Plan zarządzania projektemPobieranie 453,78 Kb.
Strona3/5
Data23.05.2018
Rozmiar453,78 Kb.
1   2   3   4   5

7. Zarządzanie

7.1 Cele i priorytety zarządzania

Głównym celem w zarządzaniu projektem jest odpowiednie pokierowanie zespołem, które doprowadzi do zakończenia projektu sukcesem, czyli do stworzenia innowacyjnego systemu wyszukiwarki w czasie i budżecie nie przekraczającym podanego w rozdziale 1. Aby ten cel osiągnąć należy wprowadzić odpowiedni system zarządzania priorytetami prac, ryzykiem, jakością, a także zdefiniować sposób komunikacji w zespole oraz plan działania, który będzie minimalizował prawdopodobieństwo powstawania zagrożeń, a w momencie ich wystąpienia sposób postępowania, który będzie prowadził do zmniejszenia jego skutków.
Głównym priorytetem podczas realizacji projektu jest jakość stworzonego systemu, oraz nie mniej ważnym, czas realizacji projektu. Terminy zakończenia poszczególnych etapów muszą być zgodne z przyjętym harmonogramem prac. I to właśnie te dwa czynniki będą miał wpływ na podejmowanie ewentualnych decyzji dotyczących np. zatrudnienia dodatkowych pracowników. Kolejnym czynnikiem mającym wpływ na podejmowanie decyzji będzie koszt stworzenia i wdrożenia systemu wyszukującego, który nie powinien przekroczyć początkowych założeń. Nie można dopuścić do sytuacji, że stworzenie systemu stanie się dla firmy nie rentowne. Wszystkie decyzje podczas trwania realizacji projektu będą podejmowane na podstawie sprawozdań i kontroli przeprowadzanych cyklicznie (w ściśle określonych terminach).

7.2 Założenia, uwarunkowania i ograniczenia

 • Głównym ograniczenie podczas realizacji projektu jest czas, gdyż cały projekt musi zostać zakończony w terminie 6 miesięcy i jest to termin nieprzekraczalny.

 • szybkość łączy w Polsce, oznacza to, że system musi być tak zaprojektowany, aby był wydajny nawet na łączach o najmniejszej przepustowości dostępnych w kraju.

 • Ilość komputerów posiadanych przez portal Onet.pl służących do indeksowania stron oraz pojemność dysków służących do przechowywania zindeksowanych stron

 • Szybkość łącza posiadanego przez portal Onet.pl

7.3 Zarządzanie ryzykiemRyzyko

Zagrożenia

Straty

Prawdopodobieństwo

Mechanizm śledzenia ryzyka

Plan postępowania w przypadku wystąpienia ryzyka

Źle skalkulowany budżet

Przekroczenie dostępnego budżetu, co wiąże się ze stratami finansowymi dla firmy

Bardzo Duże

Średnie

Należy bardzo dokładnie przeanalizować koszty stworzenia systemu i na jego podstawie stworzyć kosztorys uwzględniający 10% margines

Należy spróbować renegocjować umową ze zleceniodawcą

Źle określony harmonogram prac nad projektem

Przekroczenie terminu oddania klientowi projektu, co wiąże się z przymusem płacenia zleceniodawcy kar umownych

Bardzo Duże

Średnie

Bardzo szczegółowe opracowania harmonogramu prac nad projektem, oraz dokładne jego rozplanowanie z uwzględnieniem dodatkowego czasu na ewentualne poprawki. Wprowadzić system kontroli postępu prac (sprawozdania)

Zatrudnić dodatkowy personel w celu przyspieszenia prac i doprowadzenia ich do stanu zgodnego z harmonogramem. Można również podjąć próbę renegocjowania terminu oddania projektu


Rezygnacja usługobiorcy z zamówienia

Usługobiorca (portal Onet.pl) zrywa umowę i rezygnuje z zamówionego systemu

Małe

Małe

Odpowiednie przygotowanie umowy, które zapewni firmie odszkodowanie w przypadku zerwania umowy. Raportowanie postępów prac usługobiorcy

Zgłosić się do pozostałych największych polskich portali z propozycją wykonania projektu.

Zatrudnienie pracowników

Zatrudniony personel okazuje się niekompetentny, lub okazuje się, że liczba pracowników jest zbyt niska

Średnie

Duże

Przeprowadzenie rozmów kwalifikacyjnych, które będą miały na celu ocenę przydatności oraz ścisłe określenie liczby osób niezbędnych do realizacji tego projektu

Ogłoszenie w trybie pilnym w mediach o naborze pracowników i przeprowadzenie rekrutacji, lub gdy czas na to pozwala przeprowadzenie odpowiednich szkoleń

Rozbieżności w specyfikacji wymagań funkcjonalnych i niefunkcjonalnych

Wymagania podane przez zleceniodawcę mogą być niesprecyzowane co może doprowadzić do błędnego wykonania projektu, oraz zachwiania harmonogramu

Duże

Duże

Cykliczne sprawozdania zleceniodawcy z postępów pracy, oraz przedyskutowanie ze zleceniodawcą wymagań podanych w zamówieniu

W tym przypadku należy jak najszybciej poprawić odpowiednie moduły projektu, tak aby spełniały poprawione wymagania

Awaria sprzętu

Skasowanie danych, uszkodzenie dysku, bądź awaria systemu

Bardzo duże

Małe

Robienie kopii zapasowych wykonanej pracy i przekazywanie jej do centralnego serwera oraz na nośnikach szefowi projektu

Odzyskać dane z centralnego serwera firmy, lub w przypadku jakichkolwiek problemów zgłosić się do szefa projektu o udostępnienie kopii zapasowej.

Zaplecze sprzętowe

Brak sprzętu potrzebnego do ukończenia projektu

Średnie

Średnie

Przygotowanie w początkowej fazie projektu specyfikacji sprzętu potrzebnego do jego realizacji

Zakupić wymagany sprzęt, lub znaleźć firmę zewnętrzną (podwykonawcę), która posiada niezbędny sprzęt i wykona niezbędne prace

W ocenie strat wywołanych przez dane zagrożenia oraz ich prawdopodobieństwa została przyjęta skala (rosnąco):
 • Małe – zagrożenie nawet gdy wystąpi nie powoduje dużych strat dla firmy, lub skutki tego zagrożenia są łatwe do zniwelowania.

 • Średnie – Zagrożenie, które może być, ale nie musi powodem niepowodzenia projektu, jego skutki są możliwe do zniwelowania, w niektórych przypadkach może się to wiązać z przesunięciami w harmonogramie.

 • Duże – Duże zagrożenie dla projektu w momencie wystąpienia zdarzenia określanego dużym ryzykiem. Może powodować przesunięcia w harmonogramie oraz powiększać potrzebny do ukończenia projektu budżet.

 • Bardzo duże – Zdarzenie takie jest bardzo niebezpieczne dla powodzenia projektu. Wiąże się najczęściej z przesunięciami w harmonogramie oraz zazwyczaj z dużymi, dodatkowymi kosztami dla firmy.

Prawdopodobieństwo:
 • Małe – prawdopodobieństwo na poziomie 0 – 25%

 • Średnie – prawdopodobieństwo na poziomie 26 – 50%

 • Duże – prawdopodobieństwo na poziomie 51 – 75%

 • Bardzo duże – prawdopodobieństwo na poziomie 76 – 100%

7.4 Mechanizmy śledzenia i kontroli

System kontroli zgodności realizacji projektu będzie się opierał przede wszystkim na raportach i audytach organizowanych cyklicznie we wcześniej określonych terminach.

Poszczególne moduły systemu „Booble” będą realizowane przez wyspecjalizowane zespoły. Każdy zespół będzie posiadał swojego kierownika, przed którym będzie odpowiadał za wykonaną pracę. Spotkania poszczególnych kierowników z członkami swoich zespołów będą odbywały się w tygodniowych odstępach i będą one miały miejsce w ostatnim dniu tygodnia pracy, czyli w piątki. Na każdym zebraniu poszczególni członkowie zespołu zobligowani są do przedstawienia w formie raportu, prac, które mieli wykonać w mijającym tygodniu. Kierownik zespołu może również w każdym momencie zażądać od swojego podwładnego wykazania nad czym aktualnie pracuje, oraz jego postępów w pracy, w tym przypadku nie jest wymagany pisemny raport.

Nad ogółem projektu będzie czuwała jedna osoba i będzie to kierownik koordynacji projektu. Przed ww osobą odpowiadać za postępy prac będą kierownicy poszczególnych zespołów. Audyty odbywać się będą co dwa tygodnie i będą one miały miejsce w pierwszym dniu tygodnia pracy czyli poniedziałek. Kierownicy zespołów zobowiązani są do przedstawienia postępów prac swoich zespołów, które muszą być przygotowane w formie raportów. Kierownik projektu na poszczególnych spotkaniach przedstawia kierownikom zespołów zakres prac oraz deadliny ich wykonania w oparciu o wcześniej przyjęty harmonogram.

Kierownik projektu jest jedyną osobą, która kontaktuje się z przedstawicielami zleceniodawcy w zakresie postępów prac. Spotkania odbywać się mogą nieregularnie, a ich częstotliwość może zależeć od wielu czynników np. problemów w trakcie realizacji projektu, jednak nie rzadziej niż raz w miesiącu. Termin spotkania kierownika projektu z klientem jest ustalany indywidualnie za każdym razem.

Przepływ informacji w poszczególnych zespołach projektowych oraz między nimi jest nieograniczony. Jednakże komunikacja między zespołowa odbywać się może na dwa sposoby:

1)Jeżeli jest to informacja mająca duże znaczenie dla całego projektu, wymagająca stworzenia raportu (np. zmiana architektury, funkcjonalności, ważne decyzje projektowe/implementacyjne) komunikacja musi odbywać się za pośrednictwem kierowników zespołów tzn. jeżeli, któryś z pracowników zespołu A potrzebuje informacji od członka zespołu B, musi się zgłosić do swojego kierownika z zapytaniem, a ten kieruje pytanie do kierownika zespołu B, który to następnie przesyła zapytanie swojemu podwładnemu, odpowiedź przebywa tę samą drogę tylko w odwrotnym kierunku.


2)Jeżeli jest to informacja mniej oficjalna, nie wymagająca tworzenia raportu, komunikacja może odbywać się za pomocą specjalnej aplikacji Mantis. Zapewnia ona pełną archiwizację wiadomości. Dostęp do tej aplikacji mają wszyscy pracujący przy projekcie Booble.

Sposób przepływu informacji wśród pracowników jest przedstawiony na poniższym schemacie:

Schemat przepływu informacji w zespole.
7.5 Plan zatrudnienia

Plan zatrudnienia przy realizacji projektu przedstawiony jest za pomocą wykresów ilustrujących ilość osób. Na początku przedstawione są wykresy ilustrujące zatrudnienie w poszczególnych działach, a na końcu całkowita ilość osób potrzebna do realizacji projektu.
Plan zatrudnienia

Stanowisko

Ilość osób

Analityk obecnego rozwiązania

1

Architekt logiki i infrastruktury

2

Architekt Modelu Aplikacji

2

Architekt Modelu Wdrożeniowego

1

Suma osób w dziale architektów i analityków:

6

Zespół Programistów

4

Zespół Baz Danych

3

Zespół GUI

2

Zespół testerów

2

Suma osób w dziale projektowym:

11

Audytorzy wewnętrzni i zewnętrzni

1

Zespół Szkoleń

4

Zespół Suportu

3

Suma osób w dziale drożeniowym:

7

Suma osób potrzebnych do realizacji projektu Booble:

25Legenda:

 

Dział architektów i analityków

 

Dział projektowy

 

Dział przygotowawczy

 

Dział wdrożeniowy


1   2   3   4   5


©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna