Plan zarządzania środowiskiem (PZŚ) Lista kontrolna przeznaczona dla prac inżynieryjnych na niewielką skalęPobieranie 108.39 Kb.
Data02.12.2019
Rozmiar108.39 Kb.

PLAN ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKIEM (PZŚ) - Lista kontrolna przeznaczona dla prac inżynieryjnych na niewielką skalę.
Ogólne wytyczne dotyczące korzystania z listy kontrolnej PZŚ:
Na potrzeby projektów budowlanych o niewielkim stopniu ryzyka, takich jak: prace remontowe, budowa ścieżek rowerowych, Europejski i środkowo-azjatycki zespół ds. ochrony opracował alternatywny format Planu Zarządzania Środowiskiem (PZŚ) mający usprawnić proces wdrażania wymagań dotyczących ochrony środowiska Banku Światowego w przypadku projektów, które: (a) realizowane są na małą skalę lub w związku z planowanymi działaniami mają niewielki potencjalny wpływ na środowisko, (b) realizowanie są w krajach, w których sprawnie funkcjonują krajowe systemy zarządzania środowiskiem i oceny jego stanu. Format listy kontrolnej ma zapewnić realizację podstawowych działań zgodnie z najlepszymi praktykami. Ponadto została ona opracowana w taki sposób, by była przyjazna dla użytkownika i zgodna z wymaganiami Banku Światowego w zakresie ochrony środowiska.
W PZŚ w formie listy kontrolnej starano się uwzględnić typowe, podstawowe działania łagodzące, jakie należy podjąć w trakcie realizacji kontraktów na prace w zakresie inżynierii lądowej, których wpływ na środowisko jest niewielki, ma lokalny charakter lub obejmuje prace nieskomplikowane niosące ze sobą niewielkie zagrożenie. Lista kontrolna zawiera kluczowe elementy Planu Zarządzania Środowiskiem (PZŚ) pozwalające na spełnienie minimalnych wymogów Banku Światowego w zakresie oceny środowiska dla projektów kategorii B w ramach polityki operacyjnej OP 4.01. Niniejsza lista kontrolna ma za zadanie dostarczać wsparcia w sposób praktyczny, konkretny i wykonalny, przy realizacji kontraktów dotyczących prostych prac w zakresie inżynierii lądowej, zarówno podwykonawcom i inżynierom ich nadzorującym. Należy ją wypełnić w końcowej fazie projektu i może ona mieć charakter niezależny lub funkcjonować w powiązaniu z innymi dokumentami dotyczącymi środowiska sporządzonymi zgodnie z prawem krajowym (np.: sprawozdania z ocen oddziaływania na środowisko OOŚ). Może również stanowić integralną część dokumentacji ofertowej i kontraktów na realizację prac.
W liście kontrolnej PZŚ znajdują się następujące części:
Część 1: zawiera część opisową, która określa charakter projektu, omawia aspekty prawne i instytucjonalne, aspekty techniczne projektu, ewentualne potrzeby związane z budowaniem zdolności instytucjonalnej i krótko opisuje proces konsultacji publicznych. Część ta powinna składać się z dwóch do trzech stron. Można w razie potrzeby sporządzić załączniki, w których pojawią się informacje dodatkowe.

Część 2: zawiera listę kontrolną dotyczącą potencjalnego wpływu ekologicznego i społecznego. Przyjęto format odpowiedzi tak/nie, dzięki czemu w łatwy sposób można dokonać weryfikacji działań i problemów związanych ze środowiskiem. Po zaznaczeniu słowa „tak” w rubryce dotyczącej danej działalności/problemu, można zapoznać się z odpowiednią częścią tabeli znajdującej się w części C, w której w sposób jasny sformułowane są działania w zakresie zarządzania środowiskiem, zarządzania społecznego jak również działania łagodzące.

Część 3: Jest to plan monitoringu środowiskowego mającego na celu pomoc w nadzorowaniu właściwej realizacji działań podjętych zgodnie z zaleceniami części B. Ma taki sam format jak ten wymagany w przypadku planów zarządzania sporządzanych zgodnie ze standardowymi wymogami w zakresie ochrony dla projektów kategorii B.

Część 4: Zawiera prosty plan monitoringu, dzięki któremu zarówno Wykonawca, władze oraz specjaliści Banku Światowego mogą monitorować należytą realizację działań ochronnych oraz działań w zakresie zarządzania środowiskiem, jak również identyfikować w odpowiednim momencie różne odstępstwa i słabe strony.
Część 2 i 3 są skonstruowane w taki sposób, że stanowią źródło konkretnych i wykonalnych działań środowiskowych i społecznych, zrozumiałych dla osób niebędących specjalistami (np.: kierownik budowy wykonawcy) i są łatwe do weryfikacji i realizacji. PZŚ powinien zostać włączony do przedmiaru robót i wyceny ich realizacji przez oferentów. Część 4 została celowo opracowana w prostej formie. Umożliwia dzięki temu monitoring kluczowych parametrów za pomocą prostych środków i z pomocą osób niebędących specjalistami.

SPIS TREŚCI

Część 1: Ogólne informacje dotyczące projektu i placu budowy
Część 2: Informacje dotyczące ochrony środowiska
Część 3: Działania łagodzące
Część 4: Plan monitoringu

CZĘŚĆ 1: OGÓLNE INFORMACJE DOTYCZĄCE PROJEKTU I PLACU BUDOWY

(Uwaga dla użytkowników: niniejsza część stanowi jedynie przykład i może być modyfikowana w zależności od potrzeb)

INSTYTUCJE I ADMINISTRACJA

Kraj

Polska

Nazwa projektu

GIS

Zakres projektu i działań
Rozwiązania instytucjonalne

(nazwa i dane kontaktowe)GISNO / NFOŚiGW

( Jednostka Zespołu projektowego)
Jednostka beneficjenta ds. zarządzania projektem


Ustalenia związane z realizacją projektu:

(nazwa i dane kontaktowe)Nadzór w zakresie ochrony środowiska - jednostka beneficjenta


Nadzór prac w zakresie inżynierii lądowej - jednostka beneficjenta

Wykonawca


OPIS PLACU BUDOWY:

Nazwa placu budowy:
Lokalizacja placu budowy
Załącznik 1: Mapa placu [ ]T [ ] N

Do kogo należy teren?
Dane geograficzne, fizyczne, biologiczne, geologiczne, hydrograficzne i informacje społeczne i gospodarcze
Pozyskiwanie materiałów (w szczególności: wody, kamieni, kruszyw): miejsca, odległości?
PRAWO

Wymień elementy prawa krajowego i lokalnego i pozwolenia, które stosują się do działań podejmowanych w ramach projektu
KONSULTACJE PUBLICZNE

Wskaż gdzie i kiedy konsultacje publiczne miały miejsce
BUDOWANIE ZDOLNOŚCI INSTYTUCJONALNEJ

Czy podejmowane będą działania związane z budowaniem zdolności instytucjonalnej?

[ ] N lub [ ]T w przypadku odpowiedzi „Tak”, należy zapoznać się z załącznikiem 2 omawiającym program budowania zdolności instytucjonalnej.

CZĘŚĆ 2: WERYFIKACJA DZIAŁAŃ OCHRONNYCH I ELEMENTÓW ICH WYMAGAJĄCYCH

ŚRODOWISKOWA I SPOŁECZNA WERYFIKACJA ELEMENTÓW WYMAGAJĄCYCH DZIAŁAŃ OCHRONNYCH

Czy zadania realizowane na placu budowy wiążą się z poniższymi elementami?

Czynność/Zagadnienie

Status

Wymagane działania

 1. Remont dróg lub budynków

[ ] Tak [ ] Nie

W przypadku odpowiedzi „tak", przejdź do Części A poniżej

 1. Nowe prace budowlane związane z niewielkimi budynkami i infrastrukturą

[ ] Tak [ ] Nie

W przypadku odpowiedzi „tak", przejdź do Części A poniżej

 1. Wpływ na powierzchniowy system odwadniający

[ ] Tak [ ] Nie

W przypadku odpowiedzi „tak", przejdź do Części B poniżej

 1. Budynki i dzielnice o charakterze zabytkowym

[ ] Tak [ ] Nie

W przypadku odpowiedzi „tak", przejdź do Części C poniżej

 1. Nabywanie gruntu1

[ ] Tak [ ] Nie

W przypadku odpowiedzi „tak", przejdź do Części D poniżej

 1. Materiały szkodliwe lub toksyczne 2

[ ] Tak [ ] Nie

W przypadku odpowiedzi „tak", przejdź do Części E poniżej

 1. Wpływ na lasy lub na obszary chronione

[ ] Tak [ ] Nie

W przypadku odpowiedzi „tak", przejdź do Części F poniżej

 1. Ryzyko występowania niewybuchów

[ ] Tak [ ] Nie

W przypadku odpowiedzi „tak", przejdź do Części G poniżej

 1. Bezpieczeństwo ruchu drogowego i pieszych

[ ] Tak [ ] Nie

W przypadku odpowiedzi „tak", przejdź do Części H poniżej

CZĘŚĆ 3: DZIAŁANIA ŁAGODZĄCE

CZYNNOŚĆ

PARAMETER

LISTA KONTROLNA DZIAŁAŃ ŁAGODZĄCYCH

0. Warunki ogólne

Powiadamianie i bezpieczeństwo pracowników

 1. Powiadomiono miejscowe inspektoraty nadzoru budowlanego, środowiskowe i społeczności lokalne o planowanych działaniach

 2. W sposób odpowiedni powiadomiono ludność o pracach poprzez komunikaty w mediach lub miejscach ogólnie dostępnych (w tym na terenie placu budowy)

 3. Otrzymano wszelkie prawnie wymagane pozwolenia w związku z pracami budowlanymi lub remontowymi

 4. Wykonawca formalnie wyraża zgodę na realizację wszelkich prac w sposób bezpieczny i zdyscyplinowany w celu zminimalizowania wpływu na okolicznych mieszkańców i środowisko.

 5. Odzież ochronna pracowników musi być zgodna z najlepszymi praktykami międzynarodowymi (obowiązkowo kaski ochronne, w razie potrzeby maski lub okulary ochronne, uprząż i obuwie ochronne)

 6. Dzięki prawidłowemu oznakowaniu placu budowy pracownicy będą zaznajomieni z podstawowymi obowiązującymi zasadami i regulaminami.

A. Ogólne prace remontowe lub budowlane

Jakość powietrza

 1. W trakcie prac wykopaliskowych zastosowane będą działania w zakresie kontroli emisji pyłów, np.: rozpylanie lub nawilżanie gruntu

 2. Gruz powstały po rozbiórce, wykopana ziemia i kruszywa należy przechowywać na obszarze nadzorowanym, na którym równocześnie rozpylana będzie para wodna mająca za zadanie ograniczać pył powstały po rozbiórce

 3. W trakcie prac z użyciem wiertarek pneumatycznych, lub wiążących się z przebiciem chodnika lub fundamentów, emisję pyłu redukujemy poprzez bieżące rozpylanie wody lub poprzez wybudowanie ogrodzenia spełniającego funkcję ekranu przeciwpyłowego na placu budowy

 4. W otoczeniu placu budowy (chodniki, drogi) należy usunąć wykorzystaną glebę i powstałe gruzy aby zminimalizować emisję pyłów

 5. Nie należy spalać materiałów budowlanych/odpadów na otwartej przestrzeni placu budowy

 6. Wykorzystywane urządzanie muszą być zgodne z polskimi przepisami dotyczącymi emisji i podlegać regularnej konserwacji i pracom naprawczym. Należy zadbać o to, by pojazdy budowlanie nie były zbyt często pozostawiane na placach budowy bezczynnie

Hałas

 1. Hałas związany z pracami budowlanymi będzie ograniczony do określonych godzin, na które wyrażono zgodę w zezwoleniu

 2. W trakcie prac pokrywy silników generatorów, kompresory powietrza i inny elektryczny sprzęt mechaniczny musi pozostać w zamknięciu. Sprzęt powinien znajdować się jak najdalej od obszarów zamieszkiwanych

Jakość wody

 1. Na placu budowy podjęte zostaną odpowiednie środki mające na celu kontrolę erozji i osadu, jak na przykład: umieszczenie beli słomy lub budowa ogrodzenia zabezpieczającego przed wydostaniem się mułu, dzięki któremu osad pozostaje na terenie placu budowy, nie powodując tym samym nadmiernej mętności wód kanalizacyjnych i okolicznych strumyków i rzek

Gospodarka odpadami

 1. Należy wyznaczyć stosowane ścieżki i miejsca przeznaczone do zbierania i unieszkodliwiania odpadów dla wszystkich głównych rodzajów odpadów powstałych w wyniku prac wykopaliskowych, rozbiórkowych i budowlanych.

 2. Odpady mineralne powstałe w wyniku prac rozbiórkowych i budowlanych należy oddzielić o odpadów ogólnych, organicznych, płynnych i chemicznych, segregując je na terenie placu, na którym powinny następnie być przechowywane w odpowiednich pojemnikach.

 3. Licencjonowane służby zbiorcze zbierają odpady budowlane i odpowiednio je unieszkodliwiają

 4. zapisy dotyczące unieszkodliwiania odpadów należy przechowywać, gdyż posłużą jako dowód właściwej gospodarki odpadami zgodnej z założeniami projektowymi.

 5. Wykonawca zobowiązany jest do ponownego wykorzystania i odzysku odpowiednich zdatnych materiałów, gdy jest to wykonalne (z wyłączeniem materiałów zawierających azbest).

B. Wpływ na powierzchniowy system odwadniający

Jakość wody

 1. Nie jest dozwolone nieregulowane wydobywanie wód gruntowych, ani też niekontrolowane odprowadzanie ścieków powstałych z wód technologicznych, zaczynów cementowych lub wszelkich innych zanieczyszczonych wód bezpośrednio do gruntu lub okolicznych strumieni i rzek; Wykonawca musi otrzymać wszelkie konieczne zezwolenia i licencje na wydobywanie wody i regulowane odprowadzanie ścieków do kanalizacji publicznej.

 2. Należy wybudować odpowiednie systemy odprowadzające wodę burzową i dołożyć starań, by w wyniku prac budowlanych nie spowodować zamulenia, zanieczyszczenia, zablokowania naturalnych strumyków, rzek, stawów i jezior lub innych negatywnych skutków

 3. Należy wdrożyć procedury zmierzające do zapobiegania przypadkowym wycieków paliw, smarów i innych toksycznych lub szkodliwych substancji oraz odpowiedniej reakcji na nie

 4. Pojazdy budowlane i maszyny należy oczyścić w specjalnie wyznaczonych miejscach, w których spływy nie spowodują zanieczyszczenia naturalnych wód powierzchniowych
CZYNNOŚĆ

PARAMETER

LISTA KONTROLNA DZIAŁAŃ ŁAGODZĄCYCH

C. Budynki zabytkowe

Dziedzictwo kulturowe

 1. Jeśli prace budowlane odbywają się w sąsiedztwie oznaczonego obiektu zabytkowego lub mają miejsce w oznaczonej zabytkowej dzielnicy, konieczne jest powiadomienie o tym fakcie jak również uzyskanie zgody lub pozwoleń od władz lokalnych. Wszystkie czynności budowlane muszą zostać zaplanowane i zrealizowane zgodnie z prawem lokalnym i krajowym.

 2. Należy zadbać o to, by przeprowadzone zostały odpowiednie przygotowania mające na celu odnotowanie i zarejestrowanie artefaktów lub wszelkich innych "przypadkowo napotkanych" elementów. Należy wówczas powiadomić odpowiednie służby, prace odłożyć w czasie lub wykonać inaczej, z uwzględnieniem charakteru znalezisk.

D. Przejęcie gruntu

Plan/ramy przejęcia gruntu

 1. Jeśli wywłaszczenie gruntu jest konieczne ale ma charakter niespodziewany, lub jeśli może nastąpić niespodziewana utrata źródła dochodu legalnych lub nielegalnych użytkowników gruntu, należy niezwłocznie skontaktować się kierownikiem zespołu zadaniowego w Banku.

 2. Jeśli będzie tego wymagał projekt, zostanie(ą) wdrożony(e) zatwierdzony(e) plan/ramy przejęcia gruntu

E. Materiały toksyczne

Gospodarka azbestem

 1. Jeśli na terenie placu budowy, na którym realizowany jest projekt, znajduje się azbest, należy jednoznacznie oznaczyć go jako materiał niebezpieczny

 2. W sytuacjach gdy jest to możliwe, należy azbest umieścić w odpowiednio uszczelnionych pojemnikach, w taki sposób by ograniczyć możliwość kontaktu z nim

 3. Przed usunięciem (jeśli usunięcie jest konieczne), azbest poddajemy działaniu środka sprzęgającego w celu ograniczenia ilości emitowanego przez niego pyłu

 4. Jedynie wykwalifikowani i doświadczeni specjaliści mogą gospodarować azbestem i zajmować się jego unieszkodliwieniem

 5. Jeśli materiał zawierający azbest ma być tymczasowo przechowywany, odpady powinny być bezpiecznie zamknięte w szczelnych pojemnikach i odpowiednio oznakowane. Należy podjąć środki bezpieczeństwa chroniące przed niedozwolonym usunięciem azbestu z placu budowy.

 6. Usunięty azbest nie może zostać wykorzystany ponownie

Gospodarowanie odpadami toksycznymi i niebezpiecznymi

 1. W przypadku tymczasowego przechowywania substancji toksycznych lub niebezpiecznych, musi się to odbywać w zabezpieczonych pojemnikach, na których podane zostaną informacje dotyczące składu, właściwości i sposobu obchodzenia się z substancją

 2. Pojemniki, w których znajdują się substancje niebezpiecznie muszą być umieszczone w szczelnych pojemnikach zapobiegających ich wyciekowi

 3. Odpady wywożą jedynie specjalne, licencjonowane przedsiębiorstwa zajmujące się ich wywozem i są unieszkodliwiane w obiekcie do tego przeznaczonym.

 4. Nie należy stosować farb zawierających składniki toksyczne, rozpuszczalników lub farb zawierających ołów

F. Lasy, tereny podmokłe i inne obszary chronione

Ochrona ekosystemu

 1. Wszystkie uznane siedliska naturalne, tereny podmokłe i obszary chronione w najbliższym sąsiedztwie prowadzonych prac nie mogą zostać zniszczone lub wykorzystywane do jakichkolwiek celów. Cały personel obowiązuje zakaz polowania, karmienia zwierząt, pozyskiwania drewna i wykonywania innych czynności mogących powodować zniszczenie.

 2. Należy przeprowadzić badanie dotyczące większych drzew znajdujących się w sąsiedztwie prac budowlanych oraz sporządzić ich inwentaryzację. Większe drzewa powinny być otoczone ogrodzeniem, ich system korzeniowy powinien być zabezpieczony i należy dbać by nie nastąpiły jakiekolwiek uszkodzenia tych drzew

 3. Tereny podmokłe i strumyki znajdujące w sąsiedztwie należy zabezpieczyć przed odpływami pochodzącymi z placu budowy poprzez odpowiednie elementy umożliwiające kontrolę erozji i osadu, takie jak: bele słomy i ogrodzenia zabezpieczające przed wydostaniem się mułu

 4. Na terenach sąsiadujących a w szczególności na obszarach chronionych nie mogą bez zezwolenia powstawać ukopy, kamieniołomy, wysypiska śmieci

G. Ryzyko występowania niewybuchów

Zagrożenia dla zdrowia i bezpieczeństwa ludzi

 1. Przed rozpoczęciem prac wykopaliskowych, Wykonawca upewnia się, czy teren budowlany został odpowiednio przez odpowiednie władze sprawdzony pod kątem niewybuchów i czy zostały usunięte

H. Bezpieczeństwo ruchu drogowego i pieszych

Bezpośrednie i niebezpośrednie zagrożenia dla ruchu drogowego i pieszych związane z wykonywaniem prac budowlanych

 1. Zgodnie z przepisami krajowymi, Wykonawca dba o to, by plac budowy był odpowiednio zabezpieczony a ruch drogowy związany z pracami budowlanymi odpowiednio regulowany. Czynności te obejmują między innymi:

 • Umieszczenie oznakowania, znaków ostrzegawczych, barierek, przekierowanie ruchu, przy czym plac budowy powinien być widoczny a ludność należy ostrzec o potencjalnych zagrożeniach

 • System zarządzania ruchu drogowego i szkolenie personelu, w szczególności dotyczące dostępu do placu budowy oraz ruchu drogowego o wysokim natężeniu w pobliżu placu budowy. Zapewnienie bezpiecznych przejść i przejść dla pieszych w miejscach, w których następuje interferencja ruchu drogowego pojazdów związanych z placem budowy.

 • Przystosowanie godzin pracy do funkcjonowania lokalnego ruchu drogowego poprzez np.: unikanie większych operacji związanych z transportem w godzinach szczytu lub godzinach, w których migrują zwierzęta gospodarcze

 • W razie konieczności - aktywne zarządzanie ruchem drogowym przez przeszkolonych pracowników widocznych na placu budowy dbających o zapewnienie bezpiecznego przejścia dla ludności

 • Zapewnienie bezpiecznego i nieprzerwanego dostępu do obiektów biurowych znajdujących się w sąsiedztwie, jak również sklepów i budynków mieszkalnych w trakcie prac budowlanych

CZĘŚĆ 4: PLAN MONITORINGU (jest to jedynie przykład, który może zostać uzupełniony w razie potrzeby)


Faza

Co

(Jaki parametr należy monitorować?)Gdzie

(Gdzie dany parametr należy monitorować?)Jak

(Jak dany parametr należy monitorować?)Kiedy

(Określ częstotliwość / czy ma charakter ciągły?)Dlaczego

(Dlaczego dany parametr jest monitorowany?)Koszt

(jeśli nie jest uwzględniony w budżecie projektowym)Kto

(kto odpowiada za monitoring?)Przygotowania w trakcie realizacji prac

dostęp do placu budowy

zarządzanie ruchem


dostępność obiektów przeznaczonych do unieszkodliwiania odpadów
inwentaryzacja odpadów niebezpiecznych (azbest)
kontrola jakości materiałów budowlanych (np.: farb, rozpuszczalników)

przy placu budowy

przy placu budowy

sąsiedztwo placu budowy

na terenie placu budowy


magazyn wykonawcy/plac budowy wykonawcy

sprawdzenie, czy w projekcie przewidziano staranną realizację procedur

wizualnie/z dokonaniem w razie wątpliwości analiz


wizualnie/ analiza baz danych dotyczących materiałów toksycznych

przed rozpoczęciem budowy

przed rozpoczęciem prac remontowych

przed zatwierdzeniem materiałów


bezpieczeństwo ludności
identyfikacja, w odpowiednim momencie, ograniczeń stosowanego systemu unieszkodliwiania odpadów

zdrowie i bezpieczeństwo publiczne oraz w miejscu pracyniewielki, nieprzekraczający przewidzianego budżetu

niewielki, nieprzekraczający przewidzianego budżetu

(przygotowanie specjalnego konta przeznaczonego do analiz w PMU)


Wykonawca, inżynier

Nadzór w trakcie realizacji prac

produkowanie pyłu
emisja hałasu

rodzaje odpadów i ścieków - jakość i ilość


solidność systemów odwadniających

na placu budowy i w bezpośrednim sąsiedztwie - blisko potencjalnie narażonych mieszkańców
w specjalnych miejscach przeznaczonych do odprowadzania ścieków lub w obiektach służących do ich przechowywania

wizualnie,

konsultacje z okolicznymi mieszkańcami


wizualnie, przy pomocy analiz w razie podejrzeń,

ustalenie liczby wywozów odpadów poza teren placu budowy, sprawdzenie tras odpływowych dla ścieków i ich wydajności


W trybie codziennym
W trybie codziennym

W trybie codziennym/w trybie ciągłym

W trybie codziennym/w trybie ciągłym


eliminacja zakłóceń porządku publicznego

Uniknięcie negatywnego wpływu na wody gruntowe i powierzchniowewłaściwa gospodarka odpadami i prawidłowe ich unieszkodliwienie

niewielki, nieprzekraczający przewidzianego budżetu

Wykonawca, inżynier


1 Przejęcie gruntu wiąże się z przemieszczaniem się ludności, zmianą ich źródła dochodu, wkroczeniem na teren prywatny. Dotyczy gruntu zakupionego/lub takiego, którego własność została przeniesiona i ma wpływ na osoby zamieszkujące na nim lub dzikich lokatorów (ang. squatters) lub osoby, które prowadzą działalność gospodarczą na przejmowanym gruncie.

2 Do materiałów toksycznych/niebezpiecznych można zaliczyć azbest, toksyczne farby, trujące rozpuszczalniki, farby zawierające ołów itp.Pobieranie 108.39 Kb.

Share with your friends:
©operacji.org 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna