Podkarpacki Urząd WojewódzkiPobieranie 0,8 Mb.
Strona1/9
Data22.11.2017
Rozmiar0,8 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9

Podkarpacki Urząd Wojewódzki

w Rzeszowie

Wydział Finansów i Budżetu

F.III.0932 - 49 /10Protokół

kontroli problemowej przeprowadzonej w Powiatowym Inspektoracie Weterynarii w Tarnobrzegu, 39-400 Tarnobrzeg, ul. Konfederacji Dzikowskiej 20 - zwanego w dalszej części protokołu „ PIW w Tarnobrzegu.”
Kontrolę przeprowadziła:

- Wanda Skrzek - starszy inspektor wojewódzki w Wydziale Finansów

i Budżetu na podstawie upoważnienia Wojewody

Podkarpackiego F.IV.0939- 60/10 z dnia 14.10.2010

w dniach od 25.10.2010 r. do 03.12.2010 r. / bez dni-28,29.10.2010 r. i 12.11.2010 r. /

razem dni 25 dni roboczych.


Kontrolę przeprowadzono na podstawie art. 36 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r.

o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (Dz. U. Nr 31, poz.206) .
Przedmiot i zakres kontroli:
Całokształt gospodarki finansowej za 2009 rok w zakresie zagadnień:


 1. Gospodarki pieniężnej

 2. Realizacji dochodów i wydatków

 3. Przestrzegania realizacji procedur kontroli oraz zasad wstępnej oceny celowości zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatków

 4. Sprawozdawczości budżetowej

 5. Rozrachunków i windykacji należności

 6. Gospodarki środkami rzeczowymi i ich inwentaryzacji

 7. Gospodarki inwestycyjnej i remontowej

 8. Zamówień publicznych


Wykaz przepisów prawnych do przeprowadzenia kontroli:

- ustawa z dnia 30.06.2005 r. o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z 2005 r. z późn.

zm.)


- ustawa z dnia 29.09.1994 r. o rachunkowości ( tekst jednolity – Dz. U. Nr 76, poz. 694 z 2002 r. z późn. zm.)

- ustawa z dnia 29.09.1994 r. o rachunkowości ( tekst jednolity – Dz. U. Nr 152, poz. 1223

z 2009 r. z późn. zm.)

- rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14.06.2006 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji

dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł

zagranicznych ( Dz. U. Nr 107, poz. 726 z 2006 r. z późn. zm.)

- rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27.06.2006 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej

( Dz. U. Nr 115, poz. 781 z 2006 r.)

- ustawa z dnia 13.10.1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych ( tekst jednolity - Dz. U. Nr 11, poz. 74 z 2007 r.)

- ustawa z dnia 29.01.2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity –Dz. U. Nr 223 , poz. 1655 z 2007 r. z późn. zm.)

- rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28.07.2006 r. w sprawie szczegółowych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych jednostek sektora finansów publicznych ( Dz. U. Nr 142, poz.1020 z 2006 r. z późn. zm.)

- rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22.11.2001 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji ( Dz. U. Nr 137,poz.1541 z 2001 r. z późn .zm.)

- ustawa z dnia 17.12.2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych ( Dz. U. Nr 14,poz.114 z 2005 r. z późn. zm.)

- rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 czerwca 2006 r. w sprawie szczegółowego sposobu wykonywania budżetu państwa (Dz. U. z 2006 r. Nr 116, poz.784 z późn. zm.);

- rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 czerwca 2006 r. w sprawie rodzajów i trybu dokonywania operacji na rachunkach bankowych prowadzonych dla obsługi budżetu państwa oraz zakresu i terminów udostępniania informacji o stanach środków na tych rachunkach (Dz. U. z 2006 Nr 116, poz. 785 z późn. zm.);

- rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 czerwca 2006 r. w sprawie gospodarki finansowej jednostek budżetowych, zakładów budżetowych , gospodarstw pomocniczych oraz trybu postępowania przy przekształcaniu w inną formę organizacyjno - prawną (Dz. U. z 2006 r. Nr 116, poz. 783);

- ustawa z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity - Dz. U z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 r. z późn. zm.);

- rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 czerwca 2006 r. w sprawie zasad rachunkowości i planu kont w zakresie ewidencji podatków, opłat i nie opodatkowanych należności budżetowych dla organów podatkowych jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U z 2006 r. Nr 112 poz. 761);

- rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 listopada 2001 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2001 r. Nr 137 poz.1541 z późn. zm.);

- ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t. j. z 2000 r. Dz. U. nr 54, poz.654 z późn. zm.);

- rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 14 października 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad i wymagań, jakim powinna odpowiadać ochrona wartości pieniężnych przechowywanych i transportowanych przez przedsiębiorców i inne jednostki organizacyjne (Dz. U. z 1998 r. Nr 129 poz.858 z późn. zm.);

- Ustawa z dnia 22.08.1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 2005 r. Nr 145 poz.1221 z późn. zm.);

- rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 lipca 2006 r. w sprawie szczegółowego sposobu i trybu finansowania inwestycji z budżetu państwa (Dz. U. z 2006 r. Nr 120 poz.831);

- rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobu i trybu gospodarowania składnikami majątku ruchomego powierzonego jednostkom budżetowym, zakładom budżetowym i gospodarstwom pomocniczym (Dz. U. z 2004 r. Nr 191 poz. 1957 z późn zm.);

- ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. o Inspekcji Weterynaryjnej (Dz. U. z 2007 r. nr 121, poz. 842 z późn. zm.);

- ustawa z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. 2006 Nr 171, poz. 1225 z późn. zm.);

- ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. 2008 r. nr 213, poz. 1342).

Ustalenia wstępne:
1/.Powiatowym Lekarzem Weterynarii w Tarnobrzegu jest Pan Tadeusz Sech powołany na to stanowisko 15 lipca 1999 r. przez Prezydenta Miasta Tarnobrzega- pismo znak: Or.III.1141-3/99 . Pismem DG.III.-1120/5/04 z dnia 27.04.2004 r. Wojewoda Podkarpacki, poinformował Pana Tadeusza Secha o przekształceniu stosunku pracy z powołania, na umowę o pracę na czas nieokreślony, zgodnie z postanowieniami art.41 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r o Inspekcji Weterynaryjnej .
2/.Głównym Księgowym Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Tarnobrzegu jest Pani Elżbieta Kozłowska .Powierzenie pełnienia obowiązków Głównego Księgowego nastąpiło pismem Powiatowego Lekarza Weterynarii z dniem 1 czerwca 2006 roku. Umowa o pracę na czas nieokreślony z Panią Elżbietą Kozłowską została podpisana 15.06.1999 roku.

Zakres czynności p.o Głównej Księgowej zawarto w aktach kontroli na stronie nr 1.Dowód: akta kontroli – str.1
3/. Powiatowy Inspektorat Weterynarii działa na podstawie:

- ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. o Inspekcji Weterynaryjnej ( Dz. U. z 2007 r. Nr 121, poz. 842 z późn. zm.)

- zarządzenia Nr 11 Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 kwietnia 2004 r. w sprawie organizacji wojewódzkich, powiatowych i granicznych inspektoratów weterynarii ( Dz. U. MRiRW Nr 11, poz.12)


 • ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (jednolity tekst z 2005 r. Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) i obecnie ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r., która weszła w życie 1.01.2010 r.

oraz na podstawie zarządzeń Powiatowego Lekarza Weterynarii w Tarnobrzegu m.in.:
- Zarządzenia Nr 1/2010 z dnia 10 maja 2010 r. Powiatowego Lekarza Weterynarii w Tarnobrzegu w sprawie regulaminu organizacyjnego Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Tarnobrzegu.

Poprzednie Zarządzenie w sprawie regulaminu organizacyjnego Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Tarnobrzegu było z dnia 20 lutego 2008 r.

W § 3 Regulaminu określono:

pkt. 1 – Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Tarnobrzegu, zwany dalej Powiatowym Inspektoratem Weterynarii, jest państwową jednostka budżetową, zapewniającą obsługę realizacji zadań Powiatowego Lekarza Weterynarii w Tarnobrzegu wynikających z ustawy

z dnia 29 stycznia 2004 roku o Inspekcji Weterynaryjnej.

pkt.2 – Powiatowy Lekarz Weterynarii podlega Wojewódzkiemu Lekarzowi Weterynarii w Krośnie jako organ Inspekcji Weterynaryjnej szczebla powiatowego.

pkt.3 – Powiatowy Inspektorat Weterynarii podlega Powiatowemu Lekarzowi Weterynarii, który nim kieruje jako Powiatowy Lekarz Weterynarii

pkt.4 – Powiatowy Inspektorat Weterynarii jest dysponentem środków budżetowych trzeciego stopnia

pkt.5 – Koszty działalności Powiatowego Lekarza Weterynarii i Powiatowego Inspektoratu Weterynarii są pokrywane ze środków budżetu państwa, z wyjątkami wynikającymi z odrębnych przepisów

pkt.6 – Czynności wynikające ze stosunku pracy Powiatowego Lekarza Weterynarii nawiązanego w drodze powołania wykonuje Wojewódzki Lekarz Weterynarii w Krośnie

pkt.7 – Terenem działania Powiatowego Inspektoratu jest powiat tarnobrzeski : ziemski i grodzki

pkt.8 – Powiatowy Inspektorat Weterynarii wchodzi w skład niezespolonej administracji rządowej

pkt.9 – Powiatowy Lekarz Weterynarii oraz pozostali pracownicy Powiatowego Inspektoratu Weterynarii są członkami korpusu służby cywilnej, za wyjątkiem pracowników obsługi nie wchodzących w skład korpusu służby cywilnej

pkt.10 – Siedziba Powiatowego Inspektoratu Weterynarii mieści się w Tarnobrzegu przy ulicy Konfederacji Dzikowskiej 20.

- W § 4 Regulaminu określono:

pkt.1- W skład Powiatowego Inspektoratu Weterynarii wchodzą następujące komórki organizacyjne :

- zespół ds. zdrowia i ochrony zwierząt ,


 • zespół ds. bezpieczeństwa żywności, pasz oraz ubocznych produktów zwierzęcych,

 • zespół ds. finansowo- księgowych oraz ds. administracyjnych,/ 2 etaty –p.o Głównego ksiegowego pani Elżbieta Kozłowska i Specjalista ds. administracyjno-księgowych p.Wiktoria Safin/.

Dowód – akta kontroli na str. 1 i 2

- pracownia badania mięsa na obecność włośni.


- W § 5 określono:

pkt.1- Do wyłącznej kompetencji Powiatowego Lekarza należy : • Udzielanie pracownikom Powiatowego Inspektoratu pisemnych upoważnień do podejmowania określonych czynności w jego imieniu wraz z określeniem przedmiotowego zakresu upoważnienia,

 • Udzielenie pełnomocnictw do reprezentowania Powiatowego Lekarza w postępowaniu przed organami państwowymi i sądami,

 • Wyznaczanie lekarzy weterynarii niebędących pracownikami Inspekcji,

do wykonywania niektórych czynności pomocniczych, o których mowa w art.16 ust.1

pkt 2 ustawy o Inspekcji Weterynaryjnej, • podejmowanie decyzji o skierowaniu lekarza weterynarii do wykonywania na obszarze powiatu czynności koniecznych do likwidacji zagrożenia epizootycznego lub zagrożenia bezpieczeństwa produktów pochodzenia zwierzęcego lub w przypadku, gdy to jest niezbędne ze względu na ochronę zdrowia publicznego albo dla zabezpieczenia gospodarki narodowej przed poważnymi stratami.

 • w §6 określono, że Powiatowy Lekarz realizuje zadania wynikające z ustawy o służbie

cywilnej.


 • w § 8 określono:

 • przelewy, czeki i inne dokumenty obrotu pieniężnego i materiałowego, jak również inne dokumenty o charakterze rozliczeniowym, stanowiącym podstawę do otrzymania lub wydatkowania środków pieniężnych Powiatowego Inspektoratu podpisują : Powiatowy Lekarz lub jego Zastępca lub osoba upoważniona przez Wojewódzkiego Lekarza oraz Główny Księgowy lub inny pisemnie upoważniony przez Powiatowego Lekarza pracownik.

W rozdziale III Regulaminu opisano zasady realizacji zadań i kierowania Inspektoratu

i szczegółowe zakresy działania komórek organizacyjnych.

Do zadań zespołu ds. finansowo – księgowych należy w szczególności :

- prowadzenie rachunkowości jednostki oraz jej gospodarki finansowej,

- przygotowywanie projektu budżetu i planu wydatków,

- analiza wykorzystania środków finansowych, budżetowych i pozabudżetowych oraz

innych operacji gospodarczych oraz sposobu ich dokumentowania,


 • przygotowywanie projektów przepisów wewnętrznych wydawanych przez kierownika jednostki a dotyczących prowadzenia rachunkowości w szczególności zakładowego planu kont, obiegu dowodów księgowych, zasad przeprowadzania i rozliczania inwentaryzacji, ewidencji druków ścisłego zarachowania,

- prowadzenie kasy Inspektoratu zgodnie z obowiązującymi unormowaniami,

 • prowadzenie postępowań w sprawach udzielania zamówień publicznych,

W załącznikach do Regulaminu znajduje się schemat organizacyjny PIW w Tarnobrzegu

i wykaz symboli oznaczających poszczególne komórki organizacyjne i stanowiska pracy.
- Zarządzenia z dnia 10.05.2010 r. w sprawie wprowadzenia zasad polityki rachunkowości i

obiegu dokumentów finansowo-księgowych (poprzednie z 1.01.2007r.)

-Zarządzeniem Nr 2/2010 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Tarnobrzegu z dnia

2 sierpnia 2010 r, określono sposób prowadzenia kontroli zarządczej w PIW w Tarnobrzegu oraz zasad jej koordynacji.

-Regulamin pracy został ustalony Zarządzeniem Nr 2/2008 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Tarnobrzegu z dnia 1 marca 2008 r.

-Regulamin wypłat dodatkowego wynagrodzenia rocznego ustalono w kwietniu 2003 r.

-Regulamin zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych – 4 maja 2009 r.

-W jednostce ustalono stosowanie procedur zamówień publicznych o wartości nie przekraczającej 14.000 euro Zarządzeniem Powiatowego Lekarza Weterynarii nr 11/2008 z 31.12.2008 r.


Podkarpacki Wojewódzki Lekarz Weterynarii z/s w Krośnie ustanowił Powiatowego Lekarza Weterynarii w Tarnobrzegu dysponentem trzeciego stopnia środków budżetu państwa.

Obsługę środków finansowych dysponenta drugiego stopnia środków budżetu państwa części 85/18-Województwo Podkarpackie, prowadzi Wojewódzki Inspektorat Weterynarii z/s w Krośnie.- Zarządzenie nr 203/06 Wojewody Podkarpackiego z dnia 28 grudnia 2006 w sprawie ustanowienia dysponentów środków budżetu państwa części 85/18- Województwo Podkarpackie.

Zarządzeniem 2/2010 z dnia 10 maja 2010 r. Powiatowy Lekarz Weterynarii w Tarnobrzegu wprowadził zasady polityki rachunkowości i obiegu dokumentów finansowo księgowych .

W zarządzeniu opisano : 1. Ogólne zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych –zał.nr1 do zarządzenia,

 2. Metody wyceny aktywów i pasywów oraz ustalenia wyniku finansowego-zał.nr2,

 3. Sposób prowadzenia ksiąg rachunkowych- zał. nr 3,

 4. System ochrony danych w tym dowodów księgowych i ksiąg rachunkowych –zał. nr4

 5. Wykaz stosowanych programów i licencji – zł nr 5

Ad1/ Urządzenia księgowe prowadzone są w formie ręcznej /papierowej/ na podstawie: • ustawy z dnia 29.09.1994 r. o rachunkowości – tekst jednolity (Dz. U. Nr 76, poz.694 z 2002 r. z późn. zm.), rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 lipca 2006 r. w sprawie szczegółowych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych jednostek sektora finansów publicznych ( Dz. U. z 2006 r. Nr 142 poz.1020 z późn. zm.) i rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 14 czerwca 2006 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych ( Dz, U. z 2006 r. Nr107, poz. 726 z późn. zm.).

Księgi pomocnicze w jednostce prowadzone są do następujących kont księgi głównej:
 • 011- środki trwałe według księgi inwentarzowej środków trwałych

 • 013 – pozostałych środków trwałych według księgi inwentarzowej- wg.spisu inwentarza znajdującym się w każdym pomieszczeniu,

 • 101- kasa ,

 • 130 – rachunek bieżący oraz rachunki dochodów budżetowych i dochodów własnych,

 • 201 – rozrachunki z dostawcami wg. kontrahentów,

 • 221 – należności z tytułu dochodów budżetowych wg. podziałek klasyfikacji budżetowej,

 • 225 – rozrachunki z budżetami wg. poszczególnych tytułów,

 • 229- pozostałe rozrachunki publicznoprawne wg. . poszczególnych tytułów,

 • 231 – rozrachunki z tytułu wynagrodzeń, prowadzone w kartach wynagrodzeń dla pracowników jednostki i lekarzy weterynarii z którymi zawarto umowy zleceń

 • 240 – inne rozrachunki

 • 310 – materiały według kartotek ilościowo-wartościowych dla poszczególnych materiałów,

 • 400 – koszty według rodzaju i pozycji planu księgowego z uwzględnieniem klasyfikacji budżetowej,

Dowody księgowe w Powiatowym Inspektoracie w Tarnobrzegu numerowane są narastająco w obrębie miesiąca, dla każdej działalności osobno.

Kwiatriusz przychodowy jest numerowany narastająco i służy do przyjmowania wpłat z tytułu:

-dochodów budżetowych i czynszów

-dochodów własnych.

Dla każdej działalności sporządzane są oddzielne miesięczne raporty. Raporty kasowe numerowane są narastająco.


-Zarządzenie nr 9/2007 PLW w Tarnobrzegu z 1.08.2007 r. w sprawie ustalenia procedur kontroli finansowej oraz wstępnej oceny celowości wydatków w PIW w Tarnobrzegu

/na podst.art.47 ustawy z dnia 30.06.2005 r. o finansach publicznych/.Dowód akta kontroli od str. nr 3 do str. nr 17

-Zarządzenie nr 3/2010 PLW w Tarnobrzegu z dnia 2 sierpnia 2010 r w sprawie regulaminu kontroli zarządczej / na podst. art.69 ust 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych/.

-Regulamin gospodarowania samochodami w PIW w Tarnobrzegu- kwiecień 2003 r.

- Zarządzenie z 2 .01.1999 r w sprawie ustalenia normy zużycia paliwa na samochód osobowy Daewoo Lanos./ 8,5 l na 100 km/ i Daeoo Nubira 10,5 l na100 km.

Nr 5/2007 z dnia 23.11.2009 r. w sprawie ustalenia normy paliwa na samochód Skoda Roomster /9,2 l na 100 km/,

- Zarządzenie nr 10/2007 PLW w Tarnobrzegu w sprawie zatwierdzenia instrukcji magazynowej w PIW w Tarnobrzegu /oświadczenie Pani Wiktorii Safin o odpowiedzialności materialnej magazyniera z dnia 1.06.2006 r./,

- Instrukcja inwentaryzacyjna PIW w Tarnobrzegu obowiązująca od 1 kwietnia 2003 r.

- Zarządzenie nr 2/2008 PLW w Tarnobrzegu z 1.03.2008 r w sprawie wprowadzenia regulaminu pracy w PIW w Tarnobrzegu /w załączeniu znajdują się oświadczenia pracowników o zapoznaniu się z regulaminem pracy/.

- Zarządzenie Nr 3/2009 z 20.07.2009 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników PIW w Tarnobrzegu

- Nr 4/2009 z dnia 10.07.2008 r. w sprawie zasad tworzenia i przyznawania nagród pracownikom Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Tarnobrzegu

- Regulamin wypłat dodatkowego wynagrodzenia rocznego w PIW w Tarnobrzegu- kwiecień 2003 r.

- Nr 1/2009 z dnia 4 maja 2009 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Powiatowym Inspektoracie Weterynarii w Tarnobrzegu,

- Instrukcja w sprawie organizacji i zakresu działania archiwum zakładowego –2003 r.

-W jednostce ustalono stosowanie procedur zamówień publicznych o wartości nie przekraczającej 14.000 euro Zarządzeniem nr 11/2008 Powiatowego lekarza Weterynarii z dnia 31.12.2008 r.


Kontrolowana jednostka posiada niżej wymienione środki lokomocji:

1.Daewoo Nubira 1.6 SX ,

2.Deawoo Lanos 1.6 SX,

3.Skoda Roomster Premia 1,6


PIW w Tarnobrzegu korzysta z usług Narodowego Banku Polskiego O /Okręgowy Rzeszów w którym posiada numery rachunków bankowych : • rachunek wydatków budżetowych – 75 1010 1528 0052 0722 3000 0000,

 • rachunek dochodów budżetowych – 25 1010 1528 0052 0722 3100 0000,

 • rachunek dochodów własnych - 96 1010 1528 0052 0713 9150 0000,

 • rachunek bieżący dla wydatków niewygasających – 87 1010 1528 0052 0713 3930 0000

 • rachunek bieżący ZFŚS oraz funkcję banku zastępczego prowadzi PEKAO S.A O/Tarnobrzeg nr 26 12 40 2744 1111 0000 4004 2196W toku kontroli informacji udzielali:
- Pan Tadeusz Sech Powiatowy Lekarz Weterynarii

- Pani Elżbieta Kozłowska p.o Główny Księgowy PIW w Tarnobrzegu

- Pani Piotr Rucki Z-ca Powiatowego Lekarza Weterynarii

-Pani Wiktoria Safin Specjalista ds. adminisracyjno-księgowychUstalenia szczegółowe kontroli:
I. Gospodarka pieniężna:

Podczas kontroli badano zagadnienia : 1. zabezpieczenia i przechowywania gotówki w kasie oraz transport pieniędzy,

 2. prawidłowość sporządzania raportów kasowych oraz prawidłowość dokumentowania przychodów i rozchodów kasowych,

 3. prawidłowość i terminowość odprowadzenia przyjętych wpływów gotówkowych do kasy,

 4. prawidłowość ewidencjonowania i rozliczania druków ścisłego zarachowania,


Ad 1/.- zabezpieczenia i przechowywania gotówki w kasie

Kasa jednostki znajduje się na parterze budynku. Pomieszczenie posiada okratowane okno, drzwi antywłamaniowe i dużą kasę pancerną. W kasie pancernej przechowywane są druki ścisłego zarachowania. Przyjęte wpłaty gotówkowe do kasy na podstawie kwitariusza,

w tym samym dniu były odprowadzane na rachunek bankowy. Oddział PEKO S.A znajduje się 20 m od siedziby PIW w Tarnobrzegu.
Ad 2/.- prawidłowość sporządzania raportów kasowych oraz dokumentowania przychodów i rozchodów:
W ramach kontroli, dokonano sprawdzenia wszystkich wpłat kasowych dochodów własnych:Nr kwitariusza

przychodowegoKwota wpłaty

do kasy


w dniu

Data wpłaty na rachunek doch. własnych

Raport kasowy

numer


Wyciąg bankowy numer z dnia

7452109

240,00

6.02.2009 r.6.02.2009 r.

Nr 1/09

Nr 3 z 6.02.2009

7452110

300,00

2.04.2009 r.2.04.2009 r.

Nr2/09

Nr11 z 2.04.2009

7452111

90,00

2.04.2009 r.2.04.2009r.

Nr2/09

Nr11 z 2.04.2009

7452112

3,77

12.05.200912.05.2009

Nr3/09

Nr18 /12.05.2009

7452113

300,00

03.06.200903.06.2009

Nr4/09

Nr22 /03.06.2009

7452114

390,00

01.07.200901.07.2009

Nr5/09

Nr25 /01.07.2009

7452115

467,00

05.08.200905.08.2009

Nr6/09

Nr30 /05.08.2009

7452116

247,00

03.09.200903.09.2009

Nr7/09

Nr35 /03.09.2009

7452117

391,00

02.10.200902.10.2009

Nr10/09

Nr39 /02.10.2009

7452118

220,00

03.11.200903.11.2009

Nr11/09

Nr44 /03.11.2009

7452119

269,00

03.12.200903.12.2009

Nr12/09

Nr49 /03.12.2009

7452120

45,50

17.12.200917.12.2009

Nr12/09

Nr52 /17.12.2009

7452121

235,00

21.12.200921.12.2009

Nr12/09

Nr53 /21.12.2009

Razem wpłaty do kasy:

3.198,27 zł

Pozostała kwota dochodów własnych była przekazana przelewami na rachunek bankowy.

Wszystkie kwoty dochodów własnych wpłacone do kasy, zostały zaksięgowane na koncie 101.
Ad3/. - prawidłowość i terminowość odprowadzenia przyjętych wpływów gotówkowych do kasy.
Po stronie przychodów ujmowane były opłaty pobierane na podstawie rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15.12.2006 r. w sprawie sposobu ustalenia i wysokości opłat za czynności wykonywane przez Inspekcję Weterynaryjną, sposobu i miejsc pobierania tych opłat oraz sposobu przekazywania informacji w tym zakresie Komisji Europejskiej ( Dz. U. Nr 2 z 2006 r. poz. 15):

- za kontrole zwierząt przeznaczonych do wywozu lub handlu wraz z wystawieniem świadectwa zdrowia

- za badanie zwierząt umieszczanych na rynku krajowym wraz z wystawieniem świadectwa zdrowia

- za pobieranie prób krwi do badań laboratoryjnych

- za nadzór nad warunkami przechowywania lub sprzedaży pasz,

Po stronie rozchodów ujmowane były kwoty odprowadzane na rachunek bankowy. Odprowadzanie kwot następowało w dniu ich przyjęcia do kasy.


Funkcję Kasjera kontrolowanej jednostki pełniła Pani Elżbieta Kozłowska p.o Głównej Księgowej.

2 czerwca 2008 r. Powiatowy Lekarz Weterynarii w Tarnobrzegu wprowadził w jednostce Instrukcję kasową .

W instrukcji ustalono, że kasa prowadzona jest przez kasjera , który sporządza raporty kasowe a główny księgowy zatwierdza raporty.

Kasjerem jest pracownik, który przyjął obowiązki kasjera i złożył pisemne zobowiązanie o odpowiedzialności materialnej..

W PIW w Tarnobrzegu obowiązki kasjera zostały powierzone Pani Elżbiecie Kozłowskiej w zakresie czynności z dnia 1 czerwca 2006 r.

Pani Elżbieta Kozłowska złożyła pisemne zobowiązanie o odpowiedzialności materialnej w dniu 2.06.2008 r.

W paragrafie 8 punkt 3 instrukcji kasowej określono, że kwoty wpłat kasjer wpisuje do właściwego raportu kasowego a zainkasowaną gotówkę odprowadza na rachunek bankowy.

Terminowość i prawidłowość odprowadzenia do banku przyjętych wpłat jest sprawdzana przez głównego księgowego lub upoważnioną przez niego osobę.

W rozdziale VIII instrukcji kasowej w punktach od 1 do 7 zapisano, że osobą upoważnioną do pobierania gotówki z banku jest kasjer na podstawie czeku gotówkowego podpisanego przez kierownika jednostki oraz głównego księgowego.

Wprowadzenie tych zapisów oraz powierzenie obowiązków kasjera głównej księgowej,

są sprzeczne z przepisami art. 45 ust 1 pkt 4 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r o finansach publicznych oraz zasadami funkcjonalnej kontroli głównego księgowego w zakresie dokonywania wstępnej kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych, które zapisano również w Zarządzeniu Nr 9/2007 Powiatowego Lekarza Weterynarii w artykule 5.
Dowód: akta kontroli od str. nr 3 do str. nr 17
Gospodarka kasowa musi byś prowadzona w jednostce budżetowej zgodnie z zasadami systemu kontroli wewnętrznej obejmującej ruch i stan środków pieniężnych.

Kontrola wewnętrzna wymusza warunki prawidłowej realizacji obrotu gotówkowego oraz prawidłowości dokumentów kasowych. Kasjer powinien realizować wypłaty i wpłaty wyłącznie na podstawie takich dokumentów, które posiadają komplet podpisów świadczących o jego sprawdzeniu i zatwierdzeniu. Podstawową zasadą obrotu gotówkowego jest osobowe rozdzielenie funkcji dysponowania gotówką od funkcji realizacji tych dyspozycji.
Ad4/. - prawidłowość ewidencjonowania i rozliczania druków ścisłego zarachowania:
Ewidencja druków ścisłego zarachowania w kontrolowanej jednostce w okresie objętym kontrolą była prowadzona w książkach druków ścisłego zarachowania o symbolu Pu K-210 Na stanie jednostki są trzy książki druków ścisłego zarachowania .Każda książka posiada kolejny numer, jest opieczętowana pieczątką PIW w Tarnobrzegu. W opisie znajduje się data założenia księgi.

Księga Nr 1 została założona 1 stycznia 1999 roku / Miejski Inspektorat Weterynarii w Tarnobrzegu/. Zawiera 48 ponumerowanych stron. Została przesznurowana i prawidłowo zaplombowana pieczęcią Miejskiego Inspektoratu w Tarnobrzegu.

Księga Nr 2 założona 1 stycznia 2003 roku. Zawiera 48 ponumerowanych stron. Została przesznurowana i prawidłowo zaplombowana pieczęcią Powiatowego Inspektoratu w Tarnobrzegu.

Księga Nr 3 założona 1 stycznia 2009 roku. Zawiera 48 ponumerowanych stron. Została przesznurowana i prawidłowo zaplombowana pieczęcią Powiatowego Inspektoratu w Tarnobrzegu.

W ewidencji druków ścisłego zarachowania ujmowane są:


 • czeki luzem dotyczące wydatków jednostki.

W 2009 roku nie realizowano wydatków na podstawie czeków.

Według stanu na 31.12.2009 zaewidencjonowano 2 szt czeków o numerach : 00006465563

i 0000646564.


 • kwitariusze przychodowe KP ujmowane są w książce druków ścisłego zarachowania

po zużyciu całego poprzedniego bloczka.

W jednostce w użyciu są dwa kwitariusze przychodowe . Jeden wykorzystywany jest do wpłat dochodów budżetowych a drugi do wpłat dochodów własnych. Na podstawie kwitariusza dochodów budżetowych przyjmowane są wpłaty z tytułu pobranych opłat za wydane świadectwa zdrowia oraz rocznych opłat czynszu za wydzierżawiane grunty pod garaże prywatne. Kwitariusz ten posiada numery od 7452001 do 7452100 .

Wpłaty dochodów własnych realizowane są na podstawie kwitariusza od numeru 7452101do numeru 7452200.


 • karty drogowe wystawiane na używanie samochodów przez upoważnionych pracowników.

Wydane karty ujmowane są w rejestrach wydanych kart drogowych dla każdego samochodu oddzielnie tj. dla trzech samochodów. Odbiór kart każdorazowo potwierdza kierowca.

W 2009 roku zakupiono 5 szt bloczków. Na koniec roku 2009 na stanie było 5 szt bloczków. Na dzień kontroli tj. 22 listopada 2010 r. na stanie znajdowało się 2 szt bloczków kart drogowych : 1. od numeru 8768881 do numeru 8768960

 2. od numeru 8768961 do numeru 8769040

 • legitymacje służbowe –stan magazynowy 2 szt na dzień kontroli tj.22.11.2010 r.

 • legitymacje ubezpieczeniowe –stan w kasie pancernej PIW w Tarnobrzegu-

4 szt na dzień kontroli tj.22.11.2010 r.o numerach :

000111698, 000111699, 000111700, 000111701. • bloczki mandatowe- w kasie pancernej znajduje się 1 szt bloczku mandatowego

serii CG o numerach blankietów od 1677521 do 1677540.

Bloczki mandatowe o numerach :

1677506-1677520 , 1939329-1939340 i o numerach blankietów od 1936632 do 1936640, zostały przekazane trzem pracownikom PIW w Tarnobrzegu.

W 2009 roku zostały nałożone 4 szt mandatów karnych kredytowych na łączną wartość 650 złotych. Miesięczne informacje o nałożonych mandatach były przekazywane do Delegatury PUW w Tarnobrzegu. W rocznym rozliczeniu wykorzystanych bloczków mandatowych za 2009 rok, wykazano ilość wykorzystanych odcinków potwierdzeń ukarania mandatem karnym – 4szt na wartość 650 zł. Wykazano ilość pozostałych odcinków mandatów do wykorzystania w 4 szt bloczków –razem 56 szt.

Pracownicy Inspekcji Weterynaryjnej są uprawnieni do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego za wykroczenia określone w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 lipca 2008 r w sprawie nadania funkcjonariuszom Inspekcji Weterynaryjnej, Inspekcji Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych oraz PIOR i N

uprawnień do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego./Dz. U. Nr 137 poz.861 z 2008 r./. • Świadectwa zdrowia dla zwierząt w handlu wewnątrzwspólnotowym dla bydła

/ na stanie w kasie pancernej znajduje się 7 książek świadectw o symbolu RWN-4/39b/s o numerach od 240016-do numeru 240120 - razem 7 szt bloczków /po 15 szt świadectw w bloczku/

punktów skupu oraz na targi, pokazy, wystawy i konkursy .

Na stanie znajdują się 4 książki RWN-4/17d/s o numerach :

1.od numeru 0106051 –do 0106075

2.od numeru 0106076 –do 0106100

3.od numeru 0106101- do 0106125

4.od numeru 0106126- do 0106150 • Świadectwa dla świń przeznaczonych do uboju

/ na stanie magazynowym znajduje się 11 szt książek świadectw RWN-4/16e/s

o numerach ewidencyjnych : • od numeru 697551 do numeru 697775 -razem10 szt bloczków po 25 szt świadectw

w jednym bloczku oraz 1 szt o numerach od 0299476-029950.

Gospodarka samochodowa:
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Tarnobrzegu według stanu na dzień 31.12.2009 r. wyposażony był w niżej wymienione pojazdy:
1. Skoda Roomster Premia poj.1.598,00 cm3

Rok produkcji 2007

Nr rejestracyjny RT 18452

Liczba miejsc 5

Stan licznika na dzień 31.12.2009 r. – 20.840 km

Samochód ubezpieczony jest w Towarzystwie Ubezpieczeń ERGO HESTIA S.A. Oddział

nr 98 w Tarnobrzegu. Polisa ubezpieczeniowa została zawarta na okres od 19.11.2009 r. do 18.11.2010 r. Kwota składki wynosiła 1.359,00 zł i została zapłacona przelewem 16.11.2009 r. z rozdz.01034 § 4430 –wyciąg bankowy nr 102 z dnia 16.11.2009r poz.16.

Kwota ta została zaewidencjonowana na kontach 130 i 400. Pozycja księgowa 760 na karcie wydatków 01034 § 4430.


2. Daewoo Nubira 1.6SX poj.silnika 1.598,00 cm3

Rok produkcji 1998

Nr rejestracyjny TBJ 0347

Liczba miejsc 5

Stan licznika na dzień 31.12.2009 r. – 176.799 km

Samochód ubezpieczony jest w Towarzystwie Ubezpieczeń ERGO HESTIA S.A. Oddział

nr 98 w Tarnobrzegu. Polisa ubezpieczeniowa została zawarta na okres od 10.12.2009 r. do 09.12.2010 r. Kwota składki wynosiła 533,00 zł i została zapłacona przelewem 04.12.2009 r. z rozdz.01034 § 4430 –wyciąg bankowy nr 108 z dnia 04.12.2009 r. poz.7.

Kwota ta została zaewidencjonowana na kontach 130 i 400. Pozycja księgowa 818 na karcie wydatków 01034 § 4430.

3. Daewoo Lanos 1.6 SX poj.silnika 1.598,00 cm3

Rok produkcji 1998

Nr rejestracyjny TBJ 1372

Liczba miejsc 5

Stan licznika na dzień 31.12.2009 r. – 64.013 km

Samochód ubezpieczony jest w Towarzystwie Ubezpieczeń HESTIA S.A. Oddział nr 98 w Tarnobrzegu. Polisa ubezpieczeniowa została zawarta na okres od 23.12.2009 r. do 22.12.2010 r. Kwota składki wynosiła 474,00 zł i została zapłacona przelewem 04.12.2009 r. z rozdz.01034 § 4430 –wyciąg bankowy nr 108 z dnia 04.12.2009 r. poz.6.

Pozycja księgowa 817 na karcie wydatków 01034 § 4430.
Prowadzenie gospodarki samochodowej w kontrolowanej jednostce zostało określone w Regulaminie gospodarowania samochodami służbowymi z kwietnia 2009 r. podpisanym przez Powiatowego Lekarza Weterynarii w Tarnobrzegu. Zarządzeniami Powiatowego Lekarza Weterynarii w Tarnobrzegu Nr 5/2007 oraz z dnia 2 stycznia 1999 ustalono normy zużycia paliwa dla samochodów służbowych


: archiwum -> protokoly-kontroli -> 2010
2010 -> Podkarpacki Urząd Wojewódzki w Rzeszowie Nr F. Iii-0932-47/10 Protok ó ł
2010 -> Podkarpacki Urząd Wojewódzki
protokoly-kontroli -> Kontroli kompleksowej przeprowadzonej w Wojewódzkim Urzędzie Ochrony Zabytków
2010 -> Podkarpacki Urząd Wojewódzki w Rzeszowie Nr F. Iii-0932-43/10 Protok ó ł
2010 -> Podkarpacki Urząd Wojewódzki w Rzeszowie Wydział Finansów I Budżetu
2010 -> Podkarpacki Urząd Wojewódzki w Rzeszowie Nr F. III. 0932-13/10 Protok ó ł
2010 -> Podkarpacki Urząd Wojewódzki w Rzeszowie Nr F. III. 0932-34/10 Protok ó ł
2010 -> Protokół kontroli problemowej przeprowadzonej w Urzędzie Gminy w Horyńcu–Zdroju, 37–620 Horyniec-Zdrój, Al. Przyjaźni Kontrolę przeprowadzili
2010 -> Podkarpacki Urząd Wojewódzki w Rzeszowie Nr F. Iii-0932-38/10 Protok ó ł


  1   2   3   4   5   6   7   8   9


©operacji.org 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna