Płock, dniaPobieranie 1,02 Mb.
Strona1/7
Data09.04.2018
Rozmiar1,02 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7

Płock, dnia 23 listopada 2017 roku

PZOZ/DZP/382/32PN/17


WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

WRAZ ZE ZMIANĄ JEJ TREŚCI
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest dostawa produktów farmaceutycznych
W związku z wnioskami o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zwanej dalej „SIWZ”, złożonymi przez Wykonawców, działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 24 sierpnia 2017r., poz. 1579) Zamawiający – Płocki Zakład Opieki Zdrowotnej Sp. z o.o. wyjaśnia, co następuje:
Pytanie Nr 1, dotyczy pakietu nr 4, pozycja nr 1

Czy Zamawiający wymaga, aby poniższy preparat posiadał zarejestrowaną możliwość podania doustnego? - VANCOMYCIN 1G (pozycja nr 1)Odpowiedź: Tak, Zamawiający wymaga, aby zaoferowany produkt w Pakiecie nr 4 poz. nr 1 posiadał zarejestrowaną możliwość podania doustnego.
Pytanie Nr 2, dotyczy pakietu nr 38, pozycja nr 17

Czy Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie preparatu w opakowaniach zawierających po 20 kapsułek każde z zachowaniem odpowiedniego przeliczenia, tj. w liczbie 188 opakowań? KETOPROFEN 50mg X 30 kaps. (pozycja nr 17)Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.
Pytanie Nr 3, dotyczy pakietu nr 45, pozycja nr 1

Czy Zamawiający wymaga, aby roztwór uzyskany z poniższego preparatu posiadał 24 godzinną stabilność chemiczną i fizyczną w temperaturze pokojowej? Wspomniana właściwość preparatu ma uzasadnienie ekonomiczne dla Zamawiającego ze względu na proces podania preparatu Pacjentowi oraz analizy lekarskiej trwającej przez ok. 12 godzin po podaniu preparatu. Stabilność uzyskanego roztworu wydaje się również być istotna z uwagi na dopasowania sedacji - Propofol (pozycja nr 1)Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga powyższego.
Pytanie Nr 4, dotyczy Istotnych postanowień umowy

Czy Zamawiający w par. 4.1. usunie możliwość składania zamówień w formie telefonicznej? Zgodnie


z art. 36 z ust. 4 Prawa farmaceutycznego (w brzmieniu obowiązującym od 12 lipca 2015 r.) zamówienia na leki muszą być składane w formie pisemnej albo w formie dokumentu elektronicznego doręczanego środkami komunikacji elektronicznej. Nie ma możliwości składania zamówień w formie telefonicznej.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę i dokona modyfikacji SIWZ.
Pytanie Nr 5, dotyczy Istotnych postanowień umowy

Czy Zamawiający wykreśli zapis par. 4.7? Jest to sprzeczne z zasadami współżycia społecznego i grozi Wykonawcy  rażącą stratą. Zapis jest sprzeczny z zapisem par. 3.3, gdzie mowa jest o 30 dniach.Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.
Pytanie Nr 6, dotyczy Istotnych postanowień umowy

Czy Zamawiający w par. 5.2. zmieni termin rozpatrzenia reklamacji na 3 dni robocze? Zgłoszona reklamacja wymaga rozpatrzenia z uwzględnieniem analizy dokumentów magazynowo - spedycyjnych oraz wyjaśnień firmy kurierskiej dostarczającej leki. Wykonanie tego w ciągu 2 dni jest niemożliwe.Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na zmianę terminu rozpatrzenia reklamacji na 5 dni roboczych oraz dokona modyfikacji SIWZ.
Pytanie Nr 7, dotyczy Istotnych postanowień umowy

Czy Zamawiający zmieni wartość kary umownej określonej w par. 6.1.b z 2% wartości przedmiotu umowy brutto nie dostarczonego w terminie za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia do wartości max. 0,2%? Obecna kara umowna jest rażąco wygórowana.Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie Nr 8, dotyczy Istotnych postanowień umowy

Czy Zamawiający zmieni wartość kary umownej określonej w par. 6.1.c z 2% wartości brutto zareklamowanych przez Zamawiającego towarów złej jakości do wartości max. 0,2%? Obecna kara umowna jest rażąco wygórowana.Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.
Pytanie Nr 9, dotyczy pakietu nr 4, pozycja nr 2 i 3

Czy Zamawiający wydzieli z Pakietu nr 4 poz. 2 i 3 do oddzielnego pakietu co umożliwi złożenie ofert większej liczbie Wykonawców, a tym samym ofert korzystniejszych cenowo?Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.
Pytanie Nr 10, dotyczy pakietu nr 35, pozycja nr 6

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w Pakiecie 35 poz. 6 leku w opakowaniu x 30 tabl., wraz z jednoczesnym przeliczeniem ilości opakowań?Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.
Pytanie Nr 11, dotyczy pakietu nr 35, pozycja nr 14

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w Pakiecie 35 poz. 14 leku w opakowaniu x 20 tabl., wraz z jednoczesnym przeliczeniem ilości opakowań? Czy w przypadku jeśli ilość opakowań po przeliczeniu nie jest liczbą całkowitą to należy zaokrąglić w górę?Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.
Pytanie Nr 12, dotyczy pakietu nr 29, pozycja nr 69

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o dopuszczenie zaoferowania spełniającego te same cele zamiennika o nazwie LactoDr., będącego dietetycznym środkiem spożywczym specjalnego przeznaczenia medycznego, zawierającego najlepiej przebadany pod względem klinicznym szczep bakterii probiotycznych (działanie potwierdzone w kilkuset opublikowanych w literaturze światowej badaniach klinicznych) Lactobacillus rhamnosus GG ATCC 53103 w aktywnym stężeniu 6 mld CFU/kapsułkę, przeznaczonego do stosowania u noworodków, niemowląt, dzieci i osób dorosłych, konfekcjonowanego w opakowaniach x 20 lub x 30 kaps – po przeliczeniu na odpowiednią liczbę opakowań. Oferowane kapsułki mogą być łatwo otwierane, a ich zawartość rozpuszczana w niewielkiej objętości różnych płynów i podawana doustnie w formie zawiesiny.Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie wymienionego powyżej dietetycznego środka spożywczego z przeliczeniem poz. 69 - 150 op. x 20 kaps.
Pytanie Nr 13, dotyczy pakietu nr 1, pozycja nr 70

Z uwagi na brak występowania produktu leczniczego o charakterystyce podanej w SIWZ i w związku z tym na brak możliwości zaoferowania leków tego samego producenta, zwracamy się z uprzejmą prośbą o dopuszczenie zaoferowania spełniającego te same cele preparatu o nazwie LactoDr., będącego dietetycznym środkiem spożywczym specjalnego przeznaczenia medycznego, zawierającego najlepiej przebadany pod względem klinicznym szczep bakterii probiotycznych (działanie potwierdzone w kilkuset opublikowanych w literaturze światowej badaniach klinicznych) Lactobacillus rhamnosus GG ATCC 53103 w aktywnym stężeniu 6 mld CFU/kapsułkę, przeznaczonego do stosowania u noworodków, niemowląt, dzieci i osób dorosłych, konfekcjonowanego w opakowaniach x 20 lub x 30 kaps – po przeliczeniu na odpowiednią liczbę opakowań.Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie wymienionego powyżej dietetycznego środka spożywczego z przeliczeniem poz. 70 - 360 op. x 20 kaps.
Pytanie Nr 14, dotyczy pakietu nr 2, pozycja nr 1

Czy Zamawiający wymaga, w pakiecie 2 pozycja 1, aby Ceftazydym zachowywał po rozpuszczeniu trwałość przez 24 godz. w temp. 2-8°C?Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza zaoferowanie powyższego produktu.
Pytanie Nr 15, dotyczy pakietu nr 5, pozycja nr 3

Czy Zamawiający, w pakiecie 5 pozycja 3, wymaga aby, Cefazolin 1g zgodnie z ChPL produktu leczniczego posiadał rejestrację do przechowywania także w temperaturze powyżej 25 stopni Celsjusza?Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza powyższe.
Pytanie Nr 16, dotyczy pakietu nr 7, pozycja nr 2

Czy Zamawiający w pakiecie 7 pozycja 2, wymaga aby zgodnie z ChPL istniała możliwość podania leku w dawce 1,5 g drogą domięśniową, dożylnie i infuzji?Odpowiedź: Zamawiający wymaga, aby zgodnie z ChPL istniała możliwość podania leku
w dawce 1,5 g drogą domięśniową, dożylnie i infuzji.

Pytanie Nr 17, dotyczy pakietu nr 44, pozycja nr 1 i 2

Czy w pakiecie 44 pozycja 1 i 2, zamawiający wymaga, aby omeprazol występujący w kilku dawkach i postaciach pochodził od jednego producenta, aby zapewnić bezpieczeństwo pacjenta przed możliwymi interakcjami występującymi przy przechodzeniu na inne postaci leku?Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.
Pytanie Nr 18, dotyczy pakietu nr 39, pozycja nr 23 i 24

Czy Zamawiający wymaga aby zgodnie z ChPl produktu, Pyralgin w pakiecie 39 pozycja 23 i 24, można było mieszać z produktem Poltram (Tramadoli hydrochloricum, roztwór do wstrzykiwań 0,5g/ml), przed podaniem pacjentowi?Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga powyższego.
Pytanie Nr 19

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie z Pakietu 3 pozycji 8, 9, 10, co pozwoli na przystąpienie do nowo utworzonego zadania większej ilości Oferentów a co za tym idzie uzyskanie niższej cenowo oferty?Odpowiedź: W Pakiecie nr 3 jest tylko jedna pozycja.
Pytanie Nr 20

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w Pakiecie 3 pozycji 28 produktu leczniczego Natrium Chloratum 0,9% 10 ml w opakowaniu po 50 ampułek?Odpowiedź: Zamawiający domyśla się na podstawie wymienionego produktu leczniczego, że pytanie dotyczy Pakietu nr 39, jednocześnie Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.
Pytanie Nr 21

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w Pakiecie 3 pozycji 36 produktu leczniczego Kalium Chloratum 15% 20 ml w opakowaniu po 20 ampułek?Odpowiedź: Z pytania Wykonawcy wynika, że produkt leczniczy Kalium Chloratum 15% 20 ml jest w Pakiecie nr 39, jednocześnie Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie produktu leczniczego Kalium Chloratum 15% 20 ml w Pakiecie nr 39 poz. nr 36.
Pytanie Nr 22, dotyczy pakietu nr 41

Czy Zamawiający w Pakiecie 41 wyrazi zgodę na opakowania typu Kabi Pack wyposażone w dwa różnej wielkości porty zabezpieczone plastikowymi zatyczkami (dodatkowo oznaczonymi strzałkami, jedna do wstrzyknięcia, druga wskazująca miejsce do podłączenia zestawu do infuzji) co zmniejsza ryzyko kontaminacji. Porty w proponowanych opakowaniach mają właściwości samozasklepiające dzięki czemu nawet po przypadkowym wyrwaniu zestawu do infuzji zalecony w terapii płyn nie wycieknie na zewnątrz – dotyczy pozycji nr 1-4,6-9,11, 14-16 ?Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.
Pytanie Nr 23, dotyczy pakietu nr 41

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w Pakiecie 41 pozycji 5 produktu leczniczego HYDROKSYETYLOSKROBIA 6% Z DODATKIEM ELEKTROLITÓW: Na, K, Cl, Mg + octany 500ML opakowanie z dwoma portami?Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.
Pytanie Nr 24, dotyczy pakietu nr 41

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w Pakiecie 41 pozycji 10 produktu leczniczego PŁYN FIZJOLOGICZNY WIELOELEKTROLITOWY IZOTONICZNY Z DODATKIEM ELEKTROLITÓW: Ca, Na, K, Cl, Mg + octany i cytryniany 500ML opakowanie z dwoma portami?Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.
Pytanie Nr 25, dotyczy pakietu nr 41

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w Pakiecie 41 pozycji 12 oraz 13 produktu NATRIUM CHLORATUM 0,9% do irygacji w butelce zakręcanej?Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.
Pytanie Nr 26, dotyczy pakietu nr 43

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie z Pakietu 43 pozycji 7, co pozwoli na przystąpienie do nowo utworzonego zadania większej ilości Oferentów a co za tym idzie uzyskanie niższej cenowo oferty?Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wydzielenie poz. 7 z Pakietu nr 43 i utworzenie nowego Pakietu nr 59.
Pytanie Nr 27, dotyczy pakietu nr 56

Czy Zamawiający w Pakiecie 56 poz. 8 wyrazi zgodę na zaoferowanie leku Pangrol 25 000 *20 kaps , której skład to:

1 kapsułka (z minitabletkami odpornymi na działanie soku żołądkowego) zawiera pankreatynę wieprzową o aktywności enzymatycznej:

lipazy 25 000 j. Ph. Eur.

amylazy 22 500 j. Ph. Eur.

proteaz 1 250 j. Ph. Eur.?

I przeliczenie zgodnie z zapotrzebowaniem Zamawiającego?

Pozwoli to Zamawiającemu na uzyskanie niższej ceny na ten preparat.Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.
Pytanie Nr 28, dotyczy pakietu nr 56

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaproponowanie w pakiecie nr 56 poz. 5,6,7 preparatu Siofor 500mg,850mg,1000mg a w Pakiecie nr 29 poz. 75,76 metforminy innego producenta?

Pozwoli to Zamawiającemu na uzyskanie niższej ceny na ten preparat.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.
Pytanie Nr 29, dotyczy pakietu nr 56

Jaką dawkę Simeticone *100 kaps w Pakiecie 56 poz. 9 miał Zamawiający na myśli? Czy chodziło o Simeticone 40mg*100kaps?Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, chodziło o dawkę 40 mg i dokona modyfikacji SIWZ.
Pytanie Nr 30, dotyczy pakietu nr 29,

Zwracam się z uprzejmym zapytaniem czy Zamawiający w postępowaniu przetargowym Nr sprawy PZOZ/DZP/382/32PN/17, w pakiecie (zadaniu) Pakiet Nr 29 – TABLETKI, w pozycji 70 dotyczącej „Liofilizowana zawiesina żywych pałeczek kwasu mlekowego Lactobacillus rhamnosus min. 6 mld CFU pałeczek x 20” dopuszcza możliwość zaoferowania preparatu o nazwie handlowej Floractin x 20 kapsułek lub Floractin Box x 300 (20 blistrów x 15 kapsułek – z przeliczeniem na taką wielkość opakowania) producenta Novascon Pharmaceuticals? W załączniku specyfikacja preparatu i jego najważniejsze cechy.Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie Floractin Box x 300.
Pytanie Nr 31

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę postaci proponowanych preparatów – tabletki na tabletki powlekane lub kapsułki lub drażetki i odwrotnie, fiolki na ampułki lub ampułko-strzykawki i odwrotnie? Zapytanie o zmianę postaci nie dotyczy pozycji uwzględniających konkretne wymiary tabletek.Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.
Pytanie Nr 32

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę wielkości opakowań (tabletek, ampułek, kilogramów itp.) celem przedstawienia oferty korzystniejszej cenowo?Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zmianę wielkości opakowań, pod warunkiem, że możliwe jest przeliczenie do pełnych opakowań (zgodnie z pkt 7 Załącznika nr 1 do SIWZ tj. OPZ).
Pytanie Nr 33

Prosimy o podanie, w jaki sposób prawidłowo przeliczyć ilość opakowań handlowych w przypadku występowania na rynku opakowań posiadających inną ilość sztuk (tabletek, ampułek, kilogramów itp.), niż umieszczone w SIWZ; a także w przypadku, gdy wycena innych opakowań leków spełniających właściwości terapeutyczne jest korzystniejsza pod względem ekonomicznym (czy podać pełne ilości opakowań zaokrąglone w górę, czy ilość opakowań przeliczyć do dwóch miejsc po przecinku)?Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zmianę wielkości opakowań pod warunkiem, że możliwe jest przeliczenie do pełnych opakowań (zgodnie z pkt 7 Załącznika nr 1 do SIWZ tj. OPZ). Zamawiający nie dopuszcza żadnych zaokrągleń i przeliczeń do dwóch miejsc po przecinku.
Pytanie Nr 34

Zwracamy się z prośbą o określenie w jaki sposób postąpić w przypadku zaprzestania lub braku produkcji danego preparatu. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na podanie ostatniej ceny i informacji pod pakietem?Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na podanie ostatniej ceny i informacji pod pakietem, na etapie składania ofert. Wszelkie zmiany możliwe są tylko na etapie wyjaśnień SIWZ.

Pytanie Nr 35, dotyczy Pakietu nr 9

„Czy Zamawiający - mając na względzie bezpieczeństwo pacjentów – wymaga, aby oferowany produkt (zawierający antybiotyk) posiadał rejestrację jako produkt leczniczy (lek)?”Odpowiedź: Tak, zgodnie z wymaganiami SIWZ, Zamawiający wymaga, aby oferowany produkt (zawierający antybiotyk) posiadał rejestrację jako produkt leczniczy.
Pytanie Nr 36, dotyczy Pakietu nr 9

„Czy Zamawiający wymaga, aby oferowany produkt posiadał zarejestrowane wskazania w leczeniu i zapobieganiu zakażeń kości oraz tkanek miękkich?”Uzasadnienie: W praktyce oddziałów chirurgicznych szpitala gąbka kolagenowa z gentamycyną jest stosowana wyłącznie w w/w wskazaniach.

Jeżeli ogólnie dostępne są produkty lecznicze posiadające rejestrację we wskazaniach, w których mają zostać użyte, niedopuszczalna jest zamiana na inne produkty lecznicze lub wyroby medyczne, które nie posiadają rejestracji w danym wskazaniu. Działanie tego rodzaju należy identyfikować z eksperymentem leczniczym w rozumieniu Ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty z 5.12.1996 roku; ze zmianami w Dz. Ustaw z 2011 r. Nr 277 poz. 1634Odpowiedź: Tak, zgodnie z wymaganiami SIWZ, Zamawiający wymaga, aby oferowany produkt posiadał zarejestrowane wskazania w leczeniu i zapobieganiu zakażeń kości oraz tkanek miękkich.
Pytanie Nr 37

Prosimy o podanie, w jaki sposób prawidłowo przeliczyć ilość opakowań handlowych w przypadku występowania na rynku opakowań posiadających inną ilość sztuk (tabletek, ampułek, kilogramów itp.), niż zamieszczona w SIWZ; a także w przypadku, gdy wycena innych opakowań leków spełniających właściwości terapeutyczne jest korzystniejsza pod względem ekonomicznym (czy podać pełne ilości opakowań zaokrąglone w górę, czy ilość opakowań przeliczyć do dwóch miejsc po przecinku)?Odpowiedź: Zamawiający udzielił już odpowiedzi na powyższe pytanie w odpowiedzi na pytanie nr 33.
Pytanie Nr 38

Czy Zamawiający wyraża zgodę na wycenę preparatów zamiennie tj. drażetek zamiast tabletek powlekanych i odwrotnie. Tabletek i tabletek powlekanych zamiast kapsułek i odwrotnie. Tabletek


i tabletek powlekanych zamiast drażetek i odwrotnie. Kapsułek zamiast drażetek i odwrotnie. Tabletek zamiast tabletek powlekanych i odwrotnie. ?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.
Pytanie Nr 39

Czy Zamawiający wyraża zgodę na wycenę preparatów zamiennie tj. ampułek zamiast fiolek i odwrotnie ? Czy Zamawiający w sytuacji , gdy dany produkt jest czasowo niedostępny lub zakończyła się jego produkcja wyraża zgodę na umieszczenie pod pakietem stosownej informacji ?Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 34.
Pytanie Nr 40

Dotyczy pakietu nr 6 poz. 13. W związku ze zmianą wielkości opakowania na 28ml, proszę o dopuszczenie wyceny leku Nystatyna Teva, 2800000jm/28ml, gr.d/sp.zaw.doust, 1 but. Proszę określić ilość opakowań, jaką należy wycenić.Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza opakowanie 28 ml i dokona modyfikacji SIWZ.
Pytanie Nr 41

Dotyczy pakietu nr 11 poz. 32. Czy Zamawiający dopuści wycenę Terlipressini acetas EVER Pharma,0,2mg/ml; 5ml,rozt.d/wst,5f ?Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższy preparat.
Pytanie Nr 42

Dotyczy pakietu nr 27 poz. 6. Czy Zamawiający dopuści wycenę preparatu Etomidate-Lipuro,20 mg/10 ml, emuls. do wstrz.,10ampOdpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza powyższego preparatu.
Pytanie Nr 43

Dotyczy pakietu nr 29 poz. 122. Czy Zamawiający dopuści wycenę preparatu Silimax, 70 mg, kaps. twarde, 30 szt. ?Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższy preparat.
Pytanie Nr 44

Dotyczy pakietu nr 29 poz. 134. Proszę o dopuszczenie wyceny preparatu Sofnolime, wapno sodowane granulowane, 4,5 kg. W przypadku zgody, proszę określić ilość opakowań, jaką należy wycenić.Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższy preparat w ilości 1 op.
Pytanie Nr 45

Dotyczy pakietu nr 46 poz. 5. Czy Zamawiający dopuści wycenę preparatu Atimos, 12 mcg/dawkę, aer.inhal.,120 dawek? Jaką ilość należy wycenić ?Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.
Pytanie Nr 46

Dotyczy pakietu nr 56 poz. 8. Czy Zamawiający dopuszcza wycenę preparatu równoważnego w postaci kapsułek zawierających minitabletki odporne na działanie soku żołądkowego?(Pangrol 25 000, 25 000 j., kaps., 20 szt)

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższy preparat.
Pytanie Nr 47

Dotyczy pakietu nr 57 poz.1 i 2. Czy Zamawiający wymaga, aby leki w poz. 1 i 2 pochodziły od jednego producenta?Odpowiedź: Tak, Zamawiający wymaga, aby leki w poz. 1 i 2 pochodziły od jednego producenta
i dokona modyfikacji SIWZ.

Pytanie Nr 48

Dotyczy pakietów j.n. . Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie poniżej wymienionych pozycji

z podanych pakietów ze względu na brak produkcji oraz brak odpowiednich zamienników?


pak. poz.

nazwa produktu

11.3

ASCORBIC ACID 500MG/5ML X 10

11.25

ORNITHINE 500MG/5ML X 10

11.29

PYRIDOXINE 50MG/2ML X 5 (VITAMINUM B6)

27.15

NEOSTIGMINE 0,5MG/ML X 10

34.35

HYDROXYZINE 100MG/2ML X 5

48.3

ATECORTIN 5ML

48.14

HYPROMELLOSE 2% 20MG/ML, 30ML

48.22

PHACOLYSIN 15ML (QUINAX)

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wyłączenie:

- z Pakietu nr 11 pozycji nr: 3, 25, 29 oraz z Pakietu nr 34 pozycji nr 35 do nowego Pakietu nr 60

- z Pakietu nr 27 pozycji nr 15 do nowego Pakietu nr 61

- z Pakietu nr 48 pozycji nr: 3, 14, 22 do nowego Pakietu nr 62

i dokona modyfikacji SIWZ.
Pytanie Nr 49

Dotyczy pakietu nr 48 poz. 20. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę Oxymetazolin 0.05%, żel do nosa,10 g lub w postaci aerozolu ? ( krople – zakończona produkcja)Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza wycenę Oxymetazolin 0.05%, żel do nosa,10 g.
Pytanie Nr 50

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wprowadzenie zmian w § 3 ust. 3 poprzez zamianę słów „odsetki ustawowe” na „odsetki ustawowe za opóźnienie w transakcjach handlowych”?Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.
Pytanie Nr 51

Czy Zamawiający dokona modyfikacji w § 3 ust. 4 oraz § 4 ust. 7 projektu umowy i dopuści prawo Wykonawcy do wstrzymania dostaw towaru, w przypadku braku zapłaty zobowiązań Zamawiającego, do czasu uregulowania przez niego płatności.Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie Nr 52

W celu zapewnienia równego traktowania stron umowy i umożliwienia wykonawcy sprawdzenia zasadności reklamacji wnosimy o wprowadzenie w § 5 ust. 2 projektu umowy 5 dniowego terminu na rozpatrzenie reklamacji.Odpowiedź: Zamawiający udzielił już odpowiedzi na podobne pytanie w pytaniu nr 6.
Pytanie Nr 53

Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy i w zakresie § 6 ust 1:
 1. Strony ustalają, że Wykonawca w razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy obowiązany będzie zapłacić Zamawiającemu karę umowną z następujących tytułów oraz w następującej wysokości:

a. 10% wartości niezrealizowanej części przedmiotu umowy brutto, gdy Wykonawca odstąpi od umowy z własnej przyczyny lub gdy Zamawiający odstąpi od umowy wskutek okoliczności, za które odpowiada Wykonawca;

b. 0,5% wartości przedmiotu umowy brutto nie dostarczonego w terminie za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia, jednak nie więcej niż 10% wartości brutto niedostarczonego w terminie przedmiotu umowy;

c. 0,5% wartości brutto zareklamowanych przez Zamawiającego towarów złej jakości, za każdy dzień oczekiwania na wymianę ponad termin określony w umowie, jednak nie więcej niż 10% wartości brutto zareklamowanych towarów;

d. 10% wartości niezrealizowanej części przedmiotu umowy brutto, gdy Zamawiający rozwiąże umowę w trybie natychmiastowym z winy Wykonawcy.Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.
Pytanie Nr 54

Do treści §1 ust. 3 projektu umowy. Skoro Zamawiający przewiduje dostawy sukcesywne, zgodne z bieżącym zapotrzebowaniem, czyli nie przewiduje konieczności dłuższego przechowywania zamówionych produktów w magazynie apteki szpitalnej, to dlaczego wyznacza warunek 12-miesięcznego okresu ważności zamówionych towarów? Wskazujemy przy tym, że zgodnie z Prawem farmaceutycznym produkty lecznicze do ostatniego dnia terminu ważności są pełnowartościowe i dopuszczone do obrotu. W związku z powyższym prosimy o skrócenie wymaganego terminu ważności przynajmniej do 6 m-cy od daty dostawy lub dopisanie do §1 ust.3 projektu umowy następującej treści: "..., dostawy produktów z krótszym terminem ważności mogą być dopuszczone w wyjątkowych sytuacjach i każdorazowo zgodę na nie musi wyrazić upoważniony przedstawiciel Zamawiającego."Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na dopisanie do § 1 ust.3 projektu umowy zaproponowanej treści w związku z czym dokona modyfikacji SIWZ.

Pytanie Nr 55

Dotyczy § 2 ust.5 projektu umowy. W związku z tym, że niektóre zmiany ceny mogą wchodzić z mocy prawa np. zmiany cen urzędowych, zmiany stawki podatku VAT, czy Zamawiający wyrazi zgodę na odstąpienie od konieczności poinformowania go o tych zmianach? Prosimy o wykreślenie zapisu § 2 ust.5 z projektu umowy.Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.
Pytanie Nr 56

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisów umowy w §6 ust.1 ppkt a) poprzez zapis o ewentualnej karze za odstąpienie od umowy w wysokości 10% wartości brutto NIEZREALIZOWANEJ części przedmiotu umowy?Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie Nr 57

Do § 6 ust.1 ppkt b) projektu umowy. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu dotyczącego kar umownych za niedostarczenie w terminie zamówionej partii towaru poprzez wprowadzenie zapisu o karze w wysokości 1% dziennie liczonej od wartości nie dostarczonego w terminie zamówienia?Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie Nr 58

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisów umowy w §6 ust.1 ppkt d) poprzez zapis o ewentualnej karze za rozwiązanie umowy w trybie natychmiastowym w wysokości 10% wartości brutto NIEZREALIZOWANEJ części przedmiotu umowy?Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie Nr 59

Do treści § 6 ust.3 projektu umowy prosimy o dodanie słów "... z wyłączeniem powołania się przez Wykonawcę na okoliczności, które zgodnie z przepisami prawa powszechnie obowiązującego uprawniają Sprzedającego do odmowy dostarczenia towaru Kupującemu."Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie Nr 60

Czy w przypadku wstrzymania produkcji lub wycofania z obrotu przedmiotu umowy i braku możliwości dostarczenia zamiennika leku w cenie przetargowej (bo np. będzie to groziło rażącą startą dla Wykonawcy), Zamawiający wyrazi zgodę na sprzedaż w cenie zbliżonej do rynkowej lub wyłączenie tego produktu z umowy bez konieczności ponoszenia kary przez Wykonawcę (dotyczy zapisu §9 ust.2 ppkt e) i ppkt f) projektu umowy)?Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie Nr 61

Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmian ilościowych przedmiotu umowy, ale nie określił ich warunków, m.in. nie wskazał w jakich okolicznościach zmiana mogłaby mieć miejsce, nie wskazał w żaden sposób granic zmian ilościowych odnośnie poszczególnych pozycji itp. Zgodnie z art. 144 ust.2, w związku z art. 144 ust. 1-1b, 1d, 1e Ustawy PZP, brak określenia warunków zmiany umowy będzie przesądzać o nieważności zapisów z  §9 ust.2 pkt h) i §9 ust. 3 umowy. Czy z związku z tym, Zamawiający odstąpi od tych zapisów w umowie?Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na powyższe i dokona modyfikacji SIWZ.
Pytanie Nr 62

Czy w stosunku do Zamawiającego na chwilę obecną aktualizują się przesłanki „niewypłacalności” oraz „zagrożenia niewypłacalnością” w rozumieniu art. 6 ustawy z dn. 1.01.2016r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz.U.2015.978 z późn. zm.) oraz art. 10 ustawy z dn. 28.02.2003r. – Prawo upadłościowe (Dz.U.60.535 z późn. zm.)? Czy według wiedzy Zamawiającego w/w przesłanki staną się aktualne w okresie od chwili obecnej do zakończenia umowy zawartej na skutek niniejszego postępowania?Odpowiedź: Obecnie nie są znane okoliczności i zdarzenia wskazujące na ogromne, potencjalne ryzyko związane z potencjalnym ogłoszeniem postępowania restrukturyzacyjnego lub upadłościowego wobec Zmawiającego.
Pytanie Nr 63

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na ustanowienie ze swojej strony zabezpieczeń cywilnoprawnych prawidłowego wykonania umowy przetargowej, w jednej z następujących postaci:

- cesji na zabezpieczenie w Narodowym Funduszu Zdrowia;
- weksla in blanco wraz z deklaracją;
- poręczenia podmiotu trzeciego, np. wspólnika lub organu założycielskiego;
- zabezpieczenia rzeczowego np. zastawu rejestrowego

lub w jakiejkolwiek innej formie stanowiącej zabezpieczenie wierzytelności Wykonawcy skuteczne w przypadku ewentualnego otwarcia w stosunku do Zamawiającego postępowania restrukturyzacyjnego lub upadłościowego? Celem wyjaśnienia powyższego zapytania zwracamy uwagę na ogromne ryzyko Wykonawcy związane z potencjalnym ogłoszeniem postępowania restrukturyzacyjnego lub upadłościowego wobec Zamawiającego, polegające m.in. na niemożliwości odzyskania (w całości lub w części) należności objętych masą sanacyjną. W razie odmownej odpowiedzi, prosimy o jej uzasadnienie i wskazanie, czy w toku trwania umowy przetargowej Zamawiający zamierza korzystać z narzędzi przewidzianych w ustawie z dn. 1.01.2016r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz.U.2015.978 z późn. zm.) i ustawie z dn. 28.02.2003r. – Prawo upadłościowe (Dz.U.60.535 z późn. zm.).Odpowiedź: Obecnie nie są znane okoliczności i zdarzenia wskazujące na ogromne, potencjalne ryzyko związane z potencjalnym ogłoszeniem postępowania restrukturyzacyjnego lub upadłościowego wobec Zmawiającego. Zamawiający nie wyraża zgody na dodatkowe zabezpieczenia. W związku z powyższym Zamawiający nie przewiduje korzystania z narzędzi przewidzianych ww. ustawach.

Biorąc pod uwagę powyższe odpowiedzi, na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 24 sierpnia 2017r., poz. 1579) Zamawiający – Płocki Zakład Opieki Zdrowotnej Sp. z o.o. wprowadza do treści SIWZ następujące zmiany:
- wydziela z Pakietu Nr 43 pozycję nr 7 tworzy oddzielny Pakiet nr 59,

- wydziela z Pakietu Nr 11 pozycje nr 3, 25, 29 tworzy oddzielny Pakiet nr 60,

- wydziela z Pakietu Nr 27 pozycję nr 15 tworzy z niej oddzielny Pakiet nr 61,

- wydziela z Pakietu Nr 48 pozycje nr 3, 14, 22 i przesuwa ją do Pakietu nr 62.
W konsekwencji powyższego, Zamawiający modyfikuje następujące zapisy SIWZ:
Punkt 3.2. SIWZ otrzymuje brzmienie:

Oznaczenie kodowe Wspólnego Słownika Zamówień CPV: 33600000-6 Pakiety nr 1-17; 19-62,33140000-3 – Pakiet nr 18.
Punkt 9.1. SIWZ otrzymuje brzmienie:

Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości:nr Pakietu

Kwota wadium

1

255,30

2

26,60

3

58,40

4

52,20

5

140,60

6

323,20

7

210,10

8

14,10

9

5,60

10

16,60

11

371,30

12

21,50

13

109,00

14

39,50

15

72,40

16

37,30

17

133,10

18

18,40

19

326,50

20

44,10

21

30,80

22

244,50

23

38,50

24

115,20

25

39,80

26

92,00

27

247,20

28

4,00

29

705,00

30

422,90

31

9,00

32

13,00

33

237,40

34

542,20

35

993,30

36

10,90

37

185,60

38

102,90

39

987,10

40

224,00

41

1 072,00

42

122,20

43

260,30

44

45,70

45

62,70

46

198,80

47

70,70

48

116,40

49

90,40

50

47,20

51

45,80

52

18,20

53

32,10

54

74,00

55

11,40

56

31,90

57

205,50

58

249,50

59

176,00

60

3,60

61

12,40

62

8,00

10 475,90 zł (słownie: dziesięć tysięcy czterysta siedemdziesiąt pięć złotych 90/100).

Punkty 14.1. oraz 14.2 SIWZ otrzymują brzmienie:

  1. Wybór oferty w zakresie Pakietów nr: 1, 5, 7-10, 13, 14, 16-18, 22-24, 27, 29-38, 40-52, 54-56, 58, 59, 61, 62 dokonany zostanie na podstawie poniższych kryteriów:

Lp.

Nazwa kryterium

Waga kryterium

Sposób punktacji


1.


Cena

90%

Najniższa cena zaoferowana/ cena badanej oferty x 100 pkt x % waga kryterium

2.

Termin dostawy częściowej (standard)

10%

Ilość punktów uzyskana przez badaną ofertę/ najwyższa możliwa do uzyskania ilość punktów x 100 x % waga kryterium

Ad.1. Ocena kryterium „cena” odbędzie się na podstawie zaoferowanej ceny brutto w formularzu cenowym – załącznik nr 5 do Siwz i po podstawieniu do wzoru z powyższej tabeli.

Ad.2. Kryterium „Termin dostawy częściowej” odnosi się do dostawy realizowanej trybem standardowym i ocena tego kryterium odbędzie się na podstawie oświadczenia Wykonawcy zawartego w załączniku nr 3 do SIWZ - formularz ofertowy i po przyznaniu odpowiednio punktów:

 • Czas dostawy standardowym trybem do 24 h od złożenia zamówienia – 20 pkt

 • Czas dostawy standardowym trybem od 25 h do 48h od złożenia zamówienia – 1pkt

a następnie po podstawieniu uzyskanych punktów do wzoru z powyższej tabeli.

Zaoferowanie czasu dostawy powyżej 48h spowoduje odrzucenie oferty.

14.2. Wybór oferty w zakresie Pakietów: 2-4, 6, 11, 12, 15, 19-21, 26, 28, 39, 53, 57, 60 dokonany zostanie na podstawie poniższych kryteriów:

Lp.

Nazwa kryterium

Waga kryterium

Sposób punktacji

1.Cena

70%

Najniższa cena zaoferowana/ cena badanej oferty x 100 pkt x % waga kryterium

2.

Termin dostawy częściowej (standard)

10%

Ilość punktów uzyskana przez badaną ofertę/ najwyższa możliwa do uzyskania ilość punktów x 100 x % waga kryterium

3.


Sposób dostawy (dostawa do Oddziału szpitalnego poza godzinami pracy Apteki Szpitalnej oraz w dni wolne od pracy)

10%

Ilość punktów uzyskana przez badaną ofertę/ najwyższa możliwa do uzyskania ilość punktów x 100 x % waga kryterium


4.Termin dostawy częściowej (CITO)

10%

Ilość punktów uzyskana przez badaną ofertę/ najwyższa możliwa do uzyskania ilość punktów x 100 x % waga kryterium

Ad.1. Ocena kryterium „cena” odbędzie się na podstawie zaoferowanej ceny brutto w formularzu cenowym – załącznik nr 5 do siwz i po podstawieniu do wzoru z powyższej tabeli.

Ad.2. Jak w pkt. 14.1.

Ad.3 Kryterium „Sposób dostawy” odnosi się do dostawy do Oddziału szpitalnego poza godzinami pracy Apteki Szpitalnej oraz w dni wolne od pracy i ocena tego kryterium odbędzie się na podstawie oświadczenia Wykonawcy zawartego w załączniku nr 3 do SIWZ - formularz ofertowy i po przyznaniu odpowiednio punktów:

 • Wykonawca, dostarczy przedmiot zamówienia do Oddziału szpitalnego poza godzinami pracy Apteki Szpitalnej oraz w dni wolne od pracyotrzyma 10 pkt.

 • Wykonawca nie dostarczy przedmiotu zamówienia do Oddziału szpitalnego poza godzinami pracy Apteki Szpitalnej oraz w dni wolne od pracyotrzyma 1 pkt.

a następnie po podstawieniu uzyskanych punktów do wzoru z powyższej tabeli.

Ad.4. Kryterium „Termin dostawy częściowej” odnosi się do dostawy realizowanej na CITO i ocena tego kryterium odbędzie się na podstawie oświadczenia Wykonawcy zawartego w załączniku nr 3 do SIWZ - formularz ofertowy i po przyznaniu odpowiednio punktów:

 • Czas dostawy CITO do 6 h od złożenia zamówienia – 10 pkt

 • Czas dostawy CITO od 7 - 8 h od złożenia zamówienia – 1 pkt

a następnie po podstawieniu uzyskanych punktów do wzoru z powyższej tabeli.

Zaoferowanie czasu dostawy powyżej 8h spowoduje odrzucenie oferty.

Punkty 1 i 3 Załącznika Nr 1 do SIWZ otrzymuje brzmienie:

 1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa produktów farmaceutycznych z podziałem na 62 pakiety na zasadach określonych w „Istotnych postanowieniach umowy” – Załącznik Nr 2 do SIWZ w ilościach wynikających z bieżących potrzeb i w terminach wynikających
  z dwustronnych uzgodnień.

 1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik Nr 5.1 – 5.62 Formularz cenowy.
  1   2   3   4   5   6   7


©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna