Podstawa do dalszych prac zgodnie z przedstawionymi zaleceniamiPobieranie 2,22 Mb.
Strona2/37
Data15.02.2018
Rozmiar2,22 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   37

DZIAŁANIE 1.1. MODERNIZACJA I ROZBUDOWA REGIONALNEGO UKŁADU TRANSPORTOWEGO


OPIS I UZASADNIENIE DZIAŁANIA

Realizacja celów wymienionych w Podstawach Wsparcia Wspólnoty oraz interwencji określonych w ZPORR wymaga stworzenia spójnej i wysokiej jakości sieci dróg oraz systemu transportu publicznego przyczyniających się do intensyfikacji rozwoju społecznego i gospodarczego poprzez umożliwienie bezpieczniejszego, sprawniejszego szybszego i wygodniejszego transportu przy spełnieniu wymogów ograniczenia uciążliwości środowiska. Jednocześnie rozwój regionalnego układu transportowego powinien przyczynić się do zachowania ładu przestrzennego, poprawy prestiżu i atrakcyjności inwestycyjnej terenów oraz zmniejszenia zróżnicowania jakości życia w poszczególnych regionach.


W ramach działania przewidziane do realizacji są projekty, które mają wpływ na zwiększenie atrakcyjności gospodarczej i inwestycyjnej regionu oraz tworzą warunki dla wzrostu zatrudnienia.
CELE DZIAŁANIA

Realizacja tego działania przyczyni się do poprawy dostępności komunikacyjnej regionów. Oznacza to szybsze i bezpieczniejsze powiązania między ośrodkami centralnymi, a pozostałymi obszarami województw, lepszy dostęp do sieci dróg krajowych i międzynarodowych oraz korytarzy trans-europejskich, jak również poprawę miejskich systemów transportowych, w tym systemów transportu publicznego, w celu zwiększenia atrakcyjności miast jako miejsca rozwoju działalności gospodarczej.

Działanie jest jednym z instrumentów realizacji polskiej Strategii Transportu. Dlatego też projekty realizowane w ramach tego działania powinny być spójne z działaniami transportowymi podejmowanymi w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego (S.P.O.) „Transport” oraz inwestycjami z Funduszu Spójności pod względem ich wpływu na usprawnienie dostępu do sieci dróg o charakterze krajowym i międzynarodowym.

Zatem niniejsze działanie jest skierowane na rozbudowę i modernizację sieci transportowych koniecznych do poprawy warunków sprzyjających:

1 Rozwojowi gospodarczemu i społecznemu poprzez m.in.:


  • udostępnienie nowych i zwiększenie atrakcyjności istniejących terenów inwestycyjnych,

  • wspieranie rozwoju zasobów ludzkich i polityki społecznej poprzez poprawę mobilności i warunków podróżowania oraz stworzenie nowych możliwości w zakresie zatrudnienia,

  • polepszenie jakości funkcjonowania systemu transportu publicznego,

  • - poprawę bezpieczeństwa ruchu.

2 Poprawie stanu środowiska naturalnego poprzez m. in.:

- zmniejszenie tempa wzrostu zanieczyszczeń spowodowanych ruchem drogowym,

- poprawę estetyki krajobrazu.

UZASADNIENIE

Spójna i dobrze rozwinięta sieć drogowa jest podstawowym wymogiem dla rozwoju regionalnego kraju stanowiąc jeden z głównych systemów gospodarki zwłaszcza na terenach, gdzie występują duże różnice w poziomie dochodu Produktu Krajowego Brutto na mieszkańca oraz w liczbie mieszkańców. Dlatego też kluczowym zadaniem władz centralnych, regionalnych i lokalnych jest wzmocnienie procesu rozwoju regionalnego poprzez udoskonalenie dostępności regionów, zwłaszcza tych wyposażonych w słabą sieć transportową.

Jedną z poważnych barier rozwoju i czynnikiem utrudniającym integrację społeczno-gospodarczą Polski z Unią Europejską jest istniejąca luka w zakresie infrastruktury transportowej. Dzięki transformacji ustrojowej i „otwarciu granic” od początku lat 90-tych zanotowano w Polsce znaczny wzrost natężenia ruchu pojazdów na drogach. Istniejący układ sieci transportowej, aczkolwiek uważany w kategoriach przestrzennych za poprawny, nie zapewnia jednakże właściwej jakości obsługi ruchu przewozów pasażerskich i towarowych. Ten stan rzeczy hamuje wymianę międzynarodową, wpływa negatywnie na zainteresowanie lokowaniem nowych inwestycji w poszczególnych regionach, paraliżuje rozwój aglomeracji oraz innych obszarów miejskich, mogących odgrywać rolę ośrodków wzrostu. Stanowi także istotną barierę zwiększania mobilności mieszkańców, co utrudnia proces aktywizacji i restrukturyzacji obszarów zmarginalizowanych, tj. obszarów wiejskich i małych miasteczek.

Inną poważną kwestią są problemy miejskiego transportu publicznego, wynikające z pogarszania się stanu majątku trwałego, ograniczonych środków na modernizację i budowę nowych połączeń oraz rosnącego w znaczącym tempie transportu indywidualnego.

Powyższe problemy obniżają możliwości regionów do przyciągania inwestycji i odgrywania roli krajowych i europejskich biegunów wzrostu, a w konsekwencji mają negatywny wpływ na konkurencyjność całej gospodarki i poziom życia mieszkańców.

WPŁYW NA ŚRODOWISKO

Projekty dotyczące budowy infrastruktury drogowej i z zakresu transportu publicznego zostaną przeanalizowane pod kątem oddziaływania na środowisko naturalne. W ramach działania tworzone będą także „zielone strefy izolacyjne”, wkomponowane w infrastrukturę drogową, zwłaszcza na terenach zurbanizowanych. Budowane będą też ekrany akustyczne, które w połączeniu z „zielonymi strefami izolacyjnymi” zapewnią okolicznej ludności skuteczną ochronę przed hałasem. Aby zapobiec zanieczyszczeniu gleby niebezpiecznymi substancjami budowane będą również systemy odprowadzania wody deszczowej.UWZGLĘDNIENIE POLITYKI RÓWNYCH SZANS

Przy realizacji działania będą uwzględnione zasady równości szans kobiet i mężczyzn. Natomiast szczególna uwaga zostanie zwrócona na dostęp osób niepełnosprawnych do środków transportu publicznego, w tym odpowiednie zaadaptowanie ulic i dróg do łatwego poruszania się tych użytkowników.WPŁYW NA POLITYKĘ ZATRUDNIENIA

Działanie ma zachęcać do tworzenia nowych przedsiębiorstw, jak również wspierać rozwój już istniejących, poprzez podnoszenie atrakcyjności inwestycyjnej. Działanie powinno zatem ułatwić tworzenie stałych miejsc pracy.WPŁYW NA ROZWÓJ SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO

Wpływ działania na rozwój społeczeństwa informacyjnego zostanie odzwierciedlony w ramach infrastruktury drogowej poprzez na przykład budowę kanalizacji teletechnicznej. W ramach transportu publicznego poprzez projektowanie i stosowanie systemów z zakresu logistyki mających na celu poprawę jakości obsługi podróżnych, monitoring bezpieczeństwa, skoordynowanie rozkładów jazdy transportu publicznego, dzięki któremu pasażerowie będą mogli korzystać z najdogodniejszych i najwygodniejszych połączeń.RODZAJE KWALIFIKUJĄCYCH SIĘ PROJEKTÓW

W ramach Działania 1.1 będą realizowane dwa poddziałania:

1. Infrastruktura drogowa;

2. Infrastruktura transportu publicznego.

Do wsparcia kwalifikować się będą projekty przyczyniające się do realizacji obu poddziałań.

PODDZIAŁANIE 1.1.1. INFRASTRUKTURA DROGOWA

Wspierane będą projekty stanowiące ważny element regionalnego systemu transportowego (dróg wojewódzkich, powiatowych, gminnych) umożliwiające dostęp do:

- sieci dróg krajowych i/lub międzynarodowych,

- mających znaczenie istniejących i planowanych centrów gospodarczych lub/i innych miejsc mających znaczenie dla rozwoju społeczno-gospodarczego regionów,

a także projekty odciążające układy komunikacyjne miast, w tym w szczególności ich centrów gospodarczych i zabytkowych.

W ramach poddziałania wspierane będą też projekty dotyczące: budowy, przebudowy i/lub modernizacji ulic w granicach miast powyżej 20 tys. mieszkańców (z wyłączeniem autostrad, dróg ekspresowych i dróg krajowych i wewnętrznych).


W ramach działania wyłączone z finansowania są projekty obejmujące drogi gminne i powiatowe kwalifikujące się do wsparcia w ramach Priorytetu 3 - „Rozwój lokalny” ZPORR, a także drogi krajowe i międzynarodowe kwalifikujące się do wsparcia w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego (S.P.O.) „Transport” oraz inwestycje z części transportowej Funduszu Spójności.

RODZAJE PROJEKTÓW:

1) Budowa, przebudowa i/lub modernizacja odcinków, ciągów dróg, węzłów, skrzyżowań, rond celem m.in. osiągnięcia standardów Unii Europejskiej w zakresie dopuszczalnego nacisku na oś, bezpieczeństwa i ochrony środowiska;

2) Budowa, przebudowa, i/lub modernizacja obiektów mostowych, w tym: wiaduktów, estakad, tuneli drogowych i innych obiektów inżynieryjnych, obwodnic, obejść miast i miejscowości, w tym ich połączeń z sieciami dróg wraz z towarzyszącą infrastrukturą drogową, celem m.in. osiągnięcia standardów UE w ww. zakresie.

3) Pomocnicza infrastruktura bezpieczeństwa drogowego wyłącznie w przypadku budowy, przebudowy, i/lub modernizacji ww. rodzajów projektów realizowanych w ramach tego poddziałania.

W ramach poddziałania 1.1.1 do wydatków kwalifikowanych mogą zostać zaliczone między innymi następujące koszty:

1) Prac przygotowawczych, w tym:

- przygotowanie projektu dotyczącego infrastruktury drogowej (przeprowadzenie prac studialnych, ekspertyz, badania geologiczne),

- przygotowanie dokumentacji technicznej, w tym: przygotowanie studium wykonalności, oceny wpływu na środowisko, biznesplanu;

- prace projektantów, architektów,

- wykup gruntów (maksymalnie 10% całkowitych kosztów kwalifikowalnych projektu)

- przygotowanie dokumentacji przetargowej,

- badania związane z urbanistyką, krajobrazem, architekturą i/lub budownictwem, jeśli to niezbędne.


2 Prace inwestycyjne, w tym:

- przygotowanie terenu pod budowę, w tym roboty pomiarowe,

- prace ziemne,

- prace budowlano-montażowe

- prace instalacyjne,

- prace wykończeniowe w tym umocnienia i zieleń drogowa,

- prace rozbiórkowe,

- nadzór inżynierski.


PODDZIAŁANIE 1.1.2. INFRASTRUKTURA TRANSPORTU PUBLICZNEGO

Wspierane będą projekty na dotyczące budowy, rozbudowy i/lub odnowienia systemów transportu publicznego na terenie miast powyżej 50 000 mieszkańców oraz obszarów podmiejskich funkcjonalnie powiązanych z tymi miastami (poprzez istnienie sieci miejskiego transportu publicznego na tych obszarach) w zakresie aktualnego planu rozwoju transportu publicznego (np. miejskich strategii/polityk rozwoju transportu lub zintegrowanych planów rozwoju transportu publicznego) lub planu zagospodarowania przestrzennego, które wykażą długofalową trwałość proponowanych rozwiązań.


W ramach tego poddziałania wsparcie może być udzielone również zintegrowanym planom transportu. W ramach poddziałania priorytetowo traktowane będą projekty inwestycyjne wiążące ze sobą co najmniej dwie formy (środki) transportu.

Inwestycje realizowane w ramach poddziałania powinny wynikać z przedstawionych aktualnego planu rozwoju transportu publicznego (np. miejskich strategii/polityk rozwoju transportu lub zintegrowanych planów rozwoju transportu publicznego) lub planu zagospodarowania przestrzennego i mogą dotyczyć rodzajów projektów poniżej opisanych.


RODZAJE PROJEKTÓW:

1. budowa, przebudowa, rozbudowa, wykonywanie robót remontowych i/lub modernizacja infrastruktury transportu publicznego połączona z zakupem sprzętu (zwłaszcza taboru) w celu:   1. stworzenia nowych sieci systemów transportu publicznego wraz z niezbędną infrastrukturą,

   2. przedłużenia linii transportu publicznego wraz z niezbędną infrastrukturą,

   3. odnowienia istniejących linii transportu publicznego wraz z niezbędną infrastrukturą,

w tym:

  • budowa, adaptacja i/lub modernizacja linii tramwajowych, trolejbusowych, autobusowej, (np.: wymiana torowisk, uzupełnianie dotychczas istniejącego układu wydzielonych pasów dla autobusów),

  • uzupełnienie brakujących relacji skrętnych dla tramwajów na skrzyżowaniach,

  • budowa, adaptacja i/lub modernizacja układu torowego na trasach, jak i pętlach oraz zajezdniach,

  • modernizacja i/lub niezbędne uzupełnianie układu torowego sieci tramwajowej,

  • budowa sieci tramwaju szybkiego,

  • adaptacja sieci do potrzeb tramwaju szybkiego,

  • adaptacja linii kolejowych do potrzeb tramwaju szybkiego z wprowadzeniem tramwaju dwusystemowego,

  • modernizacja sieci i podstacji trakcyjnych tramwajowych i/lub trolejbusowych,

  • modernizacja urządzeń i/lub zwiększenie mocy podstacji trakcyjnych zasilających sieć komunikacji tramwajowej i/lub trolejbusowej, w tym wymiana transformatorów,

  • zakup taboru w ramach miejskiego systemu transportu publicznego wyłącznie
   w połączeniu z działaniami infrastrukturalnymi w ramach: budowy nowych, przedłużenia lub odnowieniem istniejących linii komunikacji miejskiej/podmiejskiej,

  • budowa, adaptacja i/lub modernizacja zajezdni autobusowych, tramwajowych i trolejbusowych,

  • budowa, adaptacja i/lub modernizacja pętli, zatoczek, bocznic lub wydzielenie dodatkowych pasów ruchu dla autobusów,

  • wyposażenie dróg i/lub obiektów inżynieryjnych w zjazdy, zatoki autobusowe i inne niezbędne urządzenia drogowe.

2. budowa, adaptacja, wykonywanie robót remontowych i/lub modernizacja infrastruktury pomocniczej służącej zwiększeniu bezpieczeństwa i dostępności do sieci transportu publicznego, w tym:  • budowa systemu parkingów „Park & Ride” zwłaszcza przy peryferyjnych przystankach komunikacji miejskiej w celu likwidacji części miejsc postojowych (np. na chodnikach) w centrum miasta,

  • budowa i/lub modernizacja urządzeń sterowania ruchem drogowym: np. centralne sterowanie sygnalizacją zainstalowaną na skrzyżowaniach, sygnalizacja akustyczna, sygnalizacja świetlna wzbudzana przez autobusy, trolejbusy i tramwaje (sygnalizacja akomodacyjna), monitorowanie ruchu na kluczowych trasach, w tunelach i newralgicznych punktach miasta oraz informowanie o aktualnej sytuacji ruchowej, stanowiących integralny element wynikającego z planu rozwoju transportu publicznego,

  • budowa i/lub modernizacja urządzeń sterowania ruchem,

  • budowa, adaptacja i/lub modernizacja infrastruktury służącej obsłudze pasażerów (np. miejsca postoju podróżnych), a także pochylnie i windy dla osób niepełnosprawnych przy przejściach wielopoziomowych,

  • budowa i/lub modernizacja miejsc i/lub stref parkingowych,

  • budowa, modernizacja i/lub remont wyposażenia pozwalającego zwiększyć bezpieczeństwo pieszych, rowerzystów i/lub zwierząt, w tym m.in. ścieżek rowerowych,

  • budowa ekranów akustycznych przeciwdziałających hałasowi.

3. budowa, adaptacja, wykonywanie robót remontowych i/lub modernizacja zintegrowanych węzłów przesiadkowych pomiędzy różnymi rodzajami systemów transportu, w tym:

- budowa, adaptacja i/lub modernizacja przystanków, stacji i zintegrowanych węzłów przesiadkowych.
4. budowa rozwiązań sterowania ruchem, w tym:

- zakup i montaż systemów sterowania i nadzoru ruchu połączonych ze środkami zwiększającymi bezpieczeństwo.


5. tworzenie i budowa systemów logistycznych transportu publicznego i rozwiązań ułatwiających obsługę podróżnych, monitoring bezpieczeństwa, skoordynowanie rozkładów jazdy transportu publicznego, dzięki któremu pasażerowie będą mogli korzystać z najdogodniejszych połączeń – komputeryzacja systemów transportu publicznego (w tym zakup sprzętu), w tym:

- zakup oraz montaż urządzeń z zakresu logistyki służących komunikacji publicznej np. systemy dystrybucji i identyfikacji biletów, systemy informacji dla podróżnych, monitoring bezpieczeństwa, skoordynowanie rozkładów jazdy transportu publicznego.

W ramach poddziałania 1.1.2 do wydatków kwalifikowanych mogą zostać zaliczone między innymi następujące koszty:
1) Prace przygotowawcze, w tym:

- przygotowanie projektu dotyczącego infrastruktury transportu publicznego (przeprowadzenie prac studialnych, ekspertyz),

- przygotowanie dokumentacji technicznej, w tym: studium wykonalności, oceny wpływu na środowisko, biznesplanu,

- prace projektantów, architektów,

- wykup gruntów (maksymalnie 10% całkowitego kwalifikującego się kosztu),

- przygotowanie dokumentacji przetargowej,

- badania związane z urbanistyką, krajobrazem, architekturą i/lub budownictwem, jeśli to niezbędne.

2) Prace inwestycyjne, w tym:

- przygotowanie terenu pod budowę, w tym roboty pomiarowe,

- prace ziemne, włączając przygotowanie terenu pod zabudowę,

- prace instalacyjne i montażowe,

- prace rozbiórkowe,

- prace wykończeniowe i wzmocnieniowe,

- zakup niezbędnego sprzętu,

- nadzór inżynierski,
KRYTERIA WYBORU PROJEKTÓW

KRYTERA FORMALNE

Projekty w ramach działania 1.1. muszą spełniać następujące kryteria:  • kompletność wniosku,

  • kompletność załączników

  • wnioskodawca uprawniony jest do składania wniosku,

  • projekt zgodny z celami działania, kwalifikuje się do finansowania w ramach działania,

  • właściwy okres realizacji projektu (uzasadnienie w razie jego przekroczenia),

  • zgodność udziału % dofinansowania z maksymalnym limitem przewidzianym w Uzupełnieniu ZPORR,

  • właściwa wartość projektu,

  • planowane wydatki (kwalifikowalność wydatków),

  • źródła finansowania projektu,

  • znaczący dochód netto dla celów ustalenia wysokości dotacji,

  • zgodność z kryteriami: geograficznym lub demograficznym określonym w ZPORR dla danego działania.

  • Istnienie i zgodność z aktualnym planem transportowym (np. miejską strategią/ polityką rozwoju transportu lub zintegrowanym planem rozwoju transportu publicznego lub planem zagospodarowania terenu –wyłącznie dla poddziałania 1.1.2.


Kryteria Merytoryczne i techniczne

  • przedsięwzięcia w ramach projektu.

  • spójność projektu z celami działania,

  • powiązanie z innymi projektami,

  • trwałość projektu oraz wykonalność instytucjonalna,

  • wpływ projektu na zwiększenie atrakcyjności gospodarczej i inwestycyjnej obszaru objętego projektem oraz stworzenie warunków do wzrostu zatrudnienia,

  • wskaźniki osiągnięcia celów projektu,

  • wykonalność techniczna,

  • wskaźniki ekonomiczne,

  • wskaźniki finansowe,

  • wpływ na politykę ochrony środowiska,

  • wpływ na politykę równych szans,

  • wpływ na politykę społeczeństwa informacyjnego,

  • promocja projektu,

  • spójność z istniejącym, realizowanym i przewidywanym do realizacji układem komunikacyjnym,

  • komplementarność z innymi projektami, zwłaszcza preferowane będą projekty komplementarne z projektami realizowanymi w ramach części transportowej Funduszu Spójności, SPO „Transport”,

  • liczba osób objętych ułatwieniami w zakresie dostępności komunikacyjnej,

  • poprawa bezpieczeństwa ruchu.

Ponadto, w ramach poddziałania 1.1.2 za priorytetowe będą uznawane projekty spełniające następujące kryteria:

1) Preferowane będą projekty integrujące co najmniej dwie formy (środki) transportu realizowane w ramach zintegrowanych planów rozwoju transportu publicznego

2) Wsparcie rozwoju gospodarczego miast

3) Zmniejszenie natężenia ruchu w mieście

4) Skrócenie czasu podróży

5) Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego

6) Zwiększenie liczby pasażerów transportu publicznego


RODZAJE BENEFICJENTÓW

Beneficjentami końcowymi w ramach poddziałania 1.1.1 mogą być:

1) Jednostki samorządu terytorialnego: gminy, powiaty, województwa lub działające w ich imieniu jednostki organizacyjne.

2) Związki, porozumienia i stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego,


Beneficjentami końcowymi w ramach poddziałania 1.1.2 mogą być:

1) Gminy, miasta na prawach powiatu lub działające w ich imieniu jednostki organizacyjne.

2) Związki, porozumienia i stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego

3) Jednostki dostarczające usługi publiczne działające na zlecenie jednostek samorządu administracyjnego

Jednostki wybrane w drodze przetargu, dostarczające usługi publiczne działające na zlecenie jednostek samorządu administracyjnego
Pomoc publiczna

Poddziałanie 1.1.1.

Wsparcie udzielane w ramach działania nie będzie stanowiło pomocy publicznej ponieważ jest przeznaczone wyłącznie na powszechnie dostępną infrastrukturę transportową.

Poddzaiłanie 1.1.2.

Do obszaru transportu stosuje się zapisy Traktatu Akcesyjnego o okresie przejściowym dla działań z sektora transportu. Wdrażanie poddziałania będzie konsultowane z Dyrekcją Generalną „Transport i Energia”.
POZIOM DOFINANSOWANIA PROJEKTÓW

Dofinansowanie z EFRR:

- Do 75% kwalifikujących się wydatków

- Do 50% kwalifikujących się wydatków - w przypadku, gdy inwestycje infrastrukturalne generują znaczący zysk nettoPLAN FINANSOWANIA (MEUR)

Działanie

Koszty ogółem

Ogółem wkład publiczny w ramach działania

Ogółem fundusze strukturalne (wyłącznie ERDF)

Ogółem krajowy wkład publiczny

Środki prywatne

ogółem

Budżet państwa

Budżety jednostek samorządu terytorialnego

1=2+7

2=3+4

3

4=5+6

5

6

7

Modernizacja i rozbudowa regionalnego układu transportowego

1024,8

1024,8

768,6

256,2

0,0

256,2

0,0


WSKAŹNIKI MONITORINGU

DZIAŁANIE 1.1MODERNIZACJA I ROZBUDOWA REGIONALNEGO UKŁADU TRANSPORTOWEGO

Działanie / Cel


Faza cyklu interwencji


Wskaźniki


Źródło danychSzacowana docelowa wartość wskaźnika

Cel

1. Rozbudowa i modernizacja sieci transportowej o znaczeniu regionalnym w celu:

- poprawy dostępności terenów inwestycyjnych,

- poprawy dostępności ludności komunikacją indywidualną,

- poprawy dostępności transportem publicznym

2. Poprawa warunków życia mieszkańców poprzez:

- poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego,

- zmniejszenie zanieczyszczeń komunikacyjnych

- zmniejszenie hałasu komunikacyjnego,

- poprawę estetyki krajobrazuProdukty

1. Długość dróg wojewódzkich i powiatowych (w km)

2 Długość mostów na drogach wojewódzkich i powiatowych (w m)

3. Liczba obiektów infrastruktury drogowej (w szt.)

4. Liczba zrealizowanych projektów poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego (w szt.)

5. Długość obiektów infrastruktury związanych z ochroną środowiska (km)

6. Liczba obiektów infrastruktury związanych z ochroną środowiska (w szt.)

7. Pojemność taboru komunikacji zbiorowej (miejsca)


GUS

GUS


GUS, Zarządy Dróg
Zarządy Dróg

Zarządy Dróg

Zarządy Dróg

IGKM, Urząd Wojewódzki199

25 200


215
71

95

2 5006 500

Rezultaty

1. Powierzchnia terenów inwestycyjnych, które stały się dostępne w wyniku realizacji projektów (w ha)

2. Średni czas przejazdu między głównymi miastami województwa (min.)

3. Liczba mieszkańców obsługiwanych przez transport zbiorowy (osoby)

4. Powierzchnia terenów mieszkalnych obsługiwana przez transport zbiorowy (km2)

5. Liczba wypadków drogowych oraz zabitych i rannych w województwie

GUS, Gmina

Badania ruchu

IGKM


IGKM
Policja

+ 380 ha


- 5%

+ 2%


+ 1%
- 3%

Oddziaływanie

1. Nakłady na bieżące utrzymanie (naprawy nawierzchni) dróg wojewódzkich i powiatowych (w cenach stałych – w tys. PLN / km)

2. Liczba pasażerów korzystających z transportu publicznego (osoby)

3. Dochody budżetów województw z udziału w podatkach od osób fizycznych (w tys. PLN)

4. Dochody budżetów województw z udziału w podatkach od osób prawnych (w tys. PLN)

5. Koszty wypadków drogowych (w tys. PLN)

GUS, Zarządy Dróg

IGKM
GUS
GUS

GUS / Policja

- 0,2%


+ 1%

+ 600 000 (łącznie)

+ 250 000 (łącznie)

- 3%


TRYB ROZPATRYWANIA WNIOSKÓW
Propozycje projektów przygotowane w formie standardowego wniosku aplikacyjnego Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego należy składać do właściwej jednostki organizacyjnej w Urzędzie Marszałkowskim, która dokonuje oceny kompletności złożonych wniosków oraz ich oceny pod względem formalnym (lista komórek jest załączona do Podręcznika wdrażania ZPORR). W przypadku stwierdzenia braków lub nieprawidłowości wnioski zostaną zwrócone wnioskodawcom w celu dokonania stosownych poprawek.

Oceny merytorycznej i technicznej projektów dokonuje Panel Ekspertów powołany do oceny projektów w ramach danego działania. W trakcie oceny Panel Ekspertów przyznaje projektom punkty zgodnie z kryteriami zawartymi w Uzupełnieniu ZPORR i przyjętymi przez Komitet Monitorujący ZPORR. Szczegółowy skład Panelu Ekspertów oraz sposób przeprowadzania oceny jest zawarty w Podręczniku wdrażania ZPORR.

Efektem pracy Panelu Ekspertów jest lista rankingowa projektów kwalifikujących się do dofinansowania w ramach ZPORR. Lista ta jest przekazywana do Regionalnego Komitetu Sterującego. RKS ocenia projekty pod kątem zgodności ze strategią województwa. RKS może zmienić kolejność projektów na liście rankingowej. Zmiana na liście rankingowej RKS wymaga każdorazowego uzasadnienia. Ostateczna wersja listy rankingowej jest rekomendowana Zarządowi Województwa.

Na podstawie pozytywnej rekomendacji Regionalnego Komitetu Sterującego Zarząd Województwa podejmuje decyzję o wyborze projektów. Wybrane projekty są przekazywane do Instytucji Pośredniczącej (Wojewoda), która podpisuje umowy o przyznaniu dofinansowania na realizacje projektu z beneficjentami końcowymi.

Tryb rozpatrywania wniosków składanych przez beneficjentów końcowych przedstawia poniższy schemat.


Przyjmowanie wniosków
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   37


©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna