Plan zarządzania projektemPobieranie 453,78 Kb.
Strona2/5
Data23.05.2018
Rozmiar453,78 Kb.
1   2   3   4   5

6. Organizacja projektu.6.1. Struktura organizacyjna.


6.2. Granice organizacyjne, podział odpowiedzialności i interfejsy.
6.2.1. Granice organizacyjne i podział odpowiedzialności.
6.2.1.1. Sponsor projektu – Dział Marketingu Onet.pl
Zarząd firmy Onet.pl jest głównym zleceniodawcą projektu. On ustala cele, zakres projektu oraz zatwierdza wyniki projektu.

Jego zadaniem jest monitorowanie zmian a architekturze portalu, które nastąpią podczas wdrożenia produktu Booble. On także podejmuje najważniejsze decyzje strategiczne oraz monitoruje cały przebieg procesu wytwarzania produktu. Do jego odpowiedzialności należy także:

6.2.1.2. Kierownik projektu ze strony wykonawcy – Kierownik Projektu Booble.
Jest to najważniejsza osoba projektu po stronie Wykonawcy. Jego odpowiedzialność to:


 • Reprezentowanie firmy,

 • Koordynacja współpracy wszystkich zespołów,

 • Kontakt ze sponsorem projektu, oraz z Kierownikiem Koordynacji projektu po stronie Zleceniodawcy,

 • Zaplanowanie i nadzór nad zadaniami,

 • Zaplanowanie i nadzór nad budżetem projektu,

 • Odpowiedzialny za ostateczny kształt projektu i dokumentacji,

 • Odpowiedzialny za komunikację w zespole,

 • Zarządzanie ryzykiem.


6.2.1.3. Kierownik Pionu Implementacyjnego.
Jest to osoba odpowiedzialna za proces implementacji projektu, do jego zadań i odpowiedzialności należą:


 • Tworzenie zespołów w dziale Pionu Implementacyjnego,

 • Zatrudnianie, Zwalnianie personelu w dziale PI,

 • Podejmowanie decyzji taktycznych w dziale PI,

 • Nadzorowanie harmonogramów konfliktów dziale PI,

 • Rozwiązywanie konfliktów w zespołach w dziale PI,

 • Składanie raportów z postępów prac zespołów działu PI,

 • Koordynacja współpracy ze zleceniodawcą projektu – z Kierownikiem Działu DataMining oraz z Kierownikiem Działu Reklamy.

 • Nadzór nad alfatestami.


6.2.1.4. Kierownik Pionu Wdrożeniowego.


 • Tworzenie zespołów w dziale Pionu Wdrożeniowego,

 • Zatrudnianie, Zwalnianie personelu w dziale PW,

 • Podejmowanie decyzji taktycznych w dziale PW,

 • Nadzorowanie harmonogramów w dziale PW,

 • Rozwiązywanie konfliktów w zespołach w dziale PW,

 • Składanie raportów z postępów prac zespołów działu PW,

 • Koordynacja współpracy ze zleceniodawcą projektu – z Kierownikiem Działu Reklamy oraz z Kierownikiem Działu Marketingu.

 • Nadzór nad betatestami.6.2.1.5. Zespoły:
6.2.1.5.1. Zespół Projektowy:
6.2.1.5.1.1. Zespół Programistów.
Programuje moduły, na których opierać będzie się system.
6.2.1.5.1.2. Zespół Baz Danych.
Przygotowuje bazy danych oraz integruje dane z dotychczasowego systemu w Onet.pl.
6.2.1.5.1.3. Zespół GUI.
Opracowuje szatę graficzną do prezentowania wyników wyszukiwania i tworzy nowy interfejs prezentowania linków sponsorowanych. Zespół GUI jest także odpowiedzialny za ergonomiczność interfejsu.
6.2.1.5.1.4. Zespół testerów.
Testuje wytworzone oprogramowanie i zgłasza ewentualne błędy i uwagi.
6.2.1.5.2. Zespół Architektów Architektów i Analityków.

6.2.1.5.2.1. Analityk obecnego rozwiązania.
Analizuje obecną wyszukiwarkę Onet.pl. Efektem jego pracy jest raport dotyczący obecnego działania wyszukiwarki oraz problemów i błędów z nią związanych. Do zadań analityka rozwiązania należy także zbudowanie dokumentacji UML obecnego rozwiązania we współpracy z Kierownikiem DataMining zleceniodawcy projektu.
6.2.1.5.2.2. Architekt logiki i infrastruktury.
Tworzy model pojęciowy systemu Booble, a także nadzoruje poprawność kodu.
6.2.1.5.2.3. Architekt Modelu Aplikacji.
Tworzy model aplikacji, a także nadzoruje poprawność dokumentacji.
6.2.1.5.2.4. Architekt Modelu Wdrożeniowego.
Tworzy model infrastruktury łączący system Onetu z systemem Booble.
6.2.1.5.3. Zespół Przygotowawczy.
6.2.1.5.3.1. Audytorzy wewnętrzni i zewnętrzni.
Wyszukiwanie słabości systemu:


 • sprawdzanie zabezpieczeń (np. narzędzia weryfikacji integralności plików, wyszukiwania słabych haseł, kontroli aktualności modyfikacji w systemach i aplikacjach),

 • wewnętrzne mechanizmy audytu (badania, ankiety, obserwacje, testy zabezpieczeń i danych),

 • testy penetracyjne (próby włamania się do systemu przy użyciu różnych metod, w tym nielegalne uzyskanie informacji od użytkowników)

Audyt wykonywany jest przez osoby kompetentne, obiektywne i niezależne od podmiotu ocenianego.

Audytorzy oceniają także procedury kontrolne celem stwierdzenia, czy podmiot audytu także w przyszłości będzie odpowiadał uzgodnionym wymaganiom.
6.2.1.5.4. Zespół Wdrożeniowy.
6.2.1.5.4.1. Zespół Szkoleń.
Jest odpowiedzialny za przeszkolenie pracowników Onet.pl.
6.2.1.5.4.2. Zespół Suportu.
Jest odpowiedzialny za udzielanie pomocy w różnym zakresie związanej z projektem Booble.
6.2.1.6. Kierownik koordynacji projektu.
Jest to główna osoba ze strony sponsora projektu, która jest odpowiedzialna za koordynację komunikacji pomiędzy zespołami po stronie sponsora a zespołem projektowym.

Jego zadania to:
 • monitoruje postęp projektu,

 • zatwierdza budżet,

 • rozstrzyga kwestie sporne,

 • zatwierdza kolejne etapy projektu.


6.2.1.7. Kierownik działu DataMinig.
Dostarcza wszelkich informacji na temat obecnego systemu wyszukiwawczego, na którym oparty będzie główny produkt projektu.

Jego zadania to:
 • zatwierdzanie protokołów komunikacji z obecnym mechanizmem wyszukiwarki,

 • zatwierdzanie parametrów wydajnościowe produktu.6.2.1.8. Kierownik działu marketingu.
Koordynuje testowanie i ankiety na docelowych użytkownikach.

Jego zadania to: • dostarczanie reprezentatywnych grup użytkowników,

 • zatwierdzanie testy użyteczności.


6.2.1.9. Kierownik działu reklamy. (Klient)
Osoba silnie zainteresowana jednym aspektem tworzonego systemu – linkami sponsorowanymi.
Jego zadanie to zatwierdzanie wszelkich mechanizmów związanych z linkami sponsorowanymi.
6.2.1.10. Szef działu IT.
Szef działu odpowiedzialnego u sponsora za funkcjonowanie całego portalu.

Jego zadaniem jest zatwierdzanie zmian w architekturze portalu wymagane przez nowy produkt.6.2.2. Interfejsy.
Głównym systemem do zarządzania projektem Booble jest system Mantis. Jest to aplikacja webowa napisana w PHP, pozwalająca na sprawne zarządzanie całym projektem poprzez zgłaszanie uwag, konkretnych błędów czy rozwiązań w systemie. Ponieważ jest to system dostępny przez Internet, umożliwia on szybką komunikację nie tylko po stronie Wykonawców, ale także komunikację Wykonawca – Zleceniodawca, co zdecydowanie usprawni kontrolę nad projektem ze strony Zleceniodawcy.
6.3. Komunikacja.
Podstawowym elementem komunikacji w projekcie Booble są regularne spotkania, w których udział biorą Sponsor Projektu, Kierownik Projektu ze strony Zleceniodawcy oraz Kierownik projektu ze strony Wykonawcy. Takie spotkania odbywają się raz na dwa tygodnie w piątek.
W każdy poniedziałek organizowane są spotkania po stronie Wykonawcy projektu Booble. W spotkaniach tych uczestniczą:


 • Kierownik Projektu Booble,

 • Kierownik Pionu Implementacyjnego,

 • Kierownik Pionu Wdrożeniowego.

Spotkania te poświęcone są realizacji konkretnych zadań i omawiane będą zarówno bieżące prace realizacyjne, harmonogram działań na najbliższy okres czasu jak i podejmowane będą decyzje wymagające wspólnych ustaleń

Za organizację tych spotkań odpowiada Kierownik Projektu Booble.
Do usprawnienia komunikacji (zarówno między pracownikami po stronie Wykonawcy projektu, a także między Wykonawcą a Zleceniodawcą) posłuży także system Mantis. Służy on głównie do przydzielania zadań odpowiednim osobom i monitorowania postępów wywiązywania się z nich, a także do zgłaszania ewentualnych błędów.1   2   3   4   5


©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna