Podstawa do dalszych prac zgodnie z przedstawionymi zaleceniamiPobieranie 2,22 Mb.
Strona20/37
Data15.02.2018
Rozmiar2,22 Mb.
1   ...   16   17   18   19   20   21   22   23   ...   37

DZIAŁANIE: 2.6 REGIONALNE STRATEGIE INNOWACYJNE I TRANSFER WIEDZY


Opis i uzasadnienie

Wzmocnienie innowacyjności i transferu wiedzy są kluczowymi czynnikami warunkującymi zwiększoną konkurencyjność gospodarki, zarówno na poziomie krajowym i regionalnym. Pod tym względem aktualna sytuacja w Polsce nie jest zadowalająca. Wiele analiz przeprowadzonych w tej dziedzinie pokazało, że poziom innowacyjności polskiej gospodarki jest niski. W ciągu ostatnich trzech lat liczba wniosków patentowych


i wzorów zastrzeżonych zmniejszyła się a stosunek liczby przedsiębiorstw, które w ciągu ostatnich trzech lat wprowadziły co najmniej jedną innowację jest niższy niż średnia w Unii Europejskiej. Udział polskich przedsiębiorstw inwestujących w badania i rozwój jest niski i osiąga w przybliżeniu 24,5% (co w stosunku
do 1999 roku oznacza 6% spadek). W Unii Europejskiej w 1995 roku analogiczny średni udział wyniósł 62,1%.

Działania wzmacniające konkurencyjność gospodarki, wprowadzane na poziomie krajowym, powinny być połączone z działaniami prowadzonymi na poziomie regionalnym tak, aby wziąć pod uwagę specyfikę, potrzeby, zasoby wiedzy różnych regionów. Obecnie wszystkie polskie województwa przygotowują swoje własne Regionalne Strategie Innowacyjne. Wdrożenie tych strategii przyczyni się do stworzenia efektywnej


i „naturalnej” sieci instytucjonalnej łączącej sektor badań i rozwoju, przedsiębiorstwa, władze lokalne
i regionalne oraz organy pośredniczące. Pięć województw przygotowuje swoje Regionalne Strategie Innowacyjne w ramach Piątego Ramowego Programu Unii Europejskiej. Pozostałych 11 województw rozwija strategie na podstawie umów zawartych z Ministerstwem Nauki i Informatyzacji. Regionalne strategie Innowacyjne we wszystkich województwach będą musiały powstać do końca 2004 r. Nakreślą one potencjał dla rozwoju działań dotyczących badań i rozwoju i zwiększą szanse na transfer technologii w regionach Polski. Szczególnie dotyczy to technologii kontroli ochrony środowiska (np. ochrona przeciwpowodziowa, technologie oczyszczania ścieków), dziedzictwa kulturowego, przetwarzania żywności, odnawialnych źródeł energii, światłowodów i technologii zwalczania przestępczości.

KOMPLEMENTARNOŚĆ Z INNYMI DZIAŁANIAMI I PROGRAMAMI

Działanie jest komplementarne w stosunku do działań innowacyjno – wzmacniających zapewniających zwiększenie konkurencyjności gospodarczej realizowanych w ramach SPO „Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw” i SPO „Rozwój zasobów ludzkich”

Działania wdrażane w ramach Działania 1.3 Tworzenie korzystnych warunków dla rozwoju przedsiębiorstw, realizowanego w ramach SPO „Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw” są ukierunkowane na zapewnienie odpowiednich technik, infrastruktury przemysłowej i finansowej (parki naukowo-techniczne, inkubatory przedsiębiorczości itd.) sprzyjających ułatwieniu dostępu do innowacji. Działanie 1.4 Wzmocnienie współpracy miedzy sfera badawczo – rozwojową a gospodarką w ramach SPO „Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw” ma za zadanie unowocześnienie gospodarki poprzez wzmocnienie poziomu innowacyjności, włączając również zwiększenie transferu nowoczesnej technologii, wprowadzenie do przedsiębiorstw i instytucji rozwiązań produktowych i organizacyjnych. Wsparcie zapewniane w ramach tego działania umożliwi wykonanie projektów inwestycyjnych ( budowy, modernizacji i wyposażenia w specjalistyczne laboratoria) i projektów badawczo-rozwojowych przeprowadzanych przez przedsiębiorstwa we współpracy z sektorem badań i rozwoju.

Działanie 2.3 Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki w ramach SPO „Rozwój zasobów ludzkich” jest również zorientowane w kierunku zwiększania konkurencyjności i adaptacyjności przedsiębiorstw, poprzez inwestycje w rozwój kadr. Jedno z działań polega na wzmocnieniu współpracy pomiędzy sektorem badań i rozwoju a przedsiębiorstwami, poprzez umożliwienie przedsiębiorcom udziału w stażach zorganizowanych w instytucjach naukowo-badawczych.


Cele działania

Celem ogólnym działania jest podniesienie potencjału regionów w sferze innowacji (w ramach Regionalnych Strategii Innowacyjnych lub Strategii Rozwoju Województw), poprzez wzmocnienie współpracy pomiędzy sektorem badawczo- rozwojowym a gospodarką co prowadzi do podniesienia konkurencyjności przedsiębiorstw działających na regionalnym i lokalnym rynkuWpływ na środowisko

Realizacja działania będzie miała neutralny lub pozytywny wpływ na środowisko.Wpływ na zatrudnienie

Realizacja działania będzie miała jednoznacznie korzystny wpływ na bezpośrednie i pośrednie tworzenie nowych miejsc pracy.Polityka równych szans

Wszystkie projekty będą realizowane z zastosowaniem zasady równych szans kobiet i mężczyzn, niepełnosprawnych i grup społecznych zagrożonych wykluczeniem społecznym.Wpływ na rozwój Społeczeństwa Informacyjnego

Działanie będzie miało korzystny wpływ na rozwój Społeczeństwa Informacyjnego.Rodzaje kwalifikujących się projektów

W ramach Działania wsparcie uzyskają projekty służące zapewnieniu Końcowym Odbiorcom wsparcia poprzez:
   1. Tworzenie Regionalnych Strategii Innowacyjnych,

   2. Tworzenie sieci, sprzyjającej transferowi innowacji pomiędzy sektorem badawczo – rozwojowym, przedsiębiorstwami i innymi podmiotami na poziomie regionalnym i lokalnym za pomocą takich inicjatyw jak np. przeprowadzanie spotkań, seminariów, kampanii promocyjnych służących wymianie know-how i technologii.,

   3. Zapewnienie rozwoju systemu komunikowania się i wymiany informacji (w tym zbieranie danych i tworzenie baz danych) oraz informacja dotycząca szkoleń i innych działań edukacyjnych wspierających transfer innowacji.

Służyć temu mogą takie inicjatywy jak np:

 • organizowanie różnego rodzaju imprez promocyjnych (dni informacji, dni otwartych drzwi, dni odwiedzin gości z zagranicy i innych działań powiązanych, przeznaczonych dla członków sieci lub zainteresowanych stron, mających na celu propagowanie wymiany innowacji i transfer wiedzy, działania, które zapewnią regionom Polski możliwość powiązania i korzystania z innych istniejących sieci transferu technologii,

 • działania mające na celu analizę, identyfikację i komunikowanie narzędzi kluczowych niezbędnych do kontynuacji wdrażania Regionalnych Strategii Innowacyjnych w 16 regionach, zwiększenie świadomości i poziomu umiejętności partnerów Regionalnych Strategii Innowacyjnych w zakresie planowania strategicznego, partnerstwa i zarządzania projektem,

 • zbieranie danych i materiałów związanych z działaniami innowacyjnymi regionów w celu stworzenia bazy danych dla członków sieci, partnerów RSI i innych stron zainteresowanych mającymi znaczenie innowacjami oraz badaniami i rozwojem (np. nowe technologie organizowane przez .../sektor, możliwości szkoleń, seminaria w Polsce i za granicą, inne możliwości finansowania, poszukiwanie partnerów, ułatwienia, interaktywne punkty dostępu).

   1. Staże służące transferowi wiedzy z sektora badawczo - rozwojowego do przedsiębiorstw polegające na tworzeniu i rozpowszechnianiu systemu grantów finansujących pracę w przedsiębiorstwach dla absolwentów szkół wyższych oraz pracowników sektora badawczo-rozwojowego.

   2. Stypendia dla najlepszych absolwentów szkół wyższych kontynuujących naukę na studiach doktoranckich z zakresu nauk ścisłych, technicznych oraz kierunków studiów wykorzystywanych w rozwoju klastrów przemysłowych. Kierunki te określone są w ramach Regionalnej Strategii Innowacyjnej lub Strategii Rozwoju Województwa. Stypendia te maja służyć kreowaniu w regionie potencjału naukowego w dziedzinach istotnych z punktu widzenia podnoszenia innowacyjności regionu.

Służyć mogą temu takie inicjatywy jak:

 • tworzenie, rozpowszechnianie i publikowanie informacji o możliwościach uzyskania stypendiów wśród studentów szkół wyższych,

 • analizowanie i ocenianie jakie kierunki studiów doktoranckich są niezbędne do rozwoju inniwacyjnosci regionu z punktu widzenia Regionalnych poprzez dokładną wiedzę i zrozumienie regionalnej bazy przedsiębiorczości,

 • finansowanie stypendiów w formie rzeczowej (np. refundacja poniesionych kosztów zakupu literatury naukowej niezbędnej do pracy naukowej, opłat za odbywanie studiów doktoranckich kosztów przeprowadzania badań naukowych) lub w formie finansowej (wypłacanie grantów).


Koszty kwalifikowalne

W ramach ww. typów projektów do kwalifikujących się wydatków mogą być zaliczone m.in.:
 • koszty osobowe ekspertów wynajętych do realizacji zadań w ramach projektu (w tym składka na ubezpieczenie społeczne),

 • koszty podróży ekspertów (diety, wyżywienie, transport, zakwaterowanie),

 • koszty osobowe pracowników odpowiedzialnych wyłącznie za projekt, w tym opłata składki na ubezpieczenie społeczne, wynajem pomieszczeń, sal,

 • zakup materiałów niezbędnych do realizacji projektu,

 • koszty uczestników szkolenia (ubezpieczenie społeczne, podróże, zakwaterowanie),

 • koszty wynagrodzeń opiekunów praktyk,

 • usługi księgowe,

 • koszty publikacji i działań promocyjnych,

 • koszty zakupu i ubezpieczenia drobnego sprzętu niezbędnego do realizacji działań szkoleniowych i doradczych,

 • koszty amortyzacji sprzętu,

 • koszty zakupu literatury naukowej niezbędnej do pracy naukowej,

 • opłaty za odbywanie studiów doktoranckich,

 • koszty przeprowadzania badań naukowych


Wszystkie inne koszty zgodne z przepisami Rozporządzeń Wspólnotowych i krajowych zaliczają się do wsparcia, o ile został wykazany ich związek z realizowanym projektem.
Pewne koszty w żadnym wypadku nie mogą być uznane jako kwalifikowane. Są to:


 • pożyczki i spłaty rat oraz odsetek,

 • koszty poniesione na przygotowanie wniosku, jeśli wniosek nie został zakwalifikowany do wsparcia,

 • koszty nie odnoszące się jednoznacznie do projektu,

 • koszty nie udokumentowane,

 • koszty prac zleconych obliczone jako procent od kosztów całkowitych, chyba ze nie da się inaczej wyliczyć tej kategorii kosztów (należy to udokumentować),

 • koszty zakupu ziemi i nieruchomości,

 • koszty prac budowlanych (z wyjątkiem adaptacji pomieszczeń dla osób niepełnosprawnych, przy czym koszt taki nie może być wyższy niż 10% ogólnych kosztów projektu),

 • wydatki na zakup drobnego sprzętu, którego wartość przewyższa 3.500PLN,

 • odpisy amortyzacyjne dotyczące majątku zakupionego ze środków Wspólnoty lub krajowych środków publicznych,

 • mandaty, opłaty karne i koszty procesów sądowych,

 • nagrody okolicznościowe.


Kryteria wyboru projektów

Kryteria dostępu (formalne)

Wszystkie projekty muszą spełniać następujące kryteria: • kompletność złożonego wniosku,

 • zgodność projektu z odpowiednim działaniem określonym w Uzupełnieniu Programu i dokumentami programowymi,

 • zgodność z prawodawstwem unijnym i krajowym,

 • przedstawienie sposobu informowania o współfinansowaniu projektu z EFS


Kryteria DODATKOWE

Za priorytetowe będą uznawane projekty spełniające następujące kryteria: • wpływ na wzrost konkurencyjności i innowacyjności przedsiębiorstw,

 • adekwatność oferty do diagnozy potrzeb przedsiębiorstw,

 • zachowanie ciągłości wymiany informacji, wiedzy,

 • promocja zmian technologicznych i społeczeństwa informacyjnoego

beneficjent końcowy

Samorządy Województw / Jednostka w Urzędzie Marszałkowskim pełniąca rolę Beneficjenta Końcowego*Końcowi odbiorcy (projektodawcy)

 • jednostki samorządu terytorialnego: gminy, powiaty, województwa oraz inne podmioty i jednostki organizacyjne na podstawie udzielonego im upoważnienia,

 • związki i stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego (gmin i powiatów),

 • szkoły wyższe i uczelnie zawodowe,

 • jednostki sektora B+R (np. instytuty naukowe, samodzielne zakłady naukowe, instytuty naukowo badawcze, centralne laboratoria, jednostki badawczo-rozwojowe, jednostki rozwojowe),

 • centra transferu technologii,

 • parki naukowo-techniczne i przemysłowe,

 • agencje rozwoju regionalnego i lokalnego,

 • organizacje pozarządowe,

 • samorządy gospodarcze i zawodowe (izby gospodarcze, cechy etc.),

 • przedsiębiorcyBeneficjenci Ostateczni („grupy docelowe”)

 • przedsiębiorstwa (głównie małe i średnie) włączając jednostki badawczo-rozwojowe w przedsiębiorstwach,

 • szkoły wyższe,

 • ośrodki badawcze, instytuty naukowe, instytuty naukowo-badawcze, jednostki badawczo-rozwojowe, laboratoria, centra doskonalenia i inne jednostki rozwojowe,

 • uczestnicy studiów doktoranckich,

 • pracownicy sektora badawczo-rozwojowego oraz absolwenci wyższych uczelni biorący udział w stażach w przedsiębiorstwie

POMOC PUBLICZNA

Działanie nie zawiera pomocy publicznej.

Wsparcie w ramach działania skupia się na projektach umożliwiających transfer wiedzy z sektora B&R do sektora przedsiębiorstw. Transfer będzie polegał na wymianie informacji i promocji Regionalnych Strategii Innowacyjnych. W konsekwencji wsparcie będzie przeznaczone na wsparcie projektów wymienionych powyżej i nie będzie obejmowało działalności przedsiębiorstw.
Poziom dofinansowania projektów

Dofinansowanie z EFS:

75% kwalifikującego się kosztu

Pozostałą część dotacji pokrywa budżet państwa.

Usługi świadczone w ramach tej formy wsparcia są bezpłatne dla Beneficjentów Ostatecznych.
Plan finansowania (MEUR)

Szacunkowy podział środków na działania realizowane w ramach Priorytetu „Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach” (w milionach euro w cenach z 2004 r.).


Działanie

Koszty ogółem

Ogółem wkład publiczny w ramach działania

Ogółem fundusze strukturalne (wyłącznie ESF)

Ogółem krajowy wkład publiczny

Środki prywatne

Ogółem

Budżet państwa

Budżety jedn. samorz. teryt.

1=2+7

2=3+4

3

4=5+6

4

6

7

Regionalne strategie Innowacyjne i transfer wiedzy

59,3

59,4

44,5

14,8

14,8
1   ...   16   17   18   19   20   21   22   23   ...   37


©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna