Podręcznik Procedur WdrażaniaPobieranie 1,29 Mb.
Strona1/10
Data06.11.2017
Rozmiar1,29 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Załącznik do uchwały Nr 1052/350/10

Zarządu Województwa Mazowieckiego


z dnia 26 maja 2010 r.


EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO
PROGRAM REGIONALNY

NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCISystem Realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego

2007 -2013

Warszawa, maj 2010 r.

1.Lista aktów regulujących realizację RPO WM 2007-2013 5

1.1. Akty prawa wspólnotowego 5 • 1.1.1.Rozporządzenia 5

 • 1.1.2.Dyrektywy 6

 • 1.1.3.Wytyczne i zasady 6

1.2. Akty prawa krajowego 7

 • 1.2.1.Ustawy i uchwały 7

 • 1.2.2.Rozporządzenia 8

 • 1.2.3.Dokumenty 8

 • 1.2.4.Akty prawa krajowego dotyczące pomocy publicznej 9

1.3. Wytyczne Ministra Rozwoju Regionalnego 10

1.4.Akty prawa wewnętrznego 12

1.5. Skrócony opis RPO WM 2007-2013 13

1.6.Cele RPO WM 2007-2013 14

1.7.Priorytety RPO WM 2007-2013 16

2.System instytucjonalny RPO WM 17

2.1. Instytucja koordynująca Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 17

2.2. Instytucja koordynująca Regionalny Program Operacyjny 18

2.3. Instytucja Zarządzająca 18

2.4. Instytucja Pośrednicząca II stopnia 28

2.5. Instytucja Audytowa 29

2.6. Instytucja Certyfikująca 30

2.7. Instytucja Pośrednicząca w Certyfikacji (IPOC). 32

2.8. Komitet Monitorujący 33

2.9. System Wykonawczy 36 • 2.9.1. Opis Systemu Zarządzania i Kontroli 36

 • 2.9.2. Instrukcja Wykonawcza IZ RPO WM 36

 • 2.9.3. Instrukcja Wykonawcza IP II 37

 • 2.9.4. Sposób koordynacji działań IZ- IP II 37

2.9.4.1. Poziom proceduralny 37

2.9.4.2.Zatwierdzanie sprawozdań 38

2.9.4.3. Zatwierdzanie Rocznego Planu Kontroli oraz monitorowanie jego realizacji 39

2.9.4.4 Analiza wyników kontroli zewnętrznych w IP II 393.Zasady dokonywania wyboru projektów 40

3.1. Harmonogram naboru wniosków 40

3.2. Klasyfikacja kryteriów wyboru projektów 40


 • 3.2.4. Kryterium bieżących potrzeb 42

 • 3.2.6. Kryteria szczegółowe dla działań RPO WM 2007-2013 42

3.3. Indykatywny Wykaz Indywidualnych Projektów Kluczowych 42

3.4.Procedura konkursowa 42 • 3.4.2 Etapy oceny wniosków w ramach RPO WM 43

3.5. Procedura odwoławcza 46

 • 3.5.1. Postanowienia ogólne dotyczące procedury odwoławczej 46

 • 3.5.2. Środki odwoławcze 47

 • 3.5.3. Protest 47

3.5.3.1. Wniesienie protestu 48

3.5.3.2. Rozpatrzenie protestu 48 • 3.5.4. Postępowanie przed sądami administracyjnymi 49

3.6. Projekty w ramach pomocy technicznej RPO WM 2007-2013 50

3.7.Ocena oddziaływania na środowisko 524.Zasady finansowania w ramach RPO WM 57

4.1. Przekazywanie środków w ramach RPO WM 57 • 4.1.1. Przepływy finansowe w ramach RPO WM 57

 • 4.1.2. Zasady wypłaty dofinansowania projektów w ramach RPO WM 59

4.2 System rozliczania i monitorowania wydatków 59

 • 4.2.1 Rozliczanie i monitorowanie wydatków projektu 59

4.2.1.1. Wniosek o płatność oraz Wniosek o płatność zaliczkową 59

4.2.1.2. Weryfikacja Wniosku o płatność oraz Wniosku o płatność zaliczkową 60

4.2.1.3. Zasady dokumentowania wydatków w ramach RPO WM 60


 • 4.2.2 Poświadczanie wydatków w ramach RPO WM 60

4.3. Kwalifikowalność wydatków 63

 • 4.3.1. Okres kwalifikowania wydatków 64

 • 4.3.2. Ocena kwalifikowalności wydatków 64

5.Zasady systemu sprawozdawczości 64

5.1. Monitorowanie 65

5.2. Rola Komitetu Monitorującego 65

5.3. Sprawozdawczość 67

5.4. Zasady sprawozdawczości 67

5.5. Zakres podmiotowy sprawozdawczości 68

5.6. Zakres przedmiotowy sprawozdawczości 68

5.7. Formy sprawozdawczości 69

5.8.Tryb sprawozdawczości 70

5.9. Terminy sprawozdawczości 70

5.10. Warunki dotyczące sprawozdawczości beneficjenta 71

6.Zasady raportowania o nieprawidłowościach 72

6.1. Definicja 72

6.2. Informacje przekazywane do KE 72

6.3. Instytucje zaangażowane w proces informowania o nieprawidłowościach 72

6.4. Zasady informowania o nieprawidłowościach 75

6.5. System informowania o nieprawidłowościach 75 • 6.5.1. Wstępne ustalenie administracyjne lub sądowe 76

 • 6.5.2.Zakwalifikowanie nieprawidłowości 77

 • 6.5.3. Informowanie o nieprawidłowościach podlegających raportowaniu do KE 78

 • 6.5.4. Weryfikacja raportów 79

 • 6.5.5. Informowanie o działaniach następczych 79

 • 6.5.6. Weryfikacja i przekazywanie informacji o nieprawidłowościach do KE 80

6.6. Odzyskiwanie środków 81

 • 6.6.1. Informacje ogólne 81

 • 6.6.2. Nieskuteczność postępowania windykacyjnego 81

 • 6.6.3. Wykrycie nieprawidłowości przez organy zewnętrzne 82

6.7. Ochrona informacji 82

6.8. Kurs euro 83

6.9. Obszary wrażliwe na wystąpienie nieprawidłowości 86

7. System Promocji i Komunikacji 86

7.1. Cele i założenia komunikacji i promocji 86

7.2. Instytucje zaangażowane 87

7.3. Obowiązki beneficjentów w zakresie informacji i promocji 888. Ewaluacja 88

8.1. System ewaluacji (monitorowanie) 88

8.2. Instytucje odpowiedzialne za proces ewaluacji 89

8.3.Planowanie ewaluacji (plany strategiczne i okresowe) 90

8.4. Zasady planowania/organizacji procesu ewaluacji 90

9. Słowniczek (skróty i terminy) 91

10.Załączniki do Systemu Realizacji RPO WM 2007-2013 93  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10


©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna