Poś Komorniki


Legenda dotycząca zasad hierarchizacji oraz kosztów zadań w POŚ Gminy KomornikiPobieranie 5,48 Mb.
Strona8/33
Data02.04.2018
Rozmiar5,48 Mb.
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   33Legenda dotycząca zasad hierarchizacji oraz kosztów zadań w POŚ Gminy Komorniki

 • litery w kolumnie 2 oznaczają przedsięwzięcia: pozainwestycyjne – P, inwestycyjne – I oraz mieszane P/I

 • ocena ważności w hierarchii zadań (kolumna 16 lub w wersji scalonej tabel 16,17 i 18) zbudowana została w następujący sposób:

 • pierwsza liczba dwucyfrowa oznacza komponent środowiska, na który wpływ ma realizacja zadania; poszczególne komponenty zostały ponumerowane w następujący sposób:

 • 01 ochrona przyrody, różnorodność biologiczna i krajobrazowa z uwzględnieniem krajobrazu rolniczego;

 • 02 ochrona i zrównoważony rozwój lasów

 • 03 ochrona gleb

 • 04 ochrona zasobów kopalin i wód podziemnych

 • 05 zmniejszenie wodochłonności, materiałochłonności i energochłonności gospodarki

 • 06 wykorzystanie energii odnawialnej

 • 07 kształtowanie stosunków wodnych i ochrona przed powodzią

 • 08 jakość wód

 • 09 jakość powietrza i zmiany klimatu

 • 10 stres miejski – oddziaływanie hałasu

 • 11 oddziaływanie pól elektromagnetycznych

 • 12 chemikalia w środowisku, poważne awarie przemysłowe, klęski żywiołowe

 • następna, po myślniku, liczba trzycyfrowa oznacza sugerowaną przez autorów ważność w hierarchii zadań, przy czym zrezygnowano, ze względu na czytelność i możliwość łatwego posługiwania się nią, z nadania każdemu zadaniu własnego numeru lecz pogrupowano je i jeden numer posiada cała grupa zadań dotyczących określonej problematyki, i tak:

 • 001 planowanie przestrzenne, gospodarka nieruchomościami

 • 002 gospodarka wodno – ściekowa w zakresie ścieków komunalnych, przemysłowych i wód opadowych, problematyka wód powierzchniowych, małej retencji, melioracji, przepustów itp.

 • 003 gospodarka odpadami, utrzymanie czystości i porządku, estetyka

 • 004 ochrona przyrody i środowiska kulturowego, w tym nowe obszary do objęcia ochroną, łączniki ekologiczne, zadrzewienia i zakrzaczenia, zieleń publiczna, wycinka drzew i krzewów

 • 005 problematyka rolna, zalesianie, zarybianie, łowiectwo, granica polno – leśna, ochrona użytków rolnych, zimowe utrzymanie dróg

 • 006 budowa dróg i ścieżek rowerowych

 • 007 problematyka bezpieczeństwa

 • 008 ochrona przed hałasem

 • 009 gospodarka energetyczna, energia odnawialna

 • 010 ochrona powietrza

 • 011 promocja gminy

 • 012 rozwój bazy turystycznej

 • 013 ochrona przed falami elektromagnetycznymi

 • ostatnia, po kolejnym myślniku, liczba oznacza zadanie: własne – 1,
  koordynowane – 2,;

 • kolumna dotycząca przewidywanych nakładów została, w znakomitej większości przypadków, wypełniona w oparciu o zapisy WPI Gminy Komorniki, przy czym autorzy stosowali zapisy w ramach kwoty przeznaczonej na …. Tam gdzie nie było możliwe takie przyporządkowanie podane zostały orientacyjne kwoty lub, dotyczy to zadań pozainwestycyjnych realizowanych przez administrację, zastosowano zapis, iż będzie dane zadanie zrealizowane w ramach nakładów na funkcjonowanie administracji

 • zadania zapisane w tabelach stanowią zapis potrzeb wynikających z przepisów, umów międzynarodowych, dokumentów rządowych, programów i planów wojewódzkich i powiatowych oraz planów zapisanych w dokumentach Gminy; pozostawienie ich w tabelach pomimo, że nie będzie możliwe zrealizowanie wszystkich, podyktowane było potrzebą pozostawienia możliwości alternatywnego ich podejmowania lub przystąpienia do ich realizacji w sytuacji gdyby taka się pojawiła i potrzebne byłoby złożenie stosownych wniosków do funduszy pomocowych – dotyczy to tylko zadań inwestycyjnych; kolejnym względem tej decyzji było uzmysłowienie wszystkim zainteresowanym jak wielka jest dysproporcja pomiędzy nałożonymi zadaniami i narzędziami ich realizacji

 • ważną jest też informacja o tym, iż wiele zadań nie sposób było przyporządkować do jednego tylko komponentu środowiska, na przykład budowa i modernizacja dróg ma wpływ zarówno na hałas jak i jakość powietrza, stąd niektóre, te najważniejsze, zostały powtórzone w tabelach przy większej ilości komponentów.

  1. Ochrona i zrównoważony rozwój lasów

   1. Analiza stanu istniejącego

Lesistość obszaru gminy Komorniki wynosi 15,3% i znacznie odbiega od lesistości Wielkopolski (21,2%). Lesistość uznawana za optymalną wynosi 30-35%. Obszar leśne koncentrują się w południowo-wschodniej części omawianego terenu. W znakomitej części są to lasy Wielkopolskiego Parku Narodowego (987,79 ha).

Lasy prywatne występują w Gminie Komorniki w postaci niewielkich, izolowanych wysp leśnych. Część spośród nich, występująca na obszarze 19,71 ha nadzorowana jest przez Wielkopolski Park Narodowy oraz nadleśnictwo Konstantynowo. Są one położone na gruntach stanowiących własność mieszkańców następujących wsi: Chomęcice, Komorniki, Łęczyca, Rosnówko
i Wiry.

Największy udział powierzchniowy mają lasy reprezentujące typ siedliskowy lasu świeżego (42,6%). Na dużych i jednorodnych powierzchniach las świeży występuje na terenach uroczyska Las Wirowski. Drugi pod względem zajmowanego areału jest las mieszany świeży (28,8). Na stosunkowo dużych powierzchniach odnajdujemy go w uroczyskach Jarosławiec, Krypel, Las Wirowski oraz Kątnik. Z pozostałych leśnych typów siedlisk jedynie las łęgowy (3,8%) odgrywa pewną rolę w kompleksie leśnym Kątnik (łęgi związane są z terasą zalewową wokół starorzeczy rzeki Warty) i Jarosławiec (obecność uwarunkowana jest wilgotnym obniżeniem terenowym pomiędzy jeziorami Małym a Jarosławieckim. Lasy w typach siedliskowych olsu oraz lasu wilgotnego występują sporadycznie, obserwować je można w uroczysku Kątnik i Jarosławiec, w dolinie rzeki Wirenki. Grupę siedlisk borowych reprezentują bór mieszany świeży (15% całkowitej powierzchni leśnej gminy Komorniki) i bór mieszany wilgotny (występuje w lasach prywatnych wsi Komorniki). Tereny o najniższej trofi, w serii siedlisk borowych, wyznaczone są przez zasięg boru świeżego. Zajmują one niewielki odsetek powierzchni leśnej badanego terenu (9,5%). Bory świeże dość duży udział powierzchniowy mają na terenach uroczysk Łęczyca i Kątnik.

Wśród lasów obszaru gminy Komorniki największy udział powierzchniowy mają drzewostany sosnowe lub z przewagą tego gatunku (87%).

Drzewostany interesującego nas terenu cechują się dużą rozpiętością wieku. Wśród lasów zdominowanych przez sosnę największy udział powierzchniowy (66%) mają jej drzewostany
w wieku 41-100 lat. Najstarsze przeszło 140 letnie sośniny znajdujemy w uroczyskach Las Wirowski, Krypel, Kątnik, Jarosławiec. Występują one na łącznej powierzchni 36,6ha.

Ponieważ Gmina Komorniki jest zalesiona w stopniu niemal połowę niższym aniżeli średnia krajowa pomimo zajmowania znacznej części jej terytorium przez WPN, stąd absolutna konieczność opracowania programu zalesień, zadrzewień i zwiększenia powierzchni terenów zieleni. Problem zalesień wiąże się z opracowaniem granicy polno – leśnej. Jest to istotne także ze względu na potrzebę zapewnienia powiązania terenów poddanych ochronie z terenami pozostałymi w lokalny system obszarów połączonych łącznikami ekologicznymi. Problem ten związany jest z koniecznością rozważenia potrzeby poddania ochronie kolejnych obszarów lub obiektów. Potrzeba ograniczania wielkości pól uprawnych podyktowana jest też regionalnymi tradycjami zakładania, chroniących przed erozją wietrzną, zadrzewień śródpolnych, które już są zakładane na obszarze WPN. Analizując tę problematykę, koniecznie należy bliżej przyjrzeć się zmianom jakie zostały dokonane w Studium uwarunkowań na terenie Rosnowa i Głuchowa. Spowodowały one naruszenie ciągłości łączników, które wcześniej tam przewidziano. Problemem koniecznym do rozważenia jest wystąpienie przez władze gminy z wnioskami o ustanowienie, nielicznych poza WPN, lasów, lasami ochronnymi, do czego upoważniają przepisy w związku z odległością gminy od granic dużego miasta mniejszej aniżeli 10 km. Ustanowienie ich stanowiłoby dodatkową formę ich ochrony, co dla gminy podmiejskiej jaka są Komorniki ma ogromne znaczenie.

    1. Stan gospodarki w lasach prywatnych

Zestawienie powierzchni lasów według władania (w ha) jest następujące:


Tabela 16. Powierzchnia gruntów leśnych wg GUS (stan rok-2002).

Jednostka

Powierzchnia gruntów leśnych ogółem

Powierzchnia gruntów leśnych publicznych ogółem

Powierzchnia gruntów leśnych prywatnych

Powierzchnia gruntów leśnych powierzchnia lasów ochronnych

Powierzchnia gruntów leśnych (mienie komunalne)

Gmina

1082,9

1060,9

22,0

22,0

6,9Nadzór nad gospodarką w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa sprawują
w imieniu Wojewody właściwi nadleśniczowie w oparciu o zawarte, stosowne do przedmiotu sprawy, porozumienia.

    1. Inne

Państwowe Gospodarstwo Leśne zajmuje się m.in. hodowlą lasu prowadząc systematyczną selekcję i wybór doborowych drzewostanów i pojedynczych drzew, zbiór nasion i prowadzenie plantacji hodowlanych.

Nadleśnictwa utrzymują także parkingi leśne przy głównych trasach komunikacyjnych wraz z ich podstawowym zagospodarowaniem (np. pojemniki na odpady, zadaszenia, ławki, tablice informacyjne). Wielkopolski Park Narodowy przez wiele lat udostępniał nieodpłatnie sadzonki drzew ze swojej szkółki rozmaitym jednostkom, np. szkołom.

   1. Przewidywane kierunki zmian

Przewidywane kierunki zmian związane są z jednej strony z koniecznością zwiększania powierzchni leśnych poprzez zalesianie, a z drugiej z przebudową drzewostanów zgodnie z występującymi siedliskami, co szczegółowo określa plan urządzenia lasu.

   1. Przyjęte cele i priorytety

Podstawowym celem jest ochrona ekosystemów leśnych oraz zalesianie nieużytków i zwiększanie zalesiania gruntów, które wypadają z produkcji rolnej. Ponadto należy stopniowo zamieniać strukturę gatunkową lasów, w taki sposób, aby zmniejszyć zagrożenie pożarowe, dostosować siedliska funkcji rekreacyjnej i ochronnej lasów, zwiększyć atrakcyjność poznawczą lasów, zmniejszyć zagrożenia ze strony szkodników. Konieczne jest współdziałanie z właścicielami lasów, w celu udostępnienia i zagospodarowania lasów dla celów turystyki i rekreacji.

W lasach ochronnych grupy I, pełniących funkcje glebochronne, wodochronne, klimatyczne
i turystyczne należy stosować specjalne zasady prowadzenia gospodarki leśnej polegające na podnoszeniu wieku rębności, kształtowaniu drzewostanów zgodnie z siedliskiem i wprowadzanie zróżnicowanej struktury gatunkowej i wiekowej. Niezbędne są dolesienia korygujące i uzupełniające w niewielkich powierzchniach lasów prywatnych, które winny stanowić korytarze ekologiczne pomiędzy izolowanymi kompleksami leśnymi, w celu umożliwienia migracji zwierząt.

Uszkodzenia drzewostanów dotyczą głównie gatunków iglastych. Zasady użytkowania rębnego i przedrębnego są zbliżone do stosowanych w warunkach normalnych (jak w odniesieniu do lasów grupy II - gospodarczych) z uwzględnieniem poboru masy z cięć sanitarnych. W czynnościach odnowieniowych uwzględnia się zwiększenie proporcji gatunków liściastych, szczególnie dębu, dębu czerwonego, buka, lipy i brzozy. W podszył wprowadza się grab i olchę.

   1. Lista przedsięwzięć własnych i koordynowanych wynikających z dokumentów rządowych

Zapobieganie wylesieniem wyrażające się dzia­łaniami dla zachowania trwałości lasów
i zwiększenia ich areału w Polsce oraz dbałość o różnorodność biologiczną lasów mają silne umocowanie prawne. Najważniejsze ustawy to:

 • Ustawa z dnia 28 września 1991 r. o la­sach (Dz. U. z 2000 r., Nr 56, poz. 679, ze zm.) określająca m.in. kierunki ekologizacji gospodarki leśnej. Ustawa odwołuje się do za­sad trwałego i zrównoważonego gospodarowania lasami oraz ochrony ich różnorodności biologicznej. Wprowadza obowiązek tworzenia programów ochrony przyrody do planów zagospodarowania la­sów. Ustawa o lasach reguluje też pośrednio lub bezpośrednio pewne zagadnienia z zakresu różno­rodności biologicznej związane z: zachowaniem i ochroną naturalnych bagien i torfowisk, ochroną przyrody w lasach przez powoływa­nie i specjalne zagospodarowanie Leśnych Kompleksów Promocyjnych (LKP), ustanawianiem lasów ochronnych oraz zakazem działalności zagrażającej leśnej róż­norodności biologicznej.

 • Ustawa z dnia 3 lutego 1995 r. o ochro­nie gruntów rolnych i leśnych (Dz. U. Nr 16, poz. 78, ze zm.). Zgodnie z ustawą ochrona grun­tów leśnych polega między innymi na ograniczaniu przeznaczania ich na cele nieleśne lub nierolnicze, zapobieganiu procesom degradacji lub dewastacji gruntów leśnych oraz szkodom w drzewostanach i produkcji leśnej, powstających w wyniku działal­ności nieleśnej, przywracaniu wartości użytkowych gruntom, które utraciły charakter gruntów leśnych na skutek działalności nieleśnej oraz poprawianiu ich wartości użytkowej.

 • Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 880, tekst jednolity ze zm.). Gospodarowanie zasobami i składnikami przyrody ma zapewniać dziko wystę­pującym zwierzętom i roślinom trwałość i optymalną liczebność, przy zachowaniu równocześnie w możli­wie największym stopniu różnorodności genetycz­nej. Wprowadzanie do wolnej przyrody oraz przemieszczanie zwierząt i roślin ob­cych faunie
  i florze krajowej bez zgody Ministra Śro­dowiska jest zabronione.

 • Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627, ze zm.). Ustawa, regulująca wła­ściwie wszystkie zagadnienia związane z ochroną środowiska nakazuje między innymi zachowanie cennych ekosystemów, różnorodności biologicznej i równowagi przyrodniczej, zapobieganie i ograni­czanie negatywnych oddziaływań mogących nieko­rzystnie wpływać na stan roślin i zwierząt, zabez­pieczanie lasów
  i zadrzewień przed zanieczyszcze­niem i pożarami, oraz zalesianie, gdy przemawiają za tym potrzeby przyrodnicze.

 • Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o le­śnym materiale rozmnożeniowym (Dz U. Nr 73, poz. 761) przenosząca do polskiego prawodawstwa postanowienia dyrek­tywy UE o obrocie materiałami rozmnożeniowymi.

Zapobieganie wylesieniom w Polsce określone zostało jako jeden z podstawowych celów Polityki Leśnej Państwa w 1997 r. Cel ten zamierza się osiągnąć poprzez zapew­nienie trwałości lasów wraz z ich wielofunkcyjnością, w tym zwłaszcza powiększanie zasobów leśnych kraju, polepszenie stanu zasobów leśnych i ich kompleksową ochronę oraz rezygnację z dominacji w gospodarce leśnej modelu surowcowego oraz reorientację zarzą­dzania lasami i wprowadzeniu modelu proe­kologicznej i zrównoważonej gospodarki le­śnej odpowiadającej kryteriom obowiązującym obecnie w Europie.

Koncepcja zwiększania lesistości i zadrzewień, preferująca środowiskotwórczą rolę lasów stanowi podstawę Krajowego Programu Zwiększania Lesistości, przyjętego przez Radę Ministrów w 1995 r. Program zakłada wzrost lesistości kra­ju z obecnych 28 % do 30 % w 2020 r. i 33 %
w 2050 r., przewidując uruchomienie mechani­zmów ekonomicznych stymulujące leśne zagospo­darowanie części gruntów marginalnych dla rolnic­twa oraz określenie priorytetów przestrzennych wynikających z roli lasów w kształtowaniu środowi­ska. Jako jedno z najważniejszych zadań program określa zalesianie gruntów zanieczyszczonych i zdegradowanych.

Kierunki modernizacji leśnictwa w stronę jego ekologizacji i bardziej zrównoważonego eksploatowania zasobów biologicznych lasów wytyczyła Polska polityka zrównoważonej gospodarki leśnej, wprowadzona do realizacji w 1999 r. przez Dyrektora Generalnego Lasów Pań­stwowych. Zasady gospodarki leśnej mające za­pewnić lepsze zabezpieczenie różnorodności biolo­gicznej ekosystemów leśnych wdrażane są w pierwszej kolejności w tzw. Leśnych Komple­ksach Promocyjnych.

   1. Lista przedsięwzięć własnych i koordynowanych wynikających z Programu Województwa

Zwiększanie lesistości województwa i powiatu realizowane zgodnie z programem zalesiania koordynowanym przez Regionalną Dyrekcję Lasów Państwowych w Poznaniu.

   1. Lista przedsięwzięć wynikających z dokumentów, koncepcji władz lokalnych, postulatów rozmaitych środowisk, w tym organizacji pozarządowych i mieszkańców

W dziedzinie leśnictwa, poza normalną działalnością gospodarczą określoną w planach urządzenia lasu oraz Planie Ochrony WPN, głównym celem jest zwiększenie lesistości gminy poprzez sukcesywne zalesiania gruntów najniższych klas bonitacyjnych, zwłaszcza wyłączonych
z produkcji rolnej (zalesianie gruntów porolnych).

   1. Przyjęte kryteria wyboru i hierarchizacja przedsięwzięć

Ochrona ekosystemów leśnych wiąże się w szczególności z utrzymaniem dobrej kondycji lasów gospodarczych, wprowadzenie różnorodności w monokulturach borów sosnowych, zorganizowaniem miejsc biwakowania dla turysty penetrującego ekosystem leśny, określeniem tras umożliwiających penetrację turystyczną lasów – niezbędna współpraca na szczeblu gmina –zarządca lasu ( Nadleśnictwo Konstantynowo i WPN) oraz prowadzeniem dodatkowych zalesień.

Kierunki rozwoju produkcji leśnej określają plany urządzeniowe lasów sporządzane przez właściwe Nadleśnictwa oraz Plan Ochrony WPN.

   1. Zhierarchizowana lista przedsięwzięć własnych i koordynowanych, w podziale na inwestycyjne i pozainwestycyjne, przewidzianych do realizacji w ramach Programu
    w perspektywie wieloletniej


Tabela 17.

L.p.

Rodzaj przedsięwzięcia

Opis przedsięwzięcia

Jednostka odpowiedzialna / Jednostki współpracujące

Termin realizacji

Cel przedsięwzięcia

Szacunkowe
nakłady tys. zł


Potencjalne źródła finansowania

Ocena ważności w hierarchii zadań

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

Zadania własne

1

P


Uwzględnienie, podczas aktualizacji Studium, potrzeby zwiększenia lesistości i zadrzewień śródpolnych.


Gmina/

Realizacja Polityki Leśnej Państwa oraz Krajowego Programu Zwiekszania Lesistości

w ramach prac nad Studium szacowanych na 80,0

Budżet Gminy

02-001-1

2

P


Wyznaczenie granicy polno – leśnej.


Gmina/nadleśnictwo, WPN

Realizacja zapisów dokumentów rządowych, ochrona lasów

200,0

Budżet gminy/ środki właścicieli i zarządców

02-005-1

3

P


Dokonanie synchronizacji Studium i innych dokumentów planistycznych z ustaleniami Planu Ochrony WPN.


Gmina/

Realizacja Polityki Ekologicznej Państwa i zasad ochrony przyrody

w ramach prac nad Studium szacowanych na 80,0

Budżet gminy

02-001-1

4

P


Uwzględnienie, podczas aktualizacji Studium oraz opracowywania planów zagospodarowania przestrzennego, ustalonych przez gminę, zasad regulujących usuwanie drzew i krzewów z nieruchomości.


Gmina/

Ustalenie jasnych „reguł gry” ograniczajacych uznaniowość w tej mierze i utrudniających naciski na administrację

W ramach prac planistycznych szacowanych łącznie na 450,0

Budżet gminy

02-001-1

5

P


Pozyskanie, w charakterze zieleni publicznej, lasu w Wirach oraz innych, istotnych ze względów społecznych i środowiskowych, obszarów.


Gmina/

Powiększanie obszarów zieleni publicznej, zapobieżenie przed przejeciem lasu przez podmiot prywatny

W ramach wymiany gruntów lub nieodpłatnie

Budżet gminy

02-004-1

6

P


Wydawanie zezwoleń wyłącznie na uzasadnione wycinki drzew oraz konsekwentne stosowanie sankcji karnych w przypadku ujawnienia samowoli przy wycięciu drzew lub krzewów, a także ich niszczeniu

Gmina/

Zapobieżenie nadmiernemu usuwaniu drzew i krzewów, utrudnienie wywierania nacisków na administrację

W ramach nakładów na funkcjonowanie administracji

Budżet gminy

02-004-1

71   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   33


©operacji.org 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna