Plan wynikowy Oto ja klasa 2 Plan wynikowyPobieranie 2.04 Mb.
Strona1/21
Data07.03.2018
Rozmiar2.04 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   21Plan wynikowy Oto ja

klasa 2


Plan wynikowy Oto ja

klasa 2 semestr I
Wartość: Bezpieczeństwo i odpowiedzialność

Projekt 1

rodzaj edukacji

Nr godziny

zapis w dzienniku

Wymagania edukacyjne

PODSTAWOWE

Uczeń:

Wymagania edukacyjne

PONADPODSTAWOWE

Uczeń :

wymagania szczegółowe podstawy programowej

polonistyczno- społeczna

 1. Znowu razem - drugoklasiści. Powakacyjna rozgrzewka w czytaniu i pisaniu.

 • prawidłowo czyta wyrazy i krótkie teksty,

 • wypowiada się na podany temat,

 • bierze udział z zabawach integracyjnych,

 • słucha wypowiedzi rówieśników,

 • rozumie czytany tekst,

 • wie, że imiona rozpoczyna się pisać wielka literą,

 • buduje zdania z rozsypanki wyrazowej,

 • kształtnie pisze,

 • potrafi wskazać wśród liter samogłoski i spółgłoski,

 • rozumie pojęcia głoska, litera, wyraz, zdanie,

 • korzysta z różnych źródeł informacji - plan, rozkład jazdy,

 • recytuje z pamięci wiersz,

 • wie na czym polega praca kolejarza,

 • nadaje tytuły ilustracjom,

 • opowiada kolejne wydarzenia na podstawie ilustracji, buduje pytania i odpowiedzi;

 • opowiada historyjkę na podstawie planu wydarzeń,

 • jest świadomy, jak ważne jest noszenie na ubraniu elementów odblaskowych

 • zna zasady przechodzenia przez jezdnię,

 • potrafi ocenić zachowanie bohaterów opowiadania,

 • układa pytania do zdań,

 • przedstawia scenki dramowe do podanych tematów,

 • uzupełnia zdania podanymi wyrazami,

 • wie, co należy nosić do szkoły w tornistrze

 • pięknie czyta krótkie teksty

 • swobodnie wypowiada się na podany temat,

 • chętnie bierze udział z zabawach integracyjnych

 • uważnie słucha wypowiedzi rówieśników

 • pisze imiona wielką literą

 • poprawnie buduje zdania z rozsypanki wyrazowej,

 • bezbłędnie rozróżnia samogłoski i spółgłoski

 • poprawnie wskazuje głoskę, literę, wyraz, zdanie

 • samodzielnie korzysta ze źródeł informacji- z planu, z rozkładu jazdy

 • pięknie recytuje wiersz z pamięci

 • wyjaśnia, na czym polega praca kolejarza

 • w ciekawy sposób opowiada kolejne wydarzenia na podstawie ilustracji

 • stosuje w praktyce zasady przechodzenia przez jezdnię

 • właściwie ocenia zachowanie bohaterów opowiadania

 • w ciekawy i oryginalny sposób odgrywa scenki dramowe1.1)a,

1.1)b


1. 1)c

1.2) e


1.2)c

1.3) a,


13)b

1.3) e


1.3), f


2-3.Powroty z wakacji i wakacyjne wspomnienia – zagadki.
Nauka na pamięć fragmentu wiersza „Reguły dla gaduły”


4. „Srebrny Gwizdek” - opowiadanie Igora. Praca kolejarza. Czytanie informacji.

5. „Wiewiórkowy zawrót głowy” czyli niebezpieczna przygoda Karoliny.6. Przygoda Karoliny – ćwiczenia.

matematyczno - przyrodnicza

1.W sadzie. Z czego składa się owoc?

 • wymienia nazwy drzew owocowych i ich owoców;

 • wie, na czym polega praca sadownika;

 • potrafi dopasować owoc do wysłuchanego opisu;

 • bada za pomocą zmysłów i opisuje owoce;

 • nazywa części owoców;

 • podaje składniki ulubionej sałatki owocowej; • prawidłowo przelicza elementy;

 • wskazuje kolejny element;

 • uzupełnia brakujące elementy;

 • rysuje obrazki w powiększeniu i w pomniejszeniu;

 • rysuje szlaczek według własnego pomysłu;

 • kontynuuje regularność w podanym szlaczku;

 • łączy elementy od największego do najmniejszego i odwrotnie;

 • porównuje swój wzrost ze wzrostem kolegów i koleżanek;

 • orientuje się w przestrzeni;

 • rozróżnia stronności ciała;

 • rozróżnia lewą i prawą stronę z punktu widzenia do innych osób;

 • rozróżnia i nazywa poznane figury geometryczne;

 • poprawnie zapisuje słownie liczby od 0 do 10;

 • wykonuje działania matematyczne w oparciu o kostki do gry;

 • tworzy sad zgodnie z poleceniem;

 • porusza się po klasie wykorzystując znajomość stosunków przestrzennych;

 • dodaje i odejmuje w poznanym zakresie liczbowym;

 • samodzielnie zapisuje i oblicza działania;
 • rozpoznaje i nazywa drzewa owocowe i ich owoce

 • wypowiada się na temat pracy sadownika

 • poprawnie nazywa części owoców

 • podaje przepis na ulubioną sałatkę owocową


 • biegle liczy w poznanym zakresie liczbowym

 • bezbłędnie uzupełnia wzory i ciągi liczbowe

 • poprawnie rysuje figury w pomniejszeniu i w powiększeniu

 • projektuje i rysuje oryginalne szlaczki według własnego pomysłu

 • bezbłędnie szacuje wzrost kolegów

 • bezbłędnie orientuje się w przestrzeni

 • bezbłędnie rozpoznaje i nazywa figury geometryczne, wymienia ich cechy

 • bezbłędnie liczy w pamięci


6.1)


6..2)

7.1)


7.2)

7.4)


7.16)

7.17)1.Przeliczanie liczb.


2.Porównywanie wielkości i wysokości. Stosunki przestrzenne.

3.Stosunki przestrzenne- utrwalenie stronności.


4.Przeliczanie elementów- zadania różne.

5. Gry i zabawy matematyczne.

zajęcia techniczne

1.Znaki drogowe – bezpiecznie poruszamy się po drogach.

 • zna zasady przejścia przez jezdnię przy działającej sygnalizacji świetlnej i bez niej,

 • zna podstawowe znaki drogowe,

 • potrafi bezpiecznie posługiwać się nożyczkami,

 • rozwija sprawność manualną.

 • zna i stosuje zasady przejścia przez jezdnię przy działającej sygnalizacji świetlnej i bez niej,

 • rozpoznaje znaki drogowe dotyczące pieszych

 • starannie wykonuje znaki drogowe
9.3)a,b,c

9.2)c


edukacja muzyczna

1. Muzyczne wspomnienie
z wakacji. Nauka piosenki Powrót z wakacji


 • śpiewa znane z pierwszej klasy piosenki,

 • wypowiada się na temat słuchanej muzyki,

 • śpiewa piosenkę Powrót z wakacji.

 • pięknie śpiewa poznane w klasie pierwszej piosenki,

 • swobodnie wypowiada się na temat słuchanej muzyki,

 • samodzielnie śpiewa piosenkę Powrót z wakacji.

3.1a)

3.1c)


edukacja plastyczna

1.Moje wspomnienia z wakacji – akwarela.

 • podejmuje działalność twórczą na płaszczyźnie

 • posługuje się barwą jako środkiem wyrazu;

 • planuje przestrzeń na kartce;

 • posługuje się farbą i pędzlem;

 • wykonuje ciekawa pracę plastyczną na podany temat

 • wykorzystuje cała przestrzeń na kartce

 • właściwie wykorzystuje barwę jako środek wyrazu

4.2)a


zajęcia komputerowe

1. Zasady pracy przy komputerze

 • wymienia miejsca, w których używane są komputery

 • z pomocą nauczyciela wymienia zagrożenia wynikające z niewłaściwego korzystania z komputera

 • zna podstawowe zasady pracy przy komputerze

 • samodzielnie nazywa podstawowe części budowy komputera – jednostka centralna, monitor, klawiatura, mysz, głośniki

 • umie włączyć i wyłączyć komputer

 • potrafi posługiwać się myszą

 • rysuje i koloruje rysunek w edytorze grafiki Paint

 • wypowiada się na temat miejsc, w których wykorzystywane są komputery

 • potrafi wymienić zagrożenia wynikające z niewłaściwego korzystania z komputera

 • zna i stosuje podstawowe zasady pracy przy komputerze

 • samodzielnie posługuje się narzędziami w programie Paint

kl. 1

8.1)


8.2)

8.3)


kl.3

8.1b)


8.2)

8.4b)wychowanie fizyczne

i edukacja zdrowotna

1. Przypomnienie zasad obowiązujących na zajęciach wychowania fizycznego


 • stosuje poznane zasady bezpieczeństwa na zajęciach wychowania fizycznego,

 • zna regulamin obowiązujący na Sali gimnastycznej,

 • przestrzega nawyków higienicznych,

 • przestrzega reguły fair play,

 • zna zasady poruszania się w różnych sytuacjach,

 • prawidłowo reaguje na różnorodne sygnały i znaki,

 • zwraca uwagę na bezpieczeństwo swoje oraz innych dzieci na lekcji wychowania fizycznego,

 • współpracuje w grupie w czasie wykonywania ćwiczeń,

 • uczestniczy aktywnie w grach zespołowych

 • bada owoce za pomocą zmysłów i opisuje je,

 • podaje składniki ulubionej sałatki owocowej,

 • zna zasady zdrowego odżywiania się,

 • wie, że owoce należy myć przed

 • umie wykonać sałatkę owocową,

 • rozumie konieczność jedzenia owoców,

 • wymienia punkty regulaminu obowiązującego na Sali gimnastycznej

 • aktywnie uczestniczy w zajęciach

 • wyjaśnia zasady zdrowego odżywiania się

 • objaśnia znaczenie owoców w odżywianiu człowieka

10.4e

10.4b


10.4d

2. Nauka gry rzutnej – dwa pola.


3. Sałatka owocowa – higiena spożywania

Pobieranie 2.04 Mb.

Share with your friends:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   21
©operacji.org 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna