Platforma wiedzy I konsultacji system wsparcia dialogu społecznegoPobieranie 400,08 Kb.
Strona4/6
Data24.10.2017
Rozmiar400,08 Kb.
1   2   3   4   5   6

Zakres wdrożenia


W ramach budowy systemu (Platformy) niezbędne jest wykonanie następującego zakresu prac.

 1. Przygotowanie projektów technicznych:

  1. infrastruktury serwerowej, sieciowej i wirtualizacji,

  2. usług katalogowych,

  3. systemu przepływu, składowania i udostępniania informacji.

odpowiadających wymaganiom funkcjonalnym, technicznym oraz ogólnymi oraz zawierających szczegółowy harmonogram wykonania dostaw i usług.

 1. Projekt techniczny musi uwzględniać założenia:

  1. infrastruktury usług katalogowych

  2. wymagań w zakresie architektury i zarządzania centrum przetwarzania (data center)

  3. polityk bezpieczeństwa

  4. usług składowania plików i wydruku

  5. procedur odtwarzania w przypadku awarii ('Disaster Recovery’)

  6. zaleceń zarządzania zasobami (użytkownikami, sprzętem i oprogramowaniem).

  7. procedur utrzymaniowych i administracyjnych, wraz z określonym rygorem wykonywania (codziennie, co tydzień, co miesiąc, ad hoc).

 2. Weryfikację wymagań sprzętowych,

 3. Zatwierdzenie i uruchomienie procedur raportowania dla celów audytu i zarządzania budową systemu,

 4. Odbiór i ostateczne zatwierdzenie projektu technicznego.

 5. Implementację platformy serwerowej wraz warstwą wirtualizacji.

 6. Fizyczną implementację usług katalogowych uwzględniającą dostawę, instalację i konfigurację wymienionych podsystemów:

  1. Niezbędnej infrastruktury sprzętowej

  2. Instalacji i konfiguracji warstwy sprzętowej,

  3. Konfiguracji klastra platformy wirtualizacji.

  4. Konfiguracji hostów platformy wirtualizacji.

  5. Konfiguracji hosta dla systemu zarządzającego platformy wirtualizacji.

  6. Konfiguracji kontrolerów domeny.

  7. Konfiguracji połączeń sieciowych w obrębie Platformy.

  8. Konfiguracji magazynu danych (storage).

  9. Usług katalogowych zgodnie z opracowanym i zatwierdzonym projektem

  10. Zatwierdzenie i opublikowanie standardów i polityk związanych z zarządzaniem kontami użytkowników i ich uprawnieniami,

  11. Wdrożenie fizyczne funkcji systemu.

 7. Instalację i uruchomienie wszystkich składników platformy zgodnie z projektami technicznymi,

 8. Uruchomienie produkcyjne procedur zarządzania zasobami, w tym zarządzanie maszynami wirtualnymi i procedurą składowania danych (backup).

 9. Odbiór dokumentacji powykonawczej

 10. Dokonanie odbioru systemu pod kątem jego bezpieczeństwa

 11. Odbiór całości systemu i objęcie go opieką serwisową

 12. Przygotowanie i opublikowanie instrukcji i informacji dla użytkowników systemu, w tym przygotowanie przewodnika do obsługi platformy (wersja do druku i wersja w postaci elektronicznej).

 13. Odbiór dokumentacji i raportów z wykonania całości systemu dla celów audytu.  1. Wymagane podstawy infrastrukturalne


Podstawą Platformy ma być rozwiązanie infrastrukturalne spełniające opisane w zapytaniu ofertowym wymagania dotyczące funkcjonalności i bezpieczeństwa systemu.

Wymagania dotyczące komponentów oprogramowania będących przedmiotem zamówienia zostały opisane w rozdziale „Wymagania w zakresie oprogramowania standardowego”.  1. Wymagania w zakresie oprogramowania standardowego


Wykonawca uwzględni w cenie zamówienia koszt wszystkich niezbędnych licencji programowych.

Dostawy oprogramowania standardowego przewidują zakup licencji oprogramowania oraz subskrypcji oprogramowania (Produktów) w ramach umowy licencyjnej na użytkowanie wyspecyfikowanego oprogramowania.

Specyfikacja ilościowa przedmiotu zamówienia:


Typ oprogramowania

Liczba

licencji

Serwerowy System Operacyjny (licencja na 2 procesory)

3

Licencja dostępowa dla nielimitowanej liczby użytkowników zewnętrznych Serwerowego Systemu Operacyjnego

3

Licencje dostępowe do Serwerowego Systemu Operacyjnego (licencja na użytkownika)

580

Serwer portalu

2

Licencje dostępowe do Serwera Portalu (licencja na użytkownika)

580

Serwer Relacyjnej Bazy Danych (licencja na 2 rdzenie procesora)

3

Oprogramowanie zarządzania i monitoringu (licencja na 2 procesory)

3

Tabela 1 – specyfikacja ilościowa zamawianych produktów   1. Wymagania ogólne


Wymagania ogólne w zakresie dostaw:

 1. Licencje muszą pozwalać na zastosowanie warunków specjalnych, ustalonych przez producenta dla instytucji szkolnych i akademickich.

 2. Licencje muszą pozwalać na swobodne przenoszenie pomiędzy stacjami roboczymi i serwerami (np. w przypadku wymiany sprzętu).

 3. Licencjonowanie musi uwzględniać prawo (w okresie przynajmniej 5 lat) do instalacji udostępnianych przez producenta uaktualnień i poprawek krytycznych i opcjonalnych do zakupionej wersji oprogramowania.

 4. Z uwagi na zakres funkcjonalny wdrożenia planowanego na bazie zamawianego oprogramowania, konieczności wprowadzenia jednolitych polityk bezpieczeństwa oraz konieczności minimalizacji kosztów związanych z wdrożeniem, szkoleniami i eksploatacją systemów, Zamawiający wymaga oferty zawierającej licencje pochodzące od jednego producenta, umożliwiające wykorzystanie wspólnych i jednolitych procedur masowej instalacji, uaktualniania, zarządzania i monitorowania.

 5. Wymagane jest zapewnienie możliwości korzystania z wcześniejszych wersji zamawianego oprogramowania i korzystania z kopii zamiennych (możliwość kopiowanie oprogramowania na wiele urządzeń przy wykorzystaniu jednego standardowego obrazu), z prawem do wielokrotnego użycia jednego obrazu dysku w procesie instalacji i tworzenia kopii zapasowych.

 6. Wykonawca zapewni obronę Zamawiającego z tytułu roszczeń strony trzeciej o naruszenie przez oferowany produkt prawa autorskiego w przypadku niezwłocznego powiadomienia Wykonawcy o roszczeniu odszkodowawczym.   1. Specyfikacja techniczno – eksploatacyjna i cech użytkowych oprogramowania.


W poniżej części przedstawione są wymagania funkcjonalne dotyczące zamawianego oprogramowania i usług.

Wykonawca jest zobowiązany wykazać, że oferowane rozwiązania i produkty spełniają wymagania postawione przez Zamawiającego, Zamawiający zastrzega sobie, w przypadku jakichkolwiek wątpliwości, prawo sprawdzenie pełnej zgodności oferowanych produktów


z wymogami specyfikacji. Sprawdzenie to, będzie polegać na wielokrotnym przeprowadzeniu testów w warunkach produkcyjnych na sprzęcie Zamawiającego, z użyciem urządzeń peryferyjnych Zamawiającego, na arkuszach, bazach danych i plikach Zamawiającego.

W tym celu Wykonawca na każde wezwanie Zamawiającego dostarczy do siedziby zamawiającego


w terminie 5 dni od daty otrzymania wezwania, po jednym egzemplarzu wskazanego przedmiotu dostawy. W odniesieniu do oprogramowania mogą zostać dostarczone licencje tymczasowe, w pełni zgodne z oferowanymi. Jednocześnie Zamawiający zastrzega sobie możliwość odwołania się do oficjalnych, publicznie dostępnych stron internetowych producenta weryfikowanego przedmiotu oferty. Negatywny wynik tego sprawdzenia skutkować będzie odrzuceniem oferty. Nie przedłożenie oferowanych produktów do przetestowania w ww. terminie zostanie potraktowane, jako negatywny wynik sprawdzenia.

Po wykonaniu testów, dostarczone do testów egzemplarze będą zwrócone oferentowi.


   1. Serwerowy System Operacyjny (licencja na 2 procesory)


Licencja na serwerowy system operacyjny musi być przypisana do każdego procesora fizycznego na serwerze. Liczba rdzeni procesorów i ilość pamięci nie mogą mieć wpływu na liczbę wymaganych licencji. Licencja musi uprawniać do uruchamiania serwerowego systemu operacyjnego w środowisku fizycznym i minimum dwóch wirtualnych środowisk serwerowego systemu operacyjnego za pomocą wbudowanych mechanizmów wirtualizacji.

Serwerowy system operacyjny musi posiadać następujące, wbudowane cechy. 1. Możliwość wykorzystania 320 logicznych procesorów oraz co najmniej 4 TB pamięci RAM w środowisku fizycznym.

 2. Możliwość wykorzystywania 64 procesorów wirtualnych oraz 1TB pamięci RAM i dysku o pojemności do 64TB przez każdy wirtualny serwerowy system operacyjny.

 3. Możliwość budowania klastrów składających się z 64 węzłów,

 4. Możliwość migracji maszyn wirtualnych bez zatrzymywania ich pracy między fizycznymi serwerami z uruchomionym mechanizmem wirtualizacji (hypervisor) przez sieć Ethernet, bez konieczności stosowania dodatkowych mechanizmów współdzielenia pamięci.

 5. Wsparcie (na umożliwiającym to sprzęcie) dodawania i wymiany pamięci RAM bez przerywania pracy.

 6. Wsparcie (na umożliwiającym to sprzęcie) dodawania i wymiany procesorów bez przerywania pracy.

 7. Automatyczna weryfikacja cyfrowych sygnatur sterowników w celu sprawdzenia, czy sterownik przeszedł testy jakości przeprowadzone przez producenta systemu operacyjnego.

 8. Możliwość dynamicznego obniżania poboru energii przez rdzenie procesorów niewykorzystywane w bieżącej pracy. Mechanizm ten musi uwzględniać specyfikę procesorów wyposażonych w mechanizmy Hyper-Threading.

 9. Wbudowane wsparcie instalacji i pracy na wolumenach, które:

  1. pozwalają na zmianę rozmiaru w czasie pracy systemu,

  2. umożliwiają tworzenie w czasie pracy systemu migawek, dających użytkownikom końcowym (lokalnym i sieciowym) prosty wgląd w poprzednie wersje plików
   i folderów,

  3. umożliwiają kompresję "w locie" dla wybranych plików i/lub folderów,

  4. umożliwiają zdefiniowanie list kontroli dostępu (ACL).

 10. Wbudowany mechanizm klasyfikowania i indeksowania plików (dokumentów) w oparciu
  o ich zawartość.

 11. Wbudowane szyfrowanie dysków przy pomocy mechanizmów posiadających certyfikat FIPS 140-2 lub równoważny wydany przez NIST lub inną agendę rządową zajmującą się bezpieczeństwem informacji.

 12. Możliwość uruchamianie aplikacji internetowych wykorzystujących technologię ASP.NET

 13. Możliwość dystrybucji ruchu sieciowego HTTP pomiędzy kilka serwerów.

 14. Wbudowana zapora internetowa (firewall) z obsługą definiowanych reguł dla ochrony połączeń internetowych i intranetowych.

 15. Dostępne dwa rodzaje graficznego interfejsu użytkownika:

  1. Klasyczny, umożliwiający obsługę przy pomocy klawiatury i myszy,

  2. Dotykowy umożliwiający sterowanie dotykiem na monitorach dotykowych.

 16. Zlokalizowane w języku polskim, co najmniej następujące elementy: menu, przeglądarka internetowa, pomoc, komunikaty systemowe,

 17. Możliwość zmiany języka interfejsu po zainstalowaniu systemu, dla co najmniej 10 języków poprzez wybór z listy dostępnych lokalizacji.

 18. Mechanizmy logowania w oparciu o:

  1. Login i hasło,

  2. Karty z certyfikatami (smartcard),

  3. Wirtualne karty (logowanie w oparciu o certyfikat chroniony poprzez moduł TPM),

 19. Możliwość wymuszania wieloelementowej kontroli dostępu dla określonych grup użytkowników.

 20. Wsparcie dla większości powszechnie używanych urządzeń peryferyjnych (drukarek, urządzeń sieciowych, standardów USB, Plug&Play).

 21. Możliwość zdalnej konfiguracji, administrowania oraz aktualizowania systemu.

 22. Dostępność bezpłatnych narzędzi producenta systemu umożliwiających badanie i wdrażanie zdefiniowanego zestawu polityk bezpieczeństwa.

 23. Pochodzący od producenta systemu serwis zarządzania polityką dostępu do informacji
  w dokumentach (Digital Rights Management).

 24. Wsparcie dla środowisk Java i .NET Framework 4.x – możliwość uruchomienia aplikacji działających we wskazanych środowiskach.

 25. Możliwość implementacji następujących funkcjonalności bez potrzeby instalowania dodatkowych produktów (oprogramowania) innych producentów wymagających dodatkowych licencji:

 1. Podstawowe usługi sieciowe: DHCP oraz DNS wspierający DNSSEC,

 2. Usługi katalogowe oparte o LDAP i pozwalające na uwierzytelnianie użytkowników stacji roboczych, bez konieczności instalowania dodatkowego oprogramowania na tych stacjach, pozwalające na zarządzanie zasobami w sieci (użytkownicy, komputery, drukarki, udziały sieciowe), z możliwością wykorzystania następujących funkcji:

  1. Podłączenie do domeny w trybie offline – bez dostępnego połączenia sieciowego z domeną,

  2. Ustanawianie praw dostępu do zasobów domeny na bazie sposobu logowania użytkownika – na przykład typu certyfikatu użytego do logowania,

  3. Odzyskiwanie przypadkowo skasowanych obiektów usługi katalogowej
   z mechanizmu kosza.

  4. Bezpieczny mechanizm dołączania do domeny uprawnionych użytkowników prywatnych urządzeń mobilnych opartych o iOS i Windows 8.1.

 3. Zdalna dystrybucja oprogramowania na stacje robocze.

 4. Praca zdalna na serwerze z wykorzystaniem terminala (cienkiego klienta) lub odpowiednio skonfigurowanej stacji roboczej

 5. Centrum Certyfikatów (CA), obsługa klucza publicznego i prywatnego) umożliwiające:

  1. Dystrybucję certyfikatów poprzez http

  2. Konsolidację CA dla wielu lasów domeny,

  3. Automatyczne rejestrowania certyfikatów pomiędzy różnymi lasami domen,

  4. Automatyczne występowanie i używanie (wystawianie) certyfikatów PKI X.509.

 6. Szyfrowanie plików i folderów.

 7. Szyfrowanie połączeń sieciowych pomiędzy serwerami oraz serwerami i stacjami roboczymi (IPSec).

 8. Możliwość tworzenia systemów wysokiej dostępności (klastry typu fail-over) oraz rozłożenia obciążenia serwerów.

 9. Serwis udostępniania stron WWW.

 10. Wsparcie dla protokołu IP w wersji 6 (IPv6),

 11. Wsparcie dla algorytmów Suite B (RFC 4869),

 12. Wbudowane usługi VPN pozwalające na zestawienie nielimitowanej liczby równoczesnych połączeń i niewymagające instalacji dodatkowego oprogramowania na komputerach z systemem Windows,

 13. Wbudowane mechanizmy wirtualizacji (Hypervisor) pozwalające na uruchamianie do 1000 aktywnych środowisk wirtualnych systemów operacyjnych. Wirtualne maszyny
  w trakcie pracy i bez zauważalnego zmniejszenia ich dostępności mogą być przenoszone pomiędzy serwerami klastra typu failover z jednoczesnym zachowaniem pozostałej funkcjonalności. Mechanizmy wirtualizacji mają zapewnić wsparcie dla:

  1. Dynamicznego podłączania zasobów dyskowych typu hot-plug do maszyn wirtualnych,

  2. Obsługi ramek typu jumbo frames dla maszyn wirtualnych.

  3. Obsługi 4-KB sektorów dysków

  4. Nielimitowanej liczby jednocześnie przenoszonych maszyn wirtualnych pomiędzy węzłami klastra

  5. Możliwości wirtualizacji sieci z zastosowaniem przełącznika, którego funkcjonalność może być rozszerzana jednocześnie poprzez oprogramowanie kilku innych dostawców poprzez otwarty interfejs API.

  6. Możliwości kierowania ruchu sieciowego z wielu sieci VLAN bezpośrednio do pojedynczej karty sieciowej maszyny wirtualnej (tzw. trunk mode)

 1. Możliwość automatycznej aktualizacji w oparciu o poprawki publikowane przez producenta wraz z dostępnością bezpłatnego rozwiązania producenta serwerowego systemu operacyjnego umożliwiającego lokalną dystrybucję poprawek zatwierdzonych przez administratora, bez połączenia z siecią Internet.

 2. Wsparcie dostępu do zasobu dyskowego poprzez wiele ścieżek (Multipath).

 3. Możliwość instalacji poprawek poprzez wgranie ich do obrazu instalacyjnego.

 4. Mechanizmy zdalnej administracji oraz mechanizmy (również działające zdalnie) administracji przez skrypty.

 5. Możliwość zarządzania przez wbudowane mechanizmy zgodne ze standardami WBEM oraz WS-Management organizacji DMTF.

 6. Zorganizowany system szkoleń i materiały edukacyjne w języku polskim.   1. Licencja dostępowa dla nielimitowanej liczby użytkowników zewnętrznych Serwerowego Systemu Operacyjnego


Licencja umożliwiająca nielimitowanej liczbie użytkowników zewnętrznych na wykorzystanie funkcji Serwerowego Systemu Operacyjnego.

   1. Licencje dostępowe do Serwerowego Systemu Operacyjnego (licencja na użytkownika)


Licencje umożliwiające użytkownikom wewnętrznym na wykorzystanie funkcji Serwerowego Systemu Operacyjnego.

   1. Serwer portalu


Serwery portali intranet i internet muszą realizować następujące funkcje i wymagania poprzez wbudowane mechanizmy:

 1. Publikację dokumentów, treści i materiałów multimedialnych na witrynach wewnętrznych i zewnętrznych,

 2. Zarządzanie strukturą portalu i treściami www,

 3. Uczestnictwo Internautów w forach dyskusyjnych, ocenie materiałów, publikacji własnych treści,

 4. Udostępnianie spersonalizowanych witryn i przestrzeni roboczych dla poszczególnych ról
  w systemie wraz z określaniem praw dostępu na bazie usługi katalogowej,

 5. Udostępnienie formularzy elektronicznych,

 6. Tworzenie repozytoriów wzorów dokumentów,

 7. Tworzenie repozytoriów dokumentów,

 8. Wspólną, bezpieczną pracę nad dokumentami,

 9. Wersjonowanie dokumentów (dla wersji roboczych),

 10. Organizację pracy grupowej,

 11. Wyszukiwanie treści,

 12. Dostęp do danych w relacyjnych bazach danych,

 13. Możliwość wykorzystanie mechanizmów portalu do budowy systemu zarządzania
  e-szkoleniami (e-learning).

 14. Serwery portali muszą udostępniać możliwość zaprojektowania struktury portalu tak, by mogła stanowić zbiór wielu niezależnych portali, które w zależności od nadanych uprawnień mogą być zarządzane niezależnie.

 15. PW muszą udostępniać mechanizmy współpracy między działami/zespołami, udostępnić funkcje zarządzania zawartością, zaimplementować procesy przepływu dokumentów i spraw oraz zapewnić dostęp do informacji niezbędnych do realizacji założonych celów i procesów.

Serwery portali muszą posiadać następujące cechy dostępne bezpośrednio, jako wbudowane właściwości produktu:

 1. Interfejs użytkownika:

 1. Możliwość pracy z dokumentami typu XML w oparciu schematy XML przechowywane
  w repozytoriach portalu bezpośrednio z aplikacji w specyfikacji pakietu biurowego (otwieranie/zapisywanie dokumentów, podgląd wersji, mechanizmy ewidencjonowania i wyewidencjonowania dokumentów, edycja metryki dokumentu).

 2. Wbudowane zasady realizujące wytyczne dotyczące ułatwień w dostępie do publikowanych treści zgodne z WCAG 2.0

  1. Praca bezpośrednio z aplikacji pakietu biurowego z portalowymi rejestrami informacji typu kalendarze oraz bazy kontaktów

  2. Tworzenie witryn w ramach portalu bezpośrednio z aplikacji pakietu biurowego

  3. Możliwość pracy off-line z plikami przechowywanymi w repozytoriach portalu

  4. Umożliwienie uruchomienia prezentacji stron w wersji pełnej oraz w wersji dedykowanej i zoptymalizowanej dla użytkowników urządzeń mobilnych PDA, telefon komórkowy).

 1. Uwierzytelnianie – wbudowane mechanizmy wspierające uwierzytelnianie na bazie:

  1. Oświadczeń (claim-based authentication) z wykorzystaniem:

   1. Open Authorization 2.0 dla uwierzytelniania aplikacji,

   2. Uwierzytelniania w trybie server-to-server,

   3. SAML

   4. Windows claims

  2. Pojedynczego logowania domenowego (single-sign on),

  3. Na bazie formularzy (Form-based).

 2. Projektowanie stron

  1. Wbudowane intuicyjne narzędzia projektowania wyglądu stron,

  2. Wsparcie dla narzędzi typu Adobe Dreamweaver, Microsoft Expression Web
   i edytorów HTML,

  3. Wsparcie dla ASP.NET, Apache, C#, Java i PHP,

  4. Możliwość osadzania elementów iFrame w polach HTML na stronie.

 3. Integracja z pozostałymi modułami rozwiązania oraz innymi systemami:

  1. Wykorzystanie poczty elektronicznej do rozsyłania przez system wiadomości, powiadomień, alertów do użytkowników portalu w postaci maili

  2. Integracja z systemem obsługującym serwis WWW w zakresie publikacji treści
   z repozytoriów wewnętrznych firmy na zewnętrzne strony serwisu WWW (pliki, strony)

  3. Integracja z usługą katalogową w zakresie prezentacji informacji o pracownikach. Dane typu: imię, nazwisko, stanowisko, telefon, adres, miejsce w strukturze organizacyjnej mają stanowić źródło dla systemu portalowego

  4. Wsparcie dla standardu wymiany danych z innymi systemami w postaci XML,
   z wykorzystaniem komunikacji poprzez XML Web Services

  5. Mechanizm jednokrotnej identyfikacji (single sign-on) pozwalający na autoryzację użytkowników portalu i dostęp do danych w innych systemach, niezintegrowanych
   z systemem LDAP.

  6. Przechowywanie całej zawartości portalu (strony, dokumenty, konfiguracja) we wspólnym dla całego serwisu podsystemie bazodanowym z możliwością wydzielenia danych.

 4. Zarządzanie treścią i wyglądem portalu powinno opierać się o narzędzia umożliwiające prostą i intuicyjną publikację treści w formacie HTML w trybie WYSIWYG, bez konieczności znajomości języka HTML i innej wiedzy technicznej przez autorów treści:

  1. Możliwość formatowania tekstu w zakresie zmiany czcionki, rozmiaru, koloru, pogrubienia, wyrównania do prawej oraz lewej strony, wyśrodkowania, wyjustowania.

  2. Proste osadzenie i formatowanie plików graficznych, łącz (linków) różnych typów, tabel, paragrafów, wypunktowań itp. w treści artykułów publikowanych w intranecie (stron HTML)

  3. Spójne zarządzanie wyglądem stron intranetu, głównie pod kątem formatowania tekstu: możliwość globalnego zdefiniowania krojów tekstu, które mogą być wykorzystywane przez edytorów treści, możliwość wklejania treści przy publikacji stron intranetu z plików tekstowych lub edytorów tekstu (np. MS Word)
   z zachowaniem lub z usunięciem formatowania oryginalnego

  4. Zarządzanie galeriami zasobów elektronicznych (pliki graficzne, filmy video, dokumenty), wykorzystywanymi przy tworzeniu stron intranetu i przechowywanymi w intranetowym repozytorium treści. Możliwość współdzielenia tych zasobów na potrzeby stron umiejscowionych w różnych obszarach portalu intranetowego. Podstawowe funkcjonalności związane z wersjonowaniem i wyszukiwaniem tych zasobów

  5. Definiowanie szablonów dla układów stron (tzw. layout’ów), określających ogólny układ stron intranetu oraz elementy wspólne dla stron opartych na tym samym szablonie. Możliwość stworzenia wielu szablonów na potrzeby różnych układów stron w zależności od potrzeb funkcjonalnych w różnych częściach intranetu. Możliwość generalnej zmiany wyglądu utworzonych już stron poprzez modyfikację szablonu, na którym zostały oparte

  6. Możliwość wielokrotnego wykorzystania elementów zawartości intranetu (części treści publikowanych na stronach) w różnych częściach portalu, tzn. modyfikacja zawartości w jednym miejscu powoduje jej faktyczną zmianę na wszystkich stronach intranetu, gdzie dana treść została opublikowana

  7. Możliwość odwzorowania w systemie CMS przyjętej wizualizacji portalu intranetowego (projekt graficzny i funkcjonalny).

  8. Możliwość osadzania na stronach narzędzia do odtwarzania materiałów audio
   i wideo,

 5. Organizacja i publikacja treści:

  1. Wersjonowanie treści stron intranetu, działające automatycznie przy wprowadzaniu kolejnych modyfikacji przez edytorów treści.

  2. Zastosowanie procesów zatwierdzania zawartości przez publikacją, tzn. Udostępnieniem jej dla szerokiego grona pracowników. Możliwość zdefiniowania przynajmniej dwóch poziomów uprawnień edytorów (edytor i recenzent), przy czym treści publikowane przez edytorów muszą uzyskać pozytywną akceptację recenzenta przed Udostępnieniem jej wszystkim użytkownikom intranetu.

  3. Możliwość budowania hierarchicznej struktury stron portalu z prostym przenoszeniem stron i sekcji w ramach struktury nawigacji.

  4. Automatyczne tworzenie nawigacji na stronach intranetu, odwzorowujące obecną hierarchię.

  5. Automatyczne generowanie mapy stron portalu.

  6. Możliwość definiowania nawigacji w oparciu o centralne zarządzanie metadanymi.

  7. Umożliwienie zarządzania poszczególnymi obszarami portalu osobom nietechnicznym, pełniącym rolę edytorów bądź administratorów merytorycznych. Istotne jest nieangażowanie zespołu IT w proces zarządzania treścią intranetu.

  8. Definiowanie uprawnień użytkowników niezależnie do poszczególnych sekcji i stron intranetu, np. do obszarów poszczególnych struktur organizacyjnych związku. Dotyczy to zarówno uprawnień do odczytu zawartości, jak i edycji oraz publikacji (różni edytorzy zawartości intranetu w zależności od jego części). Definiowanie uprawnień powinno być dostępne dla administratorów merytorycznych poszczególnych obszarów portalu w sposób niezależny od pracowników działu IT.

  9. Automatyczne dołączanie do publikowanych stron informacji o autorze (edytorze)
   i dacie publikacji.

  10. Możliwość personalizacji i filtrowania treści w intranecie w zależności od roli lub innych atrybutów pracownika (np. stanowiska, działu, ogniwa związku). Funkcjonalność ta ma być niezależna od mechanizmów zarządzania uprawnieniami użytkownika do zawartości, i ma mieć na celu dostarczenie pracownikowi adekwatnych, skierowanych do niego informacji.

  11. Wsparcie dla obsługi różnych wersji językowych wybranych zawartości intranetu oraz zapewnienie automatycznego tłumaczenia na wybrane języki.

 6. Repozytoria dokumentów:

  1. Możliwość prostej publikacji dokumentów w intranecie przez edytorów portalu. Prosty sposób publikacji dokumentów, funkcjonalny dostęp użytkowników intranetu do opublikowanych dokumentów.

  2. Wykorzystanie do publikacji, edycji i przeglądania dokumentów w repozytorium narzędzi znanych użytkownikom np. pakiety biurowe czy przeglądarka internetowa.

  3. Możliwość tworzenia wielu tematycznych repozytoriów dokumentów w różnych częściach intranetu.

  4. Możliwość publikacji plików w strukturze katalogów.

  5. Możliwość publikacji materiałów wideo oraz audio.

  6. Możliwość definiowania metryki dokumentu, wypełnianej przez edytora przy publikacji pliku.

  7. Możliwość nawigacji po repozytorium dokumentów (lub całym portalu) w oparciu
   o metadane z metryk dokumentów.

  8. Prosty, elastyczny i niezależny od działu IT mechanizm zarządzania uprawnieniami do publikowanych dokumentów w ramach istniejących uprawnień. Możliwość definiowania różnych poziomów uprawnień przez administratorów merytorycznych, np. uprawnienia do odczytu, publikacji, usuwania.

  9. Zarządzanie wersjonowaniem dokumentów: obsługa głównych oraz roboczych wersji (np.: 1.0, 1.1, 1.x… 2.0), automatyczna kontrola wersji przy publikacji dokumentów.

  10. Możliwość zdefiniowania w systemie procesu zatwierdzania nowych lub modyfikowanych dokumentów. System informuje użytkowników recenzujących materiały o oczekujących na nich elementach do zatwierdzenia i pozwala podjąć decyzję o ich publikacji lub odrzuceniu.

  11. Możliwość tworzenia specjalnych repozytoriów lub katalogów przeznaczonych do przechowywania specyficznych rodzajów treści, np. galerie obrazów dla plików graficznych.

  12. Możliwość definiowania polityk cyklu życia dokumentu oraz retencji dokumentów.

  13. Możliwość tworzenia specjalnych repozytoriów przeznaczonych na raporty osadzone w arkuszach kalkulacyjnych w formacie ISO/IEC 29500:2008. Serwer powinien generować na podstawie tych arkuszy kalkulacyjnych raporty dostępne do oglądania przez przeglądarkę Internetową bez zainstalowanych innych narzędzi

  14. Możliwość automatyzacji usuwania duplikatów dokumentów.

 7. Wyszukiwanie treści:

  1. Pełnotekstowe indeksowanie zawartości intranetu w zakresie różnych typów treści publikowanych w portalu, tj. stron portalu, dokumentów tekstowych
   (w szczególności dokumentów XML), innych baz danych oraz danych dostępnych przez webservice.

  2. Centralny mechanizm wyszukiwania treści dostępny dla użytkowników intranetu

  3. Opcja wyszukiwania zaawansowanego, np. wyszukiwanie wg typów treści, autorów, oraz zakresów dat publikacji

  4. Możliwość budowania wielu wyszukiwarek w różnych częściach portalu, służących do przeszukiwania określonych obszarów intranetu wg zadanych kryteriów, np. wg typów dokumentów

  5. Możliwość definiowania słownika słów wykluczonych (często używanych)

  6. Możliwość tworzenia „linków sponsorowanych”, prezentowanych wysoko
   w wynikach wyszukiwania w zależności od słów wpisanych w zapytaniu

  7. Podświetlanie w wynikach wyszukiwania odnalezionych słów kluczowych zadanych
   w zapytaniu.

  8. Przedstawianie w wynikach duplikatów plików

  9. Statystyki wyszukiwanych fraz

 8. Administracja intranetem i inne funkcje:

  1. Możliwość definiowania ról / grup uprawnień, w ramach których definiowane będą uprawnienia i funkcje użytkowników. Przypisywanie użytkowników do ról w oparciu o ich konta w LDAP lub poprzez grupy domenowe. Funkcjonalność zarządzania uprawnieniami dostępna dla administratorów merytorycznych intranetu, niewymagająca szczególnych kompetencji technicznych

  2. Możliwość określania uprawnień do poszczególnych elementów zawartości intranetu tj. sekcja, pojedyncza strona, repozytorium dokumentów, katalogu dokumentów, pojedynczego dokumentu

  3. Generowanie powiadomień pocztą elektroniczną dla użytkowników intranetu
   z informacją o publikacji najbardziej istotnych treści

  4. Definiowanie metryk opisujących dokumenty w poszczególnych repozytoriach portalu oraz centralnie zarządzanego zbioru metadanych z wyznaczonym administratorem merytorycznym.

  5. Możliwość definiowania zewnętrznych źródeł danych takich jak bazy danych
   i webservice oraz wykorzystywania ich do opisywania dokumentów,

  6. Konfigurowanie procesów zatwierdzania publikowanych stron i dokumentów. Możliwość odrębnej konfiguracji w poszczególnych częściach portalu tj. definiowanie różnych edytorów i recenzentów w ramach różnych obszarów intranetu

  7. Statystyki odwiedzin poszczególnych części i stron intranetu – analiza liczby odsłon
   w czasie. Opcjonalnie zaawansowane statystyki i analizy

  8. Funkcjonalności wspierające pracę grupową - do wykorzystania na najniższym poziomie intranetu do celów pracy działów i zespołów zadaniowych. Funkcjonalności wspierające gromadzenie dokumentów, wsparcie komunikacji, planowanie zadań
   i wydarzeń

  9. Mechanizmy wspierające przepływy pracy (workflow) wraz z funkcjonalnością definiowania procesów obiegu dokumentów, integracji przepływów z web-services, wywoływania web-services z poziomu workflow bez konieczności kodowania przy wykorzystaniu prostych w obsłudze narzędzi portalu.

1   2   3   4   5   6


©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna