Podstawa do dalszych prac zgodnie z przedstawionymi zaleceniamiPobieranie 2,22 Mb.
Strona17/37
Data15.02.2018
Rozmiar2,22 Mb.
1   ...   13   14   15   16   17   18   19   20   ...   37

Tabelaryczne zestawienie informacji dotyczących działania 2.4

Nazwa Programu Operacyjnego

ZPORR

Nazwa Priorytetu

Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach

Nazwa działania

Reorientacja zawodowa osób dotkniętych procesami restrukturyzacyjnymi

Nazwa poddziałania

nie dotyczy

Dziedzina interwencji Funduszy Strukturalnych

21

Numer działania

2.4

Numer poddziałania

nie dotyczy

Czas trwania działania

2004-2006

Instytucja Zarządzająca

MGPiPS

Instytucja Pośrednicząca

Urząd Wojewódzki

Beneficjenci Końcowi / Instytucje Wdrażające

Samorząd Województwa / Wojewódzki Urząd Pracy

Końcowi Odbiorcy (projektodawcy)

 • jednostki samorządu terytorialnego: gminy, powiaty, województwa oraz inne podmioty i jednostki organizacyjne na podstawie udzielonego im upoważnienia,

 • związki i stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego (gmin i powiatów),

 • instytucje szkoleniowe,

 • instytucje poradnictwa zawodowego i psychologicznego,

 • placówki prowadzące kształcenie ustawiczne, • organizacje pozarządowe specjalizujące się w pomocy osobom poszukującym pracy i bezrobotnym,

 • samorządy gospodarcze i zawodowe (izby gospodarcze, cechy etc.),

 • organizacje pracodawców i pracodawcy,

 • Ochotnicze Hufce Pracy.
Ostateczni Beneficjenci (osoby, instytucje lub grupy społeczne bezpośrednio korzystające z wdrażanej pomocy)

Pracownicy przemysłów podlegających procesowi restrukturyzacji, które nie zostały objęte rządowymi programami restrukturyzacji sektorów przemysłu i inne osoby zagrożone utratą pracy z powodu procesów restrukturyzacyjnych. Wsparcie będzie przede wszystkim skierowane do:

 • pracowników przemysłów, które nie zostały objęte rządowymi programami restrukturyzacji sektorów przemysłu, zlokalizowanych na obszarach objętych Działaniem 3.2 ZPORR, m.in. takich jak przemysł lekki, chemiczny, cukrowniczy a także pracowników sektora służby zdrowia,

 • pracowników w okresie wypowiedzenia stosunku pracy z przyczyn zakładu pracy,

 • osób zatrudnionych u pracodawcy wobec którego ogłoszono upadłość lub który jest w stanie likwidacji.
Instytucja Płatnicza

MF

Rodzaj pomocy (np. czy będą to granty inwestycyjne, doradztwo, szkolenia)

 szkolenia, doradztwo, subsydiowanie zatrudnienia, pośrednictwo pracy, informacja zawodowa, indywidualne plany działań.

Max. udział środków ESF (%) w kwalifikujących się kosztach

75 %

Wsparcie finansowe ogółem dla działania (w MEUR)

100,9

Wsparcie finansowe Unii Europejskiej (w MEUR)

74,2

Wsparcie finansowe z krajowych środków publicznych (w MEUR)

24,7

Wielkość środków prywatnych (w MEUR)

2

Udział środków Unii Europejskiej (%) w całości środków

73,53

Udział środków Unii Europejskiej (%) w środkach publicznych

75

Udział krajowych środków publicznych (%) w całości środków

24,51

Udział krajowych środków publicznych (%) w środkach publicznych

25

Udział środków prywatnych (%) w całości środków

1,96

Wkład krajowy publiczny i prywatny (%) w całości środków

26,47

System wyboru projektów

Wnioski projektowe składane są przez projektodawców do Beneficjenta Końcowego/Instytucji Wdrażającej. Oceny formalnej wniosków dokonuje Beneficjent Końcowy/Instytucja Wdrażająca. Oceny merytorycznej wniosków dokonuje Komisja Oceny Projektów powołana przez Beneficjenta Końcowego/Instytucję Wdrażającą. Po przeprowadzeniu oceny merytorycznej wniosków, Komisja Oceny Projektów opracowuje listę projektów, które uzyskają dofinansowanie. Kierownik Beneficjenta Końcowego/Instytucji Wdrażającej decyduje o przyznaniu dofinansowania poszczególnym projektom umieszczonym na liście rankingowej i podpisuje umowy z projektodawcami.

Skład grup roboczych wybierających projekty i Komitetów Sterujących

W skład Komisji Oceny Projektów, kierowanej przez przedstawiciela Beneficjenta Końcowego wchodzą m.in. przedstawiciele: Beneficjenta Końcowego, Urzędu Marszałkowskiego, Urzędu Wojewódzkiego, eksperci.


DZIAŁANIE 2.5 PROMOCJA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI


Opis i uzasadnienie

Przedsiębiorczość oraz powstawanie i rozwój małych i średnich firm, to skuteczny sposób na stymulowanie rozwoju ekonomicznego i społecznego regionów oraz łagodzenie problemów rynku pracy. Ze względu na fakt, że sektor MŚP odgrywa dominującą rolę w procesie tworzenia nowych miejsc pracy w gospodarce, konieczne jest zbudowanie odpowiednich podstaw i warunków sprzyjających podejmowaniu samodzielnej aktywności w tym sektorze gospodarki.

Działanie to jest ukierunkowane na zapewnienie osobom, które mają zamiar rozpocząć prowadzenie własnej działalności gospodarczej, bezpośredniego, kompleksowego wsparcia mającego im pomóc w pokonaniu różnorakich barier, które mogą przy tej okazji napotykać (np. ułatwienie dostępu do informacji, zdobycia pożądanych kwalifikacji). W ramach Działania przewidziane są różne formy pomocy, które maja za zadanie wspomagać przedsiębiorcę zarówno w momencie zakładania przedsiębiorstwa jaki i w okresie początków jej funkcjonowania .

Komplementarność z innymi działaniami i programami

Działanie jest komplementarne w stosunku do działań zapewniających przedsiębiorcom usługi doradcze, realizowanych w ramach SPO „Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw” oraz SPO „Rozwój Zasobów Ludzkich”

Działanie 2.1 Wzrost konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw poprzez doradztwo, realizowane w ramach SPO „Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw” jest ukierunkowane na zwiększenie konkurencyjności polskich MŚP poprzez ułatwienie działającym przedsiębiorcom dostępu do specjalistycznych usług doradczych w formie przyznawania dotacji.

Działanie 2.3 Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki, realizowane w ramach SPO „Rozwój Zasobów Ludzkich” jest również zorientowane na zwiększenie konkurencyjności i możliwości adaptacyjnych przedsiębiorstw, poprzez inwestycje w rozwój personelu prowadzone w formie szkoleń i usług doradczych dla kadry zarządzającej i pracowników przedsiębiorstw.

Działanie jest również komplementarne ze wsparciem umożliwiającym przedsiębiorcom sfinansowanie niezbędnej infrastruktury (wsparcie kapitałowe finansowane z EFRR) w ramach Działania 1.3 Tworzenie korzystnych warunków dla rozwoju firm, realizowanym w SPO „Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw” i w ramach Działania 3.5 Mikroprzedsiębiorstwa realizowanego w ZPORR.

Cele działania

Celem bezpośrednim działania jest stymulowanie powstawania nowych firm zakładanych przez absolwentów, osoby zagrożone bezrobociem w wyniku procesów transformacji gospodarki oraz osoby odchodzące z rolnictwa, jako jedna z form aktywnego przeciwdziałania bezrobociu i zapewnienie nowopowstałym przedsiębiorstwom pomocy w wykorzystaniu dostępnych instrumentów wsparcia dla firm mikro.

Cel ten będzie realizowany poprzez różne formy wsparcia, obejmujące zarówno szeroko rozumiana pomoc doradcza i szkoleniową, jak również poprzez instrumenty finansowe obniżające koszty bieżące prowadzenia działalności gospodarczej oraz podniesienie zdolności inwestycyjnej nowopowstałego mikroprzedsiębiorstwa.

Celem strategicznym jest zwiększenie zatrudnienia poprzez stymulowanie powstawania firm działających poza sektorami tradycyjnymi.

Wpływ na środowisko

Realizacja działania będzie miała neutralny lub pozytywny wpływ na środowisko.Wpływ na zatrudnienie

Realizacja działania będzie miała jednoznacznie korzystny wpływ na bezpośrednie i pośrednie tworzenie nowych miejsc pracy.Polityka równych szans

Wszystkie projekty będą realizowane z zastosowaniem zasady równych szans kobiet i mężczyzn, niepełnosprawnych i grup społecznych zagrożonych wykluczeniem społecznym.Wpływ na rozwój Społeczeństwa Informacyjnego

Działanie będzie miało korzystny wpływ na rozwój Społeczeństwa Informacyjnego.Rodzaje kwalifikujących się projektów
W ramach Działania 2.5wsparcie uzyskają projekty służące zapewnieniu Beneficjentom Ostatecznym kompleksowego wsparcia obejmującego pomoc szkoleniową i doradczą oraz pomoc finansową w początkowym okresie następującym bezpośrednio po rozpoczęciu działalności gospodarczej oraz dotacje na rozwój przedsiębiorstwa. Wsparcie uzyskają również projekty służące rozpowszechnianiu dobrych praktyk i metod rozwoju.

W ramach działania kwalifikowane będą następujące formy wsparcia:
I Forma wsparcia: Usługi doradcze i szkoleniowe dla osób rozpoczynających działalność gospodarczą.

I. Forma wsparcia ukierunkowana jest na:

1) Zapewnienie osobom, które zamierzają rozpocząć prowadzenie samodzielnej działalności gospodarczej oraz osobom, które rozpoczęły działalność gospodarczą objętych projektem realizowanym w ramach 1 formy wsparcia, bezpośredniego, kompleksowego wsparcia w celu pokonania różnorakich barier poprzez:


 • organizowanie usług informacyjnych z zakresu podstawowych zasad prowadzenia działalności gospodarczej,

 • organizowanie grupowych i indywidualnych usług doradczych i szkoleniowych, w tym warsztatów ukierunkowanych na nabywanie przez Beneficjenta Ostatecznego umiejętności niezbędnych dla prowadzenia działalności gospodarczej,

 • zapewnienie opieki indywidualnego doradcy, który specjalną opieką obejmie określoną grupę ludzi planujących rozpoczęcie działalności gospodarczej,

 • organizowanie szkoleń ukierunkowanych na podnoszenie kwalifikacji zawodowych, włączając indywidualne doradztwo (coaching) jako część szkolenia,

 • pomoc w dostępie do instrumentów wsparcia dostępnych dla firm mikro,

 • pomoc w identyfikacji potrzeb w zakresie zaawansowanych usług doradczych i szkoleniowych,

 • pomoc w uzyskaniu dostępu do specjalistycznych usług,

 • organizowaniu przedsięwzięć grupowych z udziałem nowopowstałych firm.

2) Rozpowszechnianie dobrych praktyk i metod rozwoju.
W ramach tej formy wsparcia. Końcowi Odbiorcy – Projektodawcy/Wykonawcy przedkładać będą Beneficjentowi Końcowemu wnioski aplikacyjne, w których określą zakres oraz metodykę działań, dla których chcą otrzymać finansowanie, oraz propozycję finansową. Koszty usługi pokrywane będą ze środków dotacji przekazywanej przez Beneficjenta Końcowego na rzecz Końcowego Odbiorcy – Projektodawcy/Wykonawcy w oparciu o umowy o przyznanie dofinansowania na realizację projektu / dotacji zawarte pomiędzy Beneficjentem Końcowym a Końcowymi Odbiorcami/Wykonawcami wyłonionymi zgodnie
z procedurą wyboru projektów. Umowy o przyznanie dofinansowania na realizację projektu / dotacji będą podpisywane na okres dwóch lat. Przedłużenie umowy będzie wymagało ponownego złożenia wniosku aplikacyjnego i jego pozytywnej weryfikacji.

Opis i uzasadnienie I formy wsparcia

Podejmowanie samodzielnej działalności gospodarczej przez osoby zagrożone bezrobociem jest uważane za jedną z najbardziej efektywnych form przeciwdziałania bezrobociu.

Jednakże w przypadku, gdy podjecie działalności nie wiąże się z przejęciem funkcjonującej firmy8, a z założeniem zupełnie nowego przedsiębiorstwa, konieczne jest podjęcie szeregu działań poprzedzających decyzję o rozpoczęciu działalności gospodarczej tak, aby nowopowstającej firmie określić możliwości funkcjonowania na rynku i zapewnić dostęp do niezbędnych zasobów, w tym przede wszystkim do wiedzy, informacji i nabycia stosownych umiejętności.
Po zarejestrowaniu firmy pojawiają się, natomiast, możliwości korzystania z szeregu instrumentów wsparcia dla nowopowstałych firm. Zapewnienie nowopowstałym firmom dostępu do tych instrumentów, a także prawidłowe zidentyfikowanie optymalnych działań wspierających (coaching) ma znaczący wpływ na zdolność przetrwania firm na rynku, warunkuje także efektywność wydatkowania środków publicznych.
O osiągnięciu stabilności i perspektyw rozwoju decydują jednak nie instrumenty wsparcia, a możliwość prowadzenia działalności gospodarczej zgodnej z profilem przedsiębiorstwa. W tym celu niezbędne jest nawiązanie przez nowopowstałą firmę więzi kooperacyjnych z dostawcami i kooperantami (SME clustering/networking). Dla osiągnięcia przewagi konkurencyjnej wskazane jest tworzenie lokalnych ugrupowań gospodarczych9 (klastery).

Koszty kwalifikowalne

W ramach ww. typów projektów do kwalifikujących się wydatków mogą być zaliczone m.in.:
 • koszty osobowe ekspertów wynajętych do realizacji zadań w ramach projektu (w tym składka na ubezpieczenie społeczne),

 • koszty podróży ekspertów (diety, wyżywienie, transport, zakwaterowanie),

 • koszty osobowe pracowników odpowiedzialnych wyłącznie za projekt, w tym opłata składki na ubezpieczenie społeczne, wynajem pomieszczeń, sal,

 • zakup materiałów niezbędnych do realizacji projektu,

 • koszty uczestników szkolenia (ubezpieczenie społeczne, podróże, zakwaterowanie),

 • koszty wynagrodzeń opiekunów praktyk,

 • usługi księgowe,

 • koszty publikacji i działań promocyjnych,

 • koszty zakupu i ubezpieczenia drobnego sprzętu niezbędnego do realizacji działań szkoleniowych i doradczych,

 • koszty amortyzacji sprzętu.


Wszystkie inne koszty zgodne z przepisami Rozporządzeń Wspólnotowych i krajowych zaliczają się do wsparcia, o ile został wykazany ich związek z realizowanym projektem.
Pewne koszty w żadnym wypadku nie mogą być uznane jako kwalifikowane. Są to:


 • pożyczki i spłaty rat oraz odsetek,

 • koszty poniesione na przygotowanie wniosku, jeśli wniosek nie został zakwalifikowany do wsparcia,

 • koszty nie odnoszące się jednoznacznie do projektu,

 • koszty nie udokumentowane,

 • koszty prac zleconych obliczone jako procent od kosztów całkowitych, chyba ze nie da się inaczej wyliczyć tej kategorii kosztów (należy to udokumentować),

 • koszty zakupu ziemi i nieruchomości,

 • koszty prac budowlanych (z wyjątkiem adaptacji pomieszczeń dla osób niepełnosprawnych, przy czym koszt taki nie może być wyższy niż 10% ogólnych kosztów projektu),

 • wydatki na zakup drobnego sprzętu, którego wartość przewyższa 3.500PLN,

 • odpisy amortyzacyjne dotyczące majątku zakupionego ze środków Wspólnoty lub krajowych środków publicznych,

 • mandaty, opłaty karne i koszty procesów sądowych,

 • nagrody okolicznościowe.


Kryteria wyboru projektów


1   ...   13   14   15   16   17   18   19   20   ...   37


©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna