Poś KomornikiPobieranie 5,48 Mb.
Strona1/33
Data02.04.2018
Rozmiar5,48 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   33

Wójt Gminy KomornikiPROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA

WRAZ Z

PROJEKTEM PLANU GOSPODARKI ODPADAMIGMINY KOMORNIKI

Tom I


Program Ochrony Środowiska

Sierpień 2004
ul. Zeylanda 6, 60 – 808 Poznań

tel. (+48 61) 65 58 100 fax: (+48 61)65 58 101 www.abrys.pl e – mail: projekty@abrys.pl

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA

WRAZ Z


PROJEKTEM PLANU GOSPODARKI ODPADAMI

GMINY KOMORNIKI

Tom I

Program Ochrony ŚrodowiskaZespół autorski

pod kierownictwem:

mgr inż. Mariana Walnego

w składzie:

mgr inż. Mateusz Naskręt

mgr Karolina Stefaniak - Smykowska

mgr Maciej Soska

mgr Igor Szymkowiak

mgr Karolina Wawrzyniak


1.Wstęp 9

1.1.Przedmiot opracowania 9

1.2.Cel i zakres opracowania 9

1.3.Podstawa prawna opracowania 9

1.4.Podstawa formalna opracowania 9

1.5.Merytoryczna dokumentacja źródłowa stanowiąca podstawę opracowania 9

1.5.1.Polityki, programy, plany i inne dokumenty rządowe 16

1.5.2.Programy, plany, rejestry, dane administracji rządowej i samorządowej Województwa i Powiatu 17

1.5.3.Dane uzyskane od podmiotów gospodarczych 17

1.5.4.Programy dla zlewni, programy ochrony powietrza wynikające z przepływów zanieczyszczeń, programy ochrony różnorodności biologicznej 17

1.5.5.Programy, plany, rejestry, dane, uzyskane z gminy 17

1.6. Metodyka opracowania Programu i jego korygowania 17

1.6.1.Uwagi ogólne 17

1.6.2.Zasadnicze kroki postępowania 18

1.7. Zasadnicze uwarunkowania uwzględnione w Programie 18

2.Charakterystyka Gminy 19

2.1.Położenie i uwarunkowania z nim związane 19

2.1.1.Geograficzne 19

2.1.2.Administracyjne i komunikacyjne 19

2.2.Stan przestrzeni 20

2.3.Środowisko 21

2.4.Klimat 21

2.5.Społeczność 22

2.6.Gospodarka 23

3.Cele, priorytety i przedsięwzięcia, inwestycyjne i pozainwestycyjne, konieczne do realizacji w perspektywie wieloletniej, w sferze ochrony dziedzictwa przyrodniczego i racjonalnego użytkowania zasobów przyrody 25

3.1. Ochrona przyrody. Różnorodność biologiczna i krajobrazowa z uwzględnieniem krajobrazu rolniczego 25

3.1.1.Analiza stanu istniejącego 25

3.1.1.1.Stan krajobrazu rolniczego 25

3.1.1.2.Formy ochrony przyrody 26

3.1.1.3.Zieleń komunalna 30

3.1.1.4.Korytarze ekologiczne, doliny rzeczne, obszary wodno-błotne, obszary węzłowe 36

3.1.1.5.Problemy ochrony rzadkich gatunków roślin i zwierząt 36

3.1.1.6.Problem pozyskiwania zasobów przyrodniczych z ich naturalnych siedlisk 39

3.1.1.7.Stan świadomości ekologicznej mieszkańców 39

3.1.2.Przewidywane kierunki zmian 39

3.1.3.Przyjęte cele i priorytety 39

3.1.4.Lista przedsięwzięć własnych i koordynowanych wynikających z dokumentów rządowych 40

3.1.5.Lista przedsięwzięć własnych i koordynowanych wynikających z Programu Województwa 41

3.1.5.1.Kierunki działań do 2010 r. 41

3.1.5.2.Ochrona i rozwój systemu obszarów chronionych 42

3.1.5.3.Ochrona fauny i flory 42

3.1.5.4.Ochrona i utrzymanie krajobrazu rekreacyjnego 43

3.1.5.5.Utrzymanie tradycyjnego krajobrazu rolniczego 43

3.1.6.Lista przedsięwzięć wynikających z dokumentów, koncepcji władz lokalnych, postulatów rozmaitych środowisk, w tym organizacji pozarządowych i mieszkańców 43

3.1.7.Zhierarchizowana lista przedsięwzięć własnych i koordynowanych, w podziale na inwestycyjne i pozainwestycyjne, przewidzianych do realizacji w ramach Programu w perspektywie wieloletniej 44

3.2.Ochrona i zrównoważony rozwój lasów 50

3.2.1.Analiza stanu istniejącego 50

3.2.1.1.Stan gospodarki w lasach prywatnych 51

3.2.1.2.Inne 51

3.2.2.Przewidywane kierunki zmian 52

3.2.3.Przyjęte cele i priorytety 52

3.2.4.Lista przedsięwzięć własnych i koordynowanych wynikających z dokumentów rządowych 52

3.2.5.Lista przedsięwzięć własnych i koordynowanych wynikających z Programu Województwa 53

3.2.6.Lista przedsięwzięć wynikających z dokumentów, koncepcji władz lokalnych, postulatów rozmaitych środowisk, w tym organizacji pozarządowych i mieszkańców 53

3.2.7.Przyjęte kryteria wyboru i hierarchizacja przedsięwzięć 53

3.2.8.Zhierarchizowana lista przedsięwzięć własnych i koordynowanych, w podziale na inwestycyjne i pozainwestycyjne, przewidzianych do realizacji w ramach Programu w perspektywie wieloletniej 53

3.3.Ochrona gleb 55

3.3.1.Analiza stanu istniejącego 55

3.3.1.1.Problematyka gospodarowania nieruchomościami i planowania przestrzennego w kontekście racjonalnego wykorzystania ograniczonych zasobów terenu 56

3.3.1.2.Tereny zdegradowane przez przemysł i nieodpowiednie składowanie odpadów, w tym mogilniki 65

3.3.1.3.Tereny wymagające zabezpieczenia przed postępującą erozją spowodowaną czynnikami antropogenicznymi 66

3.3.1.4.Tereny szczególnie narażone na szkodliwe działanie transportu i jego infrastruktury 67

3.3.1.5.Tereny nie nadające się do dalszego rolniczego wykorzystania i inne zdegradowane, przeznaczone do zalesienia 68

3.3.1.6.Zmiany ukształtowania terenu 68

3.3.1.7.Komunalny zasób nieruchomości 69

3.3.1.8.Potrzeby dalszych badań gleb, monitoringu i weryfikacji ich klasyfikacji 69

3.3.2.Przewidywane kierunki zmian 69

3.3.3.Lista przedsięwzięć własnych i koordynowanych wynikających bezpośrednio lub pośrednio z dokumentów rządowych i z Programu Województwa. 72

3.3.4.Lista przedsięwzięć wynikających z dokumentów, koncepcji władz lokalnych, postulatów rozmaitych środowisk, w tym organizacji pozarządowych i mieszkańców. 73

3.3.5.Przyjęte kryteria wyboru i hierarchizacji przedsięwzięć 73

3.3.6.Zhierarchizowana lista przedsięwzięć własnych i koordynowanych, w podziale na inwestycyjne i pozainwestycyjne, przewidzianych do realizacji w ramach Programu w perspektywie wieloletniej 75

3.4.Ochrona zasobów kopalin i wód podziemnych 81

3.4.1.Analiza stanu istniejącego 81

3.4.1.1.Odzwierciedlenie problemu w planach zagospodarowania przestrzennego 87

3.4.1.2.Stopień wykorzystania wód podziemnych dla celów przemysłowych 88

3.4.1.3.Możliwości wykorzystania wód termalnych 88

3.4.1.4.Problem nieużytkowanych studni i ujęć wody 89

3.4.1.5.Wpływ eksploatacji zasobów wód podziemnych oraz kopalin na stosunki wodne 89

3.4.1.6. Problematyka rekultywacji terenów poeksploatacyjnych 90

3.4.2.Lista przedsięwzięć przewidzianych do realizacji w ramach Programu 92

4.Cele, priorytety i przedsięwzięcia, inwestycyjne i pozainwestycyjne, konieczne do realizacji w perspektywie wieloletniej, w sferze zrównoważonego wykorzystania surowców, materiałów, wody i energii 95

4.1. Zmniejszenie wodochłonności, materiałochłonności i energochłonności gospodarki 95

4.1.1.Analiza stanu istniejącego 95

4.1.1.1.Analiza zużycia wody 95

4.1.1.2.Analiza dostępnych zasobów wody 96

4.1.1.3.Analiza stanu izolacji termicznej obiektów budowlanych, zapotrzebowanie na ciepło 98

4.1.1.4.Analiza zużycia energii przez oświetlenie uliczne 99

4.1.1.5.Analiza zużycia energii przez urządzenia dostarczające wodę i odbierające ścieki 100

4.1.1.6.Możliwości racjonalizacji energetycznych potrzeb transportu 100

4.1.2.Przewidywane kierunki zmian 100

4.1.3.Przyjęte cele, priorytety, limity i wynikające z dokumentów rządowych 101

4.1.4.Lista przedsięwzięć własnych i koordynowanych wynikających z dokumentów rządowych, Programu Województwa Wielkopolskiego. 101

4.1.5.Lista przedsięwzięć wynikających z dokumentów, koncepcji władz lokalnych, postulatów rozmaitych środowisk, w tym organizacji pozarządowych i mieszkańców 102

4.1.6.Przyjęte kryteria wyboru i hierarchizacji przedsięwzięć 102

4.1.7.Zhierarchizowana lista przedsięwzięć własnych i koordynowanych, w podziale na inwestycyjne i pozainwestycyjne, przewidzianych do realizacji w ramach Programu w perspektywie wieloletniej. 103

4.2.Wykorzystanie energii odnawialnej 104

4.2.1.Analiza stanu istniejącego 104

4.2.1.1.Klimat 104

4.2.1.2.Analiza stanu i możliwości korzystania z energii wiatru 105

4.2.1.3.Analiza stanu i możliwości wykorzystania energii wodnej 106

4.2.1.4.Analiza stopnia korzystania z energii biomasy i odpadów z drewna 107

4.2.1.5.Gaz wysypiskowy 108

4.2.1.6.Analiza możliwości wykorzystania energii słonecznej 108

4.2.1.7.Analiza możliwości wykorzystania energii geotermalnej 110

4.2.2.Przewidywane kierunki zmian 110

4.2.3.Przyjęte cele, priorytety, limity i wynikające z dokumentów rządowych terminy ich uzyskania 110

4.2.4.Lista przedsięwzięć własnych i koordynowanych wynikających bezpośrednio lub pośrednio z Programu województwa Wielkopolskiego i powiatu Poznańskiego przewidzianych do realizacji w ramach Programu 111

4.2.5.Przyjęte kryteria wyboru i hierarchizacji przedsięwzięć 113

4.2.6.Lista przedsięwzięć przewidzianych do realizacji w ramach Programu 113

4.3.Kształtowanie stosunków wodnych i ochrona przed powodzią 115

4.3.1.Analiza stanu istniejącego 115

4.3.1.1.Stan i potrzeby w zakresie budowy i modernizacji obiektów chroniących przed powodzią 119

4.3.1.2.Możliwości i potrzeby retencjonowania wody (tzw. duża i mała retencja) 120

4.3.1.3.Możliwości i potrzeby prowadzenia żeglugi 120

4.3.1.4.Stan i potrzeby budowy oraz odbudowy stawów i oczek wodnych 120

4.3.1.5.Możliwości wykorzystania wód płynących dla celów rozwoju turystyki 120

4.3.2.Przewidywane kierunki zmian 120

4.3.3.Przyjęte cele, priorytety, limity i wynikające z dokumentów rządowych, terminy ich uzyskania 120

Ochrona przed powodzią – wybór priorytetów do 2010 r.: 121

4.3.4.Lista przedsięwzięć własnych i koordynowanych wynikających bezpośrednio, lub pośrednio z Programu Województwa Wielkopolskiego i Powiatu Poznańskiego. 121

4.3.5.Lista przedsięwzięć wynikających z dokumentów, koncepcji władz lokalnych, postulatów rozmaitych środowisk, w tym organizacji pozarządowych i mieszkańców 122

4.3.6.Zhierarchizowana lista przedsięwzięć własnych i koordynowanych, w podziale na inwestycyjne i pozainwestycyjne, przewidzianych do realizacji w ramach Programu 122

5.Cele, priorytety i przedsięwzięcia, inwestycyjne i pozainwestycyjne, konieczne do realizacji w perspektywie wieloletniej, w sferze poprawy jakości środowiska. 125

5.1.Gospodarowanie odpadami 125

5.2.Jakość wód 125

5.2.1.Analiza stanu istniejącego 125

5.2.1.1.Jakość wód powierzchniowych 125

5.2.1.2.Jakość wód podziemnych 129

5.2.1.3.Zaopatrzenie mieszkańców w wodę 131

5.2.1.4.Odprowadzanie ścieków komunalnych 134

5.2.1.5.Wody opadowe 138

5.2.1.6.Odprowadzanie ścieków przemysłowych 139

5.2.1.7.Wpływ rolnictwa na jakość wód 139

5.2.1.8.Prawidłowa eksploatacja ujęć a jakość wody 140

5.2.1.9.Problem nielegalnych podłączeń 140

5.2.1.10.Problem nieszczelnych zbiorników bezodpływowych 140

5.2.1.11.Problem kanalizacji ogólnospławnej 141

5.2.1.12.Współpraca gmin w dziedzinie ochrony wód 141

5.2.1.13.Sposób kształtowania taryf 141

5.2.2.Przewidywane kierunki zmian 142

5.2.3.Przyjęte cele, priorytety, limity i wynikające z dokumentów rządowych, terminy ich uzyskania 143

5.2.4.Lista przedsięwzięć własnych i koordynowanych wynikających bezpośrednio, lub pośrednio z Programu Województwa Wielkopolskiego i Powiatu Poznańskiego. 144

5.2.5.Przyjęte kryteria wyboru i hierarchizacji przedsięwzięć 145

5.2.6.Zhierarchizowana lista przedsięwzięć własnych i koordynowanych, w podziale na inwestycyjne i pozainwestycyjne, przewidzianych do realizacji w ramach Programu w perspektywie wieloletniej 147

5.3.Jakość powietrza i zmiany klimatu 150

5.3.1.Analiza stanu istniejącego 153

5.3.1.1.Bilans emisji i wielkość imisji 155

5.3.1.2.Problematyka przewietrzania miejscowości 157

5.3.1.3.Systemy zaopatrzenia w ciepło mieszkańców i przedsiębiorców 158

5.3.1.4.Obszary uciążliwości zapachowej 158

5.3.1.5.Obszary uciążliwości spowodowanej przez ciągi komunikacyjne 159

5.3.1.6.Obszary wymagające programów naprawczych 160

5.3.2.Przewidywane kierunki zmian 160

5.3.3.Przyjęte cele, priorytety, limity i wynikające z dokumentów rządowych terminy ich uzyskania 161

5.3.4.Lista przedsięwzięć własnych i koordynowanych wynikających z dokumentów rządowych 161

5.3.5.Lista przedsięwzięć własnych i koordynowanych wynikających z Programu Województwa Wielkopolskiego i Powiatu Poznańskiego 162

5.3.6.Lista przedsięwzięć wynikających z dokumentów, koncepcji władz lokalnych, postulatów rozmaitych środowisk, w tym organizacji pozarządowych i mieszkańców 163

5.3.7.Zhierarchizowana lista przedsięwzięć własnych i koordynowanych, w podziale na inwestycyjne i pozainwestycyjne, przewidzianych do realizacji w ramach Programu 164

5.4.Stres miejski – oddziaływanie hałasu 167

5.4.1.Analiza stanu istniejącego 168

5.4.1.1.Obszary narażone na hałas transportowy 169

5.4.1.2.Identyfikacja miejscowych źródeł hałasu 172

5.4.1.3.Obszary wymagające programów naprawczych 173

5.4.2.Przewidywane kierunki zmian 173

5.4.3.Przyjęte cele i priorytety 173

5.4.4.Lista przedsięwzięć własnych i koordynowanych wynikających z dokumentów rządowych 173

5.4.5.Lista przedsięwzięć własnych i koordynowanych wynikających z Programu Województwa Wielkopolskiego i Powiatu Poznańskiego 174

5.4.6.Lista przedsięwzięć wynikających z dokumentów, koncepcji władz lokalnych, postulatów rozmaitych środowisk, w tym organizacji pozarządowych i mieszkańców 175

5.4.7.Przyjęte kryteria wyboru i hierarchizacji przedsięwzięć 175

5.4.8.Zhierarchizowana lista przedsięwzięć własnych i koordynowanych, w podziale na inwestycyjne i pozainwestycyjne, przewidzianych do realizacji w ramach Programu 175

5.5.Oddziaływanie pól elektromagnetycznych 180

5.5.1.Analiza stanu istniejącego 180

5.5.1.1.Obszary narażone na oddziaływanie pól pochodzących od stacji bazowych telefonii komórkowej 180

5.5.1.2.Obszary narażone na oddziaływania pól elektromagnetycznych wytwarzanych przez stacje i linie elektroenergetyczne wysokich napięć 182

5.5.2.Przewidywane kierunki zmian 182

5.5.3.Przyjęte cele i priorytety 183

5.5.4.Lista przedsięwzięć własnych i koordynowanych wynikających bezpośrednio lub pośrednio z programów Województwa Wielkopolskiego i Powiatu Poznańskiego. 183

5.6.Chemikalia w środowisku, poważne awarie przemysłowe, klęski żywiołowe 185

5.6.1.Analiza stanu istniejącego i przewidywane kierunki zmian 185

5.6.2.Przyjęte cele, priorytety, limity wynikające z dokumentów rządowych, terminy ich uzyskania 189

5.6.3.Przyjęte kryteria wyboru i hierarchizacji przedsięwzięć 190

5.6.4.Lista przedsięwzięć własnych i koordynowanych wynikających z dokumentów rządowych, programu wojewódzkiego wielkopolskiego oraz dokumentów powiatu poznańskiego 191

6. Narzędzia i instrumenty realizacji Programu 195

6.1.Narzędzia i instrumenty programowo-planistyczne 195

6.2.Narzędzia i instrumenty reglamentujące możliwości korzystania ze środowiska 195

6.3.Narzędzia i instrumenty finansowe 195

6.4.Narzędzia i instrumenty karne i administracyjne 195

6.5.Działalność kontrolna Gminy 196

6.6.Fundusze wspomagające 196

6.7.Edukacja społeczności lokalnej 197

6.8. Udział społeczeństwa w podejmowaniu decyzji 197

6.9.Nowe podejście do planowania przestrzennego – ekologizacja 198

6.10.Bilans potrzeb i możliwości finansowych Gminy 202

6.10.1.Analiza możliwości zasilania z zewnątrz budżetu Gminy 205

6.10.1.1.Możliwości współfinansowania przez przedsiębiorców 205

7.Streszczenie Programu Ochrony Środowiska 206  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   33


©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna