Podstawa do dalszych prac zgodnie z przedstawionymi zaleceniamiPobieranie 2,22 Mb.
Strona13/37
Data15.02.2018
Rozmiar2,22 Mb.
1   ...   9   10   11   12   13   14   15   16   ...   37

Tabelaryczne zestawienie informacji dotyczących działania 2.2

Nazwa Programu Operacyjnego

ZPORR

Nazwa Priorytetu

Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach

Nazwa działania

Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne

Nazwa poddziałania

nie dotyczy

Dziedzina interwencji Funduszy Strukturalnych

22

Numer działania

2.2

Numer poddziałania

nie dotyczy

Czas trwania działania

2004-2006

Instytucja Zarządzająca

MGPiPS

Instytucja Pośrednicząca

Urząd Wojewódzki

Beneficjenci Końcowi / Instytucje Wdrażające

Samorząd Województwa/jednostka w Urzędzie Marszałkowskim pełniąca funkcję Beneficjenta Końcowego*

Końcowi Odbiorcy (projektodawcy)

I. wspierania rozwoju edukacyjnego młodzieży wiejskiej:
W przypadku ponadgimnazjalnych szkół publicznych:
- Organy prowadzące szkoły ponadgimnazjalne.

Organy prowadzące szkoły ponadgimnazjalne przekażą realizację projektu i środki na realizację projektu szkołom dla których są organem prowadzącym. Szkoły będą odpowiedzialne za rekrutację stypendystów, opłatę lub refundację kosztów np. zakwaterowania i materiałów szkolnych, przechowywanie dokumentacji zw. z projektami stypendialnymi na wypadek kontroli.


W przypadku ponadgimnazjalnych szkół niepublicznych posiadających uprawnienia szkoły publicznej:
- Organy dotujące.

Organy dotujące szkoły ponadgimnazjalne niepubliczne przekażą realizację projektu i środki na realizację projektu szkołom dla których są organem dotującym. Szkoły będą odpowiedzialne za rekrutację stypendystów, opłatę lub refundację kosztów np. zakwaterowania i materiałów szkolnych, przechowywanie dokumentacji zw. z projektami stypendialnymi na wypadek kontroli.

II. wspieranie rozwoju edukacyjnego studentów:

- Powiaty. Powiat może przekazać obowiązki związane z obsługą programów stypendialnych do Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie.
Ostateczni Beneficjenci (osoby, instytucje lub grupy społeczne bezpośrednio korzystające z wdrażanej pomocy)

I. wspierania rozwoju edukacyjnego młodzieży wiejskiej:
- uczniowie pochodzący z rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej mieszkający na terenach wiejskich (stałe zameldowanie na wsi lub w mieście do 5 tys. mieszkańców) podejmujący naukę lub uczący się w szkole umożliwiającej uzyskanie świadectwa dojrzałości/maturalnego. Wsparcie udzielone zostanie uczniom publicznych i niepublicznych mających uprawnienia szkoły publicznej szkół ponadgimnazjalnych kończących się maturą.
II.wspieranie rozwoju edukacyjnego studentów:
- studenci mieszkający na obszarach zmarginalizowanych, w tym w szczególności obszarach wiejskich i restrukturyzacji przemysłów (stałe zameldowanie) i znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej. Wsparcie udzielone zostanie studentom państwowych i niepaństwowych szkół wyższych prowadzonych w systemie dziennym, wieczorowym, zaocznym i eksternistycznym.

Instytucja Płatnicza

MF

Rodzaj pomocy (np. czy będą to granty inwestycyjne, doradztwo, szkolenia)

 Programy stypendialne

Max. udział środków ESF (%) w kwalifikujących się kosztach

75 %

Wsparcie finansowe ogółem dla działania (w MEUR)

177,3

Wsparcie finansowe Unii Europejskiej (w MEUR)

121,7

Wsparcie finansowe z krajowych środków publicznych (w MEUR)

54,6

Wielkość środków prywatnych (w MEUR)

1

Udział środków Unii Europejskiej (%) w całości środków

68,64

Udział środków Unii Europejskiej (%) w środkach publicznych

69,03

Udział krajowych środków publicznych (%) w całości środków

30,79

Udział krajowych środków publicznych (%) w środkach publicznych

30,97

Udział środków prywatnych (%) w całości środków

0,56

Wkład krajowy publiczny i prywatny (%) w całości środków

31,36

System wyboru projektów

Wnioski projektowe składane są przez projektodawców do Beneficjenta Końcowego/Instytucji Wdrażającej. Oceny formalnej wniosków dokonuje Beneficjent Końcowy/Instytucja Wdrażająca. Oceny merytorycznej wniosków dokonuje Komisja Oceny Projektów powołana przez Beneficjenta Końcowego/Instytucję Wdrażającą. Po przeprowadzeniu oceny merytorycznej wniosków, Komisja Oceny Projektów opracowuje listę projektów, które uzyskają dofinansowanie. Dyrektor Beneficjenta Końcowego/Instytucji Wdrażającej decyduje o przyznaniu dofinansowania poszczególnym projektom umieszczonym na liście rankingowej i podpisuje umowy z projektodawcami.

Skład grup roboczych wybierających projekty i Komitetów Sterujących

W skład Komisji Oceny Projektów, kierowanej przez przedstawiciela Beneficjenta Końcowego wchodzą m.in. przedstawiciele: Beneficjenta Końcowego, Kuratorium Oświaty, Urzędu Wojewódzkiego, eksperci.


DZIAŁANIE 2.3: REORIENTACJA ZAWODOWA OSÓB ODCHODZĄCYCH Z ROLNICTWA
Opis i uzasadnienie działania

Polskie rolnictwo charakteryzuje się niekorzystną strukturą agrarną i społeczną, polegającą na rozdrobnieniu struktury gospodarstw oraz występowaniu nadwyżek siły roboczej na obszarach wiejskich. Integracja z Unią Europejską spowoduje wzmożenie presji konkurencyjnej oraz wzrost wymogów, związanych z bezpieczeństwem i jakością żywności oraz warunkami produkcji. W efekcie przystąpienie do Unii Europejskiej będzie katalizatorem procesów restrukturyzacji polskiego sektora rolnego. Konsekwencją przebudowy struktur rolnych będzie stopniowe uwalnianie nadwyżek siły roboczej z rolnictwa.

W celu zapobieżenia dalszemu wzrostowi bezrobocia na obszarach wiejskich oraz marginalizacji osób zaprzestających prowadzenia działalności rolniczej, należy stworzyć warunki, ułatwiające takim osobom znalezienie zatrudnienia poza sektorem. W tym celu należy wspierać organizację różnego rodzaju szkoleń i doradztwa, mających na celu zmianę kwalifikacji zawodowych rolników, którzy szukają nowych możliwości pozyskiwania dochodów z działalności poza rolnictwem.

Pomoc w ramach tego działania będzie kierowana do rolników i innych osób pracujących w rolnictwie, którzy pod wpływem zwiększonej presji konkurencyjnej rezygnować będą z prowadzenia gospodarstw rolnych lub z pracy w sektorze.

Realizowane projekty w ramach działania powinny sprzyjać przemieszczaniu się zasobów pracy w szczególności do sektora usług.

Projekty realizowane w ramach tego działania wspierają projekty w ramach działania 3.1 “ Obszary wiejskie”, działania 3.4 „Mikroprzedsiębiorstwa” i działania 2.5 „Promocja przedsiębiorczości” ZPORR. Celem tych działań jest stworzenie warunków dla powstania nowych miejsc pracy na obszarach wiejskich poprzez inwestycje w infrastrukturę, a także stworzenie odpowiednich warunków dla promocji przedsiębiorczości i rozwoju mikroprzedsiębiostw w celu zachęcenia osób w szczególności z obszarów wiejskich do podjęcia własnej działalności gospodarczej.Cele działania

Ogólnym celem działania jest dostosowywanie osób do funkcjonowania w zmieniających się warunkach społeczno-ekonomicznych oraz przygotowywanie ich do wykorzystania szans związanych z powstawaniem nowych miejsc pracy na obszarach wiejskich poprzez stworzenie warunków ułatwiających osobom zatrudnionym w rolnictwie znalezienie zatrudnienia poza sektorem rolnym.

Celem szczegółowym działania jest wyposażenie rolników w umiejętności umożliwiające zdobycie nowego zatrudnienia i wykonywania nowego zawodu w związku z procesem restrukturyzacji polskiego rolnictwa.

Wpływ na środowisko

Realizacja działania będzie miała neutralny wpływ na środowisko przyrodnicze


Uwzględnienie polityki równych szans

Przy realizacji działania będą uwzględniane zasady równości szans pod kątem równego dostępu rolników i ich rodzin do przedsięwzięć mających na celu reorientację zawodową. W wyniku realizowanych przedsięwzięć rolnicy i ich rodziny zostaną wyposażeni w nowe umiejętności umożliwiające ponowne zatrudnienie i wykonywanie nowych zawodów.Wpływ na politykę zatrudnienia

Realizacja działania będzie miała pozytywny wpływ na zwiększenie zatrudnienia poprzez zmianę kwalifikacji rolników i wyposażenie ich w umiejętności ułatwiające ponowne zatrudnienie. W wyniku zdobycia nowych kwalifikacji rolnicy będą mieli większe możliwości na podjęcie zatrudnienia w przodujących w regionie branżach.Wpływ na rozwój społeczeństwa informacyjnego


Realizacja działania będzie miała pozytywny wpływ na rozwój społeczeństwa informacyjnego poprzez zastosowanie nowoczesnych narzędzi informatyczno-komunikacyjnych przy realizowaniu przedsięwzięć edukacyjnych.

Rodzaje kwalifikujących się projektów


W zakres kwalifikujących się projektów wchodzić mogą:

 • szkolenia i kursy, mające na celu podniesienie lub nabycie kwalifikacji i umiejętności zawodowych związanych z nowym zawodem,

 • subsydiowanie zatrudnienia,

 • pośrednictwo pracy,

 • informacja zawodowa,

 • usługi doradcze w zakresie wyboru nowego zawodu i osiągnięcia nowych umiejętności zawodowych, w tym indywidualne plany działań polegające na udzielaniu pomocy w wyborze odpowiedniego zawodu i miejsca zatrudnienia osobom zagrożonym utratą pracy w wyniku braku rentowności gospodarstwa rolnego.

W ramach ww. typów projektów do kwalifikujących się wydatków mogą być zaliczone m.in.:
 • koszty osobowe ekspertów wynajętych do realizacji zadań w ramach projektu (w tym składka na ubezpieczenie społeczne),

 • koszty podróży ekspertów (diety, wyżywienie, transport, zakwaterowanie),

 • koszty osobowe pracowników odpowiedzialnych wyłącznie za projekt, w tym opłata składki na ubezpieczenie społeczne,

 • wynajem pomieszczeń, sal dydaktycznych,

 • zakup materiałów i pomocy dydaktycznych niezbędnych do realizacji projektu,

 • koszty uczestników szkolenia (podróże, zakwaterowanie),

 • koszty refundacji części wynagrodzeń i pochodnych w przypadku subsydiowania zatrudnienia,

 • usługi księgowe,

 • koszty publikacji i działań promocyjnych,

 • koszty zakupu i ubezpieczenia drobnego sprzętu niezbędnego do realizacji działań szkoleniowych i doradczych,

 • koszty amortyzacji sprzętu.


Wszystkie inne koszty zgodne z przepisami Rozporządzeń Wspólnotowych i krajowych zaliczają się do wsparcia, o ile został wykazany ich związek z realizowanym projektem.
Pewne koszty w żadnym wypadku nie mogą być uznane jako kwalifikowane. Są to:


 • pożyczki i spłaty rat oraz odsetek,

 • koszty poniesione na przygotowanie wniosku, jeśli wniosek nie został zakwalifikowany do wsparcia,

 • koszty nie odnoszące się jednoznacznie do projektu,

 • koszty nie udokumentowane,

 • koszty prac zleconych obliczone jako procent od kosztów całkowitych,

 • koszty zakupu ziemi i nieruchomości,

 • koszty prac budowlanych (z wyjątkiem adaptacji pomieszczeń dla osób niepełnosprawnych, przy czym koszt taki nie może być wyższy niż 10% ogólnych kosztów projektu),

 • wydatki na zakup drobnego sprzętu, którego wartość przewyższa 3.500PLN,

 • odpisy amortyzacyjne dotyczące majątku zakupionego ze środków Wspólnoty lub krajowych środków publicznych,

 • mandaty, opłaty karne i koszty procesów sądowych,

 • nagrody uznaniowe.

Kryteria wyboru projektów

Kryteria dostępu (formalne)

Wszystkie projekty muszą spełniać następujące kryteria: • spełnienie wymogów rejestracyjnych, kompletność złożonego wniosku,

 • zgodność projektu z dokumentami programowymi (ZPORR i Uzupełnieniem Programu),

 • zgodność z prawodawstwem unijnym i krajowym (szczególnie w zakresie pomocy publicznej i zamówień publicznych),

 • spełnienie wymogu informowania o współfinansowaniu projektu z EFS,

 • zgodność z celami horyzontalnymi.

1   ...   9   10   11   12   13   14   15   16   ...   37


©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna