Początek formularza Dół formularzaPobieranie 0,56 Mb.
Strona1/4
Data13.06.2018
Rozmiar0,56 Mb.
  1   2   3   4
Początek formularza

Dół formularzaDz.U.06.107.726

2006.07.24

zm.

Dz.U.06.137.976

§ 1

2007.01.01

zm.

Dz.U.06.195.1443

§ 1

 

zm.

Dz.U.07.48.322

§ 1

 

zm.

Dz.U.07.128.890

§ 1


ROZPORZĄDZENIE

MINISTRA FINANSÓW
z dnia 14 czerwca 2006 r.
w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych
(Dz. U. z dnia 27 czerwca 2006 r.)

Na podstawie art. 16 ust. 4 pkt 1 i ust. 5 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 i Nr 169, poz. 1420 oraz z 2006 r. Nr 45, poz. 319 i Nr 104, poz. 708) zarządza się, co następuje:§ 1. Ustala się klasyfikację dochodów i wydatków publicznych, przychodów, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 5, oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych, zwanej dalej "ustawą o finansach publicznych", według:

  1)   działów, zgodnie z załącznikiem nr 1 do rozporządzenia;

  2)   rozdziałów, zgodnie z załącznikiem nr 2 do rozporządzenia;

  3)   paragrafów dochodów, przychodów i środków, zgodnie z załącznikiem nr 3 do rozporządzenia;

  4)   paragrafów wydatków i środków, zgodnie z załącznikiem nr 4 do rozporządzenia.


§ 2. Ustala się klasyfikację przychodów, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 4 ustawy o finansach publicznych, według paragrafów, zgodnie z załącznikiem nr 5 do rozporządzenia.


§ 3. Ustala się klasyfikację rozchodów, o których mowa w art. 6 ust. 2 ustawy o finansach publicznych, według paragrafów, zgodnie z załącznikiem nr 6 do rozporządzenia.


§ 4. 1. Ustala się klasyfikację wydatków o większej szczegółowości niż określona w § 1, dla zadań z zakresu bezpieczeństwa wewnętrznego i zewnętrznego, zgodnie z załącznikiem nr 7 do rozporządzenia.

2. Klasyfikacja, o której mowa w ust. 1, może być stosowana wyłącznie na wewnętrzne potrzeby jednostek organizacyjnych:

  1)   Ministerstwa Obrony Narodowej oraz Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w zakresie realizowanych działów;

  2)   innych dysponentów części budżetowych w zakresie działu 752 Obrona narodowa oraz działu 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.
§ 5. 1. Ustala się klasyfikację wydatków o większej szczegółowości niż określona w § 1, dla zadań z zakresu bezpieczeństwa wewnętrznego i zewnętrznego, zgodnie z załącznikami nr 8 i 9 do rozporządzenia.

2. Klasyfikacja, o której mowa w ust. 1, może być stosowana wyłącznie na wewnętrzne potrzeby jednostek organizacyjnych:

  1)   Ministerstwa Obrony Narodowej w zakresie realizowanych działów oraz innych dysponentów części budżetowych w zakresie działu 752 Obrona narodowa, zgodnie z załącznikiem nr 8 do rozporządzenia;

  2)   Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w zakresie realizowanych działów oraz innych dysponentów części budżetowych w zakresie działu 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, zgodnie z załącznikiem nr 9 do rozporządzenia.
§ 6. Szczegółowość stosowania podziałek klasyfikacji w planowaniu, rachunkowości i sprawozdawczości ustalają odrębne przepisy.


§ 7. Klasyfikacja określona w § 5, rozdziały: 50006 i 75313 określone w załączniku nr 2 do rozporządzenia, paragraf 234 określony w załączniku nr 3 do rozporządzenia, paragrafy: 436-440, 469, 470, 474, 475 i 498 określone w załączniku nr 4 do rozporządzenia oraz załączniki nr 8 i 9 do rozporządzenia mają zastosowanie po raz pierwszy do opracowania projektu ustawy budżetowej na rok 2007 oraz projektów uchwał budżetowych na rok 2007.


§ 8. 1. Klasyfikacja określona w § 4, rozdziały: 70016 i 80304 określone w załączniku nr 2 do rozporządzenia oraz paragrafy 849 i 852 określone w załączniku nr 3 do rozporządzenia, obowiązują do dnia 31 grudnia 2006 r. i nie mają zastosowania do opracowania projektu ustawy budżetowej na rok 2007.

2. Do dnia 31 grudnia 2006 r. nazwy rozdziałów: "01011 Krajowa Stacja Chemiczno-Rolnicza", "60047 Urząd Komunikacji Elektronicznej", "70015 Refundacja premii gwarancyjnych oraz premii za systematyczne oszczędzanie", "80302 Uczelnie wojskowe", "80303 Uczelnie służb państwowych" i "80309 Pomoc materialna dla studentów i doktorantów", określonych w załączniku nr 2 do rozporządzenia, funkcjonują w brzmieniu: "01011 Stacja Chemiczno-Rolnicza", "60047 Urząd Regulacji Telekomunikacji i Poczty", "70015 Refundacja premii gwarancyjnych od wkładów mieszkaniowych", "80302 Wyższe szkoły wojskowe", "80303 Wyższe szkoły służb publicznych" i "80309 Pomoc materialna dla studentów", a nazwy paragrafów: "284 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na finansowanie lub dofinansowanie ustawowo określonych zadań bieżących realizowanych przez pozostałe jednostki sektora finansów publicznych" określonego w załączniku nr 3 rozporządzenia, oraz "284 Dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie lub dofinansowanie ustawowo określonych zadań bieżących realizowanych przez pozostałe jednostki sektora finansów publicznych" określonego w załączniku nr 4 rozporządzenia, funkcjonują w brzmieniu: "284 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na finansowanie ustawowo określonych zadań bieżących realizowanych przez pozostałe jednostki sektora finansów publicznych" i "284 Dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie ustawowo określonych zadań bieżących realizowanych przez pozostałe jednostki sektora finansów publicznych", i nie ma to zastosowania do opracowania projektu ustawy budżetowej na rok 2007.
§ 9. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2006 r., z wyjątkiem klasyfikacji określonej w § 5, rozdziałów: 50006 i 75313 określonych w załączniku nr 2 do rozporządzenia, paragrafu 234 określonego w załączniku nr 3 do rozporządzenia, paragrafów: 436-440, 469, 470, 474, 475 i 498 określonych w załączniku nr 4 do rozporządzenia oraz załączników nr 8 i 9 do rozporządzenia, które wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2007 r.1)
______

1)   Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 20 września 2004 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. Nr 209, poz. 2132 i Nr 283, poz. 2828 oraz z 2005 r. Nr 74, poz. 652 i Nr 232, poz. 1970).
ZAŁĄCZNIKI


ZAŁĄCZNIK Nr 1 
KLASYFIKACJA DZIAŁÓW

 


 

 

Symbole klas

według PKD010

Rolnictwo i łowiectwo

01.11-01.50, ex 14.12, ex 24.13, ex 24.15, ex 41.00,

 

 

ex 45.11-45.50, ex 73, ex 74.14, ex 74.20, ex 74.30, ex 75, 85.20

020

Leśnictwo

02.01-02.02, ex 45.11-45.50

050

Rybołówstwo i rybactwo

05.01-05.02, ex 45.11-45.50

100

Górnictwo i kopalnictwo

10.10-14.50, ex 45.11-45.50

150

Przetwórstwo przemysłowe

15.11-37.20, ex 45.11-45.50

400

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

40.11-41.00, ex 45.11-45.50

500

Handel

ex 45.11-45.50, 50.10-52.74

550

Hotele i restauracje

ex 45.11-45.50,55.10-55.52

600

Transport i łączność

ex 45.11-45.50, 60.10-63.23, 63.40, 64.11-64.20

630

Turystyka

ex 45.11-45.50,63.30

700

Gospodarka mieszkaniowa

ex 45.11-45.50,70.11-70.32

710

Działalność usługowa

ex 45.11-45.50, 71.10-71.40, 74.11-74.87, 93.01-93.05

720

Informatyka

ex 45.11-45.50,72.10-72.60

730

Nauka

ex 45.11-45.50,73.10-73.20

750

Administracja publiczna

ex 45.11-45.50, ex 73,

ex 75.11-75.14, 75.21751

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

ex 45.11-45.50, ex 75.11-75.14

752

Obrona narodowa

ex 45.11-45.50, 75.22, ex 91.31

753

Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne

75.30

754

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

ex 45.11-45.50, 75.24-75.25

755

Wymiar sprawiedliwości

ex 45.11-45.50,75.23

756

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

ex 75.11

757

Obsługa długu publicznego

ex 75.11

758

Różne rozliczenia

65.11-67.20, ex 75.11, 91.32, 99.00

801

Oświata i wychowanie

ex 45.11-45.50, 80.10-80.22, 80.41-80.42

803

Szkolnictwo wyższe

ex 45.11-45.50,80.30

851

Ochrona zdrowia

ex 45.11-45.50,85.11-85.14

852

Pomoc społeczna

ex 45.11-45.50, ex 85.31-85.32

853

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

ex 45.11-45.50, ex 85.31-85.32

854

Edukacyjna opieka wychowawcza

ex 45.11-45.50, ex 85.31-85.32

900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

ex 01.41, ex 01.42,

ex 40.11-40.13,

ex 45.11-45.50, 90.01-90.03


921

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

ex 45.11-45.50, 92.11-92.52

925

Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody

ex 45.11-45.50, 92.53

926

Kultura fizyczna i sport

ex 45.11-45.50, 92.61-92.72

 

Zamieszczony przy symbolach klas wg PKD wyróżnik "ex" oznacza, że objęty danym grupowaniem dział nie wyczerpuje pełnego zakresu wyróżnionego grupowania.
ZAŁĄCZNIK Nr 2  (1)
KLASYFIKACJA ROZDZIAŁÓW
Dział 010 -   Rolnictwo i łowiectwo

01001        Centrum Doradztwa Rolniczego

01002        Wojewódzkie ośrodki doradztwa rolniczego

01004        Biura geodezji i terenów rolnych

01005        Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa

01006        Zarządy melioracji i urządzeń wodnych

01007        Zakłady konserwacji urządzeń wodnych i melioracji

01008        Melioracje wodne

01009        Spółki wodne

01010        Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

01011        Krajowa Stacja Chemiczno-Rolnicza

01013        Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych

01015        Postęp biologiczny w produkcji roślinnej

01017        Ochrona roślin

01018        Rolnictwo ekologiczne

01019        Krajowe Centrum Hodowli Zwierząt

01020        Postęp biologiczny w produkcji zwierzęcej

01021        Główny Inspektorat Weterynarii

01022        Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego

01023        Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych

01026        Dopłaty do ubezpieczeń upraw rolnych i zwierząt gospodarskich

01027        Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

01028        Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych

01029        Dopłaty do oprocentowania kredytów na cele rolnicze

01030        Izby rolnicze

01031        Grupy producentów rolnych

01032        Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa

01033        Wojewódzkie inspektoraty weterynarii

01034        Powiatowe inspektoraty weterynarii

01035        Graniczne inspektoraty weterynarii

01036        Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich

W rozdziale tym ujmuje się wydatki na finansowanie i współfinansowanie projektów realizowanych w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego "Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006", z wyjątkiem wydatków na zadania, dla których przewidziano odrębne rozdziały klasyfikacji budżetowej.

01037        Płatności uzupełniające do gruntów rolnych

01038        Rozwój obszarów wiejskich

W rozdziale tym ujmuje się wydatki i dochody związane z finansowaniem Rozwoju Obszarów Wiejskich 2004-2006 w ramach Wspólnej Polityki Rolnej i Rybackiej, z udziałem funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną i Rybacką, z wyjątkiem wydatków na zadania, dla których przewidziano odrębne rozdziały klasyfikacji budżetowej.

01039        Pozostałe zadania Wspólnej Polityki Rolnej

01040        Opłaty cukrowe

01041 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013

W rozdziale tym ujmuje się wydatki i dochody związane z finansowaniem projektów realizowanych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013, z wyjątkiem wydatków na zadania, dla których przewidziano odrębne rozdziały klasyfikacji budżetowej.

01078        Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

01095        Pozostała działalność

01097        Gospodarstwa pomocnicze


Dział 020 -   Leśnictwo

02001        Gospodarka leśna

02002        Nadzór nad gospodarką leśną

02003        Biuro Nasiennictwa Leśnego

02078        Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

02095        Pozostała działalność

02097        Gospodarstwa pomocnicze
Dział 050 -   Rybołówstwo i rybactwo

05001        Rybołówstwo

05002        Rybactwo

05003        Państwowa Straż Rybacka

05004        Inspektoraty rybołówstwa morskiego

05006        Zarybianie polskich obszarów morskich

05008        Organizacje producentów rybnych

05009        Rybołówstwo i przetwórstwo ryb

Rozdział ten obejmuje wydatki na finansowanie i współfinansowanie projektów realizowanych w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego "Rybołówstwo i przetwórstwo ryb 2004-2006".

05010        Pozostałe zadania Wspólnej Polityki Rybackiej05011        Program Operacyjny Zrównoważony rozwój rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów bałtyckich 2007-2013

05078        Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

05095        Pozostała działalność
Dział 100 -   Górnictwo i kopalnictwo

10001        Górnictwo węgla kamiennego

10002        Górnictwo węgla brunatnego

10003        Kopalnictwo rud cynkowo-ołowiowych

10004        Kopalnictwo minerałów dla przemysłu chemicznego oraz do produkcji nawozów

10005        Produkcja soli

10006        Pozostałe górnictwo i kopalnictwo

10078        Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

10095        Pozostała działalność
Dział 150 -   Przetwórstwo przemysłowe

15001        Drukarnie

15002        Wydawanie podręczników szkolnych i akademickich

15004        Zadania w zakresie bezpiecznego wykorzystania energii atomowej

15005        Stacje ratownictwa chemicznego

15006        Hutnictwo

15008        Naprawa i konserwacja sprzętu medycznego

15011        Rozwój przedsiębiorczości

15012        Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

15013        Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości

15015        Rozliczenie kosztów przedsięwzięć realizowanych za granicą

15016        Dopłaty do odsetek od kredytów na finansowanie kontraktów eksportowych

15017        Rozliczenia z tytułu gwarantowanych przez Skarb Państwa ubezpieczeń eksportowych

15018        Rozliczenia związane z systemem dopłat do oprocentowania kredytów eksportowych o stałych stopach procentowych

15078        Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

15095        Pozostała działalność

15097        Gospodarstwa pomocnicze
Dział 400 -   Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

40001        Dostarczanie ciepła

40002        Dostarczanie wody

40003        Dostarczanie energii elektrycznej

40004        Dostarczanie paliw gazowych

40078        Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

40095        Pozostała działalność

40097        Gospodarstwa pomocnicze


Dział 500 -   Handel

50001        Inspekcja Handlowa

50002        Agencja Rynku Rolnego

50003        Agencja Rezerw Materiałowych

50004        Utrzymanie obowiązkowych zapasów paliw ciekłych

50005        Promocja eksportu

50006        Zadania Wspólnej Polityki Rolnej

50095        Pozostała działalność


Dział 550 -   Hotele i restauracje

55001        Schroniska turystyczne

55002        Kempingi, pola biwakowe

55003        Bary mleczne

55078        Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

55095        Pozostała działalność

55097        Gospodarstwa pomocnicze
Dział 600 -   Transport i łączność

60001        Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe

60002        Infrastruktura kolejowa

60003        Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe

60004        Lokalny transport zbiorowy

60005        Autostrady płatne

W rozdziale tym ujmuje się wydatki, o których mowa w art. 18a ust. 8 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2086, z późn. zm.1)).

60011        Drogi publiczne krajowe

60012        Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad

60013        Drogi publiczne wojewódzkie

60014        Drogi publiczne powiatowe

60015        Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)

60016        Drogi publiczne gminne

60017        Drogi wewnętrzne

60031        Przejścia graniczne

60041        Infrastruktura portowa

60042        Urzędy żeglugi śródlądowej

60043        Urzędy morskie

60044        Ratownictwo morskie

60046        Operatorzy pocztowi

60047        Urząd Komunikacji Elektronicznej

60052        Zadania w zakresie telekomunikacji

60053        Infrastruktura telekomunikacyjna

60055        Inspekcja Transportu Drogowego

60056        Urząd Lotnictwa Cywilnego

60059        (uchylony)

60060        Fundusz Żeglugi Śródlądowej i Fundusz Rezerwowy

60078        Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

60095        Pozostała działalność

60097        Gospodarstwa pomocnicze


Dział 630 -   Turystyka

63001        Ośrodki informacji turystycznej

63002        Polska Organizacja Turystyczna

63003        Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

63078        Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

63095        Pozostała działalność


Dział 700 -   Gospodarka mieszkaniowa

70001        Zakłady gospodarki mieszkaniowej

70004        Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej

70005        Gospodarka gruntami i nieruchomościami

70012        Agencja Nieruchomości Rolnych

70013        Wojskowa Agencja Mieszkaniowa

70014        Umorzenie kredytów mieszkaniowych

70015        Refundacja premii gwarancyjnych oraz premii za systematyczne oszczędzanie

70016        Premie za systematyczne oszczędzanie na mieszkaniowych książeczkach oszczędnościowych

70017        Wykup odsetek od kredytów mieszkaniowych

70019        Krajowy Fundusz Mieszkaniowy

70020        Fundusz Termomodernizacji

70021        Towarzystwa budownictwa społecznego

70022        Fundusz Dopłat

70023        Refundacja spółdzielniom mieszkaniowym kosztów prac związanych z podziałem nieruchomości oraz ewidencją gruntów i budynków

70078        Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

70095        Pozostała działalność  1   2   3   4


©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna