Plan zarządzania projektemPobieranie 453,78 Kb.
Strona1/5
Data23.05.2018
Rozmiar453,78 Kb.
  1   2   3   4   5

Tytuł:

Plan zarządzania projektem

Wersja A

Opracowali:

Marcin Dobosz, Jerzy Drozda, Łukasz Feldt, Grzegorz Jankowski, Marek Kortylewicz, Piotr Raczyński, Tadeusz Cichy

Data wydania: 17/06/2007

Zatwierdził:
Stron

Spis treści:1. Wstęp 2

1.1 Cel 2

1.2 Zakres 2

1.3 Przeznaczenie dokumentu 2

1.4 Organizacja dokumentu 2

1.5 Dokumenty powiązane 2

2. Definicje 3

3. Zarys projektu 4

4. Produkty projektu 4

5. Model procesu projektowego 5

6. Organizacja projektu 7

6.1 Struktura organizacyjna 7

6.2 Granice organizacyjne, podział odpowiedzialności i interfejsy 8

6.3 Komunikacja 11

7. Zarządzanie 12

7.1 Cele i priorytety zarządzania 12

7.2 Założenia, uwarunkowania i ograniczenia 12

7.3 Zarządzanie ryzykiem 13

7.4 Mechanizmy śledzenia i kontroli 15

7.5 Plan zatrudnienia 17

8. Proces techniczny 18

8.1 Ustalenia początkowe i struktura zespołu technicznego 18

8.2 Przechowywanie 19

8.3 Budżet procesu technicznego 19

8.4 Procesy wykonawcze 19

8.5 Zasoby techniczne 21

9. Etapy pracy, harmonogram i budżet 22

9.1 Podział projektu na etapy i zadania 22

9.2 Wymagania zasobów 23

9.3 Budżet i rozdział zasobów 24

9.4 Harmonogram 25

10. Ewolucja planu projektu 26

11. Bibliografia 271. Wstęp1.1 Cel
Niniejszy dokument jest dokumentem kontrolnym dla zarządzania projektem informatycznym „Booble”. Jego zadaniem jest zdefiniowanie procesów technicznych, organizacji, oraz sposobu zarządzania, który pozwoli na spełnienie założeń projektu.
1.2 Zakres

Dokument ten pokrywa zagadnienia z podstawowego zakresu problemów postawionych przed projektem, przedstawia potrzeby, oraz przełożenie ich na konkretne cele biznesowe. Przedstawione zostaną wszelkie informacje dotyczące bezpośrednio samego Projektu Booble, jak również wyszczególnienie głównych prac i etapów projektu, oraz określenie zasobów wymaganych do jego realizacji. Plan projektu uwzględnia ogólny harmonogram i budżet.1.3 Przeznaczenie dokumentu

Plan projektu kierowany jest do wszystkich osób bezpośrednio związanych z projektem. Obowiązek przygotowania i aktualizacji tego dokumentu leży po stronie Kierownika Projektu, dla którego jest podstawowym narzędziem pracy, a tym samym posłuży do planowego przeprowadzenia projektu.


1.4 Organizacja dokumentu
Kolejne rozdziały tego dokumentu odnoszą się do następujących zagadnień:
Rozdział 2 definiuje terminy stosowane w tym dokumencie

Rozdział 3 określa zakres i ogólne informacje o projekcie

Rozdział 4 podaje jak wybrać i opisać produkty projektu

Rozdział 5 zawiera sposób opisu procesu projektowego

Rozdział 6 podaje opis organizacji projektu

Rozdział 7 opisuje elementy zarządzania projektem

Rozdział 8 przedstawia procesy techniczne

Rozdział 9 definiuje harmonogram i budżet realizacji projektu

Rozdział 10 zawiera planowane uaktualnienia planu projektu

Rozdział 11 podaje bibliografię1.5 Dokumenty powiązane
Pozostałe dokumenty tworzone w projekcie Booble to:

Opis planu zapewnienia jakości

Opis specyfikacji wymagań użytkownika

Opis projektu wstępnego

Opis projektu szczegółowego

Opis dokumentacji technicznej

Opis dokumentacji użytkownika

Opis planu testów

Opis wyników testów

Opis raportów z przeglądów

Opis istniejących rozwiązań konkurencyjnych

Opis przewidzianego rozwoju projektuOpis szacunkowych przychodów

2. Definicje

Wyszukiwarka

Zwyczajowo strona internetowa, której celem jest ułatwienie internautom (użytkownikom Internetu) odnajdywanie interesujących ich informacji zawartych w sieci Internet.

Serwis / Portal

Serwis informacyjny, zazwyczaj tematyczny, publikowany w siec Internet. Charakteryzuje się dużą ilością informacji i usług, co ostatecznie ma zachęcić użytkownika do częstszych odwiedzin, a nawet nakłonić do ustawienia adresu serwisu jako domyślnego w swojej przeglądarce internetowej.

Przeglądarka internetowa

Program pozwalający odwiedzać strony internetowe, oraz pobierać pliki na nich zamieszczane. Najpopularniejsze przeglądarki to Internet Explorer i FireFox.

Pozycjonowanie (stron)

Działania mające doprowadzić do wypromowanie danego serwisu lub strony internetowej poprzez wyświetlanie jej w pierwszej kolejności w wynikach wyszukiwarek internetowych dla konkretnych słów kluczowych.

Słowa kluczowe / Wyrażenia kluczowe

Słowa, lub zbiór słów, krótko definiujące treści przedstawiane w portalu lub stronie internetowej. Na ich podstawie wyszukiwarki łączą strony internetowe, a tym samym wyniki wyszukiwania, z zapytaniem użytkownika.

Link / Hiperłącze

Element nawigacyjny upraszczający poruszanie się między dokumentami (stronami) internetowymi, lub różnymi miejscami w jednym i tym samym dokumencie.

Link sponsorowany

Hiperłącze proponowane w przez wyszukiwarkę internetową, widoczne zawsze na pierwszej stronie wynikowej (lub na wszystkich stronach) lub w dowolnie innej wybranej przez klienta formie.

Data Mining

Proces odkrywania wiedzy z baz danych, wykorzystujący wiele różnych technik eksploracji danych takich jak logika rozmyta, sieci neuronowe, czy metody statystyczne.

Cookies

Małe pakiety informacji tekstowych przechowywane na komputerze użytkownika w celu jego późniejszego rozpoznania i identyfikacji. Pozwala to między innymi użytkownikowi na spersonalizowanie sposobu w jakim dany serwis lub strona internetowa przedstawia mu informacje.

Algorytm

Zbiór pewnych czynności określonych przez programistę koniecznych do wykonania konkretnego zadania. Przykładowym algorytmem może być wyszukanie wszystkich wystąpień konkretnego słowa w zadanym tekscie.

TCP/IP

Obecnie najczęściej wykorzystywany protokół do komunikacji sieciowej stanowiący podstawę dla współczesnego Internetu.

HTTP

Protokół przesyłania dokumentów hipertekstowych, jakimi są choćby strony internetowe.

HTTPS

Szyfrowana wersja protokołu http zwiększająca bezpieczeństwo wymienianych między komputerami (serwerami) informacji.

TLS/SSL

Protokół mający na celu zapewnienie bezpieczeństwa, poufności i integralności przesyłanych danych, oraz zapewnienie uwierzytelnienia. TLS Stanowi rozwinięcie swojego poprzednika – protokołu SSL

GUI

Graficzny interfejs użytkownika często nazywany środowiskiem graficznym. Sposób prezentacji informacji przez komputer oraz interakcji z użytkownikiem.

Layout

Graficzny szablon prezentacji informacji, najczęściej z podziałem na sekcje przeznaczonych do konkretnych celów. Przedstawia rozmieszczenie elementów prezentujących informacje.

UML

Język formalny służący do opisu świata obiektów w analizie obiektowej oraz programowaniu obiektowym.

JavaScript

Skryptowy język programowania, obsługiwany domyślnie przez większość przeglądarek internetowych, często używany do wzbogacenia funkcjonalności serwisów i stron internetowych.

PHP

Język programowania wykonujący działania po stronie serwera na podstawie zapytań użytkownika i zwracający informacje do przeglądarki internetowej.

3. Zarys projektu

Projekt „Booble” obejmuje stworzenie wyszukiwarki internetowej, która charakteryzować się będzie niezwykłą trafnością odnajdywanych treści. Celem tego jest pozyskanie jak największej liczby stałych użytkowników, a tym samym zdominowanie Internetu w zakresie wyszukiwarek internetowych. Zwiększenie trafności wyników wyszukiwania ma nastąpić poprzez zastosowanie spersonalizowanego wyszukiwania, w którym użytkownicy na podstawie swojego „zachowania” w portalu (klikologia, aktywność w różnych jego strefach, wybieranie wyników wyszukiwania) będą dynamicznie przydzielani do różnych grup. Obecność w danej grupie będzie wpływała na sytem rankingowy wyników na podstawie zachowań pozostałych osób w grupach do których należy wyszukujący.


Największym konkurentem na chwilę obecną jest wyszukiwarka Google, która przyzwyczaiła do siebie większą cześć internautów, poprzez wyjątkowo trafne wyniki, oraz całą gamę świadczonych darmowych usług i produktów, takich jak GMail, Picasa czy Google Analytics.
Do realizacji projektu „Booble” przewidziano 25 osób, którym trzeba będzie zapewnić odpowiednie warunki pracy, zasoby w postaci sprzętu komputerowego i inne. Łączny koszt projektu został skalkulowany na 400 000,00 PLN.

4. Produkty projektu

Podstawowym produktem, bez którego dalszy rozwój projektu nie będzie możliwy jest moduł wyszukiwarki internetowej „Booble”, która planowo ma zostać oddana klientowi do testów 22 września 2007 roku.


Wszelkie produkty końcowe zostaną przekazane do formalnego odbioru dnia 21 września 2007 w siedzibie firmy Onet.pl SA, mieszczącej się przy ulicy Starowińskiej 48 w Krakowie.
Do produktów końcowych należą: moduł wyszukiwarki internetowej Booble, dokumentacja projektowa, oraz usługa szkolenia pracowników zatrudnionych w Onet.pl SA.

5. Model procesu projektowego

Projekt realizacji wyszukiwarki internetowej „Booble” będzie przebiegał według zmodyfikowanego modelu kaskadowego.

Prace rozpoczną się od określenia wymagań projektu. Na tym etapie zostaną określone wymagania funkcjonalne oraz niefunkcjonalne docelowego produktu. Gdy zostanie wypracowany odpowiedni dokument, zostanie on przekazany klientowi do wglądu i zaakceptowania. W razie niezgodności/uwag zleceniodawcy, prace nad określeniem wymagań będą trwać do chwili zatwierdzenia.

Po konsultacji z klientem następuje faza projektowania. W efekcie powstaje „Projekt wstępny” oraz pierwszy Prototyp, które będą obrazować główne funkcje Przeglądarki. Zostają one przekazane Klientowi. Projektowanie trwa do chwili zatwierdzenia. Gdy projekt wstępny będzie gotowy zaczną się prace nad projektem szczegółowym, który rozszerza projekt wstępny oraz obrazuje wszystkie funkcje oraz funkcjonalność wyszukiwarki Booble. Ten etap także kończy się konsultacją z klientem, który zatwierdza zarówno projekt szczegółowy jak i prototyp 2.

Gdy Projekt będzie zaakceptowany następuje Implementacja. Gotowy program zostaje dostarczony grupie testujących. Po testach powstaje dokument zawierający wychwycone błędy oraz uwagi. Zostaje on przekazany programistom do naniesienia poprawek. Projekt zostaje zakończony po końcowym zatwierdzeniu klienta.
Wielka ilość konsultacji ze zleceniodawcą ma zapobiec niekontrolowanym zmianom w procesie tworzenia produktu. Taka forma „biurokratyzacji” oraz kamieni milowych jest wręcz wymagana przy zaawansowanych projektach.

Zdecydowaliśmy się na model kaskadowy, ponieważ cele, które zostały przez nas postawione oraz wymagania nie zmieniają wraz z cyklem życia projektu. Wracanie do poprzednich faz (Np. Z fazy testowania do określenia wymagań) nie są przewidziane.


Dla większości dużych projektów model kaskadowy nie jest często wykorzystywany, ponieważ nie jest elastyczny, a cofanie się w fazach jest kosztowne. Pomimo to, w tym przypadku zdecydowaliśmy się na ten model projektowy ponieważ wymagania są zrozumiałe i przejrzyste.
Podczas wytwarzania produktu mogą oczywiście zaistnieć komplikacje i zmiany.

Początkowy budżet projektu może okazać się niewystarczający w przypadku częstych zmian wprowadzanych od strony klienta, tym samym czas potrzebny do uzyskania gotowego oprogramowania zwiększy się. Budżet zawiera w sobie środki na 3 znaczące poprawki (przez taką poprawkę rozumie się odrzucenie przez klienta jakiejś znaczącej fazy, prototypu, projektu, wymagań) a deadline jest ustalony z 2 miesięcznym buforem bezpieczeństwa. Klient jest tego świadom tak samo jak tego,że będzie zmuszony czekać/płacić za niepotrzebne lub nierozsądne zmiany. W przypadku, gdy opóźnienia (powyżej 1,5 miesiąca) wynikają z przyczyn innych niż iteracje zatwierdzania przez klienta, zostaje zwołane zgromadzenie, na którym wspólnie z klientem decyduje się o przyszłych pracach nad projektem. Procedura ta dotyczy także przekroczenia budżetu o 10%.

  1   2   3   4   5


©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna