Podręcznik programu ang. Programme ManualPobieranie 5,42 Mb.
Strona4/8
Data15.02.2018
Rozmiar5,42 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8

Finansowanie Programu Południowy Bałtyk

Program Południowy Bałtyk jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – jednego z dwóch funduszy strukturalnych UE. Druga część budżetu Programu jest finansowana z własnych źródeł partnerów uczestniczących w projektach, tzw. „współfinansowanie krajowe”


Całkowita kwota z EFRR przyznana dla Programu Południowy Bałtyk na okres 2007-2013 wynosi prawie 61 mln EUR. Ogólny szacunkowy budżet Programu wynosi ponad 75 mln EUR, włączając w to środki włożone do Programu przez potencjalnych jego beneficjentów.
Finansowanie z EFRR nie jest równo rozdzielone pomiędzy priorytety Programu. 37% środków z EFRR jest przyznane dla Osi Priorytetowej nr 1, 57% dla Osi Priorytetowej nr 2 oraz 6% dla budżetu Pomocy Technicznej (Oś Priorytetowa nr 3). Szczegóły finansowania z EFRR w podziale na działania w ramach poszczególnych priorytetów zostały przedstawione w Rozdziale nr 2. Budżet Pomocy Technicznej nie jest dostępny dla projektów, ponieważ z tej puli pokrywane są koszty przygotowania, zarządzania, monitorowania, ewaluacji, informacji oraz działań związanych z kontrolą całego Programu i są wykorzystywane tylko przez instytucje odpowiedzialne za ww. zadania.
Wyższy przydział funduszy dla Priorytetu nr 2 Programu PB ma szczególne uzasadnienia. Priorytet ten obejmuje szerszy zakres możliwych działań oraz jest bardziej zorientowany na projekty, realizujące pilotażowe inwestycje na małą skalę. W związku z tym, można się spodziewać, że będą wyższe koszty potrzebne do osiągnięcia spodziewanych rezultatów. Dodatkowo, w ramach Priorytetu nr 2 przewiduje się projekty dotyczące rozwoju turystyki i ochrony środowiska, których realizacja wymaga konieczności ponoszenia kosztów wyższych od tych generowanych w trakcie wdrażania projektów o innej tematyce, co zostało udowodnione już w ramach poprzednich programów współpracy transgranicznej.

 1. Współczynnik dofinansowania

 • W zależności od lokalizacji organizacji, Program Południowego Bałtyku zapewnia zróżnicowany współczynnik dofinansowania z EFRR dla organizacji biorących udział w projektach. Partnerzy z Polski, Litwy i Niemiec mogą otrzymać do 85% dofinansowania z EFRR

 • Partnerzy z Danii i Szwecji mogą otrzymać do 75% dofinansowania z EFRR

jak zostało zatwierdzone przez Program Południowego Bałtyku dla kosztów kwalifikowalnych wygenerowanych w projekcie. Pozostała część kosztów musi być zapewniona przez Partnerów z własnych źródeł i stanowi współfinansowanie krajowe.
 1. Różnice pomiędzy Programem Południowy Bałtyk a innymi programami UE
Powiązania z Programem Obszar Morza Bałtyckiego (ang. BSR)


Jak już wspomniano, zarówno transgraniczny Program Południowy Bałtyk jak i transnarodowy Program Obszaru Morza Bałtyckiego 2007-2013 obejmują ten sam obszar geograficzny, dlatego możliwe jest pewne pokrywanie się działań w projekcie.
Charakterystyczną cechą Programu Południowy Bałtyk jest ukierunkowanie na zajmowanie się problemami i wyzwaniami specyficznymi dla obszaru Południowego Bałtyku. Z tego względu analizy, strategie i działania programowe sugerowane w ramach poszczególnych osi priorytetowych obejmują zagadnienia gospodarcze, społeczne i środowiskowe, wywodzące się z geograficznego sąsiedztwa zaangażowanych w Program regionów oraz tradycji ich współpracy.
Wzajemne powiązania pomiędzy oboma programami są wyraźne. Program BSR może zapewniać wkład do Programu Południowy Bałtyk poprzez określanie transnarodowych ram dla działań transgranicznych oraz poprzez przekazywanie rozwiązań opracowanych w ramach transnarodowych do testowania na gruncie lokalnym. Z drugiej strony, kontakty typu ludzie dla ludzi ułatwione w ramach Programu Południowy Bałtyk mogą tworzyć praktyczne rozwiązania zidentyfikowanych problemów rozwoju, które mogą zostać zastosowane nawet w skali całego Regionu Morza Bałtyckiego. Takie rozwiązania mogą być promowane przez Program BSR i włączane do transnarodowych strategii i działań, które tworzyłyby podstawę dla konkretnych inwestycji.
Należy pamiętać jednak, że obydwa programy są formalnie zróżnicowane. Decyzją Wspólnego Komitetu ds. Programowania Programu BSR projekty, które uzyskają dofinansowane w programie transgranicznym nie powinny być finansowane w Programie Obszar Morza Bałtyckiego. To oznacza, że Program BSR z definicji wyklucza projekty złożone przez instytucje usytuowane na obszarze Programu Południowy Bałtyk i oddaje kwestie, które mogą być wspierane w Programie Południowy Bałtyk.

Powiązania z innymi programami transgranicznymi


Program Południowy Bałtyk częściowo pokrywa się z obszarem współpracy trzech innych programów współpracy transgranicznej: Öresund – Kattegat – Skagerrak, Meklemburgia – Vorpommern (Pomorze Przednie) – Brandenburgia – Zachodniopomorskie oraz Litwa – Polska. Podczas, gdy ostatnie dwa programy są mniejsze pod względem zasięgu terytorialnego i są ograniczone do obszarów lądowych, to wielostronny program Öresund – Kattegat – Skagerrak o dużym zasięgu terytorialnym, obejmuje podobne zagadnienia i może generować pewne nakładanie się działań z Programem Południowy Bałtyk.
Program Öresund – Kattegat – Skagerrak składa się z dwóch podprogramów, z których jeden - nazywany „Region Öresund” operuje w tej samej przestrzeni co Program Południowy Bałtyk. Różnica polega na tym, że w tym programie tworzone są wyłącznie projekty dwustronne. Zatem, aby zminimalizować ryzyko dublowania pomocy finansowej, projekty angażujące tylko szwedzkich i duńskich partnerów z obszaru Öresund nie będą dofinansowywane w ramach Programu Południowy Bałtyk.
Program Południowy Bałtyk częściowo (zarówno geograficznie jak i tematycznie) pokrywa się również z programem współpracy transgranicznej pomiędzy Polską, Litwą i Obwodem Kaliningradzkim Federacji Rosyjskiej realizowanym w ramach Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa i Partnerstwa (EISP)2. Z jednej strony Program PB może uzupełniać te działania poprzez zachęcanie do współpracy z regionem Kaliningradzkim na szerszym obszarze geograficznym Programu Południowy Bałtyk, pod warunkiem spełnienia warunków wynikających z Rozporządzenia o EFRR, że będzie to korzystne dla regionów UE. Pamiętać jednak wciąż trzeba, że nie jest możliwe udzielanie bezpośredniego wsparcie ze środków EFRR Programu Południowy Bałtyk dla organizacji spoza UE. Z drugiej strony jednak, w związku z faktem, że organizacje z Kaliningradu oraz te zlokalizowane na obszarze przygranicznym terytorium UE są kwalifikowalne w programie współpracy EISP Polska - Litwa - Obwód Kaliningradzki Federacji Rosyjskiej, projekty realizowane w ramach tego programu mogą umożliwiać partnerstwom powstałym z projektów Programu Południowy Bałtyk przeprowadzanie i wdrażanie szerszego zakresu działań w Obwodzie Kaliningradzkim.
Przykład: Projekt Programu Południowy Bałtyk przygotowuje plan działania w celu zmniejszenia wycieków nawozów na całym obszarze Południowego Bałtyku, włącznie z obszarem Obwodu Kaliningradzkiego, oraz określa działania pilotażowe. Organizacje z Obwodu Kaliningradzkiego biorą aktywny udział w opracowywaniu strategii z zachowaniem zasady kwalifikowalności 10% (np. poprzez finansowanie ich udziału w warsztatach oraz konferencjach). Podczas, gdy późniejsza realizacja działań pilotażowych na terytorium UE jest częścią projektu Południowego Bałtyku i będzie finansowana z funduszu EFRR, działania pilotażowe w Obwodzie Kaliningradzkim będą przedmiotem komplementarnych, kolejnych projektów złożonych w Programie ENPI Polska - Litwa - Obwód Kaliningradzki Federacji Rosyjskiej.

Inny program, który może być wykorzystany do tworzenia synergii z programem Południowego Bałtyku jest Central Balic INTERREG IV Program 2007-2013. Oba programy profilami i zakresem tematycznym są bardzo podobne, jako że są transgranicznymi programami na granicach morskich. Jednakże w tym przypadku obszary programów nie pokrywają się ale uzupełniają nawzajem. Na poziomie programu, możliwe współdziałanie pomiędzy programami będzie monitorowane i ułatwiane poprzez wymianę informacji pomiędzy organami programów o działaniach i rezultatach projektów. Na poziomie projektu, uzupełniające się wnioski o dofinansowanie mogą zostać wykorzystane do kontaktowania się w autentycznych transgranicznych kwestiach o szerszym geograficznym zasięgu. Może to być wykorzystane np. dla wspólnych działań w sieciach współpracy na subkrajowym poziomie, który przekracza ograniczenia geograficzne jednego z programów (np. wspólpraca B7) lub transfer przyjętego projektu, poprzez „kopiowanie” innowacyjnych metodologii i realizowanie ich z nowymi partnerami na innym obszarze programu.Powiązania z Programem INTERREG IVC


Program Południowy Bałtyk może wykorzystywać instrumenty współpracy międzyregionalnej dla szeroko-europejskiej promocji zgromadzonych doświadczeń w takich dziedzinach jak: rozwój transportu i logistycznych rozwiązań, walka z zanieczyszczeniami środowisk oraz eutrofizacją, usługi publiczne, wzorce oszczędzania energii, rozwój zrównoważonej turystyki i wiele innych. Projekty mogą kontaktować się z Sekretariatem Programu INTERREG IVC dla rozpowszechniania rezultatów, które wydają się wartościowe dla całego terytorium UE.
Również na odwrót, transfer dobrych praktyk międzyregionalnej współpracy może przyczyniać się do powstania niektórych transgranicznych projektów w Programie Południowy Bałtyk.

Powiązania z programami Celów Konwergencja oraz Konkurencyjność regionalna i Zatrudnienie


Program Południowy Bałtyk bezpośrednio odpowiada programom Celu Konwergencji i Celu Konkurencyjność regionalna i zatrudnienie, jako że przyczynia się do przygotowania inwestycji odpowiadających na konkretne potrzeby rozwoju obszaru Południowego Bałtyku. Na przykład, inwestycje infrastrukturalne zaakceptowane i przygotowane przez projekty w Programie Południowy Bałtyk mogą zostać umieszczone do dofinansowania w krajowych i/lub regionalnych programach lub zrealizowane przez partnerstwa publiczno-prywatne.

1.6 Powiązania Programu Południowy Bałtyk ze Strategią Unii Europejskiej dla Regionu Morza Bałtyckiego (EUSBSR) i z jego Planem Działania

Strategia Unii Europejskiej dla Regionu Morza Bałtyckiego (EUSBSR) jest ważną strukturą odniesienia dla Programu Południowego Bałtyku. Została zaadaptowana przez Radę Europejską w październiku 2009r. Strategia usprawnia działania finansowane przez różne regionalne, narodowe, transgraniczne oraz transnarodowe programy w Regionie Morza Bałtyckiego na płaszczyznach: równowagi środowiskowej, dobrej koniunktury środowiskowej, jej dostępności , atrakcyjności jak również bezpieczeństwa i zabezpieczenia. Dla osiągnięcia tych celów, jego plan działania zdefiniował 15 priorytetowych obszarów. Ponadto zawiera on pewną liczbę flagowych projektów, które są rozumiane jako przykłady projektów, które muszą mieć duże znaczenia dla docelowych problemów lub możliwości zdefiniowanych w obszarach priorytetowych (więcej szczegółowych informacji o EUSBSR i jego Planie Działania na stronie www.southbaltic.eu w zakładce „Strategia Unii Europejskiej dla Regionu morza Bałtyckiego” (ang. European Union Strategy for the Balic Sea Region).

Program Południowego Bałtyku poprzez realizację projektów dąży do aktywnego wspierania EUSBSR oraz jego Planu Działania. W zasadzie jest ścisłe powiązanie pomiędzy priorytetami i działaniami Programu Południowego Bałtyku 2007-201 oraz Strategią. Istnienie EUSBSR daje nowe możliwości dla projektów mających lokalne źródło ale strategiczny potencjał, szczególnie w odniesieniu do rozpowszechniania, politycznego lobbingu oraz działań oceniających (ang.follow up). Dla takich projektów połączenie z EUSBSR jest pożądane i stanowi wyraźną ich zaletę. Dlatego wymagają one aktywnego wykorzystania tych możliwości, wspieranych i kierowanych przez instytucje Programu (patrz rozdział 5 „Charakterystyczne cechy projektów Programu Południowy Bałtyk”, więcej szczegółów w podrozdziale 5.2 „Powiązania Regionu Morza Bałtyckiego (EUSBSR) i jego Planu Działania ze Strategią Unii Europejskiej”). Jednakże warto podkreślić, że Program Południowego Bałtyku wspiera również wiele regionalnych i lokalnych potrzeb, które mogą nie mieć bezpośredniego odniesienia do EUSBSR i tylko ograniczone możliwości korzystania z tych powiązań (np. projekty małej skali jak młodzieżowe transgraniczne wydarzenia)

Dlatego działanie organów Programu Południowego Bałtyku polega na nakierowywaniu projektów, zachęcaniu ich do nawiązywania do właściwych działań EUSBSR na podstawie omawianych przypadków. W ten sposób Program tworzy konkretne połączenie pomiędzy własnymi projektami a realizacją Strategii. W ten sposób zapewnia wartość dodaną i stanowi bodziec dla beneficjentów co w konsekwencji stanowi korzyść dla wszystkich stron.


 1. SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH
Oś priorytetowa 1: Konkurencyjność gospodarczaOpis ogólny


Działania promujące integrację rynków gospodarczych i pracy, współpraca w szkolnictwie technicznym i wyższym, transfer wiedzy i umiejętności praktycznych (ang. know-how) pomiędzy aktorami publicznymi i prywatnymi oraz lepsza łączność transportowa.


Alokacja

ERDF

22.472.194,00 EUR


Ogólne finansowanie

27.743.449,00 EURDziałanie 1.1: Rozwój przedsiębiorczości

(decyzją Komitetu Monitorującego działanie zamknięte dla 9-ego naboru)


Cel

Intensyfikacja relacji transgranicznych pomiędzy małymi i średnimi przedsiębiorstwami na obszarze Południowego Bałtyku


Działania indykatywne


Wzmocnienie platform i sieci współpracy pomiędzy małymi i średnimi przedsiębiorstwami na obszarze Południowego Bałtyku

Wspólne inicjatywy pośrednich struktur wsparcia dla MŚP (agencje rozwoju, fundacje biznesowe, izby handlowe i przemysłowe, izby rzemiosła, parki technologiczne, inkubatory biznesu, itd.) mające na celu poprawienie absorpcji innowacji i zwiększenie kompetencji w sektorze prywatnym

Zwiększenie sieci badawczych (uniwersytety i instytucje B+R)
i poprawienie ich związków z przedsiębiorstwami oraz samorządami lokalnymi i regionalnymi

Rozwój praktycznych rozwiązań zwiększających zastosowanie wyników badań międzynarodowych w konkretnym środowisku biznesowym

Testowanie i rozpowszechnianie najlepszych modeli systemowych
i organizacyjnych dla koncepcji triple helix


Typy działań


Inwestycje na małą skalę (np. instalowanie sprzętu komputerowego oraz jego oprogramowania)

Transfer wiedzy i wymiana dobrych praktyk

Działania informacyjne i promocyjne

Działania edukacyjne i szkoleniowe
Przykładowe działania


Tworzenie parków technologicznych oraz inkubatorów przedsiębiorczości skoncentrowanych na badaniach oraz współpracy organizacji biznesowych ponad granicami narodowymi

Tworzenie i rozszerzanie sieci współpracy transgranicznej z udziałem MŚP, instytucji badawczych, uniwersytetów i administracji publicznej dla lepszego transferu innowacji do sektora biznesu w obszarach mniej rozwiniętych

Wspólne działania administracji publicznej ukierunkowane na sprowadzanie bezpośrednich inwestycji zagranicznych do obszaru Programu

Działania mające na celu utworzenie lub wzmocnienie klastrów innowacyjności w mniej rozwiniętych regionach Programu na podstawie doświadczeń zebranych na innych jego obszarach

Projekty pilotażowe mające na celu stosowanie nowych rozwiązań technologicznych w konkretnym środowisku biznesowym, w których rezultacie nastąpi transfer wiedzy do innych obszarów Programu

Organizowanie transgranicznych targów, wystaw, kampanii marketingowych, itp. przez organizacje wspierające biznes (np. współpracujące agencje rozwojowe, fundacje biznesowe, izby handlowe i przemysłowe lub izby rzemieślnicze) w celu stymulowanie przedsiębiorczości w obszarze Programu

Działania edukacyjne i szkoleniowe dla przedsiębiorców, w tym usługi doradcze dla rozpoczętych transgranicznych działalności gospodarczych

Inwestycje na małą skalę dla przedsiębiorstw transgranicznych, w tym tworzenie centrów informacji

worzenie i rozszerzanie baz danych przedsiębiorstw transgranicznych oraz katalogów informacyjnych

Wspólne działania promocyjne zachęcające do stosowania modelu współpracy triple helix
Przykładowi beneficjenci


Struktury wspierające rozwój przedsiębiorczości oraz innowacyjności, takie jak inkubatory przedsiębiorczości, związki zawodowe, izby handlowe, agencje rozwojowe

Pozostałe instytucje publiczne wspierające i promujące innowację i przedsiębiorczość

Krajowe, regionalne lub lokalne władze jak również ich stowarzyszenia

Organizacje pozarządowe (NGOs)

Szkoły, uniwersytety, inne organizacje oraz centra zawodowe i edukacyjne

Instytucje badawcze i rozwojowe
Zalecane produkty


Studia wykonalności , raporty z ekspertyz tematycznych, lokalne/regionalne koncepcje i plany działania (z perspektywą transgraniczną), biznes plany, markowe i marketingowe koncepcje/strategie, narzędzia wspierające planowanie/decyzje, bazy danych, systemy GIS i narzędzia informatyczne, portale informatyczne, broszury/podręczniki/wzorce nt. dobrych praktyk, ulotki projektowe edukacyjne/szkoleniowe programy nauczania, warsztaty/seminaria/konferencje/wystawy projektowe, raporty końcowe projektów (nie-techniczne), strona internetowa projektu


Zalecane wskaźniki

produktów


Liczba dokumentów konceptualnych przygotowanych w projekcie (np. studia wykonalności, raport z ekspertyz tematycznych, lokalne /regionalne koncepcje i plany działań, biznes plany, markowe i marketingowe koncepcje/strategie, broszury/podręczniki/wzorce nt. dobrych praktyk, edukacyjne/szkoleniowe programy nauczania, narzędzia wspierające planowanie/decyzje, bazy danych, systemy GIS i narzędzia informatyczne, itp.)

Liczba instrumentów komunikacji projektu (portale informacyjne, strony internetowe projektu, broszury i ulotki)

Liczba warsztatów/seminariów/konferencji/wystaw w projekcie

Liczba uczestników w wydarzeniach zorganizowanych i obsługiwanych przez projekt, włączając polityków i decydentów

Proporcja płci (% obsługiwanych mężczyzn i kobiet) w wydarzeniach projektu


Zalecane rezultaty


Polityczne deklaracje, długoterminowe umowy o współpracy, nowe/poszerzone sieci współpracy, nowe/poszerzone pośrednictwa wspierające struktury dla MŚP, propozycje/koncepcje inwestycyjne, rozwiązania technologiczne, inwestycje pilotażowe


Zalecane wskaźniki rezultatów


 • liczba transgranicznych powiązań pomiędzy MŚP na obszarze Południowego Bałtyku

 • liczba nowych usług wspierających sprzyjających powiązaniom pomiędzy MŚP na obszarze Południowego Bałtyku

 • liczba nowych struktur wspierających sprzyjających powiązaniom pomiędzy MŚP na obszarze Południowego Bałtyku

 • Liczba deklaracji politycznych i długoterminowych porozumień o współpracy podpisanych w trakcie realizacji projektu w efekcie działań przeprowadzonych w projekcie

Liczba sieci współpracy opierających się na formalnych porozumieniach stworzonych lub spodziewanych w trakcie realizacji projektu

Liczba MŚP/przedsiębiorstw biorących udział w transgranicznych sieciach opartych na formalnych porozumieniach

Liczba B+R instytucji biorących udział w sieciach opartych na formalnych porozumieniach

Liczba pośrednich struktur wspierających MŚP utworzonych lub spodziewanych w trakcie realizacji projektu

Liczba technicznych rozwiązań zastosowanych w praktyce w trakcie realizacji projektu

Liczba deklaracji inwestycyjnych złożonych przez firmy spoza obszaru Programu (firmy bezpośrednich inwestycji zagranicznych)

Liczba propozycji/koncepcji inwestycyjnych przygotowanych w trakcie realizacji projektu

Liczba i wartość inwestycji pilotażowych przeprowadzonych w trakcie realizacji projektuAlokacja

ERDF

6.741.658,20 EUR


Szacunkowe całkowite finansowanie

8.323.034,50 EURDziałanie 1.2: Integracja szkolnictwa wyższego i rynków pracy


(decyzją Komitetu Monitorującego działanie zamknięte dla 9-ego naboru)

Cel

Wzmocnienie współpracy pomiędzy szkolnictwem wyższym oraz instytucjami rynku pracy regionów Południowego Bałtyku


Działania

indykatywne


Wspólne działania instytucji rynku pracy poświęcone zwiększeniu mobilności siły roboczej oraz przeciwdziałaniu negatywnym procesom na transgranicznym rynku pracy (np. “drenaż mózgów”, bezrobocie ludzi młodych, wyłączenie grup wiekowych lub płci, starzenie się populacji, itp.)

Wspólne działania urzędów pracy, organizacji biznesowych, związków zawodowych i instytucji edukacyjnych w celu przygotowania praktycznych rozwiązań w dziedzinie edukacji i nauki przez całe życie, które to rozwiązania mogą być przystosowane do zmieniających się wymagań rynku pracy i ich integracja w obszarze Południowego Bałtyku

Rozwój praktycznych rozwiązań w celu poprawienia dostępności centrów edukacyjnych i zapewnienia nowych form edukacji (na przykład e-nauka, kursy wymiany naukowców) na integrującym się rynku pracy na obszarze Południowego Bałtyku

Zapewnienie i testowanie programów szkoleniowych dla MŚP w ich działaniach na transgranicznym rynku pracy w celu poprawienia ich zdolności komunikacyjnych i międzykulturowych
Typy działań


Inwestycje na małą skalę

Transfer wiedzy i wymiana dobrych praktyk

Działania informacyjne i promocyjne

Działania edukacyjne i szkoleniowe
Przykładowe działania


Działania promocyjne i kampanie dotyczące zatrudnienia, skierowane na integrację rynku pracy na obszarze programu

Wymiana informacji i wspólne działania mające na celu wzrost działań gospodarczych populacji w wieku produkcyjnym, zapobieganie wykluczeniu płci lub grup wiekowych lub przyciąganie wykwalifikowanej siły roboczej spoza obszaru regionu

Tworzenie i rozszerzanie bazy danych i katalogu informacji o możliwościach zatrudnienia na obszarze Programu

Kursy edukacyjne i szkoleniowe pogłębiające wiedzę o procesach i trendach na rynkach pracy na obszarze Programu

Instalowanie urządzeń informatycznych umożliwiających nowe formy edukacji (np.e-nauka, wymiana kursów dla pracowników naukowych)

Rozwój nowych edukacyjnych ofert i narzędzi nawiązujących do sytuacji specyficznego rynku pracy (np. wzrost znajomości języków lub wysoko zaawansowanych technicznie umiejętności)

Rozwój programów szkoleniowych dla wyselekcjonowanych grup docelowych (np. małe i średnie przedsiębiorstwa, osoby bezrobotne, osoby na urlopach wychowawczych) w celu zwiększenia ich kompetencji i możliwości poruszania się po transgranicznych rynkach pracy


Przykładowi beneficjenci


Instytucje rynku pracy

Struktury wspierając rozwój przedsiębiorczości i innowacji, inne instytucje publiczne wspierające i promujące innowację i przedsiębiorczość

Krajowe, regionalne lub lokalne władze jak również ich stowarzyszenia

Organizacje pozarządowe (NGOs)

Szkoły, uniwersytety, organizacje oraz centra zawodowe i edukacyjne

Instytucje badawcze i rozwojoweZalecane produkty


Studia wykonalności , raporty z ekspertyz tematycznych, lokalne/regionalne koncepcje i plany działania (z perspektywą transgraniczną), biznes plany, markowe i marketingowe koncepcje/strategie, narzędzia wspierające planowanie/decyzje, bazy danych, systemy GIS i narzędzia informatyczne, portale informatyczne, broszury/podręczniki/wzorce nt dobrych praktyk, edukacyjne/szkoleniowe programy nauczania, warsztaty/seminaria/ konferencje/wystawy projektowe, raporty końcowe projektów (nie techniczne), strona internetowa projektu

Zalecane wskaźniki produktu


Liczba dokumentów konceptualnych przygotowanych w projekcie (np. studia wykonalności, raport z ekspertyz tematycznych, lokalne /regionalne koncepcje i plany działań, biznes plany, markowe i marketingowe koncepcje/strategie, broszury/podręczniki/wzorce nt dobrych praktyk, edukacyjne szkoleniowe programy nauczania, narzędzia wspierające planowanie/decyzje, bazy danych, systemy GIS i narzędzia informatyczne)

Liczba instrumentów komunikacji projektu (portale informatyczne, strony internetowe projektu, broszury i ulotki)

Liczba warsztatów/seminariów/konferencji/wystaw w projekcie

Liczba uczestników w wydarzeniach zorganizowanych i obsługiwanych przez projekt, włączając polityków i decydentów

Proporcja płci (% obsługiwanych mężczyzn i kobiet) w wydarzeniach projektu


Zalecane rezultaty


Polityczne deklaracje, długoterminowe umowy o współpracy, nowe/rozszerzone sieci współpracy, trwałej edukacji oraz programów/kursów szkoleniowych, propozycje/koncepcje inwestycyjne, rozwiązania technologiczne, inwestycje pilotażowe


Zalecane wskaźniki rezultatu


 Liczba zintegrowanych/wspólnych usług i ofert szkolnictwa wyższego oraz instytucji rynku pracy na obszarze Południowego Bałtyku

 liczba nowych struktur sprzyjających współpracy pomiędzy szkolnictwem wyższym oraz instytucjami rynku pracy na obszarze Południowego Bałtyku

liczba praktycznych rozwiązań wzmacniających dostępność ofert szkoleniowych po obu stronach granicy oraz na oddalonych obszarach

Liczba deklaracji politycznych i długoterminowych porozumień o współpracy podpisanych w trakcie realizacji projektu w efekcie działań przeprowadzonych w projekcie

Liczba sieci współpracy opierających się na formalnych porozumieniach stworzonych lub spodziewanych w trakcie realizacji projektu

Liczba MŚP/przedsiębiorstw biorących udział w transgranicznych sieciach opartych na formalnych porozumieniach

Liczba instytucji edukacyjnych biorących udział w sieciach opartych na formalnych porozumieniach

Liczba programów/kursów trwałej edukacji oraz szkoleń treningowych zorganizowanych w trakcie realizacji projektu

Liczba docelowych reprezentantów (np. małe i średnie przedsiębiorstwa, osoby bezrobotne, osoby na urlopach wychowawczych) zapisanych na programy/kursy trwałej edukacji oraz szkoleń treningowych

Liczba technicznych rozwiązań zastosowanych w praktyce w trakcie realizacji projektu

Liczba propozycji/koncepcji inwestycyjnych przygotowanych w trakcie realizacji projektu

Liczba i wartość inwestycji pilotażowych przeprowadzonych w trakcie realizacji projektu
Alokacja ERDF

6.741.658,20 EUR

Szacunkowe ogólne finansowanie

8.323.034,50 EUR
Działanie 1.3: Dostępność transportowa


(decyzją Komitetu Monitorującego działanie zamknięte dla 9-ego naboru)

Cel

Wzmocnienie jakości oraz interoperacyjności (wymienialności) połączeń transportowych i usług w obszarze Południowego Bałtyku


Działania indykatywne


Przygotowanie i opracowanie studiów wykonalności dotyczących wąskich gardeł w transporcie i brakujących połączeń przeszkadzających w utworzeniu spójnego wielomodalnego systemu transportowego na obszarze Południowego Bałtyku, w oparciu o listę uszeregowanych według ważności inwestycji o znaczeniu transgranicznym

Wspólne działania właścicieli infrastruktury, właścicieli towarów


i przewoźników poświęcone poprawieniu jakości połączeń transportowych
i tworzeniu nowych połączeń

Zapewnienie praktycznych rozwiązań dla zwiększenia zrównoważenia


i jakości pasażerskich usług transportowych na obszarze Południowego Bałtyku


Typy działań


Przygotowanie i wdrażanie inwestycji infrastrukturalnych

Inwestycje na małą skalę (np. instalowanie sprzętu komputerowego i oprogramowania)

Transfer wiedzy i wymiana dobrych praktyk

Działania informacyjne i promocyjne
Przykładowe działania


Wspólne studia, strategie i plany działania na temat utworzenia wielomodalnego systemu transportowego na obszarze Południowego Bałtyku

 Przygotowanie list szeregującej inwestycji o znaczeniu transgranicznym, do wykorzystania w procesie decyzyjnym

Studia wykonalności oraz prace przygotowawcze (np. dokumentacja techniczna) dla identyfikacji wąskich gardeł w transporcie i brakujących połączeń o znaczeniu transgranicznym na obszarze programu

Inwestycje małej infrastruktury wzmacniające intermodalność połączeń transportowych oraz ośrodków o znaczeniu transgranicznym na obszarze Programu

Inwestycje małej infrastruktury wzmacniające jakość i konkurencyjność usług transportu pasażerskiego na obszarze Południowego Bałtyku (np. punkty informacyjne, harmonogramy ruchu przedstawione na stronach internetowych itp.)

Wymiana doświadczeń oraz transfer wiedzy dotyczące nowych konkurencyjnych rozwiązań transportowych na obszarze Programu

Wspólne działania informacyjne oraz przyczyniające się do wzrostu świadomości nt wyzwań transportowych powiązanych z globalnymi trendami i specyficzną sytuacją w obszarze Południowego Bałtyku.

Wspólne informacje i działania lobbistyczne skierowane do UE oraz władz krajowych dotyczące potrzeb inwestycji transportowych w obszarze Południowego Bałtyku.
Przykładowi beneficjenci


Władze krajowe, regionalne lub lokalne jak również ich stowarzyszenia

Właściciele infrastruktury publicznej

Organizacje pozarządowe (NGOs)

Szkoły, uniwersytety, organizacje i centra zawodowe i edukacyjne

Instytucje badawcze i rozwojowe

Związki zawodowe, izby handlowe

Inne instytucje publiczne wspierające i promujące zrównoważony rozwój


Zalecane produkty


Studia wykonalności, raporty z ekspertyz tematycznych, lokalne/regionalne koncepcje i plany działania (z perspektywą transgraniczną), biznes plany, markowe i marketingowe koncepcje/strategie, narzędzia wspierające planowanie/decyzje, bazy danych, systemy GIS i narzędzia informatyczne, portale informatyczne, broszury/podręczniki/wzorce nt dobrych praktykach, edukacyjne/szkoleniowe programy nauczania, warsztaty/seminaria/ konferencje/wystawy projektowe, raporty końcowe projektów (nie techniczne), strona internetowa projektu


Zalecane wskaźniki produktu


Liczba dokumentów konceptualnych przygotowanych w projekcie (np. Studia wykonalności, raport z ekspertyz tematycznych, lokalne /regionalne koncepcje i plany działań, biznes plany, markowe i marketingowe koncepcje/strategie, broszury/podręczniki/wzorce nt dobrych praktyk, edukacyjne/szkoleniowe programy nauczania, narzędzia wspierające planowanie/decyzje, bazy danych, systemy GIS i narzędzia informatyczne)

Liczba instrumentów komunikacji (portale informacyjne, strony internetowe projektu, broszury i ulotki)

Liczba warsztatów/seminariów/konferencji/wystaw w projekcie

Liczba uczestników w wydarzeniach zorganizowanych i obsługiwanych przez projekt, włączając polityków i decydentów

Proporcja płci (% obsługiwanych mężczyzn i kobiet) w wydarzeniach projektu


Zalecane rezultaty


Polityczne deklaracje, długoterminowe porozumienia o współpracy, nowe/rozszerzone sieci współpracy, koncepcje/propozycje inwestycyjne, rozwiązania technologiczne, inwestycje infrastrukturalne

Zalecane wskaźniki rezultatu


Liczba połączeń transportowych i/lub usług wzmacniających jakość i/lub współdziałanie na obszarze Południowego Bałtyku

Liczba przygotowanych i uzgodnionych rozwiązań skupiających się na usprawnianiu wąskich gardeł oraz tworzeniu brakujących połączeń w systemie transportowym na obszarze Południowego Bałtyku

Liczba deklaracji politycznych i długoterminowych porozumień o współpracy podpisanych życia trakcie realizacji projektu w efekcie działań przeprowadzonych w projekcie

Liczba sieci współpracy opierających się na formalnych porozumieniach stworzonych lub spodziewanych w trakcie realizacji projektu

Liczba organizacji biznesowych biorących udział w transgranicznych sieciach opartych na formalnych porozumieniach

Liczba programów/kursów trwałej edukacji oraz szkoleń treningowych trwałej edukacji zorganizowanych w trakcie realizacji projektu

Liczba wąskich gardeł oraz brakujących połączeń o znaczeniu transgranicznych, których dotyczył projekt

Liczba technicznych rozwiązań zastosowanych w praktyce w trakcie realizacji projektu

Liczba propozycji/koncepcji inwestycyjnych przygotowanych w trakcie realizacji projektu

Liczba i wartość inwestycji pilotażowych przeprowadzonych w trakcie realizacji projektu
Alokacja

ERDF

8.988.87, EUR

Szacunkowe ogólne finansowanie

11.097.380,00 EUR


Oś priorytetowa 2: Atrakcyjność i wspólna tożsamość

Opis ogólny


Działania dotyczące zarządzania zagrożeniem środowiska, promocją zrównoważonego gospodarczego wykorzystywania zasobów naturalnych oraz dziedzictwa kulturowego, ze szczególnym zwróceniem uwagi na turystykę, rozwój odnawialnych źródeł energii i oszczędzanie energii, jak również lokalne inicjatywy wspierające kontakty międzyludzkie.

Alokacja ERDF

34.619.325,00 EUR


Ogólne finansowanie

42.739.908,00 EURDziałanie 2.1: Zarządzanie Środowiskiem Morza Bałtyckiego


(decyzją Komitetu Monitorującego działanie zamknięte dla 9-ego naboru)

Cel

Wzmocnienie zdolności instytucjonalnych zarządzania środowiskiem Morza Bałtyckiego


Działania indykatywne


Przygotowanie i realizacja projektów pilotażowych na małą skalę w zakresie nowoczesnego gospodarowania zasobami wody i zagospodarowania odpadów, ze zwróceniem szczególnej uwagi na środowiskowe punkty zapalne na obszarach przybrzeżnych

Wspólne działania transgraniczne mające na celu ograniczenie napływu składników odżywczych i pestycydów z małych i rozproszonych źródeł, takich jak gospodarstwa rolne, pola uprawne, mniejsze osiedla i prywatne gospodarstwa domowe

Wspólne działania transgraniczne w celu zwiększenia lokalnej i regionalnej gotowości i możliwości reakcji w przypadku katastrof naturalnych i/lub środowiskowych na Morzu Bałtyckim, włączając transgraniczne systemy zarządzania ryzykiem i związaną z tym infrastrukturę

Budowanie kompetencji i współpracy władz lokalnych i regionalnych w dziedzinie lokalnego planowania kryzysowego i nowoczesnego gospodarowania zasobami wody

Rozwój strategii i metod dla Zintegrowanego Zarządzania Obszarami Przybrzeżnymi i wykorzystywanie morza w oparciu o wspólne rozwiązania transgraniczne.


Typy działań


Przygotowanie i wdrażanie inwestycji infrastrukturalnych

Inwestycje na małą skal (np. instalacje techniczne)

Transfer wiedzy i wymiana dobrych praktyk

Działania informacyjne i promocyjne

Edukacja, szkolenia oraz działania wpływające na wzrost świadomości


Przykładowe działania


Wspólne studia, strategie i plany działania eliminujące środowiskowe punkty zapalne na obszarze Południowego Bałtyku

Przygotowanie listy szeregującej według ważności inwestycje środowiskowe o znaczeniu transgranicznym na obszarze Południowego Bałtyku

Studia wykonalność i prace przygotowawcze (np. dokumentacja techniczna) dla środowiskowych punktów zapalnych na obszarze Południowego Bałtyku

Małe inwestycje infrastrukturalne ułatwiające nowoczesne zarządzanie wodą i odpadami, mające znaczenie na obszarze programu

Wspólne informacje i działania przyczyniające się do wzrostu świadomości związanego z transgranicznym zagrożeniem wyciekami nawozów i pestycydów z małych i rozproszonych źródeł

Studia wykonalności, plany awaryjne i działania edukacyjne w celu podnoszenia lokalnej i regionalnej gotowości i reagowania w przypadku przyrodniczych i środowiskowych katastrof na obszarze Południowego Bałtyku

Wymian doświadczeń, transfer wiedzy na obszarze programu dotyczący nowych zrównoważonych rozwiązań środowiskowych oraz tworzenia sieci współpracy na polu zarządzania wodą i odpadami oraz planowania awaryjnego

Przygotowywanie strategii transgranicznych oraz planów działania, testowania nowych metod dla Zintegrowanego Zarządzania Obszarami Przybrzeżnymi i planowaniu wykorzystania morza

Utworzenie instalacji informatycznych oraz kursów szkoleniowych o monitorowaniu środowiska wodnego na obszarze programu

Wspólne informacje oraz działania lobbingowe dla UE oraz władz krajowych o potrzebach inwestycji środowiskowych na obszarze Południowego Bałtyku
Potencjalni beneficjenci


Władze krajowe, regionalne lub lokalne jak również ich stowarzyszenia

Organizacje pozarządowe (NGOs)

Szkoły, uniwersytety, zawodowe i edukacyjne organizacje i centra

 Instytucje badawcze i rozwojowe

Związki zawodowe, izby handlowe

Inne instytucje publiczne wspierające i promujące zrównoważony rozwójzalecane produkty


Studia wykonalności, raporty z ekspertyz tematycznych, lokalne/regionalne koncepcje i plany działania (z perspektywą transgraniczną), biznes plany, narzędzia wspierające planowanie/decyzje, bazy danych, system GIS i narzędzia informatyczne, portale informatyczne, broszury/podręczniki /wzorce o dobrych praktykach, edukacyjne/szkoleniowe programy nauczania, warsztaty/seminaria/konferencje/wystawy projektowe, raporty końcowe projektów (nie-techniczne), strona internetowa projektu

Zalecane wskaźniki produktu


Liczba dokumentów konceptualnych przygotowanych w projekcie (np. studia wykonalności, raport ekspertyz tematycznych, lokalne/regionalne koncepcje i plany działań, biznes plany, markowe i marketingowe koncepcje/strategie, broszury/podręczniki/wzorce dobrej praktyki, edukacyjne/szkoleniowe programy nauczania, planowanie/decyzje dotyczące narzędzi wspierających, bazy danych, system GIS i narzędzia informatyczne, itp.)

Liczba instrumentów komunikacji (portale informatyczne, strony internetowe projektu, broszury i ulotki)

Liczba warsztatów/seminariów/konferencji/wystaw w projekcie

Liczba uczestników w wydarzeniach zorganizowanych i obsługiwanych przez projekt, włączając polityków i decydentów

Proporcja płci (% obsługiwanych mężczyzn i kobiet) uczestniczących w wydarzeniach projektu


Zalecane rezultaty


Polityczne deklaracje, długoterminowe umowy o współpracy, nowe/spodziewane sieci współpracy, koncepcje/propozycje inwestycyjne, rozwiązania technologiczne, inwestycje infrastrukturalne

Zalecane wskaźniki rezultatu


Liczba instytucji ze zdolnościami usprawniającymi zarządzanie środowiskiem Południowego Bałtyku

Liczba usprawnionych metod/instrumentów dla zarządzania środowiskiem Południowego Bałtyku

Liczba deklaracji politycznych i długoterminowych porozumień o współpracy podpisanych podczas życia projektu w efekcie działań przeprowadzonych w projekcie

Liczba sieci współpracy opierających się na formalnych porozumieniach stworzonych lub spodziewanych w trakcie życia projektu

Liczba organizacji biznesowych biorących udział w transgranicznych sieciach opartych na formalnych porozumieniach

Liczba organizacji pozarządowych (np. ekologicznych) biorących udział w transgranicznych sieciach w oparciu o formalne porozumienia

Liczba trwałych strategii edukacji środowiskowej oraz kursów/programów szkoleniowych stworzonych w trakcie życia projektu

Liczba ludności obsługiwanej przez realizowane w ramach projektu zapalne punkty środowiskowe związane z transgranicznością

Liczba technicznych rozwiązań zastosowanych w praktyce w trakcie życia projektu

Liczba propozycji/koncepcji inwestycyjnych przygotowanych w trakcie życia projektu

Liczba i wartość inwestycji pilotażowych przeprowadzonych w trakcie życia projektu


Alokacja

ERDF

12.116.763,75 EUR


Szacunkowe ogólne finansowanie

14.958.968,00 EUR


Działanie 2.2: Oszczędzanie energii i energia odnawialna


(decyzją Komitetu Monitorującego działanie zamknięte dla 9-ego naboru)

Cel

Wzrost zaangażowania odnawialnych źródeł energii oraz wzorców oszczędzania energii

Działania indykatywne


Wymiana wiedzy, przygotowywanie i realizacja wspólnych planów działania w zakresie odnawialnych źródeł energii i wzorców oszczędzania energii

Wspólne badania, testy i przygotowywanie inwestycji pilotażowych na małą skalę w dziedzinie energii odnawialnej

Promowanie osiągnięć Południowego Bałtyku w zakresie oszczędzania energii i energii odnawialnej na forach wewnętrznych i zewnętrznych


Typy działań


Przygotowanie i wdrażanie inwestycji infrastrukturalnych

Inwestycje na małą skalę (np. instalacje dotyczące oszczędzania energii)

Transfer wiedzy i wymiana dobrych praktyk

Działania informacyjne i promocyjne

Edukacja, szkolenia oraz działania wpływające na wzrost świadomości


Przykładowe działania


Wspólne studia, strategie i plany działania dotyczące odnawialnych źródeł energii i wzorców oszczędzania energii na obszarze Południowego Bałtyku

Przygotowanie listy priorytetowej inwestycji dotyczących energii odnawialnej mających znaczenie dla obszaru Południowego Bałtyku

Studia wykonalności i prace przygotowawcze (np. dokumentacja techniczna) dla odnawialnych źródeł energii oraz inwestycji dotyczących oszczędzania energii na obszarze Południowego Bałtyku

Inwestycje na małą skalę w odnawialne źródła energii oraz obiekty związane z oszczędzaniem energii ważne dla obszaru Programu

Wspólne informacje oraz działania dotyczące wzrostu świadomości o zagrożeniach związanych z nadmiernym wykorzystaniem energii

Wymiana doświadczeń i transfer wiedzy na temat nowych rozwiązań związanych z oszczędzaniem energii

Tworzenie i rozpowszechnianie sieci współpracy na polu odnawialnych źródeł energii oraz wzorców oszczędzania energii na obszarze Południowego Bałtyku

Utworzenie instalacji informatycznych oraz kursów szkoleniowych dotyczących monitorowania wykorzystania energii w obszarze Programu
Potencjalni beneficjenci


Władze krajowe, regionalne lub lokalne jak również ich stowarzyszenia

Organizacje pozarządowe (NGOs)

Szkoły, uniwersytety, zawodowe i edukacyjne organizacje i centra

Instytucje badawcze i rozwojowe

Związki zawodowe, izby handlowe

Inne instytucje publiczne wspierające i promujące zrównoważony rozwójZalecane produkty


Studia wykonalności , raporty z ekspertyz tematycznych, lokalne/regionalne koncepcje i plany działania (z perspektywą transgraniczną), biznes plany, narzędzia wspierające planowanie/decyzje, bazy danych, system GIS i narzędzia informatyczne, portale informatyczne, broszury/podręczniki/ wzorce o dobrych praktykach, edukacyjne/szkoleniowe programy nauczania, warsztaty/seminaria/konferencje/wystawy projektowe, raporty końcowe projektów (nie techniczne), strona internetowa projektu

Zalecane wskaźniki produktu


Liczba dokumentów konceptualnych przygotowanych w projekcie (np. Studia wykonalności, raport z ekspertyz tematycznych, lokalne /regionalne koncepcje i plany działań, biznes plany, markowe i marketingowe koncepcje/strategie, /podręczniki/ wzorce o dobrych praktykach, edukacyjne/ szkoleniowe programy nauczania, narzędzia wspierające planowanie/decyzje , bazy danych, system GIS i narzędzia informatyczne, itp.)

Liczba instrumentów komunikacji (portale informatyczne, strony internetowe projektu, broszury i ulotki)

Liczba warsztatów/seminariów/konferencji/wystaw w projekcie

Liczba uczestników w wydarzeniach zorganizowanych i obsługiwanych przez projekt, włączając polityków i decydentów

Proporcja płci (% obsługiwanych mężczyzn i kobiet) uczestniczących w wydarzeniach projektu


Zalecane rezultaty


Polityczne deklaracje, długoterminowe umowy o współpracy, nowe/spodziewane sieci współpracy, koncepcje/propozycje inwestycyjne, rozwiązania technologiczne, inwestycje infrastrukturalne

Zalecane wskaźniki rezultatu


Liczba zastosowanych rozwiązań dotyczących odnawialnej energii lub oszczędzania energii na obszarze Południowego Bałtyku

Liczba ludzi przeszkolonych w korzystaniu ze źródeł energii odnawialnej lub modeli oszczędzania energii

Liczba deklaracji politycznych i długoterminowych porozumień o współpracy podpisanych podczas życia projektu w efekcie działań przeprowadzonych w projekcie

Liczba sieci współpracy opierających się na formalnych porozumieniach stworzonych lub spodziewanych w trakcie życia projektu

Liczba organizacji biznesowych biorących udział w transgranicznych sieciach opartych na formalnych porozumieniach

Liczba organizacji pozarządowych (np. ekologicznych) biorących udział w transgranicznych sieciach w oparciu o formalne porozumienia

Liczba trwałych strategii edukacji środowiskowej oraz kursów/programów szkoleniowych stworzonych w trakcie życia projektu

Liczebność grup odbiorców działań promocyjnych, marketingowych oraz podnoszących świadomość, realizowanych w trakcie życia projektu

Liczba ludności obsługiwanej przez wytworzoną w ramach projektu energię o zasięgu transgranicznym

Liczba technicznych rozwiązań zastosowanych w praktyce w trakcie życia projektu

Liczba propozycji/koncepcji inwestycyjnych przygotowanych w trakcie życia projektu

Liczba i wartość inwestycji pilotażowych przeprowadzonych w trakcie życia projektu
Alokacja

ERDF

6.923.865,00 EUR

Szacunkowe ogólne finansowanie

8.547.982,00 EURDziałanie 2.3: Zrównoważone wykorzystanie zasobów naturalnych oraz dziedzictwa kulturowego dla rozwoju regionalnego


(decyzją Komitetu Monitorującego działanie zamknięte dla 9-ego naboru)

Cel

Wzrost wykorzystania efektywności zasobów naturalnych i dziedzictwa kulturowego regionu Południowy Bałtyk dla rozwoju regionalnego

Działania indykatywne


Rozwój transgranicznych strategii dotyczących ochrony i wykorzystywania miejsc dziedzictwa naturalnego i kulturowego, obszarów, krajobrazów i tradycji dla rozwoju regionalnego

Wspólne tworzenie zrównoważonych produktów turystycznych (np. transgraniczne trasy tematyczne) przestrzegających potrzeby ochrony dziedzictwa naturalnego i kulturowego

Przygotowywanie i realizacja inwestycji pilotażowych na małą skalę zwiększających infrastrukturę turystyczną na obszarze Południowego Bałtyku (np. łańcuchy obiektów turystycznych wzdłuż wybrzeża Morza Bałtyckiego, takich jak małe porty lub przystanie jachtów)

Działania zwiększające możliwości i wspólne kampanie ukierunkowane na transgraniczne sieci władz odpowiedzialnych za zarządzanie miejscami dziedzictwa naturalnego i kulturowego

Wspólne działania promujące obszar Południowego Bałtyku jako cel turystyczny

Wymiana know-how i promowanie Systemu Eko-zarządzania i Audytu, jak również wspólne działania oznaczające produkty przyjazne dla środowiska

Rozwój i rozpowszechnianie dobrych praktyk w dziedzinie równego dostępu do oferty turystycznej na obszarze Południowego Bałtyku (włączając dostęp fizyczny do różnych miejsc)


Typy działań


Przygotowanie i wdrażanie inwestycji infrastrukturalnych

Inwestycje na małą skalę (np. obiekty turystyczne)

Transfer wiedzy i wymiana dobrych praktyk

Działania informacyjne i promocyjne

Edukacja, szkolenia oraz działania wpływające na wzrost świadomości


Przykładowe działania

Wspólne studia, strategie i plany działania dotyczące ochrony i zrównoważonego gospodarczo wykorzystania miejsc dziedzictwa naturalnego i kulturalnego, obszarów, krajobrazów i tradycji

Przygotowanie wspólnych dla obszaru programu turystycznych strategii

Studia wykonalności i prace przygotowawcze (np. dokumentacja techniczna) dla inwestycji infrastruktury turystycznej na obszarze Południowego Bałtyku (np. przystanie jachtowe)

Małe inwestycje na adaptację miejsc i źródeł o znaczeniu transgranicznym dla zrównoważonego rozwoju gospodarczego (np. eko-turystyka)

Małe inwestycje dotyczące miejsc dziedzictwa kulturowego w kierunku ich włączenia do sieci oraz sieci obiektów turystycznych na obszarze Programu

Małe turystyczne inwestycje infrastrukturalne (np. punkty informacji turystycznej, oznaczone szlaki i kwalifikowane obiekty turystyczne)

Wspólne działania informacyjne, promocyjne i marketingowe promujące obszar Południowego Bałtyku jako cel turystyczny

Wspólne wydarzenia promocyjne organizacji turystycznych na obszarze programu

Wspólna promocja przyrodniczych zalet obszaru Programu, włączając obszar NATURA 2000

Aranżowanie wydarzeń promujących kulturalne dziedzictwo obszaru programu

Wymiana doświadczeń, transfer wiedzy i tworzenia sieci współpracy pomiędzy władzami odpowiedzialnymi za zarządzanie miejscami dziedzictwa przyrodniczego i kulturalnego na obszarze Programu

Kursy transgranicznej turystyki dla organizatorów wycieczek oraz właścicieli obiektów turystycznych na obszarze Programu

Rozwój baz danych, katalogów informacji oraz innych narzędzi informatycznych dla atrakcji turystycznych oraz obiektów kwaterunkowych na obszarze Programu


Potencjalni beneficjenci


Władze krajowe, regionalne lub lokalne jak również ich stowarzyszenia

Organizacje pozarządowe (NGOs)

Szkoły, uniwersytety, zawodowe i edukacyjne organizacje i centra

Instytucje badawcze i rozwojowe

Związki zawodowe, izby handlowe

Inne instytucje publiczne wspierające i promujące zrównoważony rozwójZalecane produkty


Studia wykonalności, raporty ekspertyz tematycznych, lokalne/regionalne koncepcje i plany działania (z perspektywą transgraniczną), biznes plany, markowe i marketingowe koncepcje/strategie, narzędzia wspierające planowanie/decyzje, bazy danych, system GIS i narzędzia informatyczne, portale informatyczne, broszury/podręczniki/wzorce o dobrych praktykach, edukacyjne/szkoleniowe programy nauczania, warsztaty/seminaria/ konferencje/wystawy projektowe, raporty końcowe projektów (nie techniczne), strona internetowa projektu

Zalecane wskaźniki produktu


Liczba dokumentów konceptualnych przygotowanych w projekcie (np. studia wykonalności, raport ekspertyz tematycznych, lokalne /regionalne koncepcje i plany działań, biznes plany, markowe i marketingowe koncepcje/strategie, broszury/podręczniki/wzorce dobrej praktyki, edukacyjne/szkoleniowe programy nauczania, narzędzia wspierające planowanie/decyzje, bazy danych, system GIS i narzędzia informatyczne, itp.)

Liczba instrumentów komunikacji (portale informatyczne, strony internetowe projektu, broszury i ulotki)

Liczba warsztatów/seminariów/konferencji/wystaw w projekcie

Liczba uczestników w wydarzeniach zorganizowanych i obsługiwanych przez projekt, włączając polityków i decydentów

Proporcja płci (% obsługiwanych mężczyzn i kobiet) uczestniczących w wydarzeniach projektu


Zalecane rezultaty


Polityczne deklaracje, długoterminowe umowy o współpracy, nowe/spodziewane sieci współpracy, koncepcje/propozycje inwestycyjne, inwestycje infrastrukturalne, produkty turystyczne

Zalecane wskaźniki rezultatu


Liczba nowych koncepcji i rozwiązań dla skuteczniejszego wykorzystywania dziedzictwa naturalnego i kulturalnego dla rozwoju regionalnego na obszarze Południowego Bałtyku

Liczba instytucji odpowiedzialnych za zarządzanie miejscami dziedzictwa naturalnego i kulturalnego ze wzmocnionymi kompetencjami na obszarze Południowego Bałtyku

Liczba deklaracji politycznych i długoterminowych porozumień o współpracy podpisanych podczas życia projektu w efekcie działań przeprowadzonych w projekcie

Liczba sieci współpracy opierających się na formalnych porozumieniach stworzonych lub spodziewanych w trakcie życia projektu

Liczba organizacji biznesowych biorących udział w transgranicznych sieciach opartych na formalnych porozumieniach

Liczba organizacji pozarządowych (np. ekologicznych) biorących udział w transgranicznych sieciach w oparciu o formalne porozumienia

Liczba trwałych programów/kursów związanych z dziedzictwem przyrodniczym i kulturalnym stworzonych w trakcie życia projektu

Liczba trwałych kursów/programów turystycznych stworzonych w trakcie życia projektu

Liczebność grup odbiorców działań promocyjnych, marketingowych oraz podnoszących świadomość, realizowanych w trakcie życia projektu

Liczba produktów turystycznych stworzonych w trakcie życia projektu

Liczba propozycji/koncepcji inwestycyjnych stworzonych w trakcie życia projektu

Liczba i wartość inwestycji pilotażowych przeprowadzonych w trakcie życia projektu
Alokacja

EFRR

10.385.797,50 EUR


Szacunkowe ogólne finansowanie

12.821.972,00 EURDziałanie 2.4: Inicjatywy społeczności lokalnych

Cel

Intensyfikacja dialogu międzykulturalnego oraz wzmocnienie zaangażowania większej liczby mieszkańców w działania trangraniczne

Działania indykatywne


Wspólne wydarzenia zwiększające zaangażowanie społeczności i instytucji lokalnych, struktur administracyjnych, mediów i NGO, ze szczególną koncentracją na młodej generacji i na obszarach wiejskich w regionie Południowego Bałtyku

Konferencje, seminaria szkoleniowe i wizyty studyjne w celu wymiany dobrych praktyk w konkretnych dziedzinach zainteresowań, takich jak np. planowanie gospodarcze, zatrudnienie, włączenie społeczne, polityki dotyczące młodych, rozwój obszarów wiejskich, ochrona środowiska, dziedzictwa naturalnego i kulturowego, itd.

Utworzenie i rozwój trwałych sieci pomiędzy NGO w konkretnych dziedzinach zainteresowania, np. opieka społeczna i zdrowotna, kultura i dziedzictwo, środowisko i dziedzictwo naturalne, młodzież, rozwój społeczności lokalnych, itd.

Przygotowanie transgranicznych imprez kulturalnych i sportowych o wieloletniej perspektywie

Przygotowanie pilotażowych i innowacyjnych projektów koncentrujących się na wspólnych wartościach, takich jak dobre rządzenie, wymiana dobrych praktyk, promowanie równości płci, itd.

Wspólne działania w celu stworzenia warunków do zrównoważonego rozwoju na obszarach wiejskich i w małych miastach, włączając wspólne struktury współpracy transgranicznejTypy działań


Inwestycje na małą skalę (np. obiekty kulturalne)

Transfer wiedzy i wymiana dobrych praktyk

Działania informacyjne, promocyjne i działania marketingowe

Edukacja, szkolenia oraz działania wpływające na wzrost świadomości

Aranżowanie wspólnych wydarzeń


Przykładowe działania


Wymiana doświadczeń i transfer wiedzy o przygotowywaniu wspólnych transgranicznych koncepcji i strategii

Wymiana wizyt reprezentantów lokalnych społeczności na polu specyficznych zainteresowań (np. ochrona zdrowia i socjalna, kultura i dziedzictwo kulturalne, dziedzictwo środowiskowe i przyrodnicze, młodzież, rozwój lokalnych społeczności itp.)

Aranżowanie transgranicznych wydarzeń na obszarach specyficznych zainteresowań (np. ochrona zdrowia i socjalna, kultura i dziedzictwo kulturalne, dziedzictwo środowiskowe i przyrodnicze, młodzież, rozwój lokalnych społeczności itp.)

Tworzenie i dalsze rozpowszechnianie sieci współpracy organizacji pozarządowych na obszarach specyficznych zainteresowań (np. na obszarach specyficznych zainteresowań (np. ochrona zdrowia i socjalna, kultura i dziedzictwo kulturalne, dziedzictwo środowiskowe i przyrodnicze, młodzież, rozwój lokalnych społeczności itp.)

Przygotowywanie wspólnych ofert, materiałów edukacyjnych oraz kursów szkoleniowych dla lepszej integracji transgranicznych społeczności

Przygotowywanie raportów badawczych, strategii i planów działania, służących integracji transgranicznej pomiędzy społecznościami

Małe inwestycje polegające na adaptacji obiektów dla wspólnego wykorzystania i działań.(np. mała renowacja, rekonstrukcja lub modernizacja lokalnych, kulturalnych, historycznych lub turystycznych miejsc, obiekty i wyposażenie)

Wspólne wydarzenia promocyjne na obszarze transgranicznym

Rozwój baz danych, katalog informacyjne i inne narzędzia informatyczne służące integracji międzyludzkiej na obszarze Programu


Potencjalni

beneficjenci


Władze krajowe, regionalne lub lokalne jak również ich stowarzyszenia

Organizacje pozarządowe (NGOs)

Szkoły, uniwersytety, zawodowe i edukacyjne organizacje i centra

Instytucje badawcze i rozwojowe

Związki zawodowe, izby handlowe

Inne instytucje publiczne wspierające i promujące zrównoważony rozwójPrzykładowe wskaźniki produktu


Lokalne/regionalne koncepcje i plany działania (z perspektywą transgraniczną), biznes plan, wydarzenia kulturalne i wystawy, portale informatyczne, broszury/podręczniki/wzory dobrych praktyk, projekty warsztatów/konferencji, końcowe raporty projektu (nie techniczne), strony internetowe projektu


Zalecane produkty


Studia wykonalności , raporty ekspertyz tematycznych, lokalne/regionalne koncepcje i plany działania (z perspektywą transgraniczną), biznes plany, wydarzenia kulturalne i wystawy, portale informacyjne, broszury o dobrych praktykach/podręczniki/wzorce, ulotki projektowe, edukacyjne/szkoleniowe programy nauczania, warsztaty/seminaria/ konferencje/wystawy projektowe, raporty końcowe projektów (nie techniczne), strona internetowa projektu

Zalecane wskaźniki produktu


Liczba dokumentów konceptualnych przygotowanych w projekcie (np. studia wykonalności, raport ekspertyz tematycznych, lokalne /regionalne koncepcje i plany działań, biznes plany, markowe i marketingowe koncepcje/strategie, broszury/podręczniki/wzorce dobrej praktyki, edukacyjne/szkoleniowe programy nauczania, narzędzia wspierające planowanie/decyzje, bazy danych, system GIS i narzędzia informatyczne, itp.)

Liczba instrumentów komunikacji (portale informatyczne, strony internetowe projektu, broszury i ulotki)

Liczba warsztatów/seminariów/konferencji/wystaw w projekcie

Liczba uczestników w wydarzeniach zorganizowanych i obsługiwanych przez projekt, włączając polityków i decydentów

Proporcja płci (% obsługiwanych mężczyzn i kobiet) uczestniczących w wydarzeniach projektu


Zalecane rezultaty


Polityczne deklaracje, długoterminowe umowy o współpracy, nowe/spodziewane sieci współpracy, koncepcje/propozycje inwestycyjne, inwestycje infrastrukturalne, produkty z marką lokalną

Zalecane wskaźniki rezultatu


Liczba instytucji lokalnych (np. lokalne władze, NGO-sy) zaangażowane w zintensyfikowany międzykulturalny dialog

 Liczba ludzi zaangażowanych w zintensyfikowany międzykulturalny dialog

Liczba ludzi z ogółu społeczeństwa zaangażowanych w działania transgraniczne

Liczba deklaracji politycznych i długoterminowych porozumień o współpracy podpisanych podczas życia projektu w efekcie działań przeprowadzonych w projekcie

Liczba sieci współpracy opierających się na formalnych porozumieniach stworzonych lub spodziewanych w trakcie życia projektu

 Liczba organizacji pozarządowych biorących udział w transgranicznych sieciach w oparciu o formalne porozumienia

Liczba trwałych programów/kursów integracyjnych stworzonych w trakcie życia projektu

Liczebność grup odbiorców działań ludzie-dla-ludzi realizowanych w trakcie życia projektu

Liczba produktów lokalnych stworzonych w trakcie życia projektu

Liczba propozycji/koncepcji inwestycyjnych stworzonych w trakcie życia projektu

Liczba i wartość inwestycji pilotażowych przeprowadzonych w trakcie życia projektu


Alokacja

ERDF

5.192.898,75 EUR


Szacowane ogólne finansowanie

6.410.986,00 EUROś priorytetowa 3: Pomoc TechnicznaCel

Zabezpieczenie efektywnego wdrażania Programu Południowy Bałtyk


Działania indykatywne


Wydatki związane z przygotowaniem, wyborem, oceną i monitorowaniem projektów

Wydatki związane ze spotkaniami Komitetów Monitorującego i Komitetu Sterującego;

Wydatki na działania promocyjne i informacyjne dotyczące Programu (na przykład seminaria, strona internetowa Programu Południowy Bałtyk i publikacje)

Wydatki związane ze wspieraniem, konsultowaniem i koordynowaniem beneficjentów i instytucji zaangażowanych w realizację Programu

Koszty przygotowania analiz, studiów, badań, ocen i raportów mających zasadnicze znaczenie dla realizacji i zarządzania Programem

Koszty tłumaczeń
Zalecane produkty


Portale informatyczne, broszury/podręczniki/przykłady dotyczące dobrych praktyk, warsztaty/konferencje programowe, spotkania władz programu, strona internetowa Programu


Zalecane wskaźniki produktu


Liczba koncepcyjnych dokumentów przygotowanych w Programie (np. broszury/podręczniki/przykłady dotyczące dobrych praktyk, wytyczne w formie papierowej, narzędzia informatyczne, roczne raporty nt. Programu)

Liczba instrumentów komunikacyjnych Programu (portale informacyjne, strony internetowe, broszury i ulotki)

Całkowita liczba wejść na stronę internetową Programu

Liczba przeprowadzonych w Programie warsztatów/seminariów/ konferencji/wystaw

Liczba uczestników biorących udział w wydarzeniach organizowanych w Programie, włączając polityków i decydentów


Zalecane rezultaty


Decyzje zatwierdzonych projektów, porozumienia o współpracy, odbiór (postrzeganie) Programu


Zalecane wskaźniki rezultatu


Wskaźnik Programu dotyczący wykorzystania budżetu w stosunku do rocznego zaangażowania

Liczba porozumień o współpracy podpisanych z zewnętrznymi organizacjami w czasie życia Programu

Wskaźnik zadowolenia określony przez realizujących projekty i uczestniczących w wydarzeniach Programu


Alokacja

ERDF

3.644.140,00 EUR


Ogólne finansowanie

4.858.853, 50 EUR
 1. CHARAKTERYSTYCZNE CECHY PROGRAMU POŁUDNIOWY BAŁTYK

W porównaniu do innych transnarodowych i transgranicznych programów na obszarze Południowego Bałtyku oraz ich kontekstów tematycznych, Program Południowy Bałtyk jako Program współpracy transgranicznej charakteryzują następujące cechy specyficzne: • Promowanie zarówno współpracy dwustronnej jak i wielostronnej: mimo, że Program Południowy Bałtyk skupia się głównie na współpracy wielostronnej, mile widziana jest również współpraca dwustronna pomiędzy regionami objętymi Programem, a które nie są zaangażowane w inne programy współpracy transgranicznej;

 • Skupianie się na współpracy wokół granic morskich raczej niż lądowych: Oznacza to, że niektóre tradycyjne działania transgraniczne, tj. planowanie i budowanie dróg, planowanie i budowanie transgranicznych punktów kontrolnych są mniej ważne w Programie Południowy Bałtyk;

 • Wyjątkowe dziedziny współpracy: Unikalna tematyka Programu Południowy Bałtyk umożliwia dwustronne i wielostronne działania w dziedzinach, które nie są poruszane przez inne transnarodowe i transgraniczne programy współpracy na obszarze Południowego Bałtyku. Przykładami są kwestie społeczne i młodzieżowe, wymiana kulturalna, nauka przez całe życie, e-nauka lub kontakty ludzie dla ludzi. Mile widziane są również działania, które wspierają turystykę, przedsiębiorstwa oraz MŚP, integrują rynki pracy oraz wspierają gospodarkę opartą na wiedzy na poziomie
  sub-krajowym i lokalnym;

 • Kultywowanie „dziedzictwa współpracy transgranicznej” na obszarze Południowego Bałtyku: Program Południowy Bałtyk należy postrzegać jako narzędzie do kontynuowania i dalszej intensyfikacji współpracy zarówno wielostronnej jak i dwustronnej oraz kontaktów nawiązanych w związku z tzw. „dziedzictwem współpracy transgranicznej” w obszarze Południowego Bałtyku. Takie dziedzictwo zawiera np. działania w ramach Euroregionów Bałtyk
  i Pomerania, jak również dwustronne porozumienia o współpracy pomiędzy regionami lub partnerstwa samorządów miejskich;

 • Ułatwianie współpracy pomiędzy regionami: W przeciwieństwie do współpracy transnarodowej, Program Południowy Bałtyk skoncentrowany jest na współpracy pomiędzy regionami bardziej niż pomiędzy krajami. Oznacza to, że wspólne problemy do rozwiązania w ramach projektów Programu Południowy Bałtyk, nie muszą reprezentować kwestii mających znaczenie na skalę narodową. Swoje źródło mogą mieć w konkretnej lokalnej lub regionalnej potrzebie. Władze lokalne i regionalne jak również NGO’s są postrzegani jako ważni partnerzy w takich projektach a zatem
  są wyraźnie zapraszane przez ten Program;

 • Bycie blisko beneficjentów: Program Południowy Bałtyk utworzył sieć regionalnych Punktów Kontaktowych we wszystkich krajach i w każdym biorącym udział regionie. Umożliwia to przekazywanie informacji o Programie i doradzania potencjalnym wnioskodawcom „na miejscu” oraz jak tylko to możliwe – w językach narodowych. W związku z powyższym, ułatwiony jest pierwszy kontakt z Programem i owocny dialog z beneficjentami.

 • Mile widziane są małe, lecz dobrze przygotowane projekty: W porównaniu z programami transnarodowymi, Program Południowy Bałtyk ma na celu projekty mniejsze i mniej skomplikowane w ich partnerskiej strukturze. Kwalifikowalne partnerstwo w projekcie może być utworzone już przez dwóch partnerów z dwóch różnych krajów. Biorąc pod uwagę zasadę „najlepszy stosunek wartości do ceny, czyli nakłady do efektów” (ang. value for money) zaleca się, aby budżet średniej wielkości projektu zawierał się w przedziale 500 000 - 1 000 000 EUR. W Działaniu 2.4 minimalna kwalifikowane wielkość budżetu projektu to już 50 000 EUR;

 • Produkty miękkie, wymiana i sieci współpracy jako wartości same w sobie: Mając na uwadze ludzkie potrzeby, Program Południowy Bałtyk wspiera szczególnie dialog międzykulturalny, pracę koncepcyjną, wymianę wiedzy i transfer dobrych praktyk pomiędzy zaangażowanymi regionami jako, że może przynieść to pozytywne efekty synergii. Trwałe sieci współpracy, dokumenty koncepcyjne i bezpośrednie kontakty ludzie dla ludzi są uważane za ważne i wartościowe produkty Programu. Rzeczą wartościową jest przygotowanie inwestycji. Zachęca się do przeprowadzania skorelowanych działań w projekcie, lecz nawet bez projektu przedstawiają one wysoką wartość. 1. KTO MOŻE BRAĆ UDZIAŁ W PROJEKTACH PROGRAMU POŁUDNIOWY BAŁTYK

W projektach Programu Południowy Bałtyku mogą brać udział partnerzy i organizacje stowarzyszone (ang. associated organisations). Wymagane jest zaangażowanie się w projekt oraz dostarczenie (współ)finansowania do przeprowadzenia działań.


Każdy projekt musi przestrzegać zasady Partnera Wiodącego (ang. Lead Beneficiary). Oznacza to, że spośród partnerów którzy realizują projekt, jeden jest wyznaczony do pełnienia roli Partnera Wiodącego i przejęcia całej odpowiedzialności za wdrażanie projektu. Od Partnera Wiodącego wymaga się spełnienia większej liczby warunków dotyczących zdolności finansowej i organizacyjnej, niż od pozostałych partnerów projektu. (więcej informacji na ten temat w rozdziale 5.3 „Zasada Partnera Wiodącego”).


 1. Partner Wiodący

Partner Wiodący odpowiada za realizację całego projektu. Podpisuje i składa wniosek o dofinansowanie oraz – w przypadku jego zatwierdzenia – jest stroną umowy o dofinansowanie (ang. Subsidy Contract) z Instytucją Zarządzającą (więcej szczegółów - patrz rozdział 9.1 „Podpisywanie umowy w projekcie”) .


Partner Wiodący w Programie Południowy Bałtyk musi być:

 • Krajową (rządową), regionalną lub lokalną władzą lub jej stowarzyszeniem, lub

 • Instytucją3, która musi spełnić następujące warunki

  • Jest ustanowiona zgodnie z prawem publicznym lub prywatnym w szczególnym celu zaspokajania potrzeb w interesie ogólnym, nie mająca charakteru przemysłowego ani handlowego,

  • Posiada osobowość prawną,

  • Jest finansowana w przeważającej części przez państwo, władze regionalne, lub lokalne, lub przez inne podmioty prawa publicznego; bądź też podlega nadzorowi kierowniczemu ze strony tych podmiotów; lub posiadająca radę administracyjną, zarządzającą lub nadzorczą, której ponad połowa członków jest wyznaczana przez władze państwowe, regionalne lub lokalne, lub przez inne organy podlegające prawu publicznemu.

Organy podlegające prawu publicznemu oraz ustanowione zgodnie z prawem prywatnym spełniając warunki wymienione powyżej mogą pełnić rolę Partnera Wiodącego, tylko wtedy gdy jego finansowe i organizacyjne zdolności na to pozwalają. Potencjalny Partner Wiodący musi wykazać zdolność do zwrotu środków wypłaconych z Programu niezwłocznie po wykryciu nieprawidłowości w wydatkach. Każdy przypadek będzie oceniany odrębnie podczas oceny jakościowej na podstawie bilansu za ostatnie trzy lata oraz zapisów dotyczących zatrudnienia, które muszą być złożone razem z wnioskiem o dofinansowanie.


Partner Wiodący musi być zlokalizowany (decydujący jest prawny adres organizacji)
na obszarze Programu Południowy Bałtyk. Wyjątkiem są organizacje samorządowe , które są zlokalizowane poza granicami obszaru kwalifikowanego, ale mają oddział na obszarze kwalifikowalnym (np. Warmińsko-Mazurski Urząd Marszałkowski).
Partner Wiodący jest zobowiązany informować Instytucję Zarządzającą oraz Wspólny Sekretariat Techniczny o każdej zmianie statusu prawnego, dotyczącej jego samego jak i jego partnerów w projekcie. Partner Wiodący powinien być informowany o powyższych zmianach przez partnerów bezzwłocznie, jako, że Partner Wiodący jest odpowiedzialny przed Instytucją Zarządzającą za poprawną realizację projektu.


 1. Partnerzy

Partnerami są jednostki, które spełniają kryteria określone w Podręczniku Programu i które mogą występować o refundację środków z EFRR. Podpisują one oświadczenie o współfinansowaniu na kwotę stanowiącą wkład własny .

W Programie Południowy Bałtyk partner projektu musi być:


 • Krajową (rządową), regionalną lub lokalną władzą lub jej stowarzyszeniem, lub

 • Instytucją, która musi spełnić następujące warunki

  • Jest ustanowiona zgodnie z prawem publicznym lub prywatnym w szczególnym celu zaspokajania potrzeb w interesie ogólnym, nie mająca charakteru przemysłowego ani handlowego,

  • Posiada osobowość prawną.

Podane poniżej przykładowe organizacje i jednostki prawne mogą zostać uznane


za kwalifikowalne dla finansowego wsparcia w Programie:


 • Krajowe (rządowe), regionalne lub lokalne władze lub ich stowarzyszenia

 • Organizacje pozarządowe (NGOs);

 • Szkoły, uniwersytety, inne centra i organizacje zawodowe i edukacyjne;

 • Instytucje badawcze i rozwojowe;

 • Struktury wsparcia rozwoju przedsiębiorczości i innowacyjności, jak inkubatory przedsiębiorczości, związki zawodowe, izby handlowe;

 • Parki narodowe i krajobrazowe, organy odpowiadające za zarządzanie obszarami chronionymi,

 • Inne instytucje publiczne wspierające i promujące zrównoważony rozwój, innowację i przedsiębiorczość.

Każde z państw członkowskich zobowiązane jest do potwierdzenia statusu prawnego partnera zlokalizowanego na jego terytorium. Dlatego, w przypadku wątpliwości co do statusu, partner powinien skontaktować się z WST lub bezpośrednio z odpowiednim Punktem Kontaktowym.


Tylko organizacje wymienione jako partnerzy projektu we wniosku o dofinansowanie mogą ubiegać się o refundację z EFRR i tylko dla wydatków poniesionych przez nich, tj. tych które zostały potwierdzone przepływem środków pieniężnych od partnera do strony trzeciej.

Partnerzy z głównego obszaru


Partnerzy z głównego obszaru nie mają ograniczeń w udziale w projektach Programu Południowy Bałtyk.

Partnerzy z obszaru przyległego


Partnerzy z przyległego obszaru są przedmiotem zasady 20%. Oznacza to, że w ramach Programu mogą być raportowane koszty ponoszone przez partnerów zlokalizowanych na tym obszarze do limitu 20% budżetu EFRR. W praktyce więc, partnerzy z przyległego obszaru mogą brać udział w projektach Programu do momentu, kiedy dla takich partnerów zostanie alokowana pula 20% środków EFRR środków w ramach całego Programu. Monitoring poziomu wykorzystywania środków EFRR zgodnie z zasadą 20% będzie przeprowadzany na poziomie Programu a  informacje o dacie alokacji będą umieszczane na oficjalnej stronie Programu (www.southbaltic.eu).

Partnerzy spoza obszaru kwalifikowalnego


Z zasady wszyscy partnerzy w projekcie powinni pochodzić z obszaru kwalifikowalnego Programu (tj. zarówno głównego jak i przyległego).
Jednakże, krajowe (np. krajowe ministerstwa, biura spisu ludności, agencje centralne) lub regionalne władze publiczne oraz agencje (np. w Polsce administracja wojewody i biura marszałka w województwie warmińsko-mazurskim: w Niemczech ministerstwa federalne
i agencje Mecklenburg-Vorpommern) mimo, że zlokalizowane są poza obszarem kwalifikowalnym ale odpowiadają za jego rozwój, również są partnerami kwalifikowalnymi, jeśli jednostki te są niezbędne do właściwej realizacji danego projektu.
Również pozostałe organizacje i instytucje (np. uniwersytety, instytuty badawcze, krajowe instytucje pozarządowe działające na rzecz środowiska) z krajów objętych przez Program lecz zlokalizowane poza obszarem kwalifikowalnym będą kwalifikowane do udziału w projekcie jeśli ich zaangażowanie daje korzyści dla projektu oraz dla obszaru Południowego Bałtyku. W tym kontekście ważne dla projektu jest uwypuklenie jaki wkład do wiedzy i możliwości budowania oraz wykorzystania na miejscu na obszarze Południowego Bałtyku mają umiejętności praktyczne (ang. know-how) i możliwości takich partnerów.


 1. Organizacje stowarzyszone


Organizacje stowarzyszone to takie podmioty, które biorą aktywny udział w projekcie ale nie występują o refundację z EFRR. Mogą one nie mieć możliwości zostać Partnerami kwalifikowalnymi (np. ponieważ są organizacjami przynoszącymi dochód lub są organizacjami zlokalizowanymi na zewnątrz obszaru UE, ponieważ nie spełniają kryteriów kwalifikowalności zdefiniowanych w Podręczniku Programu) lub być nie uznani z innych powodów (np. ponieważ odgrywają tylko mało znaczącą rolę w projekcie i mogą stanowić przeszkodę w procesie raportowania).
Najczęściej Organizacje Stowarzyszone reprezentują ważnych partnerów, kluczowe grupy docelowe końcowych użytkowników rezultatów projektu. Najmilej widzianymi Organizacjami Stowarzyszonymi w Programie są Organizacje Pozarządowe i jednostki z Kaliningradu. Jednakże organizacje z innych regionów i krajów spoza Unii Europejskiej mogą również brać udział jako Organizacje Stowarzyszone, jeśli są wartościowymi partnerami dla projektu i obszaru Południowego Bałtyku (np. organizacje turystyczne z Chin, które przyczyniają się do promocji obszaru Południowego Bałtyku wśród chińskich turystów).
Organizacje Stowarzyszone przeznaczają wkład własny do projektu (np.czas pracy, koszty związane z organizacją oraz goszczeniem konferencji, inne działania upowszechniające, delegowanie wolontariuszy, udostępnianie własnych miejsc na spotkania lub wysokiej jakości sprzętu do prac na rzecz projektu, itp.) oraz podpisują Listy Zobowiązujące, które opisują rolę Organizacji Stowarzyszonej w projekcie, określają rzeczywisty wkład i zadania w związku z realizacją projektu, pozwalające ocenić poziom i wartość dodaną ich zaangażowania.
Aby umożliwić szerszy zasięg oraz aktywne zaangażowanie Organizacji Stowarzyszonych w działania projektu, partnerzy mogą pokrywać koszty, które zostały poniesione przez Organizacje Stowarzyszone, z własnego budżetu kwalifikowalnego. Typowym przykładem są wydatki związane z ich uczestniczeniem/wkładem w wydarzenia projektu (np. koszty podróży i zakwaterowania itp.). Zlecanie podwykonawstwa Organizacji Stowarzyszonej na wykonanie w projekcie zadań o większym zasięgu (np. opracowanie ekspertyzy, wynagrodzenie za przygotowanie specjalistycznego wykładu) jest możliwe tylko wtedy, gdy jest zgodne z zasadami krajowymi dotyczącymi zamówień publicznych w kraju Partnera ponoszącego koszty tych zadań (patrz również rozdział 6.2 „Linie budżetowe”, podrozdział „Linia budżetowa 5”; Ekspertyzy zewnętrzne i usługi” Wszystkie takie koszty muszą być połączone w budżet kwalifikowalny Partnera składającego Wniosek o dofinansowanie i zawarte w tym wniosku. Szczególną uwagę należy zwrócić na czytelne wydzielenie takich kosztówze wskazanych niekwalifikowalnych kosztów budżetu Organizacji Stowarzyszonej.
Organizacjom Stowarzyszonym nie wolno uzyskiwać żadnych zysków (tzn płatności z trzeciej strony spoza partnerstwa, stanowiące dochód dla organizacji, spowodowany przez zaangażowanie w działaniach projektu) z realizacji projektu oraz jego rezultatów.
Przykład: projekt rozwija fotokopie dla nowego produktu (patent), które będą podstaąa do działań komercyjnych. Taki projekt nie może być udostępniony bezpłatnie do komercyjnego wykorzystania tylko Organizacjom Stowarzyszonym. Musi on być udostępniony do wykorzystania przez inne zainteresowane firmy zarówno odpłatnie jak i nieodpłatnie, lub może być wykorzystany komercyjnie przez jednego z Partnerów, w takim przypadku spodziewane koszty muszą być odjęte od kosztów poniesionych i złożonych prze Partnera do refundacji.


 1. CHARAKTERYSTYCZNE CECHY PROJEKTÓW PROGRAMU POŁUDNIOWY BAŁTYK

Spodziewa się, że projekty w Programie Południowego Bałtyku aby kwalifikowały się do dofinansowania będą, posiadały specyficzne cechy.
 1. Realizacja celów Programu Południowy Bałtyk

Projekt musi być zgodny z założeniami Programu Południowy Bałtyk, powinien być realizowany na obszarze kwalifikowalnym lub jego realizacja ma mieć korzystny wpływ na obszar kwalifikowalny Programu Południowy Bałtyk. Ponadto taki projekt identyfikuje problemy, proponuje sposoby zdefiniowania działań, i przedstawia spodziewane rezultaty, które będą zgodne z celami Programu oraz poszczególnymi działaniami. Program może osiągnąć swoje cele tylko poprzez dobrej jakości projekty.


Pod tym względem jest mocno zalecane, aby wśród spodziewanych rezultatów projekt zawierał rezultaty wykazane w dokumencie operacyjnym (patrz rozdział 7 „Kwantyfikacja celów” Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Południowy Bałtyk 2007-2013). Wśród najbardziej preferowanych projektów znajdują się takie, które zapewniają zaangażowanie polityków, przyczyniają się do wzmocnienia i rozszerzenia transgranicznej sieci oraz mobilizują inwestorów.


 1. Powiązania Regionu Południowego Bałtyku (EUSBSR)i jego Planu Działania ze Strategią Unii Europejskiej

Projekty zachęcają do tworzenia powiązań Regionu Południowego Bałtyku i jego Planu Działania ze Strategią Unii Europejskiej (EUSBSR). Szczególnie sprawdzane i rozpatrywane powinny być potencjalne połączenia ze strategią obszarów priorytetowych, która obejmuje działania strategiczne, działania dotyczące współpracy oraz projekty flagowe. Program Południowego Bałtyku przyjmuje propozycje, rozpatrywane jako projekty flagowe lub będące częścią projektów flagowych Planu Działania EUSBSR


Powiązania z EUSBSR mogą być szczególnie korzystne dla projektów, które mają źródło wynikające z potrzeb lokalnych lub regionalnych ale maja również znaczenie strategiczne w perspektywie transgranicznej. Powiązanie z EUSBSR może tworzyć nowe możliwości, np. dotyczące rozpowszechniania, politycznego lobbingu oraz działań oceniających (ang.follow up).
Jeśli projekt rokuje znaczenie dla procesu powiązań z EUSBSR, może stworzyć dialog z właściwym Koordynatorem Obszaru Priorytetowego w celu przedyskutowania związku projektu z obszarem priorytetowym i możliwymi powiązaniami. W przypadku takiego zdefiniowania, projekt powinien włączyć swoje działania w plan pracy, co jest dowodem na aktywną współpracę w procesie realizacji EURSBSR oraz stanowi wymierne korzyści dla projektu.
Projekty flagowe lub części projektów flagowych Planu Działania EUSBSR powinny zostać skoordynowane z Koordynatorem Obszaru Priorytetowego już w fazie początkowej tworzenia projektu. Uzgodniona współpraca w procesie EUSBSR musi być poparta przez „Listy polecające i wspierające od Koordynatora Obszaru Priorytetowego EUSBSR”, podpisane przez Koordynatora odpowiedniego Obszaru Priorytetowego. Podczas gdy dokument ten jest obligatoryjny dla projektów flagowych lub części projektów flagowych, Koordynator Obszaru Priorytetowego może decydować o wyrażeniu swojego zobowiązania również do innych projektów wyraźnie nawiązujących do Obszaru Priorytetowego poprzez dostarczenie takiego listu ( szczegóły w Przewodniku do wypełnienia wniosku o dofinansowanie dostępnym na stronie www.southbaltic.eu)

Należy również podkreślić fakt, że równolegle Program Południowego Bałtyku wspiera również projekty, które mogą nie mieć bezpośredniego odniesienia do EUSBSR i mogą korzystać z tego połączenia tylko w ograniczonym stopniu (np. projekty małej skali jak transgraniczne wydarzenia młodzieżowe). W takim przypadku nie jest niezbędne aktywne powiązanie ze strategią. Ściślejsze powiązanie pomiędzy priorytetami i działaniami Programu Południowy Bałtyk a EUSBSR gwarantuje, że stosowane są ogólne zasady EUSBSR tak długo jak długo projekt ma wkład do celów Programu. Dlatego w takim przypadku może wciąż odnosić się do Strategii Morza Bałtyckiego, pomimo, że rzeczywiste odniesienie mogło nie zostać przedstawione we wniosku o dofinansowanie i/lub bezpośrednim połączeniu do projektów flagowych i/lub obszaru priorytetowego


WST dostarcza pomocy i wskazówek beneficjentom o możliwościach oraz wymaganiach dotyczących projektów w nawiązaniu do EUSBSR oraz jego Planu Działania. Najlepszą metodą jest indywidualna konsultacja projektu z WST. Taka konsultacja powinna mieć miejsce w późnej fazie przygotowywania projektu, kiedy propozycja projektu jest już gruntownie rozważona, a na spotkaniu będzie można udzielić najwłaściwszej porady. Ogólne informacje są również dostępne na stronie twww.southbaltic.eu, w zakładce „European Strategy for Baltic Sea Region”

Przykład projektu, który ma aktywne powiązania z EUSBSR:


Projekt stwarza gminom przybrzeżnym nowe możliwości, które pozwolą zredukować składniki pokarmowe napływające ze źródeł rozproszonych do Morza Bałtyckiego, a zatem dotyczy eutrofizacji. Ma możliwość objęcia 80% obszaru przybrzeżnego włącznie z brzegami wszystkich pięciu krajów. W ramach projektu prace koncepcyjne oraz inwestycje pilotażowe są realizowane na obszarze kilku modelowych gmin. Na podstawie tych doświadczeń, zostanie stworzony plan działania dla wszystkich gmin modelowych. Następnie rezultaty działań pilotażowych zostaną opracowane jako rekomendacje, które pozwolą innym przybrzeżnym gminom w krajach uczestniczących na zastosowanie wypracowanej metody. Jednakże taki transfer oraz zastosowanie na całym obszarze przybrzeżnym wymaga publicznych inwestycji o wartości kilkuset milionów EUR, które nie mogą być sfinansowane z Programu Południowy Bałtyk.

W trakcie przygotowywania projektu odkryto, że jest on połączony z obszarem priorytetowym EUSBSR „1.redukcja napływu składników pokarmowych do morza na dopuszczającym poziomie” oraz działaniem strategicznym EUSBSR „promocja działań i praktyk dotyczących redukcji składników pokarmowych z ferm oraz ich eutrofizacja”

Rezultatem kontaktów roboczych z Koordynatorem Obszaru Priorytetowego będzie utworzenie planu pracy dla projektu, który będzie rozpropagowany na spotkaniach z Koordynatorem Obszaru Priorytetowego oraz liderów odpowiednich projektów flagowych.
W końcowej fazie realizacji projektu, Koordynator Obszaru Priorytetowego lub lider projektu flagowego będzie promował ten projekt w kontaktach z odpowiednimi władzami krajowymi . W taki sposób zostanie ułatwione włączenie opracowanego sposobu na redukowanie napływających do Morza Bałtyckiego składników pokarmowych. Takie działania pozwolą gminom przybrzeżnym we wszystkich 5-ciu krajach na zdobywanie funduszy na trwające działania oraz na publiczne inwestycje.


 1. Partnerstwo

Partnerstwo w Programie Południowy Bałtyk składa się z przynajmniej dwóch partnerów


z dwóch różnych Państw Członkowskich uczestniczących w Programie. W nawiązaniu do charakterystycznych cech Programu Południowy Bałtyk (patrz również rozdział 3 Charakterystyczne cechy Programu Południowy Bałtyk) jak również w odniesieniu do przedmiotu projektu, zarówno dwu jak i wielostronne partnerstwo jest mile widziane i może być ocenione jako wysoka jakość w projekcie. Ponadto projekty są zachęcane do skupiania instytucji z różnych sektorów w grupy partnerstwa zajmujące się identyfikowaniem problemów poprzez tworzenie międzysektorowego podejścia, co może wzmocnić innowacyjność i jakość rezultatów . W takim partnerstwie wszyscy partnerzy i organizacje stowarzyszone powinni współpracować na równych prawach.
Model potrójnej spirali (ang. triple-helix model) jest jedną z form ww. współpracy. Polega on na ścisłej współpracy pomiędzy przedsiębiorstwami, instytucjami naukowymi i administracją publiczną. W takim przypadku władza publiczna zapewnia właściwe zakotwiczenie rezultatów projektu. Projekt może zyskać wiedzę i ekspertyzy poprzez bezpośredni udział MŚP lub pośrednie reprezentowanie biznesu przez jego stowarzyszenia jako wkład w rozwój gospodarczy regionu oraz przez angażowanie badań i sektora akademickiego. Jednakże, należy zauważyć, że MŚP nie mogą czerpać dochodów z Programu, chociaż mogą brać udział w projekcie ze swoimi własnymi zasobami (patrz rozdział 4 „Kto może brać udział w projektach Programu Południowy Bałtyk”).
Większość idei projektów pochodzi ze wspólnych wyzwań, gotowości lub możliwości. Żeby zgłosić którykolwiek z nich, Jednym z głównych elementów w przygotowywaniu projektu jest utworzenie trwałego i skutecznego partnerstwa od samego początku, partnerzy powinni uczyć się siebie nawzajem (interesy, potrzeby, motywacje, aspekty kulturalne i strukturalne, itp.) i krok po kroku określać swoje role w projekcie. Należy podkreślić, że wspólna realizacja działań wymaga ścisłej współpracy oraz zaufania, dlatego muszą być rozwijane silne relacje pomiędzy partnerami. Jest mocno rekomendowane, aby każdy z potencjalnych partnerów identyfikował wspólne potrzeby, zainteresowania, możliwości (finansowe, organizacyjne), lokalizację, itp.


 1. Zasada Partnera Wiodącego

Zasada Partnera Wiodącego oznacza, że jeden z partnerów zaangażowanych w projekcie, bierze całą odpowiedzialność za realizację tego projektu, tj. działa jako Partner Wiodący. Rola Partnera Wiodącego, obejmuje całą odpowiedzialność administracyjną i finansową w projekcie. Partner Wiodący uzgadnia z innymi partnerami projektu podział zadań i odpowiedzialności na etapie rozwoju projektu, które muszą być jasne i opisane we wniosku o dofinansowanie. Wniosek o dofinansowanie może podpisać tylko upoważniona osoba reprezentująca organizację Partnera Wiodącego.


Zasada Partnera Wiodącego musi być przestrzegana w całym cyklu projektu. W praktyce oznacza to, że Partner Wiodący:

 • Składa wniosek o dofinansowanie i podpisuje umowę o dofinansowanie;

 • Jest odpowiedzialny za całe zarządzanie projektem (zadania operacyjne, jednak częściowo może oddelegować je do innych partnerów lub podwykonawców);

 • Jest odpowiedzialny za przekazywanie funduszy EFRR otrzymanych z Programu do partnerów;

 • Jest odpowiedzialny za składanie w imieniu wszystkich Partnerów raportu z postępu realizacji projektu jako całości poprzez złożenie raportu z postępu projektu do organów Programu (WST) ;

 • Jest jedyną instytucją która może reprezentować projekt przed organami Programu (jak Instytucją Zarządzającą, WST, Komitetem Sterującym, Instytucją Certyfikującą, itp.) i łączącą się z organami Programu w imieniu Partnerów projektu.

Ponadto, Partner Wiodący jest zobowiązany do podpisania umowy partnerskiej z pozostałymi partnerami projektu, w której potwierdzony zostanie podział pracy i zobowiązania finansowe oraz odpowiedzialności. Doświadczenia z  wcześniejszych transnarodowych


i transgranicznych programów, jasno zdefiniowane procedury i podział odpowiedzialności pomiędzy partnerami są szczególnie ważne dla Partnera Wiodącego oraz ułatwiają współpracę.
Pomimo, że Partner Wiodący jest odpowiedzialny za realizację projektu wobec władz Programu, pozostali partnerzy powinni brać aktywny udział w zarządzaniu, realizacji jak również promowaniu działań projektu. W skrócie pozostali partnerzy powinni:

 • Przejmować odpowiedzialność za wypełnienie działań w projekcie, w które są zaangażowani lub odpowiadają za nie na mocy zapisów wniosku o dofinansowanie i umowy partnerskiej;

 • Brać odpowiedzialność za każdą nieprawidłowość dotyczącą zadeklarowanych wydatków;

 • Raportować postęp w pojętych działaniach i operacjach finansowych dotyczących projektu, które ich obejmują lub za które są odpowiedzialni – we właściwym czasie, który pozwala Partnerowi Wiodącemu na raportowanie postępu w całym projekcie do władz Programu.

Tabela poniżej przedstawia odpowiedzialności Partnera Wiodącego i pozostałych partnerów projektu.Formalna odpowiedzialność partnera


Etap projektu

Odpowiedzialność Partnera Wiodącego

Odpowiedzialność partnerów

Opracowywanie i składanie wniosku


Koordynacja wkładu partnerów. Opracowanie projektu i składanie wniosku o dofinansowanie.


Projekt i wniosek o dofinansowanie powinny być uzgodnione i wspólnie opracowane przez partnerów, włącznie z podziałem zadań w partnerstwie.

Współfinansowanie


Partner Wiodący zabezpiecza współfinansowanie i zapewnia, że wszyscy partnerzy, (włącznie z Partnerem Wiodącym) posiadają oświadczenie o współfinansowaniu dotyczące ich części dofinansowania. Zbiera Listy o Zobowiązaniach Organizacji Współpracujących , wskazując ich niekwalifikowalny wkład finansowy

Zabezpieczenie na czas współfinansowania dla składającego.

Oświadczenie o współfinansowaniu razem z wnioskiem o dofinansowanie
Podpisywanie umowy


PW podpisuje umowę o dofinansowanie z Instytucją Zarządzającą oraz zawiera umowy partnerskie ze wszystkimi Partnerami Składa kopie podpisanych Umów Partnerskich do WST z pierwszym Raportem z Postępu Projektu


Umowa Partnerska musi być podpisana przez wszystkich partnerów projektu. Podpisując umowę zobowiązują się oni do zrealizowania przypadających im części zatwierdzonych działań oraz wypełnienia finansowych zobowiązań.

Realizacja

Pomimo, że PW jest w pełni odpowiedzialny za zapewnienie realizacji całego projektu, każdy z partnerów musi odgrywać aktywną rolę w realizacji projektu. PW zapewnia, utworzenie wspólnego dla całego projektu systemu (np. wspólnego zarządzania projektem, grupy sterujące projektem) jak również koordynację działań i wkłady wszystkich partnerów na poziomie projektu.

Każdy z partnerów jest odpowiedzialny za przeprowadzenie działań wyznaczonych we wniosku o dofinansowanie i w Porozumieniu Partnerskim.


Finansowanie i raportowanie


PW zgodnie z zasadami Programu tworzy wewnętrzny system raportowania.
Zbiera wszystkie Raporty Partnerów z Postępu oraz Wzory Kosztów Dzielonych. Przygotowuje raport Partnera z Postępu dla własnych wydatków (włączając Certyfikat Kontrolera pierwszego Stopnia). Na tej podstawie opracowuje Raport z Postępu Realizacji Projektu i składa go do WST.
PW sprawdza, czy wydatki partnerów zostały zatwierdzone przez krajowych/zaaprobowanych kontrolerów pierwszego stopnia. PW zapewnia, że zostały raportowane tylko koszty poniesione na działania, które zostały ustalone.


Przygotowuje Raport Partnera z Postępu dla własnych wydatków i składa go (włącznie z certyfikatem Kontrolera Pierwszego Stopnia) do PW.
Każdy z partnerów jest odpowiedzialny za zapewnienie, że wydatki zostały potwierdzone przez krajowego/zaaprobowanego Kontrolera Pierwszego Stopnia. Certyfikaty i inne niezbędne dokumenty są dostarczone do PW najszybciej jak to jest tylko możliwe przed wyznaczonym przez niego terminem.

Płatności

PW otrzymuje refundację EFRR z Programu oraz przekazuje fundusze do pozostałych partnerów bez zbędnej zwłoki, w wysokości określonej w raporcie z postępu realizacji projektu.

Każdy Partner musi przedstawic dowód wpływu refundacji EFRR od PW na jego koncie (zostanie sprawdzone przez Kontrolera Pierwszego Stopnia danego Partnera)

Nieprawidłowości

PW musi zwrócić płatność do Programu niezwłocznie po wykryciu nieprawidłowości w wydatkach każdego z partnerów

PW odzyskuje te kwoty od partnerów projektu, u których nieprawidłowości zostały wykryte.Każdy partner ponosi odpowiedzialność za każdą nieprawidłowość w wydatkach, które zadeklarował.


Informacja I promocja

Partner Wiodący będzie informował WST o wydarzeniach w projekcie z trzytygodniowym wyprzedzeniem, tak aby możliwe było opublikowanie tych informacji na stronie internetowej Programu lub w celu promocji wydarzenia lub aby możliwe było przeprowadzenie wizyty w wydarzeniu przez przedstawicieli Programu (WST/Punkt Kontaktowy)

Każdy Partner będzie informował partnera Wiodącego o wydarzeniach w projekcie z wyprzedzeniem , które pozwoli PW przesłać informację o tym wydarzeniu z trzytygodniowym wyprzedzeniem

Dokumentowanie I przechowywanie dokumentów

Partner Wiodący jest odpowiedzialny za zapewnienie, że wszyscy partnerzy w projekcie składają i przechowują dokumenty projektu w bezpieczny i właściwy sposób do 31 grudnia 2020 r, ale nie krócej niż trzy lata po zamknięciu Programu (art. 90 Ogólnego Rozporządzenia UE 1083/2006

Każdy z Partnerów jest odpowiedzialny za zapewnienie, że dokumenty projektu są składane i przechowywane w bezpieczny i właściwy sposób do 31 grudnia 2020 r, ale nie krócej niż trzy lata po zamknięciu Programu (art. 90 Ogólnego Rozporządzenia UE 1083/2006. W zdecentralizowanym systemie dotyczącym kontroli pierwszego stopnia (Niemcy Dania, Litwa) partnerzy projektu powinni zawrzeć w umowie z Kontrolerem pierwszego stopnia klauzulę, która zapewnia, że dokumenty projektu są składane i przechowywane w bezpieczny i właściwy sposób do 31 grudnia 2020 r, ale nie krócej niż trzy lata po zamknięciu Programu (art. 90 Ogólnego Rozporządzenia UE 1083/2006. 1. Zasada dodatkowości

W projekcie powinny znaleźć się tylko działania, które są dodatkowe do tych, które są standardowo prowadzone przez zaangażowane w projekcie instytucje. Innymi słowy, Program nie finansuje zadań, które są zadaniami statutowymi organizacji partnera i byłyby przeprowadzane nawet jeśli nie byłoby dofinansowania z Programu.
 1. Wspólne podejście transgraniczne

Charakter transgraniczny projektów powinien być opracowany wspólnie przez partnerów pochodzących z różnych krajów oraz po zatwierdzeniu projektu, wspólnie realizowany z wykorzystaniem zasady Partnera Wiodącego (patrz rozdział 5.3 „Zasada Partnera Wiodącego”).


Wszyscy partnerzy w projekcie muszą pracować wspólnie i aktywnie żeby zapewnić, że projekt osiąga produktów i rezultatów uzgodnione w projekcie. Zgodnie z zapisami Art. 19 Rozporządzenia Ogólnego zostały wprowadzone nowe warunki współpracy (patrz poniżej).

Projekty we współpracy transgranicznej powinny spełniać przynajmniej dwa z czterech kryteriów wymienionych poniżej.Wymagania dla projektów współpracy transgranicznej:


WSPÓLNE PRZYGOTOWANIE

wszyscy partnerzy mają wkład w przygotowanie projektu;

Projekt w swojej metodologii zapewnia określone punkty wyjścia oraz uwzględnia różne warunki występujące w biorących udział krajach/regionach

partnerzy określają jak projekt będzie wdrażany. Wspólne opracowanie celów i produktów, budżetu, czasu realizacji i odpowiedzialności za komponenty jak również zadania do osiągnięcia celów;

Zidentyfikowanie wiedzy i doświadczeń, które wnosi każdy z partnerów do projektu oraz określenie, czego każdy z partnerów spodziewa się z realizacji projektu.


WSPÓLNA REALIZACJA

Pomimo, że PW bierze odpowiedzialność za cały projekt, każdy z partnerów będzie odpowiadał za realizację poszczególnych jego części;

każdy z partnerów odpowiada za realizację swojej części i zapewnia, że planowane działania są przeprowadzone, utworzone grupy tymczasowe oraz, że zajmie się nieprzewidzianymi sytuacjami ;

poszczególni partnerzy mają wkład do każdego komponentu.WSPÓLNY PERSONEL

każdy z partnerów ma zdefiniowane zadania i wyznaczoną załogę do wykonania swojej roli;

członkowie personelu koordynują swoje działania z pozostałymi osobami zaangażowanymi w te działania lub komponenty oraz regularnie wymieniają informacje;

nie będzie zbędnego powielania funkcji partnerskich w poszczególnych organizacjach partnerskich.WSPÓLNE FINANSOWANIE

projekt ma wspólny budżet z alokacją przyznaną partnerom zgodnie z działaniami, które będą przeprowadzali (budżet będzie odzwierciedlał rozbicie odpowiedzialności partnerów);

wszyscy partnerzy mają wkład w krajowe współfinansowanie.
 1. Wartość dodana współpracy transgranicznej

Ważne jest zapewnienie przez projekt efektu transgranicznego. Oznacza to, że projekt przynosi korzyści nie tylko dla jednego kraju lub miejsca lecz jego rezultaty będą widoczne i istotne dla całego obszaru projektu.


Należy znaleźć właściwy sposób na przedstawienie we wniosku o dofinansowanie wartości dodanej wynikającej ze współpracy transgranicznej.
Nie należy planować projektu dla jednego celu – osiągnięcia dofinansowania, zabezpieczającego jakieś wypłaty lub jako przysługa dla organizacji partnerów. Cel przede wszystkim, musi odwoływać się do rzeczywistych potrzeb i odnosić się do problemów widocznych w codziennej pracy w zaangażowanych instytucjach, które mogą być zmniejszone poprzez współpracę transgraniczną.
Przykład 1: Celem projektu jest wprowadzenie intermodalnego pasażerskiego ruchu przy przekraczaniu granicy. Pasażerowie mogliby mieć możliwość przybycia publicznym transportem na prom, przeprawiienia się do drugiego kraju promem przez morze i kontynuowania podróży publicznym środkiem transportu po drugiej stronie granicy. Rozwiązaniem tego problemu jest konieczność doracowania sprzężenia pomiędzy różnymi środkami transportu po obu stronach granicy (np. rozkłady jazdy operatorów promu oraz dostawców publicznego transportu są skorelowane). Wymaga to skoordynowanego działania po obu stronach granicy. Jeśli tylko jedna strona granicy zostanie wzmocniona, pasażerowie mogliby stanąć przed problemem niemożności kontynuowania swojej podróży. Cel wprowadzenia dodatkowego pasażerskiego ruchu przygranicznego mógłby być trudny do osiągnięcia. Dlatego taki projekt skierowany jest do autentycznego problemu transgranicznego, który nie może być rozwiązany bez działań transgranicznych.
Przykład 2: Projekt ma na celu wynalezienie procedury innowacyjnej oczyszczalni ścieków. Poprawi ona wydajność istniejących komunalnych urządzeń w różnych krajach i w ten sposób konsekwencji poprawi jakość wody w Morzu Bałtyckim. Punktem wyjścia jest plan technologiczny, który został z powodzeniem wykorzystany na urządzeniach komunalnych w jednym z krajów i który przynosi korzyści innym gminom po drugiej stronie granicy. W pierwszym etapie eksperci ze wszystkich uczestniczących w projekcie krajów wspólnie przeglądają plan i jego zastosowanie. Na tej podstawie partnerzy dostosowują technologie do różnych standardów technologicznych w zaangażowanych krajach i dalej udoskonalają odwołując się do rekomendacji międzynarodowych grup ekspertów. W następnym kroku dostosowana i udoskonalona technologia jest wprowadzana i testowana w jednym pilotażowej oczyszczalni w każdym kraju biorącym udział. Przeprowadzane testy są wspólnie oceniane. Na tej podstawie dawane są rekomendacje do przekazywania pomysłu do następnych oczyszczalni ścieków na obszarze Południowego Bałtyku. Podręcznik, przeprowadzanie warsztatów oraz konsultacje na miejscu przestawiają rezultaty produktu i udoskonalone urządzenia do innych zainteresowanych gmin. Umowy ze Stowarzyszeniam Władz lokalnych w krajach biorących udział zapewniają, że modelowe rozwiązanie jest dalej promowane po zakończeniu projektu. Dlatego projekt wzmacnia lokalne działania, poprzez tworzenie pomostów wymiany i transfer dobrych praktyk przez granicę. Docelowe rozpowszechnianie zapewnia związek i wpływ na cały obszar Południowego Bałtyku. 1. Czas trwania projektu

Każdy projekt ma ograniczony czas trwania. W wyznaczonym okresie czasu działania w projekcie muszą zostać zakończone, osiągnięte cele i spodziewane rezultaty . Rekomendowane jest, aby projekty, które chcą otrzymać dofinansowanie z Programu Południowy Bałtyk trwały pomiędzy 24 i 36 miesięcy. Mając na uwadze ostatni etap realizacji Programu wszystkie projekty muszą być zakończone najpóźniej przed 31 grudnia 2014.


W Programie Południowy Bałtyk do zdefiniowania czasu trwania projektu niezbędne jest wzięcie pod uwagę następujących szczegółów:


 • Proces prac międzynarodowych generalnie zabiera więcej czasu niż taka sama praca na poziomie „normalnym” lokalnym lub regionalnym. Powodem może być na przykład, że personel musi pracować w niecodziennym, zagranicznym języku lub tłumaczenie dokumentów jest niezbędne przed rozpoczęciem następnego kroku. Również negocjacje oraz dostosowanie do drugiej strony granicy może zajmować więcej czasu z powodu kulturalnych i proceduralnych różnic.
 • Zasadne jest planowanie „bezpiecznego okresu czasu” do 3 miesięcy po zatwierdzeniu projektu, w którym realizacja będzie się dopiero „rozkręcała” jako, ze zwykle wymagany jest pewien czas zanim projekt i jego partnerzy będą w pełni operacyjni.

Najwcześniejszym możliwym dniem do rozpoczęcia realizacji projektu jest dzień następny po dniu, w którym został zarejestrowany wniosek w WST. (patrz również rozdział 6.6 „Okresy kwalifikowalności kosztów projektu”, podrozdział „data rozpoczęcia i zakończenia projektu”). Jednakże, musi być potwierdzone przez projekt, że realizacja działań w projekcie przed zatwierdzeniem przez Komitet Sterujący i podpisaniem umowy o dofinansowanie z Instytucją Zarządzającą odbywa się na własne ryzyko Partnera. i w przypadku niezatwierdzenia projektu nie zostanie dofinansowany żaden koszt poniesiony na działania, które mogą być dofinansowane w Programie. W związku z tym nie wszyscy Partnerzy mogą chcieć i mieć możliwość rozpoczęcia szerokich i kosztownych działań przed zatwierdzeniem projektu. Konstruowanie umowy o dofinansowanie oraz jej podpisywanie zwykle trwa 3 miesiące od decyzji Komitetu Sterującego, gdyż w przypadku gdy są do wyjaśnienia pozostałe kwestie we wniosku o dofinansowanie, dodatkowe warunki potrzebne do zatwierdzenia projektu , muszą one być wyjaśnione i uzupełnione w okresie klaryfikacji pomiędzy PW a WST, przed podpisaniem umowy.
 • Program Południowego Bałtyku spodziewa się, że jego projekty przeprowadzą właściwe rozpowszechnienie działań oraz stworzą warunki do zapewnienia trwałości rezultatów i stworzą międzynarodowe sieci. Wymaga to zaplanowania dodatkowego czasu na zakończenie projektu, po zakończeniu pracy dotyczącej projektu.


 1. Wielkość budżet projektu

Każdy projekt wymaga opracowania rzeczywistego i wykonalnego budżetu na czas jego życia i realizacji. W ramach Programu Południowy Bałtyk nie ma szczególnych limitów dla budżetów projektów, jednak podczas oceny propozycji projektowych wielkość budżetu jest sprawdzana w porównaniu do spodziewanych rezultatów (nakłady do efektów – ang. value for money). Mimo to zakłada się, że projekty składane do dofinansowania w priorytecie drugim (poza działaniem 2.4) będą miały większy budżet, jako że w tym priorytecie mogą być realizowane inwestycje na małą skalę (patrz rozdział 6.2 „Linie budżetowe”, podrozdział „Linia budżetowa 4: Inwestycje/wyposażenie).
W ramach Program Południowy Bałtyk zaleca się, aby:
 wielkość budżetu projektów mieściła się w przedziale 500 000 EUR a 1 000 000 EUR (wkład EFRR), jednakże podkreśla się, że projekty są oceniane zgodnie z zasadą „nakłady do efektów” oraz pod względem jakości projektu, dlatego zarówno projekty o mniejszej jak i większej wartości mogą być zatwierdzane przez Komitet Sterujący;

szczególnie projekty obejmujące pilotażowe inwestycje na małą skalę w Działaniu 2.1, 2.2, i 2.3 Osi Priorytetowej 2 mogą uzasadnić wyższą całkowitą kwotę dofinansowania EFRR,

budżety projektów w Działaniu 2.4 (“Inicjatywy społeczności lokalnych”) mogą zostać zmniejszone do minimum 50 000 EUR (wkład EFRR).

 1. Działania projektu i komponenty

Program Południowego Bałtyku definiuje pojęcie działanie jako grupę zadań przeprowadzonych przez Partnerów, które są niezbędne do właściwej realizacji projektu i osiągnięcia celów projektu. Niezbędne jest wymienienie i opisanie działań w taki sposób, że odpowiedzialności i etapy pracy Partnerów są jasne i zrozumiałe. Jednakże Program nie wymaga dostarczania dalszych szczegółów na poziomie poszczególnych zadań.


Przykład: Projekt obejmuje działanie „stała publikacja e-biuletynu” Jest on wymieniony we wniosku w „harmonogramie finansowym i działań”. Wymaga on takich zadań jak :”dostarczenie treści”, „dostarczenie adresów emailowych do sporządzenia listy””przygotowanie rozplanowania”, itd. Jednakże nie muszą one być wymienie we wniosku.
Działania, które będą przeprowadzone w projekcie muszą być logicznie zorganizowane w Komponenty i od tej chwili budują strukturę projektu. Innymi słowy Komponenty są narzędziami do stworzenia struktury zawartości projektu. Pozwalają one grupować działania, które są podobne w charakterze i celach i które mają na celu osiągnięcie specyficznie ustalonych celów. Nie ma umiejscowienia typu wydatków lub chronologii działań w projekcie, które wyznaczają ich przynależność do określonego Komponentu.
Przykład: Działania takie jak „stała publikacja biuletynu”, „przygotowywanie i utrzymanie strony projektu” oraz „przeprowadzenie konferencji dla twórców polityki regionalnej” powinno być zgrupowane w Komponencie 2 „Komunikacja i rozpowszechnianie”
W celu ułatwienia budowania struktury i zarządzania projektem, Program Południowego Bałtyku utworzył możliwą liczbę Komponentów związaną z realizacją projektu pomiędzy 3 do 5. Wyjątkiem są projekty z ogólnym kwalifikowalnym budżetem projektu do 200 000EUR, mają one możliwość grupować wszystkie realizowane działania i koszty w jeden komponent.
W przypadku, kiedy całkowity budżet kwalifikowalny jest większy niż 200 000 EUR, musi on zawierać obowiązkowo dwa komponenty, co wstępnie zostało zdefiniowane w Programie:

 • Komponent 1 „Zarządzanie i koordynacja”

 • Komponent 2 „Komunikacja i rozpowszechnianie”

Przynajmniej jeden, lecz maksymalnie trzy z dalszych Komponentów muszą być zależne od treści (ang. content-related).Zasięg i nazwa Komponentów 3 i 5 może być zdefiniowana przez projekt w odniesieniu do jego specyficznego celu i kompozycji (np. „Wzmocnienie zdolności instytucji zarządzających ryzykiem”, „Pilotażowe działania w transgranicznym zarządzaniu ryzykiem”).

Dodatkowo, obowiązkowe jest dla wszystkich projektów, które występują o zwrot EFRR dla działąń przygotowawczych i kosztów objętych Komponentem „0” „Koszty przygotowawcze” które zostały poniesione na działania przygotowawcze przeprowadzone przed złożeniem wniosku (patrz również Rozdział 6.6 „Okresy kwalifikowalności kosztów projektu”


 1. Cele projektu, rezultaty i produkty

Spodziewa się, że projekty zgłaszane do dofinansowania w Programie Południowego Bałtyku będą dotyczyły problemów, korzyści i potrzeb dla rozwoju, które istnieją na obszarze Programu jak również dostarczyają rozwiązania, które mogłyby przynieść korzyść dla całego obszaru Południowego Bałtyku. W tym kontekście muszą być wyróżnione trzy kategorie:
 • Cele projektu można zdefiniować jako pożądaną przyszłą sytuację, która zostanie osiągnięta w konsekwencji zrealizowania projektu.
 • Rezultaty są bezpośrednim efektem realizacji całego projektu raczej niż oddzielnych działań. Rezultaty projektu mogą być opisane zarówno jako środki, które są rozwijane w czasie trwania realizacji projektu (np.”sieci transgraniczne wspierające rozpoczęcie (założycieli)”, „porozumienia pomiędzy dostawcami transportu”), lub jako rezultaty zgłaszania takich środków (np.„ wzrost liczby rozpoczynających (założycieli) na obszarze Południowego Bałtyku”, „wzrost jakości usług transportowych”). Rezultaty zmieniają pierwotna sytuację, która została zaprezentowana przed realizacja projektu. W ten sposób mają one istotny wkład w osiągnięcie celów projektu.
 • Produkty pochodzą bezpośrednio z działań projektu. Mogą być do nich łatwo przypisane (np. działanie „strategia kierowania i monitorowania projektu” w Komponencie 1 mogłaby mieć produkt : „regulamin Grupy Sterującej”, „spotkania Grupy Sterującej” Produkty są produktami rzeczywiście dostarczanymi podczas realizacji projektu i są środkami do osiągnięcia rezultatów projektu (np. ulotki promujące wzory oszczędzania energii.
 1. Wykorzystanie wskaźników

Program Południowego Bałtyku wymaga aby pomiary osiągnięcia celów projektu, wkładu projektu do celów Programu Południowego Bałtyku oraz postęp w realizacji projektu były mierzone poprzez system wskaźników. Projekty muszą zdefiniować i zastosować dwa rodzaje wskaźników: • Rezultatu są mierzone tylko na koniec okresu realizacji projektu poprzez zastosowanie wskaźników rezultatu. Zadaniem wskaźników rezultatu jest dostarczenie informacji czy projekt został zrealizowany i osiągnął cel. Wspomniana powyżej ocena będzie miała miejsce podczas procedury zatwierdzania ostatniego Raportu z postępu projektu przeprowadzonego przez WST oraz IZ

Dla zapewnienia, że rezultaty projektu są komplementarne z rezultatami Programu oraz jego celami, zostały zdefiniowane dwa typy wskaźników rezultatu:
 • Uniwersalne wskaźniki rezultatu, które korespondują z uniwersalnymi rezultatami Programu Południowego Bałtyku
 • Specyficzne wskaźniki rezultatu, które korespondują ze specyficznymi celami poszczególnych Działań

Każdy projekt występujący o dofinansowanie z funduszy Programu Południowego Bałtyku musi mieś wkład do przynajmniej jednego rezultatu uniwersalnego oraz jednego specyficznego rezultatu. Wskaźniki rezultatu, które zostały wstępnie zdefiniowane przez Program są wymienione w tabeli poniżej. Projekty mogą wybierać odpowiednie wskaźniki do Wniosku o Dofinansowanie. Inne przykłady wskaźników specyficznych oraz wskaźników rezultatów dla każdego działania w Programie zostały oddzielnie podane w Rozdziale 2 „Szczegółowy opis osi priorytetowych”.


Dodatkowo zachęca się, aby definiować przyszłe rezultaty i wskaźniki rezultatów w odniesieniu do ich specyficznej zawartości. Silnie jest rekomendowane wykorzystanie tych opcji, jako że mogą one być użytecznym narzędziem dla opisywania unikalnego charakteru projektu i wyjaśniania jego celu. Może to być korzystne zarówno wewnętrznie w relacjach z Partnerem oraz zewnętrznie w celu przedstawienia bardziej czytelnego obrazu projektu dla rzeczoznawcy jak i organów Programu.

Finansowa ingerencja w pierwszej kolejności produkuje pewne produkty w projekcie. Te produkty mierzone są poprzez wskaźniki produktu, które są osobno zdefiniowane przez dany projekt w nawiązaniu do jego zdefiniowanych produktów (np. „spotkania grupy sterującej”. Rolą wskaźników produktu jest monitorowanie postępu projektu przez cały czas realizacji. Dlatego wartość wskaźnika produktu zwykle wzrasta wraz z postępem realizacji projektu (np. „liczba rozpowszechnionych broszur”, „liczba opracowanych studiów wykonalności”. Muszą być one monitorowane w każdym Raporcie z Postępu Projektu. Niektóre różnice pomiędzy wskaźnikami produktu pierwotnie planowanymi we wniosku o dofinansowanie a wartościami rzeczywiście osiągniętymi podczas realizacji projektu są nieuchronne. Zarządzanie takimi różnicami jest opisane w Rozdziale 9.8 Zmiany w projekciePrzykłady możliwych produktów i wskaźników produktu zostały podane w Rozdziale 2 „Szczegółowy opis osi priorytetowych”. Pozwala się i zachęca do wprowadzania swoich własnych produktów i wskaźników produktu, które są bardziej bezpośrednio związane z treścią projektu
Wskaźniki rezultatu projektu wstępnie zdefiniowane w Programie Południowy Bałtyk


Uniwersalne

Liczba politycznych porozumień będących rezultatem działań projektów, które zostały podpisane w czasie trwania projektu

Liczba sieci transgranicznych utworzonych na podstawie formalnych porozumień

Liczba organizacji zaangażowanych w nowe/usprawnione sieci transgraniczne opartych na formalnych porozumieniach

Kwota (EUR) inwestycji zrealizowanych z funduszy Programu w czasie życia projektu

Kwota (EUR) otworzonych inwestycji publicznych, lecz nie zrealizowanych w Programie

Kwota (EUR) otwartych prywatnych inwestycji

Działanie 1.1

Liczba transgranicznych powiązań pomiędzy NGOsami na obszarze Południowego Bałtyku

Liczba nowych usług sprzyjających relacjom pomiędzy NGOsami na obszarze Południowego Bałtyku

Liczba nowych struktur sprzyjających relacjom pomiędzy NGOsami na obszarze Południowego Bałtyku

Działanie 1.2

Liczba zintegrowanych/wspólnych usług i ofert szkolnictwa wyższego i instytucji rynków pracy na obszarze Południowego Bałtyku

Liczba nowych struktur sprzyjających współpracy pomiędzy szkolnictwem wyższym a instytucjami rynku pracy na obszarze Południowego Bałtyku

Liczba praktycznych rozwiązań wzmacniających dostępność ofert edukacyjnych po obu stronach granicy i na obszarze przygranicznym

Działanie 1.3

Liczba połączeń transportowych i/lub usług o wzmocnionej jakości i/lub wymienialności na obszarze Południowego Bałtyku

Liczba przygotowanych i uzgodnionych rozwiązań skupiających się na likwidowaniu wąskich gardeł i utraconych połączeń w systemie transportowym na obszarze Południowego Bałtyku

Działanie 2.1

Liczba instytucji ze wzmocnioną zdolnością w zarządzaniu środowiskiem Południowego Bałtyku

Liczba wzmocnionych metod/instrumentów do zarządzania środowiskiem Południowego Bałtyku

Działanie 2.2

Liczba zastosowanych energii odnawialnych lub rozwiązań oszczędzania energii na obszarze Południowego Bałtyku

Liczba przeszkolonych w wykorzystaniu odnawialnych źródeł energii i wzorów oszczędzania energii

Działanie 2.3

Liczba nowych koncepcji i rozwiązań dla bardziej efektywnego wykorzystania naturalnego i kulturalnego dziedzictwa dla rozwoju regionalnego na obszarze Południowego Bałtyku

Liczba instytucji odpowiedzialnych za zarządzanie miejscami dziedzictwa naturalnego i kulturalnego ze wzmocnionymi zdolnościami

Działanie 2.4

Liczba lokalnych instytucji (np. władze lokalne, NGOsy) zaangażowanych w intensyfikację interkulturalnego dialogu)

Liczba ludzi objętych intensyfikacją interkulturalnego dialogu

Liczba ludzi z władz publicznych objętych transgranicznymi działaniamiPodczas definiownia spodziewanych efektów projektu oraz związanych z tym wskaźników, wnioskujący może przeprowadzić następujące kroki: 1. Utworzyć cele projektu

 2. Wyselekcjonować i określić ilościowo rezultaty uniwersalne i specyficzne tak aby zostały osiągnięte cele projektu

 3. Wprowadzić pozostałe rezultaty i wskaźniki rezultatu dla lepszego przedstawienia projektu jego unikalnego charakteru oraz założonego poziomu. Ilościowe określenie dodatkowych wskaźników rezultatu.

 4. Wyszczególnić produkty, które są niezbędne do osiągnięcia rezultatów projektu. Zdefiniować wskaźniki produktu i określić je ilościowo. 1. Zarządzanie projektem

Dla zapewnienia sprawnej realizacji projektu, Partner Wiodący musi stworzyć właściwy system zarządzania i koordynacji. on składa się z następujących trzech kluczowych pozycji: • osoba odpowiedzialna za utworzenie, realizację oraz stworzenie systemu koordynacji w projekcie (koordynator projektu). Osoba taka powinna mieć doświadczenie w zarządzaniu projektami unijnymi, w tematach priorytetowych projektu oraz powinna mieć doświadczenie w pracy z zespołami międzynarodowymi. Poza odpowiedzialnościami tj. monitorowaniem postępów realizacji projektu, występowaniem w roli punktu kontaktowego dla partnerów, zapewnieniem prawidłowego przepływu informacji pomiędzy partnerami, itp., koordynator projektu powinien być siłą napędową dla partnerstwa oraz mobilizować partnerów do osiągnięcia celów założonych we wniosku o dofinansowanie;

 • Wyznaczony lub wskazany przez Partnera Wiodącego we wniosku o dofinansowanie powinien również zostać menadżer finansowy, w celu zapewnienia profesjonalnego finansowego zarządzania projektem. Osoba ta powinna być odpowiedzialna za rachunki, zarządzanie budżetem projektu, raportowanie kwestii finansowych w raporcie z postępu realizacji projektu, sprawdzanie kwalifikowalności kosztów oraz przestrzeganie profilu finansowego w projekcie. Aby zapewnić właściwe przeprowadzenie tych funkcji, menadżer finansowy musi posiadać wiedzę na temat zasad księgowania, unijnego i krajowego prawodawstwa dotyczącego zarządzania EFRR, zamówień publicznych i kontroli finansowej. Menadżer finansowy ściśle współpracuje z koordynatorem projektu, kontrolerami pierwszego stopnia oraz partnerami projektu w celu utworzenia efektywnego monitoringu projektu oraz finansowego zarządzania projektem;

 • W celu stosowania się do wymogów unijnych dotyczących informacji i promocji Partner Wiodący powinien również wskazać osobę odpowiedzialną za informację i promocję (ang. Information Officer), która będzie odpowiedzialna głównie za tworzenie i realizację działań informacyjnych projektu. Jeśli partnerzy nie wyznaczą takiej osoby, zadania związane z działaniami informacyjnymi i promocyjnymi powinien koordynować koordynator projektu. Zaleca się, aby WST został poinformowany o wyznaczonej osobie odpowiedzialnej za informacje najpóźniej w pierwszym złożonym raporcie z postępu realizacji projektu.

Powierzając główną rolę w projekcie koordynatorowi i menadżerowi finansowemu zaleca się zaplanować ich udział jeśli to możliwe, już na etapie projektowania wniosku o dofinansowanie (np. jeśli nie narusza to zasad dotyczących zamówień publicznych w danym kraju). Odkąd język angielski jest oficjalnym oraz roboczym językiem w Programie Południowy Bałtyk, konieczne jest, aby wspomniana powyżej kadra posiadała bardzo dobrą znajomość języka angielskiego (zarówno w mówieniu jak i pisaniu)
 1. Trwałość rezultatów projektu

Celami Programu Południowego Bałtyku są trwałość efektów oraz wartości dodanej w długim okresie rozwoju obszaru Południowego Bałtyku. Dlatego projekty powinny przewidzieć właściwe instytucjonalne i finansowe mechanizmy pozwalające na utrzymanie ich produktów. W tym aspekcie należy zwrócić uwagę nie tylko na materialne produkty (np. inwestycje transgraniczne), których wykorzystanie nie może być znacząco modyfikowane w ciągu 5 lat po zakończeniu realizacji projektu (patrz również rozdział 9.7 „Utrzymanie rezultatów projektu oraz dokumentacji projektowej po zamknięciu Programu”). Należy również zapewnić utrzymanie miękkich produktów (np. podręcznik dokumentujący rezultaty działań pilotażowych czy innych dobrych praktyk) w publicznych domenach (np.poprzez utrzymanie strony internetowej projektu) oraz zabezpieczenie międzynarodowych rezultatów (np. utworzona nowa międzynarodowa sieć współpracy) ponad horyzontem czasowym projektu (np. polityczne porozumienia, plany działania itp.)


Badania instytucjonalnej i finansowej trwałości rezultatów mogą być sprawniejsze jeśli odpowiednie środki zostaną zabezpieczone podczas opracowywania projektu oraz jasno określone już we wniosku o dofinansowanie. Oznacza to, że należy określić instytucję, która będzie odpowiedzialna za utrzymanie rezultatów i kontynuowanie procesu rozwiązywania problemów rozpoczętego w czasie trwania projektu, jak również środki finansowe spoza Programu, które zostaną wykorzystane do w/w celów. Również właściwe umocowanie rezultatów pomiędzy grupami docelowymi oraz końcowymi użytkownikami rezultatów projektu mogą mieć wkład do efektów trwałości.


 1. Innowacyjność

Program Południowego Bałtyku promuje projekty innowacyjne, które zajmują się wyzwaniami, problemami lub możliwościami, rozwiązują je w oryginalny i nie schematyczny sposób, obiecujący znaczącą korzyści w porównaniu z dotychczasowymi sposobami rozwiązywania problemów w ramach strategii realizowanych na obszarze Południowego Bałtyku.


Jako, że Program skupia się na rozwoju lokalnym i regionalnym, jest on rozpatrywany jako innowacyjny nie tylko w przypadku kiedy jego założenia i metodologia sa postępowe w porównaniu do aktualnego stanu wiedzy/rozwoju. Projekt będzie również innowacyjny jeśli promuje zastosowanie nowych metod rozwoju w sferze naukowej pomiędzy praktykami i/lub przynosi postępowe podejście lub metodologię do nowych grup użytkowników w innych krajach (np. transfer „szwedzkiego” podejścia do Danii, wykorzystanie w podejściu/metodologii która została z powodzeniem zastosowana w poprzednich projektach w innych programach Europejskiej Współpracy Terytorialnej dla geograficznie komplementarnego projektu na obszarze Południowego Bałtyku, itp.) W każdym przypadku, wpływ innowacji powinien być tak szeroko rozpowszechniany jak to tylko możliwe poprzez zaplanowanie skutecznego mechanizmu rozpowszechniania informacji.
Dobrym sposobem dla zapewnienia innowacyjności z tej perspektywy jest dokładne sprawdzanie i porównywanie nie tylko innych projektów w Programie Południowego Bałtyku, ale również innych projektów INTERREG/EWT, które zostały zrealizowane na obszarze Południowego Bałtyku. Wnioskodawcy są zachęcani do konsultacji na stronach Programu oraz w WST, gdzie mogą znaleźć więcej informacji na temat projektów, które były lub są realizowane na w/w obszarze.

.1   2   3   4   5   6   7   8


©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna