Plan zarządzania projektemPobieranie 453,78 Kb.
Strona4/5
Data23.05.2018
Rozmiar453,78 Kb.
1   2   3   4   5

8. Proces techniczny

 1. 8.1 Ustalenia początkowe i struktura zespołu technicznego


8.1.1 Ustalenia początkowe

Podczas prac nad projektem zostaną wykorzystane narzędzia dostępne w firmie. Nie ma potrzeby zakupu nowych narzędzi, Obowiązującym językiem dla wszystkich dokumentów jest język polski.

Obowiązującym językiem w obrębie kodu (komentarze, procedury, funkcje, klasy, stałe, zmienne itp.) jest język angielski. Każda nazwa powinna jak najlepiej oddawać swoją funkcję w kodzie. Obowiązująca notacją przy pisaniu kodu jest notacja węgierska.

Podstawowym formatem dokumentacji w postaci elektronicznej jest format MS Word, dodatkowo dokumentacja będzie zapisywana w formacie PDF.


8.1.2 Struktura zespołu technicznego
Zespół techniczny pracujący nad projektem składać się będzie z następujących podzespołów:
a) Analitycy / Projektanci (4-6 osób) – zespół doświadczonych inżynierów oprogramowania zajmujący się projektowaniem całości systemu na wysokim poziomie, przygotowaniem diagramów UML i szkieletu bazy danych, w głównej mierze od nich zależeć będzie spełnienie tecznicznych wymagan projektu.
b) Programiści silnika wyszukiwarki / bazy danych (4-7 osób) – zespół programistów PL/SQL. Ich zadaniem będzie implementacja struktury bazy danych, algorytmów indeksowania, wyszukiwania itp. wymyślonych przez zespół a) oraz szczegółowe zaprojektowanie i implementacja niektórych nie krytycznych modułów systemu
c) Programiści GUI / web-developerzy (1-3 osoby) – zespół programistów odpowiedzialny za wykonywanie operacji po stronie serwera WWW, wygląd i ergonomię layout’u, intuicyjność i łatwość obsługi iterfejsu, zgodność systemu z różnymi wersjami przeglądarek internetowych, kod wykonywany po stronie klienta (HTML / JavaScript)
d) Testerzy (ok. 2 osób) – zespół wykonujący testy wg. wytycznych Dyrektora Technicznego. Scenariusz testów będzie powstawał w porozumieniu z kierownikami poszczególnych podzespołów, w miarę postępu prac i osiąganych kamieni milowych.
e) Dokumantaliści / archiwiści/szkoleniowcy (5-7 osób) – osoby odpowiedzialne za tworzenie i rozprowadzanie dokumentów oraz wersjonowanie kodu źródłowego, oraz za tworzenie instrukcji użytkownika.W końcowym etapie projektu i po jego zakończeniu osoby te będa odpowiedzialne za szkolenia i support.
W każdym podzespole jest kierownik - osoba odpowiedzialna za wykonywane czynności. Za całokształt prac zespołu technicznego odpowiada Dyrektor Techniczny bedący jednocześnie kierownikiem projektu.

8.2 Przechowywanie

Podstawową formą przechowywania wszelkich dokumentów, wykresów, kodów źródłowych itp. jest forma elektroniczna. Używanym repozytorium do wersjonowania kodu źródłowego oraz innych zasobów jest Subversion. Klientem repozytorium jest SmartSVN w wersji 2.0. Do repozytorium wrzucana jest domyślnie każda większa zmiana w kodzie, jak również każdy poprawiony błąd, z adnotacją co zostało zaimplementowane lub jaki błąd został poprawiony. Za spójność i jednolitość materiałów w repozytorium odpowiedzialny jest kierownik podzespołu e).


8.3 Budżet procesu technicznego

Wszelkie wymienione działania wytwarzania, dokumentowania oraz zapewnienia jakości są zawarte w poszczególnych zadaniach i uwzględnione w budżecie głównym. Wszelkie potrzebne licencje na oprogramowanie są w posiadaniu firmy i nie wymagają dodatkowych nakładów. Potrzebne zasoby techniczne pochodzą z majątku firmy i są rozliczane na zasadzie amortyzacji, co również zostało uwzględnione w budżecie głównym.
8.4. Procesy wykonawcze

8.4.1 Analiza i model logiczny


Opracowanie modelu logicznego odbywać się będzie przy zastosowaniu notacji UML rozszerzonej o symbolikę stosowaną w firmie, jako podstawowego sposobu przedstawiania relacji pomiędzy podmiotami. Podstawowy model będzie rozszerzony o wyjaśnienia i uszczegółowienia w języku naturalnym. Diagramy zostaną wykonane w programie MS Visio, opisy w programie MS Word. Za opracowanie ogólnego modelu logicznego odpowiedzialny jest podzesół a). Dodatkowo każdy podzespół opracowuje szczegółową dokumentację swej części systemu. Nad składaniem, formatowaniem i poprawkami czuwa podzespół e).

8.4.2 Projektowanie

Specyfikacja wymagań zostanie przedstawiona w postaci dokumentu w języku naturalnym.

Projekt architektury oraz aplikacji systemu zostanie wykonany przy pomocy narzędzia Microsoft Visio w notacji UML. Poziom szczegółowości diagramów jest ustalony na średni (zgodnie z opisem w dokumencie głównym procesów wykonawczych firmy - poza tym dokumentem). Wymaganymi diagramami są – diagramy przypadków użycia, diagramy klas, diagramy interakcji, diagramy komponentów.

Projekt bazy danych zostanie wykonany przy zastosowaniu narzędzia Microsoft Visio. Wymaganymi diagramami są diagramy relacyjne oraz schemat tabel. Nazwy tabel oraz kolumn muszą być słowami znaczącymi w języku angielskim, dopuszczalnym skrótem jest Id w przypadku kolumn będących kluczem głównym / obcym tabeli. Pozostałe obiekty bazy muszą posiadać przedrostki zgodnie z wykazem:

- seq_ dla sekwencji

- idx_ dla indeksów

- tgr_ dla triggerów

- pkg_ dla pakietów

- pk_ dla kluczy głównych

- fk_ dla kluczy obcych

- unq_ dla kluczy unikalnych

W przypadku procedur składowanych i funkcji, każda procedura i funkcja musi znajdować się w odpowiednim pakiecie. O przynależności danej procedury/funkcji do danego pakietu decydują programiści z zespołu b). Ich decyzje ostatecznie akceptuje kierownik podzespołu b).

Zespół b) przygotowuje skrypt instalacyjny, tworzący całą strukturę bazy danych na serwerze testowym i/lub produkcyjnym. Każda zmiana w szkielecie bazy danych musi zostać dopisana do specjalnego pliku instalacyjnego napisanego w języku PL/SQL jako anonimowa funkcja, z adnotacją (komentarz) kto i kiedy dokonał zmiany. Całościowy proces instalacji bazy danych jest rozumiany jako wykonanie skryptu instalacyjnego oraz skryptu ze zmianami.
Interfejsu graficzny zostanie wykonany w programie Adobe Photoshop CS2. Wszelkie elementy graficzne nie mogą mieć dokładności większej niż 250 dpi. Maksymalna ilość elementów graficznych na stronie nie może przekroczyć 300 kB. Za elementy graficzne odpowiedzialny jest zespół c).

8.4.3 Budowa

Wykonanie oprogramowania po stronie serwera odbywać się będzie w środowisku Microsoft Visual Studio 2005. Wykonanie oprogramowanie po stronie bazy danych odbywać się będzie w środowisku SQLTools.

Podczas wytwarzania oprogramowania będzie przeprowadzana synchronizacja kodu źródłowego z projektem.
Do przechowywania i współdzielenia kodu zostanie zastosowany program - repozytorium Subversion. Zmienne i metody muszą być zapisywane w notacji węgierskiej (dotyczy kodu po stronie serwera www oraz JavaScript). Każdy element kodu musi posiadać czytelny i jednoznaczny opis dokumentujący w pliku źródłowym projektu.

W miarę możliwości, pod koniec każdego dnia powinien zostać wykonany build aplikacji, przeniesiony w postaci binarnej do repozytorium i oznaczony jako kolejny build number.


Testy wewnętrzne przeprowadzane będą w postaci testów funkcjonalnych na podstawie specyfikacji wymagań. Za wykonywanie testów odpowiedzialny jest podzespół d).

Testy zostaną podzielone na testy modułowe, integracyjne i obciążenia. Testy modułowe obejmują swoim zasięgiem dany moduł oprogramowania. Testy integracyjne mają za zadanie sprawdzenie współpracy pomiędzy poszczególnymi modułami. Testy obciążenia mają sprawdzić zachowanie systemu w zależności od ilości klików na minutę.

Każde przetestowane wymaganie będzie posiadało zapis osoby wykonującej test oraz datę testu. Wszelkie testy ważne są wyłącznie dla testowanej wersji produktu (build). W przypadku wypuszczenia nowej wersji modułu, tracą ważność wszystkie przeprowadzone dotychczas testy dla tego modułu oraz wszystkie testy integracyjne.


8.5 Zasoby techniczne

Komunikacja pomiędzy komputerami oraz członkami zespołu odbywać się będzie z wykorzystaniem sieci LAN firmy. Wszystkie wymienione elementy techniczne stanowią własność firmy i będą przydzielone zespołowi bez konieczności zakupu.


Notebook:

Ilość sztuk: 6

Konfiguracja: Intel Core Duo 2,4 GHz, 1024 MB RAM, 100 GB HDD, DVD, Karta sieciowa

Oprogramowanie: Windows XP Pro SP2, MS Office, Visio


PC typ DEV

Ilość sztuk: 8

Konfiguracja: Intel Core Duo 2,4 GHz, 2048 MB RAM, 250 GB HDD, DVD, Karta sieciowa

Oprogramowanie: Windows XP Pro SP2, MS Office, Visio, Photoshop CS2


PC typ DB DEV

Ilość sztuk: 8

Konfiguracja: Intel Core Duo 2,4 GHz, 2048 MB RAM, 250 GB HDD, DVD, Karta sieciowa

Oprogramowanie: Linux RedHat, Open Office, Dev. utilsSerwer bazy danych DEV

Ilość sztuk: 1

Konfiguracja: Intel Itanium 3,2 GHz, 8 GB RAM, 4 x 250 GB SCSI HDD (macierz), DVD, Karta sieciowa

Oprogramowanie: Linux SuSe Enterprise, Oracle 10.2 g


Serwer bazy danych Test

Ilość sztuk: 1

Konfiguracja: Intel Itanium 3,2 GHz, 8 GB RAM, 4 x 250 GB SCSI HDD (macierz), DVD, Karta sieciowa

Oprogramowanie: Linux SuSe Enterprise, Oracle 10.2 gSerwer WWW

Ilość sztuk: 1

Konfiguracja: Intel Itanium 3,2 GHz, 4 GB RAM, 250 GB SCSI HDD, DVD, Karta sieciowa

Oprogramowanie: Linux SuSe Enterprise9. Etapy pracy, harmonogram i budżet w projekcie Booble
9.1 Podział projektu na etapy i zadania
Projekt dzielimy na następujące etapy:

 • Określenie wymagań

 • Określenie wymagań funkcjonalnych

  1. Określenie użytkowników, korzystają z obecnej wersji wyszukiwarki.

  2. Określenie użytkowników, którzy zaczną korzystać z ulepszonej, bardziej nowoczesnej wyszukiwarki

  3. Określenie użytkowników, którzy będą niezbędni do zapewnienia sprawnego działania wyszukiwarki

  4. Dla każdego rodzaju użytkownika określenie sposobów korzystania z produktu

  5. Określenie systemów zewnętrznych potrzebnych do działania „Booble” • Określenie wymagań niefunkcjonalnych

  1. Określenie wymagań dotyczących produktu

  2. Określenie standardów prac projektowych

  3. Określenie wymagań zewnętrznych

Przy konstruowaniu wymagań niefunkcjonalnych bierzemy pod uwagę: • Możliwości systemu

 • Ilość użytkowników korzystających z wyszukiwarki, ilość danych przekazywanych przez serwer etc

 • Szybkość pracy „Booble”

 • Ograniczenia

 • Bezpieczeństwo

 • Odporność na awarie

 • Zasoby

 • Skala czasowa (czas wdrażania)
 • Utworzenie dokumentu wymagań

Dokument ten będzie podstawą szczegółowego kontraktu między zleceniadawcą a naszą firmą. Dokument wymagań będzie pozwalał na sprawdzenie czy produkt spełnia początkowe założenia.


 • Przekazanie dokumentu klientowi

Prace nad określeniem wymagań będą trwały tak długo aż klient zaakceptuje ostatecznie dokumeny wymagań
 • Faza Analizy
 • Rozpoznanie czynników wpływających na decyzje projektowe i przebieg procesu projektowego

 • Uzyskanie odpowiedzi na pytanie jak system ma być tworzoni i jakie cech ma posiadać system

 • Ustalenie wymagań organizacyjnych

 • Ustalenie ograniczeń finansowych, czasowych
 • Faza Projektowania
 • Opracowanie szczegółowego opisu implementacji

 • Stworzenie prototypu obrazującego możliwości i główne funkcje wyszukiwarki.

Prototyp zostaje przekazany klientowi. Projektowanie będzie trwało do momentu zatwierdzenia przez klienta. W momencie ukończenia projektu wstępnego rozpoczynamy prace nad szczegółową wersją wyszukiwarki Booble.

 • Konsultacja z klientem

Dopiero po akceptacji projektu następuje implementacja.

Faza implementacji

 • Implementacja

 • Testowanie wyszukiwarki

 • Analiza testów

 • Naniesienie poprawek przez programistów

 • Oddanie projektu klientowi

Projekt uznaje się za zakończony dopiero po ostatecznej akceptacji klienta.

9.2 Wymagania zasobów.
Wykres poniżej przedstawia dane szacunkowe w funkcji czasu całkowitych zasobów wymaganych do realizacji projektu.
9.3 Budżet i rozdział zasobów

Przy budowaniu wyszukiwarki booble bierze udział zespół składający się z 25 osób.Poniżej znajduje się tabela kosztów danych zasobów, które ponosi firma przez cały okres tworzenia


Id

Nazwa_zasobu

Maks_jednostek

Stawka_zasad

Koszt

1

Kierownik projektu Booble

100%

100,00 zł/godz.

23 500,00 zł

2

Kierownik Pionu Implementacyjnego

100%

90,00 zł/godz.

20 500,00 zł

3

Kierownik Pionu Wdrożeniowego.

100%

90,00 zł/godz.

20 500,00 zł

4

Architekt logiki i infrastruktury.

100%

80,00 zł/godz.

18 000,00 zł

5

Architekt Modelu Aplikacji.

100%

80,00 zł/godz.

18 000,00 zł

6

Architekt Modelu Wdrożeniowego.

100%

80,00 zł/godz.

18 000,00 zł

7

Szkoleniowiec

100%

60,00 zł/godz.

16 000,00 zł

2

Analityk

400%

70,00 zł/godz.

40 000,00 zł

3

Programista

600%

40,00 zł/godz.

26 000,00 zł

4

Audytor

100%

80,00 zł/godz.

4 000,00 zł

5

Analityk Modelu Aplikacji

400%

70,00 zł/godz.

14 000,00 zł

6

Analityk Infrastruktury

100%

70,00 zł/godz.

14 000,00 zł

7

Analityk modelu wdrozeniowego

100%

70,00 zł/godz.

14 000,00 zł

8

Analityk obecnego rozwiazania

100%

70,00 zł/godz.

14 000,00 zł

9

Komputer

5 szt.

0,00 zł/godz.

20 000,00 zł

10

notebook

6 szt.

0,00 zł/godz.

8 800,00 zł

11

PC typ DEV

8 szt.

0,00 zł/godz.

48 000,00 zł

12

PC typ DB DEV

8 szt.

0,00 zł/godz.

50 000,00 zł

13

Serwer bazy danych DEV

1 szt.

0,00 zł/godz.

10 000,00 zł

14

Serwer WWW

1 szt.

0,00 zł/godz.

12 000,00 zł

15

Kawa

60 szt.

0,00 zł/godz.

600,00 zł

16

długopis

100 szt.

0,00 zł/godz.

100,00 zł


1   2   3   4   5


©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna