Podstawa do dalszych prac zgodnie z przedstawionymi zaleceniamiPobieranie 2,22 Mb.
Strona16/37
Data15.02.2018
Rozmiar2,22 Mb.
1   ...   12   13   14   15   16   17   18   19   ...   37

Kryteria dodatkowe

Za priorytetowe będą uznawane projekty spełniające następujące kryteria:
 • projekty powiązane z działaniami tworzącymi zatrudnienie na terenach zagrożonych marginalizacją i restrukturyzacją poprzez Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego ( Działanie 3.2 ZPORR),

 • jakość i potencjał instytucjonalny projektodawcy oraz efektywność jego dotychczasowych działań (odpowiednia kadra i zaplecze techniczne),

 • projekty modułowe zawierające zarówno elementy praktyczne jak i teoretyczne,

 • ponadlokalny charakter projektu, wpisujący się w międzygminne lub regionalne programy rozwoju zawodowego,

 • zaangażowanie uczestników życia lokalnego i partnerów społecznych w regionie w realizację projektu.Rodzaje Beneficjentów
Beneficjent końcowy / Instytucja Wdrażająca


Samorząd Województwa, w drodze uchwały powierzy funkcję Beneficjenta Końcowego Wojewódzkiemu Urzędowi Pracy.

Końcowi odbiorcy (projektodawcy)

 • jednostki samorządu terytorialnego: gminy, powiaty, województwa oraz inne podmioty i jednostki organizacyjne na podstawie udzielonego im upoważnienia,

 • związki i stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego (gmin i powiatów),

 • instytucje szkoleniowe,

 • instytucje poradnictwa zawodowego i psychologicznego,

 • placówki prowadzące kształcenie ustawiczne, • organizacje pozarządowe specjalizujące się w pomocy osobom poszukującym pracy i bezrobotnym,

 • samorządy gospodarcze i zawodowe (izby gospodarcze, cechy etc.),

 • organizacje pracodawców i pracodawcy,

 • Ochotnicze Hufce Pracy.Beneficjenci Ostateczni („grupy docelowe”)


Pracownicy przemysłów podlegających procesowi restrukturyzacji, które nie zostały objęte rządowymi programami restrukturyzacji sektorów przemysłu i inne osoby zagrożone utratą pracy z powodu procesów restrukturyzacyjnych. Wsparcie będzie przede wszystkim skierowane do:

 • pracowników przemysłów, które nie zostały objęte rządowymi programami restrukturyzacji sektorów przemysłu, zlokalizowanych na obszarach objętych Działaniem 3.2 ZPORR, m.in. takich jak przemysł lekki, chemiczny, cukrowniczy a także pracowników sektora służby zdrowia,

 • pracowników w okresie wypowiedzenia stosunku pracy z przyczyn zakładu pracy,

 • osób zatrudnionych u pracodawcy wobec którego ogłoszono upadłość lub który jest w stanie likwidacji.


Przemysły podlegające procesowi restrukturyzacji, istotne z punktu widzenia gospodarki danego regionu zostaną zdefiniowane w Ramowym Planie Realizacji Działania.
POMOC PUBLICZNA

Wsparcie na zatrudnienie będzie udzielane przedsiębiorcom w celu subsydiowania nowo utworzonego miejsca pracy dla osób objętych działaniem.. Wsparcie stanowi pomoc publiczną, która będzie udzielana zgodnie z Rozporządzeniem Komisji nr 2240/2002 z dnia 12 grudnia 2002 w sprawie zastosowania Art.87 i 88 Traktatu WE do pomocy publicznej w zakresie zatrudnienia.

Inne projekty wdrażane w ramach działania nie przewidują aktywnego udziału przedsiębiorstw i, co za tym idzie, nie zawierają pomocy publicznej.


Poziom dofinansowania projektów

Dofinansowanie z EFS:

75% kwalifikującego się kosztu
Szacunkowy podział środków na działania realizowane w ramach Priorytetu „Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach” (w milionach euro w cenach z 2004 r.).


Działanie

Koszty ogółem

Ogółem wkład publiczny w ramach działania

Ogółem fundusze strukturalne (wyłącznie ESF)

Ogółem krajowy wkład publiczny

Środki prywatne

Ogółem

Budżet państwa

Budżety jedn. samorz. teryt.

1=2+7

2=3+4

3

4=5+6

5

6

7

Reorientacje zawodowa osób dotkniętych procesami restrukturyzacyjnymi

100,9

98,9

74,2

24,7

24,7

0,0

2,0Wskaźniki monitoringu
Działanie / Cel


Faza cyklu interwencji


WskaźnikiŹródło danych / częstotliwość pomiaru

Zakładana wartość wskaźnika w roku 2006

Cel


Wsparcie procesu przemian gospodarczych i ograniczenie negatywnych skutków społecznych tego procesu:

- zmiana kwalifikacji zawodowych

- wyposażenie w umiejętności umożliwiające ponowne zatrudnienie

- powszechna dostępność doradztwa zawodowegoProdukty


1. Liczba finansowanych projektów zintegrowanych (dostarczających kilka rodzajów usług)

2. Liczba finansowanych projektów informacji zawodowej

3. Liczba finansowanych projektów doradztwa zawodowego (bez ind. planów

działań)


4. Liczba finansowanych projektów indywidualnych planów działań

5. Liczba finansowanych projektów szkoleń i kursów przekwalifikowujących

6. Liczba finansowanych projektów pośrednictwa pracy

7. Liczba finansowanych projektów subsydiowania miejsc pracy

8. Liczba osób korzystających z projektów szkoleń i kursów przekwalifikowujących

- w tym: Mężczyźni / Kobiety

9. Liczba osób korzystających z projektów subsydiowania miejsc pracy

- w tym: Mężczyźni / KobietyBeneficjenci końcowi;

SIMIK


488
112

264
168

408

152


486

14792
50% / 50%

14616

50% / 50%


Rezultaty1. Udział osób, które ukończyły szkolenia i kursy w ogólnej liczbie osób korzystających z projektów szkoleń i kursów przekwalifikowujących (w %)

- w tym: Mężczyźni / Kobiety

2. Udział osób, które znalazły nowe zatrudnienie poza przemysłami restrukturyzowanymi 3 miesiące po zakończeniu uczestnictwa w projekcie w ogólnej liczbie biorących udział w projektach (w %)

- w tym: Mężczyźni / KobietySIMIK


85%
50% / 50%

18%
50% / 50%Oddziaływanie


1. Udział pracujących w sektorze III (usługi) w liczbie pracujących ogółem (w %)

2. Udział osób, które znalazły nowe zatrudnienie 24 miesiące po zakończeniu udziału w projekcie w ogólnej liczbie osób biorących udział w projektach w tym działaniu (w %)

- w tym: w kategorii Mężczyźni / KobietyRSW GUS (Rocznik Statystyczny Województw), BAEL, EUROSTAT; corocznie

PEFS

51,8%
60%

50% / 50%
TRYB ROZPATRYWANIA WNIOSKÓW
Beneficjent Końcowy / Instytucja Wdrażająca ogłasza konkurs na opracowanie projektów wynikających z Ramowego Planu przyjętego na dany rok. Projektodawcy przygotowują projekt w standardzie wniosku aplikacyjnego dla Europejskiego Funduszu Społecznego i składają go do Beneficjenta Końcowego/ Instytucji Wdrażającej .

Beneficjent Końcowy/ Instytucja Wdrażająca dokonuje kontroli formalnej złożonych wniosków. W przypadku stwierdzenia braków formalnych, wniosek jest zwracany Projektodawcy wraz z informacją o rodzaju braków. Projektodawca może ponownie złożyć ten sam projekt w kolejnym terminie składania wniosków. Ocenę merytoryczną wniosków (działania, metodyka, personel, propozycja finansowa) przeprowadza Komisja Oceny Projektów powołana przez Beneficjenta Końcowego/ Instytucję Wdrażającą, w skład której wchodzą m.in. przedstawiciele Marszałka, w tym przedstawiciel WUP, oraz Wojewody. Tryb pracy Komisji Oceny Projektów określa stosowny regulamin. Ocena merytoryczna jest punktowa, , zgodnie ze skalą ocen podaną w:...informacji dla Projektodawców/Formularzu oceny merytorycznej/ w Podręczniku dla Projektodawcy, instrukcji do wniosku aplikacyjnego. Po dokonaniu oceny projektów KOP sporządza protokół z posiedzenia i przygotowuje listę rankingową projektów które otrzymały powyżej 60% możliwych punktów. KOP rekomenduje Kierownikowi Beneficjenta Końcowego podpisanie umów z Projektodawcami/Wykonawcami zgodnie z listą rankingową projektów. Kierownik Beneficjenta Końcowego podejmuje ostateczną decyzję o przyznaniu dofinansowania poszczególnym projektom (aż do wyczerpania dostępnych środków) i podpisuje umowy o przyznanie dofinansowania na realizację projektów.


Tryb rozpatrywania wniosków Składanych przez Końcowych Odbiorców / Projektodawców przestawia poniższy schemat.
Schemat 4. Procedura aplikowania o środki EFS


6. Podpisanie umowy finansowania Projektu1. Złożenie wniosku aplikacyjnego

2. Weryfikacja formalna

3. Ocena merytoryczna i rekomendowanie wniosków o dofinansowanie projektów4. Decyzja o przyznaniu dofinansowania dla projektu1   ...   12   13   14   15   16   17   18   19   ...   37


©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna