Platforma wiedzy I konsultacji system wsparcia dialogu społecznegoPobieranie 400,08 Kb.
Strona6/6
Data24.10.2017
Rozmiar400,08 Kb.
1   2   3   4   5   6

Termin wykonania oraz gwarancja:


Część 1 – Zakup oprogramowania.

Oprogramowanie zostanie dostarczone w uzgodnionym przez Strony terminie, takim aby gwarantował planowe jego wdrożenie zgodne z poniższym harmonogramem.

Część 2 – wdrożenie Platformy.

Platforma będzie projektowana i wdrażana zgodnie z poniższymi etapami ujętymi


w harmonogramie.

 1. Projekt systemu – 01-02.2014 r.

 2. Testowanie systemu – 03-05.2014 r.

 3. Wdrożenie systemu – 05-07.2014 r.

 4. Przygotowanie przewodnika – 06.2014 r.

 5. Ostateczne poprawki do systemu -08-11.2014 r.

Każdy etap zostanie zatwierdzony przez Zamawiającego protokołem odbioru.

Wykonawca zobowiązuje się do bieżącej współpracy oraz zapewnienia wglądu w wykonywane prace osobom wyznaczonym przez Zamawiającego. Wykonawca udzieli gwarancji na wykonane zlecenie, której warunki zostaną opisane w umowie na wykonanie zlecenia.


 1. Termin składania ofert i zebrania Komisji


Oferty można składać do 12 lutego 2014 r. do godz. 10 w siedzibie Wnioskodawcy (Warszawa, ul. Smulikowskiego 6/8 pokój 116 (I piętro) w dni robocze w godzinach 08-15.30) osobiście lub pocztą. Decyduje data i godzina wpływu oferty do siedziby Zamawiającego. Komisja, która dokona otwarcia ofert i wyboru zbierze się 12 lutego 2014 r. w Sali 114, w siedzibie Zamawiającego o godzinie 10.00.
 1. Warunki udziału w postępowaniu ofertowym oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków


O udzielenie zamówienia na Część 2 - wdrożenie Platformy, mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia tj. spełniają następujący warunek:

 1. Posiadają doświadczenie – Zamawiający uzna ten warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada doświadczenie w okresie ostatnich trzech lat, przynajmniej dwóch systemów odpowiadających swoim rodzajem i posiadanymi funkcjonalnościami przedmiotowi zamówienia (tzn. rodzaj systemu i jego funkcjonalności muszą odpowiadać tym opisanym w niniejszym zapytaniu ofertowym). Wykonawca potwierdzi ten warunek dołączając protokoły odbioru, referencje lub inne dokumenty,
  z których wynika, że wykazane prace zostały wykonane i prawidłowo ukończone. Wymienione wyżej dokumenty zostaną potwierdzone za zgodność z oryginałem zgodnie
  z reprezentacją Wykonawcy.

 2. Posiadają doświadczenie we wdrożeniach wirtualizacji – Zamawiający uzna ten warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada doświadczenie w okresie ostatnich trzech lat, przynajmniej dwóch wirtualizacji. Wykonawca potwierdzi ten warunek dołączając protokoły odbioru, referencje lub inne dokumenty,
  z których wynika, że wykazane prace zostały wykonane i prawidłowo ukończone. Wymienione wyżej dokumenty zostaną potwierdzone za zgodność z oryginałem zgodnie
  z reprezentacją Wykonawcy.

 3. Posiadają doświadczenie we wdrożeniach usług katalogowych dla min. 500 użytkowników – Zamawiający uzna ten warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada doświadczenie w okresie ostatnich trzech lat, przynajmniej dwóch usług katalogowych. Wykonawca potwierdzi ten warunek dołączając protokoły odbioru, referencje lub inne dokumenty,
  z których wynika, że wykazane prace zostały wykonane i prawidłowo ukończone. Wymienione wyżej dokumenty zostaną potwierdzone za zgodność z oryginałem zgodnie
  z reprezentacją Wykonawcy.

Kryterium to będzie oceniane na zasadzie spełnia/nie spełnia – oferty od podmiotów nieposiadających odpowiedniego doświadczenia nie będą oceniane. Zamawiający zastrzega sobie prawo zażądania od oferenta dodatkowych dokumentów, informacji potwierdzających deklarowane doświadczenie, jeżli nie będzie można na ich podstawie stwierdzić czy Wykonawca posiada doświadczenie odnośnie warunku 1 - 3 w punkcie 10.

Na przykład jeśli opis wdrożonego systemu nie będzie zawierał informacji pozwalających na rozstrzygnięcie powyższych warunków (np. brak opisu funkcjonalności).
Kryterium nie dotyczy Wykonawców, którzy złożą oferty na Część 1 tj. zakup oprogramowania.

 1. Wykluczenie z udziału Wykonawców w zapytaniu ofertowym


Beneficjent nie może udzielać zamówienia podmiotom powiązanym z nim osobowo lub kapitałowo

Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu Beneficjenta czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:  • uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;

  • posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji;

  • pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;

  • pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Każdy Wykonawca dołącza do oferty podpisane Oświadczenie o spełnieniu warunku bezstronności
i niezależności w stosunku do Zamawiającego, załącznik nr 1;
 1. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu.


W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu do oferty należy załączyć w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub osobę upoważnioną, następujące oświadczenia i dokumenty:


 1. Dokumenty potwierdzające doświadczenie, o których mowa w punkcie 10

(dotyczy Wykonawców składających ofertę częściową na Część 2 - wdrożenie Platformy )


 1. Oświadczenie o spełnieniu warunku bezstronności i niezależności w stosunku do Zamawiającego, załącznik nr 1; (dotyczy wszystkich Wykonawców)
 1. Oświadczenie o dysponowaniu odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, załącznik nr 2; (dotyczy Wykonawców składających ofertę częściową na Część 2 - wdrożenie Platformy)
 1. Ofertę cenową zamówienia, załącznik nr 3; (dotyczy wszystkich Wykonawców)
 1. Specyfikacja proponowanego oprogramowania, Załącznik nr 4; (dotyczy Wykonawców składających ofertę częściową na Część 1 – zakup oprogramowania )
 1. Aktualny wypis Wykonawcy z KRS lub innego właściwego rejestru (dotyczy wszystkich Wykonawców)
 1. Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego
  z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami

Niniejsze postępowanie jest prowadzone w języku polskim.

Zamawiający porozumiewa się z Wykonawcami w formie pisemnej.

Osobą uprawnioną do porozumiewania się z Wykonawcami jest Aleksandra Wąsik tel. 691 394 633 e–mail: owasik@znp.edu.pl

Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z pisemną prośbą o wyjaśnienie treści Zapytania ofertowego (dopuszcza się składanie zapytań pocztą tradycyjną, faksem lub pocztą elektroniczną). Zamawiający odpowie na pytanie niezwłocznie, jednak nie później niż w dniu poprzedzającym termin składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści Zapytania ofertowego wpłynie do

Zamawiającego nie później niż do godz 10.00.

Zamawiający w uzasadnionych przypadkach może dokonać zmiany treści Zapytania ofertowego.

Zmiana może mieć miejsce w każdym czasie, przed upływem terminu składania ofert. .


 1. Wymagania dotyczące wadium


Zamawiający nie przewiduje pobrania wadium
 1. Opis sposobu przygotowania ofert


Oferta musi być sporządzona z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności.

Ofertę należy sporządzić w języku polskim trwałą i czytelną techniką biurową.

Oferta musi zostać podpisana zgodnie z zasadami reprezentacji wskazanymi we właściwym rejestrze lub ewidencji. Jeżeli wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, do oferty musi być załączone pełnomocnictwo, podpisane przez osobę uprawnioną zgodnie z wpisem do właściwego rejestru lub ewidencji.

W przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie, Wykonawcy są zobowiązani do ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia. Oferta w takim przypadku musi zostać podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązała wszystkich Wykonawców występujących wspólnie.

Podpisy stawia na niej pełnomocnik upoważniony przez wszystkich wykonawców występujących wspólnie do reprezentowania ich w postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy.

W przypadku, gdy Wykonawca dołączy do oferty kopie dokumentu, każda kopiowana strona powinna być opatrzona klauzulą „za zgodność z oryginałem”, podpisana przez Wykonawcę lub osobę upoważnioną i opatrzona imienną pieczątką (w przypadku jej braku konieczny jest czytelny podpis).

Strony oferty powinny być trwale ze sobą połączone i kolejno ponumerowane. Każda poprawka w treści oferty, a w szczególności każde przerobienie, przekreślenie, uzupełnienie, nadpisanie, etc. powinny być parafowane przez Wykonawcę.

Wykonawca powinien złożyć ofertę w opakowaniu nieprzejrzystym zamkniętym, zaadresowanym na adres według poniższego wzoru:


ZWIĄZEK NAUCZYCIELSTWA POLSKIEGO

UL. SMULIKOWSKIEGO 6/8

00-389 WARSZAWA

W ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIE OFERTOWE nr 02/2014 „Platforma wiedzy i konsultacji – system wsparcia dialogu społecznego

Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 1. Opis sposobu obliczenia ceny


Oferta powinna zawierać cenę w złotych polskich wraz z podatkiem VAT oraz obejmować inne podatki oraz daniny publiczne.

Cena oferty powinna uwzględniać wszystkie zobowiązania, winna być wyrażona w złotych polskich (PLN), cyfrowo i słownie, z wyodrębnieniem podatku VAT – jeżeli występuje.

Cena podana w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia.

Cena nie ulega zmianie przez okres związania umową.


 1. Negocjacje


Jeżeli Oferta/oferty z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, Zamawiający zaprosi do negocjacji cenowych Oferentom/Oferentowi, którzy zaproponowali najniższe ceny (na każdą część zamówienia).
 1. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze Oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert


W przedmiotowym postępowaniu przy wyborze oferty najkorzystniejszej Zamawiający zastosuje

następujące kryteria: 1. cena oferty – 100%

 2. Maksymalna liczba punktów – 100.

Najwyższą liczbę punktów otrzyma oferta z najniższą ceną. Liczba punktów dla każdej pozostałej oferty będzie liczona według następującego wzoru: (cena brutto najniższej oferty/cena brutto oferty ocenianej x 100 punktów). Zamawiający wybierze na każdą z części ofertę, która uzyskała najwyższą liczbę punktów (tj. z najniższą ceną). Każda z 2 części zamówienia będzie oceniana osobno, zgodnie
z powyższą metodologią.CENA BRUTTO NAJNIŻSZEJ OFERTY

X 100 PUNKTÓW

CENA BRUTTO OFERTY OCENIANEJ


 1. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia


Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zamieści informację na własnej stronie internetowej oraz w swojej siedzibie na tablicy ogłoszeń. Wszyscy oferenci otrzymają protokół z postępowania.

Umowa zostanie zawarta w terminie 14 dni od zakończenia postępowania.

O miejscu i terminie podpisania umowy Zamawiający powiadomi wybranego Wykonawcę.

Oświadczenie o spełnieniu warunku bezstronności i niezależności w stosunku do Zamawiającego, załącznik nr 1;

OŚWIADCZENIE O BRAKU POWIĄZAŃ WYKONAWCY Z ZAMAWIAJĄCYM
Jako Wykonawca starający się o uzyskanie zamówienia w postępowaniu w ramach zapytania ofertowego nr 02/2014„Platforma wiedzy i konsultacji – system wsparcia dialogu społecznego”, ogłoszonego przez Związek Nauczycielstwa Polskiego, oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu
z postępowania o udzielenie zamówienia ze względu na powiązania osobowe lub kapitałowe
z Zamawiającym, przez które rozumie się:

wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane


z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury

wyboru Wykonawcy, w szczególności:

1. Nie uczestniczę w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;

2. Nie posiadam co najmniej 10% udziałów lub akcji;

3. Nie pełnię funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;

4. Nie pozostaję w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa


w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub
w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Data i miejsce…………………………………………………


Podpis/y i pieczęć osoby(osób) upoważnionej (nych)


…………………………………………………………….………

Oświadczenie o dysponowaniu odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, załącznik nr 2;

OŚWIADCZENIE O POTENCJALE WYKONAWCY

Jako Wykonawca starający się o uzyskanie zamówienia w postępowaniu w ramach zapytania ofertowego nr 02/2014„Platforma wiedzy i konsultacji – system wsparcia dialogu społecznego”, ogłoszonego przez Związek Nauczycielstwa Polskiego, oświadczam, że dysponuję odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania przedmiotowego zamówienia

Data i miejsce…………………………………………………

Podpis/y i pieczęć osoby(osób) upoważnionej (nych)


…………………………………………………………….………Zamawiający:

Związek Nauczycielstwa Polskiego ul. Smulikowskiego 6/8, 00-389 Warszawa, NIP: 526 00 18 84
Ofertę cenową zamówienia, załącznik nr 3;


Pieczęć wykonawcy

OFERTA W ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIE OFERTOWE nr 02/2014 „Platforma wiedzy


i konsultacji – system wsparcia dialogu społecznego”, ogłoszonego przez Związek Nauczycielstwa Polskiego

POKL.05.05.02-247/13,
   1. DANE WYKONAWCY

1. NAZWA WYKONAWCY


2. FORMA PRAWNA DZAIAŁALNOŚCI
3. NUMER NIP
4.DANE ADRESOWE

E-MAIL


1.………………………………………………………………….…………………………………


2………………………………………………………………….……………………………………

3………………………………………………………………….……………………………………


4.………………………………………………………………….…………………………………
……………………………………………………………………………………………………….

5.Imię i nazwisko wraz


z telefonem kontaktowym do osoby upoważnionej do udzielania informacji nt. złożonej oferty


………………………………………………………………….……………………………………


………………………………………………………………….……………………………………
………………………………………………………………….……………………………………

   1. OFERTA CENOWA

 1. Część 1 – zakup oprogramowania (zgodnie ze specyfikacją)*
CENA ŁĄCZNA BRUTTO w PLN (z podatkiem Vat)

…………………………………………………………………………………………………………


Słownie(…………………………………………………………………………………………)
 1. Część 2 - wdrożenie Platformy (zgodnie ze specyfikacją)*
CENA ŁĄCZNA BRUTTO w PLN (z podatkiem Vat)

…………………………………………………………………………………………………………


Słownie(…………………………………………………………………………………………)

*Jeżeli wykonawca składa ofertę tylko na jedną część zamówienia, w tabeli z ceną drugiej części wpisuje „nie dotyczy”

…………………………… ……………………………

Miejscowość i data Podpis i pieczęć osoby(osób)upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy
Specyfikacja proponowanego oprogramowania, Załącznik nr 4; (wykaz oprogramowania
– maksymalnie 2 strony A4)


Strona z1   2   3   4   5   6


©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna