Podstawa do dalszych prac zgodnie z przedstawionymi zaleceniamiPobieranie 2,22 Mb.
Strona22/37
Data15.02.2018
Rozmiar2,22 Mb.
1   ...   18   19   20   21   22   23   24   25   ...   37

DZIAŁANIE 3.1. OBSZARY WIEJSKIE


OPIS DZIAŁANIA

W ramach działania wspierane będą publiczne projekty infrastrukturalne, pobudzające rozwój inwestycji, wpływających na rozwój lokalnej inicjatywy i wzrost mobilności zawodowej

Wsparcie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego koncentrować się będzie na inwestycjach realizowanych na terenie miejscowości, liczących nie więcej niż 20,000 mieszkańców, wynikające z Lokalnych Planów Rozwoju11.
W ramach działania dotację otrzymają lokalne projekty z zakresu budowy, rozbudowy i modernizacji infrastruktury technicznej oraz bazy kulturalnej i turystycznej:

- dróg gminnych i powiatowych

- urządzeń do odprowadzania i oczyszczania ścieków

- urządzeń zaopatrzenia w wodę

- urządzeń zaopatrzenia w alternatywne źródła energii

- przeciwdziałania powodziom

- urządzeń i miejsc składowania odpadów stałych

- kompleksowego uzbrojenia terenu pod inwestycje

- lokalnych obiektów kulturalnych i turystycznych
Działanie 3.1. „Obszary wiejskie” jest komplementarne do działań dotyczących rozwoju transportu i ochrony środowiska z Priorytetu 1 ZPORR „Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmacnianiu konkurencyjności regionów”. W ramach działania 1.1 „Modernizacja i rozbudowa regionalnego układu transportowego” oraz działania 1.2. „Infrastruktura ochrony środowiska” realizowane będą projekty o regionalnym zasięgu oddziaływania podczas gdy w ramach działania „Obszary wiejskie” realizowane będą projekty małe, o lokalnym oddziaływaniu. Projekty środowiskowe realizowane w ramach działania 3.1. ZPORR realizowane będą na terenie miejscowości do 20,000* mieszkańców, wynikały będą z Planów Rozwoju Lokalnego, a ich wartość nie będzie przekraczała 1 MEUR. Niewielkie inwestycje z zakresu ochrony środowiska, realizowane przez prywatnych beneficjentów przewidziane są również w ramach SPO „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego i rozwój obszarów wiejskich”. Inwestycje z zakresu ochrony środowiska komplementarne będą również z inwestycjami w zakresie dostosowania przedsiębiorstw do wymogów ochrony środowiska w ramach SPO „Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw”.

Działanie 3.1. komplementarne jest również do działań przewidzianych w ramach SPO „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego i rozwój obszarów wiejskich”, skoncentrowanych na wsparciu inwestycji z zakresu kultury i turystyki. W ramach SPO „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego i rozwój obszarów wiejskich”, realizowane będą projekty z tego zakresu zlokalizowane na terenie miejscowości liczących poniżej 5000 mieszkańców. W ramach działania 3.1. ZPORR realizowane będą projekty zlokalizowane na terenach miejscowości od 5000 do 20000* mieszkańców, wynikające z Planów Rozwoju Lokalnego. Przewiduje się możliwość uzyskania wsparcia przez mniejsze miejscowości, pod warunkiem, że pełnią one funkcję lokalnych centrów rozwoju.

Działaniem komplementarnym do działania 3.1. „Obszary wiejskie” jest również działanie 2.3. ZPORR skierowane na reorientację zawodową osób odchodzących z rolnictwa.W ramach działania przewidziane do realizacji są projekty, które mają wpływ na zwiększenie atrakcyjności gospodarczej i inwestycyjnej obszaru objętego projektem oraz tworzą warunki dla wzrostu zatrudnienia.

UZASADNIENIE DZIAŁANIA

Znaczne obszary Polski zagrożone są zjawiskami trwałej marginalizacji ekonomicznej i społecznej. Problem ten dotyczy m.in. istotnej części gmin wiejskich i wiejsko-miejskich. Niepokojąca jest wysoka stopa bezrobocia, niski poziom wykształcenia, mała mobilność zawodowa społeczności lokalnych i niska kreatywność w zakresie poszukiwania pozarolniczych źródeł utrzymania.

Obok niskiego poziomu przedsiębiorczości i kwalifikacji mieszkańców tych obszarów ograniczenie możliwości rozwojowych wynika także m.in. z niskiego poziomu wyposażenia infrastrukturalnego w zakresie podstawowej infrastruktury technicznej i społecznej. Czynniki te w połączeniu z ograniczonymi możliwościami finansowymi samorządów lokalnych tworzą barierę dla zwiększenia poziomu inwestycji lokalnych i zewnętrznych i tym samym ograniczają możliwości dywersyfikacji źródeł zatrudnienia i podniesienia poziomu cywilizacyjnego mieszkańców tych obszarów.

Dodatkowym czynnikiem utrudniającym rozwój obszarów wiejskich jest stosunkowo niska zdolność niektórych środowisk lokalnych do rozwijania współpracy i zasad partnerstwa przy realizacji działań rozwojowych. Ma to poważne, negatywne konsekwencje dla perspektyw rozwojowych wsi i małych miast.CELE DZIAŁANIA

Ogólnymi celami działania jest, zgodnie z celami ZPORR:

- przeciwdziałanie marginalizacji społecznej i ekonomicznej obszarów wiejskich i małych miast

- zwiększenie poziomu inwestycji

- wzrost mobilności zawodowej mieszkańców wsi

- tworzenie warunków do dywersyfikacji działalności gospodarczej

- poprawa warunków życia na obszarach o najmniejszych perspektywach rozwojowych w Polsce

WPŁYW NA ŚRODOWISKO

Realizacja projektów z zakresu rozwoju infrastruktury technicznej będzie miała bezpośredni pozytywny wpływ na środowisko przyrodnicze. W wyniku jego realizacji zmniejszy się m.in. ilość zanieczyszczeń odprowadzanych do wód ze źródeł komunalnych, zmniejszy się negatywne oddziaływanie odpadów na środowisko przyrodnicze, nastąpi poprawa jakości powietrza. Wszystkie projekty z zakresu rozwoju infrastruktury kulturowej i turystycznej realizowane będą z poszanowaniem zasad ochrony środowiska.UWZGLĘDNIENIE POLITYKI RÓWNYCH SZANS

Przy realizacji działania będą uwzględnione zasady równości szans.WPŁYW NA POLITYKĘ ZATRUDNIENIA

Realizacja działania będzie miała pozytywny wpływ na zwiększenie zatrudnienia, zarówno bezpośrednio przy obsłudze niektórych nowych obiektów infrastrukturalnych, jak również pośrednio poprzez stworzenie korzystnych warunków dla rozwoju gospodarczego, a zatem powstawania nowych przedsiębiorstw i nowych miejsc pracy.WPŁYW NA ROZWÓJ SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO

Realizacja działania będzie miała pozytywny wpływ dla rozwoju społeczeństwa informacyjnegoRODZAJE KWALIFIKUJĄCYCH SIĘ PROJEKTÓW

W ramach działania wspierane będą następujące typy projektów inwestycyjnych:Budowa lub modernizacja urządzeń do odprowadzania i oczyszczania ścieków

- sieci kanalizacyjne, w tym podłączenie do sieci indywidualnych użytkowników

- sieci kanalizacji deszczowej

- oczyszczalnie ścieków

- inne urządzenia do oczyszczania, gromadzenia, odprowadzania i przesyłania ścieków

Budowa lub modernizacja urządzeń zaopatrzenia w wodę i Poboru wody

- sieci wodociągowe,

- ujęcia wody (w tym ochrona ujęć i źródeł wody pitnej)

- urządzenia służące do gromadzenia, przechowywania i uzdatniania wody

- urządzenia regulujące ciśnienie wody

Budowa lub modernizacja urządzeń zaopatrzenia w energię alternatywną

- lokalne systemy pozyskiwania energii z alternatywnych źródeł (energia, wiatrowa, wodna, słoneczna, energia uzyskiwana z wykorzystania biomasy),Budowa lub modernizacja dróg gminnych i powiatowych o znaczeniu lokalnym

- drogi powiatowe i gminne,- lokalne obiekty mostowe (mosty i wiadukty) na drogach gminnych i powiatowych

- ulice w miastach do 20 tys. mieszkańców pozostające w zarządzie jednostek samorządu terytorialnegoGospodarka odpadami stałymi

- budowa, modernizacja i rekultywacja składowisk odpadów stałych

- budowa lub modernizacja miejsc utylizacji opakowań i nieużytych środków ochrony roślin

- likwidacja dzikich wysypisk

- kompleksowe systemy zagospodarowania odpadów na poziomie lokalnym, obejmujące m.in. odbiór posegregowanych odpadów od mieszkańców, odzyskiwanie surowców wtórnych, recykling, kompostowanie odpadów organicznych, itp.

Kompleksowe uzbrojenie terenu pod inwestycje

- projekty kompleksowego uzbrojenia terenu przeznaczonego w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego pod inwestycje – uzbrojenie związane z dostarczeniem podstawowych mediów – kanalizacji, wodociągu, instalacji elektrycznych, gazowych oraz dróg i ulic, itp.Budowa, Rozbudowa i Modernizacja lokalnej bazy kulturalnej i turystycznej*

- infrastruktura służąca rozwojowi aktywnych form wypoczynku

- infrastruktura noclegowa, gastronomiczna, informacyjno-recepcyjna i inna infrastruktura turystyczna

- systemy informacji kulturalnej i turystycznej

- infrastruktura kultury (zaplecze kulturalne i rozrywkowe – sale koncertowe i wystawowe, amfiteatry, itp. )

- projekty polegające na restauracji i rewitalizacji obiektów dziedzictwa kulturowego

- systemy zabezpieczeń obiektów dziedzictwa kulturowego na wypadek zagrożeń (np. pożary, włamania, itp.)

Przeciwdziałanie powodziom

- regulacja cieków wodnych (pogłębianie, zapory, stabilizacja brzegów, prace remontowe w korytach rzecznych, itd.)

- tworzenie polderów

- budowa i modernizacja wałów przeciwpowodziowych wraz z drogami dojazdowymi

- budowa i modernizacja małych zbiorników retencyjnych i stopni wodnych w ramach tzw. „małej retencji”

W ramach działania do wydatków kwalifikowanych mogą zostać zaliczone między innymi następujące koszty:


1) Prace przygotowawcze, w tym:

- przygotowanie projektu (przeprowadzenie prac studialnych, ekspertyz, badania geologiczne),

- przygotowanie dokumentacji technicznej, w tym: przygotowanie studium wykonalności, oceny wpływu na środowisko, biznesplanu;

- prace projektantów, architektów,

- wykup gruntów (maksymalnie 10% całkowitych kosztów kwalifikowalnych projektu)

- przygotowanie dokumentacji przetargowej,


2) Prace inwestycyjne, w tym:

- przygotowanie terenu pod budowę, w tym roboty pomiarowe,

- prace ziemne,

- prace budowlano-montażowe

- prace instalacyjne,

- prace wykończeniowe,

- zakup niezbędnego sprzętu,

- nadzór inżynierski.KRYTERIA WYBORU PROJEKTÓW

KRYTERA formalne

Wszystkie projekty realizowane w ramach działania wynikać muszą z Lokalnych Planów Rozwoju. W przypadku projektów środowiskowych, drogowych i z zakresu przeciwdziałania powodziom, inwestycje realizowane powinny być na terenie miejscowości do 20000 mieszkańców. W przypadku projektów z zakresu kultury i turystki, inwestycje zlokalizowane powinny być na terenie miejscowości od 5000 do 20000 mieszkańców (przewidziana jest możliwość realizacji inwestycji z tego zakresu na terenie mniejszych miejscowości, gdy pełnią one funkcję lokalnych ośrodków rozwoju). Ponadto wszystkie projekty powinny spełniać następujące kryteria: • Kompletność wniosku

 • Kompletność załączników

 • Wnioskodawca uprawniony jest do składania wniosku

 • Projekt zgodny z celami działania, kwalifikuje się do finansowania w ramach działania

 • właściwy okres realizacji projektu (uzasadnienie w razie jego przekroczenia)

 • zgodność udziału % dofinansowania z maksymalnym limitem przewidzianym w Uzupełnieniu ZPORR

 • właściwa wartość projektu

 • planowane wydatki (kwalifikowalność wydatków)

 • źródła finansowania projektu

 • znaczący dochód netto dla celów ustalenia wysokości dotacji

 • zgodność z kryteriami: geograficznym lub demograficznym określonym w ZPORR dla danego działania

Kryteria Merytoryczne i techniczne

- przedsięwzięcia w ramach projektu

- spójność projektu z celami działania

- powiązanie z innymi projektami

- trwałość projektu oraz wykonalność instytucjonalna

- wpływ projektu na zwiększenie atrakcyjności gospodarczej i inwestycyjnej obszaru objętego projektem oraz stworzenie warunków do wzrostu zatrudnienia

- wskaźniki osiągnięcia celów projektu

- wykonalność techniczna

- wskaźniki ekonomiczne

- wskaźniki finansowe

- wpływ na politykę ochrony środowiska

- wpływ na politykę równych szans

- wpływ na politykę społeczeństwa informacyjnego

- promocja projektu


Za priorytetowe będą uznawane projekty spełniające następujące kryteria:

- realizacja w gminach o dochodach w przeliczeniu na mieszkańca poniżej średniej danego województwa

- realizacja w gminach o stopie bezrobocia powyżej średniej województwaRODZAJE BENEFICJENTÓW

- jednostki samorządu terytorialnego

- związki, porozumienia i stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego

- jednostki świadczące usługi publiczne na zlecenie jednostek samorządu terytorialnego

- jednostki świadczące usługi publiczne na zlecenie jednostek samorządu terytorialnego, wybrane w drodze przetargu

- organizacje pozarządowe działające non-profit, w tym fundacje, stowarzyszenia, kościoły i związki wyznaniowe

-inne instytucje publiczne

POMOC PUBLICZNA

Projekty dotyczące:

- obszaru pozyskiwania alternatywnych źródeł energii

- lokalnej infrastruktury turystycznej i kulturalnej

- turystycznych i kulturalnych systemów informacji

podlegają procedurze notyfikacji do Komisji Europejskiej.

Wsparcie projektów realizowanych w ramach pozostałych dziedzin działania nie stanowi pomocy publicznej, ponieważ jest przeznaczone wyłącznie na infrastrukturę publiczną.

Poziom dofinansowania projektów


 • 75% z zasobów ERDF

- 10% z zasobów budżetu państwa

- 50% kwalifikującego się kosztu w przypadku gdy inwestycja generuje znaczący dochód netto

Plan finansowania (MEUR)


Działanie

Koszty ogółem

Ogółem wkład publiczny w ramach działania

Ogółem fundusze strukturalne (wyłącznie EFRR)

Ogółem krajowy wkład publiczny

Środki prywatne

Ogółem

Budżet państwa

Budżety jednostek samorządu terytorialnego

1=2+7

2=3+4

3

4=5+6

5

6

7

Obszary Wiejskie

469,5

469,5

352,1

117,4

35,2

82,2
WSKAŹNIKI MONITOROWANIA

DZIAŁANIE 3.1 OBSZARY WIEJSKIE

Działanie / Cel


Faza cyklu interwencji


Wskaźniki


Źródło danychSzacowana docelowa wartość wskaźnika

Cele ogólne:

1. Przeciwdziałanie marginalizacji społecznej i ekonomicznej obszarów wiejskich i obszarów występowania przemysłów tradycyjnych poprzez:

- poprawę dostępności komunikacyjnej obszarów zmarginalizowanych,

- poprawa dostępności do obszarów i miejsc istotnych z punktu widzenia gospodarczego

2. zwiększenie poziomu inwestycji

3. tworzenie warunków do dywersyfikacji działalności gospodarczej poprzez kompleksowe uzbrojenie terenów przewidzianych pod inwestycje

4 poprawa warunków życia na obszarach o najmniejszych perspektywach rozwojowych w Polsce poprzez:

- wzrost ilości gospodarstw domowych objętych systemem selektywnej zbiórki odpadów,

- zwiększenie poziomu zwodociągowania i skanalizowania obszarów

- wzrost wykorzystania odnawialnych źródeł energii,

Produkty

1.Długość dróg powiatowych i gminnych (w km)

2 Długość sieci rozdzielczej wodociągów (w km)

3 Liczba urządzeń zaopatrzenia w wodę (w szt.)

4 Długość sieci kanalizacyjnych (w km)

5 Liczba oczyszczalni ścieków (w szt.)

6 Liczba wdrożonych projektów selektywnej zbiórki odpadów i recyklingu oraz projektów gospodarki odpadami komunalnymi (w szt.)

7 Liczba elektrowni wykorzystujących odnawialne źródła energii (w szt.)

8 Liczba projektów kompleksowego uzbrojenia terenu przeznaczonego pod inwestycje (szt.)GUS

GUS


GUS

GUS


GUS
Urząd Marszałkowski

Zakłady Energetyczne


Urząd Marszałkowski

215

218


62

325


50
85

68
17Rezultaty

1. Powierzchnia terenów inwestycyjnych, które stały się dostępne w wyniku budowy i modernizacji dróg oraz uzbrojenia terenu (w ha)

2 Średni czas przejazdu transportem indywidualnym i zbiorowym między wybranymi punktami w mieście / gminie (min.)

3 Stosunek ilości budynków podłączonych do wodociągu i do kanalizacji do wszystkich budynków (%)

4 Ilość ścieków odprowadzonych i / lub oczyszczonych (w m3)

5 Ilość energii (moc zainstalowana) pochodzącej ze źródeł odnawialnych (MW)

Urząd Marszałkowski


Badanie ruchu
GUS

GUS


GUS

1 350
- 3%


+ 1,5%

+ 2,5%


+ 5,5 MW

Oddziaływanie

1 Dochody budżetów województw z udziału w podatkach od osób fizycznych (w tys. PLN)

2 Dochody budżetów województw z udziału w podatkach od osób prawnych (w tys. PLN)

3 Liczba osób korzystających z sieci wodociągowej i kanalizacyjnej (osoby)

4 Wielkość migracji (saldo)


GUS
GUS

GUS

GUS


+ 150 000


+ 50 000

+ 60 000


+ 2%TRYB ROZPATRYWANIA WNIOSKÓW

Propozycje projektów przygotowane w formie standardowego wniosku aplikacyjnego Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego należy składać do właściwej jednostki organizacyjnej w Urzędzie Marszałkowskim, która dokonuje oceny kompletności złożonych wniosków oraz ich oceny pod względem formalnym (lista komórek jest załączona do Podręcznika wdrażania ZPORR). W przypadku stwierdzenia braków lub nieprawidłowości wnioski zostaną zwrócone wnioskodawcom w celu dokonania stosownych poprawek.

Oceny merytorycznej i technicznej projektów dokonuje Panel Ekspertów powołany do oceny projektów w ramach danego działania. W trakcie oceny Panel Ekspertów przyznaje projektom punkty zgodnie z kryteriami zawartymi w Uzupełnieniu ZPORR i przyjętymi przez Komitet Monitorujący ZPORR. Szczegółowy skład Panelu Ekspertów oraz sposób przeprowadzania oceny jest zawarty w Podręczniku wdrażania ZPORR.

Efektem pracy Panelu Ekspertów jest lista rankingowa projektów kwalifikujących się do dofinansowania w ramach ZPORR. Lista ta jest przekazywana do Regionalnego Komitetu Sterującego. RKS ocenia projekty pod kątem zgodności ze strategią województwa. RKS może zmienić kolejność projektów na liście rankingowej. Zmiana na liście rankingowej RKS wymaga każdorazowego uzasadnienia. Ostateczna wersja listy rankingowej jest rekomendowana Zarządowi Województwa.

Na podstawie pozytywnej rekomendacji Regionalnego Komitetu Sterującego Zarząd Województwa podejmuje decyzję o wyborze projektów. Wybrane projekty są przekazywane do Instytucji Pośredniczącej (Wojewoda), która podpisuje umowy o przyznaniu dofinansowania na realizacje projektu z beneficjentami końcowymi.

Tryb rozpatrywania wniosków składanych przez beneficjentów końcowych przedstawia poniższy schemat.


Przyjmowanie wniosków1   ...   18   19   20   21   22   23   24   25   ...   37


©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna