Płock, dniaPobieranie 1,02 Mb.
Strona2/7
Data09.04.2018
Rozmiar1,02 Mb.
1   2   3   4   5   6   7
§ 1 w Istotnych Postanowieniach Umowy otrzymuje następujące brzmienie:
§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

  1. Przedmiotem umowy jest sukcesywna dostawa ………………………………………………………… w asortymencie, ilości oraz wg cen jednostkowych określonych w Formularzu cenowym załączonym do oferty Wykonawcy, stanowiącym Załącznik Nr 1 do niniejszej umowy.

  2. Zakres rzeczowy przedmiotu umowy określa SIWZ oraz oferta Wykonawcy – Formularz/e cenowy/e – Pakiet/y Nr ………….., który/e stanowi/ą Załącznik Nr 1 do niniejszej umowy.

  3. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia towarów pochodzących z najnowszej produkcji, jakości i ważności zgodnymi z obowiązującymi producenta normami z terminem ważności nie krótszym niż 12 miesięcy licząc od daty dostawy, dostawy produktów z krótszym terminem ważności mogą być dopuszczone w wyjątkowych sytuacjach i każdorazowo zgodę na nie musi wyrazić upoważniony przedstawiciel Zamawiającego.


§ 2 w Istotnych Postanowieniach Umowy otrzymuje następujące brzmienie:

§ 2 CENY

 1. Strony ustalają wynagrodzenie za dostawę przedmiotu umowy wg cen jednostkowych zawartych
  w formularzu cenowym – stanowiącym Załącznik Nr 1 do niniejszej umowy.

   1. Pakiet nr …….., netto:....................., brutto:..................... PLN (słownie: .........................),

   2. Pakiet nr …….., netto:....................., brutto:..................... PLN (słownie: .........................),

Itd. w zależności od ilości pakietów.

Łączna wartość umowy wynosi netto: ………….. PLN, brutto:….................. PLN (słownie: …......................) 1. W cenie przedmiotu umowy zawarte są wszelkie koszty opakowania, cła, ubezpieczenia i transportu in loco magazyn zwany dalej „magazynem”.

 2. Wykonawca gwarantuje nie podwyższanie cen jednostkowych netto przedmiotu umowy wymienionego w § 1 ust. 1 przez cały okres obowiązywania umowy.

 3. Za dostarczone towary Zamawiający zapłaci cenę ustaloną na podstawie cen jednostkowych, wyszczególnionych w Formularzu cenowym Wykonawcy. Ceny są stałe i niezmienne przez cały okres trwania umowy, z zastrzeżeniem § 9 ust. 2 b, c, d.

 4. Wykonawca zobowiązuje się poinformować Zamawiającego, w formie pisemnej o planowanej zmianie cen jednostkowych wynikających ze zmian przepisów prawa o których mowa w § 9 ust. 2 pkt. b, c, d w terminie nie dłuższym niż 3 dni robocze od daty opublikowania stosownego rozporządzenia lub ustawy, a zmiany cen jednostkowych obowiązywały będą strony od dnia wejścia w życie aktu prawnego.

 5. Zamawiający zobowiązany jest do zapłaty jedynie za towar rzeczywiście dostarczony,
  a uprzednio zamówiony.


§ 4 Istotnych Postanowień Umowy otrzymuje następujące brzmienie:

§ 4 WARUNKI DOSTAW

 1. Realizacja dostaw przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1 ust. 1, następować będzie na podstawie cząstkowych zamówień składanych przez Zamawiającego w okresie 12 miesięcy od dnia podpisania umowy. Termin realizacji zamówień cząstkowych trybem standardowym wynosi maksymalnie …………. godzin (oferowana przez Wykonawcę liczba godzin w formularzu ofertowym) od chwili otrzymania zamówienia faksem lub drogą elektronicznądotyczy Pakietów nr 1, 5, 7-10, 13, 14, 16-18, 22-24, 27, 29-38, 40-52, 54-56, 58, 59, 61, 62; z wyjątkiem zamówień na „CITO” realizowanych w terminie …………… godzin (oferowana przez Wykonawcę liczba godzin w formularzu ofertowym) od chwili otrzymania zamówienia faksem lub drogą elektroniczną. Zamówienia na „CITO” dotyczą Pakietów: 2-4, 6, 11, 12, 15, 19-21, 26, 28, 39, 53, 57, 60.

 2. Dostawy leków z importu docelowego będą realizowane w terminie do ……………. dni roboczych (oferowana przez Wykonawcę liczba godzin w formularzu ofertowym) od chwili przesłania zaakceptowanego przez Ministerstwo Zdrowia wniosku na import docelowy - dotyczy Pakietu Nr 25.

 3. Wykonawca zobowiązuje się realizować dostawy leków (zgodnie z oświadczeniem Wykonawcy w formularzu ofertowym) poza godzinami pracy Apteki Szpitalnej oraz w dni wolne od pracy następować będzie do oddziału szpitalnego po wcześniejszym uzgodnieniu z pracownikiem Apteki, ze wskazaniem konkretnej osoby odpowiedzialnej za odbiór i pokwitowanie dostarczonego towaru - dotyczy Pakietów: 2-4, 6, 11, 12, 15, 19-21, 26, 28, 39, 53, 57, 60.

 4. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia przedmiotu umowy własnym transportem, na własny koszt, ryzyko i rozładunek w miejsce wskazane przez Zamawiającego w dni robocze
  w godzinach 07:00 – 14:00. W szczególności Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody wynikłe w czasie transportu oraz spowodowane niewłaściwym opakowaniem.

 5. Towar dostarczany będzie w opakowaniach zabezpieczających przed uszkodzeniem w czasie transportu w sposób określony odpowiednimi normami. Na opakowaniu powinna znajdować się etykieta fabryczna określająca rodzaj, typ towaru, jego ilość, datę produkcji oraz nazwę i adres producenta.

 6. W przypadku dostarczenia przez Wykonawcę przedmiotu umowy o terminie ważności krótszym niż wymagany w SIWZ, Zamawiającemu przysługuje prawo zwrotu i wymiany towaru na koszt, transport i ryzyko Wykonawcy.

 7. Wykonawca nie ma prawa odmówić przyjęcia zamówienia lub wstrzymać dostawy przedmiotu umowy objętego umową. W przypadku opóźnienia Zamawiającego z zapłatą wynagrodzenia za dostarczony towar ponad 30 dni od upływu terminu zapłaty ustalonego w umowie, Wykonawca może wstrzymać się z dostarczeniem towaru zamówionego po tym terminie do dnia zapłaty całości zaległych należności, pod warunkiem doręczenia Zamawiającemu wezwania do zapłaty wraz z zawiadomieniem na piśmie o zamiarze wstrzymania dostawy; wstrzymanie dostawy nie może nastąpić przed upływem 30 dni od daty doręczenia wezwania do zapłaty wraz z zawiadomieniem. Wykonawca nie może samodzielnie dokonywać podmian asortymentu zamówionego towaru.

 8. Wraz z przedmiotem umowy Wykonawca winien dostarczyć ulotki w języku polskim, zawierające wszystkie niezbędne dla bezpośredniego użytkownika informacje oraz instrukcje w języku polskim dotyczące magazynowania i przechowywania, jeżeli dostarczone produkty wymagają szczególnych warunków przechowywania.

 9. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia Zamawiającemu aktualnych świadectw rejestracji dopuszczających oferowany przedmiot zamówienia do obrotu i używania na terenie UE, zgodnie
  z obowiązującym prawem oraz zobowiązuje się je dostarczyć na każde żądanie Zamawiającego
  w trakcie realizacji umowy, w terminie 5 dni od daty otrzymania wezwania – dotyczy pakietów 1-24, 26-62.

 10. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia Zamawiającemu aktualnych dokumentów dopuszczających oferowane produkty lecznicze do obrotu na terenie kraju, z którego są sprowadzane, zgodnie z obowiązującym prawem, oraz zobowiązuje się je dostarczyć na każde żądanie Zamawiającego, w trakcie realizacji umowy, w terminie 5 dni od daty otrzymania pisemnego wezwania – dotyczy pakietu nr 25.

 11. Brak dostarczenia dokumentów w terminie, o których mowa w ust. 9 i 10 skutkować będzie rozwiązaniem umowy w trybie natychmiastowym z winy Wykonawcy i pociągać będzie za sobą naliczenie kary umownej, o której mowa w § 6 ust. 1 pkt. a.

 12. Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania od Wykonawcy, dostarczania faktur w wersji elektronicznej w formacie "datafarm, np.tekstowy Kamsoft" lub równoważnym – zgodnie z OPZ Załącznik nr 1 do SIWZ.

 13. Dostawa będzie uważana za wykonaną, a niebezpieczeństwo utraty lub uszkodzenia przedmiotu umowy przejdzie na Zamawiającego w chwili, gdy przedmiot umowy zostanie dostarczony w uzgodnionym miejscu, termin i przyjęty przez Zamawiającego.

 14. Z ramienia Zamawiającego do składania zamówień (faxem) na przedmiot umowy objęty umową uprawnionymi są przedstawiciele Apteki Szpitalnej, tel. kontaktowy 24 364 51 27 określeni w ust 15 poniżej.

 15. Strony upoważniają do współpracy w zakresie realizacji umowy:

 • Zamawiający: Pani Magdalena Wierzchowska, Pani Urszula Szwech, Pani Katarzyna Bogucka

 • Wykonawca: ………………………………………….


§ 5 w Istotnych Postanowień Umowy otrzymuje następujące brzmienie:
§ 5 REKLAMACJE

 1. Ewentualne reklamacje z tytułu ilości przedmiotu umowy określonego w § 1 ust. 1 będą składane Wykonawcy przez Zamawiającego faxem lub pocztą elektroniczną i potwierdzone na piśmie, niezwłocznie po ich stwierdzeniu, jednak nie później niż do 3 dni roboczych od daty dostawy. Reklamacje jakościowe będą składane w terminie 14 dni od daty stwierdzenia wady.

 2. Wykonawca zobowiązuje się do udzielenia odpowiedzi na złożoną reklamację w ciągu 5 dni roboczych, w przypadku braku odpowiedzi reklamację uważa się w całości za uznaną zgodnie z żądaniem Zamawiającego.

 3. W przypadku uznania reklamacji za zasadną, Wykonawca zobowiązany jest w terminie 48 godzin
  w dni robocze wymienić towar na wolny od wad, własnym transportem i na własny koszt.

 4. Zamawiającemu przysługuje prawo odmowy przyjęcia dostarczonego towaru i żądania wymiany na wolny od wad w szczególności w sytuacji:

 1. dostarczenia towaru złej jakości, w tym nie posiadającego określonego w umowie terminu ważności;

 2. dostarczenia towaru niezgodnego z umową/zamówieniem lub posiadającego wady ukryte;

 3. dostarczenia towaru w niewłaściwych opakowaniach.

 1. Zamawiającemu przysługuje prawo odmowy przyjęcia towaru dostarczonego z opóźnieniem przekraczającym 3 dni ponad termin dostawy określony w § 4 ust. 1 niniejszej umowy lub w przypadku niewykonania przez Wykonawcę obowiązków określonych w ust.4.

 2. Koszty odbioru dostaw, o których mowa w ust.4 i 5 powyżej w całości obciążają Wykonawcę.


Załącznik Nr 3 do SIWZ otrzymuje brzmienie:
Załącznik Nr 3 do SIWZ

FORMULARZ OFERTOWY

Dane dotyczące Wykonawcy:

Nazwa/Imię i nazwisko:

...................................................................................................................................................................

Siedziba/m-ce zam.: .......................................kod....................ul..............................................................

Województwo:.....................................nr telefonu/fax ……….…………......................................................

http:// ..................................................... e-mail: .........................................................................................Osoba upoważniona do kontaktów:............................................................. tel./fax ....................................

Wykonawca jest MŚP* □ – TAK, □ – NIE *właściwe zaznaczyć.

Dane dotyczące Zamawiającego:

Nazwa: Płocki Zakład Opieki Zdrowotnej Sp. z o.o.

Siedziba: ul. Kościuszki 28, 09-402 Płock

Zobowiązania Wykonawcy:

   1. Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym pn. „Dostawa produktów farmaceutycznych, zobowiązujemy się dostarczyć przedmiot zamówienia, zgodnie z załączonym formularzem cenowym – Pakiet/y nr ……………………………….…………….. (wypełnia Wykonawca)

  1. Oświadczamy, że:

 • zrealizujemy / nie zrealizujemy (niepotrzebne skreślić) dostawę przedmiotu zamówienia do Oddziału Szpitalnego poza godzinami pracy Apteki szpitalnej oraz w dni wolne od pracy - (ocena zgodnie z pkt. 14.2 Siwz parametr oceniany).

W przypadku, gdy Wykonawca nie skreśli prawidłowej odpowiedzi zrealizuje/nie zrealizuje dostawę przedmiotu zamówienia do Oddziału Szpitalnego poza godzinami pracy Apteki szpitalnej oraz w dni wolne od pracy, Zamawiający przyjmuje, że Wykonawca nie zrealizuje dostawy przedmiotu zamówienia.

 • dostarczymy przedmiot zamówienia w terminie:

- w trybie dostawa na „CITO” - w ciągu …………………………………………….…..…………. godzin od złożenia zamówienia - dotyczy Pakietów: 2-4; 6; 11; 12; 15; 19-21; 26; 28; 39; 53; 57, 60 (ocena zgodnie z pkt 14.2 Siwz parametr oceniany). Wykonawca w miejsca wykropkowane wpisuje zaoferowany czas dostawy zamówienia: max 8h.

- w trybie standardowym - w ciągu ………… godzin od złożenia zamówienia - dotyczy wszystkich Pakietów z wyłączeniem Pakietu nr 25 (ocena zgodnie z pkt 14.1 Siwz parametr oceniany). Wykonawca w miejsca wykropkowane wpisuje zaoferowany czas dostawy zamówienia: max 48h.

- w trybie importu docelowego - w ciągu …………… dni od chwili przesłania zaakceptowanego przez Ministerstwo Zdrowia wniosku na import docelowy) - dotyczy Pakietu nr 25; (ocena zgodnie z pkt. 14.3 Siwz parametr oceniany). Wykonawca w miejsca wykropkowane wpisuje zaoferowany czas dostawy zamówienia: max 21dni - dotyczy Pakietu nr 25.

W przypadku, gdy Wykonawca nie wypełni wykropkowanych miejsc Zamawiający przyjmuje maksymalny termin dostawy odpowiednio dla każdego z powyższych kryteriów.

  1. Poświadczamy wniesienie wadium, w kwocie określonej w Siwz, w formie......................................

  2. Oświadczamy, że zawarte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia istotne postanowienia umowy zostały przez nas zaakceptowane i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na warunkach w nich określonych, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

  3. Części zamówienia, których wykonanie wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom oraz nazwy firm podwykonawców:

Części zamówienia

Nazwy firm podwykonawców


Brak wypełnienia rozumiane będzie jako wykonanie zamówienia bez udziału podwykonawców.

 1. Oświadczamy, że oferta:

zawiera / nie zawiera* (niepotrzebne skreślić) na str. …………. oferty informacje, które stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i nie mogą być one ogólnie udostępniane przez Zamawiającego oraz są zabezpieczone w sposób opisany
w pkt 11.12. siwz i zawierają uzasadnienie ich zastrzeżenia.

 1. Oferta zawiera …............. stron podpisanych i ponumerowanych od nr …........ do nr …........

 2. Załącznikami do niniejszej oferty są:

1. …................................................................................................................................................

2. …................................................................................................................................................


Miejscowość i data: …..................... ………….………………………..…………….

Podpis Wykonawcy
* Zamawiający definiuje małego i średniego przedsiębiorcę zgodnie z ustawą z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej

Art. 105. [Mały przedsiębiorca]

Za małego przedsiębiorcę uważa się przedsiębiorcę, który w co najmniej jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych:

1) zatrudniał średniorocznie mniej niż 50 pracowników oraz

2) osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 10 milionów euro, lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 10 milionów euro.

Art. 106. [Średni przedsiębiorca]

Za średniego przedsiębiorcę uważa się przedsiębiorcę, który w co najmniej jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych:

1) zatrudniał średniorocznie mniej niż 250 pracowników oraz

2) osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 50 milionów euro, lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 43 milionów euro.

Załącznik nr 5.6 do SIWZ otrzymuje brzmienie:
Załącznik nr 5.6 do SIWZ

FORMULARZ CENOWY

Pakiet Nr 6Antybiotyki VI

Nazwa Wykonawcy …..........................................................................................................................................................................................Adres Wykonawcy …..................................................................................tel i fax:...........................................................................................................

lp.

Nazwa powszechnie stosowana produktu leczniczego

Postać

Nazwa handlowa oferowanego produktu

Producent

J.M.

Ilość

Cena jednostkowa netto w PLN

Wartość

netto w PLN

Stawka podatku VAT w %

Wartość

brutto w PLN

1.

AMPICILLIN 500MG x 1

proszek do sporz. roztw.fiolka

3 350

2.

CLARITHROMYCIN 500MG X 1

proszek do sporz. roztw.fiolka

190

3.

CLARITHROMYCIN 500MG X 14

tabletkiop.

5

4.

CLOXACILLIN 1000MG X 1

proszek do sporz. roztw.fiolka

100

5.

COLISTIN 1MLN J.M. X 20

liofilizat do sporz. roztw.op.

5

6.

DOXYCYCLINE 100MG X 10

kaps.op.

110

7.

ERYTHROMYCIN 300MG X 1

proszek do sporz. roztw.fiolka

20

8.

GENTAMICIN 80MG/2ML X 10

amp.op.

50

9.

NEOMYCIN 250MG X 16

tabl.op.

5

10.

NEOMYCIN 55ML

aerozolop.

20

11.

NYSTATIN 0,1M J.M. X 10

tabl. dopochwoweop.

52

12.

NYSTATIN 0,5M J.M. X 16

tabl.op.

5

13.

NYSTATIN 2,4M J.M./5G 24-28 ML

zawiesinaop.

30

14.

(OXYTETRACYCLINE 9,30MG + HYDROCORTISONUM 3,10MG)/G 32,25G

aerozolop.

4


razem:1   2   3   4   5   6   7


©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna