Podstawa do dalszych prac zgodnie z przedstawionymi zaleceniamiPobieranie 2,22 Mb.
Strona12/37
Data15.02.2018
Rozmiar2,22 Mb.
1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   ...   37

Kryteria dodatkowe

Za priorytetowe będą uznawane projekty spełniające następujące kryteria:
 1. wspierania rozwoju edukacyjnego młodzieży wiejskiej:
 • jakość i potencjał instytucjonalny projektodawcy oraz efektywność jego dotychczasowych działań (odpowiednia kadra i zaplecze techniczne),

 • wielkość dających się oszacować korzyści z realizacji projektu,

 • zaangażowanie uczestników życia lokalnego i partnerów społecznych w regionie w realizację projektu,

 • możliwość kontynuowania projektu,

 • spójność z polityka edukacyjną.

II. wspieranie rozwoju edukacyjnego studentów:
 • jakość i potencjał instytucjonalny projektodawcy oraz efektywność jego dotychczasowych działań (odpowiednia kadra i zaplecze techniczne),

 • wielkość dających się oszacować korzyści z realizacji projektu,

 • zaangażowanie uczestników życia lokalnego i partnerów społecznych w regionie w realizację projektu,

 • możliwość kontynuowania projektu.


Rodzaje beneficjentów
Beneficjent końcowy / Instytucja Wdrażająca

Samorząd Województwa/jednostka w Urzędzie Marszałkowskim pełniąca funkcję Beneficjenta Końcowego*


Końcowi Odbiorcy (projektodawcy)
I. wspieranie rozwoju edukacyjnego młodzieży wiejskiej:
W przypadku ponadgimnazjalnych szkół publicznych:


 • Organy prowadzące szkoły ponadgimnazjalne.

Organy prowadzące szkoły ponadgimnazjalne przekażą realizację projektu i środki na realizację projektu szkołom, dla których są organem prowadzącym. Szkoły będą odpowiedzialne za rekrutację stypendystów, opłatę lub refundację kosztów np. zakwaterowania i materiałów szkolnych, przechowywanie dokumentacji zw. z projektami stypendialnymi na wypadek kontroli.
W przypadku ponadgimnazjalnych szkół niepublicznych posiadających uprawnienia szkoły publicznej:


 • Organy dotujące.

Organy dotujące szkoły ponadgimnazjalne niepubliczne przekażą realizację projektu i środki na realizację projektu szkołom, dla których są organem dotującym. Szkoły będą odpowiedzialne za rekrutację stypendystów, opłatę lub refundację kosztów np. zakwaterowania i materiałów szkolnych, przechowywanie dokumentacji zw. z projektami stypendialnymi na wypadek kontroli.
II. wspieranie rozwoju edukacyjnego studentów:


 • Powiaty. Powiat może przekazać obowiązki związane z obsługą programów stypendialnych do Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie.Beneficjent Ostateczny („grupy docelowe”)

 1. wspierania rozwoju edukacyjnego młodzieży wiejskiej:
 • uczniowie pochodzący z rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej5, mieszkający na terenach wiejskich6 (stałe zameldowanie na wsi lub w mieście do 5 tys. mieszkańców) podejmujący naukę lub uczący się w szkole umożliwiającej uzyskanie świadectwa dojrzałości/maturalnego. Wsparcie udzielone zostanie uczniom publicznych i niepublicznych mających uprawnienia szkoły publicznej szkół ponadgimnazjalnych kończących się maturą.
 1. wspieranie rozwoju edukacyjnego studentów:
 • studenci mieszkający na obszarach zmarginalizowanych, w tym w szczególności obszarach wiejskich i restrukturyzacji przemysłów (stałe zameldowanie) i znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej7. Wsparcie udzielone zostanie studentom państwowych i niepaństwowych szkół wyższych prowadzonych w systemie dziennym, wieczorowym, zaocznym i eksternistycznym.


POMOC PUBLICZNA

Wsparcie udzielane w ramach działania nie stanowi pomocy publicznej. Projekty są skierowane do młodzieży, która chce kontynuować kształcenie w szkołach ponadgimnazjalnych i wyższych.POZIOM DOFINANSOWANIA PROJEKTÓW

Dofinansowanie z EFS:

75% kwalifikującego się kosztu

Szacunkowy podział środków na działania realizowane w ramach Priorytetu „Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach” (w milionach euro w cenach z 2004 r.).


Działanie

Koszty ogółem

Ogółem wkład publiczny w ramach działania

Ogółem fundusze strukturalne (wyłącznie ESF)

Ogółem krajowy wkład publiczny

Środki prywatne

Ogółem

Budżet państwa

Budżety jedn. samorz. teryt.

1=2+7

2=3+4

3

4=5+6

4

6

7

Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne

177,3

176,3

121,7

54,6

54,6

0,0

1,0Wskaźniki monitorowania działania:

Działanie / Cel


Faza cyklu interwencji


WskaźnikiŹródło danych / częstotliwość pomiaru

Zakładana wartość wskaźnika w roku 2006

Cel;

Podniesienie dostępu do kształcenia na poziomie ponadgimnazjalnym i wyższym uczniom pochodzącym z obszarów wiejskich i studentom pochodzącym z obszarów zagrożonych marginalizacją, w tym w szczególności obszarów wiejskich i obszarów restrukturyzacji przemysłów.Produkty

Liczba finansowanych projektów stypendialnych

Liczba osób korzystających z projektów stypendialnych

- w tym: Mężczyźni / Kobiety


Beneficjenci końcowi;

SIMIK


96

200 000


45% / 55%

Rezultaty

Udział osób, które zaliczyły rok studiów w ogólnej liczbie studentów otrzymujących stypendia w danym roku akademickim

- w tym: Mężczyźni / Kobiety

- w tym: w kategorii studentów pochodzących z obszarów wiejskich

Udział osób, które rozpoczęły naukę w kolejnej klasie spośród uczniów szkoły ponadgimnazjalnej, którzy otrzymali stypendium w danym roku szkolnym

- w tym: w kategorii uczniów pochodzących z obszarów wiejskich

- w tym: Mężczyźni / KobietyBeneficjenci końcowi;

SIMIK


95%
45% / 55%

95%
90%


90%

45% / 55%Oddziaływanie

Udział osób, które kontynuują naukę w szkole wyższej wśród ogółu osób, które otrzymywały stypendium w ostatniej klasie szkoły ponadgimnazjalnej

- w tym: Mężczyźni / Kobiety

- w tym: w kategorii pochodzących z obszarów wiejskich

Udział osób, które ukończyły studia 12 miesięcy po zakończeniu udziału w projektach stypendialnych w ogólnej liczbie osób, które otrzymywały stypendium w ostatnim roku nauki w szkole wyższej (w %)

- w tym: w kategorii pochodzących z obszarów wiejskich

- w tym: Mężczyźni / Kobiety
PEFS, Beneficjenci końcowi

70%
45% / 55%

60%


95%

95%


45% / 55%TRYB ROZPATRYWANIA WNIOSKÓW
Beneficjent Końcowy / Instytucja Wdrażająca ogłasza konkurs na opracowanie projektów wynikających z Ramowego Planu przyjętego na dany rok. Projektodawcy przygotowują projekt w standardzie wniosku aplikacyjnego dla Europejskiego Funduszu Społecznego i składają go do Beneficjenta Końcowego/ Instytucji Wdrażającej .

Beneficjent Końcowy/ Instytucja Wdrażająca dokonuje kontroli formalnej złożonych wniosków. W przypadku stwierdzenia braków formalnych, wniosek jest zwracany Projektodawcy wraz z informacją o rodzaju braków. Projektodawca może ponownie złożyć ten sam projekt w kolejnym terminie składania wniosków. Ocenę merytoryczną wniosków (działania, metodyka, personel, propozycja finansowa) przeprowadza Komisja Oceny Projektów powołana przez Beneficjenta Końcowego/ Instytucję Wdrażającą, w skład której wchodzą m.in. przedstawiciele Marszałka, w tym przedstawiciel WUP, oraz Wojewody. Tryb pracy Komisji Oceny Projektów określa stosowny regulamin. Ocena merytoryczna jest punktowa, , zgodnie ze skalą ocen podaną w:...informacji dla Projektodawców/Formularzu oceny merytorycznej/ w Podręczniku dla Projektodawcy, instrukcji do wniosku aplikacyjnego. Po dokonaniu oceny projektów KOP sporządza protokół z posiedzenia i przygotowuje listę rankingową projektów które otrzymały powyżej 60% możliwych punktów. KOP rekomenduje Kierownikowi Beneficjenta Końcowego podpisanie umów z Projektodawcami/Wykonawcami zgodnie z listą rankingową projektów. Kierownik Beneficjenta Końcowego podejmuje ostateczną decyzję o przyznaniu dofinansowania poszczególnym projektom (aż do wyczerpania dostępnych środków) i podpisuje umowy o przyznanie dofinansowania na realizację projektów.Schemat 2. Procedura aplikowania o środki EFS

6. Podpisanie umowy finansowania Projektu


1. Złożenie wniosku aplikacyjnego

2. Weryfikacja formalna

3. Ocena merytoryczna i rekomendowanie wniosków


o dofinansowanie projektów

4. Decyzja o przyznaniu dofinansowania dla Projektu

1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   ...   37


©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna