Podręcznik programu ang. Programme ManualPobieranie 5,42 Mb.
Strona2/8
Data15.02.2018
Rozmiar5,42 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8


Oficjalnym językiem Programu Południowy Bałtyk 2007-2013 jest język angielski, a więc wiążące są dokumenty programowe tylko w jęz. angielskim. Dokumenty przetłumaczone na języki narodowe mają wyłącznie charakter pomocniczy dla potencjalnych beneficjentów Programu.Współfinansowany przez Unię Europejską

(Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego)

Spis treści


1. OGÓLNE INFORMACJE O PROGRAMIE 5

1.1Program Południowy Bałtyk jako część Europejskiej Współpracy Terytorialnej 5

1.2Obszar kwalifikowalny Programu Południowy Bałtyk 6

1.3Finansowanie Programu Południowy Bałtyk 8

1.4Współczynnik dofinansowania 9

1.5Różnice pomiędzy Programem Południowy Bałtyk a innymi programami UE 9

Powiązania z Programem Obszar Morza Bałtyckiego (ang. BSR) 9

Powiązania z innymi programami transgranicznymi 9

Powiązania z Programem INTERREG IVC 11

Powiązania z programami Celów Konwergencja oraz Konkurencyjność regionalna i Zatrudnienie 11

1.6 Powiązania Programu Południowy Bałtyk ze Strategią Unii Europejskiej dla Regionu Morza Bałtyckiego (EUSBSR) i z jego Planem Działania 11

2. SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH 13

Oś priorytetowa 1: Konkurencyjność gospodarcza 13

Działanie 1.1: Rozwój przedsiębiorczości 13

(decyzją Komitetu Monitorującego działanie zamknięte dla 9-ego naboru) 13

Działanie 1.2: Integracja szkolnictwa wyższego i rynków pracy 16

Działanie 1.3: Dostępność transportowa 18

Oś priorytetowa 2: Atrakcyjność i wspólna tożsamość 20

Działanie 2.1: Zarządzanie Środowiskiem Morza Bałtyckiego 21

Działanie 2.2: Oszczędzanie energii i energia odnawialna 23

Działanie 2.3: Zrównoważone wykorzystanie zasobów naturalnych oraz dziedzictwa kulturowego dla rozwoju regionalnego 25

Działanie 2.4: Inicjatywy społeczności lokalnych 28

Oś priorytetowa 3: Pomoc Techniczna 313. CHARAKTERYSTYCZNE CECHY PROGRAMU POŁUDNIOWY BAŁTYK 33

4. KTO MOŻE BRAĆ UDZIAŁ W PROJEKTACH PROGRAMU POŁUDNIOWY BAŁTYK 35

Partnerzy z głównego obszaru 37

Partnerzy z obszaru przyległego 37

Partnerzy spoza obszaru kwalifikowalnego 375. CHARAKTERYSTYCZNE CECHY PROJEKTÓW PROGRAMU POŁUDNIOWY BAŁTYK 38

6. BUDŻET PROJEKTU I KOSZTY KWALIFIKOWALNE 54

Linia Budżetowa 1: „Personel” 56

Linia Budżetowa 2: Podróż i zakwaterowanie. 60

Linia budżetowa 3: Administracja 62

Linia budżetowa 4: Inwestycje/wyposażenie. 65

Linia budżetowa 5: Ekspertyzy zewnętrzne i usługi 70

Dochody wygenerowane w czasie trwania projektu 73

Dochody generowane po zamknięciu projektu 73

Koszty przygotowawcze 76

Koszty związane z realizacja projektu 76

Koszty związane z zamykaniem projektu 77

Data rozpoczęcia i zakończenia projektu. 777. TWORZENIE PROJEKTU ORAZ WNIOSKOWANIE 89

8. PROCEDURA WYBORU PROJEKTÓW 94

9. WDRAŻANIE PROJEKTU 98

Odstępstwa 102

Mało znaczące zmiany 102

Znaczące zmiany 103

Przedłużenie 104

10. MONITOROWANIE I SPRAWOZDAWCZOŚĆ 106

11. AUDYT I KONTROLA 113

12. PROMOCJA I INFORMACJA 121

Narzędzia dla zewnętrznej komunikacji 122

Strona internetowa projektu 123

Opis rozpowszechniania działań 123

Odniesienie do prawodawstwa UE 124

Stosowanie logo Programu i znaków UE. 124SKRÓTY


B+R (ang. R&D)

Badania i Rozwój (ang. Research & Development)

EFRR (ERDF)Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (ang. European Regional Development Fund)

GIS

System Informacji Geograficznej

IA (AA)

Instytucja Audytowa (ang. Audit Authority)

IC (CA)

Instytucja Certyfikująca (ang. Certifying Authority)

IZ (MA)

Instytucja Zarządzająca (ang. Managing Authority)

KE (EC)

Komisja Europejska (ang. European Commission)

KM (MC)

Komitet Monitorujący (ang. Monitoring Committee)

KS (SC)

Komitet Sterujący (ang. Steering Committee)

MŚP (SME’s)

Małe i średnie przedsiębiorstwa (ang. Small and Medium Enterprises)

NGO

Organizacje pozarządowe (ang. Non-governmental Organizations)

PB (SB)

Program Południowy Bałtyk (ang. South Baltic Programme)

PK (CP)

Punkt Kontaktowy (ang. Contact Point)

PW (LB)

Partner Wiodący (ang. Lead Beneficiary)

Rozporządzenie o EFRR

(ERDF Regulation)

Rozporządzenie(WE)Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 lipca 2006 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i uchylającym Rozporządzenie (WE) nr 1783/1999

Rozporządzenie Ogólne

(General Regulation)


Rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności i uchylające rozporządzenie (WE) nr 1260/1999

Rozporządzenie Wykonawcze

(Implementing Regulation)

Rozporządzenie (WE) nr 1828/2006 z dnia 8 grudnia 2006 r. ustanawiające szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności oraz rozporządzenia (WE) nr 1080/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

UE (EU)

Unia Europejska (ang. European Union)

WST (JTS)

Wspólny Sekretariat Techniczny (ang. Joint Technical Secretariat)


1   2   3   4   5   6   7   8


©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna