Podstawa do dalszych prac zgodnie z przedstawionymi zaleceniamiPobieranie 2,22 Mb.
Strona11/37
Data15.02.2018
Rozmiar2,22 Mb.
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   ...   37

Tabelaryczne zestawienie informacji dotyczących działania 2.1

Nazwa Programu Operacyjnego

ZPORR

Nazwa Priorytetu

Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach

Nazwa działania

Rozwój umiejętności powiązany z potrzebami regionalnego rynku pracy oraz możliwości kształcenia ustawicznego w regionie

Nazwa poddziałania

nie dotyczy

Dziedzina interwencji Funduszy Strukturalnych

23

Numer działania

2.1

Numer poddziałania

nie dotyczy

Czas trwania działania

2004-2006

Instytucja Zarządzająca

MGPiPS

Instytucja Pośrednicząca

Urząd Wojewódzki

Beneficjenci Końcowi /Instytucje Wdrażające

Samorząd Województwa / Wojewódzki Urząd Pracy

Końcowi Odbiorcy (projektodawcy)

jednostki samorządu terytorialnego: gminy, powiaty, województwa oraz inne podmioty i jednostki organizacyjne na podstawie udzielonego im upoważnienia,

związki i stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego (gmin i powiatów),

szkoły wyższe i uczelnie zawodowe,

placówki prowadzące kształcenie ustawiczne,

instytucje szkoleniowe,

organizacje pozarządowe mające w zadaniach statutowych promocję i wspomaganie edukacji,

samorządy gospodarcze i zawodowe (izby gospodarcze, cechy etc.),

organizacje pracodawców i pracodawcy,

instytuty naukowe, instytuty naukowo-badawcze, jednostki badawczo – rozwojowe,

instytucje poradnictwa zawodowego i psychologicznego.

związki zawodowe,

Ochotnicze Hufce Pracy.Ostateczni Beneficjenci (osoby, instytucje lub grupy społeczne bezpośrednio korzystające z wdrażanej pomocy)

Osoby posiadające wykształcenie co najmniej gimnazjalne lub odpowiednie poziomem do starego systemu kształcenia, w szczególności osoby zamieszkałe na obszarach zmarginalizowanych, w tym w szczególności obszarach wiejskich i obszarach restrukturyzacji przemysłów :


 • pracujące osoby dorosłe samodzielnie zgłaszające chęć podwyższania i dostosowywania kwalifikacji zawodowych do potrzeb rynku pracy,

 • uczniowie szkół ponadgimnazjalnych publicznych i niepublicznych,

 • studenci państwowych i niepaństwowych szkół wyższych, w tym wyższych szkół zawodowych,]

 • rolnicy i domownicy podejmujący działalność pozarolniczą, zbliżoną do rolnictwa,

 • doradcy rolniczy,

 • instytucje zajmujące się monitorowaniem regionalnego rynku pracy, w tym ofert edukacyjnych i szkoleniowych (publiczne i prywatne).
Instytucja Płatnicza

MF

Rodzaj pomocy (np. czy będą to granty inwestycyjne, doradztwo, szkolenia)

szkolenia, doradztwo, praktyki zawodowe, badania i analizy.

Max. udział środków ESF (%) w kwalifikujących się kosztach

75 %

Wsparcie finansowe ogółem dla działania (w MEUR)

137,1

Wsparcie finansowe Unii Europejskiej (w MEUR)

98

Wsparcie finansowe z krajowych środków publicznych (w MEUR)

32,7

Wielkość środków prywatnych (w MEUR)

6,5

Udział środków Unii Europejskiej (%) w całości środków

71,43

Udział środków Unii Europejskiej (%) w środkach publicznych

75

Udział krajowych środków publicznych (%) w całości środków

23,81

Udział krajowych środków publicznych (%) w środkach publicznych

25

Udział środków prywatnych (%) w całości środków

4,76

Wkład krajowy publiczny i prywatny (%) w całości środków

28,57

System wyboru projektów

Wnioski projektowe składane są przez projektodawców do Beneficjenta Końcowego/Instytucji Wdrażającej. Oceny formalnej wniosków dokonuje Beneficjent Końcowy/Instytucja Wdrażająca. Oceny merytorycznej wniosków dokonuje Komisja Oceny Projektów powołana przez Beneficjenta Końcowego/Instytucję Wdrażającą. Po przeprowadzeniu oceny merytorycznej wniosków, Komisja Oceny Projektów opracowuje listę projektów, które uzyskają dofinansowanie. Kierownik Beneficjenta Końcowego/Instytucji Wdrażającej decyduje o przyznaniu dofinansowania poszczególnym projektom umieszczonym na liście rankingowej i podpisuje umowy z projektodawcami.

Skład grup roboczych wybierających projekty i Komitetów Sterujących

W skład Komisji Oceny Projektów, kierowanej przez przedstawiciela Beneficjenta Końcowego wchodzą m.in. przedstawiciele: Beneficjenta Końcowego, Urzędu Marszałkowskiego, Urzędu Wojewódzkiego, eksperci.


DZIAŁANIE 2.2: WYRÓWNYWANIE SZANS EDUKACYJNYCH POPRZEZ PROGRAMY STYPENDIALNE

OPIS I UZASADNIENIE DZIAŁANIA


Podjęte działanie wynika z zapisów Narodowego Planu Rozwoju i Strategii Edukacji, stawiających sobie za jeden z podstawowych celów podniesienie poziomu wykształcenia społeczeństwa m.in. poprzez wyrównywanie różnic edukacyjnych pomiędzy wsią a miastem.
Ograniczona liczba szkół ponadgimnazjalnych na obszarach wiejskich oznacza, że młodzież z obszarów wiejskich znajdująca się w trudnej sytuacji materialnej ma utrudniony dostęp do kształcenia na wyższym etapie. Jednocześnie znaczny koszt kształcenia na uczelniach wyższych stanowi dla studentów pochodzących z obszarów zagrożonych marginalizacją i znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej barierę uniemożliwiającą ukończenie nauki. Brak rzeczywistej pomocy ukierunkowanej na pokonywanie barier edukacyjnych prowadzi do pogarszania sytuacji na rynku pracy młodzieży pochodzącej z obszarów zagrożonych marginalizacją.
Program stypendialny przewidziany do realizacji w ramach powyższego działania przeznaczony jest dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych kończących się maturą i studentów. Pomoc stypendialna nie zostanie rozdzielona pomiędzy całą populację uczniów i studentów, ale będzie adresowana do tej grupy młodzieży, która pochodzi z terenów zmarginalizowanych (w tym w szczególności obszarów wiejskich i obszarów restrukturyzacji przemysłów) oraz znajduje się w trudnej sytuacji materialnej uniemożliwiającej podjęcie i kontynuowanie kształcenia na poziomie wyższym. Udzielona pomoc ma stanowić zachętę do wybierania przez młodzież wiejską szkół maturalnych, a nie zasadniczych zawodowych, a w konsekwencji upowszechniać pełne wykształcenie średnie. Jednocześnie realizowane programy stypendialne maja pomóc studentom w osiągnięciu pełnego wyższego wykształcenia.
Program stypendialny realizowany w ramach działania, mający na celu wyrównywanie szans edukacyjnych pomiędzy miastem i wsią obejmować będzie m.in. następujące świadczenia:

 • całkowite lub częściowe pokrycie kosztów zakwaterowania w bursie, internacie lub na stancji,

 • całkowite lub częściowe pokrycie kosztów posiłków,

 • całkowite lub częściowe pokrycie kosztów zakupu podręczników.

W zależności od sytuacji ucznia może on otrzymać jedno lub kilka świadczeń, na tyle znacząco wpływających na jego sytuację, aby umożliwić mu pokonanie bariery dostępności do kształcenia na poziome ponadgimnazjalnym i wyższym.


Stypendia będą przekazywane w formie rzeczowej (zakup podręczników etc.), częściowego lub całkowitego pokrywania kosztów (opłata wyżywienia, przejazdów, bursy, akademika etc.) lub refundacji kosztów poniesionych wcześniej przez ucznia związanych z pobieraniem nauki.
Opłat lub refundacji kosztów np. zakwaterowania i materiałów szkolnych dokonywać będzie projektodawca. Projektodawca będzie mógł wliczyć koszty zatrudnienia dodatkowego personelu administracyjnego niezbędnego do obsługi programu stypendialnego w koszty kwalifikujące podlegające refundacji.
Maksymalna kwota stypendium dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych wynosić będzie 250 zł w skali miesiąca.

Maksymalna kwota stypendium dla studentów szkół wyższych wynosić będzie 350 zł w skali miesiąca.

Stypendium zostanie przyznane na czas trwania nauki w danym roku szkolnym, nie dłużej niż 10 miesięcy w przypadku uczniów szkół ponadgimnazjalnych i nie dłużej niż 9 miesięcy w przypadku studentów szkół wyższych.

Przedsięwzięcia realizowane w ramach powyższego działania są komplementarne z przedsięwzięciami realizowanymi w ramach działania 1.3 ZPORR „Regionalna infrastruktura społeczna” oraz 3.5 ZPORR „Lokalna infrastruktura społeczna”, które mają m.in. na celu wyrównywanie szans edukacyjnych pomiędzy wsią a miastem poprzez inwestycje w obiektach edukacyjnych. Przedsięwzięcia realizowane w ramach powyższego działania są także uzupełnieniem działania 2.1 „Zwiększenie dostępu do edukacji, promocja kształcenia przez całe życie” realizowanego w ramach Priorytetu 2 SOP Rozwój Zasobów Ludzkich, którego celem jest m.in. wyrównywanie szans edukacyjnych pomiędzy wsią a miastem poprzez zwiększenie dostępu młodzieży do kształcenia na każdym poziomie.
Cele działania

Ogólnym celem działania jest podniesienie dostępu do kształcenia na poziomie ponadgimnazjalnym i wyższym dla uczniów pochodzących z obszarów wiejskich i studentów pochodzących z obszarów zagrożonych marginalizacją, w tym w szczególności obszarów wiejskich i obszarów restrukturyzacji przemysłów.Wpływ na środowisko

Realizacja działania będzie miała neutralny wpływ na środowisko przyrodniczeUwzględnienie polityki równych szans


Przy realizacji działania będą uwzględniane zasady równego dostępu do edukacji młodzieży pochodzącej z obszarów zmarginalizowanych, w tym w szczególności obszarów wiejskich i obszarów restrukturyzacji przemysłów. Równy dostęp do edukacji będzie zapewniony poprzez programy stypendialne.

Wpływ na politykę zatrudnienia

Realizacja działania będzie miała pozytywny wpływ na zwiększenie zatrudnienia poprzez podwyższenie poziomu wykształcenia młodzieży z obszarów zmarginalizowanych. Wspieranie rozwoju edukacyjnego młodzieży przyczyni się do podwyższenia wiedzy tej grupy, a w konsekwencji poprawi się sytuacja młodzieży na regionalnym rynku pracy.Wpływ na rozwój społeczeństwa informacyjnego


Realizacja działania będzie miała pozytywny wpływ na rozwój społeczeństwa informacyjnego.

Rodzaje kwalifikujących się projektów


W zakres kwalifikujących się projektów wchodzą:
wspierania rozwoju edukacyjnego młodzieży wiejskiej:
- stypendia dla młodzieży wiejskiej, która z powodów materialnych natrafia na bariery utrudniające naukę na poziomie ponadgimnazjalnym kończącym się maturą.
wspieranie rozwoju edukacyjnego studentów:


 • stypendia dla studentów pochodzących z obszarów zagrożonych marginalizacją, w tym w szczególności obszarów wiejskich i obszarów restrukturyzacji przemysłów, którzy natrafiają na bariery w dostępie do kształcenia na poziomie wyższym z powodu trudnej sytuacji materialnej.

W ramach ww. typów projektów do kwalifikujących się wydatków mogą być zaliczone:
 • koszty zakwaterowania w bursie, internacie, akademiku lub na stancji,

 • koszty posiłków w stołówce szkoły, internatu lub prowadzonej przez inny podmiot,

 • koszty zakupu podręczników do nauki w szkołach ponadgimnazjalnych i szkołach wyższych,

 • koszty związane z transportem do i ze szkoły,

 • odpłatność za studia w szkole wyższej państwowej i niepaństwowej prowadzonej w systemie dziennym, wieczorowym, zaocznym i eksternistycznym,

 • opłata czesnego za naukę w szkole ponadgimnazjalnej niepublicznej posiadającej uprawnienia szkoły publicznej,

 • koszty obsługi programów stypendialnych.Kryteria wyboru projektów
Kryteria dostępu (formalne)

Wszystkie projekty muszą spełniać następujące kryteria: • spełnienie wymogów rejestracyjnych, kompletność złożonego wniosku,

 • zgodność projektu z dokumentami programowymi (ZPORR i Uzupełnieniem Programu),

 • zgodność z prawodawstwem unijnym i krajowym (szczególnie w zakresie pomocy publicznej i zamówień publicznych),

 • spełnienie wymogu informowania o współfinansowaniu projektu z EFS,

 • zgodność z celami horyzontalnymi.

1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   ...   37


©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna