Plan wynikowy realizacji informatyki w zakresie rozszerzonym w cyklu trzyletnimPobieranie 0,55 Mb.
Strona1/3
Data14.11.2017
Rozmiar0,55 Mb.
  1   2   3


Plan wynikowy do realizacji informatyki
w gimnazjum (cykl dwuletni)

opracowany na podstawie podręcznika

Grażyna Koba, Informatyka dla gimnazjum, MIGRA, Wrocław 2014

Autor: Grażyna Koba

MIGRA 2014

W rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych dokonano przydziału godzin na poszczególne zajęcia edukacyjne. W gimnazjum w trzyletnim okresie nauczania informatykę należy zrealizować w wymiarze co najmniej 65 godzin.

Przedstawiam propozycję planu wynikowego, w którym informatykę można realizować w wymiarze 65 godzin w dwuletnim cyklu nauczania:

I rok nauczania – 33 godziny,

II rok nauczania – 32 godziny.


DRUGI ROK NAUCZANIA
IV ALGORYTMIKA I PROGRAMOWANIE [11 godz.]

Lp.

Temat lekcji

Wiedza i umiejętności

Pomoce dydaktyczne,

ćwiczenia, pytania i zadania z podręcznika, zadania z CD

Uwagi o realizacji,

formy pracy na lekcji

Podstawa programowa

podstawowe

rozszerzające

Uczeń:

Uczeń:

1.

Sposoby przedstawiania algorytmów – lista kroków, schemat blokowy

zna etapy rozwiązywania problemu (zadania);

zna pojęcia algorytm, specyfikacja zadania, lista kroków

określa dane do zadania oraz wyniki i zapisuje prosty algorytm liniowy w postaci listy kroków;

zna zasady budowania prostego schematu blokowego; korzysta z podstawowych blokówpotrafi samodzielnie napisać specyfikację zadania

temat 19. z podręcznika (str. 182-185);

plik bloki.pdf (CD);

ćwiczenia 1-4 (str. 184-185);

zadanie domowe

pytania 1-9 (str. 188);

zadania 1. i 2. (str. 188)


wyjaśnienie podstawowych pojęć;

stosowanie w zadaniach prostych przykładów;

krótkie wprowadzenie, pokaz z użyciem projektora;

praca z podręcznikiem i CD, ćwiczenia5.  Uczeń:

1) wyjaśnia pojęcie algorytmu, podaje odpowiednie przykłady algorytmów rozwiązywania różnych problemów;

2) formułuje ścisły opis prostej sytuacji problemowej, analizuje ją i przedstawia rozwiązanie w postaci algorytmicznej;

2.

Sposoby przedstawiania algorytmów – program komputerowy

omawia sposoby przedstawiania algorytmów;

zna pojęcia: translacja, kompilacja, interpretacja;

wyjaśnia, na czym polega prezentacja algorytmu w postaci programu;


zapisuje prosty algorytm liniowy (np. suma dwóch liczb) w postaci programu komputerowego (np. w językach Logo lub Pascal)

temat 19. z podręcznika (str. 185-188);

plik bloki.pdf (CD);

zadania 3. i 4. (str. 188);

zadanie domowe

pytanie 10. (str. 188);

zadania 5. i 6. (str. 188);

zadanie 1. z CD (folder Dodatkowe/Algorytmika);dla zainteresowanych

zadanie 7. (str. 188);

zadanie 12. z CD (folder Dodatkowe/Algorytmika)


wyjaśnienie podstawowych pojęć;

stosowanie w zadaniach prostych przykładów;

praca z podręcznikiem i CD, ćwiczenia


5.  Uczeń:

1) wyjaśnia pojęcie algorytmu, podaje odpowiednie przykłady algorytmów rozwiązywania różnych problemów;

2) formułuje ścisły opis prostej sytuacji problemowej, analizuje ją i przedstawia rozwiązanie w postaci algorytmicznej;

3.

Techniki algorytmiczne – sytuacje warunkowe

określa sytuacje warunkowe, tj. takie, które wyprowadzają wyniki zależnie od spełnienia narzuconych warunków;

analizuje schemat blokowy algorytmu z rozgałęzieniami;

buduje schemat blokowy algorytmu z warunkiem prostym


buduje schemat blokowy algorytmu, w którym występują złożone sytuacje warunkowe;

podaje przykład zadania z fizyki, w którego rozwiązaniu występuje sytuacja warunkowa, i przedstawia rozwiązanie w postaci schematu blokowegotemat 20. z podręcznika (str.189-191);

plik bloki.pdf (CD);

ćwiczenia 1-4 (str. 189-191);

zadanie domowe

pytania 1. i 2. (str. 193);

zadania 1. i 2. (str. 193);

dla zainteresowanych

zadania 7. i 8. (str. 194)krótkie wprowadzenie;

praca z podręcznikiem i CD, ćwiczenia5.  Uczeń:

1) wyjaśnia pojęcie algorytmu, podaje odpowiednie przykłady algorytmów rozwiązywania różnych problemów;

2) formułuje ścisły opis prostej sytuacji problemowej, analizuje ją i przedstawia rozwiązanie w postaci algorytmicznej;

4.

Techniki algorytmiczne – iteracja

wie, na czym polega iteracja;

analizuje algorytmy, w których występują powtórzenia, i określa, od czego zależy liczba powtórzeń;

buduje schemat blokowy algorytmu iteracyjnego


określa, kiedy może nastąpić zapętlenie w algorytmie iteracyjnym;

buduje schemat blokowy trudniejszego algorytmu iteracyjnego, np. algorytmu Euklidesatemat 20. z podręcznika (str.191-193);

plik bloki.pdf (CD);

ćwiczenia 5. i 6. (str. 191-192);

zadanie 5. (str. 194);zadanie domowe

pytania 3-5 (str. 193);

zadania 3. i 4. (str. 193- 194);

zadania 2-4 z CD (folder Dodatkowe/Algorytmika) – jedno do wyboru;dla zainteresowanych

zadania 6. i 9. (str. 194)zwrócenie uwagi na zrozumienie pojęć: iteracja, pętla, krok iteracji, warunek zakończenia iteracji, zapętlenie;

krótkie wprowadzenie, praca z podręcznikiem i CD, ćwiczenia5.  Uczeń:

1) wyjaśnia pojęcie algorytmu, podaje odpowiednie przykłady algorytmów rozwiązywania różnych problemów;

2) formułuje ścisły opis prostej sytuacji problemowej, analizuje ją i przedstawia rozwiązanie w postaci algorytmicznej;

5.

Programowanie w języku Scratch – powtarzanie poleceń

pisze proste programy w języku Scratch, używając podstawowych poleceń;

zna polecenia umożliwiające realizację iteracji w języku Scratch;

realizuje iterację w języku Scratch


samodzielnie zapoznaje się z dodatkowymi możliwościami programu Scratch, tworząc trudniejsze programy

temat 21. z podręcznika (str. 195-198);

program Scratch;

pliki z płyty CD;

ćwiczenia 1-5 (str. 196-198);zadanie domowe

pytania 1-3 (str. 202);

zadania 1. i 2. (str. 202);

dla zainteresowanych

zadania 9. i 10. (str. 203)wyjaśnienie zasad programowania (w tym działania instrukcji iteracyjnej) na przykładzie języka Scratch;

krótkie wprowadzenie, pokaz z wykorzystaniem projektora;

praca z podręcznikiem i CD, ćwiczenia


5.  Uczeń:

1) wyjaśnia pojęcie algorytmu, podaje odpowiednie przykłady algorytmów rozwiązywania różnych problemów;

2) formułuje ścisły opis prostej sytuacji problemowej, analizuje ją i przedstawia rozwiązanie w postaci algorytmicznej;

5) wykonuje wybrane algorytmy za pomocą komputera.

6.

Programowanie w języku Scratch – zmienne i obliczenia

zna polecenia umożliwiające deklarowanie użycia zmiennych w języku Scratch;

zna polecenie przypisania wartości zmiennej o danej nazwie;

pisze proste programy w języku Scratch, deklarując użycie zmiennych;

pisze polecenia, w których są wykonywane obliczenia z użyciem zmiennychrozumie, czym jest zmienna w programie, m.in. wie, że przypisanie zmiennej o tej samej nazwie innej wartości zastępuje poprzednią wartość;

samodzielnie wykonuje trudniejsze programy wymagające stosowania zmiennychtemat 21. z podręcznika (str. 198-200);

program Scratch;

pliki z płyty CD;

ćwiczenia 6-8 (str. 198-200);zadanie domowe

pytanie 4. (str. 202);

zadania 3. i 4. (str. 202)

zadanie 5. z CD (folder Dodatkowe/Algorytmika);dla zainteresowanych

zadanie 11. (str. 203)wyjaśnienie zasady korzystania ze zmiennych w programie Scratch;

krótkie wprowadzenie, pokaz z wykorzystaniem projektora;

praca z podręcznikiem i CD, ćwiczenia


5.  Uczeń:

1) wyjaśnia pojęcie algorytmu, podaje odpowiednie przykłady algorytmów rozwiązywania różnych problemów;

2) formułuje ścisły opis prostej sytuacji problemowej, analizuje ją i przedstawia rozwiązanie w postaci algorytmicznej;

5) wykonuje wybrane algorytmy za pomocą komputera.

7.

Programowanie w języku Scratch – sytuacje warunkowe

zna polecenia umożliwiające realizację sytuacji warunkowych w języku Scratch;

stosuje instrukcję warunkową w programach w języku Scratchsamodzielnie wykonuje trudniejsze programy wymagające stosowania instrukcji warunkowych

temat 21. z podręcznika (str. 200-202);

program Scratch;

pliki z płyty CD;

ćwiczenia 9-12 (str. 200-202);zadanie domowe

pytanie 5. (str. 202);

zadanie 7. (str. 203);

zadania 6. i 7. z CD (folder Dodatkowe/Algorytmika);dla zainteresowanych

zadanie 12. (str. 203)wyjaśnienie działania instrukcji warunkowej na przykładzie języka Scratch;

krótkie wprowadzenie, pokaz z wykorzystaniem projektora;

praca z podręcznikiem i CD, ćwiczenia


5.  Uczeń:

1) wyjaśnia pojęcie algorytmu, podaje odpowiednie przykłady algorytmów rozwiązywania różnych problemów;

2) formułuje ścisły opis prostej sytuacji problemowej, analizuje ją i przedstawia rozwiązanie w postaci algorytmicznej;

5) wykonuje wybrane algorytmy za pomocą komputera.

8.

Programowanie w języku Scratch – zadania

samodzielnie lub z pomocą nauczyciela rozwiązuje prostsze zadania dotyczące programowania w języku Scratch;

tworzy programy, stosując instrukcje: iteracyjną, warunkowe, zmiennesamodzielnie rozwiązuje zadania dla zainteresowanych dotyczące programowania w języku Scratch;

tworzy trudniejsze programy, wymagające stosowania instrukcji: iteracyjnej, warunkowych, zmiennych;

zna dodatkowe możliwości programu Scratch, takie jak zmiana postaci duszka i układanie dla każdej z postaci innych poleceń


temat 21. z podręcznika (str. 202-203);

program Scratch;

pliki z płyty CD;

zadania 5, 6. i 8. (str. 202-203)zadanie domowe

zadania 8-10 z CD (folder Dodatkowe/Algorytmika)dla zainteresowanych

zadania 13-14 (str. 203);

zadanie 11. z CD (folder Dodatkowe/Algorytmika)


praca z podręcznikiem i CD, zadania

5.  Uczeń:

1) wyjaśnia pojęcie algorytmu, podaje odpowiednie przykłady algorytmów rozwiązywania różnych problemów;

2) formułuje ścisły opis prostej sytuacji problemowej, analizuje ją i przedstawia rozwiązanie w postaci algorytmicznej;

5) wykonuje wybrane algorytmy za pomocą komputera.

9.

Wybrane algorytmy – znajdowanie wybranego elementu w zbiorze uporządkowanym i nieuporządkowanym

opisuje algorytm znajdowania wybranego elementu w zbiorze nieuporządkowanym i uporządkowanym na konkretnych przykładach;

stosuje algorytm znajdowania największej liczby spośród n liczb do znajdowania najwyższego ucznia w klasie;

stosuje algorytm poszukiwania przez połowienie, np. w grze w zgadywanie liczby


potrafi podać inne od omówionych w podręczniku przykłady zastosowania algorytmów znajdowania wybranego elementu w zbiorze nieuporządkowanym i uporządkowanym;

tworzy schematy blokowe wybranych algorytmów, np. znajdowania wybranego elementu w zbiorze nieuporządkowanymtemat 22. z podręcznika (str. 204-207);

pomoce dydaktyczne przygotowane przez uczniów do praktycznego pokazania algorytmu, np. znajdowania największej z n liczb;

ćwiczenia 1-4 (str. 204-207);

zadanie domowe

pytania 1. i 2. (str. 210);

zadania 1. i 2. (str. 210);

dla zainteresowanych

zadanie 4. (str. 210)rozwijanie myślenia algorytmicznego na przykładzie wybranych algorytmów;

krótkie wprowadzenie, praca z podręcznikiem i CD, ćwiczenia5.  Uczeń:

1) wyjaśnia pojęcie algorytmu, podaje odpowiednie przykłady algorytmów rozwiązywania różnych problemów;

2) formułuje ścisły opis prostej sytuacji problemowej, analizuje ją i przedstawia rozwiązanie w postaci algorytmicznej;

4) opisuje sposób znajdowania wybranego elementu w zbiorze nieuporządkowanym i uporządkowanym [...];

10.

Wybrane algorytmy – porządkowanie zbioru elementów

omawia algorytm sortowania przez wybór – analizuje gotową listę kroków tego algorytmu;

opisuje algorytm sortowania bąbelkowego, korzystając z rysunku w podręczniku;

stosuje praktycznie algorytm sortowania przez wybór i sortowania bąbelkowego


potrafi podać inne od omówionych w podręczniku przykłady zastosowania algorytmów porządkowania elementów zbioru;

tworzy listę kroków wybranego algorytmu, np. poszukiwania przez połowienietemat 22. z podręcznika (str. 207-210);

pomoce dydaktyczne przygotowane przez uczniów do praktycznego pokazania algorytmów sortowania przez wybór i bąbelkowego;

ćwiczenia 5-7 (str. 208-209);

zadanie domowe

pytania 3-7 (str. 210);

zadanie 3. (str. 210);

dla zainteresowanych

zadanie 5. (str. 210)rozwijanie myślenia algorytmicznego na przykładzie wybranych algorytmów;

krótkie wprowadzenie, praca z podręcznikiem i CD, ćwiczenia5.  Uczeń:

1) wyjaśnia pojęcie algorytmu, podaje odpowiednie przykłady algorytmów rozwiązywania różnych problemów;

2) formułuje ścisły opis prostej sytuacji problemowej, analizuje ją i przedstawia rozwiązanie w postaci algorytmicznej;

4)  [...] opisuje algorytm porządkowania zbioru elementów;;

11.

Sprawdziantematy 19-22 z podręcznika;

płyta CDV OBLICZENIA W ARKUSZU KALKULACYJNYM [12 godz.]

Lp.

Temat lekcji

Wiedza i umiejętności

Pomoce dydaktyczne,

ćwiczenia, pytania i zadania z podręcznika, zadania z CD

Uwagi o realizacji,

formy pracy na lekcji

Podstawa programowa

podstawowe

rozszerzające

Uczeń:

Uczeń:

12.

Komórka, adres, formuła

zna zastosowania arkusza kalkulacyjnego i budowę dokumentu arkusza;

wprowadza do komórek dane liczbowe i teksty, poprawia i usuwa dane;

tworzy proste formuły, w których używa adresów komórek;

stosuje w zadaniach zasadę adresowania względnego;

zna podstawową własność arkusza kalkulacyjnego;

zapisuje dokument arkusza kalkulacyjnego w pliku;

kopiuje formuły, korzystając z poznanych metod kopiowania, np. mechanizmu Schowka


podaje przykłady zastosowania arkusza kalkulacyjnego;

wyjaśnia na różnych przykładach zasadę adresowania względnego;

tworzy formuły wykonujące trudniejsze obliczenia


temat 23. z podręcznika (str. 212-216);

pliki z płyty CD;

ćwiczenia 1-4 (str. 214-216);

zadanie domowe

pytania 1-5 (str.217);

zadanie 1. (str. 217)


uporządkowanie i usystematyzowanie wiedzy wyniesionej ze szkoły podstawowej;

krótkie wprowadzenie (przypomnienie pojęć podstawowych);

zwrócenie uwagi na zrozumienie zasady adresowania względnego;

pokaz z wykorzystaniem projektora;

praca z podręcznikiem, ćwiczenia


4.  Uczeń:

3) wykorzystuje arkusz kalkulacyjny do rozwiązywania zadań rachunkowych z programu nauczania gimnazjum (na przykład z matematyki lub fizyki) i z codziennego życia (na przykład planowanie wydatków), posługuje się przy tym adresami [...] względnymi [...];


13.

Komórka, adres, formuła – zadania

z pomocą nauczyciela realizuje w arkuszu kalkulacyjnym przykładowe obliczenia, np. z fizyki lub matematyki –z wykorzystaniem adresowania względnego

opracowuje i realizuje w arkuszu przykładowe obliczenia, np. z fizyki lub matematyki –z wykorzystaniem adresowania względnego

temat 23. z podręcznika (str. 217);

pliki z płyty CD;

zadania 4-6 (str. 217);

zadanie domowe

zadania 2. i 3. (str. 217);

zadanie 1. z CD (folder Dodatkowe/Arkusz kalkulacyjny);

dla zainteresowanych

zadanie 7. (str. 217)samodzielna praca z podręcznikiem,

pokaz z wykorzystaniem projektora, ćwiczenia4.  Uczeń:

3) wykorzystuje arkusz kalkulacyjny do rozwiązywania zadań rachunkowych z programu nauczania gimnazjum (na przykład z matematyki lub fizyki) i z codziennego życia (na przykład planowanie wydatków), posługuje się przy tym adresami [...] względnymi [...];


14.

Projektowanie tabeli i stosowanie funkcji arkusza kalkulacyjnego – funkcje SUMA, ŚREDNIA, JEŻELI

prawidłowo projektuje tabelę arkusza kalkulacyjnego (m.in. wprowadza opisy do tabeli);

stosuje proste funkcje arkusza (SUMA, ŚREDNIA, JEŻELI)zna działanie i zastosowanie innych od omówionych w podręczniku funkcji dostępnych w arkuszu kalkulacyjnym

temat 24. z podręcznika (str. 218-223);

pliki z płyty CD;

ćwiczenia 1, 2, 5, 7. i 8. (str. 218-223);

zadanie domowe

ćwiczenia 3, 4. i 6. (str. 219-222);

pytania 1-3 (str. 226);

zadanie 1. (str. 226);

zadanie 2. z CD (folder Dodatkowe/Arkusz kalkulacyjny);

dla zainteresowanych

zadanie 9. (str. 227)zwrócenie uwagi na prawidłowe projektowanie tabeli oraz na stosowanie funkcji arkusza kalkulacyjnego;

krótkie wprowadzenie, pokaz z wykorzystaniem projektora;

praca z podręcznikiem i CD, ćwiczenia


4.  Uczeń:

3) wykorzystuje arkusz kalkulacyjny do rozwiązywania zadań rachunkowych z programu nauczania gimnazjum (na przykład z matematyki lub fizyki) i z codziennego życia (na przykład planowanie wydatków), posługuje się przy tym adresami [...] względnymi [...];


15.

Projektowanie tabeli i stosowanie funkcji arkusza kalkulacyjnego – modyfikowanie tabeli i formatowanie komórek

modyfikuje tabele w arkuszu kalkulacyjnym w celu usprawnienia obliczeń, m.in.: wstawia i usuwa wiersze (kolumny), zmienia szerokość kolumn i wysokość wierszy tabeli;

formatuje komórki arkusza; ustala format danych, dostosowując go do wprowadzanych informacjizna i stosuje różne typy danych: tekstowe, liczbowe, walutowe, procentowe, daty; potrafi podać przykłady ich zastosowania;

stosuje zaawansowane sposoby formatowania komórek, np. wyrównywanie w pionietemat 24. z podręcznika (str. 223-226);

pliki z płyty CD;

ćwiczenia 9-13 (str. 224-226);

zadanie domowe

pytania 4. i 5. (str. 226);

zadania 2-8 (str. 226-227) – trzy do wyboru;

zadanie 3. z CD (folder Dodatkowe/Arkusz kalkulacyjny);dla zainteresowanych

zadania 10. i 11. (str. 227)zwrócenie uwagi na prawidłowe projektowanie tabeli oraz na stosowanie funkcji arkusza kalkulacyjnego;

krótkie wprowadzenie, pokaz z wykorzystaniem projektora;

praca z podręcznikiem i CD, ćwiczenia


1.  Uczeń:

6) korzysta z pomocy komputerowej oraz z dokumentacji urządzeń komputerowych i oprogramowania.

4.  Uczeń:

3) wykorzystuje arkusz kalkulacyjny do rozwiązywania zadań rachunkowych z programu nauczania gimnazjum (na przykład z matematyki lub fizyki) i z codziennego życia (na przykład planowanie wydatków), posługuje się przy tym adresami [...] względnymi [...];


16.

Arkusz kalkulacyjny, czyli kalkulacje

wykonuje prostą kalkulację wydatków, projektując tabelę i tworząc formuły z wykorzystaniem adresowania bezwzględnego;

potrafi zmienić szerokość kolumn i wysokość wierszy;

rozumie zasadę wprowadzania do komórek długiego tekstu i dużych liczb


potrafi samodzielnie zastosować adres bezwzględny, gdy jest to konieczne w danej formule;

zna wykładniczy sposób zapisu liczb i ich odwzorowania w arkuszutemat 25. z podręcznika (str. 228-233);

pliki z płyty CD;

ćwiczenia 1-8 (str. 228-233);

zadanie domowe

pytania 1-6 (str. 233);

zadania 1-3 (str. 233);

zadania 4-7 z CD (folder Dodatkowe/Arkusz kalkulacyjny) – dwa do wyboru;dla zainteresowanych

zadanie 4. (str. 233)wskazanie na konkretnym przykładzie konieczności użycia adresu bezwzględnego;

krótkie wprowadzenie, pokaz z wykorzystaniem projektora;

praca z podręcznikiem i CD, ćwiczenia


1.  Uczeń:

6) korzysta z pomocy komputerowej oraz z dokumentacji urządzeń komputerowych i oprogramowania.

4.  Uczeń:

3) wykorzystuje arkusz kalkulacyjny do rozwiązywania zadań rachunkowych z programu nauczania gimnazjum (na przykład z matematyki lub fizyki) i z codziennego życia (na przykład planowanie wydatków), posługuje się przy tym adresami bezwzględnymi, względnymi [...];

17.

Więcej o pracy w arkuszu kalkulacyjnym

potrafi zastosować w formule adresowanie mieszane;

odróżnia linie siatki od obramowania;

drukuje tabelę przygotowaną w arkuszu kalkulacyjnym


rozróżnia różne zasady adresowania, rozumie ich działanie oraz potrafi je odpowiednio zastosować w obliczeniach;

samodzielnie projektuje tabelę z zachowaniem poznanych zasad wykonywania obliczeń w arkuszu kalkulacyjnymtemat 26. z podręcznika (str. 234-238);

pliki z płyty CD;

ćwiczenia 1-5 (str. 234-237);

zadanie domowe

pytania 1-4 (str. 238);

zadania 1-3 (str. 238);

dla zainteresowanych

zadanie 8. z CD (folder Dodatkowe/Arkusz kalkulacyjny)krótkie wprowadzenie, pokaz z wykorzystaniem projektora;

praca z podręcznikiem i CD, ćwiczenia1.  Uczeń:

6) korzysta z pomocy komputerowej oraz z dokumentacji urządzeń komputerowych i oprogramowania.

4.  Uczeń:

3) wykorzystuje arkusz kalkulacyjny do rozwiązywania zadań rachunkowych z programu nauczania gimnazjum (na przykład z matematyki lub fizyki) i z codziennego życia (na przykład planowanie wydatków), posługuje się przy tym adresami bezwzględnymi, względnymi i mieszanymi;

18.

Przedstawianie danych w postaci wykresu

zna ogólne zasady przygotowania wykresu w arkuszu kalkulacyjnym;

przygotowuje wykres dla jednej (lub dwóch) serii danych;

dodaje do wykresu tytuł, legendę, etykiety danych;

zna zasady doboru typu wykresu do danych i wynikówpodaje przykłady różnych typów wykresów;

potrafi właściwie dobrać odpowiedni typ wykresu do danych i wyników;

zna i stosuje zasady konstrukcji wykresu ilustrującego kilka serii danych


temat 27. z podręcznika (str. 239-245);

pliki z płyty CD;

ćwiczenia 1-4 i 6. (str. 240-243);

zadanie domowe

ćwiczenia 5. i 7. (str. 242-243);

pytania 1-8 (str. 244-245);

zadania 1-5 (str. 245);dla zainteresowanych

zadanie 6. (str. 245);

zadania 9. i 10. z CD (folder Dodatkowe/Arkusz kalkulacyjny)


zwrócenie szczególnej uwagi na dobieranie właściwych typów wykresów do danych i wyników;

krótkie wprowadzenie, pokaz z wykorzystaniem projektora;

praca z podręcznikiem i CD, ćwiczenia


1.  Uczeń:

6) korzysta z pomocy komputerowej oraz z dokumentacji urządzeń komputerowych i oprogramowania.

4.  Uczeń:

3) wykorzystuje arkusz kalkulacyjny do rozwiązywania zadań rachunkowych z programu nauczania gimnazjum (na przykład z matematyki lub fizyki) i z codziennego życia (na przykład planowanie wydatków), posługuje się przy tym adresami bezwzględnymi, względnymi i mieszanymi;

4) stosuje arkusz kalkulacyjny do gromadzenia danych i przedstawiania ich w postaci graficznej, z wykorzystaniem odpowiednich typów wykresów;

19.

Wstawianie tabel i wykresów arkusza kalkulacyjnego do dokumentów tekstowych

wstawia tabelę arkusza kalkulacyjnego do dokumentu tekstowego jako obiekt osadzony i jako obiekt połączony;

wstawia tabelę arkusza kalkulacyjnego do dokumentu tekstowego, dobierając metodę wstawianiawyjaśnia różnicę między tabelą osadzoną a połączoną;

stosuje różne mechanizmy połączenia i osadzania obiektów w arkuszu kalkulacyjnym;

świadomie dobiera wybraną metodę wstawiania tabeli i wykresu do tekstu


temat 28. z podręcznika (str. 246-254);

pliki z płyty CD;

ćwiczenia 1-7 (str. 248-253);

zadanie domowe

ćwiczenia 8. i 9. (str. 254);

pytania 1-5 (str. 256);

zadanie 2. (str. 256);dla zainteresowanych

zadanie 9. (str. 257);

zadanie 11. z CD (folder Dodatkowe/Arkusz kalkulacyjny)


nawiązanie do mechanizmów wstawiania obrazów omówionych w temacie 9.;

krótkie wprowadzenie, pokaz z wykorzystaniem projektora;

praca z podręcznikiem i CD, ćwiczenia


1.  Uczeń:

6) korzysta z pomocy komputerowej oraz z dokumentacji urządzeń komputerowych i oprogramowania.

4.  Uczeń:

3) wykorzystuje arkusz kalkulacyjny do rozwiązywania zadań rachunkowych z programu nauczania gimnazjum (na przykład z matematyki lub fizyki) i z codziennego życia (na przykład planowanie wydatków), posługuje się przy tym adresami bezwzględnymi, względnymi i mieszanymi;

4) stosuje arkusz kalkulacyjny do gromadzenia danych i przedstawiania ich w postaci graficznej, z wykorzystaniem odpowiednich typów wykresów;

20.

Projekt grupowy

współpracuje w grupie, wykonując samodzielnie zadania szczegółowe;

opisuje zasady pracy grupowej przy tworzeniu dokumentów złożonych i ilustrowanych wykresami;

stosuje arkusz kalkulacyjny do różnych obliczeń, dostosowując odpowiednio rodzaj adresowania;

wstawia tabelę arkusza kalkulacyjnego do dokumentu tekstowego z plikupotrafi pełnić funkcję koordynatora grupy;

opisuje zasady pracy grupowej przy tworzeniu dokumentów złożonych i ilustrowanych wykresamitemat 28. z podręcznika (str. 255-257);

zadanie projektowe (str. 255);zadanie domowe

zadania 1, 3-8 (str. 256-257) – trzy do wyboru;dla zainteresowanych

zadanie 10. (str. 257)omówienie sposobu wykonania projektu oraz umożliwienie uczniom zaprezentowania pracy na forum klasy;

praca grupowa;

praca z podręcznikiem i CD, zadania


1.  Uczeń:

6) korzysta z pomocy komputerowej oraz z dokumentacji urządzeń komputerowych i oprogramowania.

2.  Uczeń:

3) pobiera informacje i dokumenty z różnych źródeł, w tym internetowych, ocenia pod względem treści i formy ich przydatność do wykorzystania w realizowanych zadaniach i projektach;

4.  Uczeń:

3) wykorzystuje arkusz kalkulacyjny do rozwiązywania zadań rachunkowych z programu nauczania gimnazjum (na przykład z matematyki lub fizyki) i z codziennego życia (na przykład planowanie wydatków), posługuje się przy tym adresami bezwzględnymi, względnymi i mieszanymi;

4) stosuje arkusz kalkulacyjny do gromadzenia danych i przedstawiania ich w postaci graficznej, z wykorzystaniem odpowiednich typów wykresów;


21.

Zastosowanie arkusza kalkulacyjnego –algorytmika i matematyka

realizuje algorytm liniowy, z warunkami i iteracyjny w arkuszu kalkulacyjnym;

wykonuje w arkuszu kalkulacyjnym proste obliczenia z matematyki, np. tworzy tabelę do obliczania wartości funkcji liniowej i tworzy odpowiedni wykres;

tworzy, zależnie od danych, różne typy wykresów: XY (punktowy), liniowy i kołowy


potrafi samodzielnie opracować tabelę realizującą obliczenia z matematyki;

ilustruje dane i wyniki odpowiednio dobranymi wykresamitemat 29. z podręcznika (str. 258-261);

pliki z płyty CD;

ćwiczenia 1-5 (str. 258-260);

zadanie domowe

ćwiczenia 6-9 (str. 260-261);

pytania 1. i 2. (str. 265);

zadania 1-5 (str. 265) – dwa do wyboru;dla zainteresowanych

zadanie 12. (str. 266);

zadanie 12. z CD (folder Dodatkowe/Arkusz kalkulacyjny)


krótkie wprowadzenie, pokaz z wykorzystaniem projektora;

praca z podręcznikiem i CD, ćwiczenia1.  Uczeń:

6) korzysta z pomocy komputerowej oraz z dokumentacji urządzeń komputerowych i oprogramowania.

4.  Uczeń:

3) wykorzystuje arkusz kalkulacyjny do rozwiązywania zadań rachunkowych z programu nauczania gimnazjum (na przykład z matematyki lub fizyki) i z codziennego życia (na przykład planowanie wydatków), posługuje się przy tym adresami bezwzględnymi, względnymi i mieszanymi;

4) stosuje arkusz kalkulacyjny do gromadzenia danych i przedstawiania ich w postaci graficznej, z wykorzystaniem odpowiednich typów wykresów;

5.  Uczeń:

1) wyjaśnia pojęcie algorytmu, podaje odpowiednie przykłady algorytmów rozwiązywania różnych problemów;

5) wykonuje wybrane algorytmy za pomocą komputera.

6.  Uczeń:

    1. 1) wykorzystuje programy komputerowe, w tym edukacyjne, wspomagające i wzbogacające naukę różnych przedmiotów;

    2. 2) wykorzystuje programy komputerowe, np. arkusz kalkulacyjny, do analizy wyników eksperymentów, programy specjalnego przeznaczenia, programy edukacyjne;

22.

Zastosowanie arkusza kalkulacyjnego – fizyka, geografia, modelowanie i symulacja

wykonuje w arkuszu kalkulacyjnym proste obliczenia z dziedziny fizyki, geografii, np. tworzy tabelę do obliczania wartości drogi s przebytej w ruchu jednostajnym w czasie t z prędkością v i tworzy odpowiedni wykres;

tworzy, zależnie od danych, różne typy wykresów: XY (punktowy), liniowy i kołowy;

wyjaśnia, na czym polega modelowanie rzeczywistości;

korzystając z gotowego przykładu, np. modelu rzutu kostką sześcienną do gry, omawia, na czym polega modelowanie;

korzystając z arkusza kalkulacyjnego, wykonuje prosty model, np. rzutu monetą


potrafi samodzielnie opracować tabelę realizującą obliczenia z zakresu fizyki czy geografii; ilustruje dane i wyniki odpowiednio dobranymi wykresami

wykonuje trudniejszy model, korzystając z arkusza kalkulacyjnego, języka programowania lub odpowiedniego programu edukacyjnego;

obserwuje zachowanie modelu i wyciąga odpowiednie wnioski;

korzystając z dodatkowych źródeł, np. Internetu, wyszukuje informacje na temat modelowaniatemat 29. z podręcznika (str. 261-265);

pliki z płyty CD;

ćwiczenia 10, 11. i 13. (str. 262-264);

zadanie domowe

ćwiczenie 12. (str. 263);

pytania 3. i 4. (str. 265);

zadania 6-11 (str. 265-266) – trzy do wyboru;dla zainteresowanych

zadania 13-15 (str. 266) – dwa do wyboruwyjaśnienie zasad modelowania na przykładzie rzutu kostką sześcienną do gry;

krótkie wprowadzenie, pokaz z wykorzystaniem projektora;

praca z podręcznikiem, ćwiczenia


6.  Uczeń:

    1. 1) wykorzystuje programy komputerowe, w tym edukacyjne, wspomagające i wzbogacające naukę różnych przedmiotów;

    2. 2) wykorzystuje programy komputerowe, np. arkusz kalkulacyjny, do analizy wyników eksperymentów, programy specjalnego przeznaczenia, programy edukacyjne;

    3. 3) posługuje się programami komputerowymi, służącymi do tworzenia modeli zjawisk i ich symulacji, takich jak zjawiska: fizyczne, chemiczne, biologiczne, korzysta z internetowych map;

23.

Sprawdzian

tematy 23-29 z podręcznika; płyta CD;

ćwiczenia, pytania i zadania z podręcznika i z CD

VI BAZY DANYCH [9 godz.]

Lp.

Temat lekcji

Wiedza i umiejętności

Pomoce dydaktyczne,

ćwiczenia, pytania i zadania z podręcznika, zadania z CD

Uwagi o realizacji,

formy pracy na lekcji

Podstawa programowa

podstawowe

rozszerzające

Uczeń:

Uczeń:

24.

Podstawowe operacje wykonywane na bazie danych

wyjaśnia, czym jest baza danych i na czym polega przetwarzanie danych w bazie danych;

wymienia obiekty, jakie może zawierać plik bazy danych;

na przykładzie gotowego pliku bazy danych potrafi omówić jej strukturę – określić, jakie informacje są w niej pamiętane i wyjaśnić pojęcia: tabela, rekord, pole, klucz;

zna zastosowanie formularzy;

wykonuje podstawowe operacje w przykładowej bazie danych (porządkuje rekordy, modyfikuje dane)


podaje przykłady zbiorów informacji, które mogą być gromadzone w bazach danych;

samodzielnie odnajduje opcje programu potrzebne do rozwiązania zadaniatemat 30. z podręcznika (str. 268-275);

pliki z płyty CD;

ćwiczenia 1-6 (str. 269-274);

zadanie domowe

ćwiczenia 7. i 8. (str. 274);

pytania 1-11 (str. 275);

zadania 1. i 2. (str. 275)wyjaśnienie podstawowych pojęć na przykładzie przygotowanej wcześniej bazy danych;

krótkie wprowadzenie, pokaz z wykorzystaniem projektora;

praca z podręcznikiem i CD, ćwiczenia


4.  Uczeń:

5) tworzy prostą bazę danych w postaci jednej tabeli i wykonuje na niej podstawowe operacje bazodanowe;

1.  Uczeń:

6) korzysta z pomocy komputerowej oraz z dokumentacji urządzeń komputerowych i oprogramowania.

25.

Podstawowe operacje wykonywane na bazie danych – zadania

wykonuje podstawowe operacje bazodanowe: przegląda dane, porządkuje dane, wprowadza nowe dane, usuwa niepotrzebne dane, aktualizuje dane

samodzielnie wykonuje podstawowe operacje bazodanowe: przegląda dane, porządkuje dane, wprowadza nowe dane, usuwa niepotrzebne dane, aktualizuje dane

temat 30. z podręcznika (str. 275-276);

pliki z płyty CD;

zadania 3-8 (str. 275-276);

zadanie domowe

zadania 9-11 (str. 276);dla zainteresowanych

zadania 1. i 2. z CD (folder Dodatkowe/Bazy)samodzielna praca z podręcznikiem;

krótkie wprowadzenie, pokaz z wykorzystaniem projektora;

praca z podręcznikiem i CD, zadania


4.  Uczeń:

5) tworzy prostą bazę danych w postaci jednej tabeli i wykonuje na niej podstawowe operacje bazodanowe;

1.  Uczeń:

6) korzysta z pomocy komputerowej oraz z dokumentacji urządzeń komputerowych i oprogramowania.

26.

Wyszukiwanie danych w bazie danych i ich przedstawianie – kwerendy

tworzy kwerendy w Widoku projektu;

w zapytaniach stosuje proste kryterium wyboru (dotyczące jednego pola lub dwóch pól)wyszukuje informacje w bazach danych, dobierając dowolne, złożone kryterium;

rozumie różnicę między wynikiem wyszukiwania dowolnego ciągu znaków z wykorzystaniem opcji Znajdź i z użyciem zapytaniatemat 31. z podręcznika (str. 277-280);

pliki z płyty CD;

ćwiczenia 1-6 (str. 278-280);

zadanie domowe

pytania 1. i 2. (str. 283);

zadania 1-3 (str. 284);

dla zainteresowanych

zadania 3-5 z CD (folder Dodatkowe/Bazy)krótkie wprowadzenie, pokaz z wykorzystaniem projektora;

praca z podręcznikiem i CD, ćwiczenia4.  Uczeń:

5) tworzy prostą bazę danych w postaci jednej tabeli i wykonuje na niej podstawowe operacje bazodanowe;

2.  Uczeń:

2) posługując się odpowiednimi systemami wyszukiwania, znajduje informacje w [...] bazach danych;

27.

Wyszukiwanie danych w bazie danych i ich przedstawianie – raporty

przygotowuje raporty na podstawie tabeli lub kwerendy;

drukuje raportyprojektuje samodzielnie raport i potrafi skorzystać z tego samego raportu do wydrukowania danych na podstawie różnych zapytań

temat 31. z podręcznika (str. 281-283);

pliki z płyty CD;

ćwiczenia 7-11 (str. 281-283);

zadanie domowe

pytania 3-7 (str. 283-284);

ćwiczenie 12. (str. 283);

zadania 4-11 (str. 284) – trzy do wyboru;dla zainteresowanych

zadania 6. i 7. z CD (folder Dodatkowe/Bazy)krótkie wprowadzenie, pokaz z wykorzystaniem projektora;

praca z podręcznikiem i CD, ćwiczenia4.  Uczeń:

5) tworzy prostą bazę danych w postaci jednej tabeli i wykonuje na niej podstawowe operacje bazodanowe;

2.  Uczeń:

2) posługując się odpowiednimi systemami wyszukiwania, znajduje informacje w [...] bazach danych;

28.

Tworzenie bazy danych – tworzenie tabeli

zna zasady przygotowania prostej bazy danych;

tworzy prostą bazę danych składającą się z jednej tabeli (zgodnie z poleceniami w ćwiczeniu)potrafi samodzielnie zaprojektować poprawną strukturę bazy danych na wybrany przez siebie temat, w tym ustalić pola w tabeli

temat 32. z podręcznika (str. 285-288);

pliki z płyty CD;

ćwiczenia 1-6 (str. 287-288);

zadanie domowe

pytania 1-6 (str. 291);

zadania 1a do 1d, 6. i 7. (str. 292) – jedno do wyboru (utworzenie tabeli)


połączenie lekcji historii z informatyką dzięki tworzeniu bazy wydarzeń historycznych;

praca z podręcznikiem i CD, pokaz z wykorzystaniem projektora;

ćwiczenia; zalecana praca grupowa


4.  Uczeń:

5) tworzy prostą bazę danych w postaci jednej tabeli i wykonuje na niej podstawowe operacje bazodanowe;

2.  Uczeń:

2) posługując się odpowiednimi systemami wyszukiwania, znajduje informacje w [...] bazach danych;

29.

Tworzenie bazy danych – tworzenie formularza i wprowadzanie danych

projektuje formularz, wprowadza dane;

wyszukuje informacje w encyklopedii internetowejpotrafi samodzielnie zaprojektować poprawną strukturę bazy danych na wybrany przez siebie temat, w tym zaprojektować formularz

temat 32. z podręcznika (str. 288-290);

pliki z płyty CD;

ćwiczenia 7, 8, 10. i 11. (str. 289-290);

zadanie domowe

ćwiczenie 9. (str. 290);

pytanie 7. (str. 291);

zadanie 2. (str. 292);

zadania 1a do 1d, 6. i 7. (str. 292) – jedno do wyboru (utworzenie formularza);

dla zainteresowanych

zadania 11. i 13. z CD (folder Dodatkowe/Bazy)praca z podręcznikiem i CD, pokaz z wykorzystaniem projektora;

ćwiczenia; zalecana praca grupowa4.  Uczeń:

5) tworzy prostą bazę danych w postaci jednej tabeli i wykonuje na niej podstawowe operacje bazodanowe;

2.  Uczeń:

2) posługując się odpowiednimi systemami wyszukiwania, znajduje informacje w [...] bazach danych;

30.

Tworzenie bazy danych – przygotowanie kwerend i raportów

tworzy zapytania i raporty


potrafi samodzielnie zaprojektować poprawną strukturę bazy danych na wybrany przez siebie temat, w tym zaplanować odpowiednie zapytania i raporty oraz je utworzyć

temat 32. z podręcznika (str. 291);

pliki z płyty CD;

ćwiczenia 12. i 13. (str. 291);

zadanie domowe

zadania 1a do 1d, 6. i 7. (str. 292) – jedno do wyboru (utworzenie kwerend i raportów);

zadania 3-5 (str. 292);

dla zainteresowanych

zadania 6. lub 7.


(str. 292);

zadania 8-10 z CD (folder Dodatkowe/Bazy) – dwa do wyborupraca z podręcznikiem i CD, pokaz z wykorzystaniem projektora;

ćwiczenia; zalecana praca grupowa4.  Uczeń:

5) tworzy prostą bazę danych w postaci jednej tabeli i wykonuje na niej podstawowe operacje bazodanowe;

2.  Uczeń:

2) posługując się odpowiednimi systemami wyszukiwania, znajduje informacje w [...] bazach danych;

31.

Projektowanie systemów informatycznych

zna ogólne zasady projektowania systemów informatycznych;

zna zasady pracy grupowej i współpracuje w grupie, wykonując samodzielnie zadania szczegółowepodaje przykłady systemów informatycznych z otoczenia i wyjaśnia ich zastosowania;

potrafi pełnić funkcję koordynatora grupytemat 33. z podręcznika (str. 293-295);

zadania 1-6 (str. 294-295);zadanie domowe

zadania projektowe 1-5 (str. 295) – jedno do wyboru;dla zainteresowanych

zadanie 16. z CD (folder Dodatkowe/Bazy) – jedno zadanie projektowe do wyboruomówienie sposobu opracowania systemu informatycznego, a następnie umożliwienie uczniom zaprezentowania jego wykonania na forum klasy

3.  Uczeń:

3) komunikuje się za pomocą technologii informacyjno-komunikacyjnych z członkami grupy współpracującej nad projektem;

4) stosuje zasady netykiety w komunikacji w sieci.

32.

Sprawdziantematy 30-33 z podręcznika;

ćwiczenia, pytania i zadania z podręcznika i z CD

Plan wynikowy do realizacji informatyki
w gimnazjum (cykl dwuletni, I rok nauczania)

opracowany na podstawie podręcznika

Grażyna Koba, Informatyka dla gimnazjum, MIGRA, Wrocław 2014

Autor: Grażyna Koba

MIGRA 2014

W rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych dokonano przydziału godzin na poszczególne zajęcia edukacyjne. W gimnazjum w trzyletnim okresie nauczania informatykę należy zrealizować w wymiarze co najmniej 65 godzin.

Przedstawiam propozycję planu wynikowego, w którym informatykę można realizować w wymiarze 65 godzin w dwuletnim cyklu nauczania:

I rok nauczania – 33 godziny,

II rok nauczania – 32 godziny.

  1   2   3


©operacji.org 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna