Podstawa do dalszych prac zgodnie z przedstawionymi zaleceniamiPobieranie 2,22 Mb.
Strona1/37
Data15.02.2018
Rozmiar2,22 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   37MINISTERSTWO GOSPODARKI,

PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ


DOKUMENT ROBOCZY – WERSJA 3

PODSTAWA DO DALSZYCH PRAC ZGODNIE Z PRZEDSTAWIONYMI ZALECENIAMI
ZINTEGROWANY PROGRAM OPERACYJNY ROZWOJU REGIONALNEGO

2004-2006

UZUPEŁNIENIE

PROGRAMU


Warszawa, Styczeń 2004 rOK

Wstęp 4

CEL PROGRAMU I STRATEGIA JEGO OSIĄGNIĘCIA 4

PRIOTYTET 1: ROZBUDOWA I MODERNIZACJA INFRASTRUKTURY SŁUŻĄCEJ WZMACNIANIU konkurencyjności REGIONÓW 6

DZIAŁANIE 1.1. MODERNIZACJA I ROZBUDOWA REGIONALNEGO UKŁADU TRANSPORTOWEGO 7PODDZIAŁANIE 1.1.1. INFRASTRUKTURA DROGOWA 10

PODDZIAŁANIE 1.1.2. INFRASTRUKTURA TRANSPORTU PUBLICZNEGO 11

DZIAŁANIE 1.2. INFRASTRUKTURA OCHRONY ŚRODOWISKA 21

DZIAŁANIE 1.3 REGIONALNA INFRASTRUKTURA SPOŁECZNA 30

DZIAŁANIE 1.4. ROZWÓJ TURYSTYKI I KULTURY 46

DZIAŁANIE 1.5. INFRASTRUKTURA SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO 54

DZIAŁANIE 1.6. ROZWÓJ TRANSPORTU PUBLICZNEGO W AGLOMERACJACH 69PRIORYTET 2: WZMOCNIENIE ROZWOJU ZASOBÓW LUDZKICH W REGIONACH 81

DZIAŁANIE 2.1: ROZWÓJ UMIEJĘTNOŚCI POWIĄZANY Z POTRZEBAMI REGIONALNEGO RYNKU PRACY I MOŻLIWOŚCI KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO W REGIONIE 85

DZIAŁANIE 2.2: WYRÓWNYWANIE SZANS EDUKACYJNYCH POPRZEZ PROGRAMY STYPENDIALNE 98

DZIAŁANIE 2.3: REORIENTACJA ZAWODOWA OSÓB ODCHODZĄCYCH Z ROLNICTWA 108

DZIAŁANIE 2.4: REORIENTACJA ZAWODOWA OSÓB ZAGROŻONYCH PROCESAMI RESTRUKTURYZACYJNYMI 118

DZIAŁANIE 2.5 PROMOCJA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI 130

DZIAŁANIE: 2.6 REGIONALNE STRATEGIE INNOWACYJNE I TRANSFER WIEDZY 148

PRIORYTET 3: ROZWÓJ LOKALNY 160

DZIAŁANIE 3.1. OBSZARY WIEJSKIE 162

DZIAŁANIE 3.2. OBSZARY PODLEGAJĄCE RESTRUKTURYZACJI 173

DZIAŁANIE 3.3. ZDEGRADOWANE OBSZARY MIEJSKIE, POPRZEMYSŁOWE I POWOJSKOWE 182PODDZIAŁANIE 3.3.1 REWITALIZACJA OBSZARÓW MIEJSKICH: 185

PODDZIAŁANIE 3.3.2 REWITALIZACJA OBSZARÓW PO-PRZEMYSŁOWYCH I PO-WOJSKOWCYH 188

DZIAŁANIE 3.4. MIKROPRZEDSIĘBIORSTWA 201

TYP I: SPECJALISTYCZNE USŁUGI DORADCZE I SZKOLENIOWE DLA MIKROPRZEDSIĘBIORSTW 202

DZiałanie 3.5: Lokalna Infrastruktura Społeczna 221PRIOTYTET 4: Pomoc techniczna 237

Działanie 4.1. Wsparcie procesu wdrażania ZPORR – wydatki limitowane 238

Działanie 4.2. Wsparcie procesu wdrażania ZPORR – wydatki nielimitowane 245

Działanie 4.3. Działania informacyjne i promocyjne 252zarządzanie finansowe oraz Kontrola 258

Komisja, we współpracy z Instytucją Zarządzającą ZPORR, odpowiedzialna jest za ocenę ex-post. Ocena ta obejmuje środki wspólnotowe i jest przeprowadzana przez jednostkę niezależną. Ocena powinna zostać zakończona nie później niż trzy lata po zakończeniu okresu programowania. 281

PLAN PROMOCJI ZINTEGROWANEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO ROZWOJU REGIONALNEGO – WSPARCIE ROZWOJU REGIONALNEGO W Polsce ze środków Funduszy Strukturalnych 282

PROCEDURY WPROWADZANIA ZMIAN DO UZUPEŁNIENIA PROGRAMU 293

system wymiany danych i informacji 294

Wpływ realizacji Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego na kwestie horyzontalne 296

Tabela finansowa 300

ZAŁĄCZNIKI 302

KLASYFIKACJA DZIEDZIN INTERWENCJI FUNDUSZY STRUKTURALNYCH 302

SŁOWNIK TERMINÓW 306

Wstęp

Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego (ZPORR) jest jednym


z siedmiu programów operacyjnych, które posłużą do realizacji Narodowego Planu Rozwoju/Podstaw Wsparcia Wspólnoty na lata 2004-2006 (NPR/PWW). ZPORR rozwija cele NPR, określając priorytety i kierunki polityki regionalnej państwa w pierwszym okresie członkostwa Polski w Unii Europejskiej. Realizacja tej polityki w ramach ZPORR, będzie współfinansowana z funduszy strukturalnych.

Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego (ZPORR) realizował będzie piątą oś rozwojową Narodowego Planu Rozwoju 2004- 2006 (NPR), przyjętego przez Radę Ministrów w dniu 14 stycznia 2003 r. ,,Wzmocnienie potencjału rozwojowego regionów i przeciwdziałanie marginalizacji niektórych obszarów” oraz czwartą oś Podstaw Wsparcia Wspólnoty „Poprawa warunków dla rozwoju regionalnego, w tym dla rozwoju obszarów wiejskich”. Zintegrowany Pogram Operacyjny Rozwoju Regionalnego będzie zarządzany na poziomie krajowym, jednakże jego  wdrażanie w dużej mierze będzie odbywać się na poziomie regionalnym.

Uzupełnienie Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego1 zostało przygotowane zgodnie z wytycznymi zawartymi w artykule 18 Rozporządzenia Rady nr 1260 z dnia 21 czerwca 1999 r., wprowadzającego ogólne przepisy dotyczące funduszy strukturalnych. Jako punkt wyjścia zachowano zgodność dokumentu z założeniami zawartymi w ZPORR oraz aktualnymi kierunkami polityki regionalnej UE i Polski.

Uzupełnienie ZPORR zawiera przede wszystkim dokładne i usystematyzowane opisy działań. W Uzupełnieniu ZPORR zawarte są szczegółowe informacje dotyczące: celów działań, sposobów ich realizacji, opisu kryteriów wyboru projektów, typu beneficjentów końcowych, wielkości i form pomocy, poziomu współfinansowania projektów z uwzględnieniem udziału środków pochodzących z Unii Europejskiej i środków publicznych, wskaźników monitorowania oraz trybu rozpatrywania wniosków.

Prace nad przygotowaniem Uzupełnienia ZPORR prowadzone były w Departamencie Wdrażania Programów Rozwoju Regionalnego (były Departament Kontraktów Wojewódzkich i Programów Pomocowych) Ministerstwa Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej. W celu wypracowania wspólnego stanowiska odnośnie Uzupełnienia ZPORR, powstały zespoły zadaniowe, składające się: z przedstawicieli zainteresowanych resortów, reprezentantów: urzędów marszałkowskich, urzędów wojewódzkich oraz innych instytucji. Powołano 11 zespołów roboczych (w tym 2 horyzontalne: zespół ds. monitoringu i zespół ds. finansów), które dokonały szczegółowej analizy 15 działań przewidzianych do realizacji w ramach ZPORR.

Wsparcia w pracach nad Uzupełnieniem ZPORR udzielali także eksperci francuscy w ramach programu Twinning Phare PL 2001/IB/OT-04.

CEL PROGRAMU I STRATEGIA JEGO OSIĄGNIĘCIA

Celem ZPORR jest tworzenie warunków wzrostu konkurencyjności regionów oraz przeciwdziałanie marginalizacji niektórych obszarów w taki sposób, aby sprzyjać długofalowemu rozwojowi gospodarczemu kraju, jego spójności ekonomicznej, społecznej i terytorialnej oraz integracji z Unią Europejską.

Wzrost konkurencyjności należy rozumieć jako oddziaływanie na zmiany struktury gospodarczej i poprawę sytuacji wszystkich regionów w Polsce względem regionów europejskich, w zakresie produktywności gospodarki, wydajności pracy, tworzenia i absorpcji innowacji, wykształcenia mieszkańców, dochodów ludności oraz ilości i jakości infrastruktury technicznej, a więc tych czynników, które decydują obecnie o sile gospodarek państw i regionów.

Przeciwdziałanie marginalizacji niektórych obszarów należy rozumieć jako podjęcie działań interwencyjnych w ograniczonej liczebnie i przestrzennie grupie obszarów: wiejskich, podlegających restrukturyzacji oraz degradacji społeczno-ekonomicznej przestrzeni miejskiej, po-przemysłowej i po-wojskowej, o najmniejszych możliwościach rozwojowych oraz najtrudniejszej sytuacji społeczno-gospodarczej.

Realizacja strategicznego celu sprzyjać będzie wzrostowi gospodarczemu, przekształceniom strukturalnym regionów, wzrostowi urbanizacji, zwiększeniu mobilności przestrzennej ludności oraz zwiększeniu poziomu wiedzy i dostępu do najnowocześniejszych technologii społeczeństwa i podmiotów gospodarczych.

Osiągnięcie wyżej wymienionego celu odbywać się będzie poprzez realizację poszczególnych priorytetów i działań programu.Priorytet 1 i 2 oraz realizowane w ich ramach działania (za wyjątkiem działania 1.6 Rozwój transportu miejskiego w aglomeracjach, które będzie realizowane na terenie aglomeracji powyżej 500 tys. mieszkańców oraz poddziałania 1.1.2. „Infrastruktura transportu publicznego”, które realizowane będzie na terenie miast liczących ponad 50.000 mieszkańców i obszarach funkcjonalnie z nimi powiązanych), mają charakter horyzontalny i są ustalone dla całego kraju.

Natomiast działania realizowane w ramach Priorytetu 3 Rozwój lokalny będą adresowane do ograniczonych przestrzennie obszarów wiejskich, obszarów podlegających restrukturyzacji oraz zdegradowanych miast i dzielnic miast, a także do terenów po-przemysłowych i po-wojskowych.

Projekty realizowane w ramach wszystkich działań i priorytetów będą wybierane na poziomie regionalnym poza Działaniem 1.6. ”Rozwój transportu publicznego w aglomeracjach”, zgodnie z przyjętymi indykatywnymi alokacjami i systemem wdrażania.

Program zawiera informacje dotyczące opisu kryteriów wyboru projektów, typu beneficjentów, wielkości i form pomocy, wskaźników monitorowania oraz wysokości współfinansowania poszczególnych projektów realizowanych w ramach poszczególnych działań, ujętych w priorytetach.

Wyposażenie i poziom usług oferowanych za pomocą infrastruktury regionalnej stanowi podstawę do oceny szans rozwojowych regionów. Polskie regiony w odróżnieniu od regionów UE oferują niski poziom zagospodarowania infrastrukturalnego oraz niedostateczną jakość usług. Wpływa to na postrzeganie ich jako miejsc mało atrakcyjnych dla lokalizacji inwestycji oraz wskazuje na niski potencjał adaptacyjny do konkurowania w warunkach jednolitego rynku europejskiego.

Zróżnicowanie przestrzenne wyposażenia infrastrukturalnego pomiędzy poszczególnymi województwami oraz w układzie miasto-wieś zdecydowało o przeznaczeniu największego odsetka środków na rozwój i modernizację infrastruktury o znaczeniu regionalnym mającej podstawowe znaczenie dla likwidacji barier infrastrukturalnych i perspektyw rozwojowych regionów.

PRIOTYTET 1: ROZBUDOWA I MODERNIZACJA INFRASTRUKTURY SŁUŻĄCEJ WZMACNIANIU konkurencyjności REGIONÓW

Realizacja działań w ramach tego Priorytetu współfinansowana jest z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Ukierunkowana jest na wsparcie regionalnej infrastruktury technicznej (w tym infrastruktury społeczeństwa informacyjnego) oraz społecznej, mającej decydujące znaczenie dla perspektyw rozwojowych polskich regionów w Unii Europejskiej.

Celem realizacji Priorytetu 1 jest wzrost atrakcyjności wszystkich regionów przez oddziaływanie na obecne mocne strony regionów głównie za pomocą inwestycji w infrastrukturę. Priorytetowo będą traktowane modernizacja i rozwój infrastruktury technicznej i społecznej wpływającej na rozwój potencjału regionu jako całości, w tym ze znajdującymi się na jego obszarze najbardziej dynamicznymi centrami wzrostu.

W ramach Priorytetu 1 definiuje się 6 celów cząstkowych, których realizacja determinuje konkurencyjność regionów: 1. Wzrost znaczenia centrów regionalnych jako miejsca inwestycji i koncentracji działalności gospodarczej, społecznej, turystycznej i kulturalnej,

 2. Poprawa powiązań infrastrukturalnych pomiędzy ośrodkami regionalnymi i pozostałymi obszarami województw dla zwiększenia możliwości równomiernego rozwoju gospodarczego, dostępu do zatrudnienia, nauki, kultury i wypoczynku,

 3. Uzupełnienie powiązań z krajowym i międzynarodowym układem transportowym, a tym samym zwiększenie zasięgu oddziaływania programów rozbudowy i modernizacji sieci infrastrukturalnych planowanych w ramach innych programów operacyjnych, służących wdrożeniu PWW tj. SPO „Transport” oraz projektów realizowanych w ramach Funduszu Spójności,

 4. Ochrona środowiska i zachowanie zasobów naturalnych,

 5. Poprawa dostępu mieszkańców do infrastruktury technicznej i społecznej decydującej
  o możliwościach rozwojowych regionów,

 6. Poprawa funkcjonowania transportu publicznego w miastach i aglomeracjach.

Rozwój infrastruktury realizowany w ramach Priorytetu 1 przyczyniać się powinien przede wszystkim do:

 1. zdynamizowania rozwoju krajowych i regionalnych ośrodków wzrostu,

 2. zwiększenia atrakcyjności lokalizacji działalności gospodarczej, w tym bezpośrednich inwestycji zagranicznych,

 3. zwiększenia atrakcyjności województw jako miejsca pracy, zamieszkania i wypoczynku,

 4. wzmocnienia powiązań krajowych i regionalnych ośrodków wzrostu z obszarami biedniejszymi,

 5. rozbudowy, modernizacji oraz zwiększenia bezpieczeństwa infrastruktury drogowej zwiększającej dostępność komunikacyjną regionu, jego powiązania z krajowym i międzynarodowym układem transportu oraz wzmacniającej powiązania pomiędzy regionalnymi ośrodkami wzrostu a ich zapleczem,

 6. poprawy jakości oraz bezpieczeństwa ruchu miejskich systemów komunikacyjnych, w tym dróg i publicznej komunikacji miejskiej,

 7. poprawy jakości środowiska , w tym wód powierzchniowych,

 8. zwiększenia roli szkół wyższych w regionalnych procesach rozwojowych i restrukturyzacyjnych,

 9. zwiększenia roli turystyki, kultury i dziedzictwa kulturowego jako czynników rozwoju województw i kraju,

 10. upowszechnienia dostępu do internetu i zapewnienia mieszkańcom łatwiejszego dostępu do informacji.

W dłuższej perspektywie rozbudowa i modernizacja infrastruktury technicznej i społecznej oraz poprawa połączeń pomiędzy ośrodkami regionalnymi przyczyni się do zwiększenia mobilności zawodowej i przestrzennej mieszkańców, a tym samym wzrostu dostępu do zatrudnienia i nauki.

Środki przeznaczone na realizację działań i projektów w ramach Priorytetu 1 będą pochodzić z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz m.in. środków samorządów terytorialnych, budżetu państwa i podmiotów prywatnych.W ramach tego priorytetu realizowanych będzie sześć działań.

Tabela . Szacunkowy podział środków na działania realizowane w ramach priorytetu Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmacnianiu konkurencyjności regionów (w milionach euro w cenach z 2004 r.)

Działanie

Koszty ogółem

Ogółem wkład publiczny

Ogółem fundusze strukturalne

Ogółem krajowy wkład publiczny

Środki prywatne

1=2+5

2=3+4

3

4

5

Modernizacja i rozbudowa regionalnego układu transportowego

1024,8

1024,8

768,6

256,2

0,0

Infrastruktura ochrony środowiska

401,4

401,4

301,0

100,3

0,0

Regionalna infrastruktura społeczna

336,9

311,9

234,0

78,0

25,0

Rozwój turystyki i kultury

277,0

263,8

197,9

66,0

13,2

Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego

136,4

124,3

93,2

31,1

12,2

Rozwój transportu miejskiego w aglomeracjach

335,8

335,8

167,9

167,9

0,0

Razem

2512,3

2462,0

1762,6

699,5

50,3

  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   37


©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna