Podstawa do dalszych prac zgodnie z przedstawionymi zaleceniamiPobieranie 2,22 Mb.
Strona10/37
Data15.02.2018
Rozmiar2,22 Mb.
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   ...   37

Rodzaje beneficjentów

Beneficjant końcowy /Instytucja wdrażająca

Samorząd Województwa, w drodze uchwały powierzy funkcję Beneficjenta Końcowego Wojewódzkiemu Urzędowi Pracy.Końcowi Odbiorcy (projektodawcy)


 • jednostki samorządu terytorialnego: gminy, powiaty, województwa oraz inne podmioty i jednostki organizacyjne na podstawie udzielonego im upoważnienia,

 • związki i stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego (gmin i powiatów),

 • szkoły wyższe i uczelnie zawodowe,

 • placówki prowadzące kształcenie ustawiczne,

 • instytucje szkoleniowe,

 • organizacje pozarządowe mające w zadaniach statutowych promocję i wspomaganie edukacji,

 • samorządy gospodarcze i zawodowe (izby gospodarcze, cechy etc.),

 • organizacje pracodawców i pracodawcy,

 • instytuty naukowe, instytuty naukowo-badawcze, jednostki badawczo – rozwojowe,

 • instytucje poradnictwa zawodowego i psychologicznego.

 • związki zawodowe,

 • Ochotnicze Hufce Pracy.

Beneficjent Ostateczny („grupy docelowe”)

Osoby posiadające wykształcenie co najmniej gimnazjalne lub odpowiednie poziomem do starego systemu kształcenia, w szczególności osoby zamieszkałe na obszarach zmarginalizowanych, w tym w szczególności obszarach wiejskich i obszarach restrukturyzacji przemysłów :
 • pracujące osoby dorosłe samodzielnie zgłaszające chęć podwyższania i dostosowywania kwalifikacji zawodowych do potrzeb rynku pracy,

 • uczniowie szkół ponadgimnazjalnych publicznych i niepublicznych,

 • studenci państwowych i niepaństwowych szkół wyższych, w tym wyższych szkół zawodowych,

 • rolnicy i domownicy podejmujący dodatkową działalność zbliżoną do rolnictwa3,

 • doradcy rolniczy4,

 • instytucje zajmujące się monitorowaniem regionalnego rynku pracy, w tym ofert edukacyjnych i szkoleniowych (publiczne i prywatne).


POMOC PUBLICZNA

Wsparcie udzielane w ramach działania nie stanowi pomocy publicznej. Projekty są skierowane do osób zamierzających zwiększyć swoje kwalifikacje lub zdobyć doświadczenie zawodowe.Poziom dofinansowania projektów

Dofinansowanie z EFS:

75% kwalifikującego się kosztu

Plan finansowania (MEUR)


Działanie

Koszty ogółem

Ogółem wkład publiczny w ramach działania

Ogółem fundusze strukturalne (wyłącznie ESF)

Ogółem krajowy wkład publiczny

Środki prywatne

Ogółem

Budżet państwa

Budżety jedn. samorz. teryt.

1=2+7

2=3+4

3

4=5+6

5

6

7

Rozwój umiejętności powiązany z potrzebami rynku pracy i możliwości kształcenia ustawicznego w regionie

137,1

130,6

98,0

32,7

32,7

0,0

6,5Wskaźniki monitorowania działania

Działanie / Cel


Faza cyklu interwencji


WskaźnikiŹródło danych / częstotliwość pomiaru

Zakładana wartość wskaźnika w roku 2006

Cel


Zwiększenie mobilności zawodowej mieszkańców i możliwości ich zatrudnienia:

- dostosowanie wiedzy do rynku pracy

- podniesienie poziomu wykształcenia

- podwyższenie kwalifikacji zawodowych


Produkty

Liczba finansowanych projektów zintegrowanych (dostarczających kilka rodzajów usług)

Liczba finansowanych projektów doradztwa dla osób dorosłych

Liczba finansowanych projektów szkoleniowych dla osób dorosłych

Liczba finansowanych projektów zawierających praktyki dla uczniów i studentów

Liczba finansowanych projektów badawczych / eksperckich

Liczba osób korzystających z doradztwa dla osób dorosłych

- w tym: Mężczyźni / Kobiety

- w tym: pracujący / osoby nie pracujące

Liczba osób korzystających ze szkoleń dla osób dorosłych

- w tym: Mężczyźni / Kobiety

- w tym: pracujący / osoby nie pracujące

Beneficjenci końcowi;

SIMIK


944


352

640
1232

400

71552


50% / 50%

80% / 20%

43744

50% / 50%80% / 20%
RezultatyUdział osób, które ukończyły szkolenie w ogólnej liczbie szkolonych osób dorosłych (w %)

- w tym: Mężczyźni / Kobiety

- w tym: pracujący / osoby nie pracujące
Udział osób dorosłych, które znalazły nowe zatrudnienie 3 miesiące po zakończeniu uczestnictwa w projekcie w ogólnej liczbie osób dorosłych uczestniczących w projektach (w %)

- w tym: Mężczyźni / Kobiety

- w tym: pracujący / osoby nie pracująceBeneficjenci końcowi;

SIMIK

90%

50% / 50%80% / 20%

12%
50% / 50%

75% / 25%
Oddziaływanie


Udział osób, które utrzymały lub znalazły zatrudnienie 24 miesięcy po zakończeniu uczestnictwa w projekcie w ogólnej liczbie osób korzystających z projektów szkoleniowych dla dorosłych (w %)

- w tym: Mężczyźni / Kobiety

- w tym: pracujący / osoby nie pracującePEFS

70%

50% / 50%80% / 20%


TRYB ROZPATRYWANIA WNIOSKÓW
Beneficjent Końcowy / Instytucja Wdrażająca ogłasza konkurs na opracowanie projektów wynikających z Ramowego Planu przyjętego na dany rok. Projektodawcy przygotowują projekt w standardzie wniosku aplikacyjnego dla Europejskiego Funduszu Społecznego i składają go do Beneficjenta Końcowego/ Instytucji Wdrażającej .

Beneficjent Końcowy/ Instytucja Wdrażająca dokonuje kontroli formalnej złożonych wniosków. W przypadku stwierdzenia braków formalnych, wniosek jest zwracany Projektodawcy wraz z informacją o rodzaju braków. Projektodawca może ponownie złożyć ten sam projekt w kolejnym terminie składania wniosków. Ocenę merytoryczną wniosków (działania, metodyka, personel, propozycja finansowa) przeprowadza Komisja Oceny Projektów powołana przez Beneficjenta Końcowego/ Instytucję Wdrażającą, w skład której wchodzą m.in. przedstawiciele Marszałka, w tym przedstawiciel WUP, oraz Wojewody. Tryb pracy Komisji Oceny Projektów określa stosowny regulamin. Ocena merytoryczna jest punktowa, zgodnie ze skalą ocen podaną w:...informacji dla Projektodawców/Formularzu oceny merytorycznej/ w Podręczniku dla Projektodawcy, instrukcji do wniosku aplikacyjnego. Po dokonaniu oceny projektów KOP sporządza protokół z posiedzenia i przygotowuje listę rankingową projektów które otrzymały powyżej 60% możliwych punktów. KOP rekomenduje Kierownikowi Beneficjenta Końcowego podpisanie umów z Projektodawcami/Wykonawcami zgodnie z listą rankingową projektów. Kierownik Beneficjenta Końcowego podejmuje ostateczną decyzję o przyznaniu dofinansowania poszczególnym projektom (aż do wyczerpania dostępnych środków) i podpisuje umowy o przyznanie dofinansowania na realizację projektów.

Tryb rozpatrywania wniosków Składanych przez Końcowych Odbiorców / Projektodawców przestawia poniższy schemat.
Schemat 1. Procedura aplikowania o środki EFS


6. Podpisanie umowy finansowania Projektu1. Złożenie wniosku aplikacyjnego

2. Weryfikacja formalna

3. Ocena merytoryczna i rekomendowanie wniosków o dofinansowanie projektów

4. Decyzja o przyznaniu dofinansowania dla projektu
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   ...   37


©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna