i/lub remonty budynków i obiektów zbiorowych oraz budynków mieszkalnych, a także adaptacja przyległego terenu, m.in. w celu rozwoju małej i średniej przedsiębiorczości oraz podniesienia kwalifikacji mieszkańców na terenach rewitalizowanych,

- adaptacja i/lub remonty budynków użyteczności publicznej w sektorze edukacyjno-socjalno-zdrowotnym i bezpieczeństwa znajdujących się na terenie rewitalizowanym: przedszkola, szkoły podstawowe, gimnazja, szkoły średnie i ponadgimnazjalne, szkolne stołówki i gabinety lekarskie, lokalne ośrodki zdrowia, lokalne przychodnie stomatologiczne, ośrodki walki z patologiami społecznymi,

- zabudowywanie pustych przestrzeni: budowa i/lub modernizacja: placów, rynków, parkingów, placów zabaw dla dzieci, miejsc rekreacji, terenów zielonych oraz prace restauracyjne na terenie istniejących parków.

- remonty i/lub modernizacja infrastruktury technicznej, zwłaszcza w zakresie ochrony środowiska na terenie zdegradowanych dzielnic miast, w tym:

* budowa i/lub modernizacja sieci kanalizacyjnych i innych urządzeń do oczyszczania, gromadzenia, odprowadzania i przesyłania ścieków,

* budowa i/lub modernizacja kanalizacji deszczowej,

* budowa i/lub modernizacja sieci wodociągowych, ujęć wody i urządzeń służących do gromadzenia i uzdatniania wody oraz urządzeń regulujących ciśnienie wody.

- poprawa funkcjonalności ruchu kołowego, ruchu pieszego i estetyki przestrzeni publicznych rewitalizowanego terenu, w tym:

* modernizacja dróg miejskich i lokalnych prowadzących do dzielnic mieszkalnych (m.in.: wzmocnienie podbudowy jezdni, polepszenie stanu nośności, wymiana i poszerzenie nawierzchni) oraz małych obiektów inżynieryjnych,

* budowa, zagospodarowanie i/lub modernizacja chodników i przejść dla pieszych, jak również wszelkie inne prace i/lub wyposażenie pozwalające zwiększyć bezpieczeństwo pieszych, rowerzystów lub zwierząt, w tym ścieżek rowerowych.

- tworzenie i modernizacja obiektów pełniących funkcje zaplecza kulturalnego, rekreacyjnego i sportowego.

- modernizacja, ulepszenie lub budowa podstawowej infrastruktury na obszarach rewitalizowanych, np.;

- infrastruktura wodociągowa i kanalizacyjna spełniająca wszystkie obecne wymogi,

- przygotowanie terenu pod nowe projekty budowlane,

- inkubatory przedsiębiorczości

- infrastruktura turystyczna i kulturalna (włącznie z odnowieniem i rewitalizacją obiektów dziedzictwa kulturowego i naturalnego) prowadząca do zrównoważonego rozwoju.
W ramach kompleksowych projektów dotyczących rewitalizacji obszarów miast do wydatków kwalifikowanych mogą zostać zaliczone między innymi następujące koszty:
1. Prac przygotowawczych:

- przygotowania z inicjatywy mieszkańców przez Radę Gminy planów rewitalizacji (przeprowadzenie prac studialnych, ekspertyz)

- przygotowanie opisu realizacji planu wraz z określeniem kosztów poszczególnych zaplanowanych przedsięwzięć, kosztorysami dla przedsięwzięć budowlanych i harmonogramem realizacji.

- przygotowanie dokumentacji technicznej, w tym: przygotowanie studium wykonalności, oceny wpływu na środowisko, biznesplanu,

- przygotowanie dokumentacji przetargowej,

- zakup terenu (nie więcej niż 10 % całkowitego kosztu kwalifikowalnego projektu),

- projekt budowlany i architektoniczny

- badania i prace projektowe poprzedzające rewitalizację obszarów miejskich związane z urbanistyką, krajobrazem, i budownictwem oraz roboty pomiarowe.


2. Prace inwestycyjne:
- przygotowanie terenu pod budowę,

- prace ziemne,

- prace budowlano-montażowe

- prace rozbiórkowe

- prace konserwacyjne

- prace wykończeniowe

- prace ziemne, w tym przygotowanie gruntów pod zabudowę.

- prace wykończeniowe w tym umocnienia,

- zakup niezbędnego sprzętu,

- nadzór inżynierski.


Do kosztów niekwalifikowalnych należeć będzie finansowanie obiektów wyłącznie dla celów administracyjnych, w tym. siedziby urzędów gminnych, powiatowych i wojewódzkich.

PODDZIAŁANIE 3.3.2 REWITALIZACJA OBSZARÓW PO-PRZEMYSŁOWYCH I PO-WOJSKOWCYH

W ramach tego poddziałania wspierane będą zintegrowane projekty związane


z tworzeniem oddolnych programów rewitalizacji społeczno-gospodarczej, przestrzennej i funkcjonalnej terenów po-przemysłowych i po-wojskowych wraz ze znajdującymi się na nich obiektami przez zmianę dotychczasowych funkcji i ich adaptację na cele: usługowo-handlowe, gospodarcze (np. przygotowanie terenu pod działalność gospodarczą), społeczne, edukacyjne, zdrowotne, rekreacyjne, kulturalne i turystyczne z uzupełniającą funkcją mieszkaniową. Istotnym także będzie włączenie obszarów po-przemysłowych i po-wojskowych znajdujących się na terenie miast w jeden organizm miejski poprzez odpowiednie zagospodarowanie znajdującego się tam terenu. W ramach tego poddziałania szczególna uwaga zostanie także zwrócona na kwestie ochrony środowiska naturalnego przyczyniającą się do rekonwersji terenu poprzez tworzenie stref zieleni (m.in. zalesianie), oraz rozbiórkę niepotrzebnych instalacji z terenów po-przemysłowych i po-wojskowych.

Ważny element tego poddziałania stanowi pobudzenie aktywności środowisk lokalnych i stymulowanie współpracy na rzecz rozwoju społeczno-gospodarczego oraz przeciwdziałanie zjawisku wykluczenia społecznego.

Obszary po-przemysłowe i po-wojskowe powinny również zostać zidentyfikowane w oparciu o przynajmniej jeden z wymienionych niżej warunków:

- wysoki poziom bezrobocia mieszkańców

- niski poziom wykształcenia mieszkańców

- niski poziom przedsiębiorczości mieszkańców

- mocno zanieczyszczone środowisko naturalne na obszarze

Dlatego też gminy/powiaty, które będą chciały uzyskać wsparcie w ramach tego poddziałania i na terenie, których znajdują się obszary po-przemysłowe lub po-wojskowe wymagające rewitalizacji, powinny przygotować kilkuletnie, uproszczone, lokalne programy rewitalizacji. Programy te powinny zawierać opis niezbędnych działań potrzebnych dla rozwoju gospodarczego terenów rewitalizowanych, sposoby rozwiązywania problemów społecznych, wyznaczenie granic obszarów a także kilkuletnie plany finansowe gmin/powiatów dotyczące rewitalizacji (wzór uproszczonego programu zostanie zamieszczony w „Podręczniku procedur Uzupełnienia ZPORR”). Programy te muszą być także zgodne ze strategiami rozwoju województw i powinny być przekazane wraz z wnioskiem do ERDF - po uprzednim zatwierdzeniu uchwałą Rady Gminy/Powiatu - Urzędom Marszałkowskim i Urzędom Wojewódzkim.

Inwestycje wdrażane w ramach poddziałania muszą wynikać z lokalnych programów rewitalizacji i mogą to być na przykład poniższe projekty:

- remont, modernizacja lub adaptacja budynków, obiektów, infrastruktury i urządzeń po-przemysłowych i po-wojskowych wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu w celu nadania im nowych funkcji użytkowych: handlowo-usługowych, turystycznych, rekreacyjnych, zdrowotnych i edukacyjnych (np. budowa: przestrzeni dla biur, warsztatów, pomieszczeń dla inkubatorów przedsiębiorczości oraz pomieszczeń konferencyjnych), a także remonty lub modernizacja pokoszarowych budynków mieszkalnych oraz adaptacja budynków po-przemysłowych na mieszkania;

- tworzenie zielonych stref poprzez zakładanie parków oraz zakup sadzonek drzew, krzewów i zalesianie oczyszczonego obszaru, a następnie połączenie go z siecią turystyczną, usługowo-handlową, rekreacyjną.

- zabudowywanie pustych przestrzeni: budowa i modernizacja: placów, rynków, parkingów, placów zabaw dla dzieci, miejsc rekreacji, terenów zielonych oraz prace restauracyjne na terenie istniejących parków.

- budowa i modernizacja podstawowej infrastruktury komunalnej, w szczególności w zakresie ochrony środowiska naturalnego oraz infrastruktury transportowej znajdującej się na terenie rewitalizowanym:

* budowa i modernizacja sieci wodociągowych, ujęć wody, urządzeń służących do gromadzenia i uzdatniania wody oraz urządzeń regulacji ciśnienia wody,

* budowa i modernizacja sieci kanalizacyjnych i innych urządzeń do oczyszczania, gromadzenia, odprowadzania i przesyłania ścieków,

* budowa lub modernizacja kanalizacji deszczowej,

* budowa lub modernizacja systemów odwadniających,

* budowa lub modernizacja: chodników, przejść dla pieszych lub zwierząt, ścieżek rowerowych,

* budowa lub modernizacja parkingów,

- Modernizacja i adaptacja dróg (poza drogami międzynarodowymi, krajowymi i wojewódzkimi) na terenach byłych stref wojskowych oraz ich połączeń z siecią dróg publicznych (np.: zwiększenie nośności, usunięcie ostrych i ciasnych zakrętów, poszerzenie nawierzchni) łącznie z infrastrukturą towarzyszącą i infrastrukturą struktur inżynierii cywilnej dróg,

- zakup urządzeń niezbędnych do monitorowania byłych obszarów po-przemysłowych i po-wojskowych w miastach narażonych na ryzyko patologii społecznych i ich instalacja w celu zapobiegania przestępczości

- budowa obiektów pełniących funkcje zaplecza kulturalnego, rekreacyjnego i sportowego na rewitalizowanych terenach.

- stworzenie w dzielnicach zdegradowanych budynków i warunków infrastrukturalnych sprzyjających rozwojowi małych i średnich przedsiębiorstw, działaniom kulturalnym i edukacyjnym, łącznie z takimi, które podwyższają poziom kwalifikacji mieszkańców tych regionów narażonych na wykluczenie społeczne.

W ramach kompleksowych projektów dotyczących rewitalizacji obszarów po-przemysłowych i po-wojskowych do wydatków kwalifikowanych mogą zostać zaliczone między innymi następujące koszty:


1. Prac przygotowawczych, w tym:

- przygotowania z inicjatywy mieszkańców przez Radę Gminy/Powiatu planów rewitalizacji ( przeprowadzenie prac studialnych, ekspertyz)

- przygotowanie opisu realizacji planu wraz z określeniem kosztów poszczególnych zaplanowanych przedsięwzięć, kosztorysami dla przedsięwzięć budowlanych i harmonogramem realizacji.

- przygotowanie dokumentacji technicznej, w tym: przygotowanie studium wykonalności, oceny wpływu na środowisko, biznesplanu,

- zakup terenu (nie więcej niż 10 % całkowitego kosztu kwalifikującego projektu),

- projekt budowlany i architektoniczny

- przygotowanie dokumentacji przetargowej,

- badania i prace projektowe poprzedzające rewitalizację obszarów po-przemysłowych i po-wojskowych związane z urbanistyką, krajobrazem, i budownictwem oraz roboty pomiarowe


2 Prace inwestycyjne:

- prace ziemne, w tym przygotowywanie gruntów pod zabudowę

- prace budowlane i konstrukcyjne

- prace wykończeniowe,

- prace konserwacyjne

- prace wyburzeniowe

- wyburzanie budynków i obiektów po-wojskowych i po-przemysłowych

- prace wykończeniowe i umocnienia

- zakup niezbędnego sprzętu

- nadzór inżynierski.

Wykluczone z finansowania są obiekty rewitalizowane wyłącznie dla celów administracyjnych, w tym siedziby urzędów gminnych, powiatowych i wojewódzkich.

KRYTERIA WYBORU PROJEKTÓW

KRYTERA FORMALNE


  • kompletność wniosku,

  • kompletność załączników,

  • wnioskodawca uprawniony jest do składania wniosku,

  • projekt zgodny z celami działania, kwalifikuje się do finansowania w ramach działania,

  • właściwy okres realizacji projektu (uzasadnienie w razie jego przekroczenia),

  • zgodność udziału % dofinansowania z maksymalnym limitem przewidzianym w Uzupełnieniu ZPORR,

  • właściwa wartość projektu,

  • planowane wydatki (kwalifikowalność wydatków),

  • źródła finansowania projektu,

  • znaczący dochód netto dla celów ustalenia wysokości dotacji,

  • zgodność z kryteriami: geograficznym lub demograficznym określonym w ZPORR dla danego działania,

  • istanienie i zgodność z planami rewitalizacji

Kryteria Merytoryczne i techniczne

  • - przedsięwzięcia w ramach projektu,

  • spójność projektu z celami działania,

  • powiązanie z innymi projektami,

  • trwałość projektu oraz wykonalność instytucjonalna,

  • wpływ projektu na zwiększenie atrakcyjności gospodarczej i inwestycyjnej obszaru objętego projektem oraz stworzenie warunków do wzrostu zatrudnienia,

  • wskaźniki osiągnięcia celów projektu,

  • wykonalność techniczna,

  • wskaźniki ekonomiczne,

  • wskaźniki finansowe,

  • wpływ na politykę ochrony środowiska,

  • wpływ na politykę równych szans,

  • wpływ na politykę społeczeństwa informacyjnego,

  • - promocja projektu,


- kompleksowe projekty, oddziałujace zarówno na sferę gospodarczą, jak i społeczną, które będą przyczyniały się do tworzenia nowych lub utrzymania stałych miejsc pracy,

- przystosowujące istniejące obiekty do nowych funkcji: handlowo-usługowych, społecznych, edukacyjnych, turystycznych, rekreacyjnych, zdrowotnych i kulturowych,

- mające na celu przeciwdziałanie zjawisku wykluczenia społecznego w zagrożonych patologiami społecznymi obszarach miast,

- preferowane będą projekty powiązane z działaniami realizowanymi ze środków ESF dla osób chcących podnieść kwalifikacje lub zagrożonych utratą zatrudnienia w ramach ZPORR oraz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym wspieranych w ramach SPO „Rozwój zasobów ludzkich”, a także działań w ramach Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL na terenach objętych rewitalizacją,

- kompleksowe projekty , oddziałujace na sferę gospodarczą, społeczną i środowisko,

- przystosowujące istniejące obiekty do nowych funkcji: handlowo-usługowych, społecznych, edukacyjnych, turystycznych, rekreacyjnych, zdrowotnych i kulturowych,

- powiązane z działaniami na rzecz walki z wykluczeniem społecznym,

- preferowane będą projekty mające lokalizację w pobliżu osi komunikacyjnych

RODZAJE BENEFICJENTÓW

1 jednostki samorządu terytorialnego: gminy, powiaty, województwa lub działające w ich imieniu jednostki organizacyjne,

2. związki, porozumienia i stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego,

3. podmioty wykonujące usługi publiczne na zlecenie jednostek samorządu terytorialnego

4. podmioty wybrane w drodze przetargu wykonujące usługi publiczne na zlecenie jednostek samorządu terytorialnego

5. fundacje i agencje, których założycielami są podmioty określone w punktach 1, 2, 3A i 3B

6. organizacje pozarządowe nie działające dla zysku (NGO), stowarzyszenia, fundacje oraz kościoły i związki wyznaniowe (publiczne i non-profit) i osoby prawne prowadzące działalność pożytku publicznego

7. wspólnoty mieszkaniowe

8. spółdzielnie mieszkaniowe

9. instytucje państwowe odpowiedzialne za zapewnienie bezpieczeństwa i porządku publicznegoPOMOC PUBLICZNA

Projekty wspierające rozwój turystyki i kultury podlegają procedurze notyfikacji do Komisji Europejskiej.

W przypadku przedsiębiorstw działających na terenie inkubatorów przedsiębiorczości, pomoc publiczna może być udzielana. Wówczas wsparcie będzie udzielane zgodnie z zasadą de minimis.

Wsparcie projektów realizowanych w ramach pozostałych dziedzin działania nie będzie stanowiło pomocy publicznej ponieważ jest skierowane wyłącznie na obszary i budynki własności publicznej.POZIOM DOFINANSOWANIA PROJEKTÓW
Dofinansowanie z ERDF:

- Do 75% kwalifikującego się kosztu – jeśli beneficjent nie jest przedsiębiorcą (zwłaszcza jednostki samorządu terytorialnego i organizacje pozarządowe)  • Do 50% kwalifikującego się kosztu – w przypadku gdy projekt infrastrukturalny generuje znaczący zysk netto

  • 10% z budżetu państwa.PLAN FINANSOWANIA (MEUR)

Działanie

Koszty ogółem

Ogółem wkład publiczny w ramach działania

Ogółem fundusze strukturalne (wyłącznie EFRR)

Ogółem krajowy wkład publiczny

Środki prywatne

Ogółem

Budżet państwa

Budżety jednostek samorządu terytorialnego

1=2+7

2=3+4

3

4=5+6

5

6

7

Zdegradowane obszary miejskie, poprzemysłowe i powojskowe

146,0

132, 7

99,6

33,2

10,0

23,2

13,3


1   ...   20   21   22   23   24   25   26   27   ...   37


©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna