Podstawa do dalszych prac zgodnie z przedstawionymi zaleceniamiPobieranie 2,22 Mb.
Strona21/37
Data15.02.2018
Rozmiar2,22 Mb.
1   ...   17   18   19   20   21   22   23   24   ...   37


Wskaźniki monitoringu

Działanie / Cel


Faza cyklu interwencji


WskaźnikiŹródło danych / częstotliwość pomiaru

Zakładana wartość wskaźnika w roku 2006

Cel


Podniesienie potencjału regionalnego w zakresie innowacji i wzmocnienie współpracy między światem nauki, edukacji i ekonomii

Produkty

Liczba finansowanych projektów komunikowania się, gromadzenia i wymiany informacji

Liczba finansowanych projektów szkoleniowych w ramach RSI

Liczba finansowanych projektów grantów stażowych

Liczba finansowanych projektów stypendialnych dla doktorantów

Liczba osób korzystających z projektów szkoleniowych

- w tym: Mężczyźni / Kobiety

6. Liczba osób korzystających ze staży

- w tym: Mężczyźni / Kobiety

Liczba osób otrzymujących stypendia

- w tym: Mężczyźni / Kobiety


Beneficjenci końcowi;

SIMIK

64
80

48

48

480050% / 50%

1600


50% / 50%

800


50% / 50%Rezultaty


Udział osób, które ukończyły szkolenie w ogólnej liczbie osób korzystających z projektów szkoleniowych

- w tym: w kategorii Mężczyźni / Kobiety

Liczba przedsiębiorstw, które nawiązały współpracę ze szkołami wyższymi oraz placówkami badawczymi i rozwojowymi w wyniku realizacji projektów


Beneficjenci końcowi;

SIMIK

95%
50% / 50%

800
Oddziaływanie


Wzrost nakładów na działalność innowacyjną w przemyśle (w %)

Udział przedsiębiorstw, które wprowadziły innowacje 18 miesięcy po zakończeniu realizacji projektów w ogólnej liczbie przedsiębiorstw uczestniczących w projektach (w %)

Udział absolwentów zatrudnionych 18 miesięcy po zakończeniu realizacji projektów w ogólnej liczbie absolwentów którzy zakończyli udział w projektach stażowych (w %)RSW GUS; corocznie


PEFS – raporty roczne

3%

50%90%
Tryb rozpatrywania wniosków

Beneficjent Końcowy / Instytucja Wdrażająca ogłasza konkurs na opracowanie projektów wynikających z Ramowego Planu przyjętego na dany rok. Projektodawcy przygotowują projekt w standardzie wniosku aplikacyjnego dla Europejskiego Funduszu Społecznego i składają go do Beneficjenta Końcowego/ Instytucji Wdrażającej .Beneficjent Końcowy/ Instytucja Wdrażająca dokonuje kontroli formalnej złożonych wniosków. W przypadku stwierdzenia braków formalnych, wniosek jest zwracany Projektodawcy wraz z informacją o rodzaju braków. Projektodawca może ponownie złożyć ten sam projekt w kolejnym terminie składania wniosków. Ocenę merytoryczną wniosków (działania, metodyka, personel, propozycja finansowa) przeprowadza Komisja Oceny Projektów powołana przez Beneficjenta Końcowego/ Instytucję Wdrażającą, w skład której wchodzą m.in. przedstawiciele Marszałka, w tym przedstawiciel WUP, oraz Wojewody. Tryb pracy Komisji Oceny Projektów określa stosowny regulamin. Ocena merytoryczna jest punktowa, zgodnie ze skalą ocen podaną w .....informacji dla Projektodawców /formularzu oceny merytorycznej /w Podręczniku dla Projektodawcy/ instrukcji do wniosku aplikacyjnego.
Po dokonaniu oceny projektów KOP sporządza protokół z posiedzenia i przygotowuje listę rankingową projektów które otrzymały powyżej 60% możliwych punktów. KOP rekomenduje Kierownikowi Beneficjenta Końcowego podpisanie umów z Projektodawcami/Wykonawcami zgodnie z listą rankingową projektów. Kierownik Beneficjenta Końcowego podejmuje ostateczną decyzję o przyznaniu dofinansowania poszczególnym projektom (aż do wyczerpania dostępnych środków) i podpisuje umowy o przyznanie dofinansowania na realizację projektów.

Schemat . Procedura o
1. Złożenie wniosku aplikacyjnego

2. Weryfikacja formalna

3. Ocena merytoryczna i rekomendowanie wniosków o dofinansowanie projektów

4. Decyzja o przyznaniu dofinansowania dla Projektu6. Podpisanie umowy finansowania Projektu
ceny wniosków

Tabelaryczne zestawienie informacji dotyczących działania 2.6

Nazwa Programu Operacyjnego

ZPORR

Nazwa Priorytetu

Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach

Nazwa działania

Regionalne Strategie Innowacyjne i transfer wiedzy

Nazwa poddziałania

nie dotyczy

Dziedzina interwencji Funduszy Strukturalnych

21

Numer działania

2.6

Numer poddziałania

nie dotyczy

Czas trwania działania

2004-2006

Instytucja Zarządzająca

MGPiPS

Instytucja Pośrednicząca

Urząd Wojewódzki

Beneficjenci Końcowi/Instytucja Wdrażająca

Samorządy Województw /Urzędy Marszałkowskie


Końcowi Odbiorcy (projektodawcy)

 • jednostki samorządu terytorialnego: gminy, powiaty, województwa oraz inne podmioty i jednostki organizacyjne na podstawie udzielonego im upoważnienia,

 • związki i stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego (gmin i powiatów),

 • szkoły wyższe i uczelnie zawodowe,

 • jednostki sektora B+R (np. instytuty naukowe, samodzielne zakłady naukowe, instytuty naukowo badawcze, centralne laboratoria, jednostki badawczo-rozwojowe, jednostki rozwojowe)

 • centra transferu technologii

 • parki naukowo-techniczne i przemysłowe

 • agencje rozwoju regionalnego i lokalnego

 • organizacje pozarządowe,

 • samorządy gospodarcze i zawodowe (izby gospodarcze, cechy etc.),

 • przedsiębiorcyOstateczni Beneficjenci (osoby, instytucje lub grupy społeczne bezpośrednio korzystające z wdrażanej pomocy)

 • przedsiębiorstwa (głównie małe i średnie) włączając jednostki badawczo-rozwojowe
  w przedsiębiorstwach,

 • szkoły wyższe,

 • ośrodki badawcze, instytuty naukowe, instytuty naukowo-badawcze, jednostki badawczo-rozwojowe, laboratoria, centra doskonalenia i inne jednostki rozwojowe,

 • uczestnicy studiów doktoranckich,

 • pracownicy sektora badawczo-rozwojowego oraz absolwenci wyższych uczelni biorący udział w stażach w przedsiębiorstwie
Instytucja Płatnicza

MF

Rodzaj pomocy (np. czy będą to granty inwestycyjne, doradztwo, szkolenia)

Projekty „miekkie” służące: tworzeniu i dostosowywaniu Regionalnych Strategii Innowacyjnych, tworzeniu sieci transferu innowacji pomiędzy sektorem badawczo-rozwojowym a przedsiebiorstwami, rozwojowi systemu komunikowania się i wymiany informacji, transferowi wiedzy poprzez staże w przedsiębiorstwach i stypendia dla uczestników studiów doktoranckich.

Max. udział środków ESF (%) w kwalifikujących się kosztach

75 %

Wsparcie finansowe ogółem dla działania (w MEUR)

59,4

Wsparcie finansowe Unii Europejskiej (w MEUR)

44,5

Wsparcie finansowe z krajowych środków publicznych (w MEUR)

14,8

Wielkość środków prywatnych (w MEUR)

0,00

Udział środków Unii Europejskiej (%) w całości środków

75,0

Udział środków Unii Europejskiej (%) w środkach publicznych

75,0

Udział krajowych środków publicznych (%) w całości środków

25,0

Udział krajowych środków publicznych (%) w środkach publicznych

25,0

Udział środków prywatnych (%) w całości środków

0,0

Wkład krajowy publiczny i prywatny (%) w całości środków

25,0

System wyboru projektów

Wnioski projektowe składane są przez projektodawców do Instytucji Wdrażającej. Ocena formalnej wniosków dokonuje Beneficjent Końcowy. Oceny merytorycznej wniosków dokonuje Komisja Oceny Projektów powołana przez Beneficjenta Końcowego.Po przeprowadzeniu oceny merytorycznej wniosków, Komisja Oceny Projektów opracowuje listę projektów, które uzyskają dofinansowanie Dyrektor Beneficjenta Końcowego decyduje o przyznaniu dofinansowania poszczególnym projektom umieszczonym na liście rankingowej i podpisuje umowy z Projektodawcami.

Skład grup roboczych wybierających projekty i Komitetów Sterujących

W skład Komisji Oceny Projektów, kierowanej przez przedstawiciela Beneficjenta Końcowego wchodzą m.in. przedstawiciele Beneficjenta Końcowego , Urzędu Marszałkowskiego, Urzędu Wojewódzkiego, eksperci..

PRIORYTET 3: ROZWÓJ LOKALNY

Realizacja działań w ramach tego Priorytetu współfinansowana jest z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i ukierunkowana jest na wspomaganie procesu restrukturyzacyjnego rozwoju lokalnego poprzez wsparcie lokalnych projektów z zakresu infrastruktury technicznej, infrastruktury turystycznej i społecznej, a także infrastruktury służącej rozwojowi działalności gospodarczej oraz rewitalizacji zdegradowanych obszarów miejskich i poprzemysłowych, jak również rewitalizacji obiektów powojskowych. Celem Priorytetu 3 Rozwój lokalny jest aktywizacja społeczna i gospodarcza obszarów zagrożonych marginalizacją i włączenia ich w procesy rozwojowe kraju i Europy. Cele cząstkowe obejmują między innymi:

1 Wykorzystanie możliwości związanych z realizacją inwestycji infrastrukturalnych i wsparcia dla zasobów ludzkich i przedsiębiorstw realizowanych w ramach Priorytetu 1 oraz 2 ZPORR, jak również działań realizowanych w ramach Sektorowych Programów Operacyjnych,

2 Wsparcie lokalnych i regionalnych centrów, które w znaczący sposób wpływają na ekonomiczną i społeczną aktywność ich otoczenia,

3 Zwiększenie możliwości zatrudnienia, edukacji i ochrony zdrowia dla społeczności lokalnych, poprzez poprawę stanu infrastruktury,

4 Wykorzystanie potencjału turystycznego, kulturowego, historycznego i przyrodniczego poprzez rozwój i poprawę stanu infrastruktury turystycznej, wypoczynkowej , a także obiektów kulturowych,

5 Zwiększenie atrakcyjności obszarów wiejskich dla inwestorów lokalnych i inwestorów zewnętrznych.

6 Tworzenie przyjaznego środowiska dla rozwoju mikroprzedsiębiorstw

7 Poprawę jakości środowiska

8 Zapobieganie problemom społecznym

Realizacja celów Priorytetu 3 będzie dokonywana za pomocą zestawu instrumentów adresowanych przede wszystkim do centrów na obszarach wiejskich, obszarach podlegających restrukturyzacji oraz zdegradowanych miast i dzielnic miast, terenów po-przemysłowych i po-wojskowych, w zgodzie z przygotowanymi dla tych obszarów planami rozwoju lokalnego i programami rewitalizacji komplementarnie do działań budujących podstawy konkurencyjności gospodarek regionalnych w Priorytecie 1 Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmacnianiu konkurencyjności regionów oraz w Priorytecie 2 Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach.

Aktywizacja obszarów znajdujących się w najgorszej sytuacji społeczno-ekonomicznej będzie promować udział i współpracę partnerów lokalnych, zarówno władz publicznych, jak i organizacji i związków społecznych, gospodarczych, organizacji pozarządowych przy rozwiązywaniu problemów rozwojowych. Wyzwolenie lokalnego potencjału przedsiębiorczości i zaangażowanie miejscowych instytucji i grup mieszkańców daje szanse przezwyciężenia trudności i właściwego wykorzystania pomocy zewnętrznej.

Priorytet ten będzie wdrażany za pomocą projektów aktywizujących społeczności lokalne i umożliwiających im rozwój instytucjonalnych oraz nieformalnych form współpracy i dialogu na temat problemów rozwojowych. Projekty te będą obejmować obszary miast, dzielnic miast, obszary wiejskie lub inne wyodrębnione obszary o wspólnych cechach społeczno-gospodarczych.

Projekty współfinansowane z zasobów EFRR dotyczyć będą między innymi:

1 na obszarach wiejskich i w małych miastach:

- infrastruktury technicznej, (np. drogi gminne i powiatowe łączące ośrodki gospodarcze oraz drogi wewnątrz tych ośrodków, jak również połączenia z regionalną i krajową siecią dróg, lokalna infrastruktura ochrony środowiska);

- infrastruktury kulturalnej, turystycznej oraz obiektów dziedzictwa przyrodniczego wraz z usługami towarzyszącymi;

- kompleksowego zagospodarowania terenu;

2 na obszarach podlegających restrukturyzacji (w tym na obszarach występowania przemysłów tradycyjnych):

- infrastruktury technicznej związanej ze zwiększeniem możliwości dywersyfikacji działalności gospodarczej na obszarach podlegających restrukturyzacji (np. drogi gminne, powiatowe, lokalna infrastruktura ochrony środowiska, lokalna infrastruktura turystyczna i kulturowa, w tym obiekty dziedzictwa kulturowego i przemysłowego);

- kompleksowego uzbrojenia terenów i tworzenia inkubatorów przedsiębiorczości, wsparcia regionalnych centrów badawczo-rozwojowych;

3 na obszarach rewitalizacji miast, dzielnic miast, obszarów po-przemysłowych


i po-wojskowych:

- zmiany funkcji wykorzystania terenu, rozbudowy i modernizacji infrastruktury lokalnej oraz infrastruktury turystycznej i kulturalnej, w tym ochrony dziedzictwa kulturowego;

4 rozwoju mikroprzedsiębiorstw:

- rozwój mikroprzedsiębiorstw, w szczególności działających poza sektorami tradycyjnymi na obszarach wiejskich, obszarach podlegających restrukturyzacji oraz obszarach rewitalizacji miast, dzielnic miast, obszarów poprzemysłowych i powojskowych

5 lokalnej infrastruktury społecznej:

- rozwoju lokalnej infrastruktury edukacyjnej poprzez budowę, modernizację i zapewnienie niezbędnego wyposażenia dla szkół i placówek działających w systemie oświaty, szczególnie w celu wyrównywania szans pomiędzy obszarami wiejskimi oraz miejskimi;

- infrastruktury społecznej; dostępu do podstawowych usług w zakresie ochrony zdrowia i usług społecznych (ośrodki zdrowia) oraz zapewnienie niezbędnego wyposażenia;

- publicznych lokalnych obiektów sportowych i rekreacyjnych

Socjologiczną miarą powodzenia projektów rozwoju lokalnego będzie wzrost partycypacji mieszkańców w działaniach podejmowanych w regionach na rzecz rozwoju gospodarczego, kultury i demokracji.

Środki w ramach realizacji Priorytetu 3 Rozwój lokalny pochodzić będą z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego , budżetu państwa, budżetu samorządów terytorialnych oraz ze źródeł prywatnych. ( tabela nr 3)

Struktura rodzajowa działalności podejmowanych w ramach Priorytetu 3 będzie w poszczególnych obszarach zróżnicowana stosownie do ich specyfiki.


Działanie

Koszty ogółem

Ogółem wkład publiczny

Ogółem fundusze strukturalne

Ogółem krajowy wkład publiczny

Środki prywatne

1=2+5

2=3+4

3

4

5

Obszary wiejskie

469,5

469,5

352,1

117,4
Obszary podlegające restrukturyzacji

155,8

155,8

116,9

39,0
Zdegradowane obszary miejskie, poprzemysłowe i powojkowe

146,0

132,7

99,6

33,2

13,3

Mikroprzedsiębiorstwa

137,0

75,3

56,5

18,8

61,6

Lokalna infrasruktura społeczna

143,7

136,7

102,5

34,2

7,0

Razem

1051,9

970,0

727,5

242,5

81,9

1   ...   17   18   19   20   21   22   23   24   ...   37


©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna