Plany nauczania – I stopień Język I komunikacjaPobieranie 0,78 Mb.
Strona1/6
Data23.04.2018
Rozmiar0,78 Mb.
  1   2   3   4   5   6

6 PLANY NAUCZANIA – I stopień
6.1 Język i komunikacja
6.1.1 Język polski ( klasa 1-5)

Głównym celem nauczania języka polskiego jest wdrażanie uczniów do posługiwania się językiem ogólnopolskim i kształtowanie sprawności w zakresie mówiena, pisania, czytania i umiejętności pracy z tekstem, rozwijanie uczuć patriotycznych oraz:

- zaznajamianie się z z elemenami wiedzy o języku,

- kształcenie wrażliwości estetycznej przez kontakt z twórczością dla dzieci,

- utrwalenie poprawnych nawyków językowych, rozwijanie sprawności
językowej i wzbogacanie słownictwa,

- przygotowanie do samokształcenia i korzystania z dostępnych źródeł


informacyjnych.

Opanowanie języka polskiego przyczynia się do wszechstronnego rozwoju osobowości uczniów. Posługiwanie się poprawnym językiem ojczystym ułatwia naukę innych przedmiotów.

Do poszerzenia i urozmaicenia materiału nauczania wykorzystywane są odwiedziny bibliotek, zwiedzanie wystaw, oglądanie przedstawień TL BAJKA i praca z książką.

Lekcje odbywają się w klasie. Przedmiot Język polski ma następującą dotację czasową: 1. klasa- 8 godzin tygodniowo

2. klasa- 7 godzin tygodniowo

3. klasa- 7 godzin tygodniowo

4. klasa- 6 godzin tygodniowo

5. klasa- 5 godzin tygodniowo

Plany nauczania przedmiotu Język polski na I stopniu tworzone są na podstawie Ramowego Planu Nauczania SzP (RVP ZV). Kształcenie w danym przedmiocie prowadzi do rozwoju następujących kluczowych kompetencji:

Zdolność uczenia się

Prowadzenie uczniów :

- do systematycznego przygotowywania się do lekcji

- do segregowania informacji

- do wykorzystywania zdobytych informacji również i w innych przedmiotach

- do rozwijania umiejętności potrzebnych do opanowania nauczaniaPokonywanie trudności

- uczenie się umiejętności dochodzenia do pojęć i definicji

- uczenie się pracować z błędem (uczniowie próbują sami błąd znaleźć, sami definiują poprawność rozwiązania)

Umiejętności porozumiewania się

Uczenie się:

- swobodnego, samodzielnego, kulturalnego wypowiadania się na dany temat

- porozumienia się z kolegami i z osobami dorosłymi

- przestrzegania poprawności ortograficznej

- wzbogacanie słownictwa na podstawie wychowania literackiegoKompetencje personalne:

- uczniowie uczą się współpracy w grupie

- uczą się wyrażania własnych opinii na temat filmu, przedstawienia, wystawy,
audycji radiowej,..

- uczą, by uczeń w razie potrzeby zwrócił się o pomoc do kolegi, osoby dorosłejKompetencje obywatelskie:

Celem jest:

- rozwijanie osobowości ucznia poprzez aktywny udział w życiu szkoły, otoczenia

- dążenie do nabywania wartościowych cech charakteru, jak:


pracowitość, wytrwałość, odwaga, prawdomówność, odpowiedzialność.

Język polski

Klasa 1Planowane osiągnięcia

Temat

Tematy przekrojowe /

Korelacje międzyprzedmiotowe

Notatki

Uczeń:

- przeprowadzi analizę i syntezę wzrokowo-słuchową wyrazów,

- tworzy i czyta sylaby,

- czyta głośno i poprawnie tekst drukowany

i pisany,

- wymienia zdarzenia i postaci występujące

w utworze,

- formułuje pytania i odpowiedzi na podstawie tekstu,

- opowiada wybrane fragmenty treści.


Czytanie:

- ćwiczenia w analizie i syntezie wzrokowo-słuchowej wyrazów,

- ćwiczenia w czytaniu sylab, wyrazów, zdań,

-ćwiczenia w czytaniu cichym i głośnym,

- opowiadanie treści utworów,

- wyszukiwanie w tekście odpowiednich fragmentów,

- zdarzenia i postaci występujące w utworze (formułowanie pytań).


Tematy przekrojowe

ROWS

Kształtowanie umiejętności:

- konstruowania wypowie-

dzeń w odmianie mówionej

i pisanej języka,

- rozumienia innych,

- porozumiewania się.

Wdrażanie uczniów do:

- do samokontroli

i samooceny wykonanego zadania,

- do współpracy w grupie.

Uczeń:

- poprawnie wypowiada głoski,

- wymawia wyrazy z prawidłowym akcentem,

- stosuje w mowie elementy techniki języka mówionego; pauzy, tempa, siły głosu i

odpowiedniej intonacji,

- tworzy proste dialogi do konkretnych sytuacji,

- zadaje pytania i udziela na nie odpowiedzi,

- prowadzi rozmowy w grupach,

- stosuje w rozmowie zwroty grzecznościowe; przedstawić się, podziękować, przeprosić,

- głośno i starannie wypowiada swoje myśli w formie kilkuzdaniowej wypowiedzi,

- przy pomocy nauczyciela opowiada treść

obrazka,


- wykonuje oraz rozumie polecenia,

- buduje zdania opisujące przedmioty z otoczenia,

- pyta, odpowiada i formułuje zdania rozkazujące.


Mówienie:

- ćwiczenia wymowy samogłosek i spółgłosek, grup spółgłoskowych w wyrazach,

- prowadzenie rozmów w parach i w grupach na temat przeżyć i doświadczeń wynikających z naturalnych potrzeb i zainteresowań,

- odgrywanie prostych scenek dramowych z życia rodziny, klasy,

- opowiadanie treści ilustracji i historyjek obrazkowych,

- ustne opisywanie przedmiotów: piórnika, szalika lub swojej zguby,

- ustne opisy ulubionych zwierząt.


- ćwiczenia koncentracji

i uwagi


- ćwiczenia umiejętności zapamiętywania

- ćwiczenia zdolności pokonywania trudności

- ćwiczenia orientacyjne
Korelacja międzyprzedmiotowa:

M – liczenie wyrazów, sylab,

głosek, liter

- rozwiązywanie zadań słownych (pytanie – odpowiedź)

- orientacja w przestrzeni

Wpl – ilustracja tekstu


Uczeń:

- kreśli znaki literopodobne,

- pisze litery, poprawnie je łączy w wyrazy,

dotrzymuje kształt i jednolite pochylenie liter,

- zapisuje głoski z użyciem dwuznaków i zna-

ków diakrytycznych (ż, ź, ś, ć, dz, dź, dż ...)

- utrzymuje pismo w liniaturze,

- przepisuje pod kierunkiem naucz. wyrazy, krótkie zdania z tablicy i podręcznika,

- rozpoczyna zdanie wielką literą,

- stosuje wielką literę w nazwach własnych,

- pisze proste wyrazy z pamięci,

- pisze ze słuchu proste wyrazy,

- zbiorowo pisze proste życzenia


Pisanie:

- ćwiczenia w kreśleniu znaków literopodob-

nych,

- nauka pisania liter, sylab, wyrazów, znaków interpunkcyjnych, zdań,- pamięciowe ćwiczenia zapisu wyrazów,

- ćwiczenia pisania wyrazów ze słuchu,

- pisanie życzeń


M – pisanie cyfr, znaków
Wszystkie przedmioty

- poprawne trzymanie przyborów do pisania,

- poprawne siedzenie

podczas pisaniaUczeń:

-skupia się na słuchaniu,

-słucha ze zrozumieniem opowiadań, pytań, poleceń, krótkich instrukcji oraz

wypowiedzi nauczyciela i uczniów;

-rozpoznaje i reaguje na różnego rodzaju sygnały alarmowe.


Słuchanie:

- słuchanie i rozumienie tekstów wzorcowo czytanych przez nauczyciela i uczniów,

- słuchanie i rozumienie nagrań baśni, bajek, utworów poetyckich i innych tekstów literackich,

- odróżnianie i reagowanie na sygnały alarmowe w szkole oraz najbliższym środowisku pozaszkolnym, np. w ruchu ulicznym.


Wpl – ilustracja bajki

Noś – zasady bezpieczeństwa w szkole,

w drodze do i ze szkoły


Język polski

Klasa 2Planowane osiągnięcia

Temat

Tematy przekrojowe /

Korelacje międzyprzedmiotowe

Notatki

Uczeń:

- czyta głośno, płynnie z uwzględnieniem znaków przestankowych,

- czyta teksty z podziałem na role,

- po wcześniejszym ukierunkowaniu czyta teksty po cichu ze zrozumieniem,

- wymienia postacie występujące w utworze,

- ocenia postępowanie bohaterów,

- opowiada wydarzenia zgodnie z ustaloną wcześniej ich kolejnością,

- rozróżnia nastrój utworu jako humorystyczny, poważny, żartobliwy,

- układa pytania do treści,

-pod kierunkiem nauczyciela czyta książki i czasopisma, korzysta ze zbiorów bibliotekiCzytanie:

- słuchanie (konkursy) pięknego czytania,

- inscenizacje, improwizacje treści,

- wygłaszanie z pamięci-wierszy

- ilustracje do treści, rysunki postaci,

- zajęcia uczące korzystania ze zbiorów biblioteki szkolnej,

- prezentacja ulubionych książek,

- prowadzenie, uzupełnianie zeszytu lektur
Tematy przekrojowe:

ROWS:

- jak w klasie poprzedniej

Kształtowanie umiejętności:

- wykonywania różnych zadań wg poleceń nauczycie-

la

- podporządkowania się.- Aktywne uczestniczenie

w życiu klasy, szkoły.

- Stosowanie form grzecz-

nościowych w rozmowie.

- Rozwijanie zainteresowań

czytelniczych.Uczeń

- układa zdania,

- prowadzi dialog z kolegą w grupie,

- redaguje zwięzłe pytania i odpowiedzi,

- buduje wypowiedzi wyrażające określoną intencję, np. zapytaj o..., złóż życzenia...,.stosuje zwroty grzecznościowe

- buduje kilkuzdaniową wypowiedź,

- opowiada wydarzenia z życia, z lektury,

- buduje zdania opisujące przedmiot
Mówienie:

- rozmowy z dziećmi w kręgu, w grupie,

-zabawy: wsłuchaj się w ciszę i powiedz, co słyszysz w swoim otoczeniu,

- opowiadanie historyjek obrazkowych,

- opowiadanie kolejności własnego działania, dalszych losów bohaterów, itp.,

- opisywanie wyglądu przedmiotu zaginionego
Korelacja międzyprzedmiotowa:

Wm – nauka na pamięć tek-

stów piosenek, ćwiczenia po-

prawnej wymowy
Uczeń:

- poprawnie pisze i łączy litery,


- bezbłędnie przepisuje tekst, zachowując właściwe połączenia i odległości między wyrazami,

- pisze z pamięci,

- pisze pod kierunkiem nauczyciela dłuższe wypowiedzi zaczerpnięte z życia,

- wyodrębnia główne cechy przedmiotów i opisuje je,

- stosuje zasady pisania życzeń i zaproszeń,

- rozróżnia głoski, litery, samogłoski, spółgłoski,

- poprawnie dzieli wyrazy na sylaby,

- wskazuje rzeczowniki i czasowniki w zdaniu,

- rozróżnia liczbę rzeczowników i czasowników, wprowadzenie pojęć,

- używa zdań oznajmujących, pytających, rozkazujących w wypowiedziach, rozwija zdania,

- pisze wyrazy ze spółgłoskami miękkimi w różnych pozycjach,

- stosuje wielką literę w imionach, nazwiskach, nazwach miast, ulic, rzek, w tytułach, w korespondencji,

- pisze poprawnie opracowane wyrazy z „ó", „rz" wymiennym, niewymiennym,

- pisze wyrazy z „ą", „ę" w różnych pozycjach,

- pisze wyrazy z „rz" po spółgłoskach i zakończeniach -,,arz", -„erz",

-pisze poprawnie najczęściej spotykane wyrazy z „h", „ż",


Pisanie:

- okazjonalne, kilkuminutowe ćwiczenia

w płynnym i czytelnym pisaniu,

- przepisywanie tekstu logicznymi częściami,

- pisanie wyrazów i krótkich zdań (natychmiast po wypowiedzeniu),

- ćwiczenia w pisaniu z pamięci i ze słuchu,

- zbiorowe pisanie informacji na różne tematy, np. ogłoszenia, zaproszenia,

- odszukiwanie przedmiotów po ich opisie,

- pisanie listów, życzeń,

- ćwiczenia typu: powiedz, co robią dzieci na lekcji, na przerwie,

- uzupełnienie zdań czasownikami, rzeczownikami w odpowiedniej formie,

- rozpoznawanie w tekście i tworzenie zdań oznajmujących, pytających, rozkazujących,

- zabawy mające na celu rozwijanie zdań,

- sprawdzanie dokładności zapisu ze wzorem,

- wypisywanie z tekstu wyrazów z określonymi trudnościami,

- dyktanda wprowadzające, utrwalające, sprawdzające

JCz, M, Noś – poprawne zapisywanie notatek

w zeszycie


Uczeń potrafi:

- tak jak w klasie l,

- stawia pytania dotyczące słuchanych wypowiedzi,

- słucha innych, formułuje i wypowiada zdania pytające, oznajmujące,

- w trakcie wykonywanych czynności, słucha wypowiedzi innych osób;


Słuchanie:

- tak jak w klasie l,

- słuchanie innych osób,

- w trakcie wykonywania zadań, słuchanie instrukcji, poleceń wypowiadanych przez nauczyciela.
Zpr, Wpl – wykonywanie

zadań wg instrukcji słownej

nauczyciela

Wf – poprawne wykonanie

ćwiczenia wg polecenia

nauczyciela

Język polski

Klasa 3


Planowane osiągnięcia

Temat

Tematy przekrojowe /

Korelacje międzyprzedmiotowe

Notatki

Uczeń:

- czyta płynnie i wyraziście, modulując głosem przeżycia bohaterów,

- odczytuje i rozumie instrukcje, polecenia, przepisy, reklamy itp.,

- wyszukuje wskazywane fragmenty tekstu,

- wyodrębnia wydarzenia w utworze zgodnie z ich chronologią

- wskazuje postaci główne, drugoplanowe,

- odtwarza treść utworu po samodzielnym cichym czytaniu,

- samodzielnie czyta z podziałem na role,

- określa nastrój utworu,

- wyszukuje fragmenty opisów, dialogów, opowiadań,

- czyta samodzielnie i dla przyjemności książki i czasopisma

- korzysta ze zbiorów biblioteki szkolnej,

- wypowiada swoje zdanie o przeczytanej książce.


Czytanie:

- wyraziste czytanie tekstów

- czytanie dialogów, wcielanie się w role,

- czytanie ciche i głośne utworów poetyckich,

- ocena sposobu czytania,

- rozmowy, wywiady z bohaterami, kon-ferencja - prasowa

-przedstawienie przeżyć bohaterów, ruchem, gestem – etiudy pantomimiczne

- charakterystyka wybranych postaci, bohaterów

- tworzenie żywych obrazów,

- lekcje w bibliotece szkolnej,

- prezentowanie przez uczniów ulubionych książek.


Tematy przekrojowe:

-jak w klasach poprzednichROWS

Kształtowanie umiejętności

- poprawnego posługiwa-

nia się językiem polskim

w mowie i piśmie,

-korzystania ze słowników,

encyklopedii,

- samodzielnego wypowiadania własnych

spostrzeżeń.

Wdrażanie do formułowa-

nia pytań, wielozdanio-

wych wypowiedzi.Korelacja międzyprzedmiotowa:

Wpl - ilustracja przeczyta-

nego tekstu

Uczeń:

- słucha cudzych wypowiedzi i właściwie na nie reaguje,

- samodzielnie opowiada fabułę wydarzenia, w którym uczestniczył,

- opisuje wygląd osób i dostrzega ich istotne cechy,

- prowadzi dialogi i dobiera adekwatne słowa do wypowiedzi,

- samodzielnie formułuje pytania do postawionego problemu,

-przestrzega zasad kulturalnej rozmowy.


Mówienie:

- rozmowy prowadzone w grupach,

- dyskusje na temat postępowania bohaterów,

- wypowiedzi wykorzystujące typową formułę: „czuję się..., gdy..., ponieważ...",

- odgrywanie scenek,

- zabawy: powiedz o tym, co słyszałeś, o czym rozmawiali dwaj koledzy,

-porządkowanie nazw uczuć wg ich nasilenia

Noś – opis rośliny, zwie-

rzęcia, zjawiska przyrody,


Uczeń:

- pisze czytelnie, płynnie i estetycznie, w szybszym tempie,

-pisze pismem zindywidualizowanym,

- pisze z pamięci,

- pisze z zachowaniem poznanych reguł ortograficznych,

- uczeń z pomocą nauczyciela układa plan wydarzeń a na jego podstawie opowiadanie,

- pisze krótkie opowiadania na tematy z życia

- opisuje przedmiot, osobę, sytuację,

- samodzielnie próbuje redagować życzenia z różnych okazji,

- próbuje samodzielnie pisać list, adresować go,

-wskazuje w zdaniu rzeczowniki i próbuje określić ich liczbę: pojedynczą i mnogą

- używa w wypowiedziach ustnych oraz pisemnych poprawnych form gramatycznych rzeczowników (bez terminologii),

- wskazuje w zdaniu czasowniki i określa ich liczbę,

- odróżnia przymiotniki,

- wskazuje przymiotniki jako określenia rzeczowników,

- próbuje przekształcać zdania pojedyncze w złożone,

- stosuje poznane zasady ortografii,

- pisze poprawnie wyrazy z utratą dźwięczności,

- pisze poprawnie wyrazy z „rz", „ó" wymiennym, niewymiennym,

- stosuje reguły pisania „nie" z czasownikiem,

- stosuje znane, opracowane na lekcjach skróty,

- posługuj e się słownikiem ortograficznym - wprowadzenie.Pisanie:

- ćwiczenie techniki pisania - wyrabianie szybkości rytmu pisania,

- łączenie ćwiczeń graficznych z innymi ćwiczeniami językowymi,

- samokontrola, samoocena pisma,

- ćwiczenia w przepisywaniu, pisaniu z pamięci i ze słuchu,

- redagowanie dialogów i wplatanie ich w opowiadanie,

- pisanie ogłoszeń, instrukcji, przepisów itp.,

- zabawy sytuacyjne: opisz, jak wygląda twój płaszcz itp.,

- pisanie listów, kartek z pozdrowieniami,

- odszukiwanie w tekście zdań, które zawierają informację, pytanie,rozkaz, polecenie,

- wskazywanie w tekście rzeczowników, czasowników,przymiotników,

- grupowanie wyrazów wg części mowy,

- pamięciowe ćwiczenia zapisu wyrazów,

- praca ze słownikiem ortograficznym – wprowadzenie

- gry i zabawy dydaktyczne, ułatwiające zapamiętanie prawidłowej

pisowni wyrazów,

-konkursy ortograficzne,
Uczeń:

-tak jak w klasie I i II,

-formułuje i zadaje pytania celem uzyskania informacji na temat słuchanych tekstów (dopytywanie),

-wyodrębnia główne elementy słuchanych wypowiedzi.Słuchanie:

- tak jak w klasie I i II,

- słuchanie różnego typu tekstów.

Język polski

Klasa 4


Planowane osiągnięcia

Temat

Tematy przekrojowe /

Korelacje międzyprzedmiotowe

Notatki

Uczeń:

- czyta płynnie

- rozumie czytany tekst.

- streszcza go, rozróżnia podstawowe, drugoplanowe informacje

- wydziela czytane role.


Czytanie:

- głośne,

- wyraźne,

- z podziałem na role,

- samodzielne czytanie w domu,

- czytanie informacyjne,

- czytanie głośne ze zrozumieniem,

- czytanie ciche ze zrozumieniem,

- nazywanie cech

- uzasadnianie opinii,

- rozumienie instrukcji.


Tematy przekrojowe:

- jak w klasach poprzednich

Kształtowanie umiejętności:

- zdobywania i wykorzysty-

wania informacji,

- korzystania z literatury,

słowników, encyklopedii,

internetu,

- przygotowanie do samo-

kształcenia,Uczeń:

- poprawnie mówi,

- poprawnie artykułuje głoski w wypowiedzi ustnej, w czasie czytania i recytacji

(dykcja, intonacja, pauzowanie i tempo),

- porządkuje wyrazy wg kolejności alfabetycznej, uwzględniając kolejne litery,

prawidłowo dzieli wyraz na sylaby,

- stosuje właściwe słownictwo w zależności

od sytuacji,

- opowiada zdarzenia z życia i z przeczytanego tekstu,

- opisuje postacie, sytuacje

- wyróżnia wyrazy bliskoznaczne, przeciwstawne, jedno i wieloznaczneMówienie:

- grzeczne przedstawianie się,

- poprawna wymowa,

- porządkowanie wyrazów wg kolejności alfabetycznej, uwzględniając kolejne litery,

- różnica między głoską a literą (rozróżnianie akustyczne),

- podział wyrazu na sylaby,

- stosowanie słownictwa oceniającego,

- stosowanie formuł grzecznościowych,

- nazywanie cech osobowych,

- opowiadanie odtwórcze i twórcze,

- opis postaci,

- porównanie obrazu poetyckiego z ilustracją

- wypowiadanie się na podstawie wyobraźni

i fantazji,

- streszczenie,

-wyrażanie emocji.- stosowania form grzecznoś-ciowych w rozmowie
Korelacja międzyprzedmiotowa
M – rozwiązywanie zadań

słownych


Nok, Noprz – orientacja w tekście – wyszukiwanie ważnych informacji

Wpl – ilustracja wiersza,

opowiadania, baśni, rymo-

wanki, …


Wf – wyrażanie tekstu utworu ruchem

Wm – dbałość o poprawną

wymowę


Uczeń:

- pisze list,

- pisze życzenia,

- opisuje postać i przedmiot,

- dostrzega podmiot i orzeczenie oraz grupę podmiotu i orzeczenia,

- tworzy dialogi, posługując się zdaniami oznajmującymi, pytającymi i rozkazującymi,

- rozpoznaje i rozwija zdania pojedyncze,

- zapisuje dialogi (rozmowę telefoniczną),

- wskazuje podobieństwa i różnice między wyrazami,

- odróżnia części mowy odmienne

i nieodmienne,

- poprawnie określa poznane odmienne części mowy,

- poprawnie pisze „nie" z poznanymi częściami mowy, |

- utrwala reguły ortograficzne.
Pisanie:

- układanie podziękowania

- opisu przedmiotu,

- opisu postaci,

- układanie samodzielnych baśni,

- pisanie życzeń świątecznych i okolicznościowych,

- pisanie listu, uwzględniając właściwą formę graficzną (zapis daty, miejscowości; stosowanie akapitów), ortograficzną (zapis form

grzecznościowych) i interpunkcję

- zapisywanie rozmowy telefonicznej,

- wyrażanie opinii z uzasadnieniem,

- sporządzanie opisu, przepisu, uwzględniając wyrazy (głównie przymiotniki) określające cechy: wielkość, barwę, kształt, ogólne wrażenie,

- układnie opowiadania, dialogu, listu,

- formułowanie wypowiedzi jednozdaniowyeh i wielozdaniowych,

- dostrzeganie związków wyrazowych

w zdaniu,

- sens i znaczenie wyrazów,

- czasownik,

- rzeczownik,

- przymiotnik,

- przysłówek,

- przyimek,

- liczba, rodzaj, przypadek, osoba, czas,

- stosowanie poznanych reguł ortograficznych,

- pisownia „nie" z czasownikiem, rzeczownikiem, przymiotnikiem, przysłówkiem.


Wpl – karta ozdobna

z życzeniami

Uczeń:

- skupia się na słuchaniu.
Słuchanie:

- tekstów językowych, wzorowych

recytacji, słuchanie muzyki jako ilustracji do tekstów

Język polski

Klasa 5


Planowane osiągnięcia

Temat

Tematy przekrojowe /

Korelacje międzyprzedmiotowe

Notatki

Uczeń:

- czyta głośno w sposób ułatwiający zrozumienie,

- czyta cicho pod kątem zrozumienia problemu,

- odnajduje w tekście argumenty,

- wskazuje bohaterów.


Czytanie:

- doskonalenie umiejętności z kl. IV plus czytanie i słuchanie tekstów językowych

i odczytywanie innych przekazów

językowych,

-czytanie zbiorowe tekstów prozatorskich,

-czytanie informacji w czasopismach.Tematy przekrojowe

- jak w klasach poprzednichROWS

- Rozwijanie inicjatywy, sa-

modzielności, wytrwałości,

i odpowiedzialności w wyko-

nywaniu zadań

Uczeń:

- wskazuje bohaterów pierwszo-

i drugoplanowych,

- opowiada zdarzenia

- wypowiada się na określony temat, używając właściwych argumentów,

- wypowiada się: żywo, barwnie, pamiętając

o chronologii wydarzeń, stosując właściwe formy gramatyczne i poprawną wymowę,

- poprawnie artykułuje głoski i akcentuje.
Mówienie:

- prowadzenie rozmowy w zespole,

- formułowanie wielozdaniowych wypowiedzi, np. dialogu, opowiadania, opisu.

- relacjonowanie zdarzeń,

- argumentowanie na podstawie tekstu,

- dzielenie się opiniami,

- odnajdywanie w tekście odpowiedzi na stawiane pytania,

- rozróżnia spółgłoski dźwięczne

i bezdźwięczne, twarde i miękkie, ustne

i nosowe,

- akcent wyrazowy i zdaniowy.


- Rozwijanie wytrwałości

w pokonywaniu napotkanych

trudności

WDO

- Wyrażanie szacunku

dla odrębności innych

- Uwrażliwienie na potrzeby innych

- Praca na rzecz innych – po-

moc słabszym, młodszym

- Rozwijanie szacunku dla tradycji

Uczeń:

- opisuje elementy świata przedstawionego,

- pisze zaproszenie, zawiadomienie, ogłoszenie, opis,

- formułuje i przekształca punkty planu,

- dostrzega różnice w zapisie spółgłosek dźwięcznych i bezdźwięcznych,

- właściwie posługuje się kategoriami rzeczowników,

- wskazuje temat i końcówkę,

- właściwie stosuje pisownię -ę, -em, -ą, -om w końcówkach fleksyjnych wyrazów,

- odróżnia bezokolicznik od formy osobowej czasownika,

- poprawnie stosuje zapis cząstki „by",

- przekształca zdanie na równoważnik zdania

i odwrotnie,

- buduje zdania złożone,

- poprawnie stosuje spójniki w zdaniu,

- stosuje zasady interpunkcyjne


Pisanie:

- redakcja: zaproszenia, zawiadomienia, ogłoszenia, opisu,

- notatka i plan wydarzeń

- doskonalenie form wypowiedzi jednozdaniowych i wielozdaniowych

- dostrzeganie różnicy między pisownią

a wymową spółgł. dźwięcznych i bezdźwięcz.

- spójnik,

- liczebnik,

- cząstki fleksyjne: temat i końcówka (poprawny zapis ortograficzny)

- odmienne i nieodmienne części mowy (poznane)

- kategorie rzeczowników: własne i pospolite, osobowe i nieosobowe,

żywotne i nieżywotne,

- bezokolicznik i osobowe formy czasownika,

- zdanie i równoważnik zdania,

- zdanie złożone,

- zasady interpunkcyjneKorelacje międzyprzedmiotowe

- jak w klasach poprzednich


Nok, Noprz

- czytanie tekstów,

- wyszukiwanie ważnych in-

formacji


- zapis notatek

Uczeń:

- rozpoznaje legendę, mit, opowieść biblijną,

- wskazuje różnice między utworem literackim

i filmem,

-dostrzega cechy obrazu


Odbiór dzieła literackiego:

-pojęcie: nadawca, odbiorca, autor, akcja, czas i miejsce zdarzeń,

rytm, wers, legenda, mit, opowieść biblijna,

powieść, poezja, obraz malarski,

-literatura a film
6.1.2 Język czeski (kl.2.-5.)

Vzdělávací oblast jazyk a jazyková komunikace je realizována v povinných vyučovacích předmětech – polský jazyk a literatura, český jazyk

a literatura a anglický jazyk.

Hlavním cílem všech těchto vyučovacích předmětů je osvojení a užívání jazyka

(mateřského, českého, anglického) v mluvené a písemné podobě. Komunikační dovednosti žáků jsou vytvářeny nejen ve všech složkách českého jazyka (polského jazyka, anglického jazyka), ale ve všech vyučovacích předmětech.

Prostřednictvím jazykové a literární výchovy získává žák schopnost vyjadřovat své myšlenky a city, vžívat se do myšlení a cítění druhých lidí, poznat a pochopit společensko – kulturní vývoj lidské společnosti.

Dalším způsobem naplňování cílů předmětu jsou návštěvy knihoven, dětských představení, divadla, výstav, práce s knihou.
Vyučovací předmět Český jazyk ve 2. ročníku má časovou dotaci 2 hodiny týdně, ve 3.,4. a 5. ročníku po 4 hodiny týdně.

Výuka probíhá obvykle ve třídě. Některé hodiny jsou realizovány v PP.

Třídy v hodinách nejsou dělené na skupiny (jsou dělené na ročníky 1.a 4. ročník, 2.,3. a 5. ročník).

Obsah vyučovacího předmětu Český jazyk je tvořen vzdělávacím obsahem vzdělávacího oboru Český jazyk v RVP ZV.

Realizace průřezových témat je uvedena v tabulce vzdělávacího obsahu předmětu Český jazyk.
Główne zadania edukacyjne

Výchovné a vzdělávací strategie


Kompetence k učení:

- rozvíjet u žáků dovednosti potřebné k osvojování učiva

- vést žáky k systematickému ukládání informací

- vést žáky k aplikaci naučených pravidel pravopisu a jejich vzájemnému propojování

- seznamovat žáky s mluvnickými a literárními termíny souvisejícími s probíraným učivem
Kompetence k řešení problému:

- vést žáky k tomu, aby samostatně uměli nalézt pravidla, kterými se řídí probírané mluvnické jevy

- vést žáky k tomu, aby sami uměli nalézt chyby ve svém textu a aby uměli odůvodnit správné řešení
Kompetence komunikativní:

- vést žáky ke správné, srozumitelné stavbě větných celků

- vést žáky k samostatnému vyprávění literárních textů

- rozšiřovat slovní zásobu žáků na základě literárního učiva


Kompetence sociální a personální:

- vést žáky k tomu, aby uměli požádat o pomoc učitele, spolužáka

- dát žákům možnost vyjádřit svůj názor na určité téma
Kompetence občanské:

- rozvíjet pozitivní vztah k českému i ostatním jazykům

- probouzet a podporovat u žáků zájem o četbu o vlastní literární projev – recitace, vyprávění, psaní básní, …

Język czeski

Klasa 2


Výstup z předmětu


Učivo

Další údaje- píše správné tvary písmen, číslic,

správně spojuje

- rozlišuje zvukovou a grafickou podobu slova, odlišuje dlouhé a krátké samohlásky

- užívá v mluveném projevu správné gramatické tvary (podstatných jmen, přídavných jmen, sloves

- pozoruje a třídí: slova podle zobecněného významu – děj, věc, osoba, zvíře

- správně čte předložku se slovem

- řadí slova do jednoduchých vět

- zdůvodňuje a píše ú/ů, dě, tě, ně, bě, pě, vě, mě

- píše velká písmena na začátku věty,

u vlastních jmen osob ,zvířat

a místních pojmenováníJazyk a jazyková výchova

Rozvíjení písma a řeči s využitím žákovských zkušeností

Základní hygienické návyky spojené s psaním(správné sezení, držení psacího náčiní, hygiena zraku)

Nauka o slově

Slabika, hláska, písmeno, rozdělení hlásek, samohlásky: krátké, dlouhé, dvojhlásky, souhlásky: tvrdé, slabikotvorné r,l

Sdělování krátkých zpráv, krátké mluvené projevy .

Procvičování správného slovosledu, artikulace.

Rozlišování české věty od jiných jazyků.
Třídění slov, seznámení s některými slovními druhy (podstatná jména, slovesa, předložky) – jen informativně


Věta – slovo (rozlišování slov ve větě, pořádek slov ve větě, druhy vět O,T,R )
Pravopis

Psaní ú/ů, ě ve slabice dě,tě, ně, bě, pě, vě, mě

Velké písmeno na začátku věty, u vlastních jmenOSV

Osobnostní rozvoj

- cvičení pozornosti a soustředění,

dovednosti, zapamatování, doved-

nosti řešit problém při práci s tex-tem, ve skupině, sebekontroly, sebeovládání při samostatné práci

Mezipředmětové vztahy

M: - počet slov, slabik, řádků

- tvoření krátkých slovních úloh

(otázek – odpovědí)

Prv: - třídění slov podle tématických

okruhů ( rodina, roční období,

…)

M: - orientace na ploše v prostoru (vpravo- vlevo, nahoře – dole)

Tv chvilky
- čte, přednáší zpaměti ve vhodném frázování texty přiměřené věku


- pracuje s lit. textem podle pokynů učitele

- čte s porozuměním text přiměřené obtížnosti

- vypráví děj pomocí obrázkové osnovy

- tvoří jednoduché smysluplné věty

- orientuje se v textu,

- vyhledává klíčová slova

- orientuje se v textu,

- vyhledává odpovědi na otázky
Literární výchova

Přednes vhodných lit. textů (báseň, próza)Tvořivé činnosti s literárním textem

-volná reprodukce přečteného nebo slyšeného

textu,

-dramatizace, návštěva knihovny


Čtení – technika čtení, nácvik správného dýchání, rozvoj hlasu, artikulace a výslovnost

-vypravování podle obrázkůČtení věcné – jako zdroj informací, vyhledávání

klíčových slov. Správný přízvuk. Rozvoj slovní zásoby.


Naslouchání -zdvořilé, pozorné, soustředěné,

-reagovat otázkami

Rozvoj slovní zásoby

Základní literární teorie

-základní pojmy: pohádka, hádanka, říkanka,

báseň, divadlo, herec


MV – prostředek vzájemného obohacování (lit. Tvorba jiných národů)

Kulturní diference

- jedinečnost a individualita člověka, poznání kulturního dědictví, ukázky světové literatury

Vv - výtvarné vyjádření děje

Hv – dechová cvičení


Lidské vztahy

- uplatňování zásad slušného chování,

- tolerance a spolupráce s lidmi s různými odlišnostmi
Vv – ilustrace přečteného textu

- jedná zdvořile při komunikaci

se spolužáky a s dospělými

- zvládá základní komunikační žánry

(pozdravit, omluvit se, požádat

o pomoc, poděkovat)

- dodržuje základní společenská pravidla chování v prostorách školy)

- píše písmena a číslice podle normy psaní v přirozené velikosti a liniatuře

- píše písmena s důrazem na štíhlost písmen a na rozestupy písmen ve slovech
- čte s porozuměním texty přiměřené věku,

-orientuje se v textu


- reaguje vhodnými otázkami,

- zaznamenává slyšené kresbou
Komunikační a slohová výchova

Mluvený projev

- základní technika mluveného projevu (dýchání,tvoření hlasu, výslovnost),

- komunikační žánry: pozdrav, oslovení, omluva, prosba, nonverbální komunikace

(mimika, gesta)Písemný projev

- základní hygienické návyky (sezení, držení psacího náčiní, hygiena zraku)

- technika psaní

Čtení – pozorné, věcné, vyhledávací


Naslouchání – pozorné, soustředěné, aktivní


Vv – ilustrace přečteného textuJęzyk czeski

Klasa 3


Výstup z předmětu


Učivo předmětu

Další údaje- kontroluje vlastní písemný projev

- rozlišuje pojmy slabika, hláska, písmeno, urči počet slabik ve slově

- rozlišuje v textu druhy vět, k jejich vytvoření volí vhodné jazykové prostředky

- vyhledává slova příbuzná, protikladná,

- třídí slova podle významu

- dokáže vyhledat a vyznačit základní skladební dvojici ve větě jednoduché

- spojí věty v souvětí


- určí rod, číslo, (pád) u podst. jm.

- u sloves určí osobu, číslo, čas


Jazyková výchova

Upevňování základních hygienických návyků spojených s psaním

Upevňování: věta, slovo, slabika, písmeno

Abeceda - pamětné osvojení abecedy, hledání slov v abecedním uspořádání (slovník, telefonní seznam),řazení slov podle abecedy
Větné celky: druhy vět – O, T, R, P

Slovní zásoba a tvoření slov

- význam slova podobný, opačný,

slova nadřazená, podřazená, souřadná, slova

citově zabarvená (hanlivá, lichotná), spisovná, nespisovná


Skladba (věta a souvětí)

- věta jednouchá

- souvětí – spojení dvou a více vět, spojky a jejich funkce

- Základní skladební dvojiceTvarosloví

Slovní druhy – seznámení se se základními slovními druhy (podstatná jména, přídavná jména, sloveso, předložka)

Určování rodu, čísla,(pádu) u podstatných jmen, osoby, čísla, času u sloves

Skloňování podst. jm., časování sloves
OSV

-jak v předchozím ročníku

Hv – délka samohlásek, hry na rozvoj sluchového vnímání

M – tvoření slovních úkolů,

-správný slovosled při psaní odpovědí

Prv – abecední řazení slovních okruhů

(např. roční období)

Prv – určování slov nadřazených,

podřazených (např. zelenina, ovoce)
- zdůvodní a správně napíše párové souhlásky na konci a uvnitř slova

- zdůvodní psaní ú/ů

- správně píše velká písmena

( začátek věty, vlastní jména)


Pravopis

- psaní i/y, í/ý po měkkých a tvrdých souhláskách,

- psaní ú/ů, u

- slabiky bě, pě, vě, mě

- psaní párových souhlásek na konci a uvnitř slova

- uplatňování pravopisných dovedností

- pamětné zvládnutí vyjmenovaných slov
- čte a přednáší ve vhodném frázování a tempu texty přiměřené věku

- půjčuje si knihy, umí se orientovat

v knihovně

- čte samostatně knihy

- navštěvuje divadelní představení

- vypráví své zážitky z divadelního, filmového představení

- čte s porozuměním text přiměřené obtížnosti

- na základě přečteného textu vyjadřuje své pocity

- vyjmenuje kladné a záporné postavy

- orientuje se v textu

- rozlišuje pohádku od ostatních vyprávění

- orientuje se v pojmech: spisovatel, kniha, časopis, ilustrace


Literární výchova

Tvořivé činnosti s literárním textem

- přednes básně, krátkých příběhů

- volná reprodukce přečteného nebo slyšeného textu (podle individuálních schopností žáků)


Zážitkové čtení a naslouchání

- správné, plynulé čtení krátkých textů

- výrazné čtení s využitím intonace

- reagovat otázkami

- naučit se rozlišovat literaturu konzumní od hodnotné

Čtení věcné

- čtení jako zdroj informací, čtení vyhledávací

(klíčová slova, hrdina, autor, místo děje,…)


Základní literární pojmy

- literární druhy a žánry: rozpočitadlo, hádanka, říkanka, pořekadlo, pranostiky, pohádka

- spisovatel, básník, režisér, divadlo, herec, …

Multikulturní výchova

- literární tvorba jiných národů – prostředek vzájemného poznání

a obohacování

- jedinečnost, individualita člověka

- jazyky světové literatury
Lidské vztahy

- respektování se v třídním kolektivu,

při práci ve dvojicích, skupinách

- odstranění diskriminace


M – čtení s porozuměním slovních úloh

- vyhledávaní základních údajů


Vv – výtvarné vyjádření obsahu věty, verše, říkanky

- ilustrace pohádky, přečteného úryvku textu


Pč – výroba loutky

- zvládá základní kom. žánry (pozdravit, omluvit se, požádat

o pomoc, poděkovat

- ovládá základní pravidla vedení telefonního rozhovoru (představí se,

mluví stručně a jasně)
- dodržuje základní hygienické návyky při psaní a čtení

- snaží se psát čitelně a úhledně

- napíše pozdrav z prázdnin včetně adresy

- čte texty přiměřené věku

- rozumí přečtenému a reprodukuje jeho obsah

- vyhledává odpovědi na otázky


- snaží se poslouchat pozorně, neskákat druhému do řeči

- jedná slušně při komunikaci s dospělými i se spolužáky


Komunikační a slohová výchova

Mluvený projev

- základní techniky mluveného projevu (dychání, tvoření hlasu, výslovnost)

Základní komunikační pravidla (pozdrav, oslovení, omluva, prosba, vzkaz)

-slušné chování (vystupování)


Písemný projev

- základní hygienické návyky,

- technika psaní – úhledný, přehledný písemný projev, formální úprava textu


Čtení

- plynulé

- jako zdroj informací

- vyhledávacíNaslouchání

- zdvořilé, věcné, pozorné, reagovat otázkamiPrv – výchova ke zdraví

Tv chvilky

Vv – zážitek z prázdnin

Vv – ilustrace k textu


Język czeski

Klasa 4


Výstup z předmětu


Učivo předmětu

Další údaje
- rozlišuje zvukovou a grafickou podobu slova, čtení slov na hlásky, odlišuje dlouhé a krátké samohlásky

- porovnává význam slov, zvláště slova stejného nebo podobného významu a slova vícevýznamová

- zkoumá různé podoby slov, porovnává význam slov, všímá si spisovné podoby slov a porovnává je s uživanými nespisovnými slovy

-rozlišuje předložky a předpony
- určuje slovní druhy plnovýznamových slov

- určuje vzory podstatných jmen

r. středního, mužského, ženského

- dokáže vyskloňovat podst. jm. podle vzorů, pádů, čísla

- určuje slovesné tvary (osoba, číslo, čas)

- rozlišuje větu jednoduchou

a souvětí

- vhodně mění větu jednoduchou v souvětí

- užívá vhodných spojovacích výrazů
- využívá znalosti vyjmenovaných slov a slov příbuzných

- píše správně i/y ve slovech

po obojetných souhláskách

a v koncovkách ohebných slov

- ovládá časování sloves

- určuje podmět a přísudek

(v základním tvaru)


Jazyk a jazyková výchova

Zvuková stránka jazyka

- sluchové rozlišení hlásek, výslovnost samohlásek, souhlásek a souhláskových skupin, modulace souvislé řeči (tempo, intonace, přízvuk)Slovní zásoba a tvoření slov

- slova a pojmy, význam slov, slova jednovýznamová, mnohovýznamová, slova opačného a stejného významu (nadřazená, podřazená), s citovým zabarvením, spisovná, nespisovná

- stavba slova (kořen, část předponová, příponová,

koncovka)


Tvarosloví

- slovní druhy

- třídění slovních druhů

Skladba (práce s větou)

- věta jednoduchá

- souvětí

- základní skladební dvojice
Pravopis

- vyjmenovaná slova


- skloňování podst. jm. (koncovky podst. jm.)

- časování sloves

- shoda podmětu s přísudkem

OSV

Sociální rozvoj

- komunikace, řeč těla, řeč zvuků a znaků

- verbální a nonverbální tech. řeči
Hv – hry na rozvoj sluchového vnímání, délka samohlásek

Osobnostní rozvoj

- rozvoj dovednosti pro učení a studium

- cvičení sebekontroly, sebeovládání
M – slovní úlohy

- správné vyjadřovací prostředky


- umí naslouchat čtenému textu

- rozlišuje dobro, zlo, vysvětlí ponaučení z příběhu

- vyjmenuje kladné a záporné postavy

- vyjadřuje své dojmy z četby a zaznamenává je krátkým textem

nebo obrázkem

-najde zápletku
- volně reprodukuje text podle svých schopností

- nakresli ilustraci k příběhu

- z několika obrázků sestaví osnovu příběhu (vypravuje podle ní)

- čte a přednáší zpaměti krátké texty přiměřené věku

- dokáže interpretovat obsah pohádky
- rozlišuje pojmy – básnička, říkadlo, pohádka, umí tvořit slova, která se rýmují

- všímá si ilustraci děl

- při jednoduchém rozboru lit. textu

používá elementární pojmy

- zná pojmy – loutkové divadlo, maňáskové divadlo, divadelní představení


Literární výchova

Poslech literárních textů

- nalézání příčin věcí a porozumění jim


Zážitkové čtení a naslouchání

Tvořivé činnosti s literárním textem

- přednes vhodných lit. textů, volná reprodukce

přečteného, slyšeného textu, dramatizace

- vlastní tvorba na libovolné témaZákladní literární pojmy

- literární druhy a žánry: rozpočitadlo, hádanka, říkanka, báseň, pohádka, bajka, povídka, spisovatel, básník, kniha, čtenář, divadelní představení, verš, rým, přirovnání

OSV

Sociální rozvoj

- prohlubování verbální a neverbální složky komunikaceOsobnostní rozvoj

- cvičení pozornosti a soustředění


- čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas

- orientuje se v encyklopediích určených dětem a mládeži
- naslouchá ostatním pozorně, soustředěně, neskáče druhému do řeči

- reaguje vhodnými otázkami

- rozlišuje podstatné a okrajové inf.
- uvědoměle se naučí správnému dýchání

- pečlivě a správně vyslovuje hlásky

- učí se slušnou formou odmítat a říkat NE

- respektuje pravidla rozhovoru

- umí vyjádřit své přání, umí se omluvit

- interpretuje přečtený text

- vede správný dialog, telefonní rozhovor, zanechá vzkaz na záznamníku,

- učí se nonverbálnímu vyjadřování


- umí správně sedět, držet psací potřeby

- dodržuje základní hygienické návyky,

- kontroluje vlastní písemný projev

- dbá na úpravu sešitu

- píše správně po stránce obsahové

i formální jednoduché kom.žánryKomunikační a slohová výchova

Čtení

- plynulé čtení přiměřeně náročných textů

- tiché čtení s porozuměním

- vyhledávací čtení (klíčová slova)


Naslouchání

- zdvořilé (vyjádření kontaktu s partnerem)

- věcné naslouchání (pozorné, soustředěné)


Mluvený projev

- základy techniky mluveného projevu – dychání,

tvoření hlasu, výslovnost

- kom. žánry (pozdrav, vypravování, prosba,

vzkaz – zdvořilé vystupování

Písemný projev

- základní hygienické návyky

- technika psaní

- žánry písemného projevu – adresa, blahopřání, oznámení, pozvánka, inzerát, dopisJČ – psaní – správné dělení slov


M – psaní slovních úloh

Vv – ilustrace příběhu


Hv – dechová cvičení

Dv – simulační situace

Př – vycházka, exkurze – popis,

vypravění zážitku

M – správný zápis slovních úloh

- orientace na ploše, v prostoruJęzyk czeski

Klasa 5


Výstup z předmětu


Učivo předmětu

Další údaje- seznámení se s jazykem jako prostředkem komunikace

- rozlišuje slova mnohoznačná, jednoznačná

- vyhledává v textu slova příbuzná

(vyhledává ve slovech kořen)

-tvoří nova slova (připojováním části předponové, příponové)

- píše správně zdvojené souhlásky

- rozlišuje předpony s-, z-, vz

- používá správně předložky s, z

- využívá pravidel pro skupiny bě/bje, vě/vje, pě/pje

- dělí správně slova na konci řádku

- rozpozná slovní druhy

- určuje mluvnické kategorie podst. jm. (pád, číslo, rod, vzor)

- skloňuje podstatná jména všech rodů

- rozlišuje druhy přídavných jmen (skloňuje přídavná jména)

- rozpoznává druhy zájmen

- rozděluje číslovky do druhů

- časuje slovesa ve všech časech (používá slovesný způsob rozkazovací, oznamovací, podmiňovací

- určuje základní větné členy

- rozumí pojmu věta, skladební dvojice

- vyhledává podmět vyjádřený, nevyjádřený, několikanásobný

- vyhledává přísudek slovesný

- rozlišuje větu jadnoduchou

- vyhledává řeč přímou a nepřímou (věty uvozovací)

- užívá pravidla shody přísudku s podmětem

- doplňuje správně koncovky podst. jm.

- doplňuje správně koncovky příd. jm.Jazyková výchova

Mateřský jazykSlovní zásoba a tvoření slov

- slova a pojmy, stavba slova (kořen, část předponová, příponová, koncovka)

- slova jednoznačná a mnohoznačná, slova citově

zabarvená, protikladná, (nadřazená, podřazená)Tvarosloví

- slovní druhy

- tvary slov

- mluvnické kategorie slovesSkladba – práce s větou

- věta jednoduchá

- souvětí

- základní skladební dvojice
Pravopis

- koncovky podstatných jmen a přídavných jmen

tvrdých a měkkých

- shoda přísudku s holým podmětem

OSV

Socialní rozvoj

- komunikace, řeč těla, řeč zvuků a znaků, verbální a neverbální, technika řečiOsobnostní rozvoj

- rozvoj dovednosti pro učení a studium

- psychohygiena – dobrá organizace času

Morální rozvoj

- řešení problému, rozhodovací dovednosti


Vl, Př – spisovné vyjadřování
- umí naslouchat čtenému textu

- zařadí postavu do správné knihy (textu)

- volně reprodukuje

- čte a přednáší texty přiměřené věku

- navštěvuje divadelní představení

a hovoří o svých zážitcích

- dokáže plnit úkoly k vyslechnutému lit. textu

- vyslechne text a dokáže jej volně interpretovat

- reaguje vhodnými otázkami

-hodnotí charakterové vlastnosti lit. postav
- rozlišuje pojmy – básnička, říkadlo, pohádka, umí tvořit slova, která se rýmují

- pozná rozpočitadlo i hádanku

- zná pojmy spisovatel, kniha, časopis, ilustrace


Literární výchova

- poslech literárních textů
Zážitkové čtení a naslouchání

Tvořivé činnosti s literární textem

- přednes vhodných lit. textů

- volná reprodukce přečteného nebo slyšeného textu, dramatizace

Základní literární pojmy

- lit. druhy a žánry: báseň, říkanka, pohádka, bajka, povídka, spisovatel, básník, kniha, verš, rým, přirovnání

OSV

Sociální rozvoj

- prohlubování verbální a neverbální složky komunikace


Osobnostní rozvoj – rozvoj schopnosti poznání – cvičení smyslového vnímání

- seberegulace, sebeorganizace

- stanovení osobních cílů
Vv – výtvarné vyjádření (verše, pohádky, vyprávění)

- čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas

- vyhledává pojmy  encyklopediích (próza, poezie – lyrika),

- pracuje se slovníkem cizích slov


- reprodukuje text (rozhlasové, televizní vysílání)

- rozlišuje podstatné od méně podstatného

- reprodukuje text

- popisuje zvířecího kamaráda, přípravu jednoduchého jídla

- zná základní komunikační pravidla

- vyjadřuje se mimojazykovými prostředky (mimika, gesta)
Komunikační a slohová výchova

Čtení – praktické čtení (technika čtení, čtení pozorné, plynulé)

- věcné čtení (čtení jako zdroj informací, čtení vyhledávací, klíčová slova)


Naslouchání

- praktické (zdvořilé vyjádření kontaktu s partnerem

- věcné naslouchání (pozorné, soustředěné, aktivní – reagovat otázkami)
Mluvený projev

- základy techniky mluveného projevu (dýchání, tvoření hlasu, výslovnost)

- komunikační žánry: pozdrav, oslovení, omluva, prosba, vzkaz, zpráva, …

- základní komunikační pravidla (oslovení, zahájení a ukončení dialogu – zdvořilé vystupování)

- mimojazykové prostředky řeči (mimika, gesta)

M – správné porozumění slovním úlohám

Př, Vl – čtení textu

Př – znaky rostlin zvířat

Pč – příprava jednoduchého jídla

- dodržuje zákl. hyg. návyky při psaní

- píše podle normy, v přirozené velikosti a liniatuře se správným sklonem písma

- vyjadřuje písemně vzkazy, informace

- opisuje text a kontroluje napsané


Písemný projev

- základní hyg. návyky (správné sezení, držení psacího náčiní)

- technika psaní (úhledný, čitelný, přehledný písemný projev, formální úprava textu)

- žánry písemného projevu (adresa, omluvenka, inzerát, popis, dopis, …)


Vl, Př – zápisy do sešitu6.1.3 Język angielskiCharakterystyka przedmiotu nauczania
Język angielski jest nauczany od trzeciego do dziewiątego rocznika nauczania. Materiał nauczania obejmuje oczekiwane osiągnięcia ucznia w zakresie kształcenia Język obcy

i łączących się z nim tematów przekrojowych Ramowego Programu Kształcenia.

Głównym celem jest rozwinięcie u uczniów umiejętności komunikacyjnych w kontaktach

z ludźmi z różnych części świata. Umiejętności komunikacyjne, które są oczekiwanymi osiągnięciami obejmują komunikację bezpośrednią oraz za pośrednictwem listów, internetu, prasy i książek. Temu celowi podporządkowane są tematy nauczania w poszczególnych rocznikach.

Nauka przebiega w poszczególnych rocznikach według planów nauczania. W rocznikach od trzeciego do piątego jest dwugodzinowa tygodniowa dotacja a w rocznikach od szóstego do dziewiątego dotacja jest trzygodzinowa, rozszerzona o jedną godzinę dyspozycyjną.

Przedmiot Język angielski jest wykorzystany do osiągania głównych celów Ramowego Programu Kształcenia :


Zdolność uczenia się

-zrozumieć wagę zdoloności komunikacyjnych dla dalszych możliwości rozwoju człowieka

-łączyć poznane elementy językowe w jedną całośćPokonywanie trudności

-samodzielnie szukać sposobów do rozwiązywania problemów językowych

-pokonywać barierę językową, strach przed komunikowaniem w obcym języku

-radzić sobie w różnych sytuacjach życiowych w obcojęzycznym środowisku

-nauczyć się opisywać myśli, słowa w przypadku niedostatecznej znajomości słownictwa

Umiejętność porozumiewania się

-rozumieć proste informacje przekazywane zarówno w formie pisanej jak i mówionej

-umieć reagować na proste polecenia, pytania , tematy dyskusyjne

-umieć formułować swoje myśli na tematy związane z różnymi sytuacjami życiowymi

-wykorzystywać środki językowe, które zostały przyswojone do nawiązywania nowych kontaktówKompetencje społeczne i personalne

-umieć poprosić o pomoc oraz udzielić jej w prostych sytuacjach życia codziennego

-znać i używać językowych form grzecznościowych, akceptowanych w środowiskach obcojęzycznych

-współpracować w grupie uczniów, rozwiązując razem zadany problemKompetencje obywatelskie

-poznać realia życia w krajach obcojęzycznych i porównać je z naszymi

-zaznajomić się z wiadomościami historycznymi i geograficznymi krajów obcojęzycznych

-zaznajomić się z wybranymi pozycjami literatury krajów obcojęzycznychUmiejętność korzystania z pomocy naukowych

-zaznajomić się z różnymi rodzajami słowników językowych oraz nauczyć się korzystać z nich

-umieć wyszukiwać i wykorzystywać informacje w różnych środkach masowego przekazu : internet, prasa, książki
1. stopień nauczania
Celem przedmiotu nauczania Język angielski jest :

-zaznajomienie uczniów z podstawowym słownictwem według grup tematycznych

-nauczenie podstawowych zwrotów językowych, pytań, odpowiedzi potrzebnych przy konwersacji na elementarnym poziomie

-rozumienie tekstu pisanego oraz czytanego na elementarnym poziomie

-rozwinięcie zdolności pisania słów, zdań na elementarnym poziomie

Na pierwszym stopniu nauczania stosujemy metody niegramatyczne , pozwalając uczniom na powtarzanie całych struktur językowych bez analizy gramatycznej. Język nauczany jest podobnie jak język macierzysty przez wielokrotne powtarzanie struktur językowych w odpowiednich sytuacjach. Przy nauczaniu wykorzystywane są pomoce naukowe ( obrazki, rekwizyty, nagrania dzwiękowe). Nauka jest urozmaicana zabawami językowymi, piosenkami, scenkami.Język angielski

KLASA 3Planowane osiągnięcia

Temat

Tematy przekrojowe/

Korelacje międzyprzedmiotowe

Notatki

Wymawia i czyta poprawnie fonetycznie słownictwo według grup tematycznych

Rozumie proste polecenia i zdania i poprawnie na nie reagujeLiczebniki ( 1-20 ), kolory, zwierzęta, zabawki, dom, rodzina, pomoce szkolne

Wykonuje polecenia, odpowiada na pytania dotyczące podstawowych informacji personalnych

Odróżnia graficzną i fonetyczną postać słowa


Alfabet, pisanie i wymawianie poprawnie fonetycznieRozumie prostą konwersację zgodnie z zakresem poznanego słownictwa

Odpowiada na proste pytania i potrafi zadać pytaniePytania i odpowiedzi twierdzace i przeczące, rozkazy, zaimki osobowe w Mianowniku, słuchanie i powtarzanie prostych konwersacji, tworzenie własnych konwersacji według wzoru


Rozwój osobowości ucznia i wychowanie socjalne – rozwój zdolności komunikacyjnych
Używa uproszczonego, alfabetycznego słownika zawartego w podręczniku

Praca ze słownikiem, wyszukiwanie słówZna niektóre zwyczaje świąteczne w Wielkiej Brytanii

Piosenki i wiersze okazyjne oraz symbole świąteczne związane ze świętami: Chistmas, Easter

Rozwój myślenia w aspekcie europejskim i globalnym – zwyczaje i tradycje państw europejskich


Język angielski

KLASA 4/5
Planowane osiągnięcia

Temat

Tematy przekrojowe/

Korelacje międzyprzedmiotowe

Notatki

Rozumie słowa w określonym zakresie i proste zdania dotyczące tematów nauczania

Liczebniki (1-100 ), kolory, zwierzęta, zabawki, rodzina, pomoce szkolne, części ciała, ubrania, dom, człowiekReaguje na pytania poprawną gramatycznie odpowiedzią, tworzy pytania, bierze aktywny udział w konwersacji

Pozdrowienia, przywitania, przedstawianie się, zwroty grzecznościowe, wyrażanie zgody, odmowy, prośby, określanie swoich zainteresowań, ulubionych rzeczy, krótkie inscenizacje, bajki

Rozwój osobowości ucznia i wychowanie socjalne – rozwój zdolności komunikacyjnych
Czyta na głos krótkie teksty poprawnie wymawiając znane wyrazy

Czytanie tekstów z podręcznika oraz tekstów dodatkowych ze zrozumieniem, zgodnie ze znanym słownictwemWyszuka w czytanym lub słuchanym tekście potrzebne informacje

Ciche czytanie tekstu ze zrozumieniem, słuchanie tekstu lub krótkiej konwersacji, odpowiadanie na pytania dotyczące tekstuUtworzy prosty, krótki tekst, oparty na poznanym słownictwie i poznanych typach zdań

Przekształcanie tekstów, uzupełnianie tekstów,pisanie własnych tekstów według tematów nauczania i znajomości gramatycznych ( kolejność wyrazów w zdaniu, zaimki osobowe, pytające i wskazujące, l.poj. i l. mn. rzeczowników, zgodność osoby i orzeczenia, czasownik „ to be „ i „ to have „ w czasie teraźniejszym, zwrot „ there is/ there are „ )Pozna tradycje kulturowe w krajach angielskojęzycznych w odpowiednim zakresie

Piosenki, wiersze, słownictwo, krótkie teksty dotyczące świąt: Christmas, Easter, Valentine`s Day

Porównanie tradycji w obcych krajach z naszymiWychowanie wielokulturowe – szacunek do jazyka i zwyczajów kulturowych innych państw

  1   2   3   4   5   6


©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna